with

listen to the pronunciation of with
İngilizce - Türkçe
ile

Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez. - Wisdom does not automatically come with age.

Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın. - You must not write a letter with a pencil.

{e} birlikte

Eğer istiyorsan bizimle birlikte gelebilirsin. - Come along with us if you like.

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

{e} 1. ile beraber/birlikte, ile: She's living with her aunt. Teyzesiyle beraber oturuyor. Will you come with us? Bizimle gelir misin? Wisdom
{e} beraber

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

Tom'la beraber kalıyorum. - I'm sticking with Tom.

{e} li
yanında

O her gün şemsiyesini yanında taşır. - He carries his umbrella about with him every day.

Ben, bu tartışmada onların yanında yer aldım. - I took sides with them in the argument.

yanına

Yanına bir şemsiye almadı. - He didn't take an umbrella with him.

Tom böyle bir şey yapamaz ve yanına kar kalmaz. - Tom can't do such a thing and get away with it.

-in lehinde
canlı

Ben özellikle bu canlı portreden memnunum. - I am pleased with this vivid portrait in particular.

Cumartesi günü benimle bir oyunun canlı performansını görmek ister misin? - Would you like to see a live performance of a play with me Saturday?

uyanık
ile beraber

Emily ile beraber gitmek istiyorum. - I want to go together with Emily.

Merhaba çocuklar, ben Tom'um ve Mary ile beraber buradayım. - Hello guys, I'm Tom and I'm here with Mary.

-i olan
-e karşın
-den yana
-e karşı
-e rağmen
vasıtasıyla

Tom, Mary ile e-posta vasıtasıyla bağlantı kurabilir. - Tom can get in touch with Mary by email.

O, onu benim yardımım vasıtasıyla yapıyor. - He is doing it with my help.

yüzünden

O, soğuk algınlığı yüzünden yatakta. - She is in bed with a cold.

Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları. - The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates.

üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu? - What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools?

O işle, o ayda 500 doların üzerinde kazanmaktadır. - He earns over 500 dollars a month with that job.

-le
-la
aracılığıyla

Sen tamamen ödevlerin aracılığıyla mısın? - Are you completely through with your homework?

Maria yatalaktı. Dışarıdaki dünyayla tek irtibatı televizyon yayınları aracılığıyla oluyordu. - Maria was bedridden. The only contact she had with the outside world was via the TV broadcasts.

ile ilgili

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

O şirketin yeni bilgisayar mimarisi ile ilgili bir sorun vardı. Onlar şimdi bir iptal çılgınlığını gözden geçirecekler. - There was a problem with the architecture of that company's new computer. They're going through a recall frenzy right now.

(Bilgisayar) yerine
-lı
(Bilgisayar) yeni değer
sayesinde

Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin. - With your talent, you should be able to make a lot of money.

Yardımın sayesinde başarabildim. - With your help, I could succeed.

nedeniyle

Biz kaza nedeniyle nadir bir durumla karşılaştık. - We were faced with an unusual situation because of the accident.

Tom soğuk algınlığı nedeniyle hastalandı. - Tom came down with a cold.

geri

O bir saat içinde geri dönecektir. - She will return within an hour.

Bence herkes biraz pişmanlık ile kendi çocukluğuna geri bakar. - I think everyone looks back on their childhood with some regret.

ile beraber/birlikte, ile: She's living with her aunt. Teyzesiyle beraber oturuyor. Will you come with us? Bizimle gelir misin? Wisdom
-li
edat
karşı

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Yenisiyle karşılaştırıldığında benim arabam külüstür gözüküyor. - My car looks shabby in comparison with his new one.

with regard to
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

with respect to
göre

Bu cümleler zamana göre farklı. - These sentences only differ with respect to tense.

with pleasure
memnuniyetle
with regard to
bakımından
with respect to
-e göre
with respect to
konusunda

Bu belgeler konusunda, sanırım en iyi şey onları yok etmektir. - With respect to these documents, I think the best thing is to destroy them.

with reference to
-e göre
with me
yanımda

Yanımda çok fazla nakit taşımam. - I don't carry much cash with me.

Yanımda neredeyse hiç param yok. - I have almost no money with me.

with reference to
ile ilgili olarak
with regard to
e göre
with regard to
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

with respect to
nazaran
with respect to
hususunda
with respect to
ile ilgili
with time
zamanla

Deneyim zamanla kazanılır. - Experience is acquired with time.

Zamanla her şey açığa kavuşacak. - With time, everything will become clear.

with regard to
istinaden
be with
(Konuşma Dili) arka çıkmak
be with
(Konuşma Dili) desteklemek
with in
içeride
with me
benimle birlikte
with me
benle
with me
benimle beraber
with me
benim açımdan
with pleasure
keyifle

Frank keyifle akşamki randevuyu bekliyordu. - Frank was waiting with pleasure for the date in the evening.

with pleasure
seve seve
with reference to
dolayısıyla
with reference to
-e ilişkin olarak
with reference to
-e ilişkin
with reference to
-e dair
with reference to
nazaran
with reference to
münasebetiyle
with reference to
-e gelince
with regard to
dayanarak
with regard to
ilgili

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

with regard to
bağlantılı
with regard to
-e dair
with regard to
-e göre
with regard to
-e gelince
with respect
esas alarak
with respect
yönünden
with respect
(Havacılık) e göre
with respect
-e göre
with respect to
ile ilgli olarak
with this
hal böyleyken
with this
hal böyle iken
with this
hemen ardından
with this
bu durum karşısında
with us
bizle
with us
bizimle

Eğer Allah bizimleyse, sonra kim bize karşı çıkabilir? - If God is with us, then who can be against us?

Bizimle gelmek ister misiniz? - Do you want to come with us?

with us
bizimle beraber
with us
bizimle birlikte
with you
sizle
with you
sizinle birlikte
with you
seninle beraber
with you
sizinle beraber
with you
senle
with you
seninle birlikte
with you
seninle

Endişelenme. Ben seninle kalacağım. - Don't worry. I'll stay with you.

Seninle seyahat etmek istiyorum. - I want to travel with you.

with him
onunla

Onunla sinemaya gitmeye çekindim. - I hesitated to go to the movie with him.

Çok sayıda tutucu Amerikalı onunla aynı fikirdeler. - Many conservative Americans agreed with him.

with me
benimle

Bu akşam yemekte benimle olmak ister misin? - Would you like to have dinner with me tonight?

Benimle dans etmek ister misin? - Would you like to dance with me?

with reference to
buna göre
with reference to
e istinaden
with respect to
e göre
with whom
kiminle

Kiminle konuşuyordun? - With whom were you speaking?

Noeli kiminle geçiriyorsun? - With whom are you spending Christmas?

with you
sizinle

Ben, bir dereceye kadar sizinle aynı fikirdeyim. - I agree with you to a degree.

Ben sizinle birlikte gitmek için hazırım. - I am ready to go with you.

be with
(Konuşma Dili) izlemek
be with
olmak
with for
ile
with love
sevgiyle

Bu basit ama sevgiyle yapılmış. - It's simple, but made with love.

with love
aşkla
with regards to
ile ilgili olarak
with respect
gözeten
with respect of
saygı ile
with the
ile

Polis, soygun olayı ile ilişkili olarak bir şüpheliyi tutukladı. - The police arrested a suspect in connection with the robbery.

Biz oraya bir araba yardımı ile gidebiliriz. - We can go there with the help of a car.

with time
timle
with to
ile
with it
moda
with it
canlı
with it
uyanık
with it
zamane
with it
argo çok moda
with reference to
-e istinaden
with regard to
bir şeye gelince
with regard to
(Hukuk) gelince
with relish
zevkle
with relish
seve seve
with respect
ilgili olarak

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

with respect to
ile ilgili olarak
with respect to
gelince
with respect to
-e gelince
with respect to
ilgili olarak
with this
bununla

Ben bununla ilgilenmiyorum. - I am not concerned with this.

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

İngilizce - İngilizce
in support of:

We are with you all the way.

as an instrument; by means of

And keep each other company in spite, / As rivals in your common mistress, fame, / And with faint praises one another damn;.

as nourishment, more recently replaced by on

I am fain to dine and sup with water and bran.

against

Many hatchets, knives, & pieces of iron, & brass, we see, which they reported to have from the Sasquesahanocks a mighty people, and mortal enemies with the Massawomecks.

You're either with us or you're against us. - You are either with us, or against us.

You are either with us, or against us. - You're either with us or against us.

in addition to; as an accessory to:

She owns a motorcycle with a sidecar.

in the company of; alongside, along side of; close to; near to:

He went with his friends.

Used to indicate simultaneous happening, or immediate succession or consequence

With her they flourish'd, and with her they die.

To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; – sometimes equivalent to by

He was sick and lame of the scurvy, so as he could but lie in the cabin-door, and give direction, and, it should seem, was badly assisted either with mate or mariners.

{p} by, denoting the cause or means
con

I am often confused with my brother. - I'm often confused with my brother.

Please let me know if I can provide you with any further information, or if you would like to contact me for questions. - Please let me know if I can provide you with any further information, or if you would like to contact me with any questions.

mit
sio
con-
If one person is with another, they are together in one place. With her were her son and daughter-in-law She is currently staying with her father at his home
You use with to indicate the feeling that makes someone have a particular appearance or type of behaviour. Gil was white and trembling with anger I felt sick to my stomach with sadness for them
with Pronounced for meanings
To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; sometimes equivalent to by
If you do something with someone else, you both do it together or are both involved in it. Parents will be able to discuss their child's progress with their teacher He walked with her to the front door
If someone stands or goes somewhere with something, they are carrying it. A man came round with a tray of chocolates
If you are, for example, pleased or annoyed with someone or something, you have that feeling towards them. He was still a little angry with her I am happy with that decision
and 21..; In addition to the uses shown below, with is used after some verbs, nouns and adjectives in order to introduce extra information. With is also used in most reciprocal verbs, such as `agree' or `fight', and in some phrasal verbs, such as `deal with' and `dispense with'
To denote having as a possession or an appendage; as, the firmament with its stars; a bride with a large fortune
You use with when indicating a sound or gesture that is made when something is done, or an expression that a person has on their face when they do something. With a sigh, she leant back and closed her eyes The front door closed with a crash behind him
To denote association in respect of situation or environment; hence, among; in the company of
You use with when making a comparison or contrast between the situations of different people or things. We're not like them. It's different with us Sometimes I'm busy and sometimes I'm not. It's the same with most jobs
If something is put with or is with something else, they are used at the same time. Serve hot, with pasta or rice and French beans Cookies are just the thing to serve with tall glasses of real lemonade
You use with when mentioning the position or appearance of a person or thing at the time that they do something, or what someone else is doing at that time. Joanne stood with her hands on the sink, staring out the window Michelle had fallen asleep with her head against his shoulder
in addition to; as an accessory to
If something is filled or covered with a substance or with things, it has that substance or those things in it or on it. His legs were caked with dried mud They sat at a Formica table cluttered with dirty tea cups
{e} accompanied by; having (e.g. a quality); by way of; of; in; from; due to; at; against; among; despite
If something increases or decreases with a particular factor, it changes as that factor changes. The risk of developing heart disease increases with the number of cigarettes smoked Blood pressure decreases with exercise
You use with to introduce a current situation that is a factor affecting another situation. With all the night school courses available, there is no excuse for not getting some sort of training With the win, the US reclaimed the cup for the first time since 1985
If you do something with a particular tool, object, or substance, you do it using that tool, object, or substance. Remove the meat with a fork and divide it among four plates Doctors are treating him with the drug AZT
in the company of; alongside, along side of; close to; near to
hence, on the side of
With denotes or expresses some situation or relation of nearness, proximity, association, connection, or the like
If you fight, argue, or compete with someone, you oppose them. About a thousand students fought with riot police in the capital He was in an argument with his landlord downstairs
If something moves with a wind or current, it moves in the same direction as the wind or current. a piece of driftwood carried down with the current against
You use with when indicating the way that something is done or the feeling that a person has when they do something. teaching her to read music with skill and sensitivity He agreed, but with reluctance
To denote the accomplishment of cause, means, instrument, etc; -- sometimes equivalent to by
If someone says that they are with you, they mean that they understand what you are saying. Yes, I know who you mean. Yes, now I'm with you I'm not with you. Tell me what you mean
If someone says that they are with you, they mean that they support or approve of what you are doing. `I'm with you all the way.' --- `Thank you.'
You use with to indicate what a state, quality, or action relates to, involves, or affects. Our aim is to allow student teachers to become familiar with the classroom He still has a serious problem with money Depression lowers the human ability to cope with disease
= the two words must be in the same phrase or field
Someone or something with a particular feature or possession has that feature or possession. He was in his early forties, tall and blond with bright blue eyes Someone with an income of $34,895 can afford this loan
prep with [OE wiþ]
Someone with an illness has that illness. I spent a week in bed with flu
To denote association in thought, as for comparison or contrast
in support of
To denote a close or direct relation of opposition or hostility; equivalent to against
To denote simultaneous happening, or immediate succession or consequence
To denote a connection of friendship, support, alliance, assistance, countenance, etc
com kong to para paara next to/beside ao lado de aoe ladoe de
tu
wid
wif
mid
with it
Attentive

Jack is sick today and doesn't really seem with it.

with it
Aware of current trends and fashions
with pleasure
Willingly; without argument
with regard to
Concerning; about
with respect
Used as a mild apology for following remark, which could otherwise be taken as disrespectful

With respect, boss, I don't think it is possible to get it done by then, no matter how hard we work.

with respect to
Regarding; concerning; pertaining to
with.
wi'
with.
wiv
with.
with respect to
{a} touching
with out
wo
with regard to
As concerns
With regard to
as for
With this
herewith
with it
If someone is not with it, they do not feel alert and therefore fail to understand things. She wasn't really with it. She hadn't taken in the practical consequences
with it
If you say that someone is with it, you mean that they are fashionable or know about new things, especially in culture
with love
in an amorous manner; "he looked at her amorously"
with love
with great affection and caring
with pleasure
willingly, happily, gladly, with great desire
with reference to
in regard to, with regard to, concerning, regarding, in respect to, in relation to
with regard to
concerning, regarding; which
with respect to
concerning, with regards to, regarding
Türkçe - İngilizce
{f} toy
{f} tamper
{f} associate
{f} sympathize
with