tümüyle

listen to the pronunciation of tümüyle
Türkçe - İngilizce
entirely

Thomas and Marie are entirely renovating their home. - Thomas ve Marie evlerini tümüyle restore ediyorlar.

stark
completely, totally, fully, entirely, absolutely, diametrically, altogether, quite
smack
clean
as a whole
completely

A person cannot understand another person completely. - Bir insan başka bir insanı tümüyle anlamayabilir.

very

I am very against the legalisation of drugs - Uyuşturucuların yasalaşmasına tümüyle karşıyım.

downright
clear
totally
utterly
thoroughly
wholly
exactly

You're not exactly supposed to be here. - Tümüyle burada olman gerekmiyor.

from top to bottom
through and through
to the full
diametrically
bodily
quite
fully
for good
all

It's all about sentences. Not words. - O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil.

She was dressed all in black. - O tümüyle siyah giyindi.

absolutely
altogether
tüm
all

When I woke up, all other passengers had gotten off. - Ben uyandığımda, diğer tüm yolcular inmişti.

All the flowers in the garden are yellow. - Bahçedeki tüm çiçekler sarı.

tüm
whole

You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth. - Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz.

The whole world is watching the summit conference. - Tüm Dünya Zirve toplantısını izliyor.

tüm
{s} entire

Tom read the entire book in three hours. - Tom üç saatte tüm kitabı okudu.

Jane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake. - Jane randevusunda tüm bir çikolatalı kekin bittiğine inanamadı.

tüm
overall
tümüyle doğru
bang on
tümüyle güvenmek
swear by
tümüyle yanlış
quite wrong
tüm
utter
tüm
(Bilgisayar) more

I know atheists that have more humanity than all these religious and these socialists. - Ateistlerin tüm dindar ve sosyalistlerden daha merhametli olduğunu biliyorum.

I hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this. - Umarım bu harcama raporu tüm ilişkili iş masraflarını içerir,çünkü bundan bir sent daha fazlasını ödemeyeceğim.

tüm
the whole of
tüm
absolute

I require absolute loyalty of my employees. - Tüm çalışanlarımdan mutlak sadakat istiyorum.

The dictator had the absolute loyalty of all his aides. - Diktatörün tüm yardımcıları ile ilgili mutlak sadakatı vardı.

tüm
aggregate
tüm
total

Tom successfully carried the state with nearly sixty percent of the total statewide vote. - Tom başarılı bir biçimde tüm eyaletteki oyların yaklaşık yüzde sekseninin desteğini alacak duruma erişti.

tüm
entirety
toptan, tümüyle
wholesale, the entire
tüm
of all

80% of all English words come from other languages. - Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir.

That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons that history has to teach. - İnsanoğlunun tarih derslerinden çok şey öğrenmemesi tarihin öğretmek zorunda olduğu tüm derslerin en önemlisidir.

tüm
the whole of; whole, all; entire; total, absolute
tüm
{i} totality
tüm
completely

A person cannot understand another person completely. - Bir insan başka bir insanı tümüyle anlamayabilir.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

tüm
all of, all: tüm bunlar all of these
tüm
clear

The DNA test cleared him of all charges. - DNA testi onu tüm suçlamalardan temizledi.

You've been cleared of all charges. - Tüm suçlamalarla ilgili temizlendin.

tüm
full complement
tüm
pan

When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches. - Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu.

About 250 million years ago, all the continents we see today were one big supercontinent called Pangaea. - Yaklaşık 250 milyon yıl önce, bugün gördüğümüz tüm kıtalar Pangaea denilen büyük bir süperkıtaydılar.

tüm
entirety, whole, sum total
tüm
full

I will accept full responsibility for this. - Bunun için tüm sorumluluğu kabul edeceğim.

Full religious freedom is assured to all people. - Tam din özgürlüğü tüm insanlar için güvence altına alınmıştır.

tüm
(Hukuk) integral
tüm
undivided

May I have your undivided attention? - Tüm dikkatini alabilir miyim?

tüm
all over the

He became famous all over the world. - Tüm Dünyada ünlü oldu.

She traveled all over the world. - O, tüm dünyayı gezdi.

tümüyle