uygun

listen to the pronunciation of uygun
Türkçe - İngilizce
proper

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

Tom is the proper boy for the job. - Tom iş için uygun çocuktur.

suitable

Tom is looking for a suitable place to hold the meeting. - Tom toplantıyı düzenlemek için uygun bir yer arıyor.

This material is not suitable for a dress. - Bu malzeme bir elbise için uygun değildir.

{s} favorable

The prognosis does not look favorable. - Prognoz uygun görünmüyor.

Your experience is favorable for your professional way of success. - Deneyiminiz profesyonel başarı yolunuz için uygundur.

fit

A nervous person will not be fit for this job. - Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz.

This ship is not fit for an ocean voyage. - Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil.

convenient

It's not a convenient time to speak about that, is it? - Onun hakkında konuşmak için uygun bir zaman değil, değil mi?

This place isn't convenient for public transportation. - Bu yer, toplu taşıma araçları için uygun değildir.

available

I'm afraid I'm not available. - Maalesef uygun değilim.

Will the room be available for the meetings? - Toplantılar için oda uygun olacak mı?

acceptable
likely

That's hardly likely. - Bu neredeyse hiç uygun değil.

adequate

Sadly, Noah's ark was not an adequate environment for dragons, dinosaurs and unicorns. - Ne yazık ki, Nuh'un gemisi ejderhalar, dinozorlar ve tek boynuzlular için uygun bir ortam değildi.

I'm not stupid enough to climb a mountain in the winter without first making adequate preparations. - Kışın, önceden uygun hazırlık yapmadan bir dağa tırmanacak kadar aptal değilim.

due

Tom isn't due here till 2:30. - Tom 2.30'a kadar burada uygun değil.

appropriate for
uniformity
harmonious
relevant

Is your religion relevant on Mars? - Senin dinin Mars'a uygun mu?

This may be relevant. - Bu, amaca uygun olabilir.

advisable

Precautions may be advisable. - Önlemler uygun olabilir.

match
matched
reasonable
feasible

Tom's story was not very feasible. - Tom'un hikayesi pek uygun değildi.

fitted

Tom is fitted to become a businessman. - Tom bir iş adamı olmak için uygundur.

decent

Get yourself a decent suit. - Kendinize uygun bir takım elbise alın.

I think it's time for me to buy my daughter a decent computer. - Sanırım kızıma uygun bir bilgisayar almamın zamanıdır.

applicative
toward
amenable
correct

It's dangerous to assume that all of the sentences in the Tatoeba Corpus are correct and suitable for language study. - Tatoeba külliyatındaki tüm cümleleri, dil eğitimi için doğru ve uygun saymak tehlikelidir.

strategic
proportionate
agreeable to
conforming
concurrence
meet

We could meet downtown. Would that be convenient for you? - Şehir merkezinde buluşabiliriz. Bu sizin için uygun olur mu?

Can you find suitable time for our meeting? - Toplantımız için uygun zaman bulabilir misin?

concurrently with
likely for
decorous
opportune

You have come at an opportune time. - Uygun bir zamanda geldiniz.

timely
(Biyokimya) optimum
sufficient
agree

They agreed to elect him as president. - Onu başkan olarak seçmeyi uygun buldular.

Are you agreeable to our plan? - Bizim planımız için uygun musun?

in good taste
corresponding
normal
befitting
comparative
approbatory
presentable
step
popular
right

He is the right man for the job. - O, iş için uygun adamdır.

Is this jacket right for me? - Bu ceket bana uygun mudur?

in tune
open
concurrent
(Ticaret) admissible
approbative
savoury
(Politika, Siyaset) realistic
nicely proportioned
okay

Is this water okay to drink? - Bu su, içmek için uygun mu?

I'm a vegetarian, so I'd rather not have meat, if that's okay. - Ben bir vejetaryenim, eğer uygunsa et yemeği tercih etmem.

keen
fitting

That piece of furniture is not fitting for the living room. - Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil.

Tom has trouble fitting in. - Tom'un uygun olma sorunu var.

all right
good

No one gave him a good chance. - Kimse ona uygun bir fırsat tanımadı.

The house looked good; moreover, the price was right. - Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu.

optimal
savory
in step with
suited

I don't think John is suited for the job. - John'un iş için uygun olduğunu düşünmüyorum.

Earth is perfectly suited for life. - Dünya yaşam için son derece uygundur.

fairly
suitable for
in step
tailor-made
uygun olmak
suit
uygun bir şekilde
properly

Are you unable to see properly? - Uygun bir şekilde göremiyor musun?

Tom wanted to do his job properly. - Tom işini uygun bir şekilde yapmak istedi.

uygun bulmak
approve
uygun görmemek
disapprove
uygun olmayan
improper

Something improper was going on. - Uygun olmayan bir şey devam ediyordu.

uygun olmayan
inappropriate

Tom often says stupid things at inappropriate times. - Tom çoğunlukla uygun olmayan zamanlarda aptalca şeyler söylüyor.

If your orchid has yellowish leaves, it means that it was placed in inappropriate location. - Eğer orkidenin sarımsı yaprakları varsa, bu onun uygun olmayan bir yere koyulduğu anlamına gelir.

uygun zaman
convenience

You pay for convenience. - Sen uygun zaman için ödüyorsun.

uygun adım yürümek
march
uygun düşmek
suit
uygun adımla yürüyüş
March
uygun bir biçimde
seemly
uygun bulmak
uphold
uygun olma
fit

The truth is that he was not fit for the job. - Gerçek onun iş için uygun olmadığıdır.

He tried hard only to find that he was not fit for the job. - Yalnızca onun iş için uygun olmadığını bulmak için çok çabalıyordu.

uygun olmak
comply with
uygun olmak
belong
uygun olmayan
unfit

Layla was considered an unfit mother. - Leyla uygun olmayan bir anne olarak kabul edildi.

uygun olmayan
unsuited
uygun olarak
according

You will be paid according as you work. - Sana çalışmana uygun olarak ödeme yapılacak.

They buried those who had died in battle according to military tradition. - Onlar savaşta ölenleri askeri geleneğe uygun olarak gömdüler.

uygun olmak
correspond
uygun olmak
fitted for
uygun olmak
be cut out for
uygun olmak
be conformed with
uygun olmak
be all right
uygun olmak
belong to
uygun olmak
permit
uygun olmak
fitted to
uygun olmak
adapted for
uygun olmak
agree
uygun olmak
lend to
uygun olmak
fit
uygun ph
(Biyokimya) optimum ph
uygun yer
niche
uygun bulma
approval
uygun değil
inadequate
uygun görme
approval
uygun adım
step
uygun adım yürümek
keep step with
uygun adım yürümek
keep step
uygun adım yürüyen kimse
marcher
uygun adım yürüyüş
pace
uygun bir biçimde
(Hukuk) properly

We haven't been properly trained. - Uygun bir biçimde eğitilmedik.

uygun bir dille söylemek
blazon
uygun bir yere yerleştirmek
niche
uygun bir zamanda
in due season
uygun bir şekilde
fairly
uygun bir şekilde
fair
uygun bir şekilde
worthily
uygun bir şekilde
agreeably
uygun bir şekilde
warrantably
uygun birleşme
(Hukuk) appropriate combination
uygun biçimde
rightly
uygun bulma
consent

He interpreted my silence as consent. - O, sessizliğimi uygun bulma olarak yorumladı.

uygun bulma
(Hukuk) assent, approval
uygun bulmak
deem suitable
uygun bulmak
to approve, to countenance, to choose, to see fit
uygun bulmak
(Hukuk) to approve
uygun bulmak
concede
uygun bulmak
countenance
uygun bulmak/görmek
to approve, find (something) acceptable
uygun bulmama
disapprobation
uygun bulmamak/görmemek
to frown on/upon sth, to disapprove of sth
uygun bulmayan
deprecatory
uygun bulunamaz
ineligible
uygun bulur
(Hukuk) approves
uygun denetim
(Hukuk) appropriate supervision
uygun değil
not equal to

I am not equal to it. - Ben ona uygun değilim.

uygun durum
opportunity
uygun durumlu
conditioned
uygun düşmek
apply
uygun düşmek
befit
uygun düşmek
chime in with
uygun düşmek
be suitable
uygun düşmek/gelmek
to be suitable, suit
uygun etken
(Hukuk) relevant factor
uygun fiyat
fair price
uygun görmek
approve
uygun görmek
deem suitable
uygun görmek
sanction
uygun görülemez
inadmissible
uygun görülmeme
inadmissibility
uygun görülür
approvable
uygun görüş
(Hukuk) assent
uygun hale getirmek
predispose
uygun hale getirmek
streamline
uygun koşullar benimsemek
(Hukuk) adopt appropriate measures
uygun koşullar kabul etmek
(Hukuk) adopt appropriate measures
uygun olarak
appropriately

Tom reacted appropriately. - Tom uygun olarak tepki gösterdi.

Tom was dressed appropriately. - Tom uygun olarak giyindi.

uygun olarak
favourably [Brit.]
uygun olarak
in pursuant of
uygun olarak
in conformity with sth, in accordance with
uygun olarak
properly

I knew Tom wouldn't do it properly. - Tom'un onu uygun olarak yapmayacağını biliyordum.

He doesn't have the ability to do the work properly. - Onun işi uygun olarak yapma yeteneği yoktur.

uygun olarak
favorably
uygun olarak
in pursuance of
uygun olarak
pursuant to
uygun olarak
(Hukuk) in accordance with, in compliance with
uygun olarak
pursuant
uygun olarak
propitiously
uygun olma
accordance
uygun olma
eligibility
uygun olma
suitability
uygun olmak
pertain
uygun olmak
be suitable
uygun olmak
be designed to
uygun olmak
to suit, to correspond
uygun olmak
be equal to
uygun olmak
apply
uygun olmak
beseem
uygun olmak
be in accordance with
uygun olmak
lend itself to
uygun olmak
pass muster
uygun olmak
be all of a piece with
uygun olmak
match
uygun olmama
unsuitability
uygun olmama
inapplicability
uygun olmama
inadaptability
uygun olmama
inaptitude
uygun olmama
inconvenience
uygun olmamak
misbecome
uygun olmayan
unbefitting
uygun olmayan
unsuitable
uygun olmayan
unadapted
uygun olmayan
inapt
uygun olmayan
unbecoming
uygun olmayan
inadaptable
uygun olmayan
unadaptable
uygun olmayan
unbeseeming
uygun olmayan
unapt
uygun olmayan
disagreeable
uygun olmayan kimse
ineligible
uygun ortam
backdrop
uygun ortam
backcloth
uygun sözcük ve cümlelerle ifade etmek
phrase
uygun yük
(Elektrik, Elektronik,Teknik) matched load
uygun zaman
occasion
uygun zaman
time

Please go at the most convenient time for you. - Lütfen senin için en uygun zamanda git.

Can you find suitable time for our meeting? - Toplantımız için uygun zaman bulabilir misin?

uygun zaman
psychological moment
uygun zaman
psychologic moment
uygun zaman
leisure
uygun zamanı beklemek
bide one's time
uygun zamanı kollamak
temporize
uygun zamanı kollayan
temporizing
uygun zamanı kollayan kimse
temporizer
uygun çift
matched-pair
uygun ölüm
(Pisikoloji, Ruhbilim) appropriate death
uygun önlemler
(Hukuk) appropriate measures
uygun örnek
(Ticaret) adequate sample
uygun şartlar
(Hukuk) favorable conditions
uygun şekilde
properly

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content. - IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu.

akla uygun
legitimate
uygun olmayan
inconvenient
İngilizce - Türkçe
e uygun