complete

listen to the pronunciation of complete
İngilizce - Türkçe
tamamlamak

Projeyi tamamlamak için daha çok zaman ayırmamız gerektiğini söylediğinde Tom'un kesinlikle bir fikri vardı. - Tom certainly had a point when he said we should allow more time to complete the project.

Görevi tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı. - He needed more time to complete the task.

{s} tam

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

{s} bütün

Tom bütün gün çalıştı ve tamamen bitkin düştü. - Tom worked all day and was completely worn out.

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

eksiksiz

Sami polislere eksiksiz bir sahte hikaye anlattı. - Sami told cops a complete fake story.

Eksiksiz bir şiir, bir duygunun düşünceyi ve düşüncenin kelimeleri bulduğu yerdir. - A complete poem is one where an emotion finds the thought and the thought finds the words.

{f} doldurmak
{f} bitirmek
{f} tamamla

Biz, beş gün içinde işi tamamlayabilmeliyiz. - We should be able to complete the work in five days.

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

{f} yerine getirmek
{f} tamamla: adj.tamam
{s} tamamı

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Amcam hastalığından tamamıyla kurtuldu. - My uncle has completely recovered from his illness.

{s} 1. tam, katıksız: I'm in complete sympathy with what you're saying. Senin dediklerine tamamıyla katılıyorum. It came as a complete
halletmek
nihayetlendirmek
tam olma hali
completeness bütünlük
bitev
tamam

Tamamen unutulduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

bitmiş

Yeni okul binasının gelecek yıl bahara bitmiş olması bekleniyor. - The new school building is expected to be completed by spring next year.

Yeni köprü marta kadar bitmiş olacak. - The new bridge will have been completed by March.

a complete surprise tam bir sürpriz
{f} tamamla: adj.eksiksiz
berkelam
tam, katıksız: I'm in complete sympathy with what you're saying. Senin dediklerine tamamıyla katılıyorum. It came as a complete
katıksız
tümlemek
(Bilgisayar) tamamlandı

İş yarım saatten az bir sürede tamamlandı. - The work was completed in under half an hour.

Aylar süren müzakerelerin ardından, barış antlaşması tamamlandı. - After months of negotiations, the peace treaty was completed.

tamamlama

Projeyi tamamlamak için daha çok zaman ayırmamız gerektiğini söylediğinde Tom'un kesinlikle bir fikri vardı. - Tom certainly had a point when he said we should allow more time to complete the project.

Onu uzun zaman önce tamamlamalıydın. - You should have completed it long ago.

{s} tamamlanmış

Ben gelmeden önce iş tamamlanmıştı. - The work had been completed before I arrived.

Yeni köprü, marta kadar tamamlanmış olacak. - The new bridge will have been completed by March.

(Bilgisayar) tamamlamak tam
sonunu getirmek
tekmillemek
{s} iyice
ikmal etmek
dört başı mamur
(Bilgisayar) tamamlanan yüzde
tekmil etmek
kotarmak
itmam etmek
bütünlemek
butünüyle
{f} uygulamak
{s} mükemmel
bütünlüklü
(Bilgisayar) biten
tamamlar
komple
completely
tamamen

Tamamen unutulduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

completion
{i} bitirme
completely
büsbütün
complete a period of time
gününü doldurmak
complete a phase
aşamadan geçmek
complete attention
pür dikkat
complete attention
akıl fikir
complete attention
tam dikkat
complete binary tree
(Bilgisayar,Teknik) tam ikili ağaç
complete blood count
(Tıp) tam kan sayımı
complete cardiac block
(Tıp) tam kalp bloğu
complete cargo
(Ticaret) bütün yük
complete circuit
(Fizik) tam devre
complete collapsed
(Çevre) tam göçük
complete coma
(Tıp) karus
complete cost
(Ticaret) tam maliyet
complete crowding out
(Ticaret) tam dışlama etkisi
complete cycle
(Bilgisayar,Teknik) tam çevrim
complete date
(Bilgisayar) tam tarih
complete dedication
tam bağlılık
complete denture
(Diş Hekimliği) tam takma diş
complete diet
(Denizbilim) tambesin
complete equivalence
tam eşdeğerlik
complete expansion
tam genişleme
complete feedback
(Dilbilim) eksiksiz geri iletim
complete gasification
(Endüstri) tam gazlaştırma
complete inventory
(Askeri) tam sayım
complete isolation
tamamen ayırma
complete liability
tam sorumluluk
complete number scale
(Matematik) sayı ölçeği
complete one's doctorate
(Eğitim) doktorasını tamamlamak
complete one's doctorate
(Eğitim) doktorasını bitirmek
complete one's life
ömrünü tamamlamak
complete orthogonal
(Matematik) tam ortogonal
complete orthogonal set
(Bilgisayar,Matematik) tam dikgen küme
complete orthogonal system
(Matematik) tamortogonal sistem
complete orthonormal set
(Bilgisayar) tam dikgen küme
complete orthonormal set
(Matematik) tambirim dikey küme
complete poems
tamamlanmış şiirler
complete reinitialization
(Bilgisayar) tam yeniden başlangıç
complete satisfaction
mutlak memnuniyet
complete seat set
(Otomotiv) komple koltuk takımı
complete setup
(Bilgisayar) tam kurulum
complete solution
tam çözüm
complete space
(Matematik) tamuzay
complete specialization
(Ticaret) tam uzmanlaşma
complete successfully
başarıyla tamamlamak
complete succession
(Kanun) külli halefiyet
complete support
tam destek
complete the construction
inşaat tamamlamak
complete the construction
inşaatı tamamlamak
complete the course
kursu tamamlamak
complete the course
kursu bitirmek
complete the preparations
hazırlıkları tamamlamak
complete time
(Bilgisayar) tam saat
complete trust
sonsuz güven
complete vehicle system
(Otomotiv) tamamlanmış araç sistemi
complete vibration
(Fizik) tam titreşim
complete word
(Bilgisayar) tam sözcük
complete abortion
komplet abortus
complete carry
tam taşıma
complete combustion
tam yanma
complete enumeration
tümünü numaralama
complete group
eksiksiz grup
complete integral
eksiksiz integral
complete lattice
eksiksiz kafes
complete measure
eksiksiz ölçüm
complete metric space
tam metrik uzay
complete number scale
bütün sayı ölçeği
complete operation
tam işlem
complete quadrilateral
tam dörtgen
complete revolution
tam devir
complete round
tam atım
complete routine
tam yordam
complete set
eksiksiz küme
complete uniform space
eksiksiz düzgün uzay
complete a transaction
Bir işlemi tamamlamak
complete aspect
bitmislik görünüşü
complete beginner
tam acemi
complete chaos
tam kaos
complete command
tam komut
complete convertibility
tam çevrilebilirlik
complete fool
tam aptal
complete fracture
kemiğin boydan boya kırılması
complete idiot
tam salak
complete in
komple
complete of
tam
complete paralysis
komple felç
complete radiator
siyah cisim, tam ışınlayıcı
complete spatial randomness
(İstatistik) Tam uzaysal rassallık
complete victory
tam zaferi
complete with
ile beraber
complete, perfect, absolute
Mükemmel, mutlak komple
complete; full; entire; absolute
tamamlanması; tam, bütün; mutlak
complete aspect
(Dilbilim) bitmişlik görünüşü
complete audit
(Ticaret) tam denetim
complete audit
(Ticaret) tam teftiş
complete binary tree
tam ikili agac
complete carry
(Bilgisayar,Teknik) tam elde
complete cycle
tam cevrim
complete group
(Matematik) eksiksiz öbek
complete integral
(Matematik) eksiksiz tümlev
complete inventory
(Askeri) TAM SAYIM: Bak. "inventory"
complete lattice
(Matematik) tamlatis
complete lattice
(Matematik) eksiksiz örgü
complete metric space
(Matematik) eksiksiz ölçevli uzay
complete metric space
(Matematik) tammetrik uzay
complete one's education
öğrenimini tamamlamak
complete one's sentence
cezasını çekmek
complete order
(Askeri) Harekat emri
complete orthogonal set
tam dikgen kume
complete penetration
(Askeri) Tam nüfuz
complete penetration
(Askeri) TAM NÜFUZ: Kara Ordusu'nda; hedefin arkasından bakıldığı zaman, merminin hedefin içinde bulunması veya hedef üzerinde meydana gelen delikten ışık görülebilmesi şeklindeki nüfuz
complete radiator
(Fizik) tam ışınlayıcı
complete revolution
(Matematik) tümel dönme
complete round
(Askeri) (NATO) TAM ATIM (NATO): Faaliyete geçmesi için gerekli olan bütün aksamları ihtiva eden mühimmat
complete round
(Askeri) (DOD, IADB) TAM ATIM (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): İstenilen koşullar altında ve zamanda özel bir işlevi ifa etmek üzere tasarlanan patlayıcı veya patlayıcı olmayan aksamların montajında kullanılan bir deyim. Tam atımlı mühimmatın örnekleri aşağıdadır: a. Separate loading: Ayrı yükleme: Barut, itici madde ve manevra cephanesinin haricinde, bir mermi ve bir tapadan ibarettir. b. Fixed or semifixed: Sabit veya yarı sabit: Barut, itici madde, kovan bir mermi ve katı mermilerin kullanıldığı durumların haricinde bir tapadan ibarettir. c. Bomb: Bomba: Bir defada bombayı atmak ve onun işlevlerini görmek için gereken bütün aksamlardan ibarettir. d. Missile: Füze: Tam bir savaş başlığı kısmından ve onunla ilgili aksam ve itme mekanizmalarının bulunduğu bir füze gövdesinden ibarettir. e. Rocket: Roket: İşlevini görmek üzere gereken bütün aksamlardan ibarettir
complete set
(Matematik) tamküme
complete shutdown inventory
(Askeri) FAALİYETİ DURDURARAK TAM SAYIM: Bir tesiste bulunan bütün maddelerin belirli bir tarihte sayımı. Bu sayım yapılırken bütün tesellim veya dağıtım faaliyetine son verilir
complete trust model
Tam Güvenlik Modeli
complete with
ile beraber: You can buy the books complete with a book case for five billion liras. Kitapları, bir kitaplıkla beraber beş milyar liraya
complete works
bütün eserler
complete works
külliyat
complete works
bütün eserler: the complete works of Hüseyin Rahmi Hüseyin Rahmi'nin bütün eserleri
completion
{i} bitirme, tamamlama; bitme, tamamlanma, sona erme
completely
tamamiyle
completion
{i} tamamlama

Bu projeyi tamamlamak niyetindeyim. - I intend to carry this project through to completion.

completeness
bütünlük
completing
{i} tamamlama

O, işi tamamlamada pay sahibi oldu. - He had a share in completing the job.

completion
{i} ikmal
completely
eksiksiz

Prosedür doğru ve eksiksiz yürütülmelidir. - The procedure must be executed correctly and completely.

completely
tam olarak

Tam olarak emin değilim. - I'm not completely sure.

Tom yerleşimden tam olarak mutlu değildi. - Tom wasn't completely happy with the settlement.

completely
tümüyle

Bir insan başka bir insanı tümüyle anlamayabilir. - A person cannot understand another person completely.

as of last complete printing
(Bilgisayar) son durumda
completed
(Bilgisayar) tamamlanma sayısı
completed
tamamlanan
completed
sonuç almak
completed
(Bilgisayar) biten
completed
tamam olmak
completely
komple
completeness
tamamlık
completeness
eksiksizlik
completing
tamamlayarak
completing
itmam
completing
(Bilgisayar) tamamlanıyor
completion
tamlama
completion
bitiş
completion
sonuçlanma
completion
bitme

Bu bina bitmeye yakındır. - This building is near completion.

import complete
(Bilgisayar) alma tamamlandı
quite complete
tastamam
survey complete
(Bilgisayar) araştırma tamamlandı
whole and complete
tam ve eksiksiz
completely
tamamı tamamına
completely
eksiksiz bir biçimde
carry complete signal
eldeler tamam işareti
completely
tam anlamıyla

Tamamen ve tam anlamıyla sana âşığım. - I'm totally and completely in love with you.

completely
bütünüyle

O bütünüyle yanlış değil. - That's not completely wrong.

Bu bütünüyle benim hatam. - This is completely my fault.

completeness
eksizsizlik
completion
yerine getirme
dedekint complete lattice
dedekint tam kafesi
completely
eksiksiz olarak
completely
iyiden iyiye
completely
noksansız
completely
hepten
completely
enine boyuna
completely
tam

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Sen tamamen ödevlerin aracılığıyla mısın? - Are you completely through with your homework?

completely
toptan
a complete range
tam seri
a complete shambles
tam bir rezalet
accomplish, complete
Komple başarmak
completed
tamamlandı

Çalışma neredeyse tamamlandı. - The work has been almost completed.

İş yarım saatten az bir sürede tamamlandı. - The work was completed in under half an hour.

completed
tamamla(mak)
completely
adamakıllı
completely
düpedüz

Biz düpedüz gafil avlandık. - We were completely taken by surprise.

İngilizce - İngilizce
in which every Cauchy sequence converges
To finish; to make done; to reach the end

He completed the assignment on time.

Finished; ended; concluded; completed; as, the edifice is complete
To make whole or entire

The last chapter completes the book nicely.

in which every set with a lower bound has a greatest lower bound
With everything included

It was a complete shock when he turned up on my doorstep.

{a} perfect, full, finished
{v} to perfect, to finish
To complete a set or group means to provide the last item that is needed to make it a full set or group. the stickers needed to complete the collection
bring to a whole, with all the necessary parts or elements; "A child would complete the family" come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours" write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form" complete a pass having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting" having all four whorls or principal parts--sepals and petals and stamens and carpels (or pistils); "complete flowers" having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview" perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance
(C) - Materialized view is completely refreshed from the masters
come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours"
highly skilled; "an accomplished pianist"; "a complete musician"
If you complete something, you finish doing, making, or producing it. Peter Mayle has just completed his first novel. the rush to get the stadiums completed on time. + completion completions com·ple·tion The project is nearing completion House completions for the year should be up from 1,841 to 2,200
The line item has been shipped and invoiced
emphasis You use complete to emphasize that something is as great in extent, degree, or amount as it possibly can be. The rebels had taken complete control It shows a complete lack of understanding by management The resignation came as a complete surprise He was the complete opposite of Raymond. = total, absolute partial + completely com·plete·ly Dozens of flats had been completely destroyed something completely different. = totally
bring to a whole, with all the necessary parts or elements; "A child would complete the family"
With respect to an instruction, when its result is both available to another instruction and can be retired, and it is past the point where the it can cause an exception Compare retire
Mature, with good follow-through on the palate, satisfying mouth-feel and firm aftertaste
complete or carry out; "discharge one's duties"
If something is complete, it contains all the parts that it should contain. The list may not be complete. a complete dinner service + completeness com·plete·ness the accuracy and completeness of the information obtained
{f} make whole, perfect; finish
If one thing comes complete with another, it has that thing as an extra or additional part. The diary comes complete with a gold-coloured ballpoint pen
Having all the parts or organs which belong to it or to the typical form; having calyx, corolla, stamens, and pistil
(see Full and accurate records)
total, full
write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form"
without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter nonsense"
In the context of general equities, to fill an order
adj lengkap
To bring to a state in which there is no deficiency; to perfect; to consummate; to accomplish; to fulfill; to finish; as, to complete a task, or a poem; to complete a course of education
A problem is complete for a complexity class if (1) it's in the class, and (2) everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) So, if you can solve the complete problems for some class, then you can solve every problem in the class The complete problems are the hardest
complete a pass
A chemical compound or a blend of compounds that contains significant quantities of all three primary nutrients, N, P, and K It may contain other plant nutrients
Filled up; with no part or element lacking; free from deficiency; entire; perfect; consummate
having all four whorls or principal parts--sepals and petals and stamens and carpels (or pistils); "complete flowers"
If you complete a form or questionnaire, you write the answers or information asked for in it. Simply complete the coupon below Use the enclosed envelope to return your completed survey. = fill in
One of the VDX system "authorization statuses " Removes the request record from the Web Client view The request is not deleted but it is marked for archiving Used to designate that the request has come to the end of it's 'life cycle ' Should only be used in specific instances, i e when the responder has actioned (responded) to a "Cancel" message with a "Cancel Reply Yes" Under some configurations certain actions can trigger auto-completes See Auto-completes
The proof is now complete: I can't finish it
perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance"
having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview"
The complete works of a writer are all their books or poems published together in one book or as a set of books. the Complete Works of William Shakespeare
having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting"
perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance
(v ) cUlanA, choylahnay
emphasis You can use complete to emphasize that you are referring to the whole of something and not just part of it. A complete tenement block was burnt to the ground The job sheets eventually filled a complete book. = entire, whole
If something is complete, it has been finished. The work of restoring the farmhouse is complete It'll be two years before the process is complete. incomplete
Completes the entering of information about a Purchase Request and sends it to a cosigner for authorization/approval before being sent to Purchasing for processing, or alternately sends the request directly to Purchasing for processing Accessible from: the Item Information, Order Information, Basis for Vendor Selection, and Review screens
If you complete something, you do all of it. She completed her degree in two years This book took years to complete. = finish
{s} whole, perfect; finished
complete a pass having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting"
choate
total

I feel like a total idiot. - I feel like a complete idiot.

You people are totally insane. - You people are completely insane.

complete blood count
A measure of the number, concentration, and size of white blood cells, platelets, and red blood cells in one's blood
complete blood counts
plural form of complete blood count
complete graph
A graph where every pair of vertices is connected by an edge
complete graphs
plural form of complete graph
complete lattice
A partially ordered set in which all subsets have both a supremum (join) and an infimum (meet)
complete lattices
plural form of complete lattice
complete measure
Such that for every set of measure zero belonging to its domain, all subsets of that set are also assigned measure zero by the given measure
complete street
A street that caters well to pedestrians, bicyclists, and mass transit users as well as to automobile users
complete streets
plural form of complete street
complete predicate
(Dilbilim) The complete predicate is the verb phrase, meaning the main verb, any auxiliary verb(s), and the verb's complement
complete amnesty
full pardon, full amnesty
complete ass
total idiot, real jerk
complete blood count
blood test in which a full count is made of all blood cell types, CBC (Medicine)
complete blood count
counting the number of white and red blood cells and the number of platelets in 1 cubic millimeter of blood
complete blood count
The determination of the quantity of each type of blood cell in a given sample of blood, often including the amount of hemoglobin, the hematocrit, and the proportions of various white cells. Also called blood profile
complete chaos
total confusion, total disorder
complete darkness
pitch-blackness, state of having no light at all
complete degeneration
total deterioration, complete dissolution
complete destruction
total ruin, total loss, total destruction
complete fool
utter moron, complete idiot, very stupid person, one who is dumb
complete fracture
break involving the entire width of the bone
complete idiot
utter moron, complete fool
complete invalid
one hundred percent paralyzed
complete metamorphosis
The complete form of metamorphosis in which an insect passes through four separate stages of growth, as embryo, larva, pupa, and imago. Also called holometabolism
complete one's term
finish one's tenure, complete one's term in office
complete overhaul
complete renewal, extensive renovation, extensive reconstruction
complete protein
food source that contains all of the essential amino acids (animal sources: meat, dairy, eggs, etc.)
complete rest
total relaxation, refreshing sleep
complete silence
total lack of noise, total silence
complete surrender
complete relinquishment, giving up totally
NP-complete
Describing the hardest problems that are in the class NP, and whose solutions can be verified in polynomial time
P-complete
Describing any problem in the complexity class P to which there exists a polynomial time mapping from any other problem in P
P-complete
The set of such problems
Turing complete
Equivalent in power to a universal Turing machine; equivalently, functionally complete
completed
Simple past tense and past participle of complete

He completed his B.Sc. (Hons.) degree at the University of New South Wales in 1958 and went on to the Victoria University of Manchester where his studies on the fungal pigment phomazarin led to the award of a Ph.D. in 1963 under the supervision of (the late) Professor Arthur J. Birch.

completely
To the fullest extent or degree; totally

He is completely mad.

completer
One who completes something
completer
Comparative form of complete: more complete
completest
Superlative form of complete
completest
Second-person singular simple present form of wish
completion
The space resulting from such an act
completion
The act of making a metric space complete by adding points
functionally complete
Capable of computing any recursive function
completely
wholly
completely
{a} fully, perfectly, entirely, wholly
completeness
{n} perfection, a perfect state
completion
{n} fulfilling, perfect state, end
completive
{a} denoting completion
a complete shambles
(deyim) Chaos, mess, muddle, confusion, disorder, havoc
Completely
flat
Completely
all

Tom ignored all of Mary's warnings. - Tom disregarded Mary's advice completely.

completed
caught; "a completed forward pass"
completed
– projects completed at various stages of the R&D spectrum, namely: basic research, applied research, experimental development, and pilot testing
completed
past of complete
completed
finished
completed
successfully completed or brought to an end; "his mission accomplished he took a vacation"; "the completed project"; "the joy of a realized ambition overcame him"
completed
Analysis documentation done
completed
(of a marriage) completed by the first act of sexual intercourse after the ceremony
completely
totally, entirely
completely
In a complete manner; fully; totally; utterly
completely
so as to be complete; with everything necessary; "he had filled out the form completely"; "the apartment was completely furnished"
completely
In a complete manner; fully
completely
to the greatest degree possible = totally
completely
so as to be complete; with everything necessary; "he had filled out the form completely"; "the apartment was completely furnished
completely
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
completely
out and out
completely
from start to finish
completely
stone
completely
totally

We were totally exhausted from the five-hour trip. - We were completely exhausted from the five-hour trip.

You people are totally insane. - You people are completely insane.

completeness
(logic) an attribute of a logical system that is so constituted that a contradiction arises if any proposition is introduced that cannot be derived from the axioms of the system
completeness
A (logical) language is said to be complete if and only if all the formulas in the language that must be true (in any world in which the axioms of the language are true) can be proved from the axioms Godel's incompleteness theorem shows that any language in which the truths of basic arithmetic can be formualted cannot be complete (unless the number of axions is infinite)
completeness
Used to score a UP A complete UP will have a conditions phrase, stem, Key Verb Phrase, Purpose, Fuzzy situation parameters and a conditions phrase
completeness
the state or condition of being complete
completeness
is the amount of valid data actually obtained as a fraction of that which could have been obtained (GVRD, 1993)
completeness
How much of the newspaper consumers read in an average weekday and Sunday One of three elements comprising the Reader Behavior Score, along with time and frequency
completeness
{i} wholeness, perfection, state of being complete; state of being completed
completeness
"The amount of valid data obtained compared to the planned amount, and [it is] usually expressed as a percentage; a data quality indicator" (QAMS 1993, 6)
completeness
Concept of the adequacy of a formal system that is employed both in proof theory and in model theory (see logic). In proof theory, a formal system is said to be syntactically complete if and only if every closed sentence in the system is such that either it or its negation is provable in the system. In model theory, a formal system is said to be semantically complete if and only if every theorem of the system is provable in the system
completeness
A measure of the amount of valid data obtained from a measurement system compared to the amount that was expected to be obtained under routine operating conditions
completeness
An indication of how much of a published run is held Completeness is indicated in ranges, for example, Complete (95% 100% held), Incomplete (50%-94% held), Scattered (less than 50% held)
completeness
the degree to which all necessary parts of a work product exist and are included
completeness
A measure of the amount of valid data obtained from a measurement system compared to the amount that was expected to be obtained under correct, normal conditions
completeness
A promise made by a system that it will supply all true (or relevant) information Trivially (and not very interestingly) accomplished by providing all information, whether true or not Contrast soundness
completeness
A characteristic of information quality measuring the degree to which all required data is known (1) Fact completeness is a measure of data definitions quality expressed as a percentage of the attributes about an entity type that need to be known to assure that they are defined in the model and implemented in the database (2)Value completeness is a measure of data content quality expressed as a percentage of the columns or fields of a table or file that should have values in them, in fact do so
completeness
The state of being complete
completeness
the state of being complete and entire; having everything that is needed
completer
TOP A student who is enrolled in a CIP Coded CATE program and completes that specified program
completer
– A student who receives a degree, diploma, certificate or other formal award
completer
{i} someone or something which finishes or concludes
completer
CCC student who received either a Basic/Advanced/Technical certificate or an Associate degree, completed the TGECC, or completed at least 12 CCC credits and requested transfer to another post-secondary institution
completer
A machine instruction field used to specify instruction options Typical options include address modification, address indexing, precision of operands, and conditions to be tested to determine whether to nullify the following instruction
completes
third-person singular of complete
completing
acting as or providing a complement (something that completes the whole)
completing
present participle of complete
completion
The conclusion of an act of conveyancing concerning the sale of a property
completion
Completion is what af does when it automatically fills out an abbreviation for a name into the entire name Completion is done for minibuffer (q v ) arguments when the set of possible valid inputs is known; for example, on command names, buffer names, and file names Completion occurs when TAB, SPC or RET is typed See section 7 6 Completion
completion
Has two meanings: 1, The final legal transfer of ownership of the property to you and the property becomes yours 2, The start of the mortgage
completion
State of being complete; fulfillment; accomplishment; realization
completion
a concluding action
completion
Completion is what Emacs does when it automatically fills out an abbreviation for a name into the entire name Completion is done for minibuffer (q v ) arguments when the set of possible valid inputs is known; for example, on command names, buffer names, and file names Completion occurs when TAB, SPC or RET is typed See section Completion
completion
The moment when the money to buy a property is paid by the mortgage provider to the vendor and the buyer legally becomes the owner of the property This is also the time when you can move in and are responsible for the new property
completion
The act of filling in the non-ambiguous part of a requested item, such as a class name or a file name
completion
This is the last stage in the purchase of a property The legal documentation is finalised and the lender has sent the mortgage funds to the purchaser's solicitor Once the purchaser's solicitor forwards the funds to the seller's solicitor the property is now owned by the Purchaser
completion
When Emacs automatically fills an abbreviation for a name into the entire name, that process is called completion Completion is done for minibuffer (q v ) arguments when the set of possible valid inputs is known; for example, on command names, buffer names, and file names Completion occurs when you type TAB, SPC, or RET See section Completion
completion
{i} finishing, finalizing
completion
Getting a satisfactory result on the issue being worked on, so that the client easily can take her attention off of it
completion
The act or state of being or making something complete; conclusion, accomplishment
completion
The activities necessary to prepare a well for the production of oil or gas
completion
When the sale and purchase of the property are finalised, and you become the owner of the house or flat
completion
Completion (COMPLTN) is a CENTREX Attendant Features Control form parameter COMPLTN indicates that only completed calls are collected for data
completion
This is the date when the buyer's solicitor forwards the funds for the purchase of the house to the seller's solicitor Once the seller's solicitor has received the funds, the buyer legally becomes the owner of the property and can move in The mortgage must be effective before this date in order for the funds to be transferred The buyer must also pay stamp duty, if applicable, and register their name with the Land Registry  
completion
n A facility provided by CLIM for completing user input over a set of possibilities
completion
The final phase in the project cycle, when a project completion report is produced "Lessons learned" are identified and the various project completion activities take place It can include an end-of-project evaluation
completion
The act or process of making complete; the getting through to the end; as, the completion of an undertaking, an education, a service
completion
a concluding action (American football) a successful forward pass in football
completion
A facility provided by CLIM for completing user input over a set of possibilities
completion
The moment at which all the legal formalities of the purchase or mortgage are finalised and the funds are drawn down from the lender, and usually into the solicitors account
completion
(American football) a successful forward pass in football
completion
the post drilling phase of a successful well that prepares for delivery of the well fluids, usually or oil or gas to the surface
completion
if there is a space left on sheet layout and a blank having sizes less than space can be located there then is marked to be completed Completion is done by saw cut workers separately for each blank
completion
A forward pass that is caught by a receiver Also called a reception
completive
{s} bringing to end or conclusion
completive
Making complete
percent complete
(Ticaret) The estimated or measured completion status of a process or project used to analyze the probability of meeting a projected date, or in initiating a contracted progress payment
the complete Halachot
collection of Jewish laws arranged by tractates
Türkçe - İngilizce

complete teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kapılı bacalı complete, finished, ready
for use (house, apartment)
complete