gross

listen to the pronunciation of gross
İngilizce - Türkçe
{i} bütün

Bütün bebek dişlerini bu kibrit kutusunda biriktirdin mi? Bu iğrenç! - You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross!

brüt

Geçen yıl Tom'un brüt geliri otuz bin doların üzerindeydi. - Tom's gross income last year was over thirty thousand dollars.

{s} müstehcen
(Tıp) İri büyük, gözle görülen kalın
by the gross pakette yüz kırk dört tane olarak
{s} gayrisafi
(Ticaret) kar yapmak
şeni
iri
fıçı gibi
(Ticaret) bürüt
144'lük grup
aşırı şişman
kalın
büyük

Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için daha dikkatli olmalısın. - You must be more careful to avoid making a gross mistake.

görgüsüz

Tanzanya'da yiyecek koklamak, kibar olmayan hatta çok görgüsüzce bir davranıştır. - It is impolite, or even gross, to smell food in Tanzania.

(Ticaret) düzine
gayrı safı
iğrenç

Bütün bebek dişlerini bu kibrit kutusunda biriktirdin mi? Bu iğrenç! - You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross!

Sıçan bıyıkları iğrençtir. - Rat whiskers are gross.

brüt para toplamı
(Ticaret) affedilmez
(Ticaret) net olmayan
inceliksiz
arsız
{f} kar yap
kaba
oniki düzinelik türküm
bağışlanamaz
şişko
iriyarı
toplam
hantal
şişman
saldırgan
sulu
{i} bütünlük
{s} yoğun
{s} göze batan veya tahammül edilmez (kusur, hata v.b.)
{s} sıkı
toplam/kaba/büyük/şişman
(Tıp) İşlenmemiş kaba, hissiz
{s} çok şişman
kazan
{i} grosa, on iki düzine
{s} toptan
brüt,v.kar yap: adj.aşırı şişman
{s} bariz

Bu gizliliğin bariz bir ihlalidir. - This is a gross violation of privacy.

{s} apaçık
{s} kocaman

Kocaman bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something gross?

{s} brüt, gayri safi (miktar/ağırlık)
bütünüyle
yüz kırk dört adet
{i} grosa
{s} şişkin
in gross toptan
{i} oniki düzine
kötü
kesintisiz
çirkin
kesif
gros
kazanmak
koyu
tamam
daralı
duba gibi
tulum gibi
Gross State Product
(Bilim, İlim) Gayrisâfi yurtiçi hasıla
gross domestic product
(Ticaret) gayrisafi milli hasıla
gross domestic product
(Ticaret) gayrisafi yurtiçi hasıla
gross out
iğrenmek
gross amount
(Ticaret) brüt miktar
gross budget
(Ticaret) gayrisafi bütçe
gross budget
(Askeri,Ticaret) gayri safi bütçe
gross capacity
brüt kapasite
gross catch
(Denizbilim) gerçek av
gross density
brüt yoğunluk
gross domestic product
(Askeri) gayri safi yurt içi hasıla
gross duty
brüt sulama suyu miktarı
gross earning
brüt kazanç
gross error
(Askeri) kaba hata
gross head
brüt düşü
gross income
(Ticaret) brüt kar
gross load
(Ticaret) kayıplar dahil yük
gross loss
(Ticaret) gayri safi zarar
gross loss
(Ticaret) brüt hasar
gross loss
(Ticaret) brüt zarar
gross margin
(Ticaret) brüt satış karı
gross neglect
(Kanun) ağır ihmal
gross out
iğrendirmek
gross power
(Otomotiv) brüt güç
gross power
toplam güç
gross premium
(Sigorta,Ticaret) brüt prim
gross pressure
mutlak basınç
gross proceeds
(Ticaret) gayrisafi hasılat
gross proceeds
(Ticaret) gayri safi hasılat
gross product
brüt hasıla
gross product
brüt gelir
gross profit
(Ticaret) gayri safı kar
gross profit
(Ticaret) gayri safi kar
gross request
(Ticaret) brüt ihtiyat
gross sales
(Ticaret) brüt satış
gross sample
(Tıp) homojen örnek
gross section
dolu kesit
gross space
(Askeri) gayri safi depolama sahası
gross surplus
(Ticaret) brüt kar
gross terms
(Ticaret) brüt hükümler
gross ton
groston
gross tonnage
(Askeri,Ticaret) brüt gemi tonajı
gross tonnage
brüt tonaj
gross tonnage
(Askeri) gayri safi tonilato
gross tons
(Sigorta) brüt ton
gross weight
(Havacılık) toplam ağırlık
gross weight
azami ağırlık
gross weight
(Askeri) yüklü ağırlık
gross yield
(Ticaret) brüt getıri
gross anatomy
makroskopik anatomi
gross charge
kaba yük
gross domestic product
gayri safi yurtiçi hasıla
gross earning
gayri safi kazanç
gross income
brüt gelir

Geçen yıl Tom'un brüt geliri otuz bin doların üzerindeydi. - Tom's gross income last year was over thirty thousand dollars.

gross index
temel dizin
gross index
ana dizin
gross interest
brüt faiz
gross investment
gayri safi yatırım
gross national product
brüt milli hasıla
gross national product
gayri safi milli hasıla
gross output
gayri safi üretim
gross profit
gayri safi kâr
gross profit
brüt kâr
gross profit and loss
brüt kâr ve zarar
gross receipts
brüt hasılat
gross salary
brüt maaş
gross ton
bin ton
gross value
gayri safi kıymet
gross weight
daralı ağırlık
gross weight
brüt ağırlık
gross yield
brüt getiri
gross calorific value
üst kalorifik değer, üst ışıl değer
gross disparities
oldukça büyük farklılıklar
gross fixed capital formation
gayri safi sabit sermaye oluşumu
gross head
brüt kafa
gross leasable area
brüt kiralanabilir alan
gross margin
Toplam kar
gross margins
brüt marj
gross national expenditures
gayri safi milli harcamalar
gross national income
Bürüt millî gelir
gross national product
(Finans) gsmh, gayri safi milli hasıla (gnp)
gross national savings
gayri safi milli hasıla
gross negligence
Ağır ihmal
gross pay
Brüt ödeme
gross pay
Kesinti olmadan önceki maaş veya ücret miktarı
gross pay
brüt maaş
gross registered ton
brüt tescil tonajı
gross revenues
brüt gelirleri
gross roller
Baskı silindiri
gross value added
brüt katma değerde
gross wing area
toplam kanat alanı
gross area
brüt alan
gross cost
(Ticaret) gayrı safi maliyet
gross earned premium
(Sigorta) brüt kazanılmış primler
gross injustice
büyük haksızlık
gross interest
(Ticaret) gayri safi faiz
gross revenue
(Ticaret) gayrisafi gelir
gross revenue
(Ticaret) gayri safi gelir
gross ton
(Askeri) gross ton
gross tonnage
(Askeri) GAYRİ SAFİ TONİLATO, BRÜT GEMİ TONAJI: Bak. "gross register tonnage" ve "tonnage"
gross value
(Ticaret) gayrisafi değer
gross vehicle weight
(Askeri) BRÜT ARAÇ AĞIRLIĞI, GAYRİ SAFİ ARAÇ AĞIRLIĞI: Bir aracın yakıtı, yağlama yağları, soğutma sıvısı, paraşütçü teçhizatı, faydalı yükü ve işletme personeli dahil, ağırlığı. Ayrıca bakınız: "curb weight" ve "net vehicle weight"
gross national product
gsmh
gross weight
gros ağırlık
grossness
kabalık
grossly
fena halde

Annesi fena halde kilolu olduğu için Mary okulda zorbalık yaşadı. - Mary was bullied at school because her mother was grossly overweight.

Bu fena halde adil değil. - This is grossly unfair.

grossly
kötü halde
grossness
şişmanlık
Gross domestic product
(Ekonomi) gayrisafi yerli hasıla
gross national product
ekon. gayrisafi milli hâsıla
gross national product
(Askeri) (GNP) GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA
gross national product
kesintisiz ulusal gelir
gross national product
gayrisafi milli hasıla
gross profit
brüt kazanç
gross revenue
bürüt hasılat
gross revenue
(Kanun,Ticaret) brüt hasılat
gross weight
(Askeri) GROSS AĞIRLIK: Bir kap veya paletin yükü ve bağlantıları dahil olmak üzere ağırlığı. Ayrıca bakınız: "net weight"
grossly
kaba/büyük şekilde
grossly
ağır şekilde
grossness
kabalık/büyüklük
İngilizce - İngilizce
A surname, originally a nickname for a big man, from Middle English gros (“large”)
Dull
The bulk, the mass, the masses
The total nominal earnings or amount, before taxes, expenses, exceptions or similar are deducted. That which remains after all deductions is called net
To earn money, not including expenses

The movie grossed three million on the first weekend.

Coarse, rude, vulgar, obscene, or impure

But man to know God is a difficulty, except by a mean he himself inure, which is to know God’s creatures that be: at first them that be of the grossest nature, and then them that be more pure. — 1874: Dodsley et al., A Select Collection of Old English Plays.

Disgusting
the whole amount; entire; total before any deductions

gross domestic product.

A unit of amount = twelve dozen = 144 pcs
Great, serious, flagrant, or shameful

gross negligence.

Great, large, palpable, bulky, or fat
You use gross to describe something unacceptable or unpleasant to a very great amount, degree, or intensity. The company were guilty of gross negligence. an act of gross injustice. + grossly gross·ly Funding of education had been grossly inadequate for years She was grossly overweight
The plural of the number is gross
{s} inclusive, complete, total; general; without deductions
{s} large; coarse, crude, vulgar; disgusting, offensive; obese, fat
{f} make or earn a total of (before taxes and other expenses)
{i} 12 dozen, 144
{a} thick, bulky, fat, stupid, dull, shameful
{n} the whole, total, bulk, twelve dozen
If a person or a business grosses a particular amount of money, they earn that amount of money before tax has been taken away. So far the films have grossed more than £590 million
Whole; entire; total; without deduction; as, the gross sum, or gross amount, the gross weight; opposed to net
on a large scale; not to be confused with the common term for "yucky " "Grossly normal," means "after less than in-depth inspection, this appears to be normal " "Gross anatomy" refers to the study of organs as they appear to the naked eye, without the benefit of a microscope
Great; large; bulky; fat; of huge size; excessively large
twelve dozen
Great; palpable; serious; vagrant; shameful; as, a gross mistake; gross injustice; gross negligence
is a name element in GEMIS of processes with combined heat & power (CHP), but for which no credit for the cogenerated couple product is given, i e no allocation In GEMIS 4 0 there is now a switch to set all cogeneration processes into the "gross" mode, so that all credits for all processes are ignored when a life-cycle computation is performed
before any deductions; "gross income"
The number of twelve dozen; twelve times twelve; as, a gross of bottles; ten gross of pens
the amount before any deductions are made
The collective name for twelve twelve-man units in the Yeoman Army or Militia It is referred to specifically as a grossmarch in the infantry, a grossbrace in archery units, and a grosslance in cavalry units The twelve elected Yeomen in the gross in turn elect a Serjeant to lead it
The total amount (usually of money), before any deductions have been made
Gross means the total amount of something, especially money, before any has been taken away. a fixed rate account guaranteeing 10.4% gross interest or 7.8% net until October. Gross is also an adverb. Interest is paid gross, rather than having tax deducted. a father earning £20,000 gross a year
The main body; the chief part, bulk, or mass
A gross is a group of 144 things. He ordered twelve gross of the disks. gross domestic product Gross Michael Gross Samuel David
repellently fat; "a bald porcine old man" of general aspects or broad distinctions; "the gross details of the structure appear reasonable" before any deductions; "gross income
Coarse; rough; not fine or delicate
visible to the naked eye (especially of rocks and anatomical features)
(also "unadjusted") the raw, actual or unadjusted score (strokes) before a handicap has been applied Example: His score was 84 gross and 72 net once his handicap had been applied
A group of 144 things; 12 dozens It is a term that is often used in commerce
Heavy Tank
Gross means the total weight of something, including its container or wrapping
Before taxes
of general aspects or broad distinctions; "the gross details of the structure appear reasonable"
A gross interest rate or dividend is one that doesn't take into account the tax you'll have to pay on that income
conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross injustice"; "rank treachery"
Thick; dense; not attenuated; as, a gross medium
conspicuously and tastelessly indecent; "coarse language"; "a crude joke"; "crude behavior"; "an earthy sense of humor"; "a revoltingly gross expletive"; "a vulgar gesture"; "full of language so vulgar it should have been edited"
Refers to the value of income, dividends etc before income tax is deducted
disapproval If you say that someone's speech or behaviour is gross, you think it is very rude or unacceptable. He abused the Admiral in the grossest terms I feel disgusted and wonder how I could ever have been so gross
Before making deductions
before any deductions; "gross income
Before deduction of tax
without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter nonsense"
disapproval If you describe someone as gross, you mean that they are extremely fat and unattractive. I only resist things like chocolate if I feel really gross
That which is within the comprehension of the five senses, mind and intellect
Used to describe the total of an amount before tax or other deductions are made For example with a salary before Income Tax and National Insurance are deducted or for mortgage interest before tax relief is deducted
earn before taxes, expenses, etc
(See Advowson )
The payment of any form of income (interest or dividend payout) without the prior deduction of tax Errol Flynn knew all about 'gross': "My problem is reconciling my gross habits with my net income " Also, see net profit
repellently fat; "a bald porcine old man"
Gross means the total amount of something, after all the relevant amounts have been added together. National Savings gross sales in June totalled £709 million
Not easily aroused or excited; not sensitive in perception or feeling; dull; witless
the entire amount of income before any deductions are made earn before taxes, expenses, etc
the entire amount of income before any deductions are made
disapproval If you describe something as gross, you think it is very unpleasant. They had a commercial on the other night for Drug Free America that was so gross I thought Daddy was going to faint He wears really gross holiday outfits
domestic product (GDP) The market value of all the goods and services a country produces over a specified period, usually a year Formerly called Gross national product (GNP)
The amount of money (wages for example) you receive before tax is then deducted Some income may be received gross, without tax having been deducted
Total amount before deductions Gross income The total income of a household before taxes or expenses are subtracted
The total amount before anything is deducted eg your gross income is your income before any tax, superannuation, etc is deducted
GEN MW Total number of megawatt hours of electricity generated that hour A megawatt hour is one megawatt of power generated for one hour It is equal to 1000 kilowatt hours or 1,000,000 watt hours One megawatt hour will light a total of 10,000 light bulbs rated at 100 watts for 1 hour
gross anatomy
The study of large-scale anatomy, especially that which may be seen by the unaided eye
gross domestic product
A measure of the economic production of a particular territory in financial capital terms over a specific time period
gross income
Income generated before deducting expenses, taxes, insurance, etc
gross income
In United States tax law, income that is subject to taxation under the Internal Revenue Code (see Internal Revenue Code 61)
gross national product
The total market value of all the goods and services produced by a nation (citizens of a country, whether living at home or abroad) during a specified period
gross negligence
Negligence evincing a total or near total disregard for the rights and welfare of others and for the consequences of an act
gross pay
A payment for the entire year's income
gross pay
An amount of pay, wages, salary, or other compensation before deductions, such as for taxes, insurance, and, retirement
gross profit
net sales minus cost of goods sold
gross sales
The total invoice value of sales, before deducting customers' discounts, returns, or allowances

\mathrm{Net\ Sales}=\mathrm{Gross\ Sales} - \mathrm{(Customer\ Discounts,\ Returns,\ Allowances)}.

gross vehicle weight rating
The maximum allowable total mass of a road vehicle or trailer when loaded

GVWR includes the weight of the vehicle itself plus fuel, passengers, cargo, and trailer tongue weight.

gross weight
The total weight of a vehicle and its freight, fuel, passengers etc
gross weight
The total weight of a product and its packaging
gross-domestic-product
Attributive form of gross domestic product, noun

gross-domestic-product analysis.

gross anatomy
the study of the structure of the body and its parts without the use of a microscope
gross anatomy
The study of the organs, parts, and structures of a body that are visible to the naked eye. Also called macroscopic anatomy
Gross Domestic Product
(Ekonomi) The total value of goods produced and services provided within a country during one year
gross estate
The total valuation of the estate's assets at the time of the person's death
gross head
A dam's maximum allowed vertical distance between the upstream's surface water (headwater) forebay elevation and the downstream's surface water (tailwater) elevation at the tail-race for reaction wheel dams or the elevation of the jet at impulse wheel dams during specified operation and water conditions
gross revenue
Income (at invoice values) received for goods and services over some given period of time
gross area
The sum of the floor areas of a building included within the outside face of the exterior walls for all stories or areas that have floor surfaces (see CPM 316, “Measurement of Building Areas,” for additional clarification and basis of measurement)
gross area
The total floor space of a building, including unusable space, measured from the outside walls
gross domestic product
The total market value of goods and services produced domestically during a given period The components of GDP are consumption, gross investment, government purchases of goods and services, and net exports [Back to top]
gross domestic product
The market value of all goods and services produced during a given period of time within a specific nation
gross domestic product
The value of all goods and services provided within the borders of a nation In the United States, GDP is determined quarterly by the Department of Commerce
gross domestic product
GDP is the most important current measure of our Nation's economic performance Estimated quarterly by the BEA, GDP is a measure of the total market value of all final goods and services produced in our country during any quarter or year GDP equals total consumer spending, business investment, and government spending and investment, plus the value of exports, minus the value of imports GDP estimates are based on current statistics from the Census Bureau and other sources Every 5 years, GDP estimates are benchmarked to the Economic Census
gross domestic product
Measures the market value of total output of final goods and services produced within a country's territory, regardless of the ownership of the factors of production involved, i e , local or foreign, during a given time period, usually a year Earnings from capital invested abroad (mostly interest and dividend receipts) are not counted, while earnings on capital owned by foreigners but located in the country in question are included The GDP differs from the GNP in that the former excludes net factor income from abroad
gross domestic product
worth of all goods and services produced in an economy, GDP
gross domestic product
the total market value of all final goods and services produced for money in Australia within a given period of time, after deducting the cost of goods and services used in the process of production, but before depreciation
gross domestic product
A country's gross domestic product is the total value of all the goods it has produced and the services it has provided in a particular year, not including its income from investments in other countries. = GDP. The total market value of all the goods and services produced within the borders of a nation during a specified period. GDP. Total market value of the goods and services produced by a nation's economy during a specific period of time. GDP is customarily reported on an annual basis. It is defined to include all final goods and services that is, those that are produced by the economic resources located in that nation regardless of their ownership and are not resold in any form. GDP differs from gross national product (GNP), which is defined to include all final goods and services produced by resources owned by that nation's residents, whether located in the nation or elsewhere
gross domestic product
The value of all finished goods and services produced in a country during a given period GDP serves as the principal measure of the size of a country's economy
gross domestic product
measure of the United States economy adopted in 1991; the total market values of goods and services by produced by workers and capital within the United States borders during a given period (usually 1 year)
gross domestic product
The total value of goods and services produced by a nation The GDP is made up of consumer and government purchases, private domestic investments and net exports of goods and services In the U S it is calculated by the Commerce Department every quarter, and it is the main measure of economic output Because GDP measures national output, and strong output is indicative of a healthy economy, bond prices react negatively to strong GDP data A strong economy ignites inflationary fears, which is a negative for bond prices Equities, on the other hand, tend to perform well when GDP is rising since earnings-growth prospects are better during economic expansions BACK TO TOP
gross earnings
Total earnings, before deduction of taxes and expenses
gross earnings
A person's total taxable income prior to adjustments See: adjusted gross income
gross earnings
This would be the total pay due to any employee for a pay period, before any deductions
gross estate
The total value of all property in which a deceased had an interest This must be included in his or her estate for federal tax purposes
gross estate
The value of an estate before debts are paid Probate fees are generally calculated on the gross value of the estate For instance, if your estate consists of your residence with a market value of $150,000 and a mortgage of $100,000, probate fees would be based on the $150,000 The requirement to file an Ohio or Federal estate tax return is based on the value of the gross estate, even if there would be no tax due
gross estate
All of the assets and liabilities owned at death
gross estate
The total value of a person's property and assets before accounting for debts, taxes, and liabilities
gross estate
The total value of a person’s assets before taxes and other debts
gross estate
The value of the property that you own when you die Also includes value of jointly-owned property, life insurance, death proceeds, and certain other items
gross fault
extreme fault, extremely improper behavior, criminal behavior
gross income
total income before taxes and other deductions are taken out
gross margin
Current operating profit + operational depreciation
gross margin
the difference between cost and selling price for a particular product
gross margin
A percentage of how much of each dollar of sales is left over after the costs to make the product are subtracted It is calculated by dividing gross profits (sales minus cost of goods sold) for a period by the revenues for the same period
gross margin
The difference between net sales and cost of goods sold
gross margin
A measure of company profitability The previous 12-month total revenue less cost of goods sold divided by the total revenue A decrease in gross margins could indicate troubled times ahead
gross margin
Gross profit expressed as a percent of sales
gross margin
the difference between net sales and the cost of goods sold; also called gross profit (p 223)
gross margin
The difference between cost and sell Same as gross margin percentage, margin, gross percentage of profit
gross margin
The excess of net sales revenue over the cost of goods sold
gross margin
Sales minus cost of goods sold
gross margin
(See gross profit ) (See (p 162))
gross margin
the ratio gross profits divided by net sales
gross margin
The difference between the interest rate chargeable on a variable or adjustable rate mortgage and the rate set by the index rate upon which the mortgage rate is based
gross motor skills
Large body movements such as walking, jumping, skipping, balancing and ball skills
gross motor skills
Activities that use large muscle groups Examples would be running, jumping, riding bikes
gross motor skills
Skills that involve large muscles such as those in the arms, legs, and abdomen (for example, throwing a ball, walking, sitting up)
gross national product
monetary value of all of a nation's services and goods produced in a given period of time
gross negligence
severe neglect, extreme carelessness
gross negligence
The failure to perform a manifest duty in reckless disregard of the consequences as affecting the life or property of another
gross negligence
The reckless, wanton, and willful misconduct causing bodily injury or damage to property In this case, the standard of due care has been ignored by such a wide margin that it almost amounts to an intentional act
gross out
fill with distaste; "This spoilt food disgusts me"
gross pay
wages earned before deductions
gross profit
gross margin
gross profit
The amount by which the net sales exceed the cost of goods sold (Also, profit made by a novelty store on plastic dog doodle )
gross profit
Gross Profit is calculated as "sales less all costs directly attributable to those sales" These costs might include, for example, raw materials and manufacturing labour
gross profit
Sales minus Cost of Goods Sold The total dollars available to cover general and administrative expenses such as utilities, advertising, rent, etc
gross profit
the difference between the revenues received minus all expenses and costs
gross profit
The amount of profit available after deducting from sales the direct (variable) costs of labor and materials, plus the applicable costs of the factory overheads applied to the production of goods and services
gross profit
The profit before we subtract the expenses of doing business; it is obtained by subtracting cost of goods sold from net sales
gross profit
Net sales minus the cost of goods sold
gross profit
Also known as gross margin, determined by subtracting cost of goods from net sales
gross profit
Your company's revenues minus its direct costs
gross profit
The difference between sales revenue and the cost of goods sold
gross profit
the difference between net sales and the cost of goods sold; also called gross margin (p 223)
gross profit
Net sales revenue minus the cost of goods sold (See Refer to page 286)
gross rating points
GRP's is the sum of the rating percentage achieved Since GRP's take into account duplication, the total percentage of all exposures, GRP’s may exceed 100% (or 100 points) Expressed as an absolute number, GRP's is referred to as Gross Impressions or Gross Audience
gross rating points
The summation of the exposure opportunities (expressed as a percentage of the target universe) for all the elements in a media schedule
gross receipts
income received from one#s business Examples of documents that show gross receipts include cash register tapes, bank deposit slips, invoices, receipt books, charge slips, and Form 1099-MISC
gross sales
Total recorded sales before deducting any sales discounts or sales returns and allowances
gross sales
income (at invoice values) received for goods and services over some given period of time
gross sales
The total amount that a company charges during a given period of time for merchandise
gross sales
Total sales receipts before subtracting any expenses or deductions for returns or other post-sale adjustments
gross sales
Total invoice value of sales, before deducting for customer discounts, allowances, or returns
gross value added
Output minus intermediate consumption
gross value added
the value of final output net of intermediate input
gross weight
the weight of the vehicle plus its load
gross weight
Entire weight of goods, packing, and container, ready for shipment
gross weight
Weight of the van and its contents after your goods are loaded
gross weight
The total weight of an aircraft, rocket, etc , as loaded; specifically, the total weight with full crew, full tanks, payload, etc Also called take-off weight See design gross weight
gross weight
The full weight of the shipment, including goods and packaging
gross weight
The full weight of a shipment, including goods and packaging Compare Tare Weight » Back to top of screen
gross weight
The full weight of a shipment, including goods and packaging Compare Tare Weight
gross weight
is that of the van and its contents after goods are loaded A High-Value Inventory is used for items of "extraordinary value" such as antiques, coin collections and jewelry included in the shipment Items worth more than $100 per pound per article are considered articles of extraordinary value
gross weight
The empty weight of a vehicle plus the weight of the load carried on that vehicle
gross-up
A process in which the employee is reimbursed additional dollars to cover the increased tax liability which results from receiving company provided relocation reimbursements This gross-up often also covers the tax-on-tax occurrence that arises due to the extra income that results from the gross-up itself
grossly
roughly; approximately; inexactly; sketchily
grossness
The characteristic or quality of being gross
grossly
{a} coarsely, shamefully, palpably, badly
grossness
{n} coarseness, fatness, indelicacy
Gross domestic product
gayrı safi yurtiçi hasıla
Gross Domestic Product
gdp
Gross Weight
gw
Gross national product
gnp
Grossness
crassness
gross domestic product
The total value of the products and services a nation produces for its own use during a given time period, say one year
gross domestic product
The most comprehensive single measure of aggregate economic output Represents the market value of the total output of the goods and services produced by a nation's economy
gross domestic product
The total monetary value of all goods and services produced domestically by a country It includes income earned domestically by foreigners, but does not include income earned by domestic residents on foreign ground
gross domestic product
A measure of the market value of goods and services produced by the labor and property of a nation Unlike gross national product, GDP excludes receipts from that nation's business operations in foreign countries, as well as the share of reinvested earnings in foreign affiliates of domestic corporations
gross domestic product
The total market value of a nation's final output of goods and services GDP may be expressed in terms of productconsumption, investment, government purchases of goods and services, and net exportsor, it may be expressed in terms of income earnedwages, interest, and profits
gross domestic product
The total value of goods and services produced during a period of time, usually calculated for nations or regions
gross domestic product
The value of goods and services produced within a country's borders Includes goods produced domestically by foreign owned enterprises
gross domestic product
Total value of goods and services produced in a nation's economy over a period of time
gross domestic product
the total value of goods and services a nation produces in a given year
gross domestic product
The total value of goods and services produced by a nation within that nation
gross domestic product
The value of all final goods and services produced within a nation in a given year
gross domestic product
The total value of all the goods and services produced by the Canadian economy in a single year
gross domestic product
Gross Domestic Product (GDP) is a measure of National Income It is the total value of all goods and services produced over a given time period (usually a year) excluding net property income from abroad It can be measured either as the total of income, expenditure or output
gross domestic product
the total money value of all final goods and services produced within a nation's borders during a given period of time
gross domestic product
The total dollar value of all goods and services produced in a year in the United States, regardless of who supplies the labor or property
gross domestic product
The total value of goods produced and services provided in a country in one year
gross domestic product
(GDP) total value of goods and services produced in the U S Published by the Department of Commerce
gross margin
With regard to an adjustable rate mortgage, an amount expressed as percentage points, stated in the note which is added to the current index value on the rate adjustment date to establish a new note rate
gross margin
Gross margin is the difference between the direct input costs and the selling price of the final product
gross margin
In accounting: the difference between revenue from sales and the cost of goods sold; also called gross margin from sales In publishing: the amount of total sales revenue less plant and running (also called unit) costs, expressed as a percentage In retail bookselling, the difference between the retailer's cost of product, with discounts, and the retail sales price
gross margin
Net sales minus goods sold; the difference between sales revenues and manufacturing costs as an intermediate step in the computation of operating profits or net income
gross margin
(Ticaret) Sales revenue minus cost of goods sold. (syn: gross profit)
gross margin
A company's profitability after the costs of production have been paid Gross margin is calculated by dividing gross income (revenue after production costs are subtracted) by revenue and then multiplying by 100 The result is expressed as a percentage Gross margin shows you how profitable the basic business of a company is before administrative costs, taxes and depreciation have been taken out Operating margins may paint a truer picture of a company's profitability See "Margins " BACK TO TOP
gross margin
Gross income divided by net sales, expressed as a percentage
gross margin
Net Sales minus Cost of Goods Sold
gross margin
Percentage produced when gross profits are divided by total income
gross margin
The points added to the current index value of an adjustable rate mortgage when it is adjusted to its new rate
gross margin
The difference between total sales revenue and total cost of goods sold (also called total cost of sales) This can also be expressed on a per unit basis, as the difference between unit selling price and unit cost of goods sold Gross margin can be expressed in dollar or percentage terms
gross margin
An intermediate income calculation that is derived by subtracting the Cost of Goods Sold from the Revenue generated for a specific period of time
gross margin
Gross Profit/Total Sales The percentage of every dollar earned that can be used to pay general and administrative expenses
gross margin
the difference between what something costs to produce and what it is sold for
gross margin
Selling price - product cost
gross national product
former measure of the United States economy; the total market value of goods and services produced by all citizens and capital during a given period (usually 1 yr)
gross national product
A country's gross national product is the total value of all the goods it has produced and the services it has provided in a particular year, including its income from investments in other countries. = GNP. The total market value of all the goods and services produced by a nation during a specified period. GNP
gross negligence
Total disregard for the safety of others
gross negligence
The degree of negligence somewhat greater than ordinary negligence It may be a reckless wanton and willful misconduct causing bodily injury and/or property damage Guiding Principles A loss may be covered by more than one policy One policy may have a co-insurance clause and the other may not How any loss in such circumstances should be apportioned between the various insurance companies involved creates a problem To meet this problem, the majority of insurance companies have agreed to certain rules and principles These principles override the actual wording of the policy so the insured is indemnified with least difficulty Habitation Dwelling place; residence Hazard 1) A risk or probability that the event insured against might occur 2) Condition which engenders or increases the chances of a loss
gross negligence
Flagrant or extreme negligence According to the Geneva Conventions on the Unification of the Laws Relating to Bills of Exchange, acquiring an instrument in such a careless or reckless manner that one should have known that it was not properly negotiated
gross negligence
Any action or an omission in reckless disregard of the consequences to the safety or property of another Sometimes referred to as "very great negligence" and it is more then just neglect of ordinary care towards others or just inadvertence Also known as the Latin term culpa lata
gross negligence
the intentional failure to perform a manifest duty in reckless disregard of the consequences as affecting the life or property of another
gross negligence
Failure to use even the slightest amount of care
gross negligence
conduct that is worse or more serious than a simple departure from reasonable care, but is less than a complete disregard of any care owed others
gross out
lose one's nerve; "When he saw the accident, he freaked out"
Türkçe - İngilizce

gross teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

gross pay
Wages earned before deductions
gross ton
(Askeri) gross ton
gross national product
{k} GNP
gross weight
{k} gr wt
gross