completely

listen to the pronunciation of completely
İngilizce - Türkçe
büsbütün
tamamen

Onun sözleri tamamen anlamsızdı. - Her words were completely meaningless.

Tamamen işine dalmıştı. - He was completely absorbed in his work.

tamamiyle
eksiksiz

Prosedür doğru ve eksiksiz yürütülmelidir. - The procedure must be executed correctly and completely.

tam olarak

Tom yerleşimden tam olarak mutlu değildi. - Tom wasn't completely happy with the settlement.

Bunun için tam olarak hazır değilim. - I'm not completely prepared for this.

tümüyle

Bir insan başka bir insanı tümüyle anlamayabilir. - A person cannot understand another person completely.

komple
tamamı tamamına
eksiksiz bir biçimde
tam anlamıyla

Tamamen ve tam anlamıyla sana âşığım. - I'm totally and completely in love with you.

bütünüyle

O bütünüyle yanlış değil. - This isn't completely wrong.

Ben bütünüyle ciddiyim. - I'm completely serious.

eksiksiz olarak
iyiden iyiye
noksansız
hepten
enine boyuna
tam

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Tamamen unutulduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

toptan
adamakıllı
düpedüz

Biz düpedüz gafil avlandık. - We were completely taken by surprise.

tümden
iyice
bütün bütün
tamamıyla

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Amcam hastalığından tamamıyla kurtuldu. - My uncle has completely recovered from his illness.

külliyen
bütün olarak
tümü ile/üyle
tüm

Bir insan başka bir insanı tümüyle anlamayabilir. - A person cannot understand another person completely.

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

complete
{f} tamamlamak

En kısa sürede onu tamamlamak zorundayım. - I have to complete it as soon as possible.

Projeyi tamamlamak için daha çok zaman ayırmamız gerektiğini söylediğinde Tom'un kesinlikle bir fikri vardı. - Tom certainly had a point when he said we should allow more time to complete the project.

complete
eksiksiz

Eksiksiz bir şiir, bir duygunun düşünceyi ve düşüncenin kelimeleri bulduğu yerdir. - A complete poem is one where an emotion finds the thought and the thought finds the words.

Sami polislere eksiksiz bir sahte hikaye anlattı. - Sami told cops a complete fake story.

complete
{s} tam

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

Tam cümleler istiyoruz. - We want complete sentences.

complete
{s} bütün

Tom bütün gün çalıştı ve tamamen bitkin düştü. - Tom worked all day and was completely worn out.

Bütün gün boyunca çiftlikte çalıştığı için, o tamamen yorgundu. - Having worked on the farm all day long, he was completely tired out.

completely bald
cascavlak
completely empty
tamtakır
completely forgotten
adı anılmamak
completely naked
(Argo) anadan doğma
completely naked
çırılçıplak
completely unclothed
çırılçıplak
completely normal space
tamamen normal uzay
completely ordered relation
tam sıralama bağıntısı
completely ordered set
tam sıralama kümesi
completely reducible module
yarı basit modül
completely regular space
tamamen düzgün uzay
completely black
tamamen kara
completely inactive; without power
tamamen inaktif; güç olmadan
completely knocked down
parçalar halinde
completely new
yepyeni
completely used up
tamamen kullanılmış
completely wet
tamamen ıslak
completely continuous operator
(Matematik) tıkız işleç
completely continuous operator
(Matematik) kompakt operatör
completely dark
kapkaranlık
completely defeated
hezimete uğramak
completely dissimilar
taban tabana zıt
completely fulfil
eksiksiz yerine getirmek
completely full
ağız ağıza dolu
completely furnished
dayalı döşeli
completely normal space
(Matematik) tümel düzgen uzay
completely observable
(Bilgisayar) tam gözlenebilir
completely ordered relation
(Matematik) tümel sıralı bağıntı
completely ordered set
(Matematik) tümel sıralı küme
completely ordered set
(Matematik) tamsıralı küme
completely regular space
(Matematik) tümel düzenli uzay
completely shut out
kaput olmak
completely structured question
(Ticaret) kapalı uçlu soru
completely structured question
(Eğitim) sabit cevaplı soru
completely wrong
tamamen yanlış
complete
{f} doldurmak
complete
{f} tamamla

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

Görevi tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı. - He needed more time to complete the task.

complete
{f} yerine getirmek
complete
{f} tamamla: adj.tamam
complete
{s} tamamı

Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Numarayı tamamıyle unuttum. - I completely forgot the number.

complete
{s} 1. tam, katıksız: I'm in complete sympathy with what you're saying. Senin dediklerine tamamıyla katılıyorum. It came as a complete
complete
halletmek
complete
mükemmel
complete
nihayetlendirmek
complete
tam olma hali
complete
completeness bütünlük
complete
bitev
complete
bitirmek
complete
tamam

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

Tamamen unutulduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

complete
bitmiş

Yeni köprü marta kadar bitmiş olacak. - The new bridge will have been completed by March.

Yeni okul binasının gelecek yıl bahara bitmiş olması bekleniyor. - The new school building is expected to be completed by spring next year.

complete
a complete surprise tam bir sürpriz
complete
{f} tamamla: adj.eksiksiz
complete
berkelam
complete
tam, katıksız: I'm in complete sympathy with what you're saying. Senin dediklerine tamamıyla katılıyorum. It came as a complete
complete
katıksız
complete
tümlemek
complete
(Bilgisayar) tamamlandı

Aylar süren müzakerelerin ardından, barış antlaşması tamamlandı. - After months of negotiations, the peace treaty was completed.

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

complete
tamamlama

Yeni davranış kurallarını ihlâl etmekten yakalanan gençler seyahat özgürlüğü haklarını kaybedecekler, ve bu hakkı geri almak için parasız toplum işini tamamlamak zorunda kalacaklar. - Youths who are caught violating the new rules on behaviour will lose their right to free travel, and will have to complete unpaid community work to earn it back.

Yazdan önce onu tamamlamalıydım. - I should have completed it before summer.

complete
{s} tamamlanmış

Albüm önümüzdeki Temmuz ayına kadar tamamlanmış olacak. - The album will have been completed by next July.

Ben gelmeden önce iş tamamlanmıştı. - The work had been completed before I arrived.

complete
(Bilgisayar) tamamlamak tam
complete
sonunu getirmek
complete
tekmillemek
complete
{s} iyice
complete
ikmal etmek
complete
dört başı mamur
complete
(Bilgisayar) tamamlanan yüzde
complete
tekmil etmek
complete
kotarmak
complete
itmam etmek
complete
bütünlemek
complete
butünüyle
complete
{f} uygulamak
complete
bütünlüklü
complete
(Bilgisayar) biten
complete
tamamlar
i am completely
i tamamen önce
you are completely perfect
tam anlamıyla mükemmelsin
appear completely unmoved
kılını oynatmamak
appear completely unmoved
kılını bile oynatmamak
appear completely unmoved
kılını kıpırdatmamak
complete
komple
dominate (someone) completely
parmağında oynatmak
go completely off the rails
şirazeden çıkmak
to be completely shut out
kaput olmak
understand completely
tamamıyla anlamak
İngilizce - İngilizce
To the fullest extent or degree; totally

He is completely mad.

In a complete manner; fully; totally; utterly

Please completely fill in the box for your answer, using a number 2 pencil.

{a} fully, perfectly, entirely, wholly
totally, entirely
so as to be complete; with everything necessary; "he had filled out the form completely"; "the apartment was completely furnished"
In a complete manner; fully
to the greatest degree possible = totally
so as to be complete; with everything necessary; "he had filled out the form completely"; "the apartment was completely furnished
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
wholly
flat
all

Tom ignored all of Mary's warnings. - Tom disregarded Mary's advice completely.

out and out
from start to finish
stone
totally

You people are totally insane. - You people are completely insane.

We were totally exhausted from the five-hour trip. - We were completely exhausted from the five-hour trip.

completely metrizable
Of a set, that it is metrizable and, under such given metric, complete
completely disappeared
went totally out of sight
completely furnished
equipped with all the necessary appliances and furniture (apartment, house, etc.)
completely knocked down
(in Shipping) merchandise that is sold in parts to be assembled later (term used in New Zealand)
completely surrounded
encircled, covered on all sides
Completely.
stoop and roop
Completely.
through

Leave the yarn in the dye overnight so the color soaks through.

Completely.
out-

outfit.

complete
in which every Cauchy sequence converges
complete
To finish; to make done; to reach the end

He completed the assignment on time.

complete
Finished; ended; concluded; completed; as, the edifice is complete
completely.
wide

He was wide awake.

complete
{a} perfect, full, finished
complete
{v} to perfect, to finish
I am completely
I am totally, I am entirely, I am absolutely
changed completely
was totally altered, became entirely different
complete
To complete a set or group means to provide the last item that is needed to make it a full set or group. the stickers needed to complete the collection
complete
bring to a whole, with all the necessary parts or elements; "A child would complete the family" come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours" write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form" complete a pass having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting" having all four whorls or principal parts--sepals and petals and stamens and carpels (or pistils); "complete flowers" having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview" perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance
complete
(C) - Materialized view is completely refreshed from the masters
complete
come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours"
complete
in which every set with a lower bound has a greatest lower bound
complete
highly skilled; "an accomplished pianist"; "a complete musician"
complete
If you complete something, you finish doing, making, or producing it. Peter Mayle has just completed his first novel. the rush to get the stadiums completed on time. + completion completions com·ple·tion The project is nearing completion House completions for the year should be up from 1,841 to 2,200
complete
The line item has been shipped and invoiced
complete
emphasis You use complete to emphasize that something is as great in extent, degree, or amount as it possibly can be. The rebels had taken complete control It shows a complete lack of understanding by management The resignation came as a complete surprise He was the complete opposite of Raymond. = total, absolute partial + completely com·plete·ly Dozens of flats had been completely destroyed something completely different. = totally
complete
bring to a whole, with all the necessary parts or elements; "A child would complete the family"
complete
With respect to an instruction, when its result is both available to another instruction and can be retired, and it is past the point where the it can cause an exception Compare retire
complete
Mature, with good follow-through on the palate, satisfying mouth-feel and firm aftertaste
complete
With everything included
complete
complete or carry out; "discharge one's duties"
complete
If something is complete, it contains all the parts that it should contain. The list may not be complete. a complete dinner service + completeness com·plete·ness the accuracy and completeness of the information obtained
complete
{f} make whole, perfect; finish
complete
If one thing comes complete with another, it has that thing as an extra or additional part. The diary comes complete with a gold-coloured ballpoint pen
complete
Having all the parts or organs which belong to it or to the typical form; having calyx, corolla, stamens, and pistil
complete
(see Full and accurate records)
complete
total, full
complete
write all the required information onto a form; "fill out this questionnaire, please!"; "make out a form"
complete
To make whole or entire
complete
without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter nonsense"
complete
In the context of general equities, to fill an order
complete
adj lengkap
complete
To bring to a state in which there is no deficiency; to perfect; to consummate; to accomplish; to fulfill; to finish; as, to complete a task, or a poem; to complete a course of education
complete
A problem is complete for a complexity class if (1) it's in the class, and (2) everything in the class can be reduced to it (under some notion of reduction) So, if you can solve the complete problems for some class, then you can solve every problem in the class The complete problems are the hardest
complete
complete a pass
complete
A chemical compound or a blend of compounds that contains significant quantities of all three primary nutrients, N, P, and K It may contain other plant nutrients
complete
Filled up; with no part or element lacking; free from deficiency; entire; perfect; consummate
complete
having all four whorls or principal parts--sepals and petals and stamens and carpels (or pistils); "complete flowers"
complete
If you complete a form or questionnaire, you write the answers or information asked for in it. Simply complete the coupon below Use the enclosed envelope to return your completed survey. = fill in
complete
One of the VDX system "authorization statuses " Removes the request record from the Web Client view The request is not deleted but it is marked for archiving Used to designate that the request has come to the end of it's 'life cycle ' Should only be used in specific instances, i e when the responder has actioned (responded) to a "Cancel" message with a "Cancel Reply Yes" Under some configurations certain actions can trigger auto-completes See Auto-completes
complete
The proof is now complete: I can't finish it
complete
perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance"
complete
having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview"
complete
The complete works of a writer are all their books or poems published together in one book or as a set of books. the Complete Works of William Shakespeare
complete
having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting"
complete
perfect and complete in every respect; having all necessary qualities; "a complete gentleman"; "consummate happiness"; "a consummate performance
complete
(v ) cUlanA, choylahnay
complete
emphasis You can use complete to emphasize that you are referring to the whole of something and not just part of it. A complete tenement block was burnt to the ground The job sheets eventually filled a complete book. = entire, whole
complete
If something is complete, it has been finished. The work of restoring the farmhouse is complete It'll be two years before the process is complete. incomplete
complete
Completes the entering of information about a Purchase Request and sends it to a cosigner for authorization/approval before being sent to Purchasing for processing, or alternately sends the request directly to Purchasing for processing Accessible from: the Item Information, Order Information, Basis for Vendor Selection, and Review screens
complete
If you complete something, you do all of it. She completed her degree in two years This book took years to complete. = finish
complete
{s} whole, perfect; finished
complete
complete a pass having every necessary or normal part or component or step; "a complete meal"; "a complete wardrobe"; "a complete set pf the Britannica"; "a complete set of china"; "a complete defeat"; "a complete accounting"
complete
choate
complete
total

You people are totally insane. - You people are completely insane.

I feel like a total idiot. - I feel like a complete idiot.

it is completely
it is totally
completely