soy

listen to the pronunciation of soy
İngilizce - Türkçe
soya

ABD'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca ürün soya fasülyesiydi. - The top U.S. export to China was soybeans.

Tavuk, ton balığı ve soya fasulyesi iyi protein kaynaklarıdır. - Chicken, tuna and soybeans are good sources of protein.

{i} soya salçası
bu fasulyeden yapılan
{i} soya fasulyesi

Genellikle soya fasulyesiyle birlikte yediğiniz bazı yiyecekler nelerdir? - What are some foods you usually eat with soy sauce?

Tom soya fasulyesi fiyatlarının neden düştüğünü merak ediyordu. - Tom wondered why soybean prices were dropping.

her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

him
ona

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
our
bizim

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

somebody
{i} biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

us
biz
someone
birisi

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

that
o
soy milk
(Gıda) soya sütü

Soya sütü, süt için büyük bir ikamedir. - Soy milk is a great substitute for milk.

Sade yoğurt ve soya sütü ekleyin. - Add plain yogurt and soy milk.

soy sauce
soya sosu

Şirket soya sosu ve diğer gıda ürünlerini üretiyor. - The company produces soy sauce and other food products.

soy bean
soya
soy beans
soya fasulyesi
soy bean
soya fasulyesi
soy food
soya gıda
soy products
Soya ürünleri
soy pulp
soya küspesi
this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

them
onlara

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

my
benim
it
o
that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
Keşke

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

Keşke Tom daha iyi bir Fransızca konuşanı olabilse. - Tom wishes that he could be a better French speaker.

that
(sıfat) öteki
her
o
him
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

her
kendine

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

her
dişil onu
her
onu

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
something
biraz

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

them
onları

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

you
sana

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

his
zam onunki
my
vay be!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
million years
my
ünl
my
vay be
my
hayret
my
vay canına!
something
{i} önemli bir şey

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

something
falan

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

that
böyle

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
her
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunlarda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
onu
it
(oyunda) ebe
me
ben
me
mi
me
beni
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

that
ki o

Ne yazık ki o yatakta hastaydı. - I regret to say that he is ill in bed.

Babam o kadar yaşlıdır ki o çalışamaz. - My father is so old that he can't work.

that
adl.şu
that
-diği(ni)
that
öylesine

Hikayeye inanacak kadar öylesine aptal değildir. - He is not such a fool as to believe that story.

Öylesine büyük bir malikhâneyi nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. - I don't know how to manage that large estate.

that
o kadar

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

that
-dığı
someone
biri

Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış. - Someone has ripped out the first three pages of this book.

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
One's
-nin
You
istediğin
full-fat soy paste
tam yağlı soya macunu
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
me
bendee
me
bana kalırsa
me
Dear me! Olur şey değil!
ones
siraye
smb
etmek
smb
konuk olmak
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

that
yaptığı
them
onlardan

Güneşin etrafında dönen dokuz gezegen vardır,Dünya onlardan biridir. - There are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

this
böyle

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

us
bizden
us
bizimle
you
sizden

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

Ben sizden özür dilemeliyim. - I must beg your pardon.

you
sende

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

Fark bu: o senden daha çok çalışıyor. - The difference is this: he works harder than you.

you
sizleri
SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
him
His veya Her Imperial Majesty
him
eril onu
his
onunki

Bay Petro ve eşi çocuklarımı çok seviyor; ben de onunkileri çok seviyorum. - Mister Petro and his wife love my children a lot; I love theirs a lot, too.

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
it
şahsiyet
it
{i} (oyunlarda) ebe
it
önemli kimse
it
çekicilik
it
ilişki
it
cazibe
one's
birinin

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

one's
nin
ones
olan

Daha kaliteli olanlarına sahip misin? - Do you have better quality ones?

Modern arabalar birçok yönden eski olanlardan farklıdır. - Modern cars differ from the early ones in many ways.

s.b
fen fakültesi mezunu
sb
antimon
somebody
şahsiyet
somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
büyük şahsiyet
somebody
{i} bazısı
somebody
kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

Fransızca anlayan kimseyi arıyorum. - I'm looking for somebody who understands French.

somebody
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
somebody
hatırı sayılır kimse
someone
bir kimse

O, şüpheleneceğin bir kimse değildi. - He wasn't someone you'd suspect.

Bugün belirli bir kimse müthiş kırılgan oluyor. - A certain someone is being awfully fragile today.

someone
şahsiyet
someone
kimse

Sıkılmış bir yumrukla kimsenin elini sıkamazsın. - You can't shake someone's hand with a clenched fist.

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

someone
önemli kimse
something
bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
soya
soya
soya
soya fasulyesi
that
ki
that
öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

this
işbu
you
seni

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

you
size

İçmek için size ne alabilirim? - What can I get you for drinking?

Ben size seve seve yardımcı olacaktım, sadece şimdi çok meşgulüm. - I would gladly help you, only I am too busy now.

you
sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha? - Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

your
senin

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

Bugün senin öğle yemeğin için parayı ben ödeyeceğim. - I'll pay the money for your lunch today.

Türkçe - Türkçe
Cins, tür, çeşit
Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale: "Bizler hadi neyse, böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama, yarın, bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir."- M. Ş. Esendal. İyi ve üstün nitelikleri bulunan
Manzum söz: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülâle
Manzum söz
İyi ve üstün nitelikleri bulunan
Sülale
kan
ırk
celep
soy ağacı
Soy ağacı, soy kütüğü ya da şecere, bir kişinin veya bir ailenin en uzak bilindiği atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir
soy gaz
Periyodik sistemin 8A Grubu elementlerine verilen isim. Hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verisi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. Bu nedenle bu gazlara Asal Gaz ya da Soy Gaz adı verilmiştir. Asal gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. 8A gurubu elementlerinin en dış enerji seviyelerinde 8 elektron vardır
soy kütüğü
Soy ağacı, soy kütüğü ya da şecere bir kişinin veya bir ailenin en uzak bilindiği atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir
soy ağacı
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
soy gazlar
bakınız: asal gazlar
soy kırımı
Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit
soy oluş
Türlerin, ortaya çıktıkları zamandan bulundukları zamana kadar geçirdikleri gelişim evrelerinin tümü, filogenez, birey oluş karşıtı
soy sop
Bütün soy ve hısımlar
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Duyu
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Bina temeli
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
sb
Antimon elementinin simgesi
soya
Menzil oklarının ucuna takılan, yüksük biçiminde kemik parça
soya
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
İngilizce - İngilizce
Soybeans. Often used attributively

The soy crop is looking good this year.

A Chinese and Japanese liquid sauce for fish, made by subjecting boiled beans to long fermentation and then long digestion in salt and water. US preference is the term soy sauce

Pour in four tablespoonfuls of sherry and four tablespoonfuls of soy, as much vinegar as the jar will hold, and cover closely until wanted.

most highly proteinaceous vegetable crop known
erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and purple to pink flowers; extensively cultivated for food and forage and soil improvement but especially for its nutritious oil-rich seeds; native to Asia
made by subjecting boiled beans esp
Soy flour, butter, or other food is made from soybeans
{i} salty sauce made from soybeans; soybean, edible bean of the soy plant
A Chinese and Japanese liquid sauce for fish, etc
A Chinese and Japanese liquid sauce for fish, made by subjecting boiled beans to long fermentation and then long digestion in salt and water. US usage prefers the term soy sauce
most highly proteinaceous vegetable crop known erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and purple to pink flowers; extensively cultivated for food and forage and soil improvement but especially for its nutritious oil-rich seeds; native to Asia a source of oil; used for forage and soil improvement and as food
soja beans, or beans and meal, to long fermentation and then long digestion in salt and water
a source of oil; used for forage and soil improvement and as food
The soja, a kind of bean
thin sauce made of fermented soy beans
soy bean
A variant form of soybean
soy milk
A milky liquid made from soy beans and used as a milk substitute, cooking ingredient or beverage
soy milk
An individual serving of such a beverage
soy nut
A nut substitute made from a soybean soaked in water, drained, and then baked or roasted
soy sauce
A condiment sauce and ingredient made from fermented soybeans, salt, and sometimes wheat. Common in Asian cuisine
soy pulp
(Gıda) Okara or soy pulp is a white or yellowish pulp consisting of insoluble parts of the soybean which remain in the filter sack when pureed soybeans are filtered in the production of soy milk. It is part of the traditional cuisines of Japan, Korea, and China, and since the 20th century has also been used in the vegetarian cuisines of Western nations
soy bean
{i} leguminous annual herb native to southeast Asia (grown to improve soil, to provide forage for livestock and for its nutritious seeds); nutritious edible seed of the soybean plant
soy flour
flour derived after peeling and extracting oil from soybeans
soy oil
oil extracted from a soybean plant and is rich in food ingredients
soy sauce
Soy sauce is a dark brown liquid made from soya beans and used as a flavouring, especially in Chinese cooking. A salty brown liquid condiment made by fermenting soybeans and roasted wheat or barley in brine. .soya 'sauce a dark brown liquid made from soya beans that is used especially in Japanese and Chinese cooking
soy sauce
thin sauce made of fermented soy beans
soy sauce
salty sauce made from fermented soybeans and barley or wheat
ME
Middle English
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Maine, a state of the United States of America
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
sideband
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
Italy
it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Italian
it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the subject of a verb, used without and
me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As a reflexive direct object of a verb
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

s.o.
someone
s.o.
significant other
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone is
someone's
someone has
someone's
The possessive adjective for someone
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
To a high degree
something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

soya
soya bean
that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
Of them; their
her
pron. specific female; possessive form of she
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
singular and at a distance from the speaker
that
to such a degree
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{n} more or less, part
something
{a} rather
that
{c} because

You will suffer because of that. - You'll suffer because of that.

You'll suffer because of that. - You will suffer because of that.

it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
tis
Him
Pronoun when referring to God
His
Belonging to God
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
state in the eastern United States
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
Their
tin
US
uk
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
le
him
Health Information Management
him
he, her
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
him
pron. specific male; to a specific male
him
pron: him, it 45
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Hospital Information System
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
– Refer to Human Interface Station
his
Mah'english | adronato
his
pron: his 46
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
Short form meaning Information Technology
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
information technology TI
it
Information Technology
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
Information technologies
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
Information Technology - see ICT
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
me
Missionary Enrichment Conference (summer)
me
According to symbolic interactionism, the image of self seen in the looking glass of other people's reactions; the self's generalized other
me
Mobile Equipment E g a mobile phone
me
Management Entity
me
pron: me 1
me
maintenance test flight evaluator
me
mine (first person possessive)
me
mean error
me
Mobile Equipment Also known as Mobile Unit (MU)
me
The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun of the first person used as the objective and dative case of the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for me
me
me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party (hero zero) in any command that takes a hero number as an argument
me
pron. first person in objective case
me
One
me
See Men, pron
me
Mechanical Entities
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
ari Me-nashi - one eye against no eye
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
Whatever I appear to be
me
A piratical way to say, "my"
me
a state in New England
me
Mercury
me
Methyl
me
Middle-earth
me
Myalgic Encephalitis
my
feelings In conversations or in letters, my is used in front of a word like `dear' or `darling' to show affection. Yes, of course, my darling
my
Model Year
my
Ah'english | adronato
my
The two-character ISO 3166 country code for MALAYSIA
my
A speaker or writer uses my to indicate that something belongs or relates to himself or herself. I invited him back to my flat for a coffee John's my best friend
my
pron. belonging to me
my
Abr Motorized yacht
my
feelings My is used in phrases such as `My God' and `My goodness' to express surprise or shock. My God, I've never seen you so nervous My goodness, Tim, you have changed!. Malaysia (in Internet addresses). used when you are surprised, impressed, or upset
my
poss pron my [OE mïn]
Türkçe - İngilizce
lineage
ancestry
breed
race

Even the human race will become extinct one day. - İnsan ırkı bile bir gün soyu tükenmiş olacak.

ancestor

English and German share a common ancestor. - İngilizce ve Almanca ortak bir soyu paylaşırlar.

All humans on Earth are descended from a common ancestor. - Dünyadaki bütün insanlar ortak bir atanın soyundan gelirler.

progeny
race " ırk; line, lineage, descent, breed, family, ancestry, pedigree, birth, blood; sort, kind
ancestors
strain
pedigree
tribe

The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia. - Amerika'nın Kuzey-Batı Pasifik sahili yerlileri muhtemelen Asyalı kabilelerin soyundandı.

(Biyoloji) issue
dynasty
kin

She's a descendant of King George! - O, Kral George'un soyundandır.

I am a decendant of Isreal's famous King David. - Ben İsrail'in ünlü kralı Davut'un soyundanım.

stemma
multicolored
(Denizbilim) phylum
extract
parent

She is of American parentage. - O, Amerikan soyundandır.

Layla was socially isolated by her parents, especially her mother. - Leyla ailesi tarafından, özellikle de annesi tarafından sosyal olarak soyutlanmıştı.

posterity
phylo
noble

Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases. - Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon soy gazlardır.

Tragedy is the entertainment of the nobles. - Trajedi soyluların eğlencesidir.

genealogy
line, lineage, family, people descended from a common ancestor
birth
extraction
family

Their family name is written on their mailbox. - Onların soyadı posta kutusunda yazılıdır.

Does anyone know Tom's family name? - Herhangi biri Tom'un soyadını biliyor mu?

stirpes
sort, kind; species
stirps
(person, animal) of good stock, highbred
offshoot
cion
parentage

She is of American parentage. - O, Amerikan soyundandır.

flesh and blood
stock
{f} peeling

Tom ate the orange without peeling it first. - Tom, daha kabuğunu soymadan portakalı yedi.

I'm peeling the celery and the potatoes. - Kerevizi ve patatesleri soyuyorum.

{i} descent
{f} strip

She stripped the child and put him in the bath. - O, çocuğu soydu ve onu banyoya koydu.

burgle

We were burgled once. - Biz bir kez soyulduk.

flay
{f} rifle
{f} disrobing
{f} stripped

She stripped the child and put him in the bath. - O, çocuğu soydu ve onu banyoya koydu.

stem
{f} peel

Please peel the potatoes. - Lütfen patatesleri soy.

I'm peeling the celery and the potatoes. - Kerevizi ve patatesleri soyuyorum.

disrobe
German

English and German share a common ancestor. - İngilizce ve Almanca ortak bir soyu paylaşırlar.

The English language is cognate to the German language. - İngiliz dili Alman diline soydaştır.

{f} hijacking
rip off
rob

The police arrested a suspect in connection with the robbery. - Polis, soygun olayı ile ilişkili olarak bir şüpheliyi tutukladı.

He was arrested as an accessory to the robbery. - Soygunun suç ortağı olarak tutuklandı.

burglarize

Dan's house must have been burglarized. - Dan'in evi soyulmuş olmalıdır.

Tom devised a plan to burglarize Mary's house. - Tom, Mary'nin evinini soymak için bir plan geliştirdi.

{f} stripping
despoil
kindred
{f} fleece
hijack
ancestorial
inert
flesh
hull
{i} blood
kidney
antecedent
rind
bloodline
shucks
shuck
{i} breeding
abstract

Some abstract art is difficult to understand. - Bazı soyut sanatları anlaması zordur.

The theory is too abstract for me. - Teori benim için çok soyuttur.

her
every

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
soya
{i} soy

Add plain yogurt and soy milk. - Sade yoğurt ve soya sütü ekleyin.

The company produces soy sauce and other food products. - Şirket soya sosu ve diğer gıda ürünlerini üretiyor.

his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

soy tükenmesi
extinction
soy araştırması
genealogy
soy ağacı
family tree

Tom's researched his family history and intends to send a detailed family tree to all of his relatives. - Tom aile geçmişini araştırdı ve tüm akrabalarına detaylı bir soy ağacı göndermek niyetinde.

soy ağacı
gens
soy gazlar
(Kimya) noble gases
soy isim
surname
soy kütüğü
(Çiftçilik) progeny
soy adı
strain name
soy ağacı
Pedigree, genealogy, genealogical tree, family tree
soy isim
last name
soy kütüğü
genealogical tree
soy kütüğü
family tree
soy kütüğü
Pedigree, genealogy, genealogical tree, family tree
soy (ile ilgili)
genealogical
soy ağacındaki yer
branch
soy gaz
inert gas, noble gas
soy gaz
noble gas
soy gelişmesi bilimi
phylogenesis
soy ilişkisi şeklinde
cladistically
soy izleme uzmanı
genealogist

Eugene is a genealogist. - Eugene bir soy izleme uzmanıdır.

soy içi üreme
(Tarım) inbred line
soy içi üreme
(Tarım) inbred lines
soy kırımcı
genocider
soy metal
noble metal
soy metal
rare metal
soy sop
family, relations
soy sop
family, relations; line
soy sop
kinsfolk
soy ıslahı
(Tarım) pedigree breeding
his
{i} feel

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

her
omni

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

his
emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
soya
soy bean
her
whatever

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
bastard
it
{f} pushing
it
{f} shove
it
push
it
{f} jog
it
pooch
it
dig into
us
reason
alt soy
sub-lineage
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
soylar
ancestors
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
consciousness
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
feeling; emotion; sensation; sense
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
soya
soya
soya
soya bean, soy bean
soya
soya bean
soya
soybean

The smell of fermented soybeans sickens him. - Mayalanmış soya fasulyesi kokusu onu hasta eder.

Tom wondered why soybean prices were dropping. - Tom soya fasulyesi fiyatlarının neden düştüğünü merak ediyordu.

ulusal soy
national source
us
{i} senses
soy

  Türkçe nasıl söylenir

  soy

  Telaffuz

  /ˈsoi/ /ˈsɔɪ/

  Etimoloji

  [ 'soi ] (noun.) 1679. Probably via Dutch, from a Japanese variant of 醤油 (しょうゆ, shōyu), from Chinese 醬油 (jiàngyóu), from 醬 ‘bean paste’ + 油 ‘oil’.

  Ortak Eşdizimliler

  soy isim, soy milk

  Günün kelimesi

  scepter