cazibe

listen to the pronunciation of cazibe
Türkçe - İngilizce
{i} attraction

Do you feel any attraction for this book? - Bu kitap için herhangi bir cazibe hissediyor musun?

The attraction is obvious enough. - Cazibe yeterince açık.

appeal

Television has a great appeal for him. - Televizyonun onun için büyük bir cazibesi vardır.

draw

Sami found himself drawn to Layla's charm. - Sami kendini Leyla'nın cazibesine çekilmiş buldu.

charm

Paris has a great charm for Japanese girls. - Paris Japon kızları için büyük bir cazibeye sahiptir.

The picture has a charm of its own. - Resmin kendine ait bir cazibesi var.

body of water
wrongdoing
glamour [Brit.]
glamor
allurement
witchery
charms

I don't believe in spells and charms. - Büyülere ve cazibelere inanmıyorum.

feminene charms
romance
fascination

They have a nerdy fascination. - Modası geçmiş cazibeleri var.

charm, allure, appeal, attractiveness " alım, alımlılık; attraction" çekim
drawing power
desirability
enchantment
attractiveness
lure
enticement
allure

I will never understand the allure of wealth. - Servet cazibesini asla anlamayacağım.

magnetism
phys. attraction; gravity
gilt
1.charm, attractiveness
oomph
it
gravitation
{i} glamour
{i} seduction
piquancy
allude
the desirability
attract

Mary is a very attractive woman. - Mary çok cazibeli bir kadın.

I was attracted to the girl. - Ben kızın cazibesine kapıldım.

pazzaz
bewitch
cazibe merkezi
attraction center
cazibe merkezi
centre of attraction
cazibe drenajı
(Tarım) gravity drainage
cazibe ile drenaj
drainage by gravity
cazibe sulaması
(Tarım,Teknik) gravity irrigation
cinsel cazibe
sexual attraction
fiziksel cazibe
physical attraction
sahte cazibe
glamor
Türkçe - Türkçe
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni: "O zaman Çamlıca'nın bir cazibesi, tamamen millî olmasıydı."- A. Ş. Hisar. Çekim
Çekim
(Osmanlı Dönemi) çekim kuvveti, çekicilik, güzellik
albeni
(Osmanlı Dönemi) SEVİM
CAZİBE
(Osmanlı Dönemi) Çekme kuvveti
CAZİBE
(Osmanlı Dönemi) Mc: Letafet zamanı. Hüsn-ü cemal.Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet câzibeyi tevlid eder gibi bir âdet-i İlâhiyye, bir kanun-u Rabbanidir. Mek
CAZİBE KANUNU
(Osmanlı Dönemi) Madde âleminde geçerli olan Cenab-ı Hakk'ın tekvini bir kanunudur. Bu kanuna göre iki madde birbirini aralarındaki mesafe ile ters orantılı; kütle ve miktarlarıyla orantılı olarak çeker
cazibe kanunu
Yer çekimini belirten kurallar bütünü
câzibe kânunu
(Osmanlı Dönemi) çekim kânunu
cazibe