strain

listen to the pronunciation of strain
İngilizce - Türkçe
gerilerek zorlanmak (kaslar)
gerginleştirmek
{f} gerilmek
{f} kasılmak
çok gayret etmek
gerginlik

Mary'nin annesinin sürekli karışmasından Tom ve Mary'nin evliliğine büyük bir gerginlik konuldu. - Great strain was put on Tom and Mary's marriage by the constant meddling of Mary's mother.

gerilme
{i} zorlama

Gözlerini zorlamamaya dikkat et. - Take care not to strain your eyes.

{f} kendini zorlamak; (kaslar) gerilerek zorlanmak; ıkınmak
{i} zorlanma

Amerikan tarihinde anti-entellektüelliğin derin bir zorlanması var. - There's a deep strain of anti-intellectualism in American history.

{i} burkma
{i} burkulma
(Biyoloji,Gıda) suş
{i} germe

Ben sinirlerini germek istiyorum. - I want to strain your nerves.

aile

Tom'un pahalı zevkleri ailenin mali durumuna bir yük oluyordu. - Tom's expensive tastes put a strain on the family's finances.

{f} kasmak
{i} ırk
baskı

Halat baskı altında kırıldı. - The rope broke under the strain.

Tom son zamanlarda büyük bir baskı altında. - Tom has been under a great deal of strain lately.

şekil değiştirme
biçimsizleşme
(Denizbilim) türdeş
burkulmak
(İnşaat) birim şekil değiştirme
biçim değiştirme
(Askeri) şekil değiştirme
zorlayarak incitmek (kası)
(Denizbilim) aynı özellikteki balıklar
(İnşaat) gerinme
deformasyon
ıkınmak
tür (bitki için)
nesil
ifade
(at ile) germek
zorlamak
eser
kan
iz
tarz
zor

Gözlerini zorlamamaya dikkat et. - Take care not to strain your eyes.

Amerikan tarihinde anti-entellektüelliğin derin bir zorlanması var. - There's a deep strain of anti-intellectualism in American history.

soy
ezgi
soydan ya da doğuştan gelen özellik
zora gelme
burkulup incinme
itmek
zorlanmak
{i} basınç
asılmak
büyük çaba harcamak
(against ile) vücuduyla bastırmak
çaba
zarar vermek
{f} ger

Tom son zamanlarda çok fazla gergin. - Tom has been under a lot of strain recently.

Onun ağırlığı ipi gerdi. - His weight strained the rope.

biçim
nağme
incitme
melodi
hava

Hava trafik kontrolörleri ağır zihinsel yük altındadırlar. - Air traffic controllers are under severe mental strain.

{f} germek

Ben sinirlerini germek istiyorum. - I want to strain your nerves.

(Mühendislik) gerinim
(Nükleer Bilimler) uzama,sünme, yamulma
{f} çabalamak
{f} süzmek

Mary kahveyi süzmek için kağıt filtre kullanır. - Mary uses a paper filter to strain coffee.

{i} yapı
{f} süzgeçten geçirmek
ırk veya millet özelliği
{i} belirti
stres deformasyonu
uzalma
strained
{s} gergin

O geldiğinde ortam gerginleşti. - The atmosphere became strained when he came.

strain energy
şekil değiştirme enerjisi
strain gage
(İnşaat) şekil değiştirme ölçer
strain gauge
(İnşaat) gerinim ölçer
strain gauge
uzama ölçer
strain gauge
gerilimölçer
strain gauge
strengeyç
strain rate
deformasyon hızı
strain a point
özel muamele yapmak
strain against
vücuduyla bastırmak
strain against
itmek
strain gauge
uzama ölçeri
strain measurement
uzama ölçümü
strain ageing
uzama yaşlanması, gerinim yaşlanması
strain at a gnat and swallow a camel
önemsiz bir şeyi mesele yapıp önemli bir şeye hiç aldırmamak; ufak bir kabahati mesele yapıp büyük bir yanlışa aldırmamak
strain gauge
Gerilme göstergesi, gerilme mastarı: Katı bir cisimde zorlamanın (stress) bir sonucu olarak oluşmuş şekil değiştirme demek olan gerilmeyi ölçmeye mahsus bir cihaz. Zorlama, katı bir cismin birim sahasını etkileyen bir kuvvettir. Örneğin; gösterge, bir uçak metalinde veya insan vücudu dokusunda meydana gelmiş şekil değişikliğini ölçer. Başka tıp gerilme göstergeleri bir bremzede çekiş kuvvetini ölçer
strain hardening
Pekleşme
strain hardening
uzama sertleşmesi, gerinim sertleşmesi
strain rate
deformasyon hızı, şekil değiştirme hızı
strain relief
gerinim önleyici
strain- relief
strain kabartma
strain a gnat
titizlenmek
strain a gnat
mesele yapmak
strain a gnat
kılı kırk yarmak
strain after
için çalışmak
strain after
gayret etmek
strain ageing
uzama yaşlanması
strain ageing
gerinim yaşlanması
strain analysis
(Mekanik,Teknik) şekil değiştirme analizi
strain at
gayret etmek
strain at
çabalamak
strain at a gnat and
{k} oldukça küçük bir yanlış/hata/kusur üzerinde durup çok daha önemli bir yanlışa/hataya/kusura itiraz etmemek
strain at the leash
sabırsızlanmak
strain at the leash
kurtulmaya çalışmak
strain breeding
(Tarım) bir ırkın ıslahı
strain control
deformasyon kontrolü
strain element
süzgeç elemanı
strain elipsoid
(Jeoloji) birim deformasyon elipsoyidi
strain ellipsoid
gerilmeli elipsoit
strain every nerve
elinden geleni yapmak, büyük bir çaba göstermek
strain every nerves
tüm gücüyle çabalamak
strain failure
yenilme uzaması
strain failure
kırılma uzaması
strain gauge
(Askeri) GERİLME GÖSTERGESİ, GERİLME MASTARI: Katı bir cisimde zorlamanın (stress) bir sonucu olarak oluşmuş şekil değiştirme demek olan gerilmeyi ölçmeye mahsus bir cihaz. Zorlama, katı bir cismin birim sahasını etkileyen bir kuvvettir. Örneğin; gösterge, bir uçak metalinde veya insan vücudu dokusunda meydana gelmiş şekil değişikliğini ölçer. Başka tip gerilme göstergeleri bir bremzede çekiş kuvvetini ölçer. Ayrıca bakınız: "rocket thrust"
strain hardening
uzanma sertleşmesi
strain hardening
(Mekanik,Teknik) gerinim sertleşmesi
strain hardening
(İnşaat) gerinme sertleşmesi
strain hardening
(Mekanik) uzama sertleşmesi
strain meter
streyin metre
strain meter
deformasyon ölçer
strain meter
(Çevre) gerilme ölçer
strain off
süzerek ayırmak
strain one's ears
duymaya/dinlemeye çalışmak
strain one's eyes
gözlerine zarar vermek
strain out
süzerek ayırmak
strain relief
(Elektrik, Elektronik) sünmez (kablo vb)
strain residual
(İnşaat) kalıcı zorlama
strain s.t. out of
(bir sıvıyı) süzgeçten geçirip ondan bir şey çıkarmak: I'll strain them out. Onları süzme yoluyla çıkaracağım
strain smb. to one's breast
kucaklamak
strain smb. to one's breast
göğsüne bastırmak
strain softening
(Jeoloji) birim deformasyon yumuşaması
strain tensor
deformasyon tensörü
strain the pasta
makarna süzmek
strain the pasta
makarnayı süzmek
strain unit
germe ünitesi
strain-slip cleavage
uzalma-atım dilinimi
stress-strain
gerilme-deformasyon
stress-strain
(Mühendislik) Gerilme-gevşeme
stand the strain
zorlamaya dayanmak
stand the strain
baskıya dayanmak
structural strain
(Pisikoloji, Ruhbilim) yapısal gerilme
role strain
(Muzik) Rol gerginligi
eye strain
göz yorgunluğu
strained
{f} ger

Onun ağırlığı ipi gerdi. - His weight strained the rope.

Mali sıkıntılar nedeniyle evlilikleri son zamanlarda gerildi. - Their marriage has been strained lately because of financial problems.

strained
kasılmış
straining
(Tıp) Tansiyon, yüksek tansiyon, yorgunluk
pure strain
(Arılık) saf hat
shear strain
(Çevre) kesme gerilmesi
specific strain
özgül şekil değiştirme
strained
gerilmiş
strained
süzülmek
strained
süzme

Süzme yoğurdu beğeniyor musun? - Do you like strained yogurt?

strained
gerili
strained
sahte
yield strain
akma uzaması
compression strain
sıkma gerinimi
compressive strain
basınç deformasyonu
elastic strain
esnek zorlanma
strained
yapmacık
strained
yorgun
straining
{i} germe
straining
{f} ger
Repetitive Strain Injury
Aynı hareketi tekrar tekrar yapmaktan dolayı oluşan ağrı, meselâ bilgisayarda çalışırken parmaklar ve/veya bileklerde oluşan türden ağrılar
cotton strain
pamuk strain
eye-strain
eye-gerinim
groin strain
(Tıp, İlaç) Kaşık çemesi
groin strain
kaşık strain
lumbar strain
(Tıp, İlaç) Bel incinmesi
motor strain
Motor gerilimi

The constant feed rate reduces motor strain caused by overfeeding of sample.

put strain on
sıkıntı vermek
repetitive strain injury
tekrarlayan burkulma
straining
gererek
under strain
baskı altında
yield strain
akma uzaması, akma gerinimi
bending strain
eğilme uzaması
breaking strain
kırılma uzaması
compression strain
(Madencilik) basınçsal deformasyon
controlled strain test
deformasyon kontrollü test
elongation strain
uzama gerilimi
homogeneous strain
homojen deformasyon
i have a strain
burkulma var
increase of strain
deformasyon artması
instantaneous strain
ani deformasyon
instantaneous strain
birden biçim değiştirme
internal strain
iç deformasyon
linear strain
lineer deformasyon
linear strain
tineer uzama
longitudinal strain
(İnşaat) boyuna deformasyon
mia strain
(Tıp) Göz yorgunluğu
permanent strain
kalıcı deformasyon
plain of strain
şekil değiştirme düzlemi
plane strain
düzlemsel deformasyon
principal strain
asal şekil değiştirme
shear strain
kesme/kayma birim deformasyonu
shear strain
makaslama deformasyonu
strained
{s} zoraki
strained
{s} süzülmüş
strained
strain süz/zorla/ger
strained
zoraki/gergin
straining
süzme
straining
(Tıp) Bakınız: Tenesmus
subjected to strain
(Tekstil) zorlanmış
temperature strain
ısıl deformasyon
temperature strain
ısı genleşmesi
temperature strain
ısısal deformasyon
tensile strain
çekme deformasyonu
tensile strain
çekme şekil değiştirmesi
transverse strain
enine deformasyon
viscous strain
ağdalı birim deformasyon
viscous strain
viskoz şekil değiştirme
viscous strain
akışmaz biçimdeğiştirme
viscous strain
akışmaz biçim değiştirme
viscous strain
vizkoz gerilme deformasyonu
volumetric strain
hacimsel deformasyon
volumetric strain
volumetrik deformasyon
volumetric strain
hacimsel şekil değiştirme
volumetric strain
hacimsel gerilme deformasyonu
volumetric strain
hacimsel birim deformasyon
volumetric strain
hacimsel bozulma
İngilizce - İngilizce
A violent effort; an excessive and hurtful exertion or tension, as of the muscles

the strain upon the sailboat's rigging.

To tighten (the strings of a musical instrument); to uplift (one’s voice)
An injury resulting from violent effort; a sprain
The amount by which a material deforms under stress or force, given as a ratio of the deformation to the initial dimension of the material and typically symbolised by ε is termed the engineering strain. The true strain is defined as the natural logarithm of the ratio of the final dimension to the initial dimension
A portion of music divided off by a double bar; a complete musical period or sentence; a movement, or any rounded subdivision of a movement
Race; lineage, pedigree
To exert or struggle (to do something), especially to stretch (one's senses, faculties etc.) beyond what is normal or comfortable

Thus my plight was evil indeed, for I had nothing now to burn to give me light, and knew that 'twas no use setting to grout till I could see to go about it. Moreover, the darkness was of that black kind that is never found beneath the open sky, no, not even on the darkest night, but lurks in close and covered places and strains the eyes in trying to see into it.

To apply a force or forces to by stretching out

Relations between the United States and Guatemala traditionally have been close, although at times strained by human rights and civil/military issues.

Any sustained note or movement; a song; a distinct portion of an ode or other poem; also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc.; theme; motive; manner; style
A tendency or disposition
The track of a deer

When they have shot a Deere by land, they follow him like bloud-hounds by the bloud, and straine, and oftentimes so take them.

To hold tightly, to clasp

So hauing said, her twixt her armes twaine / She straightly straynd, and colled tenderly .

The act of straining, or the state of being strained
Hereditary character, quality, or disposition

There is a strain of madness in her family.

The blood-vessel in the yolk of an egg
A kind or sort (of person etc.)
Treasure
To separate solid from liquid by passing through a strainer or colander
A particular breed or race of animal, microbe etc

They say this year's flu virus is a particularly virulent strain.

A cultural subvariety that is only slightly differentiated
{v} to sprain, weaken, squeeze, filter, tighten, force, constrain, exert
{n} a sprain, force, style, song, race, rank
a population of cells all descended from a single cell; also called a clone A group of organisms within a species or variety distinguished by one or more minor characteristics; a variety of bacterium or fungus used for culturing The term is mostly associated with cells, bacteria, fungi and viruses, but is sometimes applied to plants [CUB]
A change of form or dimensions of a solid or liquid mass, produced by a stress
a lineage or race of people
one type of HIV HIV is so heterogeneous, no two isolates are exactly the same When HIV is isolated from an individual, and worked on in the lab, it is given its own unique identifier, or strain name (i e , MN, LAI)
To act upon, in any way, so as to cause change of form or volume, as forces on a beam to bend it
Change per unit length in a linear dimension of a part or specimen, usually expressed in % Strain, as used with most mechanical tests, is based on original length of the specimen True or natural strain is based on instantaneous length, and is equal to: ln X l lo , where l is instantaneous length and lo is original length of the specimen Shear strain is the change in angle between two lines originally at right angles
{f} pull taut, stretch; injure a body part through overuse (especially a muscle); work very hard, exert oneself; filter through a sieve; deform, cause a change in shape or size
a partial or complete tear of a muscle or tendon
Turn; tendency; inborn disposition
To draw with force; to extend with great effort; to stretch; as, to strain a rope; to strain the shrouds of a ship; to strain the cords of a musical instrument
Strain is a state of worry and tension caused by a difficult situation. She was tired and under great strain. the stresses and strains of a busy and demanding career. = stress
Injury resulting from a pull or torsion to the muscle or tendon that causes various degrees of stretch or tear to the muscle or tendon tissue
The physical deformation, deflection, or change in length resulting from stress (force per unit area)
alter the shape of (something) by stress; "His body was deformed by leprosy"
A strain of a germ, plant, or other organism is a particular type of it. Every year new strains of influenza develop. see also eye strain, repetitive strain injury. In the physical sciences and engineering, a number that describes the relative deformation of elastic, plastic, and fluid materials under applied forces. It arises throughout the material as the particles of the material are displaced from their usual position. Normal strain is caused by forces perpendicular to planes or cross sections of the material, such as in a volume that is under pressure on all sides. Shear strain is caused by forces that are parallel to, and lie in, planes or cross sections, such as in a short metal tube that is twisted about its longitudinal axis. See also deformation and flow
To tighten the strings of a musical instrument; to uplift one's voice
a specific genetic variant of a particular organism
pervading note of an utterance; "I could follow the general tenor of his argument"
remove by passing through a filter; "filter out the impurities"
To press, or cause to pass, through a strainer, as through a screen, a cloth, or some porous substance; to purify, or separate from extraneous or solid matter, by filtration; to filter; as, to strain milk through cloth
(biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups; "a new strain of microorganisms"
1st Strain
A biologic characteristic of a microorganism (i e bacterium or virus) The identity of a strain is defined by its genetic makeup, or code; changing just one piece of the code produces a new strain
the change in length of a body produced by the application of external forces, measured in units of length; this is the proportional relation of the amount of change in length divided by the original length
to exert much effort or energy; "straining our ears to hear"
rub through a strainer or process in an electric blender; "puree the vegetables for the baby"
separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements; "sift the flour"
a specific genetic variant of a particular organism Many microorganisms have stronger and weaker strains, drug-sensitive and drug-resistant strains, etc See also subtype
To exert to the utmost; to ply vigorously
To injure by drawing, stretching, or the exertion of force; as, the gale strained the timbers of the ship
Strain is a force that pushes, pulls, or stretches something in a way that may damage it. Place your hands under your buttocks to take some of the strain off your back
Race; stock; generation; descent; family
To percolate; to be filtered; as, water straining through a sandy soil
a special variety of domesticated animals within a species; "he experimented on a particular breed of white rats"; "he created a new strain of sheep"
A measure of the change in the size or shape of an abject when subjected to different physical forces This change is in reference to the objects original size and shape See Strain Gauges and Force Sensor
To exert or struggle (to do something), especially to stretch too far
An injury where a muscle or tendon is overstretched or torn
The change in the shape or volume of a rock that results from stress
To stretch beyond its proper limit; to do violence to, in the matter of intent or meaning; as, to strain the law in order to convict an accused person
To make uneasy or unnatural; to produce with apparent effort; to force; to constrain
a succession of notes forming a distinctive sequence; "she was humming an air from Beethoven"
The elastic deformation of a material as a result of stress
use to the utmost; exert vigorously or to full capacity; "He really extended himself when he climbed Kilimanjaro"; "Don't strain your mind too much"
You can use strain to refer to a particular quality in someone's character, remarks, or work. There was a strain of bitterness in his voice. this cynical strain in the book
the act of singing; "with a shout and a song they marched up to the gates"
A violent effort; an excessive and hurtful exertion or tension, as of the muscles; as, he lifted the weight with a strain; the strain upon a ship's rigging in a gale; also, the hurt or injury resulting; a sprain
To make violent efforts
theme; motive; manner; style; also, a course of action or conduct; as, he spoke in a noble strain; there was a strain of woe in his story; a strain of trickery appears in his career
strain burst
The sudden fracturing of a rock face (especially in a mine) due to increased pressure
strain energy
The potential energy stored in a body due to elastic deformation
strain gauge
A device that measures the strain in a structural element by measuring changes in electrical resistance of a sensor attached to the element under investigation
strain gauges
plural form of strain gauge
strain hardening
(Mühendislik) Strain hardening, or work hardening, is an increase in the strength of a material due to plastic deformation. In metallic solids permanent change of shape is usually carried out on a microscopic scale by defects called dislocations which are created by stress and rearrange the material by moving through it. At normal temperatures these defects do not anneal out of the material but build up as the material is worked, interfering with one another's motion and thus increasing strength and decreasing ductility
strain at a gnat and swallow a camel
be meticulous about small details and ignore the large ones
strain every nerve
make every effort possible, give it one's all
strain gage
a gauge for measuring strain in a surface
strain gage
A measuring element for converting force, pressure, tension, etc , into an electrical signal
strain gauge
A device for determining the amount of strain (change in dimensions) when a stress is applied
strain gauge
A device which experiences a change in resistance when it is stretched or strained
strain gauge
A sensor whose resistance is a function of the applied force
strain gauge
a device that responds to mechanical strain Metal foil gauges are the most common type, responding to strain with a small change in resistance Also vibrating wire types
strain gauge
An extensometer. Device for measuring the changes in distances between points in solid bodies that occur when the body is deformed. Strain gauges are used either to obtain information from which stresses in bodies can be calculated or to act as indicating elements on devices for measuring such quantities as force, pressure, and acceleration
strain gauge
a gauge for measuring strain in a surface
strain insulator
{i} insulator for breaking electrical path in any wire link
stress-strain
(Mühendislik) Pertaining to or depicting the relation between mechanical stress and the strain it produces
repetitive strain injury
injury to muscles and tendons caused by continuous repetitive use of particular muscle groups, especially in one's arms and hands, for example by using a keyboard and/or mouse, playing a musical instrument or working on an assembly line
strained
Under tension; tense

Ever since the fight our relation has been strained.

strained
Forced through a strainer

Babies don’t seem to like strained peas, even though the puree is easy for them to eat and digest.

strained
Simple past tense and past participle of strain
tensile strain
The relative elongation of a material when subjected to tension
transannular strain
In medium-sized ring compounds, the strain due to repulsive interactions between substituents attached to non-adjacent ring atoms
role strain
The situation whence an individual associates a single social circle with some form of incompatible obligation, behaviour or hope and thereof experiences strain due to this
groin strain
(Tıp, İlaç) A groin pull or groin strain is an injury to the muscles of the inner thigh
lumbar strain
(Tıp, İlaç) A stretching injury to the ligaments, tendons, and/or muscles of the low back
repetitive strain injury
(Tıp, İlaç) A repetitive strain injury (RSI), also called cumulative trauma disorder, occupational overuse syndrome, or work related upper limb disorder (WRULD), is any of a loose group of conditions resulting from overuse of a tool, eg. computer, guitar, knife, etc. or other activity that requires repeated movements. It is a syndrome that affects muscles, tendons and nerves in the hands, arms and upper back. The medically accepted condition in which it occurs is when muscles in these areas are kept tense for very long periods of time, due to poor posture and/or repetitive motions
shear strain
Shear strain is a strain that acts parallel to the face of a material that it is acting on
strained
not relaxed or comfortable; showing signs of strain
strained
produced by deliberate effort; artificial or laboured
cotton strain
feeds primarily on cotton
eye strain
If you suffer from eye strain, you feel pain around your eyes or at the back of your eyes, because you are very tired or should be wearing glasses. a pain you feel in your eyes, for example because you are tired or have been reading a lot
mental strain
strain: (psychology) nervousness resulting from mental stress; "his responsibilities were a constant strain"; "the mental strain of staying alert hour after hour was too much for him"
repetitive strain injury
Repetitive strain injury is the same as RSI. computer users suffering from repetitive strain injury. Damage to tendons, nerves, and other soft tissues that is caused by the repeated performance of a limited number of physical movements and is characterized by numbness, pain, and a wasting and weakening of muscles. RSI pains in your hands, arms etc caused by doing the same hand movements many times, especially by using a computer keyboard or mouse
shear strain
A material’s angle of bend resulting from a shear stress
shear strain
tan(psi)
shear strain
The ratio of the amount of deformation of the side of a body to the length of the side
strained
under great stress; "her voice was strained as she asked the question"
strained
lacking natural ease; "a labored style of debating"
strained
If relations between people are strained, those people do not like or trust each other. a period of strained relations between the prime minister and his deputy
strained
Done or produced with straining or excessive effort; as, his wit was strained
strained
Subjected to great or excessive tension; wrenched; weakened; as, strained relations between old friends
strained
If someone's appearance, voice, or behaviour is strained, they seem worried and nervous. Gil sensed something wrong from her father's strained voice relaxed
strained
lacking spontaneity; not natural; "a constrained smile"; "forced heartiness"; "a strained smile"
strained
struggling for effect; "agonistic poses"
strained
past of strain
strained
{s} forced, artificial, not spontaneous; taut, stretched; passed through a strainer or sieve
strained
under great stress; "her voice was strained as she asked the question
straining
an intense or violent exertion
straining
taxing to the utmost; testing powers of endurance; "his final, straining burst of speed"; "a strenuous task"; "your willingness after these six arduous days to remain here"- F D Roosevelt
straining
the act of distorting something so it seems to mean something it was not intended to mean
straining
from Strain
straining
present participle of strain
strains
resulting from pre-existing musculoskeletal disorder (strain occurs during sneeze)
strains
Different forms of scrapie have been isolated by transmission to mice These strains cause variations in the incubation period and pattern of pathology observed in the infected animal As yet all BSE isolates have behaved as a single strain
strains
The strain refers to the original tribe of the desert that bred the foundation lines of these horses Different tribes desired different looks and distinct types were created The strain is passed through the mare line in Bedouin pedigrees so strain is always determined by the tail female line When both the stallion and the mare are of the same strain the resulting offspring is said to be "pure in the strain" Some common strains found in Al Khamsa Arabian horses are Saglawi, Dahman, Kuhaylan, Hamdani & Abayyan
strains
It appears that some forms of a TSE in a specific animal may have different characteristics from other forms These are known as separate strains
strains
Different forms of the sheep TSE scrapie have been isolated by transmission to mice These strains cause variations in the incubation period and pattern of pathology observed in the infected animal As yet no strains of CJD have been identified
strains
third-person singular of strain
strains
plural of strain
under a strain
under pressure, stressed
strain