along

listen to the pronunciation of along
İngilizce - Türkçe
boyunca

Onun bordür boyunca yürüdüğünü gördüm. - I saw her walking along the kerb.

İsa, Galilee Denizi boyunca geçerken, Simon ve kardeşi Andrew'in göle bir ağ attıklarını gördü. - As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake.

ileriye
yanına

Kamerayı yanına almayı unutma. - Don't forget to take along the camera.

beraberine
süresince
yanısıra
{e} boyunca: along the river ırmak boyunca. z. with ile beraber: He came along with us. Bizimle beraber geldi
kıyısında
oraya
(Ticaret) alonj
yanında

Tom'a Mary'yi yanında getirmesini söyle. - Tell Tom to bring Mary along.

Arkadaşını yanında getir. - Bring along your friend.

orada
kenarında
buraya

Tom'u kim buraya davet etti? - Who invited Tom along?

Köpeğimi yanımda getireceğim böylece onunla tanışabilirsin. Ne! Buraya hayvan getirmeye yeltenme! - I'll bring my dog along, so you can meet him. What?! Don't you dare bring that animal here!

birlikte

Biz genellikle sabahları birlikte sahil boyunca bir yürüyüş yapardık. - We often took a walk along the seashore together in the morning.

Kalabalık ile birlikte gidin. - Go along with the crowd.

orada/oraya
ileri
burada/buraya
edat yanına yanında
müddetince
along about esnasında
sularında
edat boyunca
hep bö
vasıl olmak
all along öteden beri
bordasında
yakın

Yaşlı kadın gitti ve yakında Prenses ile birlikte geri döndü. - The old woman went, and soon returned along with the Princess.

Onun yakında geleceğinden eminim. - I'm sure he'll be along soon.

yanı sıra

Tokyo'nun yanı sıra Osaka bir ticaret merkezidir. - Along with Tokyo, Osaka is a center of commerce.

bordasına
alongshore kıyı boyunca
burada
get along
birbiriyle geçinmek
get along
ayrılıp gitmek
along with
ile birlikte

Kalabalık ile birlikte gidin. - Go along with the crowd.

Tom, üç çocuğu ile birlikte gemiye bindi. - Tom boarded the ship along with his three children.

along with
yanına
along with
orada
along with
kenarında
along with
buraya
along with
oraya
along with
yanında
along with
kıyısında
along with
ile beraber
along history
tarih boyunca
along the road
yolda
along the same lines
aynı biçimde
along the way
sırasında, ... boyunca, ... süresince
along the way: see way
Yol boyunca bakın: yol
along which
hangi boyunca
along side
rıhtım yanında
along the lines of sth
(deyim) modaya uygun,benzer
along the shore
kıyı boyunca
all along
başından beri

Başından beri onun yalan söylediğini biliyordum. - I knew all along that he was telling a lie.

O, onu başından beri biliyordu. - He knew it all along.

all along
öteden beri
all along
her vakit
all along
lap evvelden
all along
her zaman

O her zaman sendin, değil mi? - It was you all along, wasn't it?

all along
hemişe
all along the line
bütün cihetten
all along the line
bütünlükle
all along the road
bütünlükle
all along the road
bütün cihetten
all along the way
bütünlükle
all along the way
bütün cihetten
all along
öteden beri; hep böyle, her zaman
all along
boyunca

Tüm Seine nehri boyunca lambalar vardır. - All along the Seine, there are lamps.

Bütün duvar boyunca karalamalar vardı. - There were scribbles all along the wall.

always tags along
her zaman peşindedir
all along
en başından

Sana bunu en başından beri söylüyorum. - I've been telling you that all along.

En başından beri planın buydu, değil mi? - That was your plan all along, wasn't it?

all along
baştan beri

Sami baştan beri katildi. - Sami was the killer all along.

all along
k.dili. baştan, başından beri
all along
ta başından

Bu ta başından benim planımdı. - This was my plan all along.

Ta başından beri bu Tom'un planı değil miydi? - Was this Tom's plan all along?

all along the line
(deyim) her noktada, her iste ,her yonden
all along the line
sıra boyunca
get along
iyi geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

come along
(deyim) gelmek,bulunmak
go along with
aynı düşüncede olmak
get along with
iyi geçinmek

Lütfen başka herkesle iyi geçinmek için elinden geleni yapmaya çalış. - Please try your best to get along with everybody else.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

get along with
iyi anlaşmak
get along with
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

along with
birlikte

Ben onlarla birlikte Nikko'ya gittim. - I went to Nikko along with them.

O, onunla birlikte gitti. - He went along with her.

bring along
yanında getirmek
come along
ortaya çıkmak
get along with
geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get along with
ile anlaşmak
get along with
ile geçinmek

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get along with
(Dilbilim) ile iyi geçinmek
how are you getting along
(isim)sıl geçiyor günleriniz
how are you getting along
nasıl geçiyor günleriniz
run along
{k} gitmek: I'd better run along. Artık gitmeliyim. Run along now! Haydi, şimdi git! (Çocuklara söylenir.)
tag along
(after/behind) -in arkasından gitmek/gelmek, peşine takılmak
get along with
uyuşmak
along with
ileri
along with
ileriye
along with
burada
along with
boyunca
bring along
beraberinde getirmek
come along
gelişmek
come along!
çabuk ol!
come along!
haydisene
cruise along
(Askeri) dolaşmak
drag along
sürümek
extend along
uzanmak
get along
olmak (belirli bir şekilde)
get along
geçinip gitmek
get along
anlaşabilmek
get along
gelişmek
get along
uyuşmak
get along
üstesinden gelmek
get along together
barınmak
get along well with each other
yıldızları barışmak
get along with
iyi anlaşmak (birisiyle)
get along with
birisiyle geçinmek
get along with
(Dilbilim) ile uzlaşmak
get along with you!
yok devenin nalı
getting along with one another
geçim
go along with
razı olmak
go along with
-e razı olmak
happen along
(deyim) rast gelmek
jolly along
teşvik etmek
muddle along
iyi kötü geçinip gitmek
plod along
ayaklarını sürümek
plod along
ağır adımlarla yürümek
push along
kaçmak
push along
gitmek
slide along
karnı üzerinde sürünmek
struggling along
düşe kalka
tag along
peşini bırakmamak
tag along behind
arkasından gelmek
go along with
desteklemek
Go along!
Haydi git!
bring along
beraberinde getir
come along
olmak
come along
beraber gel

Beraber gelmemin bir sakıncası var mı? - Do you mind if I come along?

come along
(sağlık) iyiye gitmek
cruise along
dolaş
get along
ilerlemek
get along
ayrılmak
get along
gitmek
get along with
git

Onunla anlaşamadım gitti. - I just can't get along with him.

go along
ilerlemek
go along
desteklemek
go along
aynı düşüncede olmak
go along with
beraber git
gone along with
beraber git
inch along
ağır aksak ilerlemek
move along
ilerlemek
play along
uyumlu davran
push along
yaylanmak
push along
devam etmek
rub along
geçinip git
rub along
iyi geçinmek
run along
gitmek
scrape along
az parayla geçinmek
string along
boş vaatlerle kandırmak
tag along
peşini bırakma

Sanırım peşini bırakmayacağız. - I think we'll tag along.

tear along
çapmak
tear along
(hızla/süratle) geçmek
together with
ile birlikte

Film izlemek için sinemaya gitmezsiniz. Daha ziyade, iki yüz kişi ile birlikte gülmek ve ağlamak için sinemaya gidersiniz. - You don't just go to the cinema to watch films. Rather, you go to the cinema in order to laugh and cry together with two hundred people.

Baba oğlu ile birlikte, ne kadar rahat! - The father is together with his son, how cozy it is!

together with
ile beraber

Emily ile beraber gitmek istiyorum. - I want to go together with Emily.

travel along with
yolculuk et
went along with
beraber git
come along
birlikte gelmek

Birlikte gelmek ister misin? - Would you like to come along?

Bizimle birlikte gelmek ister misin? - Do you want to come along with us?

Drag along rights
(Finans) Satışa katma hakkı
Run along!
(özellikle çocuklara söylenir) Hadi bakalım, kış kış
acceleration along the path
uçuş yolu boyunca ivme
beach along the sea
deniz boyunca plaj
breeze along
Zevkli ve çabuk geçmek

The film breezes along for the first hour, then becomes rather dull and slow. Film ilk saat zevkli ve hızlı geçiyor sonra epey sıkıcı ve yavaş oluyor.

carry along
taşımak ileri
clap along
alkış boyunca
come along
acele etmek
come along
İyileşmek, ilerlemek
come along
Gelmek, bulunmak
come along
birlikte gelmek, eşlik etmek
come along with
birlikte gelmek
come along!
hadi!
get along
gitmek: "We'd better be getting along. - Gitmeliyiz."
get along
with (bir işle) meşgul olmak
get along
yaşlanmak
get along
idare etmek, yapmak; ile arası ... olmak: "How will he get along over there? - Orada nasıl yapacak?"; "He'll get along fine. - İyi olacak./Becerir o."; "How's she getting along in French? - Fransızcayla arası nasıl?"
get along in years
iyice yaşlanmak
get along well with
ileri ile iyi olsun
get along well with sb.
boyunca iyi sb ile olsun
get along with you!
hadi canım!
hum along
homurdanmak
know all along
boyunca tüm bilmek
lead along
boyunca kurşun
move along
Yürümek, ilerlemek, devam etmek
pop along
pop boyunca
rub along
Geçinip gitmek, idare etmek; iyi anlaşmak, geçinmek
rub along
geçinmek
running along
boyunca devam
sing along
birlikte şarkı
sing-along
sing-boyunca
stroll along
yürüyüşe çıkın
tag-along rights
Azınlık hisse sahiplerinin satış hakları
take along with, carry with
ile birlikte taşımak yanınızda
to take along
ileri almak
took along
boyunca sürdü
be along
gelmek
together with
ile

Emily ile beraber gitmek istiyorum. - I want to go together with Emily.

Yapıştırıcı ile iki kağıt yaprağını birbirine yapıştırdım. - I stuck two sheets of paper together with paste.

İngilizce - İngilizce
Onward, forward, with progressive action

Don't stop here. Just move along.

In company; together

I am going to the store. Do you want to come along?.

In a line, or with a progressive motion; onward; forward

Swiftly and silently he made his way along the track which ran through the meadows.

By the length; in a line with the length; lengthwise

They were waiting for me in the drawing-room, which is a very large room, stretching along the entire front of the house, with three long windows reaching down to the floor.

{e} in the direction of
together with
{a} onward, forward, lengthwise
with a forward motion; "we drove along admiring the view"; "the horse trotted along at a steady pace"; "the circus traveled on to the next city"; "move along"; "march on"
in line with a length or direction (often followed by `by' or `beside'); "pass the word along"; "ran along beside me"; "cottages along by the river"
If something is situated along a road, river, or corridor, it is situated in it or beside it. enormous traffic jams all along the roads. houses built on piles along the river
in addition (usually followed by `with'); "we sent them food and some clothing went along in the package"; "along with the package came a bill"; "consider the advantages along with the disadvantages"
If someone or something is coming along or is sent along, they are coming or being sent to a particular place. She invited everyone she knew to come along
to a more advanced state; "the work is moving along"; "well along in their research"; "hurrying their education along"; "getting along in years"
If you take someone or something along when you go somewhere, you take them with you. This is open to women of all ages, so bring along your friends and colleagues
If you move or look along something such as a road, you move or look towards one end of it. Newman walked along the street alone The young man led Mark Ryle along a corridor I looked along the length of the building
along In addition to the uses shown below, along is used in phrasal verbs such as `go along with', `play along', and `string along'
in accompaniment or as a companion; "his little sister came along to the movies"; "I brought my camera along"; "working along with his father"
Now heard only in the prep
By the length of, as distinguished from across
When someone or something moves along, they keep moving in a particular direction. She skipped and danced along The wide road was blocked solid with traffic that moved along sluggishly
phrase along of
along the way: see way
in line with a length or direction (often followed by `by' or `beside'); "pass the word along"; "ran along beside me"; "cottages along by the river
If something has been true or been present all along, it has been true or been present throughout a period of time. I've been fooling myself all along
You use along with to mention someone or something else that is also involved in an action or situation. The baby's mother escaped from the fire along with two other children
If you say that something is going along in a particular way, you mean that it is progressing in that way. the negotiations which have been dragging along interminably My life is going along nicely
alongst
along about
Approximately; at around some time

If you ask for it back Sunday he might return it along about Wednesday.

along of
because of

Turning against your own poor father, to set them bloody-minded soldiers on him! And now he'll be taken and hanged, and I shall be a poor miserable widow woman all along of you! — Charlotte M. Yonge, The Carbonels, 1896.

along the lines
In a general direction or manner

I was thinking along the lines of a vegetable garden, but I could be persuaded to include some perennials.

along the lines of
Similar to, but not exactly equal

I was thinking along the lines of writing to the local paper, to see if we can get some reaction.

along these lines
Similarly
along with
together with
along these lines
In nearly the same way
along the way
during the time that something is happening or that you are doing something

1. I've been in this job for thirty years and I've picked up a good deal of expertise along the way. 2. Along the way we'll also be studying French, history and geography.

all along
For the entire time; always

He thought he had me fooled, but I knew the truth all along.

all along
from the first, from the beginning, throughout, all the time
all along
all the time or over a period of time; "She had known all along"; "the hope had been there all along
all along the line
all the way, the entire time
came along
Simple past of come along
come along
To progress; to make progress

The renovation is coming along nicely, and should be ready within a month.

come along
To accompany

I'd like you to come along with me to the opera.

come along
A type of hand-operated winch used to tighten straps

The kayak was tied to the roof of her car with two come alongs.

comes along
Third-person singular simple present indicative form of come along
coming along
Present participle of come along
get along
to be together or coexist well, without arguments or trouble

She never did get along with her brother.

get along
To survive; to do well enough

She didn’t have a lot of money, but she had enough to get along.

gets along
Third-person singular simple present indicative form of get along
getting along
Present participle of get along
go along
To cooperate with someone
go along
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
go along for the ride
To accompany someone in a passive manner, or to take a relatively passive or detached role in a project or group activity
go along with
to comply with something, even if reluctantly; to accept or tolerate
go along with the gag
To cooperate in continuing a joke, hoax, or similar phenomenon initiated by others
got along
Simple past tense and past participle of get along
happen along
To arrive by chance; to occur by happenstance

Well, you're the one who's always telling me not to leave my purse in the cart, and that's probably what that woman had done, and someone happened along and just took it..

jolly someone along
To make someone happy or compliant, as by encouragement or flattery

When there was a shipping delay, the salesman jollied the purchasing agent along to keep him from canceling the order.

make it up as one goes along
To improvise continuously
play along
To take part in a charade, deception, or practical joke

James played along with their cruel trick.

poke along
To move very slowly

The horse-drawn carriage just poked along.

running along
Present participle of run along
sang along
Simple past of sing along
sing along
A gathering or event where participants are encouraged to add their voices in song
sing along
To sing some music while someone else is singing or playing the same piece of music or while it is being broadcast or performed

She was singing along with the car radio.

sing-along
An event where a group of people sing together, especially with a person or small group leading
singing along
Present participle of sing along
sings along
Third-person singular simple present indicative form of sing along
somewhere along the line
At some unspecified time; eventually or once; at some point

Somewhere along the line he must have learned some German, because he understood what they said.

string someone along
To accept romantic feelings from someone, reciprocating the statements and acts of love, while hiding one's own disinterest
sung along
Past participle of sing along
tag along
To accompany, join, or follow; to go with

If you ever visit the bamboo gardens, I'd like to tag along.

tear along
To run quickly along somewhere
tear along
To break something into two pieces by separating at a line of perforations
trundle along
To move slowly

The old horse and cart trundles along the path.

trundled along
Simple past tense and past participle of trundle along
trundles along
Third-person singular simple present indicative form of trundle along
trundling along
Present participle of trundle along
get along with
have smooth relations; "My boss and I get along very well
get along with
have smooth relations; "My boss and I get along very well"
take along
carry with one
get along with
manage, handle, reach an agreement with; be friendly toward
jog along
Continue in a steady, uneventful way
pass along
(deyim) Transmit information, communicate, pass on, pass, put across
pull along
Pull along heavily, like a heavy load against a resistance, shlep, schlep [N. Amer], schlepp [N. Amer]

She pulled along a large trunk.

tag-along rights
A contractual obligation used to protect a minority shareholder (usually in a venture capital deal). If a majority shareholder sells his or her stake, then the minority shareholder has the right to join the transaction and sell his or her minority stake in the company. Also referred to as "co-sale rights"
along