başında

listen to the pronunciation of başında
Türkçe - İngilizce
by
1. at, near, around: masa başında at the desk, around the table. 2. on his hands: Başında üç çocuk var. He has three children on his hands. He has to support three children. 3. at every: saat başında at the start of every hour
at the head of
at the beginning
at the start

I'll come over to your place at the start of the holidays. - Ben tatillerin başında senin evine geleceğim.

There were multiple disclaimers at the start of the video. - Videonun başında birkaç feragatname vardı.

baş
top

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

I succeeded in reaching the top of the mountain. - Dağın tepesine ulaşmayı başardım.

baş
{i} leader

Republican Party leaders criticized President Hayes. - Cumhuriyetçi Parti liderleri Başkan Hayes'i eleştirdi.

I am the patrol leader. - Ben devriye başkanıyım.

baş
{i} beginning

At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning. - O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur.

She will arrive in Tokyo at the beginning of next month. - Önümüzdeki ayın başında Tokyo'ya varacak.

baş
{i} head

It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters. - Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir.

Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council. - Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır.

baş
main

His failure was mainly due to carelessness. - Onun başarısızlığı çoğunlukla dikkatsizliği yüzündendi.

When to start is the main problem. - Asıl sorun ne zaman başlanacağıdır.

baş
{s} initial

The couple carved their initials in an oak tree. - Çift baş harflerini meşe ağacına kazıdı.

I'm going to lay you down in the green grass underneath that big old oak tree and then carve our initials into its trunk. - O büyük, ihtiyar meşe ağacının dibinde çimlere uzanıp, gövdesine adlarımızın baş harflerini kazıyacağım.

başında ateş yanmak
to be upset, be troubled, be distressed
başında beklemek
watch
başında beklemek/durmak
to stand watch over, watch carefully
başında beyaz tüyler bulunan yaban ördeği
baldpate
başında bulunmak
to be at the head of
başında dikilip durmak
to breathe down one's neck
başında durmak
to stand over
başında durmak
sit in
başında kavak yelleri esen
wool gathering
başında kavak yelleri esme
wool gathering
başında kavak yelleri esmek
a) to be in one's salad days b) to daydream
başında olmak
to head
başında olmak
be at smth
başında olmak
head
baş
coconut
baş
heading

What heading does this come under? - Bu hangi başlığın altında toplanıyor?

baş
prime

The Prime Minister has resigned. - Başbakan istifa etti.

Prime Minister Koizumi is certainly not a cold-blooded man. - Başbakan Koizumi kesinlikle soğukkanlı bir insan değildir.

baş
capital

Washington is the capital of the United States. - Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

Kinshasa is the capital city of the Democratic Republic of Congo. - Kinşasa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başşehridir.

baş
{s} especial

It's interesting to observe American politics, especially during a presidential election. - Amerikan siyasetini, özellikle başkanlık seçimi sırasında gözlemlemek ilginçtir.

baş
{i} potato

If I start eating potato chips, I can't stop. - Patates cipsi yemeye başlarsam, duramam.

I ate the whole bag of potato chips by myself. - Bir torba patates cipsini tek başıma yedim.

baş
{s} foremost
başında
at work

Tom and Mary are both at work. - Tom ve Mary her ikisi de iş başında.

Tom should still be at work. - Tom hâlâ iş başında olmalı.

yanı başında
right beside, immediately beside, right next to
baş
key

Tom hadn't cleaned his keyboard for months, and it was clogged with dust, food particles, and God knows what else. - Tom aylardır klavyesini temizlememişti, ve o tozla, gıda parçalarıyla ve Allah bilir başka neyle dolmuştu.

The mayor presented him with the key to the city. - Belediye başkanı ona şehrin anahtarını sundu.

baş
cardinal
baş
tete
baş
(Askeri) nose

I don't poke my nose into other people's business. - Burnumu başkalarının işine sokmam.

Tom stuck his nose where it didn't belong. - Tom başkalarının işine burnunu soktu.

baş
parent

Apart from his parents, no one knows him very well. - Ebeveynlerinden başka hiç kimse onu çok iyi tanımıyor.

All the other children in the school had rich parents, and he was beginning to feel like a fish out of water. - Okuldaki diğer tüm çocukların zengin ebeveynleri vardı, ve o sudan çıkmış bir balık gibi hissetmeye başlıyordu.

baş
(Havacılık) course

I see no other course of action. - Başka bir hareket tarzı göremiyorum.

Do you have a course for beginners? - Yeni başlayanlar için bir kursunuz var mı?

baş
(İnşaat) short edge
baş
{s} general

The general decided to launch an offensive against the enemy camp. - General düşman kampına karşı bir saldırı başlatmaya karar verdi.

The mayor addressed the general public. - Belediye başkanı halka hitap etti.

baş
helm

To protect your head, you need to wear a helmet. - Başınızı korumak için bir kask takmanız gerekir.

baş
bow

Tom bowed his head in shame. - Tom utançla başını eğdi.

He bowed to his teacher. - O, başıyla öğretmenini selamladı.

baş
chief

The accident was caused chiefly by the unpredictable weather. - Kazanın başlıca nedeni öngörülemeyen havaydı.

The chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors. - Baş katip çalışkan bir adam değil fakat üstlerine nasıl yaltaklanacağını bildiği için çabuk ilerliyor.

baş
first

At first, I couldn't play the guitar. - En başta gitar çalamıyordum.

At first, they were all convinced he was innocent. - İlk başta, onların hepsi onun masum olduğuna ikna oldular.

baş
kephale
baş
primary

The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in America. - Gösteri Stokçular Amerika'da koltuk psikolojinin başlıca nedenlerinden biridir.

Honesty is the primary reason for his success. - Dürüstlük onun başarısı için temel nedendir.

baş
principal

Mr. Jackson is our principal. - Bay Jackson, bizim başımız.

Mr. Jackson is our principal. - Bay Jackson bizim başkanımız.

baş
master

His masterpiece has not appeared yet. - Onun başyapıtı henüz görünmedi.

They are masterpieces of European art. - Onlar Avrupa sanatının başyapıtlarıdırlar.

baş
nob

Nobody else got hurt. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

Nobody else offered to help. - Başka hiç kimse yardım etmeyi önermedi.

baş
proto-
baş
grand

Sometimes my grandfather talks to himself when left alone. - Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur.

Grandmother carried the table by herself. - Büyükanne masayı kendi başına taşıdı.

baş
primus
baş
premier

The two premiers had nothing in common. - İki başbakanın ortak hiçbir şeyi yoktu.

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

baş
base

Baseball season has begun. - Beyzbol sezonu başladı.

Probably, the prime minister means 'politics based on religious values.' - Muhtemelen Başbakan, dinî değerlere dayalı siyaseti kast ediyordur.

baş
nut

Nobody listens to this music except nuts. - Delilerden başka kimse bu müziği dinlemez.

baş
kingpin
akademik yılın başında
at the beginning of the academic year
aklı başında olmak
Be in one's right senses, be in one's right mind
baş
chıef
bilgisayar başında olmak
to be on the computer
masa başında
table tops
ocağın başında yemek yenilen yer
renovated dining space at the beginning of the stove
takımın başında kalmak
(Spor) to remain at the helm
yanı başında
At the beginning of next
adım başı/başında/başına frequently;
at frequent intervals; at close intervals
aklı başında
in one's right mind, sane, rational, sensible
aklı başında
in one's right mind
aklı başında biri olmak
to have a good head on one's shoulders
aklı başında olma
collectedness
aklı başında olma
collectivity
aklı başında olma
sanity
aklı başında olmak
be in one's right senses
aklı başında olmak
be in one's right mind
aklı başında olmak
to be in one's right mind, to have both one's feet on the ground
aklı başında olmamak
be out of one's senses
akılı başında
sensible (someone) who has his/her head screwed on right
akılı başında olmamak
1. to be confused, be unable to think straight. 2. to be unconscious
baş
{s} governing
baş
{i} costard
baş
{i} sconce
baş
{s} central

I work in Central Park every morning starting at six. - Central Park'ta her sabah altıda başlayarak çalışıyorum.

Mario Draghi is the head of the European Central Bank. - Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanıdır.

baş
pate
baş
{i} knob
baş
beginnings

In love, there are only beginnings. - Aşkta, sadece başlangıçlar vardır.

All beginnings are difficult. - Bütün başlangıçlar zordur.

baş
{s} arch

Tom wants to be a successful architect. - Tom başarılı bir mimar olmak istiyor.

Laurent Weber is the archbishop of Portland. - Laurent Weber Portland'ın başpiskoposu.

baş
noddle
baş
leader, chief, head
baş
clove (of garlic); cyme; (plant) bulb
baş
off

There used to be a post office on the corner. - Köşe başında postahane vardı.

Your success depends a lot on how your manager and other people in the office perceive you. - Sizin başarınız daha çok sizin yöneticinizin ve bürodaki diğer insanların sizi nasıl algıladığına bağlıdır.

baş
main, head, chief, top
baş
in many idioms self, oneself
baş
fore

According to the weather forecast, the rainy season will set in before long. - Hava tahmini göre, yağışlı mevsim çok geçmeden başlayacak.

I am forever in trouble. - Benim her zaman başım belada.

baş
head: elli baş sığır fifty steers, fifty head of cattle
baş
wrestling first class
baş
(Denizcilik) bow
baş
side, near vicinity, presence: sofra başında at the table. ocak başında near the hearth
baş
basis

Everything starts from the basis. - Her şey temelden başlar.

We work on a piecework basis. - Biz parça başı esasına göre çalışırız.

baş
head; chief, leader; beginning; end; top; bow; main, chief, leading, principal, cardinal
baş
top, summit, crest
baş
outset
baş
in chief
baş
ending

People can begin to love when they choose, but they have no choice when it comes to ending love. - İnsanlar seçtiklerinde sevmeye başlayabilir ama biten sevgi geldiğinde seçenekleri yoktur.

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

baş
{s} primal
baş
end

Whatever has a beginning also has an end. - Başlangıcı olanın sonu da vardır.

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

baş
jemmy
baş
(Anatomi) cephal
baş
head (of a pin)
baş
agio, exchange premium
baş
end, either of two ends
görev başında ölmek
die in one's boots
görevi başında bulunmayan kimse
absentee
hasta başında yapılan
clinical
başında
up and doing
başında
on the job

Tom was found out drinking on the job. - Tom iş başında içki içerken bulundu.

You're not supposed to eat on the job. - İş başında yemek yememelisin.

başında
1. on the job. 2. during work time
başında bulunmak
to be working
başında eğitim
on the job training
başında olmak
to be at work
işinin başında ölmek
(Konuşma Dili) die with one's boots on
kabak başına/başında patlamak
colloq . to bear the brunt of something; to catch the blame for something
kitabın başında ve sonundaki boş sayfa
flyleaf
kırk yılın başı/başında/ yılda bir
very seldom, once in a blue moon
kırk yılın başında
just for once
sakin ve aklı başında
calm and collected
sofra başında
at the dinner table
sofra başında
at the table, while eating
tandır başında oturmak
to sit around a tendour
vade başında ödenebilir
(Ticaret) payable in advance
yanı başında
by the side of, just beside, close by
zangoç gibi başına dikilmek/ gibi başında durmak
slang to stand over (someone), watch (someone) very closely, breathe down (someone's) neck
ölünün başında beklemek
wake
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin sırada önde olanı, önde geleni: "Öldürücü illetlerin başında kalp hastalıklarının geldiği malum."- P. Safa
BAŞ
(Osmanlı Dönemi) t. Reis, birinci, evvel. Başlıca, en mühim
Baş
ser
Baş
(Osmanlı Dönemi) NITAB
aklı başında
Doğru dürüst, kusursuz
aklı başında
Sürekli akıllı davranan
baş
Arazide en yüksek nokta
baş
Bir şeyin uçlarından biri: "Bu müjde verilince acele yerinden kalktı, merdiven başına yürüdü."- R. H. Karay
baş
(Osmanlı Dönemi) re's
baş
"Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
Bir şeyin uçlarından biri
baş
Başlangıç

Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı.

Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı.

baş
Bir şeyin yakını veya çevresi. "Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
Bir topluluğu yöneten kimse
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazıyi yeceklerde tane
baş
Deniz teknelerinde ön taraf
baş
Bir topluluğu yöneten kimse: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır."- Anayasa
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu: "Avcumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık."- F. R. Atay
baş
Başlangıç, önsöz
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbenti çekip aldı."- N. Cumalı
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
baş
Temel, esas
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet
baş
Çıban
baş
Para değiştirirken verilen veya alınan üstelik, sarrafiye
baş
Bir teknenin ön ve ileri kısmı
baş
Bir şeyin yakını veya çevresi
baş
Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği
baş
Temel, esas: "Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para."- H. E. Adıvar
baş
insan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları bulunduran vücudun üst kısmı
masa başında
Uygulamaya yönelik olup olmadığına bakmaksızın tartışarak, konuşarak, görüşerek
İngilizce - Türkçe

başında teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

baş
baştan
başında