over

listen to the pronunciation of over
İngilizce - Türkçe
üzerinden

Çocuk, çitin üzerinden atladı. - The boy skipped over the fence.

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

üstüne

Tom elini onun kalbinin üstüne koydu. - Tom put his hand over his heart.

Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı. - The quick brown fox jumped over the lazy brown dog.

bitmiş

1920 yazına doğru Kızıl Panik bitmişti. - By the summer of 1920, the Red Scare was over.

Her şey bitmiş sayılmaz. - It ain't over till it's over.

fazla

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

Doksan yıldan fazla yaşamak hiç ender değildir. - It is not rare at all to live over ninety years.

üzerine

Oğlunun ölümü üzerine ağladı. - She wept over her son's death.

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı. - Helen's forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.

üstünde

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

Tom başının üstünde gibi hissetti. - Tom felt like he was in over his head.

çok fazla

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

Tom çok fazla yediği için hastalandı. - The reason Tom got sick was because he overate.

adamakıllı
iyice

Onu iyice düşünmem için bana biraz zaman ver. - Give me some time to think it over.

Satın almadan önce evi iyice inceledik. - We went over the house thoroughly before buying it.

tekrar

Delegeler tekrar tekrar oy kullandı. - Delegates voted over and over again.

Onu yapmamanı sana tekrar tekrar söyledim. - I've told you over and over again not to do that.

yukarıda

Tom yukarıdan geçen helikopterleri duyabiliyordu. - Tom could hear helicopters overhead.

Tom yukarıdan geçen bir helikopter duydu. - Tom heard a helicopter overhead.

{e} öbür tarafa
gereğinden fazla

Sen bu iş için gereğinden fazla niteliklisin. - You're overqualified for this job.

Bu iş için gereğinden fazla kalifiye olduğumu söylediler. - They said I'm overqualified for that job.

in üstünde
-in üzerine
-in (her) yerinde
{e} karşıya
-in (her) tarafında
-den fazla
-e doğru
{s} sona ermiş
yukarıya
üstünden

Tom onun üstünden geçecek. - Tom will get over it.

O, başımın hemen üstünden gitti. - That went right over my head.

başından sonuna
(Matematik) bölü

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı. - Helen's forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.

Bölüm 14'ü okumanız gerekiyordu. O sizin hafta sonu boyunca ev ödevinizdi. - You were supposed to read Chapter 14. That was your homework over the weekend.

-e
bir daha

Hatalarına bir daha asla göz yummayacağım. - I'll never overlook your mistakes again.

Fadıl'ı bir daha kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose Fadil all over again.

anlaşıldı
dolmak
aracılığıyla
süresince
-den çok
aşağıya

Tom şapkasını gözlerinin üzerine aşağıya indirdi. - Tom pulled his cap down over his eyes.

fazladan
bitmek

Toplantı nerdeyse bitmek üzere. - The meeting is almost over.

Öğretim yılı bitmek üzere. - The school year is almost over.

-dan
yere

Tom Mary'nin olduğu yere yürüdü. - Tom walked over to where Mary was.

Tom Mary'yi her yere götürdü. - Tom drove Mary all over the place.

aşırı

Dalida aşırı dozda uyku hapından öldü. - Dalida died from an overdose of sleeping pills.

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

ters

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

-den
(alttaki şeye değmeksizin) -in üzerinde
aşkın

O otuzu aşkın olamaz; o hâlâ yirmili yaşlarda olmalı. - She can't be over thirty; she must still be in her twenties.

Dünyada 800,000'i aşkın Baskça konuşan kişi vardır. - There are over 800,000 Basque speakers in the world.

(Askeri) büyük boy kargo (oversize cargo)
Önüne geldiği kelimeye aşırı, fazla, haddi nden fazla gibi mânâlar katan kelimecik
tama- men
tepesinde
karşı tarafta
{e} aracılığı ile
önek
{e} yüksek

Oradaki yüksek binayı görüyor musun? - Do you see that tall building over there?

Ağaç o kadar yüksekti ki bahçe duvarının üzerinde yükseldi. - The tree was so tall that it towered over the garden wall.

artık

Sanırım o artık bitti. - I think it's over now.

Bizim için artık yolun sonu. - It's all over for us.

ötede
{e} üstün

Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı. - The quick brown fox jumped over the lazy brown dog.

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

{e} çok

Bayan Klein 80 yaşın üzerinde, ama hâlâ çok aktif. - Mrs Klein is over 80, but she's still very active.

Dünyanın her yerinde çok sayıda insanlar barış istiyorlar. - A lot of people want peace all over the world.

tersine

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

baştan başa

Tom şimdi baştan başa sözleşmeyi okuyor. - Tom is reading over the contract right now.

aşırı,-in üstünde
geçkin

300'ü geçkin insan tutuklandı. - Over 300 people were arrested.

öteye, ötesine
(Askeri) İLERİDE !: Gözcü tarafından, patlamaların gözetleme hattına göre hedefin ötesinde olduğunu belirtmek için yapılan bildirim. Bak. " short"
bütün karşıdan karşıya
öteye
karşı tarafa
başkasına
altını üstüne
kalan

Partiden arta kalan birçok yemek vardı. - There was a lot of food left over from the party.

Kahvaltıdan kalan sütü içtim. - I drank the milk that was left over from breakfast.

öte
daha

Eldeki bir kuş yukardakinden daha emniyetlidir. - A bird in hand is safer than one overhead.

Tom Mary'ye geçen altı ay içinde 34,000 dolardan daha fazla verdiğini hesapladı. - Tom calculated that he had given Mary over 34,000 dollars in the past six months.

{e} baştan sona

Baştan sona kapıyı beyaza boyadı. - He painted the door over white.

Tom sözleşmeyi dikkatli bir şekilde baştan sona okudu. - Tom carefully read over the contract.

yine

Yine de, savaş bitmedi. - Still, the war was not over.

O, 30 yaşın üstünde ama yine de mali açıdan ailesine bağlı. - He's over 30 but still financially dependent on his parents.

take over
{f} devralmak

Tom devralmak için hâlâ çok genç. - Tom is still too young to take over.

Tom devralmak için henüz çok genç. - Tom is too young to take over yet.

get over
atlatmak

Soğuk algınlığını atlatmak için en iyi yol nedir? - What's the best way to get over a cold?

Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak. - It'll take me a long time to get over my cold.

climb over
aşmak
pass over
aşmak
mist over
buğulanmak
passing over
aşma
pass over
aşırmak
over again
bir daha

Fadıl'ı bir daha kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose Fadil all over again.

over again
tekrar

Ben onu tekrar yapmak zorunda mıyım? - Do I have to do it over again?

O, onu tekrar açıkladı. - She explained it over again.

over again
tekrar, yeniden, baştan, bir daha
over again
yeni baştan

Yeni baştan yapman gerekse neyi farklı yapardın? - If you had to do it all over again, what would you do differently?

Bu yeni baştan oluyor. - It's happening all over again.

over and over
üst üste

Ben odayı terk etmek zorunda kalıncaya kadar aynı plağı üst üste çalmaya devam etti. - He kept playing the same record over and over until I had to leave the room.

over there
orada

Oradaki erkek çocuk Tom'un erkek kardeşi olmalı. - That boy over there will be Tom's brother.

Orada beyaz bir kule görebilirsin. - You can see a white tower over there.

over due
(Ticaret) vadesi geçmiş
over here
bura

Silahını buraya fırlat. - Toss your gun over here.

Burada daha iyi bakabilirsin. - You can get a better look over here.

over here
buraya

Neden buraya gelip benimle oturmuyorsun? - Why don't you come over here and sit with me?

Buraya gel ve bana yardım et. - Come over here and help me.

over the counter
(Ticaret) aleni satış
over the counter
(Tıp) tezgahüstü ilaçlar
over the counter
(Tıp) reçetesiz satılan ilaç
over the counter drug
reçetesiz ilaç
over the counter drugs
(Tıp) reçetesiz satılan ilaçlar
over the hill
(deyim) çok eski
over the hill
(deyim) yaşlanmış

Henüz yaşlanmış değilim. - I'm not over the hill yet.

over there
ta ötede
over time
(Ticaret) fazla çalışma
over time
(Ticaret) fazla mesai
over weight
aşırı kilolu
over yonder
(Over there) Oradaki
over a barrel
zor bir durumda
over a barrel
sıkışık durumda
over against
karşısında
over and above
üstelik
over and above
-den başka
over and over
sık sık
over and over again
sık sık
over and over again
defalarca
over and over again
tekrar tekrar
over confidence
sağlamcı
over excavation
fazla kazı
over sb's head
çok zor
over sb's head
anlama kapasitesinin üstünde
over spend
{f} fazla harca
over spend
{i} fazla harcama
over the hill
yaşını başını almış
over the moon
çok mutlu
over the moon
sevinçten uçan
over the top
fazladan
over the top
{k} (deyim) cesur,gozupek veya asiri davranmak
over there
karşıda

Tom'un arabası karşıda park edilmiştir. - Tom's car's parked over there.

Orada karşıda bir kahvehane var. - There is a coffee shop over there.

over weight
fazla kilolu
over work
fazla çalışma
over-
fazla
over-
üstünde
over-
(önek) aşırı
over-
üstün
over-charge
fazla yüklemek
over-charge
fazla doldurmak
over a year
bir yıldan fazla
over active
Etkin üzerinde
over activity
aktivite üzerinde
over climb
tırmanış üzerine
over confident
emin üzerinde
over do
üzerinden yapmak
over emphasis
üzerine vurgu
over expression
ifadesi üzerinde
over hard
(yumurta) iyi pişmiş
over indulge so.
üzerinde çok memnun
over it
bitti
over learn
öğrenmek üzerinden
over power
güç üzerine
over reaction
reaksiyon üzerinde
over reactive
reaktif üzerinde
over running
koşma üzerinde
over shoes over boots
bot ayakkabılar üzerinden
over the last few years
son birkaç yılda
over the left shoulder
Sol omzunun üzerinden
over the moon
Ay üzerinde
over-
aşırı
over-all
Topyekün
over-correct
aşırı doğru
over-eating
aşırı yeme
over-edge stitch
(Tekstil) Reçme dikişi
over-hang
-Hang üzerinde
over-hyped
aşırı sınırlı
over-riding
-Sürme üzerine
over-sensitive
çok hassas
over-shadowed
aşırı gölgeli
over-sized
aşırı büyüklük
over and over
tekrar tekrar

Aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum. - I say the same thing over and over.

O makaleyi tekrar tekrar okudu. - He read the article over and over again.

over and over
defalarca

Tom'a Mary ile alay etmemesini defalarca söyledim. - I have told Tom over and over again not to make fun of Mary.

Onu tekrar yapmaman için seni defalarca uyardım. - I've warned you over and over again not to do it.

over and over
(deyim) over and over (again) tekrar tekrar ,ust uste
be over
bitmiş olmak, bitmek, sona ermek: The concert's over. Konser bitti. It's over between us. Aramızda her şey bitti
over time
zamanla

Zamanla, şartlar yalnızca kötüleşti. - Over time, things only got worse.

İlk başta birbirimizi hiç tanımıyorduk. Zamanla birbirimizi tanıdık. - At first, we weren't familiar at all. Over time we got to know each other.

over again
yeniden

Yeniden başlamak zorundayız. - We have to start over again.

Tom raporu baştan yeniden yazmak zorundaydı. - Tom had to write the report all over again.

overly
fazlaca

Açıkçası, ben fazlaca endişeli değilim. - Frankly, I'm not overly concerned.

be over
bitmek
be over
tamam olmak
over due
(Ticaret) vade geçmesi
over here
burada
over the counter
(Tıp) tezgah üstü
over the counter
(Ticaret) borsa dışı
to be over
bitmek
to be over
dolmak
be over
bit

Yağışlı sezon ne zaman bitecek? - When will the rainy season be over?

Aramızdaki her şeyin biteceğini söyledi. - She said everything will be over between us.

a over
bir yere
over of
üzerinde
over the counter
Tezgâh üstü
over the course
boyunca
over the moon
Çok sevinmiş, mutluluktan uçan
over the moon
Çok mutlu, çok sevinçli
over the top
(deyim) Abartılı; haddini aşan
over the years
Yıllar içinde, yıllar geçtikçe
over time
zaman içerisinde

she will get well over time - zaman içerisinde iyileşecek.

overlying
üstteki
be over
geçmek
be over
(Fiili Deyim ) sona ermek , bitmek
it's not over till it's over
herşey bitmiş sayılmaz
it's not over till it's over
son sözümü söylemedim
it's not over till it's over
henüz herşey bitmedi
over and above
dahası
over and above
{k} -den ayrı olarak, -den başka
over and above
ayrıca
over the moon
(deyim) cok sevinme
over the top
{k} (deyim) ( ozellikle be/go ...)
over the top
{k} (deyim) cilgin gibi davranma
over the weekend
hafta sonu boyunca
over the weekend
hafta sonu süresince
overly
aşırı derecede

Korkarım ki senin çevirin aşırı derecede kelimesi kelimesine. - I am afraid your translation is overly literal.

Aşırı derecede yorgun değildim. - I wasn't overly tired.

overlying
üzerini örten
say over and over again
tekrar tekrar söylemek
turn over and over
evirip çevirmek
Türkçe - Türkçe
Yumurtalık
İngilizce - İngilizce
From one physical position to another via an obstacle that must be traversed vertically, first upwards and then downwards

Let's walk over the hill to get there.

On top of; above; higher than; further up

Climb up the ladder and look over .

In radio communications: end of sentence, ready to receive reply

How do you receive? Over!.

Divided by

four over two equals two over one.

As compared to

Sales are down this quarter over last.

Any surplus amount of money, goods delivered, etc

standard cash count forms used to record the count and any overs or unders.

From one position or state to another

I'll bring over a pizza.

Beyond; past; exceeding; too much or too far

I think I’m over my limit for calories for today.

Finished with; done with; from one state to another via a hindrance that must be solved or defeated; or via a third state that represents a significant difference from the first two

He is finally over his ex-girlfriend.

From an upright position to being horizontal

He bent over to touch his toes.

Horizontally; left to right or right to left

I moved over to make room for him to sit down.

Thoroughly; completely; from beginning to end

Let's go over scene 3 from the top.

Again; another time; once more

I lost my paper and I had to do the entire assignment over.

A set of 6 balls bowled
Overnight (throughout the night)

Can I sleep over?.

In such a way as to cover

There is a roof over the house.

While using, especially while consuming

Over meatloaf and mashed potatoes (being careful not to talk with his mouth full), Stanley told about his adventure.

More than; to a greater degree

I prefer the purple over the pink.

Finished; ended or concluded

The show is over.

Across or spanning

There is a bridge over the river.

: To excess

The latest policy was over-conservative.

in such a manner as to be understood and accepted; "she cannot get her ideas across"
{a} more, above, upon, before, past
as time continued -- " at the event over the fourteen days was 854 " (206)
The set of six pitches delivered from one wicket to the other by a pitcher
A certain number of balls (usually four) delivered successively from behind one wicket, after which the ball is bowled from behind the other wicket as many times, the fielders changing places
From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space or barrier; used with verbs of motion; as, to sail over to England; to hand over the money; to go over to the enemy
In professional bowling, 200 per game is considered "par " The number of pins above 200 is the number of pins "over", or in the black
Beyond a limit; hence, in excessive degree or quantity; superfluously; with repetition; as, to do the whole work over
(adjective) If a face is over with the crowd, it means that they cheer him If a heel is over with the crowd, it means that they boo him Regardless of whether he is a face ora heel, a wrestler's main priority is to get over with the crowd The more over a wrestler is, it makes sense that the promotion will find him more valuable and they will pay him more money This term can also apply to a move which draws an instant reaction from the fans and/or can bereasonably expected to end a match when applied (e g The Rock Bottom)
Upper; covering; higher; superior; also, excessive; too much or too great; chiefly used in composition; as, overshoes, overcoat, over- garment, overlord, overwork, overhaste
at or to a point across intervening space etc
Across or during the time of; from beginning to end of; as, to keep anything over night; to keep corn over winter
To be popular with the audience
The command to a dog to move in an indicated direction
From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i
Through with; emotionally detatched
  Verbal command to send the dog left or right when handling
Across; from side to side of; implying a passing or moving, either above the substance or thing, or on the surface of it; as, a dog leaps over a stream or a table
(cricket) the period during which a given number of balls (6 in England but 8 in Australia) are bowled at the batsman by one player from the other team from the same end of the pitch throughout a period of time; "stay over the weekend"
"come over and see us some time"; "over there"
to excess
In a manner to bring the under side to or towards the top; as, to turn (one's self) over; to roll a stone over; to turn over the leaves; to tip over a cart
To be popular with fans
The second and third elements are drawn vertically centred on one another and separated by a horizontal line The third argument is SPF and will be drawn at the right hand end of the line
"come over and see us some time"; "over there" throughout an area; "he is known the world over
anew; again; to the other side; in excess of; at the end; down
Upon the surface of, or the whole surface of; hither and thither upon; throughout the whole extent of; as, to wander over the earth; to walk over a field, or over a city
{ü} comment made on a wireless radio to indicate the end of the transmission
{s} complete, all over, finished, ended, past; concluded, having come to a conclusion; upper, higher up; higher in authority or position; extra, excessive; surplus; serving as an outer covering, external (as an over shoe); remaining, not used up yet (e.g.: "I made so much fish for dinner, there is some left over")
having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview"
Beyond; in excess of; in addition to; more than; as, it cost over five dollars
To be over with the audience Example: "The Rock is over with many wrestling fans "
{i} extra, quantity that is in excess; supplement; added amount; (Sport of cricket) series of consecutive balls (6 in England; 8 in Australia) bowled by a single bowler
at or to a point across intervening space etc ; "come over and see us some time"; "over there"
{e} on; above; atop; in excess of; during, while, throughout
{f} jump over

The quick brown fox didn't jump over the lazy dog. - The quick brown fox did not jump over the lazy dog.

The quick brown fox did not jump over the lazy dog. - The quick brown fox didn't jump over the lazy dog.

From inside to outside, above or across the brim
Above; implying superiority in excellence, dignity, condition, or value; as, the advantages which the Christian world has over the heathen
Describes a cash drawer in which the audit strip shows there should be less cash in the drawer
From beginning to end; throughout the course, extent, or expanse of anything; as, to look over accounts, or a stock of goods; a dress covered over with jewels
a foot in diameter
Above the perpendicular height or length of, with an idea of measurement; as, the water, or the depth of water, was over his head, over his shoes
Above, or higher than, in place or position, with the idea of covering; opposed to under; as, clouds are over our heads; the smoke rises over the city
throughout an area; "he is known the world over"
Above in authority or station; implying government, direction, care, attention, guard, responsibility, etc
Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding; as, he triumphed over difficulties; the bill was passed over the veto
sobre
opposed to under
At an end; beyond the limit of continuance; completed; finished
over a barrel
In a disadvantageous or helpless situation, in which one may be controlled or victimized

Ford had the U.A.W. over a barrel; if it failed to sign by midnight, the U.A.W. would be forced to give up its union shop.

over and above
supplementary
over and above
more than is necessary or than expected
over and out
Used to signal the end of a conversation, especially one conducted by CB radio or the like
over and over
Repeatedly; again and again; many times

The children loved the slide, and they went on it over and over until it got dark outside.

over and under
A double barreled shotgun, (or infrequently a rifle), with one barrel placed on top of the other
over easy
Of an egg prepared as food, fried on one side until most of the whites have cooked, then lightly fried on the other to finish cooking the whites, leaving the yolk unbroken and slightly soft (runny)
over here
in this place
over my dead body
Under no circumstances; absolutely not

Mom: Over my dead body!.

over one's head
More complex or confusing than one can understand; beyond one’s comprehension

This is way over my head. Can you explain it more simply?.

over one's head
Performing at a level greatly superior to one's usual level of performance

He just shot a spectacularly over his head round of golf and beat all of us.

over one's head
More than one can handle; too much (especially in over one’s head)

I’m in over my head on this project. Can you help?.

over open sights
An artillery shooting method of aiming the weapon with the target in sight, as opposed to indirect fire when the target is invisible
over rate
the average number of overs completed per hour
over square
A type of internal combustion engine design in which the diameter of the piston is greater than its stroke distance
over the counter
without a doctor's prescription
over the counter
Through direct trade; outside a standard stock exchange
over the counter
Legitimately (as opposed to under the counter)
over the hill
Old, past the prime of life

Mrs. Joiner is over the hill.

over the moon
Delighted, thrilled

Winemakers are over the moon to be able to showcase the individual nuances within their vineyards.

over the top
Bold; beyond normal, expected, or reasonable limits; excessive; outrageous

Myers went over the top in the clubhouse, berating a reporter who questioned Myers' terminology.

over the top
Over the parapet of a trench, especially at the start of a futile attack

The men were sent over the top to their certain death.

over the transom
Unsolicited

Only one piece that came in over the transom appears in this issue.

over the transom
Meeting a deadline by delivery after the day of the deadline but before opening of business the following business day

The worked into the night and sent an associate to make an over-the-transom filing.

over the wicket
bowling the ball from the side of the wicket that puts the bowler's bowling hand closer to the wicket
over there
in that place
over time
With the passage of time
over to
Used on television or radio to indicate a change to another reporter or commentator

Now, over to our man in Tokyo for an on-the-spot report.

over-
above, or higher
over-
excessively
over-
superior
over-canvassed
of or pertaining to a sailing boat (dinghy, a yacht or a sailing ship) that is carrying too much sail for the current wind conditions
over-consumption
An excessive level of consumption
over-egg
to spoil something by making too many improvements to it
over-hedging
speculative hedging for an excessive amount
over-illumination
Excess light supplied beyond the amount required for a given task
over-illumination
Excessive or annoying light producing glare, annoyance and adverse health effects

The building's architect failed to account for natural light availability and specified more lighting fixtures than needed, resulting in over-illumination and leading to increased headache incidence for some building occupants.

over-illumination
Wasted light through illumination of an unoccupied space, creating energy wastage
over-rate
To esteem too highly; to give greater praise than due
over-rated
Alternative spelling of overrated
over-rated
Simple past tense and past participle of over-rate
over-ridden
excessively ridden (Example: "...there was blood on ... the sides of his over-ridden horse", Sir Walter Scott, )
over-ridden
Alternative spelling of overridden
over-the-counter
Legal for sale or distribution without the requirement of a prescription (of medicine and other treatments); abbreviated as OTC
over-the-counter
Direct interaction between two parties without an intermediary. Thus, any market where items such as stocks or currency are bought and sold at a distance, rather than on the exchange
over-the-counter drug
A medicine that may be sold without a prescription
over-the-counter drugs
plural form of over-the-counter drug
over-the-top
Alternative spelling of over the top
over-the-topness
The quality or characteristic of being over-the-top
over-under
The spread or other predicted value for wagers
over the counter
The place where stocks and bonds that aren't listed on any exchange (such as the New York or American stock exchange) are bought and sold Despite the small-stock, small-town image conjured up by its name, in reality the over-the- counter market (OTC) is a high-speed computerized network called Nasdaq, which is run by the National Association of Securities Dealers
over yonder
Over there
over the counter
The purchase and sale of financial instruments not conducted on an organised exchange
over and out
Ending this transmission (statement made at the conclusion of a broadcast)
over easy
(of an egg) fried on both sides, with the yolk remaining slightly liquid
over the moon
thrilled
over-the-counter drug
A drug that is sold without a prescription. (synonym) over-the-counter medicine
over and over
repeatedly; "the unknown word turned up over and over again in the text"
over and over
repeatedly; "the unknown word turned up over and over again in the text"
over and over
again and again, repeatedly
over and over
repeatedly; "the unknown word turned up over and over again in the text
over and over again
repeatedly, again and again, frequently
over the moon
overjoyed
over the moon
delighted
over the moon
(deyim) Very happy
over the moon
Extremely pleased and happy

When he sent me flowers and a note, I was over the moon.

over the top
Exceeding the normal bounds; immoderate; extravagant: “The hotel pours it on. You're in for an over-the-top experience” (Travel & Leisure)
Over the Counter
otc
Over weight
butterweight
be over
be finished, end, terminate, be completed
over again
anew; "she tried again"; "they rehearsed the scene again"
over again
from the beginning, once again, once more
over and above
above and beyond
over here
in a specified area or place; "you shouldn't be up here"
over here
here, in this place
over run
Additional printed matter beyond order Overage policy varies in the printing industry Advance questions avoid blind knowledge
over run
Additional printed matter beyond order Overage policy varies in the printing industry, usually within 10% of the original quantity run
over run
Characters band together, and make opposed check of group member's highest Strength, +1 for every extra person in the group, opposed to the opponent's Strength check
over run
Surplus of copies printed
over the counter
Figurative term for the means of trading securities that are not listed on an organized stock exchange such as the New York Stock Exchange, as in OTC margin bonds Over-the-counter trading is done by broker-dealers who communicate by telephone and computer networks
over the counter
Market where transactions are conducted over the telephone and computer network of dealers, rather than on the floor of an ex change
over the counter
Geographically decentralized market in which securities transactions are conducted through a telephone and computer network regulated by the National Association of Securities Dealers (NASD)
over the counter
This is the market for securities that are not listed on one of the major exchanges
over the counter
The market for securities issued by companies usually not listed on any stock exchange Over the counter (OTC) trading is the principal market for U S government and municipal bonds
over the counter
- Security transactions not performed on a stock exchange
over the counter
Any security that is not listed or traded on any of the regular exchanges Unlisted securities are usually traded by independent dealers (or any dealer that handles trades through non-exchange means)
over the counter
A geographically decentralized market in which stock and other securities transactions are not conducted in person -- as on the much-televised floor of the New York Stock Exchange -- but through a telephone and computer network The over-the-counter market is regulated by the National Association of Securities Dealers (NASD)
over the counter
Used to describe any transaction that is not conducted over an exchange
over the counter
A financial contract that is not traded on an exchange but is “tailor-made” for a client by a financial institution
over the counter
Any security not listed or traded on an organized exchange; popularly refers to an issue failing to meet listing requirements of the New York or American stock exchanges and quoted only on the OTC Bulletin Board or the NQB Pink Sheets
over the counter
not belonging to an organized securities exchange (Finance); not requiring a prescription (Medicine)
over the counter
An instrument is traded over-the-counter (OTC) if it is not traded on a formal exchange Most debt instruments are traded OTC with large brokerages making markets in specific issues Forwards, swaps and customized options are also traded OTC
over the counter
A market for securities that are not listed on an exchange Security orders are transacted via telephone and a computer network that connect dealers As opposed to the NYSE, which is an auction market, the OTC is a negotiated market OTC dealers may either act either as principals or as agents for customers The OTC market is regulated by the NASD
over the counter
the "over the counter" market denotes the demand for and supply of made to measure securities, for example derivatives whose details differ from the standardised derivative contracts traded on the exchanges Because the OTC securities are designed by the issuing bank to fit the needs of particular customers there is less opportunity for a secondary market than in the case of standardised exchange-traded securities
over the counter
A security, typically of a smaller company, not listed or traded on an exchange Also, a market where transactions are conducted among security dealers over a network of telephone and computer lines, rather than on the floor of an exchange
over the counter
This essentially means "not centralized" Unlike the equity market, which has a recognizable physical location to trade stocks, the bond market is decentralized, without one meeting place; transactions occur verbally or electronically between markets
over the top
to go over the top of the trench; to launch an attack on enemy trenches
over the top
higher than the lid, over the cover
over the top
Primarily a British term for playing the largest choice possible and making a full commitment
over the top
Movement of troops out of the trenches, up onto the parapets and onto the battlefield
over the years
through the years, as the years have passed
over there
there, in that place
overly
Overly means more than is normal, necessary, or reasonable. Employers may become overly cautious about taking on new staff. = excessively. too or very
overly
Excessive; too much
overly
more than enough, excessively; to an excessive degree
overly
to an excessive degree; "too big"
overly
To an excessive degree
overly
In an overly manner
overly
Careless; negligent; inattentive; superfical; not thorough
overlying
lying over or upon something else
overlying
placed on or over something else; "an overlying image"
overlying
placed on or over something else; "an overlying image
overlying
Lying over or upon something; as, overlying rocks
overs
The portion of a print run that exceeds the quantity specified in the purchase order
overs
The quantity produced of a printed job above that which was ordered Often available for purchase from the printer
overs
The quantity of unit production, for example, books and sheets, delivered to the customer above the net amount ordered, usually uncharged at a run-on rate; also allowance to cover wastage
overs
Copies of print matter in excess of the quantity required
overs
The quantity allowance delivered to the finisher or customer above the quantity ordered to cater for losses during production These may be chargeable, but are less relevant in digital printing as the losses are minimal
overs
- the portion of a print run that exceeds the quantity specified in the purchase order
overs
plural of over
overs
Stock of mailing items remaining after a production run
Türkçe - İngilizce
(Tıp) over
ovary
ovarium
ower
o'er
ovarial
give s.t. the once
over