over

listen to the pronunciation of over
İngilizce - Türkçe
üzerinden

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

Bir uçak dağ üzerinden uçtu. - An airplane had flown over the mountain.

üstüne

Kate örtüyü masanın üstüne yaydı. - Kate spread the cloth over the table.

Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı. - The quick brown fox jumped over the lazy brown dog.

bitmiş

1920 yazına doğru Kızıl Panik bitmişti. - By the summer of 1920, the Red Scare was over.

Her şey bitmiş sayılmaz. - It ain't over till it's over.

fazla

Soğuk algınlığımı atlatmam bir aydan daha fazla zamanımı aldı. - It took me more than one month to get over my cold.

Doksan yıldan fazla yaşamak hiç ender değildir. - It is not rare at all to live over ninety years.

üzerine

Kızının ölümü üzerine ağladı. - He wept over his daughter's death.

Oğlunun ölümü üzerine ağladı. - She wept over her son's death.

üstünde

Tom başının üstünde gibi hissetti. - Tom felt like he was in over his head.

Borçları 1,000 doların üstündedir. - His debts amount to over $1,000.

çok fazla

O, çok fazla iyimser bir bakış. - That's an overly optimistic view.

O başladığı işle çok çok fazla para kazanıyor. - She's making money hand over fist with the business she started.

adamakıllı
yukarıda

Kilise, kenti yukarıdan gören tepe üzerindedir. - The church is on the hill overlooking the city.

Tom yukarıdan geçen helikopterleri duyabiliyordu. - Tom could hear helicopters overhead.

iyice

Onu iyice düşünmem için bana biraz zaman ver. - Give me some time to think it over.

Satın almadan önce evi iyice inceledik. - We went over the house thoroughly before buying it.

tekrar

Ben onu tekrar yapmak zorunda mıyım? - Do I have to do it over again?

Delegeler tekrar tekrar oy kullandı. - Delegates voted over and over again.

{e} öbür tarafa
gereğinden fazla

Bu iş için gereğinden fazla kalifiye olduğumu söylediler. - They said I'm overqualified for that job.

Sen bu iş için gereğinden fazla niteliklisin. - You're overqualified for this job.

-in (her) tarafında
-e doğru
-in (her) yerinde
in üstünde
-den fazla
{e} karşıya
-in üzerine
{s} sona ermiş
süresince
-den çok
aşağıya

Tom şapkasını gözlerinin üzerine aşağıya indirdi. - Tom pulled his cap down over his eyes.

bir daha

Hatalarına bir daha asla göz yummayacağım. - I'll never overlook your mistakes again.

Fadıl'ı bir daha kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose Fadil all over again.

(Matematik) bölü

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı. - Helen's forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.

En zor bölüm şimdi bitti. - The hardest part is over now.

başından sonuna
üstünden

Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üstünden atlamadı. - The quick brown fox didn't jump over the lazy dog.

O, başımın hemen üstünden gitti. - That went right over my head.

bitmek

Toplantı nerdeyse bitmek üzere. - The meeting is almost over.

Ekim ayının bitmek üzere olduğuna inanabiliyor musun? - Can you believe that October is almost over?

dolmak
-e
anlaşıldı
fazladan
yukarıya
aracılığıyla
yere

Tom Mary'nin durduğu yere doğru yürüdü. - Tom walked over to where Mary was standing.

Bir taşa takıldım ve yere düştüm. - I tripped over a stone and fell to the ground.

-dan
(alttaki şeye değmeksizin) -in üzerinde
-den
aşırı

Yakıt maliyetinden dolayı deniz aşırı ülkelere uçuş maliyet arttı. - The cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.

Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı. - What with overwork and poor meals, she fell ill.

ters

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

aşkın

Dünyada yedi bini aşkın dil vardır. - There are over seven thousand languages in the world.

O otuzu aşkın olamaz; o hâlâ yirmili yaşlarda olmalı. - She can't be over thirty; she must still be in her twenties.

(Askeri) büyük boy kargo (oversize cargo)
Önüne geldiği kelimeye aşırı, fazla, haddi nden fazla gibi mânâlar katan kelimecik
{e} çok

Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde. - Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels.

Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim. - I'm the type who likes to think things over very carefully.

tersine

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

baştan başa

Tom şimdi baştan başa sözleşmeyi okuyor. - Tom is reading over the contract right now.

aşırı,-in üstünde
geçkin

300'ü geçkin insan tutuklandı. - Over 300 people were arrested.

altını üstüne
(Askeri) İLERİDE !: Gözcü tarafından, patlamaların gözetleme hattına göre hedefin ötesinde olduğunu belirtmek için yapılan bildirim. Bak. " short"
bütün karşıdan karşıya
öteye
karşı tarafa
başkasına
{e} üstün

Tom başının üstünde gibi hissetti. - Tom felt like he was in over his head.

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

kalan

Partiden arta kalan birçok yemek vardı. - There was a lot of food left over from the party.

Ulus devletlerin varlığı, dünya'nın geri kalanında Avrupa'ya büyük bir avantaj sağladı. - The existence of nation-states gave Europe a great advantage over the rest of the world.

öte
üst-
her yerine

Aç kedi çöpü mutfağın her yerine saçtı. - The hungry cat scattered the trash all over the kitchen.

Giysilerini zeminin her yerine bırakmaktan vazgeç. - Stop leaving your clothes all over the floor.

edat
{e} hakkında

Bir fincan kahve içerken sorun hakkında sohbet ettik. - We talked about the question over a cup of coffee.

Artık onun hakkında konuşmayalım. - Let's not go over that again.

her yerinden

Dünyanın her yerinden binlerce insan, NASA astronotu olmak için başvuruyor. - Thousands of people from all over the world apply to become NASA astronauts.

Dünyanın her yerinden insanlar İngilizcenin öğrenmek için zor olduğunu söylüyorlar. - People from all over the world say that English is difficult to learn.

yine

O, 30 yaşın üstünde ama yine de mali açıdan ailesine bağlı. - He's over 30 but still financially dependent on his parents.

Yine de, savaş bitmedi. - Still, the war was not over.

{e} baştan sona

Tom sözleşmeyi dikkatli bir şekilde baştan sona okudu. - Tom carefully read over the contract.

Teslim etmeden önce kağıdını baştan sona oku. - Read over your paper before you hand it in.

daha

Soğuk algınlığımı atlatmam bir aydan daha fazla zamanımı aldı. - It took me more than one month to get over my cold.

Tom Mary'ye geçen altı ay içinde 34,000 dolardan daha fazla verdiğini hesapladı. - Tom calculated that he had given Mary over 34,000 dollars in the past six months.

karşıya kasma
öteye, ötesine
ötede
tama- men
take over
{f} devralmak

Babasının işini devralmak istiyor. - He wants to take over his father's business.

Tom devralmak için hâlâ çok genç. - Tom is still too young to take over.

get over
atlatmak

Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak. - It'll take me a long time to get over my cold.

Sadece onu atlatmak istiyorum. - I just want to get over it.

climb over
aşmak
pass over
aşmak
mist over
buğulanmak
passing over
aşma
pass over
aşırmak
over again
yeni baştan

Yeni baştan yapman gerekse neyi farklı yapardın? - If you had to do it all over again, what would you do differently?

Bu yeni baştan oluyor. - It's happening all over again.

over again
tekrar, yeniden, baştan, bir daha
over again
tekrar

O makaleyi tekrar tekrar okudu. - He read the article over and over again.

Ben onu tekrar yapmak zorunda mıyım? - Do I have to do it over again?

over again
bir daha

Fadıl'ı bir daha kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose Fadil all over again.

over and over
üst üste

Ben odayı terk etmek zorunda kalıncaya kadar aynı plağı üst üste çalmaya devam etti. - He kept playing the same record over and over until I had to leave the room.

over there
orada

Orada beyaz bir kule görebilirsin. - You can see a white tower over there.

O, oradaki erkek çocuktan daha yaşlıdır. - He is older than the boy who is over there.

over due
(Ticaret) vadesi geçmiş
over here
buraya

Buraya gel ve bize katıl. - Come over here and join us.

Neden buraya gelip benimle oturmuyorsun? - Why don't you come over here and sit with me?

over here
bura

Buraya gel ve bana yardım et. - Come over here and help me.

Silahını buraya fırlat. - Toss your gun over here.

over the counter
(Ticaret) aleni satış
over the counter
(Tıp) tezgahüstü ilaçlar
over the counter
(Tıp) reçetesiz satılan ilaç
over the counter drug
reçetesiz ilaç
over the counter drugs
(Tıp) reçetesiz satılan ilaçlar
over the hill
(deyim) çok eski
over the hill
(deyim) yaşlanmış

Henüz yaşlanmış değilim. - I'm not over the hill yet.

over there
ta ötede
over time
(Ticaret) fazla mesai
over time
(Ticaret) fazla çalışma
over weight
aşırı kilolu
over yonder
(Over there) Oradaki
over a barrel
zor bir durumda
over a barrel
sıkışık durumda
over against
karşısında
over and above
-den başka
over and above
üstelik
over and over
sık sık
over and over again
sık sık
over and over again
defalarca
over and over again
tekrar tekrar
over confidence
sağlamcı
over excavation
fazla kazı
over sb's head
çok zor
over sb's head
anlama kapasitesinin üstünde
over spend
{i} fazla harcama
over spend
{f} fazla harca
over the hill
yaşını başını almış
over the moon
çok mutlu
over the moon
sevinçten uçan
over the top
{k} (deyim) cesur,gozupek veya asiri davranmak
over the top
fazladan
over there
karşıda

Tom'un arabası karşıda park edilmiştir. - Tom's car's parked over there.

Orada karşıda bir kahvehane var. - There is a coffee shop over there.

over weight
fazla kilolu
over work
fazla çalışma
over-
(önek) aşırı
over-
üstün
over-
üstünde
over-
fazla
over-charge
fazla doldurmak
over-charge
fazla yüklemek
over active
Etkin üzerinde
over book
kitap üzerinde
over burdened
fazla yük
over cut
kesim üzerinde
over drown
boğmak üzerinde
over easy
(yumurta için) beyazı kızarmış, sarısı hafif kızarmış, sulu görünümde
over enroll
kontenjanın dolması

When a class is overenrolled, you may ask the instructor to force-add you.

over enroll
fazla sayıda kayıt yapılmış
over estimated
tahmini üzerine
over excited
heyecanlanmak
over filled
fazla dolu
over heating
ısınma üzerine
over issue
fazla emisyon, fazla ihraç
over it
bitti
over looked
baktı
over one's head
Anlaşılması çok güç
over protected
üzerinde korumalı
over react
tepki üzerine
over shoes over boots
bot ayakkabılar üzerinden
over spend
harcama üzerinden
over stay
fiyatının üzerinde
over the counter market
tezgâh üstü piyasa
over the course
boyunca
over the head
basının üzerinde
over the last few years
son birkaç yılda
over the moon
Çok sevinmiş, mutluluktan uçan
over the top
(deyim) Abartılı; haddini aşan
over thickened
aşırı kalın
over used
üzerinden kullanılan
over year
yılda
over-ambitious
aşırı hırslı
over-easy
aşırı kolay
over-estimate
fazla değer vermek
over-exposed
Fazla ışığa maruz bırakılmış
over-hunting
aşırı avcılık
over-instrumentation
Bir işin yapılışında olması gerekenden daha fazla alet kulllanımı
over-rated
aşırı beğenilenler
over-reliance
Aşırı güvenme, bel bağlama

An over-reliance on logic kills of ideas before they have a chance to develop.

over-simplification
aşırı basitleştirme
over-the-air
Havadan (Yayıncılık terimi)
over-the-counter
Bir ilacın reçetesiz satıldığını ifade eden deyim. Over-the-counter medication: Reçetesiz satılan ilaç
over and over
defalarca

O defalarca masum olduğunu söyledi. - She repeated over and over that she was innocent of the crime.

Onu tekrar yapmaman için seni defalarca uyardım. - I've warned you over and over again not to do it.

over and over
(deyim) over and over (again) tekrar tekrar ,ust uste
over and over
tekrar tekrar

Delegeler tekrar tekrar oy kullandı. - Delegates voted over and over again.

O makaleyi tekrar tekrar okudu. - He read the article over and over again.

be over
bitmiş olmak, bitmek, sona ermek: The concert's over. Konser bitti. It's over between us. Aramızda her şey bitti
over time
zamanla

Diller zamanla değişir. - Languages change over time.

Zamanla, şartlar yalnızca kötüleşti. - Over time, things only got worse.

over again
yeniden

Yeniden başlayabiliriz. - We can start over again.

Tom raporu baştan yeniden yazmak zorundaydı. - Tom had to write the report all over again.

overly
fazlaca

Açıkçası, ben fazlaca endişeli değilim. - Frankly, I'm not overly concerned.

be over
bitmek
be over
tamam olmak
over due
(Ticaret) vade geçmesi
over here
burada
over the counter
(Tıp) tezgah üstü
over the counter
(Ticaret) borsa dışı
to be over
bitmek
to be over
dolmak
be over
bit

Son dersin ne zaman bitecek? - What time will your last class be over?

Yağışlı sezon ne zaman bitecek? - When will the rainy season be over?

a over
bir yere
over of
üzerinde
over the counter
Tezgâh üstü
over the moon
Ay üzerinde
over the moon
Çok mutlu, çok sevinçli
over the years
Yıllar içinde, yıllar geçtikçe
over time
zaman içerisinde

she will get well over time - zaman içerisinde iyileşecek.

overlying
üstteki
be over
geçmek
be over
(Fiili Deyim ) sona ermek , bitmek
it's not over till it's over
son sözümü söylemedim
it's not over till it's over
henüz herşey bitmedi
it's not over till it's over
herşey bitmiş sayılmaz
over and above
dahası
over and above
ayrıca
over and above
{k} -den ayrı olarak, -den başka
over the moon
(deyim) cok sevinme
over the top
{k} (deyim) cilgin gibi davranma
over the top
{k} (deyim) ( ozellikle be/go ...)
over the weekend
hafta sonu boyunca
over the weekend
hafta sonu süresince
overly
aşırı derecede

Korkarım ki senin çevirin aşırı derecede kelimesi kelimesine. - I am afraid your translation is overly literal.

Bu aşırı derecede iyimser bir bakış. - That's an overly optimistic view.

overlying
üzerini örten
say over and over again
tekrar tekrar söylemek
turn over and over
evirip çevirmek
Türkçe - Türkçe
Yumurtalık
İngilizce - İngilizce
While using, especially while consuming

Over meatloaf and mashed potatoes (being careful not to talk with his mouth full), Stanley told about his adventure.

: To excess

The latest policy was over-conservative.

Thoroughly; completely; from beginning to end

Let's go over scene 3 from the top.

Beyond; past; exceeding; too much or too far

I think I’m over my limit for calories for today.

From one physical position to another via an obstacle that must be traversed vertically, first upwards and then downwards

Let's walk over the hill to get there.

As compared to

Sales are down this quarter over last.

In radio communications: end of sentence, ready to receive reply

How do you receive? Over!.

From an upright position to being horizontal

He bent over to touch his toes.

On top of; above; higher than; further up

Climb up the ladder and look over .

Overnight (throughout the night)

Can I sleep over?.

From one position or state to another

I'll bring over a pizza.

Any surplus amount of money, goods delivered, etc

standard cash count forms used to record the count and any overs or unders.

Again; another time; once more

I lost my paper and I had to do the entire assignment over.

Divided by

four over two equals two over one.

Finished with; done with; from one state to another via a hindrance that must be solved or defeated; or via a third state that represents a significant difference from the first two

He is finally over his ex-girlfriend.

Horizontally; left to right or right to left

I moved over to make room for him to sit down.

Finished; ended or concluded

The show is over.

In such a way as to cover

There is a roof over the house.

Across or spanning

There is a bridge over the river.

A set of 6 balls bowled
More than; to a greater degree

I prefer the purple over the pink.

in such a manner as to be understood and accepted; "she cannot get her ideas across"
{a} more, above, upon, before, past
opposed to under
Upon the surface of, or the whole surface of; hither and thither upon; throughout the whole extent of; as, to wander over the earth; to walk over a field, or over a city
{ü} comment made on a wireless radio to indicate the end of the transmission
a foot in diameter
having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview"
Beyond; in excess of; in addition to; more than; as, it cost over five dollars
To be over with the audience Example: "The Rock is over with many wrestling fans "
{i} extra, quantity that is in excess; supplement; added amount; (Sport of cricket) series of consecutive balls (6 in England; 8 in Australia) bowled by a single bowler
at or to a point across intervening space etc ; "come over and see us some time"; "over there"
{e} on; above; atop; in excess of; during, while, throughout
{f} jump over

The quick brown fox didn't jump over the lazy dog. - The quick brown fox did not jump over the lazy dog.

The quick brown fox did not jump over the lazy dog. - The quick brown fox didn't jump over the lazy dog.

From inside to outside, above or across the brim
Above; implying superiority in excellence, dignity, condition, or value; as, the advantages which the Christian world has over the heathen
Describes a cash drawer in which the audit strip shows there should be less cash in the drawer
From beginning to end; throughout the course, extent, or expanse of anything; as, to look over accounts, or a stock of goods; a dress covered over with jewels
Above the perpendicular height or length of, with an idea of measurement; as, the water, or the depth of water, was over his head, over his shoes
At an end; beyond the limit of continuance; completed; finished
Working, accepted by the crowd (where "crowd" in ewrestling usually means the other players) A face is over if the crowd cheers, a heel is over if the crowd boos
pref. excessively; surplus; additional; above; upper
throughout an area; "he is known the world over
Also, with verbs of being: At, or on, the opposite side; as, the boat is over
To a professional bowler, the number of pins above 200 Thus a score of 224 is "24 over " See also par; under
throughout an area; "he is known the world over"
Above, or higher than, in place or position, with the idea of covering; opposed to under; as, clouds are over our heads; the smoke rises over the city
sobre
Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding; as, he triumphed over difficulties; the bill was passed over the veto
Above in authority or station; implying government, direction, care, attention, guard, responsibility, etc
throughout a period of time; "stay over the weekend"
{s} complete, all over, finished, ended, past; concluded, having come to a conclusion; upper, higher up; higher in authority or position; extra, excessive; surplus; serving as an outer covering, external (as an over shoe); remaining, not used up yet (e.g.: "I made so much fish for dinner, there is some left over")
anew; again; to the other side; in excess of; at the end; down
The second and third elements are drawn vertically centred on one another and separated by a horizontal line The third argument is SPF and will be drawn at the right hand end of the line
From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space or barrier; used with verbs of motion; as, to sail over to England; to hand over the money; to go over to the enemy
In professional bowling, 200 per game is considered "par " The number of pins above 200 is the number of pins "over", or in the black
(adjective) If a face is over with the crowd, it means that they cheer him If a heel is over with the crowd, it means that they boo him Regardless of whether he is a face ora heel, a wrestler's main priority is to get over with the crowd The more over a wrestler is, it makes sense that the promotion will find him more valuable and they will pay him more money This term can also apply to a move which draws an instant reaction from the fans and/or can bereasonably expected to end a match when applied (e g The Rock Bottom)
The set of six pitches delivered from one wicket to the other by a pitcher
as time continued -- " at the event over the fourteen days was 854 " (206)
A certain number of balls (usually four) delivered successively from behind one wicket, after which the ball is bowled from behind the other wicket as many times, the fielders changing places
Beyond a limit; hence, in excessive degree or quantity; superfluously; with repetition; as, to do the whole work over
at or to a point across intervening space etc
Across or during the time of; from beginning to end of; as, to keep anything over night; to keep corn over winter
To be popular with the audience
The command to a dog to move in an indicated direction
From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i
"come over and see us some time"; "over there" throughout an area; "he is known the world over
Through with; emotionally detatched
  Verbal command to send the dog left or right when handling
Across; from side to side of; implying a passing or moving, either above the substance or thing, or on the surface of it; as, a dog leaps over a stream or a table
over a barrel
In a disadvantageous or helpless situation, in which one may be controlled or victimized

Ford had the U.A.W. over a barrel; if it failed to sign by midnight, the U.A.W. would be forced to give up its union shop.

over and above
supplementary
over and above
more than is necessary or than expected
over and out
Used to signal the end of a conversation, especially one conducted by CB radio or the like
over and over
Repeatedly; again and again; many times

The children loved the slide, and they went on it over and over until it got dark outside.

over and under
A double barreled shotgun, (or infrequently a rifle), with one barrel placed on top of the other
over easy
Of an egg prepared as food, fried on one side until most of the whites have cooked, then lightly fried on the other to finish cooking the whites, leaving the yolk unbroken and slightly soft (runny)
over here
in this place
over my dead body
Under no circumstances; absolutely not

Mom: Over my dead body!.

over one's head
More than one can handle; too much (especially in over one’s head)

I’m in over my head on this project. Can you help?.

over one's head
More complex or confusing than one can understand; beyond one’s comprehension

This is way over my head. Can you explain it more simply?.

over one's head
Performing at a level greatly superior to one's usual level of performance

He just shot a spectacularly over his head round of golf and beat all of us.

over open sights
An artillery shooting method of aiming the weapon with the target in sight, as opposed to indirect fire when the target is invisible
over rate
the average number of overs completed per hour
over square
A type of internal combustion engine design in which the diameter of the piston is greater than its stroke distance
over the counter
Legitimately (as opposed to under the counter)
over the counter
without a doctor's prescription
over the counter
Through direct trade; outside a standard stock exchange
over the hill
Old, past the prime of life

Mrs. Joiner is over the hill.

over the moon
Delighted, thrilled

Winemakers are over the moon to be able to showcase the individual nuances within their vineyards.

over the top
Bold; beyond normal, expected, or reasonable limits; excessive; outrageous

Myers went over the top in the clubhouse, berating a reporter who questioned Myers' terminology.

over the top
Over the parapet of a trench, especially at the start of a futile attack

The men were sent over the top to their certain death.

over the transom
Unsolicited

Only one piece that came in over the transom appears in this issue.

over the transom
Meeting a deadline by delivery after the day of the deadline but before opening of business the following business day

The worked into the night and sent an associate to make an over-the-transom filing.

over the wicket
bowling the ball from the side of the wicket that puts the bowler's bowling hand closer to the wicket
over there
in that place
over time
With the passage of time
over to
Used on television or radio to indicate a change to another reporter or commentator

Now, over to our man in Tokyo for an on-the-spot report.

over-
superior
over-
excessively
over-
above, or higher
over-canvassed
of or pertaining to a sailing boat (dinghy, a yacht or a sailing ship) that is carrying too much sail for the current wind conditions
over-consumption
An excessive level of consumption
over-egg
to spoil something by making too many improvements to it
over-hedging
speculative hedging for an excessive amount
over-illumination
Excessive or annoying light producing glare, annoyance and adverse health effects

The building's architect failed to account for natural light availability and specified more lighting fixtures than needed, resulting in over-illumination and leading to increased headache incidence for some building occupants.

over-illumination
Excess light supplied beyond the amount required for a given task
over-illumination
Wasted light through illumination of an unoccupied space, creating energy wastage
over-rate
To esteem too highly; to give greater praise than due
over-rated
Alternative spelling of overrated
over-rated
Simple past tense and past participle of over-rate
over-ridden
Alternative spelling of overridden
over-ridden
excessively ridden (Example: "...there was blood on ... the sides of his over-ridden horse", Sir Walter Scott, )
over-the-counter
Legal for sale or distribution without the requirement of a prescription (of medicine and other treatments); abbreviated as OTC
over-the-counter
Direct interaction between two parties without an intermediary. Thus, any market where items such as stocks or currency are bought and sold at a distance, rather than on the exchange
over-the-counter drug
A medicine that may be sold without a prescription
over-the-counter drugs
plural form of over-the-counter drug
over-the-top
Alternative spelling of over the top
over-the-topness
The quality or characteristic of being over-the-top
over-under
The spread or other predicted value for wagers
over the counter
The place where stocks and bonds that aren't listed on any exchange (such as the New York or American stock exchange) are bought and sold Despite the small-stock, small-town image conjured up by its name, in reality the over-the- counter market (OTC) is a high-speed computerized network called Nasdaq, which is run by the National Association of Securities Dealers
over yonder
Over there
over the counter
The purchase and sale of financial instruments not conducted on an organised exchange
over one's head
(deyim) In a situation that is too much or too difficult for one to handle
over the moon
Extremely pleased and happy

When he sent me flowers and a note, I was over the moon.

over the moon
(deyim) Very happy
over-the-counter medicine
A medicine that is sold without a prescription. (synonym) over-the-counter drug
over and over
repeatedly; "the unknown word turned up over and over again in the text"
over and over
repeatedly; "the unknown word turned up over and over again in the text
over and over
again and again, repeatedly
over and over
repeatedly; "the unknown word turned up over and over again in the text"
over and over again
repeatedly, again and again, frequently
over the moon
thrilled
over the moon
delighted
over the moon
overjoyed
over the top
Exceeding the normal bounds; immoderate; extravagant: “The hotel pours it on. You're in for an over-the-top experience” (Travel & Leisure)
Over the Counter
otc
Over weight
butterweight
be over
be finished, end, terminate, be completed
over again
from the beginning, once again, once more
over again
anew; "she tried again"; "they rehearsed the scene again"
over and above
above and beyond
over here
in a specified area or place; "you shouldn't be up here"
over here
here, in this place
over run
Characters band together, and make opposed check of group member's highest Strength, +1 for every extra person in the group, opposed to the opponent's Strength check
over run
Surplus of copies printed
over run
Additional printed matter beyond order Overage policy varies in the printing industry Advance questions avoid blind knowledge
over run
Additional printed matter beyond order Overage policy varies in the printing industry, usually within 10% of the original quantity run
over the counter
Any security not listed or traded on an organized exchange; popularly refers to an issue failing to meet listing requirements of the New York or American stock exchanges and quoted only on the OTC Bulletin Board or the NQB Pink Sheets
over the counter
A financial contract that is not traded on an exchange but is “tailor-made” for a client by a financial institution
over the counter
Used to describe any transaction that is not conducted over an exchange
over the counter
A geographically decentralized market in which stock and other securities transactions are not conducted in person -- as on the much-televised floor of the New York Stock Exchange -- but through a telephone and computer network The over-the-counter market is regulated by the National Association of Securities Dealers (NASD)
over the counter
Any security that is not listed or traded on any of the regular exchanges Unlisted securities are usually traded by independent dealers (or any dealer that handles trades through non-exchange means)
over the counter
Market where transactions are conducted over the telephone and computer network of dealers, rather than on the floor of an ex change
over the counter
The market for securities issued by companies usually not listed on any stock exchange Over the counter (OTC) trading is the principal market for U S government and municipal bonds
over the counter
This is the market for securities that are not listed on one of the major exchanges
over the counter
- Security transactions not performed on a stock exchange
over the counter
Geographically decentralized market in which securities transactions are conducted through a telephone and computer network regulated by the National Association of Securities Dealers (NASD)
over the counter
Figurative term for the means of trading securities that are not listed on an organized stock exchange such as the New York Stock Exchange, as in OTC margin bonds Over-the-counter trading is done by broker-dealers who communicate by telephone and computer networks
over the counter
An instrument is traded over-the-counter (OTC) if it is not traded on a formal exchange Most debt instruments are traded OTC with large brokerages making markets in specific issues Forwards, swaps and customized options are also traded OTC
over the counter
not belonging to an organized securities exchange (Finance); not requiring a prescription (Medicine)
over the counter
the "over the counter" market denotes the demand for and supply of made to measure securities, for example derivatives whose details differ from the standardised derivative contracts traded on the exchanges Because the OTC securities are designed by the issuing bank to fit the needs of particular customers there is less opportunity for a secondary market than in the case of standardised exchange-traded securities
over the counter
This essentially means "not centralized" Unlike the equity market, which has a recognizable physical location to trade stocks, the bond market is decentralized, without one meeting place; transactions occur verbally or electronically between markets
over the counter
A market for securities that are not listed on an exchange Security orders are transacted via telephone and a computer network that connect dealers As opposed to the NYSE, which is an auction market, the OTC is a negotiated market OTC dealers may either act either as principals or as agents for customers The OTC market is regulated by the NASD
over the counter
A security, typically of a smaller company, not listed or traded on an exchange Also, a market where transactions are conducted among security dealers over a network of telephone and computer lines, rather than on the floor of an exchange
over the top
to go over the top of the trench; to launch an attack on enemy trenches
over the top
higher than the lid, over the cover
over the top
Primarily a British term for playing the largest choice possible and making a full commitment
over the top
Movement of troops out of the trenches, up onto the parapets and onto the battlefield
over the years
through the years, as the years have passed
over there
there, in that place
overly
Careless; negligent; inattentive; superfical; not thorough
overly
In an overly manner
overly
To an excessive degree
overly
Overly means more than is normal, necessary, or reasonable. Employers may become overly cautious about taking on new staff. = excessively. too or very
overly
to an excessive degree; "too big"
overly
more than enough, excessively; to an excessive degree
overly
Excessive; too much
overlying
lying over or upon something else
overlying
placed on or over something else; "an overlying image"
overlying
placed on or over something else; "an overlying image
overlying
Lying over or upon something; as, overlying rocks
overs
The quantity produced of a printed job above that which was ordered Often available for purchase from the printer
overs
The quantity of unit production, for example, books and sheets, delivered to the customer above the net amount ordered, usually uncharged at a run-on rate; also allowance to cover wastage
overs
Copies of print matter in excess of the quantity required
overs
The quantity allowance delivered to the finisher or customer above the quantity ordered to cater for losses during production These may be chargeable, but are less relevant in digital printing as the losses are minimal
overs
Stock of mailing items remaining after a production run
overs
The portion of a print run that exceeds the quantity specified in the purchase order
overs
plural of over
overs
- the portion of a print run that exceeds the quantity specified in the purchase order
Türkçe - İngilizce
(Tıp) over
ovary
ovarium
ower
o'er
ovarial
give s.t. the once
over