work

listen to the pronunciation of work
İngilizce - Türkçe
{f} iş yapmak

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

Tom biraz iş yapmak zorundaydı. - Tom had to do some work.

çalışmak

Çalışmak istemeyen, yemek de yemesin. - If anyone is not willing to work, then he is not to eat, either.

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

{f} işe yaramak
çalışma

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris, I have to brush up on my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I need to brush up my French.

{i} yapıt

Darwin'in yapıtı her şeyi değiştirir. - Darwin's work changes everything.

Şimdiye kadar Shakespeare'in üç tane yapıtını okudum. - I have read three of Shakspeare's works so far.

eser

Ressam birçok güzel sanat eserleri üretir. - The painter produces many fine works of art.

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes she drives to work.

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes he drives to work.

{i} görev

Tom bir benzin istasyonu görevlisi olarak çalıştı. - Tom worked as a gas station attendant.

Bir müze görevlisi olarak çalışıyorum. - I work as a museum attendant.

{i} emek

Daha iyi maaş ve daha iyi çalışma koşulları için temizlik emekçileri grevine barış içinde yardım etmek için oraya gitmişti. - He had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.

Burada çalışan bayan, emekli olmak zorunda kaldı. - The lady that used to work here had to retire.

kamçılamak
yaramak
imal etmek
yararı olmak
yürümek
işte

Dün gece fazla uyuyamadım bu yüzden bütün gün işte uyukluyordum. - I didn't get much sleep last night so I was nodding off all day at work.

General Motors 76,000 işçisini işten çıkardı. - General Motors laid off 76,000 workers.

(Ticaret) atölye

Tom'un bodrumunda bir atölyesi var. - Tom has a workshop in his basement.

Ben atölyede çalışıyorum. - I am working at the workshop.

sökmek
tahammür etmek
düzenlemek

Komite herkesi memnun edecek önlemleri düzenlemek için dün gece geç saatlere kadar yatmadı. - The committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone.

heyecanlandırmak
kurmak
mutat
çalıştırmak

O her şeyi çalıştırmak için kararlıydı. - She was determined to make everything work.

Ben onu çalıştırmak için bir yolunu bulacağım. - I'll figure out a way to make it work.

{f} çalış

O çalışırken bir kaza yaptı. - She had an accident while working.

O çalışırken bir kaza yaptı. - While working, he had an accident.

{f} koparmak (para)
{f} sızdırmak (para)
{f} oynamak
{f} meşgul olmak
{f} mayalanmak
{i} işyeri

Wienczysława, işyerindeki en güzel esmerdir. - Wienczysława is the most beautiful brunette in the workplace.

İşyerindeki kültürü nasıl tanımlardın? - How would you describe the culture of your workplace?

{f} çabalamak
{f} etkili olmak
{f} çalışmak; (birini) çalıştırmak: He works hard. Çok çalışıyor. Don't work them too hard. Onları çok fazla çalıştırma
{f} seğirmek
{i} işleme

Hah, senin 'yasak büyüler'in bana karşı işlemeyecek! - Hah, your 'forbidden magics' aren't going to work with me!

İşlemesi için plana bir şans vermek zorundayız. - We have to give the plan a chance to work.

{f} işlemek
{i} iş; emek: He's gone to work. İşe gitti. Do you like your work? İşini seviyor musun? They're at work now. Onlar şimdi işte. That's going to
{f} işletmek
{i} meşguliyet
{f} başarılı olmak

Başarılı olmak için sıkı çalıştın. - You have worked hard to succeed.

Hayatta başarılı olmak istiyorsan, çok çalış. - If you want to succeed in life, work hard.

işi

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız. - It is utterly impossible to finish the work within a month.

yapılmış

İşimizin yapılmış olmadığını biliyoruz. - We know our work isn't done.

work işle/çalıştır/çalış
koparmak sızdırmak çalı
{f} oynatmak
(Tekstil) 1. iş 2. eser
kitap

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

Bu kitap şairin en iyi çalışmalarından biridir. - This book is one of the poet's best works.

hizmet görmek
yapmak

Biz işi bir gün içinde yapmak zorundayız. - We have to do the work in a day.

Tom mühendislik dalında mastır yapmak için çalışıyor. - Tom is working toward a master's degree in engineering.

sokmak
ürün

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

çözmek

Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar. - The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem.

Tom ve Mary sorunu çözmek için birlikte çalıştılar. - Tom and Mary worked together to solve the problem.

para etmek
görev yapmak
(Tıp) ergo
emek sarfetmek
tutmak

Kansas'ı huzurlu tutmak için çok çalıştı. - He had worked hard to keep Kansas peaceful.

Sıcak bir yaz gününde, klima bizi serin tutmak için bütün gün çalışır. - On a hot summer day, the air conditioner works all day to keep us cool.

tesis
mesai

Dün fazla mesai yapmak zorunda kaldım. - Yesterday I had to work overtime.

John fazla mesaiden dolayı yorgundu. - John was tired from working overtime.

(Ticaret) fabrika

Tony, bir dükkân veya bir fabrikada çalışmak istemiyordu. - Tony did not want to work in a shop or a factory.

Kaza meydana geldiğinde, o üç yıldır fabrikada çalışıyordu. - He had been working in the factory for three years when the accident occurred.

eserin
çalışm
eseri
(Hukuk) iş / çalışma
work up
körüklemek
work up
geliştirmek
working
{i} çalışma

Ortak çıkarları için birlikte çalışmaktaydılar. - They had been working together for common interests.

Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim. - After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.

work of art
sanat eseri

Onun bahçesi bir sanat eseridir. - His garden is a work of art.

Bu Rembrandt tablo bir sanat eseridir. - This Rembrandt painting is a work of art.

work hard
didinmek
work out
egzersiz yapmak

Tom egzersiz yapmak için yerel spor salonuna gidiyor - Tom goes to the local gym to work out.

work out
çözmek (problem)
work out
çalışma yapmak
work sheet
çalışma kâğıdı
Work roller
İş Merdanesi, ezme merdanesi, ezici merdane
work outcome
Bir işin sonucu
work area
çalışma alanı
work out
hesaplamak
work out
(Fiili Deyim ) 1- çözmek , halletmek 2- hesap edip çıkarmak 3- bütün ayrıntılarıyla hazırlamak
work out
çözmek

Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız. - It's almost impossible to work out this problem.

work over
değişiklik yapmak
work up
(Fiili Deyim ) 1- hazırlamak , gelişmek , planlamak 2- tahrik etmek , heyecanlandırmak , kamçılamak
work sheet
müsvedde
work around the clock
gece gündüz çalışmak
work force
çalışanlar
work function
(Fizik,Teknik) çıkış işi
work function
(Fizik,Teknik) iş fonksiyonu
work history
(Bilgisayar) iş deneyimi
work in process
(Ticaret) yarı mamul
work in progress
(Ticaret) yarı mamuller
work in progress
yapılmakta olan
work in progress
(Ticaret) yarı mamul
work off
ortadan kaldırmak
work on
üzerinde çalışmak

Ben bir deneme üzerinde çalışmak zorunda kaldım. - I had to work on an essay.

Onun üzerinde çalışmak zorunda kalacağız. - We'll have to work on that.

work on
nakışlamak
work on
-in yapımıyla uğraşmak
work on
-e ağırlık vermek
work one's guts out
(deyim) çok çalışmak
work one's way up
yükselmek
work one’s way up
düzenlemek
work online
(Bilgisayar) çevrimiçi çalış
work out
işe yaramak
work out
istenildiği gibi olmak
work out
çözümlemek
work out
antrenman yapmak

Antrenman yapmak için bazı şeylerim vardı. - I had some things to work out.

Antrenman yapmak için bir yer arıyorum. - I'm looking for a place to work out.

work out
başarılı olmak
work out
(maden ocağı) işletmek
work out
vücut egzersizi yapmak
work out
düzenlemek (bir plan vb'ni)
work out
anlamaya çalışmak
work out
geçirmek (vakit)
work over
bir daha yapmak
work permit
(Ticaret) çalışma belgesi
work permit
çalışma ruhsatı
work shop
(Ticaret) iş yeri
work shop
(Ticaret) atölye
work unit
(Askeri,Ticaret) iş birimi

İş biriminde çok kadın var mı? - Are there many women in your work unit?

work up
azdırmak
work up
iyileştirmek
work up
heyecan uyandırmak
work up a sweat
çok çalışmak
work in process
iş süreci
work load
iş yükü
work of art
sanat çalışması
work out
çöz

Bu problemi çözmem yarım saatimi aldı. - It took me half an hour to work out this problem.

Problemi tek başıma çözeceğim. - I am going to work out the problem by myself.

work over
üstünden geçmek
work over
pataklamak
work over
hırpalamak
work plan
iş programı
work s.o. over
{k} birini iyice tartaklamak
work s.o. over
{k} birini çok dövmek, birinin pestilini çıkarmak
work shoe
iş ayakkabısı
work shop
işlik
work site
çalışma yeri
work song
işyeri marşı
work station
iş istasyonu
work stoppage
stopaj
work surface
çalışma yüzeyi
work table
çalışma masası
work the soil
toprağı işle
work time
iş zamanı
work up
geliştir
work ass off
iş kıçını
work assignment
iş atama
work based learn
işe dayalı eğitim
work butt off
bir konuda yoğunlamasına mesai harcamak
work center
iş merkezi
work coat
iş ceket
work correspondent
iş muhabiri
work development in the field of human resource management
insan kaynakları alanındaki iş geliştirme becerileri
work farm
iş çiftlik
work hardening
işleme sertleşmesi
work hardening
Pekleşme
work instructions
iş talimatları
work load
iş yoğunluğu
work nine to five
dokuzdan beşe kadar çalışmak
work offline
çevrimdışı çalışabilir
work one's way
work öne's way up: çalışmalarıyla kendini ispatlayarak derece derece terfi etmek
work one's way up
terfi etmek
work one's way up
ıslah etmek
work out
(bir plan v.b.'ni) hazırlamak veya düzenlemek
work out
at/to (belirli bir miktara) gelmek
work out
(problemi, sorunu) çözmek, halletmek
work out
at/to (belirli bir miktara) gelmek: - Your share works out at öne million liras. - Senin payına bir milyon lira düşüyor
work out.
iş dışarı
work overs
iş eylemi
work progress
çalışmaları devam
work rage
İş yerinde hiddet ve çatışma

work rage is becoming increasingly common as people have to de more in less time,with inadequate equipment and in a unpleasant environment.

work regulation
çalışma yönetmeliği
work routine
iş akışı
work shy
çalışma utangaç
work towards
işe karşı
work up to the collar
yaka kadar çalışma
work with
birlikte çalışmak

Neden onunla birlikte çalışmak zorundayım? - Why do I have to work with him?

Neden onunla birlikte çalışmak zorundayım? - Why do I have to work with her?

work without copyright
telif hakkı olmadan iş
work your way down
daha aşağılara doğru gidin
work-in-progress
iş-içinde-ilerleme
work-related
işle ilgili
work-up
iş-up
work ethic
meslek ahlakı
work experience
(Ticaret) mesleki deneyim
work hard
sıkı çalışmak
work hard
(deyim) elinden geleni yapmak
work in
sokmak
work in
katmak
work into
katmak
work into
sokmak
work off
bitirmek
work off
yok etmek
work on
yapmak
work on
hazırlamak
work on
etkilemek
work on
tesir etmek
work out
hazırlamak (bir plan vb'ni)
work out
hesap etmek
work out
karar vermek
work out
tasarlamak
work out
çözmek (problemi/sorunu)
work out
çözüm üretmek
working
çalıştırma

Makineleri çalıştırmaya devam etmeliyiz. - We have to keep the machines working.

working
çalış durumda olan
working

Eğer gerçekten bir işe ihtiyacın varsa, niçin Tom için çalışmayı düşünmüyorsun? - If you really need a job, why don't you consider working for Tom?

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

works
yapı

Tom evinin yakınındaki bir spor salonunda egzersiz yapıyor. - Tom works out in a gym near his house.

Öğretmenlik yapıyor ama aslında bir vampir. - He works as a teacher, but actually he's a vampire.

wrought
sinirli
wrought
gergin
worked
{f} çalış

Onlar bu projede beraber çalıştılar. - They worked jointly on this project.

Hiç uyumadan tam 24 saat çalıştım. - I worked for a full 24 hours without getting any sleep.

working
çalışma jüyesi
working
işleyiş

Paranın bir hükmü kalmadığında sistemin tüm işleyişi durur. - When money ceases to have value, the entire system stops working.

Work sheet
karalama kağıdı
the work
work done
Yapılan işin
work experience
iş tecrübesi
work for
iş için
work force
İşçiler, çalışanlar
work it out
üzerinde çalışmak
work life
İş hayatı, çalışma hayatı
work off
(çalışarak veya hareket ederek) (bir şeyi) gidermek: "He worked off his anger by running in the park for a couple of hours. - İki saat parkta koşarak öfkesini giderdi."
work out
antrenman/idman yapmak
work out
(bir aygıtın veya makinenin parçası) yerinden/yuvasından çıkmak
work out
f.yerinden oynamak,çıkmak; başarılı olm.; sonuçlanmak,neticelenmek; çözmek,halletmek,çözüm yolu bulmak; olmak; bitmek,bitirmek (maden damarı); çalışarak ödemek (borç); idman yapmak
work out
(plan, proqe v.b.) başarılı olmak veya iyi bir şekilde sonuçlanmak
İngilizce - İngilizce
A measure of energy expended in moving an object; most commonly, force times distance. No work is done if the object does not move

Work is done against friction to drag a bag along the ground.

To cause to work

He is working his servants hard.

To provoke or excite; to influence

The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy.

To cause (someone) to feel
The place where one is employed

He hasn’t come home yet, he’s still at work.

To do a specific task by employing physical or mental powers

I work with the homeless people from the suburbs.

The staging of events to appear as real
To shape, form, or improve a material

He used pliers to work the wire into shape.

To embroider with thread
To operate in or through; as, to work the phones
To cause to ferment
To cause to happen or to occur as a consequence

I cannot work a miracle.

To effect by gradual degrees

The dye worked its way through.

To influence

They worked on her to join the group.

To behave in a certain way when handled

The soft metal works well.

To move in an agitated manner

His fingers worked with tension.

Effort expended on a particular task

It takes a lot of work to write a dictionary.

To function correctly; to act as intended; to achieve the goal designed for

My plan didn’t work.

A nonthermal First Law energy in transit between one form or repository and another. Also, a means of accomplishing such transit
To exhaust, by working

the mine was worked until the last scrap of ore had been extracted.

To operate in a certain place, area, or speciality

This artist works mostly in acrylics.

To effect by gradual degrees; as, to work into the earth
To set into action

He worked the levers.

A fortification

William the Conqueror fortified many castles, throwing up new ramparts, bastions and all manner of works.

Labour, employment, occupation, job

My work involves a lot of travel.

To use or manipulate to one’s advantage

She knows how to work the system.

A literary, artistic, or intellectual production

It is a work of art.

move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck"
People who work have a job, usually one which they are paid to do. Weiner works for the US Department of Transport I started working in a recording studio Where do you work? He worked as a bricklayer's mate I want to work, I don't want to be on welfare
To make one's way slowly and with difficulty; to move or penetrate laboriously; to proceed with effort; with a following preposition, as down, out, into, up, through, and the like; as, scheme works out by degrees; to work into the earth
{n} labor, toil, employment, a deed, a book, materials of labor, effect, treatment
{v} to labor, toil, do, raise, ferment, be agitated, take effect, produce, make way, embroider
use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new taxation system"; "She knows how to work the system"; "he works his parents for sympathy"
to throw a spanner in the works: see spanner. In economics and sociology, the activities and labour necessary for the survival of society. As early as 40,000 BC, hunters worked in groups to track and kill animals, while younger or weaker members of the tribe gathered food. When agriculture replaced hunting and gathering, the resulting surplus of food allowed early societies to develop and some of its members to pursue crafts such as pottery, weaving, and metallurgy. Historically, rigid social hierarchies caused nobles, clergy, merchants, artisans, and peasants to pursue occupations defined largely by hereditary social class. Craft guilds, influential in the economic development of medieval Europe, limited the supply of labour in each profession and controlled production. The establishment of towns led to the creation of new occupations in commerce, law, medicine, and defense. The coming of the Industrial Revolution, spurred by technological advances such as steam power, changed working life profoundly. Factories divided the work once done by a single craftsman into a number of distinct tasks performed by unskilled or semiskilled workers (see division of labour). Manufacturing firms grew larger in the 19th century as standardized parts and machine tools came into use, and ever-more-specialized positions for managers, supervisors, accountants, engineers, technicians, and salesmen became necessary. The trend toward specialization continued into the 21st century, giving rise to a number of disciplines concerned with the management and design of work, including production management, industrial relations, personnel administration, and systems engineering. By the turn of the 21st century, automation and technology had spurred tremendous growth in service industries. In physics, the measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force, some component of which is applied in the direction of displacement. For a constant force, work W is equal to the magnitude of the force F times the displacement d of the object, or W = Fd. Work is also done by compressing a gas, by rotating a shaft, and by causing invisible motions of particles within a body by an external magnetic force. No work is accomplished by simply holding a heavy stationary object, because there is no transfer of energy and no displacement. Work done on a body is equal to the increase in energy of the body. Work is expressed in units called joules (J). One joule is equivalent to the energy transferred when a force of one newton is applied over a distance of one metre. Florentine canvas work Cosmati work work of God right to work law social work stalactite work Work Projects Administration Public Works Administration Public Works of Art Project Saugus Iron Works International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Works Progress Administration International Working Men's Association working dog
The transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force
cause to work; "he is working his servants hard"
and Net Work: Work is the energy required to move an object over a set distance Both motion and force must be present for work to occur In an IC engine, work is developed from pressures within the cylinder acting on the face of the piston (producing a force) times the distance through which the piston travels In the internal combustion engine some of the work produces power output (such as pressures producing piston movement during the power stroke) and some of the work is negative (like compressing the fresh charge on the compression stroke) The difference between the positive and negative work is the net work produced by the engine
To influence by acting upon; to prevail upon; to manage; to lead
The amount of work is proportioned to, and is measured by, the product of the force into the amount of motion along the direction of the force
If something or someone works their magic or works their charms on a person, they have a powerful positive effect on them. Nevertheless, she is always optimistic about the possibilities and can work her charm on the disenchanted
find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
If a force or process is at work, it is having a particular influence or effect. It is important to understand the powerful economic and social forces at work behind our own actions
If someone, often a politician or entertainer, works a crowd, they create a good relationship with the people in the crowd and get their support or interest. The Prime Minister has an ability to work a crowd -- some might even suggest it is a kind of charm
See Conservation of energy, under Conservation, Unit of work, under Unit, also Foot pound, Horse power, Poundal, and Erg
To produce by slow degrees, or as if laboriously; to bring gradually into any state by action or motion
The moving parts of a mechanism; as, the works of a watch
move in an agitated manner; "His fingers worked with tension"
a force acting on an object to move it across a distance Example: Furniture movers do work when they move boxes, gardeners do work when they pull weeds, children do work when they go up and down on a see-saw Home Project Overview Teacher Area Student Area Sign-Up
A work is something such as a painting, book, or piece of music produced by an artist, writer, or composer. In my opinion, this is Rembrandt's greatest work
When you work, you do the things that you are paid or required to do in your job. I can't talk to you right now -- I'm working He was working at his desk Some firms expect the guards to work twelve hours a day
If something works in your favour, it helps you in some way. If something works to your disadvantage, it causes problems for you in some way. One factor thought to have worked in his favour is his working class image
If you work a machine or piece of equipment, you use or control it. Many adults still depend on their children to work the video. = operate
Your work consists of the things you are paid or required to do in your job. We're supposed to be running a business here. I've got work to do I used to take work home, but I don't do it any more There have been days when I have finished work at 2pm
When you work, you spend time and effort doing a task that needs to be done or trying to achieve something. Linda spends all her time working on the garden The most important reason for coming to university is to work for a degree The government expressed hope that all the sides will work towards a political solution. Work is also a noun. There was a lot of work to do on their house We hadn't appreciated how much work was involved in organizing a wedding
The causing of motion against a resisting force, measured by the product of the force into the component of the motion resolved along the direction of the force
That which is produced as the result of labor; anything accomplished by exertion or toil; product; performance; fabric; manufacture; in a more general sense, act, deed, service, effect, result, achievement, feat
If you put someone to work or set them to work, you give them a job or task to do. By stimulating the economy, we're going to put people to work Instead of sending them to prison, we have set them to work helping the lemon growers
When people work the land, they do all the tasks involved in growing crops. Farmers worked the fertile valleys
Work W is the product of force F times the distance s through which the force acts As a formula, W = Fs For example, if you lift a 20-lb weight through a distance of 2 ft, the work equals 40 ft*lb In the cgs system, F is in dyne-centimeters, which is an erg A larger cgs unit, also used in SI, is the joule, equal to 107 ergs In the mks system, F is in newton-meters This unit is the same as 107 ergs Or 1 N*m equals 1 J The joule unit of work is named after James P Joule (1818-1889), an important English physicist Energy is the ability to do work Kinetic energy is due to the motion of a mass, as when you throw a ball Potential energy is stored energy, as in a coiled spring The units for both kinetic and potential energy are the same as for work
The matter on which one is at work; that upon which one spends labor; material for working upon; subject of exertion; the thing occupying one; business; duty; as, to take up one's work; to drop one's work
the force applied to an object multiplied by the distance In all machines, input and output work are equal Input and output work is force times distance
To act or operate on the stomach and bowels, as a cathartic
If an idea, system, or way of doing something works, it is successful, effective, or satisfactory. 95 per cent of these diets do not work A methodical approach works best
If you work a particular area or type of place, you travel around that area or work in those places as part of your job, for example trying to sell something there. Brand has been working the clubs and the pubs since 1986, developing her comedy act
To cause to ferment, as liquor
give a work-out to; "Some parents exercise their infants"; "My personal trainer works me hard"; "work one's muscles"
The causing of motion against a resisting force
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
Work is done when a force is applied over a certain distance If an object is pushed over a distance of 8m using a force of 3N, the work done is 24J
A works is a place where something is manufactured or where an industrial process is carried out. Works is used to refer to one or to more than one of these places. The steel works could be seen for miles
work a treat
To work, to function very well
work at
To make a physical or mental effort to progress some specified task
work breakdown structure
A complete hierarchically organized specification of the tasks whose complete is required to complete a project
work ethic
The value that one ought to work hard at one's job or duties
work ethic
The tendency to work hard at one's job or duties
work ethics
plural form of work ethic
work experience
A short unpaid period of time at a workplace, to gain experience of a working environment
work function
The minimum energy needed to remove an electron from the surface of a material
work hardening
The repeated plastic deformation of a material, causing a permanent distortion of its crystal structure, and an increase in its strength
work houses
plural form of work house
work husband
a man with whom a woman has a platonic intimacy at work
work in progress
A portion of inventory that represents goods which are no longer salable as raw materials, but not yet salable as finished goods

Work in progress has dramatically declined due to reduced production cycle times.

work in progress
A project that has been commenced but is not complete

Reorganizing my office is a work in progress.

work in progress
Work that has been commenced, but is not complete

All the efforts to make a New Man are still work in progress.

work like a charm
To be successful as a solution
work marriage
a work-based platonic intimacy between a man and a woman
work nights
To work, nights, as a prostitute
work of art
Something of sufficient quality to be compared to such a product
work of art
A product of the fine arts; a painting, sculpture etc
work of fiction
A fictitious account; an account of events that never took place

Though originally considered genuine, the diaries are now generally considered a work of fiction.

work of fiction
A fictional account; a story
work off
To lose (weight) by doing physical work
work on
to exercise influence on someone

Leave it to me. I'll try to work on the boss to give us the day off.

work on
to shape, form or improve something

John's in the studio working on the plans for the new house.

work one's butt off
To work very hard or to excess
work one's fingers to the bone
Work especially hard, usually for an extended period
work one's tail off
Work excessively or to the point of exhaustion
work order
An authorization to expend resources to perform a task

I don't care who you are; I can't do anything without a work order.

work out
To make sense of

I can't work these instructions out.

work out
To habitually exercise rigorously, especially by lifting weights, in order to increase strength or muscle mass or maintain fitness

Wow, you're looking good! Do you work out?.

work out
To succeed

Are you still seeing John? - No, it didn't work out.

work out
(with object after out) To calculate

Can you work out 250 × 12 in your head for me?.

work out
(with object between work and out) To extract gradually

Using some tweezers, he worked the bee sting out of his hand.

work out
To conclude with the correct solution

These figures just don't work out.

work over
To physically attack in order to cause injury

He'll talk, once we work him over.

work over
To improve a prototype, or first draft

The estimated figures are not bad, but somebody will have to work them over.

work path
An area or physical space that a robot occupies to complete a task
work permit
A legal authorization which allows a person to take employment in a country other than that in which he/she holds citizenship
work placement
Practicum (college course)
work placements
plural form of work placement
work schmerk
work; term has a negative nuance
work shadowing
the process of accompanying and observing someone at work in order to train or to obtain insight
work someone's arse off
Alternative form of work someone's ass off
work someone's ass off
To work excessively or to the point of exhaustion

We worked our asses off for him all week.

work someone's butt off
To cause someone to work hard, eg, as a supervisor
work someone's tail off
To cause someone to work hard, eg, as a supervisor
work song
A song, sung during work, with a rhythm that helps to coordinate activities
work songs
plural form of work song
work spouse
A man or woman in the workplace with whom one shares a special relationship having bonds similar to those of a marriage: special confidences, loyalties, shared jokes and experiences, and unusual degree of honesty or openness
work the crowd
To work the room, especially out-of-doors
work the room
To interact enthusiastically with the attendees at an event, by moving among them, greeting them, and engaging them in conversation

As a campaigning politician, he really knew how to shake hands, kiss babies, and work the room.

work the room
To interact with one's audience, taking cues from its reactions and adapting one's performance or words to elicit the audience's attention and enthusiasm

In show business parlance, Miss Hudson knows how to work the room. Her comic turns are as rooted in vaudeville as her high-style wit is straight out of the smart supper club circuit.

work to rule
To work slowly by strictly following all work rules, usually in a work-to-rule job action, as part of unionized labor protest
work up
To develop

I shall have worked up an appetite with all this heavy work.

work up
To raise; to excite; to stir up

He worked up the public's passions to rage.

work up a head of steam
To start becoming active and energetic
work up a head of steam
To become stressed
work wife
a woman with whom a man has a platonic intimacy at work
work wonders
To be successful as a solution
work zone
A segment of road along which road construction is being done

Posted speed limit is 45mph( uncovered and highly visible) with work zone signs posted stating 25 mph.

work zone
An area where work is being done
work-in-progress
Attributive use of work in progress as adjective

We've worked hard to reduce work-in-progress inventory by speeding up production.

work-life
Of or pertaining to the relationship between ones work and personal life
work-life balance
The relative importance of work and personal life to a particular individual
work-release
Attributive form of work release

work-release program.

work-safe
That can be viewed from one's workplace without the risk of disciplinary action; not graphic or offensive
work-to-rule
Such a labor protest
work-to-rule
Of or pertaining to a labor protest in which employees do only the minimum work required by the rules of a workplace, following safety or other regulations to the letter in order to cause a slowdown

Disgruntled by chronic staff shortages, doctors threatened a “work-to-rule” action at the East London Hospital Complex by the end of this week.

work out
If you work out the answer to a mathematical problem, you calculate it. It is proving hard to work out the value of bankrupt firms' assets When asked what a £40.35 meal for five people would cost each diner, they were unable to work it out. = calculate
work out
{f} work hard; complete; calculate, figure out; develop, take place or occur in a certain way; exercise, exert oneself physically, do physical exercise
work out
If you work out a solution to a problem or mystery, you manage to find the solution by thinking or talking about it. Negotiators are due to meet later today to work out a compromise It took me some time to work out what was causing this `How will you contact me?' --- `We haven't worked that out yet.' = figure out If you have something all worked out, you have thought about it carefully, and know exactly what you are going to do or exactly what you want. I had the ideal man all worked out in my mind
work out
If a situation works out well or works out, it happens or progresses in a satisfactory way. Things just didn't work out as planned One of the ways people experience loss is when relationships don't work out
work out
If something works out at a particular amount, it is calculated to be that amount after all the facts and figures have been considered. The price per pound works out at £3.20 It will probably work out cheaper to hire a van and move your own things
work around the clock
(deyim) Work almost 24 hours a day
work group
a group within a workforce who normally work together.n 2
work like magic
(deyim) Be very effective and successful
worked
Simple past tense and past participle of work
working
That is or are functioning

a working ventilator.

working
The action of the verb work
Work Order
wo
work over
examine thoroughly
work over
colloq. beat up or violently attack (a person)
work through
1. Apply thoroughly 2. Think through 3. Run through, go through
work at
to exert effort in order to do, make, or perform something; "the child worked at the multiplication table until she had it down cold
work done
Work is said to be done if an unbalanced force moves its point of application through a distance measured in the direction of force Work = Force x Distance
work done
by a force is given as the product of the force and the distance moved in the direction of the force
work ethic
A set of values based on the moral virtues of hard work and diligence. a belief in the moral value and importance of work
work ethic
belief that hard work is a virtue and serves to build character
work experience
Includes those persons who during the preceding calendar year did any work for pay or profit or worked without pay on a family-operated farm or business at any time during the year, on a part-time or full-time basis
work experience
means resources about work experience, work shadowing and mentoring
work experience
Special consideration given to students who have been employed prior to application, whether for relevance to major, demonstration of employment-related skills, or as explanation of student's academic and extracurricular record
work experience
This is a period of time that you will spend working for a particular company in your chosen career path in a junior role This will enable you to gain experience in your chosen career It is invaluable in terms of providing an opportunity to see for yourself what is involved in the work you may be undertaking after finishing your course, and prepares you significantly for your final year of study at University It will also allow you to put what you have learnt at University into practice In order to obtain a work placement you will need to contact your placement officer (every University has one), in addition to this you will be required to be studying on a sandwich course
work experience
A learning activity in which a student attends an approved workplace Work experience may or may not involve the performance of actual jobs of commercial value
work experience
a period (usually one or two weeks) of unpaid work undertaken by secondary school students as part of their careers education, to provide some insight into the world of work Compare work placement
work flow
progress (or rate of progress) in work being done
work flow
The relationship of the activities in a project from start to finish Work flow takes into consideration all types of activity relationships [D02149]
work flow
The order in which a process, activity or task must be accomplished
work flow
a contiguous sequence of task performances whereby producers collaborate to produce a new version of a single work product Contrast with activity and task
work force
manpower, force of workers available, hands; full group of employees in a company (Business); percentage of workers in a country in relation to the total population
work force
the force of workers available
work hard
work with great effort, labor, toil
work hard
work like a horse
work in
If you work one substance into another or work it in, you add it to the other substance and mix the two together thoroughly. Gradually pour the liquid into the flour, working it in carefully with a wooden spoon Work in the potato and milk until the mixture comes together Work the oil gradually into the yolks with a wooden spoon
work in
insert, inlay
work in
add by mixing or blending on or attaching; "work in the butter and the dough will get the right consistency"; "In his speech, the presidential candidate worked in a lot of learned words
work in process
products that are still being manufactured, product that is not yet finished (Accounting)
work in process
Parts and subassemblies in the process of becoming completed assembly components These items, no longer part of the raw materials inventory and not yet part of the finished goods inventory, may constitute a large inventory by themselves and create extra expense for the firm
work in process
Partially completed products that are not yet ready for sale
work in process
Parts and subassemblies in the process of becoming completed finished goods
work in process
Material that has been partially processed but not yet transformed into its final state and not normally usable as is The status of WIP material is usually described by its current routing operation location
work in process
All the work orders that have been released and not yet completed
work in process
(Ticaret) (WIP) Material that has been partially processed but not yet transformed into its final state and not normally usable as is. The status of WIP material is usually described by its current routing operation location
work in process
Work in process is the set of products in various stages of completion throughout the plant, including raw material that has been released for initial processing, up to the completed processed material awaiting final inspection and acceptance as a finished product [APIC]
work in progress
a piece of work that is not yet finished
work in progress
A yet incomplete artistic, theatrical, or musical work, often made available for public viewing or listening
work into
insert slowly
work of art
A work of art is something which is very complex or which has been skilfully made or produced. The actual nest is a work of art
work of art
art that is a product of one of the fine arts (especially a painting or sculpture of artistic merit)
work of art
artist's work, masterpiece of art
work of art
A work of art is a painting or piece of sculpture which is of high quality. a collection of works of art of international significance
work of art
poetry of motion
work off
If you work off energy, stress, or anger, you get rid of it by doing something that requires a lot of physical effort. She went for a brisk walk to work off her frustration If I've had a bad day I'll work it off by cooking
work off
gradually remove
work off
cause to go away through effort or work; "work off the extra pounds you have gained over the holidays"; "we must work off the debt
work off
If you work off a debt, you repay it by working. The report proposes that students be allowed to work off their debt through community service There were heavy debts. It would take half Edward's lifetime to work them off
work on
to exert effort in order to do, make, or perform something; "the child worked at the multiplication table until she had it down cold"
work on
influence
work on
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
work order
-See Production order
work order
A tracking record for service requested for a property or facility
work order
Written authorization to proceed with a repair or other activity to preserve a building or asset
work order
Work Orders are a subset of Requests It is possible to have more than one Work Order per Request, but each Work Order refers to a specific task with a specific deadline and is assigned to a specific Service Provider or Technician who is held solely accountable for closing that WO before the deadline
work order
(Ticaret) production order
work order
Authorization to Maintenance to perform work (may include work description, symptoms, special precautions, clearance procedures, etc )
work order
A general description of the work to be carried out to complete a job, generally outlining the name and address of the customer, the location of the work, and the cost
work order
A requirement by a local government body for work to be performed on a property so as to bring it into conformance with local regulations
work order
syn: production order
work order
A work order is the basic engineering document that adds, modifies, or removes network components (capital assets) It is the tracking mechanism that all telecommunication companies use to add or remove components from their capital base
work order
This is the document instructing the shop floor to produce a given quantity of an item at a given due date
work out
work out in detail; "elaborate a plan"
work out
If you work out your service or your notice, you continue to work at your job until you have completed a specified period of time. There was an interim before her successor actually came because she had to work out her notice
work out
make a mathematical calculation or computation
work out
find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
work out
If a process works itself out, it reaches a conclusion or satisfactory end. People involved in it think it's a nightmare, but I'm sure it will work itself out
work out
happen in a certain way, leading to, producing, or resulting in a certain outcome, often well; "Things worked out in an interesting way"; "Not everything worked out in the end and we were disappointed
work out
If you work out, you do physical exercises in order to make your body fit and strong. Work out at a gym or swim twice a week. = exercise see also workout
work out
give a work-out to; "Some parents exercise their infants"; "My personal trainer works me hard"; "work one's muscles"
work out
come up with; "His colleagues worked out his interesting idea"; "We worked up an ad for our client"
work out
be calculated; "The fees work out to less than $1,000"
work out
do physical exercise; "She works out in the gym every day"
Türkçe - İngilizce

work teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Work sheet
müsvedde kağıt
work force
işçi gücü
work