work

listen to the pronunciation of work
Englisch - Türkisch
{f} iş yapmak

Mayuko zor iş yapmaktan kaçındı. - Mayuko avoided doing hard work.

Ne tür bir iş yapmak istediğinizi düşünmelisiniz. - You must consider what kind of work you want to do.

çalışmak

Saatlerce çalışmaktan yoruldum. - I felt tired from having worked for hours.

METRO'da mı çalışmak istiyorsun?! - You want to work at METRO?!

{f} işe yaramak
çalışma

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I need to brush up my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris, I have to brush up on my French.

{i} yapıt

Şimdiye kadar Shakespeare'in üç tane yapıtını okudum. - I have read three of Shakspeare's works so far.

Darwin'in yapıtı her şeyi değiştirir. - Darwin's work changes everything.

eser

Tom'un eserlerde çok sayıda projesi var. - Tom has a lot of projects in the works.

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

Sanırım yakında tüm işleri bitirmiş olacaksınız. - I think you will have done all the work soon.

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes she drives to work.

{i} görev

Bir müze görevlisi olarak çalışıyorum. - I work as a museum attendant.

Bay Tom Jones bu yeni iş için proje lideri olarak görev yapmayı kabul etti. - Mr Tom Jones has agreed to serve as the project leader for this new work item.

{i} emek

Projenin en büyük zorluğu, hayata geçirmek için gerekli beceriye sahip emekçilerin bulunup bulunmaması olacak. - The biggest challenge to the project will be the availability of workers with the skills required to bring it to fruition.

Daha iyi maaş ve daha iyi çalışma koşulları için temizlik emekçileri grevine barış içinde yardım etmek için oraya gitmişti. - He had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.

kurmak
tahammür etmek
kamçılamak
sökmek
işte

Genellikle işten ne zaman ayrılırsın? - What time do you usually get off your work?

Genellikle işten ne zaman ayrılırsın? - When do you usually get off work?

mutat
yaramak
yararı olmak
(Ticaret) atölye

Boş eller internetin atölyesidir. - Idle hands are the Internet's workshop.

Dan treni bir bakım atölyesine sürdü. - Dan drove the train to a maintenance workshop.

heyecanlandırmak
düzenlemek

Komite herkesi memnun edecek önlemleri düzenlemek için dün gece geç saatlere kadar yatmadı. - The committee stayed up late last night trying to work out measures that would please everyone.

yürümek
imal etmek
{f} çalış

O çalışırken bir kaza yaptı. - He had an accident while working.

O çalışırken bir kaza yaptı. - While working, he had an accident.

çalıştırmak

Seni daha çok çalıştırmak istiyorum. - I want to make you work harder.

Eski bilgisayar korsanlarını güvenlik uzmanı olarak çalıştırmak için kiralamak iyi bir fikir mi? - Is it a good idea to hire former hackers to work as security professionals?

{f} mayalanmak
{f} koparmak (para)
{f} sızdırmak (para)
{f} meşgul olmak
{i} işyeri

Benim işyeri ile iyi bir iş yaparım. - I do a good job with my work.

Tom işyerinde bir kazada yaralandı. - Tom got hurt in an accident at work.

{f} çabalamak
{f} çalışmak; (birini) çalıştırmak: He works hard. Çok çalışıyor. Don't work them too hard. Onları çok fazla çalıştırma
{i} işleme

İşlemeyeceğini düşünüyorum. - I think it won't work.

Hiçbir şey çok uzun süre işlemedi. - Nothing worked for very long.

work işle/çalıştır/çalış
{f} etkili olmak
{f} oynamak
yapılmış

İşimizin yapılmış olmadığını biliyoruz. - We know our work isn't done.

{f} seğirmek
(Tekstil) 1. iş 2. eser
{f} oynatmak
koparmak sızdırmak çalı
işi

Bazı ülkelerde, birinin kendi işini bile kamuya bırakamaması oldukça saçmadır. - It is rather ridiculous that, in some countries, a person cannot even release their own work into the public domain.

İşini yarıda bırakma. - Don't leave your work half done.

{f} başarılı olmak

Başarılı olmak için sıkı çalıştın. - You have worked hard to succeed.

Başarılı olmak için çok çalışmalısın. - If you are to succeed, you must work hard.

{i} meşguliyet
{f} işletmek
{i} iş; emek: He's gone to work. İşe gitti. Do you like your work? İşini seviyor musun? They're at work now. Onlar şimdi işte. That's going to
{f} işlemek
kitap

Bu kitap, onun çalışmalarının en iyileri arasında sayılır. - This book counts among the best of his work.

Bu kitap şairin en iyi eserlerinden biridir. - This book is one of the poet's best works.

tutmak

Kansas'ı huzurlu tutmak için çok çalıştı. - He had worked hard to keep Kansas peaceful.

Sıcak bir yaz gününde, klima bizi serin tutmak için bütün gün çalışır. - On a hot summer day, the air conditioner works all day to keep us cool.

emek sarfetmek
çözmek

Tom ve Mary sorunu çözmek için birlikte çalıştılar. - Tom and Mary worked together to solve the problem.

Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız. - It's almost impossible to work out this problem.

görev yapmak
tesis
mesai

John fazla mesaiden dolayı yorgundu. - John was tired from working overtime.

Bugün fazla mesai yapmayacağım. - I won't work overtime today.

(Ticaret) fabrika

Ağabeyim, bir ilaç fabrikasında çalışmayı planlıyor. - My older brother is planning to work at a drug factory.

Kaza meydana geldiğinde, o üç yıldır fabrikada çalışıyordu. - He had been working in the factory for three years when the accident occurred.

sokmak
yapmak

İyi bir iş yapmak istiyorsanız, uygun araçları kullanmalısınız. - If you want to do good work, you should use the proper tools.

Tom mühendislik dalında mastır yapmak için çalışıyor. - Tom is working toward a master's degree in engineering.

ürün

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

hizmet görmek
(Tıp) ergo
para etmek
eseri
çalışm
eserin
(Hukuk) iş / çalışma
work up
körüklemek
work up
geliştirmek
working
{i} çalışma

Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim. - After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

work of art
sanat eseri

Bu Rembrandt tablo bir sanat eseridir. - This Rembrandt painting is a work of art.

Bu şeftali bir sanat eseridir. - This peach is a work of art.

work hard
didinmek
work out
çözmek (problem)
work out
egzersiz yapmak

Tom egzersiz yapmak için yerel spor salonuna gidiyor - Tom goes to the local gym to work out.

work out
çalışma yapmak
work sheet
çalışma kâğıdı
Work roller
İş Merdanesi, ezme merdanesi, ezici merdane
work outcome
Bir işin sonucu
work area
çalışma alanı
work out
hesaplamak
work out
çözmek

Bu sorunu çözmek hemen hemen imkânsız. - It's almost impossible to work out this problem.

work out
(Fiili Deyim ) 1- çözmek , halletmek 2- hesap edip çıkarmak 3- bütün ayrıntılarıyla hazırlamak
work over
değişiklik yapmak
work up
(Fiili Deyim ) 1- hazırlamak , gelişmek , planlamak 2- tahrik etmek , heyecanlandırmak , kamçılamak
work sheet
müsvedde
work around the clock
gece gündüz çalışmak
work force
çalışanlar
work function
(Fizik,Teknik) iş fonksiyonu
work function
(Fizik,Teknik) çıkış işi
work history
(Bilgisayar) iş deneyimi
work in process
(Ticaret) yarı mamul
work in progress
(Ticaret) yarı mamuller
work in progress
yapılmakta olan
work in progress
(Ticaret) yarı mamul
work off
ortadan kaldırmak
work on
-e ağırlık vermek
work on
-in yapımıyla uğraşmak
work on
üzerinde çalışmak

Ben bir deneme üzerinde çalışmak zorunda kaldım. - I had to work on an essay.

Onun üzerinde çalışmak zorunda kalacağız. - We'll have to work on that.

work on
nakışlamak
work one's guts out
(deyim) çok çalışmak
work one's way up
yükselmek
work one’s way up
düzenlemek
work online
(Bilgisayar) çevrimiçi çalış
work out
anlamaya çalışmak
work out
geçirmek (vakit)
work out
(maden ocağı) işletmek
work out
düzenlemek (bir plan vb'ni)
work out
başarılı olmak
work out
çözümlemek
work out
işe yaramak
work out
antrenman yapmak

Antrenman yapmak için bazı şeylerim vardı. - I had some things to work out.

Antrenman yapmak için bir yer arıyorum. - I'm looking for a place to work out.

work out
vücut egzersizi yapmak
work out
istenildiği gibi olmak
work over
bir daha yapmak
work permit
çalışma ruhsatı
work permit
(Ticaret) çalışma belgesi
work shop
(Ticaret) iş yeri
work shop
(Ticaret) atölye
work unit
(Askeri,Ticaret) iş birimi

İş biriminde çok kadın var mı? - Are there many women in your work unit?

work up
iyileştirmek
work up
azdırmak
work up
heyecan uyandırmak
work up a sweat
çok çalışmak
work in process
iş süreci
work load
iş yükü
work of art
sanat çalışması
work out
çöz

Problemi tek başıma çözeceğim. - I am going to work out the problem by myself.

Bu sorunu çözmeye çalışıyorum. - I'm trying to work out this problem.

work over
hırpalamak
work over
üstünden geçmek
work over
pataklamak
work plan
iş programı
work s.o. over
{k} birini iyice tartaklamak
work s.o. over
{k} birini çok dövmek, birinin pestilini çıkarmak
work shoe
iş ayakkabısı
work shop
işlik
work site
çalışma yeri
work song
işyeri marşı
work station
iş istasyonu
work stoppage
stopaj
work surface
çalışma yüzeyi
work table
çalışma masası
work the soil
toprağı işle
work time
iş zamanı
work up
geliştir
work a treat
(deyim) Çok etkili olmak, işe yaramak

This new drill works a treat on hard metals.

work against
işe karşı
work as a carpenter
bir marangoz olarak çalışmak
work assignment
iş atama
work based learn
işe dayalı eğitim
work centre
iş merkezi
work desk
Çalışma masası
work done
Yapılan işin
work duty
İş olan görev
work for
iş için
work group
Çalışma grubu
work hours
çalışma saatlerini
work less
daha az çalışma
work life
İş hayatı, çalışma hayatı
work load
iş yoğunluğu
work miracles
Harikalar yapmak, imkansız şeyleri yapmak
work off
(çalışarak veya hareket ederek) (bir şeyi) gidermek: "He worked off his anger by running in the park for a couple of hours. - İki saat parkta koşarak öfkesini giderdi."
work offline
çevrimdışı çalışabilir
work out some bugs
(deyim) Bazı küçük pürüzleri halletmek
work overs
iş eylemi
work package
iş paketi
work print
iş kopyası, çalışma kopyası
work program
iş programı
work shifts
iş vardiya
work table
(Mühendislik) iş tablası
work things out
çalışma şeyler
work through
düşünerek üzerinden geçmek
work without copyright
telif hakkı olmadan iş
work your way up
kadar yolunuzu çalışma
work-in progress
çalışma devam ediyor
work-life balance
iş-yaşam dengesi
work-up
iş-up
work ethic
meslek ahlakı
work experience
(Ticaret) mesleki deneyim
work hard
(deyim) elinden geleni yapmak
work hard
sıkı çalışmak
work in
sokmak
work in
katmak
work into
katmak
work into
sokmak
work off
bitirmek
work off
yok etmek
work on
hazırlamak
work on
etkilemek
work on
yapmak
work on
tesir etmek
work out
karar vermek
work out
hesap etmek
work out
tasarlamak
work out
çözmek (problemi/sorunu)
work out
hazırlamak (bir plan vb'ni)
work out
çözüm üretmek
working
çalış durumda olan
working
çalıştırma

Makineleri çalıştırmaya devam etmeliyiz. - We have to keep the machines working.

working

Eğer gerçekten bir işe ihtiyacın varsa, niçin Tom için çalışmayı düşünmüyorsun? - If you really need a job, why don't you consider working for Tom?

İş hayatının çoğunluğunu bir diplomat olarak geçirdi. - He has spent most of his working life as a diplomat.

works
yapı

Tom evinin yakınındaki bir spor salonunda egzersiz yapıyor. - Tom works out in a gym near his house.

Öğretmenlik yapıyor ama aslında bir vampir. - He works as a teacher, but actually he's a vampire.

wrought
gergin
wrought
sinirli
worked
{f} çalış

Saatlerce çalışmaktan yoruldum. - I felt tired from having worked for hours.

Onlar bu projede beraber çalıştılar. - They worked jointly on this project.

working
işleyiş

Paranın bir hükmü kalmadığında sistemin tüm işleyişi durur. - When money ceases to have value, the entire system stops working.

working
çalışma jüyesi
Work sheet
karalama kağıdı
the work
work experience
iş tecrübesi
work force
İşçiler, çalışanlar
work it out
üzerinde çalışmak
work out
(problemi, sorunu) çözmek, halletmek
work out
(bir plan v.b.'ni) hazırlamak veya düzenlemek
work out
at/to (belirli bir miktara) gelmek
work out
at/to (belirli bir miktara) gelmek: - Your share works out at öne million liras. - Senin payına bir milyon lira düşüyor
work out
antrenman/idman yapmak
work out
(bir aygıtın veya makinenin parçası) yerinden/yuvasından çıkmak
work out
f.yerinden oynamak,çıkmak; başarılı olm.; sonuçlanmak,neticelenmek; çözmek,halletmek,çözüm yolu bulmak; olmak; bitmek,bitirmek (maden damarı); çalışarak ödemek (borç); idman yapmak
work out
(plan, proqe v.b.) başarılı olmak veya iyi bir şekilde sonuçlanmak
work out
(bir plan v.b.'ni) hazırlamak veya düzenlemek: - They worked out a compromise. - Bir uzlaşmaya vardılar
work permit
çalışma izni

Bir çalışma izni olmadan burada bir iş bulamazsın. - You can't get a job here without a work permit.

work routine
iş akışı
work through
Bir konuyu ya da meseleyi etraflıca ele almak
work well
iş iyi
Englisch - Englisch
To use or manipulate to one’s advantage

She knows how to work the system.

A nonthermal First Law energy in transit between one form or repository and another. Also, a means of accomplishing such transit
To shape, form, or improve a material

He used pliers to work the wire into shape.

To do a specific task by employing physical or mental powers

I work with the homeless people from the suburbs.

The place where one is employed

He hasn’t come home yet, he’s still at work.

To provoke or excite; to influence

The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy.

To cause (someone) to feel
The staging of events to appear as real
Effort expended on a particular task

It takes a lot of work to write a dictionary.

A measure of energy expended in moving an object; most commonly, force times distance. No work is done if the object does not move

Work is done against friction to drag a bag along the ground.

To set into action

He worked the levers.

To behave in a certain way when handled

The soft metal works well.

To operate in or through; as, to work the phones
To operate in a certain place, area, or speciality

This artist works mostly in acrylics.

To function correctly; to act as intended; to achieve the goal designed for

My plan didn’t work.

To exhaust, by working

the mine was worked until the last scrap of ore had been extracted.

To influence

They worked on her to join the group.

To move in an agitated manner

His fingers worked with tension.

To embroider with thread
To effect by gradual degrees

The dye worked its way through.

To cause to ferment
To cause to happen or to occur as a consequence

I cannot work a miracle.

To cause to work

He is working his servants hard.

To effect by gradual degrees; as, to work into the earth
Labour, employment, occupation, job

My work involves a lot of travel.

A literary, artistic, or intellectual production

It is a work of art.

A fortification

William the Conqueror fortified many castles, throwing up new ramparts, bastions and all manner of works.

move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck"
People who work have a job, usually one which they are paid to do. Weiner works for the US Department of Transport I started working in a recording studio Where do you work? He worked as a bricklayer's mate I want to work, I don't want to be on welfare
To make one's way slowly and with difficulty; to move or penetrate laboriously; to proceed with effort; with a following preposition, as down, out, into, up, through, and the like; as, scheme works out by degrees; to work into the earth
{v} to labor, toil, do, raise, ferment, be agitated, take effect, produce, make way, embroider
{n} labor, toil, employment, a deed, a book, materials of labor, effect, treatment
If you put someone to work or set them to work, you give them a job or task to do. By stimulating the economy, we're going to put people to work Instead of sending them to prison, we have set them to work helping the lemon growers
The matter on which one is at work; that upon which one spends labor; material for working upon; subject of exertion; the thing occupying one; business; duty; as, to take up one's work; to drop one's work
the total output of a writer or artist (or a substantial part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre"; "Picasso's work can be divided into periods"
force acting over a distance
People who have work or who are in work have a job, usually one which they are paid to do. Fewer and fewer people are in work I was out of work at the time She'd have enough money to provide for her children until she could find work
cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area"
make something, usually for a specific function; "She molded the riceballs carefully"; "Form cylinders from the dough"; "shape a figure"; "Work the metal into a sword"
prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
Product of force and displacement in the direction of the force
provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy"
have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
{s} of labor
The application of force through a distance; requires energy input
exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor"
Exertion of strength or faculties; physical or intellectual effort directed to an end; industrial activity; toil; employment; sometimes, specifically, physical labor
Break; twist
To exert one's self for a purpose; to put forth effort for the attainment of an object; to labor; to be engaged in the performance of a task, a duty, or the like
gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds"
Works are activities such as digging the ground or building on a large scale. six years of disruptive building works, road construction and urban development. see also working
If someone is working on a particular subject or question, they are studying or researching it. Professor Bonnet has been working for many years on molecules of this type. Work is also a noun. Their work shows that one-year-olds are much more likely to have allergies if either parent smokes
Flowers, figures, or the like, wrought with the needle; embroidery
To be in a state of severe exertion, or as if in such a state; to be tossed or agitated; to move heavily; to strain; to labor; as, a ship works in a heavy sea
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work"
have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water"
If you work a substance such as dough or clay, you keep pressing it to make it have a particular texture. Work the dough with the palm of your hand until it is very smooth
You can use work to talk about how easily or quickly a particular task is done. For example, if a person or thing makes short work of doing something or makes light work of it, they do it quickly and easily. An aerosol spray will make short work of painting awkward objects This horse made light work of the cross-country course
Hence, in a general sense, to operate; to act; to perform; as, a machine works well
The transfer of energy into or out of a system by a force acting over some distance In chemical thermodynamics, the force is most often pressure (force per unit area) acting to change the volume of the system The quantity of work done is -PdV (the sign convention is that work done on the system, which would decrease the volume, is positive) Work can also be done by gravitational and magnetic fields
If something works into a particular state or condition, it gradually moves so that it is in that state or condition. A screw had worked loose from my glasses
a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time"
(E) The conversion of energy from a form that is unsuitable to our needs to one that is suitable, measured in joules X X Reactance
That which is produced by mental labor; a composition; a book; as, a work, or the works, of Addison
If you work your way somewhere, you move or progress there slowly, and with a lot of effort or work. Rescuers were still working their way towards the trapped men Many personnel managers started as secretaries or personnel assistants and worked their way up
If you work a part of your body, or if it works, you move it. Each position will work the muscles in a different way Her mouth was working in her sleep
If you get to work, go to work, or set to work on a job, task, or problem, you start doing it or dealing with it. He promised to get to work on the state's massive deficit He returned to America where he set to work on a new novel
To carry on business; to be engaged or employed customarily; to perform the part of a laborer; to labor; to toil
activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work" a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time" (physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance" arrive at a certain condition through repeated motion; "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times" move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck" shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal" gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds" move in an agitated manner; "His fingers worked with tension" provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy" proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top" cause to work; "he is working his servants hard" be employed; "Is your husband working again?"; "My wife never worked"; "Do you want to work after the age of 60?"; "She never did any work because she inherited a lot of money"; "She works as a waitress to put herself through college" exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor" cause to operate or function; "This pilot works the controls"; "Can you work an electric drill?" operate in or through; "Work the phones" have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water" operate in a certain place, area, or specialty; "She works the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This artist works mostly in acrylics" behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well
Energy transferred by applying a force over a distance; lifting a mass does work against gravity, and stores gravitational °potential energy
work a treat
To work, to function very well
work at
To make a physical or mental effort to progress some specified task
work breakdown structure
A complete hierarchically organized specification of the tasks whose complete is required to complete a project
work ethic
The tendency to work hard at one's job or duties
work ethic
The value that one ought to work hard at one's job or duties
work ethics
plural form of work ethic
work experience
A short unpaid period of time at a workplace, to gain experience of a working environment
work function
The minimum energy needed to remove an electron from the surface of a material
work hardening
The repeated plastic deformation of a material, causing a permanent distortion of its crystal structure, and an increase in its strength
work houses
plural form of work house
work husband
a man with whom a woman has a platonic intimacy at work
work in progress
A portion of inventory that represents goods which are no longer salable as raw materials, but not yet salable as finished goods

Work in progress has dramatically declined due to reduced production cycle times.

work in progress
Work that has been commenced, but is not complete

All the efforts to make a New Man are still work in progress.

work in progress
A project that has been commenced but is not complete

Reorganizing my office is a work in progress.

work like a charm
To be successful as a solution
work marriage
a work-based platonic intimacy between a man and a woman
work nights
To work, nights, as a prostitute
work of art
Something of sufficient quality to be compared to such a product
work of art
A product of the fine arts; a painting, sculpture etc
work of fiction
A fictitious account; an account of events that never took place

Though originally considered genuine, the diaries are now generally considered a work of fiction.

work of fiction
A fictional account; a story
work off
To lose (weight) by doing physical work
work on
to shape, form or improve something

John's in the studio working on the plans for the new house.

work on
to exercise influence on someone

Leave it to me. I'll try to work on the boss to give us the day off.

work one's butt off
To work very hard or to excess
work one's fingers to the bone
Work especially hard, usually for an extended period
work one's tail off
Work excessively or to the point of exhaustion
work order
An authorization to expend resources to perform a task

I don't care who you are; I can't do anything without a work order.

work out
(with object after out) To calculate

Can you work out 250 × 12 in your head for me?.

work out
To conclude with the correct solution

These figures just don't work out.

work out
To habitually exercise rigorously, especially by lifting weights, in order to increase strength or muscle mass or maintain fitness

Wow, you're looking good! Do you work out?.

work out
To succeed

Are you still seeing John? - No, it didn't work out.

work out
(with object between work and out) To extract gradually

Using some tweezers, he worked the bee sting out of his hand.

work out
To make sense of

I can't work these instructions out.

work over
To physically attack in order to cause injury

He'll talk, once we work him over.

work over
To improve a prototype, or first draft

The estimated figures are not bad, but somebody will have to work them over.

work path
An area or physical space that a robot occupies to complete a task
work permit
A legal authorization which allows a person to take employment in a country other than that in which he/she holds citizenship
work placement
Practicum (college course)
work placements
plural form of work placement
work schmerk
work; term has a negative nuance
work shadowing
the process of accompanying and observing someone at work in order to train or to obtain insight
work someone's arse off
Alternative form of work someone's ass off
work someone's ass off
To work excessively or to the point of exhaustion

We worked our asses off for him all week.

work someone's butt off
To cause someone to work hard, eg, as a supervisor
work someone's tail off
To cause someone to work hard, eg, as a supervisor
work song
A song, sung during work, with a rhythm that helps to coordinate activities
work songs
plural form of work song
work spouse
A man or woman in the workplace with whom one shares a special relationship having bonds similar to those of a marriage: special confidences, loyalties, shared jokes and experiences, and unusual degree of honesty or openness
work the crowd
To work the room, especially out-of-doors
work the room
To interact enthusiastically with the attendees at an event, by moving among them, greeting them, and engaging them in conversation

As a campaigning politician, he really knew how to shake hands, kiss babies, and work the room.

work the room
To interact with one's audience, taking cues from its reactions and adapting one's performance or words to elicit the audience's attention and enthusiasm

In show business parlance, Miss Hudson knows how to work the room. Her comic turns are as rooted in vaudeville as her high-style wit is straight out of the smart supper club circuit.

work to rule
To work slowly by strictly following all work rules, usually in a work-to-rule job action, as part of unionized labor protest
work up
To raise; to excite; to stir up

He worked up the public's passions to rage.

work up
To develop

I shall have worked up an appetite with all this heavy work.

work up a head of steam
To start becoming active and energetic
work up a head of steam
To become stressed
work wife
a woman with whom a man has a platonic intimacy at work
work wonders
To be successful as a solution
work zone
A segment of road along which road construction is being done

Posted speed limit is 45mph( uncovered and highly visible) with work zone signs posted stating 25 mph.

work zone
An area where work is being done
work-in-progress
Attributive use of work in progress as adjective

We've worked hard to reduce work-in-progress inventory by speeding up production.

work-life
Of or pertaining to the relationship between ones work and personal life
work-life balance
The relative importance of work and personal life to a particular individual
work-release
Attributive form of work release

work-release program.

work-safe
That can be viewed from one's workplace without the risk of disciplinary action; not graphic or offensive
work-to-rule
Of or pertaining to a labor protest in which employees do only the minimum work required by the rules of a workplace, following safety or other regulations to the letter in order to cause a slowdown

Disgruntled by chronic staff shortages, doctors threatened a “work-to-rule” action at the East London Hospital Complex by the end of this week.

work-to-rule
Such a labor protest
work out
If you work out a solution to a problem or mystery, you manage to find the solution by thinking or talking about it. Negotiators are due to meet later today to work out a compromise It took me some time to work out what was causing this `How will you contact me?' --- `We haven't worked that out yet.' = figure out If you have something all worked out, you have thought about it carefully, and know exactly what you are going to do or exactly what you want. I had the ideal man all worked out in my mind
work out
If something works out at a particular amount, it is calculated to be that amount after all the facts and figures have been considered. The price per pound works out at £3.20 It will probably work out cheaper to hire a van and move your own things
work out
{f} work hard; complete; calculate, figure out; develop, take place or occur in a certain way; exercise, exert oneself physically, do physical exercise
work out
If a situation works out well or works out, it happens or progresses in a satisfactory way. Things just didn't work out as planned One of the ways people experience loss is when relationships don't work out
work out
If you work out the answer to a mathematical problem, you calculate it. It is proving hard to work out the value of bankrupt firms' assets When asked what a £40.35 meal for five people would cost each diner, they were unable to work it out. = calculate
Work Breakdown Structure
A Work Breakdown Structure (WBS) is a fundamental project management technique for defining and organizing the total scope of a project, using a hierarchical tree structure. The first two levels of the WBS (the root node and Level
Work breakdown structure
A work breakdown structure (WBS), in project management and systems engineering, is a deliverable oriented decomposition of a project into smaller components. It defines and groups a project's discrete work elements in a way that helps organize and define the total work scope of the project
work one's ass off
(deyim) Work with great effort Usage notes: often follows -ing forms of verbs, like working, laughing, or talking
work one's fingers to the bone
Çok çalışmak. "She worked her fingers to the bone to provide a home and food for seven children."
work out a deal
Arbitrate, achieve settlement
work out the kinks
(deyim) Solve small problems, work through anything that seems wrong, deal with any issues that exist so that everything is OK

When I play basketball, I need to work out the kinks before I feel good on the court.

work over
colloq. beat up or violently attack (a person)
work rate
1. The rate at which work is done.2. The amount of energy that is expended in sport or physical exercise
work study
An analysis of a specific job in an effort to find the most efficient method in terms of time and effort. (synonym) time and motion study, time-and-motion study, time-motion study, motion study, time study
worked
Simple past tense and past participle of work
working
That is or are functioning

a working ventilator.

working
The action of the verb work
Work Order
wo
work over
examine thoroughly
work through
1. Apply thoroughly 2. Think through 3. Run through, go through
work at
to exert effort in order to do, make, or perform something; "the child worked at the multiplication table until she had it down cold
work done
by a force is given as the product of the force and the distance moved in the direction of the force
work done
Work is said to be done if an unbalanced force moves its point of application through a distance measured in the direction of force Work = Force x Distance
work ethic
belief that hard work is a virtue and serves to build character
work ethic
A set of values based on the moral virtues of hard work and diligence. a belief in the moral value and importance of work
work experience
a period (usually one or two weeks) of unpaid work undertaken by secondary school students as part of their careers education, to provide some insight into the world of work Compare work placement
work experience
Includes those persons who during the preceding calendar year did any work for pay or profit or worked without pay on a family-operated farm or business at any time during the year, on a part-time or full-time basis
work experience
A learning activity in which a student attends an approved workplace Work experience may or may not involve the performance of actual jobs of commercial value
work experience
This is a period of time that you will spend working for a particular company in your chosen career path in a junior role This will enable you to gain experience in your chosen career It is invaluable in terms of providing an opportunity to see for yourself what is involved in the work you may be undertaking after finishing your course, and prepares you significantly for your final year of study at University It will also allow you to put what you have learnt at University into practice In order to obtain a work placement you will need to contact your placement officer (every University has one), in addition to this you will be required to be studying on a sandwich course
work experience
Special consideration given to students who have been employed prior to application, whether for relevance to major, demonstration of employment-related skills, or as explanation of student's academic and extracurricular record
work experience
means resources about work experience, work shadowing and mentoring
work flow
progress (or rate of progress) in work being done
work flow
a contiguous sequence of task performances whereby producers collaborate to produce a new version of a single work product Contrast with activity and task
work flow
The relationship of the activities in a project from start to finish Work flow takes into consideration all types of activity relationships [D02149]
work flow
The order in which a process, activity or task must be accomplished
work force
manpower, force of workers available, hands; full group of employees in a company (Business); percentage of workers in a country in relation to the total population
work force
the force of workers available
work hard
work with great effort, labor, toil
work hard
work like a horse
work in
If you work one substance into another or work it in, you add it to the other substance and mix the two together thoroughly. Gradually pour the liquid into the flour, working it in carefully with a wooden spoon Work in the potato and milk until the mixture comes together Work the oil gradually into the yolks with a wooden spoon
work in
add by mixing or blending on or attaching; "work in the butter and the dough will get the right consistency"; "In his speech, the presidential candidate worked in a lot of learned words
work in
insert, inlay
work in process
Work in process is the set of products in various stages of completion throughout the plant, including raw material that has been released for initial processing, up to the completed processed material awaiting final inspection and acceptance as a finished product [APIC]
work in process
Parts and subassemblies in the process of becoming completed finished goods
work in process
Parts and subassemblies in the process of becoming completed assembly components These items, no longer part of the raw materials inventory and not yet part of the finished goods inventory, may constitute a large inventory by themselves and create extra expense for the firm
work in process
products that are still being manufactured, product that is not yet finished (Accounting)
work in process
Partially completed products that are not yet ready for sale
work in process
(Ticaret) (WIP) Material that has been partially processed but not yet transformed into its final state and not normally usable as is. The status of WIP material is usually described by its current routing operation location
work in process
All the work orders that have been released and not yet completed
work in process
Material that has been partially processed but not yet transformed into its final state and not normally usable as is The status of WIP material is usually described by its current routing operation location
work in progress
a piece of work that is not yet finished
work in progress
A yet incomplete artistic, theatrical, or musical work, often made available for public viewing or listening
work into
insert slowly
work of art
A work of art is something which is very complex or which has been skilfully made or produced. The actual nest is a work of art
work of art
art that is a product of one of the fine arts (especially a painting or sculpture of artistic merit)
work of art
artist's work, masterpiece of art
work of art
A work of art is a painting or piece of sculpture which is of high quality. a collection of works of art of international significance
work of art
poetry of motion
work off
gradually remove
work off
cause to go away through effort or work; "work off the extra pounds you have gained over the holidays"; "we must work off the debt
work off
If you work off a debt, you repay it by working. The report proposes that students be allowed to work off their debt through community service There were heavy debts. It would take half Edward's lifetime to work them off
work off
If you work off energy, stress, or anger, you get rid of it by doing something that requires a lot of physical effort. She went for a brisk walk to work off her frustration If I've had a bad day I'll work it off by cooking
work on
to exert effort in order to do, make, or perform something; "the child worked at the multiplication table until she had it down cold"
work on
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
work on
influence
work order
-See Production order
work order
A tracking record for service requested for a property or facility
work order
Written authorization to proceed with a repair or other activity to preserve a building or asset
work order
Work Orders are a subset of Requests It is possible to have more than one Work Order per Request, but each Work Order refers to a specific task with a specific deadline and is assigned to a specific Service Provider or Technician who is held solely accountable for closing that WO before the deadline
work order
This is the document instructing the shop floor to produce a given quantity of an item at a given due date
work order
(Ticaret) production order
work order
Authorization to Maintenance to perform work (may include work description, symptoms, special precautions, clearance procedures, etc )
work order
A general description of the work to be carried out to complete a job, generally outlining the name and address of the customer, the location of the work, and the cost
work order
A requirement by a local government body for work to be performed on a property so as to bring it into conformance with local regulations
work order
syn: production order
work order
A work order is the basic engineering document that adds, modifies, or removes network components (capital assets) It is the tracking mechanism that all telecommunication companies use to add or remove components from their capital base
work out
come up with; "His colleagues worked out his interesting idea"; "We worked up an ad for our client"
work out
happen in a certain way, leading to, producing, or resulting in a certain outcome, often well; "Things worked out in an interesting way"; "Not everything worked out in the end and we were disappointed
work out
If a process works itself out, it reaches a conclusion or satisfactory end. People involved in it think it's a nightmare, but I'm sure it will work itself out
work out
make a mathematical calculation or computation
work out
work out in detail; "elaborate a plan"
work out
find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
Türkisch - Englisch

Definition von work im Türkisch Englisch wörterbuch

Work sheet
müsvedde kağıt
work force
işçi gücü
work
Favoriten