failure

listen to the pronunciation of failure
İngilizce - Türkçe
{i} bozukluk
{i} yapmama
{i} sekte
yapmayış
{i} arıza

Kamyonun bir debriyaj arızası vardı. - The truck had a clutch failure.

başarısızlık

Herkes deneyin başarısızlıkla sonuçlanacağını bekliyordu. - Everybody expected that the experiment would result in failure.

O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı. - He tried to kill himself but it ended in failure.

beceremeyiş
{i} kusur
{i} yetmezlik
eksiklik
yetersizlik
başarısız kimse/şey
güçsüzlük
Hata

Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır. - Tom always tries to blame someone else for his failures.

Hata için kim suçlanacak? - Who is to blame for the failure?

{i} kıtlık
{i} bulunmama
yetersizlik/başarısızlık
{i} iflas
başarı kazanamayan kimse veya şey
{i} tükenme
{i} fiyasko

Tek bir hata, ve sen bir fiyaskosun. - A single mistake, and you are a failure.

O tam bir fiyaskoydu. - It was a complete failure.

{i} mesleğinde/iş hayatında hiç başarı gösteremeyen kimse
inkıraz
zayıflama
kopma
zail olma
kırılma
bitme
{i} dinme
tukenme
{i} batma

Batmanın eşiğindeyiz. - We're on the border of failure.

{i} yokluk
{i} ihmal
kaybolma
{i} aksatma
{i} hayal kırıklığı

Hatamdan dolayı annem hayal kırıklığına uğradı. - My mother was disappointed by my failure.

yenilme
(Tıp) Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması
bozulma
yenileme
başaramama
yetmezliği
failure notice
(Bilgisayar) hata bildirimi
failure to yield right of way
geçiş önceliğine uymamak
failure logging
arıza kaydı
failure of evidence
delil yetersizliği
failure prediction
arıza tahmini
failure rate
hata oranı
failure recovery
arızadan kurtarma
failure to pay
ödeyememe
failure analysis
başarısızlık analizi
failure detection
başarısızlık algılama
failure moment
kırılma momenti
failure of
başarısızlık
failure tag
(makine bakım mühendisliği) Hata kartı: Makine üzerine asılan bakım uyarısı etiketi
failure to
Başarısızlık
failure to wear a seatbelt
emniyet kemeri takmamak
failure cause
aksama nedeni ariza nedeni
failure condition
kırılma şartı
failure criterion
yenilme kriteri
failure criterion
yenilme ölçütü
failure envelope
yenilme zarfı
failure in
(Fiili Deyim ) başarısız olmak , zayıf olmak
failure rate
aksama orani ariza orani
failure recovery
aksakligi giderme arizayi onarma
failure to act
(Avrupa Birliği) karar verememe
failure to obey order
(Kanun) emre uymama
failure to pay
ödemeyi ihmal etme
fatigue failure
Çok çalışma ve dolayısıyla yorgunluğa dayalı arıza veya yetersizlik
fatigue failure
(Askeri) yorulmadan kaynaklanan göçme
fatigue failure
yorulma yenilmesi
organ failure
Organ yetmezliği
acute kidney failure
(Tıp) akut böbrek yetmezliği
acute renal failure
(Tıp) akut böbrek yetmezliği
collapse failure
(İnşaat) göçme
compression failure
(İnşaat) basınçta kırılma
congestive heart failure
konjestif kalp yetersizliği
congestive heart failure
konjestif kalp yetmezliği
driver failure
(Bilgisayar) sürücü hatası
driver failure
(Bilgisayar) sürücü başarısızlığı
fear of failure
(Pisikoloji, Ruhbilim) başarısızlık korkusu
generic failure
(Bilgisayar) soysal hata
hardware failure
(Bilgisayar) donanım hatası
liver failure
(Tıp) karaciğer yetmezliği
network failure
(Bilgisayar) ağ hatası
point of failure
kırılma noktası
predict failure
(Bilgisayar) hatayı tahmin et
respiratory failure
(Tıp) respiratuar yetmezlik
slope failure
(Madencilik) şev yarığı
soft failure
geçici bozukluk
tension failure
tansiyon yenilmesi
treatment failure
(Tıp) tedavi başarısızlığı
write failure
(Bilgisayar) yazma hatası
automatically cleared failure
otomatik giderilen arıza
brake failure
fren hatası
crop failure
bereketsiz ürün
engine failure
motor arızası
hard failure
donanım hatası
heart failure
kalp yetmezliği

Tom, yirmi Ekim'de 93 yaşında kalp yetmezliğinden öldü. - Tom died of heart failure on October twentieth at the age of 93.

Kalp yetmezliğinden aniden öldü. - He died quite suddenly of heart failure.

ignition failure
ateş almama
ignition failure
çalışmama
invisible failure
görünmez arıza
mean time between failure
arıza arası ortalama zaman
media failure
ortam bozukluğu
power failure
çıngı kesintisi
power failure
güç kesintisi
random failure
rasgele arıza
renting failure
kirayı ödeyememe
soft failure
hafif arıza
soft failure
yumuşak arıza
a failure
başarısızlık
chance failure
arızi yetersizlik, arızi kifayetsizlik
circulatory failure
(Kalp-Kan) Dolaşım bozukluğu
crop failure
ürün alamama
failures
başarısızlıklar

Onun hayatı uzun bir başarısızlıklar dizisiydi. - His life was a long series of failures.

O zaten başarısızlıklarının üstesinden geldiğini söylüyor. - He says he has already overcome his failures.

growth failure
Gelişme geriliği
he met with a failure
diye bir başarısızlık ile bir araya geldi
in case of (student) failure
sınavdan kalması durumunda
intelligence failure
akıl başarısızlığı
kidney failure
Böbrek yetmezliği
market failure
piyasa başarısızlığı
network failure
şebeke arızası, ag arızası
progressive failure
ilerleyen kırılma
recovery from power failure
başarısızlık gücünden kurtarma
reject failure rate
oranı başarısızlık reddetmek
renal failure
böbrek yetmezliği
sign of failure
başarısızlık işareti
slope failure
sev kırılması, topuk kayması, sev kayması
total failure
toplam hatası
assertion failure
Israr Hatası
audit failure
(Bilgisayar) denetim başarısız
automatically cleared failure
(Bilgisayar,Teknik) otomatik temizlenen arıza
base failure
taban yenilmesi
bending failure
eğilme kırılması
boot failure
başlatma hatası
buckling failure
(Jeoloji) burkulma yenilmesi
buckling failure
burkulma kırılması
call failure probability
cagri basarisizlik orani
cardiac failure
kalp krizi
cataleptic failure
felaket ariza
chance failure
arızi yetersizlik
circular failure
(Jeoloji) dairesel kayma
circular failure
(Askeri) dairesel çökme
circular failure
(Askeri) dairesel hasar
circular failure
(Jeoloji) dairesel yenilme
circulation failure
(Tıp) dolaşım yetmezliği
cohesive failure
(Gıda) yapışma kusuru
composite surface of failure
karmaşık kopma sathı
composite surface of failure
karmaşık kopma yüzeyi
controlled failure point
(Askeri) kontrollü kırılma noktası
controlled failure point
(Askeri) KONTROLLU KIRILMA NOKTASI (HV.): Ağırlık altında kırılması muhtemel olan ve kontrol altında bulundurulan bir nokta
critical failure
(Nükleer Bilimler) kritik kusur
crop failure
(Çevre) mahsul kıtlığı
cumulative damage failure
(Çevre) kümülatif hasar durumu
cumulative failure frequency
(Havacılık) kümülatif arıza frekansı
disk drive failure
Disk Sürücü Bozulması
doomed to failure
başarısızlığa mahkum
early failure
(Havacılık) başlangıç arızası
endurance failure
krank şaftlarda kırılma
endurance failure
endürans kırılması
equipment failure
(Bilgisayar,Teknik) donatı hatası
exec failure
(Bilgisayar) exec hatası
flame failure device
alev kontrolu
flame failure device
alev kontrolü
foundation failure
(İnşaat,Teknik) temel göçmesi
fuse failure
(Otomotiv) sigorta arızası
general shear failure
genel kayma yenilmesi
griffith failure criterion
griffith yenilme/kırılma kriteri
griffith-murrel failure criterion
griffith-murrel yenilme/kırılma kriteri
heart failure
kâlp rahatsızlığı
heart failure
kâlp sektesi
heart failure
kâlp yetmezliği

Leyla kalp yetmezliği için kritik bir riskteydi. - Layla was at a critical risk of heart failure.

Tom, yirmi Ekim'de 93 yaşında kalp yetmezliğinden öldü. - Tom died of heart failure on October twentieth at the age of 93.

in the event of failure
başarısızlık durumunda
in the event of my failure
başaramassam
in the event of my failure
şayet başarılı olamazsam
incipient failure
yenilme başlangıcı
incipient failure
göçme başlangıcı
incipient failure
kırılma başlangıcı
incipient failure
kopma başlangıcı
independent failure
(Havacılık) bağımsız arıza
initialization failure
Sıfırlama başarısız
local shear failure
yerel kayma yenilmesi
local shear failure
lokal makaslama yenilmesi
login failure
(Bilgisayar) oturum açma hatası
married failure
(Askeri) MÜŞTEREK HATA: Deniz mayın harbinde, ağırlığı ile bağlantılı olarak deniz dibinde duran demirli mayınların, bozuk mekanizmaları nedeniyle bırakılamamaları
passive failure
pasif kırılma
planar failure
düzlemsel yenilme
planar failure
düzlemsel kayma
power failure
(arıza nedeniyle) elektrik kesintisi
power failure
enerji kesintisi
probability of failure
(Askeri) BAŞARISIZLIK İHTİMALİ
progressive failure
(Çevre) gelişen çatlaklar
prosthesis failure
(Tıp) protez başarısızlıkları
punching shear failure
zımbalama kayma yenilmesi
random failure
(Bilgisayar) rastgele bozulma
random failure
rastgele arıza
reciprocity failure
(Fotoğrafçılık) pozlama dengesi hatası
rock failure
kaya kopması
rock failure
kaya yenilmesi
second failure
ikinci hata
server failure
(Bilgisayar) sunucu arızası
shear failure
makaslama yenilmesi
shear failure
kayma yenilmesi
shear failure
kesme yenilmesi
shear failure
kesme göçmesi
single additional failure
(Nükleer Bilimler) tek ilave arıza
single failure
(Nükleer Bilimler) tek arıza,tek hata
single failure criteria
(Nükleer Bilimler) tek arıza kriteri
strain failure
yenilme uzaması
strain failure
kırılma uzaması
structural failure
(İnşaat) strüktürel kusur
submarine slope failure
(Çevre) deniz dibi yamaç kayması
successive failure
ardıl göçme
successive failure
ardışık göçme
system failure
Sistem hatası
toe failure
topuk yenilmesi (kayması)
unilateral heart failure
(Tıp) ünilateral kalp yetmezliği
unlock failure
(Bilgisayar) kilit açma hatası
vascular access failure
(Tıp) damar yolu yetersizliği
wedge failure
kama türü kayma
İngilizce - İngilizce
Termination of the ability of an item to perform its required function
An object, person or endeavour in a state of failure or incapable of success
State or condition of not meeting a desirable or intended objective, opposite of success
{n} a becoming insolvent, deficiency, defect, omission, fault
Deviation of the software from its expected delivery or service [Fenton]
When a global failure occurs, the token fail is returned This occurs when no value can be inferred that satisfies any set of equality constraints In a specific subtask, a failure occurs when no value can be inferred that satisfies the current equality constraints --and causes backtracking at that point
means the breakage, displacement, or permanent deformation of a structural member or connection so as to reduce its structural integrity and its supportive capabilities
The event, or inoperable state, in which any item or part of an item does not, or would not, perform as previously specified
(software engineering) inability of a system or component to perform its required functions within specified performance requirements It is manifested as a fault
an unexpected omission; "he resented my failure to return his call"; "the mechanic's failure to check the brakes"
Load refusal, breakage, or separation of components
If there is a failure of something, for example a machine or part of the body, it goes wrong and stops working or developing properly. There were also several accidents mainly caused by engine failures on take-off He was being treated for kidney failure
The inability of an item, product or service to perform required functions on demand due to one or more defects
Decay, or defect from decay; deterioration; as, the failure of memory or of sight
a person with a record of failing; someone who loses consistently
In ability of a product to meet its performance specifications
If there is a failure of a business or bank, it is no longer able to continue operating. Business failures rose 16% last month. = collapse. anemia of bone marrow failure congestive heart failure heart failure kidney failure renal failure
A failing; a slight fault
Your failure to do a particular thing is the fact that you do not do it, even though you were expected to do it. their failure to get the product mix right
an unexpected omission; "he resented my failure to return his call"; "the mechanic's failure to check the brakes" an act that fails; "his failure to pass the test" an event that does not accomplish its intended purpose; "the surprise party was a complete failure" a person with a record of failing; someone who loses consistently loss of ability to function normally; "kidney failure" lack of success; "he felt that his entire life had been a failure"; "that year there was a crop failure
If something is a failure, it is not a success. The marriage was a failure and they both wanted to be free of it His six-year transition programme has by no means been a complete failure. success
Failure is a lack of success in doing or achieving something, especially in relation to a particular activity. This policy is doomed to failure Three attempts on the British 200-metre record also ended in failure. feelings of failure. success
A becoming insolvent; bankruptcy; suspension of payment; as, failure in business
loss of ability to function normally; "kidney failure"
an event that does not accomplish its intended purpose; "the surprise party was a complete failure"
Deviation of the software from its expected delivery or service [4] (after Fenton)
If you say that someone is a failure, you mean that they have not succeeded in a particular activity, or that they are unsuccessful at everything they do. Elgar received many honors and much acclaim and yet he often considered himself a failure success
a person with a record of failing; someone who loses consistently loss of ability to function normally; "kidney failure"
lack of success; "he felt that his entire life had been a failure"; "that year there was a crop failure"
Collapse or slippage of a large mass of bank material into a stream
Omission; nonperformance; as, the failure to keep a promise
Cessation of supply, or total defect; a failing; deficiency; as, failure of rain; failure of crops
n The condition of not achieving the desired end objective The condition or being insufficient or falling short
Want of success; the state of having failed
The inability of a system to perform its required functions within specified performance requirements (IEEE 610 12-1990)
inability to discharge all your debts as they come due; "the company had to declare bankruptcy"; "fraudulent loans led to the failure of many banks"
Another name for a Candidate A Transition that is not a Nominal Transition Code: api/livingstone *
Complete fatigue When you perform a given exercise to failure, you have done as many complete reps in strict form as you can, and can no longer complete the movement Failure is the point where the muscle group you are training is completely fatigued This is the most critical part of bodybuilding, for it is this condition of fatigue that initiates the growth process that ultimately makes the muscle stronger, and bigger
The event in which any item or part of an item does not perform as previously specified NOTE: Failures may be classified as to such aspects as cause, degree, relevance, chargeability, dependence and responsibility
The inability of a system or component to perform its required functions within specified performance requirements [IEEE90] A failure is characterized by the observable symptoms of one or more defects that have a root cause in one or more faults
ultimate separation of metal parts due to applied loads i e it breaks
{i} inability to succeed; lack of success; neglect; lack; non-performance; bankruptcy; downfall
lack of success; "he felt that his entire life had been a failure"; "that year there was a crop failure
The inability of an item, product, or service to perform required functions on demand due to one or more defects
A situation where a program is in a state that was not foreseen by the programmer A program in such a state has a defect or is said to be defective A failure may or may not be detected by the program itself If, undetected, the failure just causes the program to do the wrong thing
The temporary or permanent functional impairment of a component or device caused by physical, mechanical, chemical, or electrical damage
a condition at which a structure reaches a limit state such as cracking or deflection; usually does not involve fracture since failing structures are deemed unsafe, therefore unusable, before they collapse
the act of a mass wasting, failure is when a slopes material gives away and moves downslope; often occuring along a plane or planes
deviation of the software from its expected delivery or service
an act that fails; "his failure to pass the test"
an item of equipment has suffered a failure when it is no longer capable of fulfilling one or more of its intended functions Note that an item does not need to be completely unable to function to have suffered a failure For example, a pump that is still operating, but is not capable of pumping the required flow rate, has failed In Reliability Centered Maintenance terminology, a failure is often called a Functional Failure Would you classify a planned equipment shutdown as a failure? Would you classify a routine equipment shutdown at shift change as a failure? Under this definition, the answer in the first case would be yes, but in the second case would be no The justification for the inclusion of planned shutdowns as failures is that a failure, as defined, causes a disruption to the desired steady-state nature of the production process, and therefore should, ideally, be avoided
An incident in which an item does not perform an intended function
defailure
fail

We do not tolerate failure. - We don't tolerate failure.

We don't tolerate failure. - We do not tolerate failure.

missuccess
failure rate
The frequency with which an engineered system or component fails, expressed for example in failures per hour
failure mode analysis
(Kalite Kontrol) Procedure for detecting the common cause in a set of similar failures, by observing which malfunction symptoms appear immediately before or after a failure
failure analysis
An investigation to determine the physics of the failure mechanism (Failure Analysis typically requires the use of laboratory or supplier facilities)
failure analysis
1) A formalized approach to determine the cause and nature of part failures and to recommend corrective actions 2) The organization that performs such work
failure analysis
the implementation task of determining the exact nature and location of a defect in order to: Debug (i e , fix) the defect, Identify and debug similar defects, and Initiate corrective action to prevent future occurrences of similar defects
failure analysis
Subsequent to failure, the logical systematic examination of an item, its construction, application, and documentation to identify the failure made and determine the failure mechanism and its basic course
failure analysis
The systematic examination of an item, which may include electrical, chemical, or metallurgical evaluation, to identify and analyze the modes, mechanisms, causes, and consequences of potential and real failures
failure modes and effects analysis
(Ticaret) (FMEA) A bottomup process or function analysis that examines the effects and interaction of failures at the micro level that may combine to create failure in an end item
failure of consideration
without compensation, without recompense, without payment
failure to repay a loan
annulment of a debt, non-repayment of a loan
failure to thrive
describes a child whose height / weight / head circumference measures are significantly below those expected at their current age
failure to thrive
A condition characterized by lag in physical growth and development
failure to thrive
failure to grow and gain weight; often due to increased energy expenditure with congenital heart disease
failure to thrive
a condition in which a child loses or fails to gain weight and grows at a slower rate than expected Failure to thrive may be due to faulty metabolism, illness or malnutrition; HIV positive children often exhibit failure to thrive
failure to thrive
Refers to poor weight gain
congestive heart failure
A syndrome marked by weakness, edema and shortness of breath, due to the inability of the heart to circulate the blood adequately to the lungs and other tissues
ground failure
An effect of seismic activity, such as an earthquake, where the ground becomes very soft, due to the shaking, and acts like a liquid, causing landslides, spreading, and settling
heart failure
The cessation of the heartbeat; cardiac arrest
heart failure
The chronic inability of the heart to pump a sufficient amount of blood throughout the body, leading to a pooling of blood and shortness of breath
kidney failure
Any condition, acute or chronic, where the kidneys cease to function properly
mean distance between failure
A measure of reliability that expresses the average distance travelled by a type of lorry, bus, rolling stock, etc, before preventative or reparative maintenance is required
single point of failure
a component in a device, or a point in a network, that, if it were to fail would cause the entire device or network to fail; normally eliminated by adding redundancy
structural failure
Loss of the load-carrying capacity of a component or member within a structure or of the structure itself. Structural failure is initiated when the material in a structure is stressed to its strength limit, thus causing fracture or excessive deformations

Structural failure will occur in three minutes, 30 seconds.

success has many fathers, failure is an orphan
Many will seek credit for success, few will accept responsibility for failure
acute kidney failure
(Tıp, İlaç) Renal failure associated with burns or other trauma or with acute infection or obstruction of the urinary tract, acute renal failure
acute renal failure
(Tıp, İlaç) Renal failure associated with burns or other trauma or with acute infection or obstruction of the urinary tract, acute kidney failure
market failure
The inability of private markets to produce certain goods and services
market failure
Market failure is a term used by economists to describe the condition where the allocation of goods and services by a market is not efficient. The first known use of the term by economists was in 1958, but the concept has been traced back to the Victorian philosopher Henry Sidgwick. The belief that markets can fail is a common mainstream justification for government intervention in free markets. Economists, especially microeconomists, use many different models and theorems to analyze the causes of market failure, and possible means to correct such a failure when it occurs. Such analysis plays an important role in many types of public policy decisions and studies. However, not all economists believe that market failures occur, or that they are compelling arguments for government intervention, due to government failure
power failure
A power outage (also known as power cut, power failure or power loss) is the loss of the electricity supply to an area
A failure
turkey
acute renal failure
renal failure associated with burns or other trauma or with acute infection or obstruction of the urinary tract
bank failure
the inability of a bank to meet its credit obligations
brake failure
brakes fail to stop a vehicle
business failure
business unable to meet its debt obligations
catastrophic failure
A device that completely ceases to function It is usually the result of some type of electrical, thermal, of mechanical overstress This overstress is often caused by ESD such as a discharge from a person or an object See Failure Mechanism
catastrophic failure
A complete functional failure of an electronic device that renders it inoperable A catastrophic failure is often the end result of previous degradation of the device by static discharge See "Degradation" Charge Decay - See "Static Decay" Common Point Ground - A single grounding point to which two or more ground cords are connected; a grounding system that connects two or more ground cords to the same grounding point Conductive Material - A material that allows electrons to flow easily across its surface or through its mass Conductivity - The ability of a material to conduct electricity (i e to allow electrons to flow across its surface or through its mass) Back To Top
catastrophic failure
An exceptional circumstance so incapacitating that your program cannot hope to prevent or deal with it At this point, the only hope is in recovery
catastrophic failure
Sudden, unexpected failure of a machine resulting in considerable cost and downtime
catastrophic failure
When a device that was initially good now fails to function under any condition
catastrophic failure
A failure that, in the opinion of the judges, is not due to or caused by improper design, construction, or preflight preparations of the model This can include a malfunction of the model rocket motor, a model being run over by a car or stolen, an irreversible error by a meet official such as a lost flight card, or a similar occurrence beyond the control of a contestant This does not include improper assembly of a reloadable motor A flight experiencing a catastrophic failure can be declared not to be an official flight See Rule 11 5
causing failure
impeding success, causing one to fail in an endeavor
chronic renal failure
renal failure that can result from a variety of systemic disorders
circulatory failure
failure of the cardiovascular system to supply adequate amounts of blood to body tissues
congestive heart failure
condition in which the heart does not pump properly and causes an accumulation of fluid in the lungs, CHF (Medicine)
congestive heart failure
A condition marked by weakness, edema, and shortness of breath that is caused by the inability of the heart to maintain adequate blood circulation in the peripheral tissues and the lungs. Heart failure resulting in the accumulation of fluid in the lungs and other body tissues. It is related mainly to salt and water retention in the tissues rather than directly to reduced blood flow. Blood pools in the veins (vascular congestion) because the heart does not pump efficiently enough to allow it to return. It may vary from the most minimal symptoms to sudden pulmonary edema or a rapidly lethal shocklike state (see shock). Chronic states of varying severity may last years. Symptoms tend to worsen as the body's attempts to compensate for the condition create a vicious circle. The patient has trouble breathing, at first during exertion and later even at rest. Treatment is directed toward increasing the strength of the heart's muscle contraction, reduction of fluid accumulation, and elimination of the underlying cause of the failure
congestive heart failure
inability to pump enough blood to avoid congestion in the tissues
crop failure
the failure of crops to produce a marketable surplus
end in failure
not succeed
engine failure
breakdown of an engine
engine failure
engine does not run
failures
plural of failure
fulminant hepatic failure
sudden acute liver failure caused by any of several reasons (esp. aspirin overdose, hepatitis and liver damage), FHF
heart failure
A condition where the heart muscle weakens and cannot pump blood efficiently Fluid accumulates in the lungs, hands, ankles, or other parts of the body
heart failure
The result of weakening of heart muscle from one of many causes which results in inadequate supply of blood to the body and often build-up of fluid in the lungs
heart failure
The failure of the heart to pump well enough to supply blood to the rest of the body
heart failure
Heart failure is a serious medical condition in which someone's heart does not work as well as it should, sometimes stopping completely so that they die. a serious medical condition in which someone's heart stops working properly, often resulting in death = heart attack. Inability of one or both sides of the heart to pump enough blood for the body. Causes include pulmonary heart disease, hypertension, and coronary atherosclerosis. A person with left-sided heart failure experiences shortness of breath after exertion, difficulty in breathing while lying down and night breathlessness, and abnormally high pressure in the pulmonary veins. A person with right-sided failure experiences abnormally high pressure in the systemic veins, liver enlargement, and accumulation of fluid in the legs. A person with failure of both ventricles has an enlarged heart and a three-beat heartbeat. Treatment includes bed rest, medications such as digitalis, control of excess salt and water retention, and elimination of the underlying cause. See also congestive heart failure
heart failure
Heart failure is a degenerative condition that occurs when the heart muscle
heart failure
A condition that causes the heart to pump blood less effectively than normal As a result, fluid often collects in the lungs, leading to breathlessness and swelling of the legs and ankles Common causes include chronic hypertension and heart attack
heart failure
inability of the heart to function properly
heart failure
The job of the heart is to pump blood and oxygen to all of the cells in the body If the heart cannot pump vigorously enough to accomplish this, it is called heart failure If blood is not being pumped well, but instead congesting in abnormal places, the clincal signs of edema and JVD (jugular venous distension) are seen The patient often feels tired and short of breath There are many causes of heart failure and the treatment depends of the underlying cause For example, some people have systolic heart failure where their heart is not able to pump strongly Fewer people have a different type of heart failure called diastolic failure because their hearts cannot relax and allow blood to return
heart failure
inability of the heart to pump enough blood to sustain normal bodily functions
heart failure
-See congestive heart failure
heart failure
Heart failure is a degenerative condition that occurs when the heart muscle weakens and the ventricle no longer contracts normally The heart can then no longer pump enough blood to the body This may limit exercise tolerance, or may cause fluid retention with swelling of the feet or shortness of breath
heart failure
a condition caused by weakening of the heart muscle The heart is strained and can not pump enough blood Fluid can build up in the lungs and other parts of the body Symptoms can include shortness of breath and swelling of the legs, ankles and feet
heart failure
inability of the heart to maintain adequate circulation resulting in a syndrome of weakness, shortness of breath, pitting edema, pulmonary edema and distended neck veins
heart failure
After multiple heart attacks, the heart becomes very enlarged and stretched out and loses its elasticity It becomes so weak it cannot function or contract enough to supply the body's needs When this happens the patient is said to be in heart failure
heart failure
Death of heart muscle, causing loss of blood circulation and possibly death
kidney failure
or renal failure Partial or complete loss of kidney function. Acute failure causes reduced urine output and blood chemical imbalance, including uremia. Most patients recover within six weeks. Damage to various kidney structures can result from chemical exposure, major blood loss, crush injury, hypertension, severe burns, severe kidney infections, diabetes mellitus, renal artery or urinary tract blockage, and liver diseases. Complications include heart failure, pulmonary edema, and high potassium levels. Chronic failure usually results from long-term kidney diseases. The blood becomes too acidic, bones can lose calcium, and nerves can degenerate. The kidneys can sustain life until they lose about 90% of their function. If one is removed, the other increases in size and function to compensate. Failure of both usually requires dialysis or kidney transplant
kidney failure
{i} renal failure, complete or partial lack of kidney function
power failure
A power failure is a period of time when the electricity supply to a particular building or area is interrupted, for example because of damage to the cables. = outage. a period of time when there is no electricity supply
power failure
equipment failure resulting when the supply of power fails; "the ice storm caused a power outage"
power failure
power outage, decrease in electrical supply, decrease in voltage
recipe for failure
action or procedure that is certain to fail
recovery from power failure
operations performed by a computer in order to return to proper operation after a power failure
renal failure
inability of the kidneys to excrete wastes and to help maintain the electrolyte balance
renal failure
—Decline in kidney function over time; caused by a number of disorders which include longstanding hypertension, diabetes, congestive heart failure, lupus, or sickle cell anemia
renal failure
kidney failure, lack of kidney function
renal failure
failure of the kidney to cleanse the blood causing the build up of waste products in the blood
renal failure
The inability of the kidney to manufacture and excrete urine causing waste product to accumulate in blood plasma
renal failure
kidney failure
renal failure
failure of kidney function leading to increasing levels of waste products in the blood stream
total failure
absolute failure, total lack of success, defeat
Türkçe - İngilizce

failure teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Failure to Thrive
(Tıp) Bir bebek yeterli büyümediğinde meydana gelen durum.Büyüme aksaklığı
Fulminant Hepatic Failure
(Tıp) (FHF) FHF.Sağlıklı bir kimsede aniden beliren bir karaciğer bozukluğu.FHF'nin en yaygın sebepleri;Akut sarılık,yüksek dozda Aminofenler(Ateş düşürücü ve ağrı kesici örneğin;Tylenol) ve reçetesiz ilaçların sebep olduğu karaciğer hasarları
failure