işi

listen to the pronunciation of işi
Türkçe - İngilizce
{f} radiating
work

It is utterly impossible to finish the work within a month. - Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız.

It is rather ridiculous that, in some countries, a person cannot even release their own work into the public domain. - Bazı ülkelerde, birinin kendi işini bile kamuya bırakamaması oldukça saçmadır.

{i} occupation

Gaziantep was freed from the French occupation in 1921. - Gaziantep, 1921'de Fransız işgalinden kurtarıldı.

My brother has no occupation now. - Erkek kardeşimin şu anda işi yok.

hamur işi
pastry

Sami had a pastry blog. - Sami'nin bir hamur işi bloğu vardı.

business

My father is a businessman. - Babam bir iş adamıdır.

There were hundreds of taxis at the airport, all touting for business. - Havaalanında yüzlerce taksi vardı,hepsi iş için çığırtkanlık yapıyorlardı.

job

She decided to quit her job. - İşinden ayrılmaya karar verdi.

Ann can't find a job. - Ann, bir iş bulamıyor.

work

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

I think you will have done all the work soon. - Sanırım yakında tüm işleri bitirmiş olacaksınız.

işi oluruna bırakmak
let sleeping dogs lie
işi sürdürmek
carry on
işi birakmak
work to do something
işi büyütmek
expand business
işi bırakmak
Knock off, go out of business
işi koparmak
getting the job

Biraz gayret edin arkadaşlar şu işi koparalım.

işi olma
to work
işi Allaha kalmak
(for someone) to be in the soup, be beyond help
işi altın
(Konuşma Dili) He is prospering
işi azıtmak
to go too far, overstep the mark
işi azıtmak
to go too far, to run riot
işi ağırdan alma
go slow
işi ağırdan almak
dilly dally
işi ağırdan almak
to drag one's feet
işi başından aşkın
up to the elbows
işi başından aşkın
up to the ears
işi başından aşkın olmak
to be snowed under with work, to be up to one's ears in work
işi başından aşmak/aşkın olmak
to be extremely busy
işi berbat etmek
muck up a job
işi bilmek
be on the ball
işi bilmek
to know one's onions, to know one's stuff, to know the ropes
işi bitik
all up
işi bitik olmak
be all up with smb
işi bitirmek
tie it up
işi bitmek
1. for a job in hand to finish. 2. (Konuşma Dili) to be very tired, be worn to a frazzle
işi bitmek
to finish
işi bitmek
finish with
işi bitmiş
washed-up
işi bitmiş
worn out
işi bitmiş
dished
işi bozmak
to throw a monkey wrench in the works
işi bozmak
throw a monkey wrench in the works
işi bozulmak
for one's business affairs or an undertaking to go awry/take a downward turn
işi bırakma
walkout
işi bırakma eylemi yapmak
strike work
işi bırakmak
1. to quit a job. 2. to stop working. 3. to go on strike
işi bırakmak
to knock off; to go out of business
işi ciddiye almak
mean business
işi ciddiye almak
to treat sth seriously
işi duman olmak
slang to be in the soup, be in trouble
işi durdurma
stoppage
işi durdurmak
shut down
işi dökmek
1. unintentionally to become, turn into: İşi öğretmenliğe döktü. He's unintentionally become a teacher. 2. to act as if: İşi oyuna döktü. He acted as if it were a game
işi düşmek
1. to have to go (somewhere or to someone) on business. 2. to need (someone's) help
işi düşmek
to need sb's help
işi e geldiği gibi değiştirmek
bend
işi genişletmek
to branch out (into sth)
işi gizli tutmak
sink the shop
işi görmek
to serve the purpose
işi halletmek
to turn the trick
işi kadere kalmış
big with fate
işi kalmamak
to finish with sb/sth
işi kıvırmak
fill the bill
işi monotonca götürmek
jog on
işi olan
on the job
işi olmak
do with
işi olmamak
(birinin) be outside one's beat
işi olmayan giremez
no admittance accept on business
işi olmayan giremez
no admit except on business
işi oluruna bırakmak
to let things take their course
işi sağlama almak
to play (it) safe
işi sonuna kadar götüren kimse
wholehogger
işi tasfiye etmek
to go out of business
işi yavaşlatma
ca'canny
işi yavaşlatma
slowdown
işi yavaşlatma grevi
go-slow
işi yavaşlatmak
drag one's feet
işi yüzüne gözüne bulaştırmak
to bungle the job
işi zorlaştırmak
to make heavy weather of sth
işi şakaya vurmak
to treat sth as a joke
işi şansa bırakmamak
take one's chance
affair

He has no connection with this affair. - Onun bu işle ile hiçbir bağlantısı yoktur.

You have no right to interfere in other people's affairs. - Diğer insanların işlerine karışmaya hakkın yoktur.

assignment

I couldn't finish my assignments. - İşlerimi bitiremedim.

I have a lot of assignments to do today. - Bugün yapacak çok işim var.

employment

I will make an application to that firm for employment. - İş için bu firmaya başvuruda bulunacağım.

They are crying to the government to find employment for them. - Onlara iş bulması için hükümete bağırıyorlar.

{i} cause

The recession caused many businesses to close. - Durgunluk birçok işletmenin kapanmasına neden oldu.

Tom causes me a lot of extra work. - Tom başıma fazladan iş çıkarıyor.

{i} shop

Let's talk shop for a while. - Bir süre iş konuşalım.

I had to do all the housework, but I wish I had gone to the movies or shopping. - Bütün ev işlerini yapmak zorunda kaldım, ama keşke sinemaya ya da alışveriş yapmaya gitseydim.

{i} appointment

Here is your appointment card. - İşte, randevu kartınız.

I canceled my appointment because of urgent business. - Acil bir işten dolayı randevumu iptal ettim.

occupation, line of work, work
work; job, occupation, profession, work, appointment, employment, calling, pursiut; duty; labour, labor; business; service; trade; profit, benefit; act, doing, deed; matter, affair; fuck, screw
{i} commerce

Many small business owners belong to a chamber of commerce. - Birçok küçük işletme sahipleri bir ticaret odasına aittir.

The soul of commerce is upright dealing. - Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır.

task

I cooperated with him in the task. - Görevde onunla işbirliği yaptım.

Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks. - Sizin robotunuz yemekleri hazırlayacak, temizleyecek, bulaşıkları yıkayacak, ve diğer ev işlerini yapacak.

work, labor
{i} doing

The export business isn't doing well. - İhracat işi iyi yapılmıyor.

Illness prevented him from doing his work. - Hastalık onun işini yapmasını engelledi.

occupational; regulation
{i} mission

Tom abandoned the mission and quit his job. - Tom görevini terk etti ve işinden ayrıldı.

I have a mission to accomplish. - Yapacak bir işim var.

oyma işi
fretwork
function

I think everything is functional. - Sanırım her şey işlevsel.

Memory is an essential function of our brain. - Bellek beynimizin önemli bir işlevidir.

gig

She has a gigantic appetite. - Onun devasa bir iştahı vardır.

uyuşturucu işi yapmak
deal
{i} show

He showed me the ropes. - Bana işin inceliklerini gösterdi.

I want a hot shower before I go back to work. - İşe geri dönmeden önce sıcak bir duş istiyorum.

{i} piece

Here's a piece of candy. - İşte bir parça şeker.

Here's a piece of paper. - İşte bir parça kağıt.

(yokluğunda) işi yürütmek
(deyim) hold the fort
acemi işi
(Muzik) amateurish
ciltleme işi
binding
deri işi
leatherwork
dinlenmek işi
turnaround
fabrika işi
manmade
günlük ev işi
chore
hamur işi
dolci
hesap işi
(Ticaret) computation
ihmal edilmiş bir işi yapmak
catch up on
insan işi
manmade
working

He has spent most of his working life as a diplomat. - İş hayatının çoğunluğunu bir diplomat olarak geçirdi.

I'm tired of working a nine-to-five job. - Dokuz-beş işinde çalışmaktan bıktım.

trouble

I had some trouble with the work. - İşle ilgili biraz sorunum var.

Her novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues. - Onun yeni fikirleri daha tutucu iş arkadaşlarıyla sık sık başını derde sokuyor.

hold

He is holding up her work. - O onun işini engelliyor.

Tom was unable to hold a job or live by himself. - Tom bir iş bulamadı ya da tek başına yaşayamadı.

project

We should collaborate on the project. - Proje üzerinde işbirliği yapmalıyız.

He had a lot to do with that project. - O proje ile ilgili yapacak çok işi vardı.

workings
(Ticaret) labor

They will organize a labor union. - Bir işçi sendikası düzenleyecekler.

The laborers formed a human barricade. - İşçiler bir insan barikatı kurdu.

line

Your plan sounds good, but the bottom line is: will it bring us more business? - Planın iyi görünüyor fakat asıl önemli olan şu: bize daha çok iş getirir mi?

If you are a parent, don't allow yourself to set your heart on any particular line of work for your children. - Eğer bir ebeveyn iseniz, çocuklarınız için belli bir iş dalını çok istemenize izin vermeyin.

(Ticaret) shirking
errand

The boy often runs errands. - Çocuk sık sık getir götür işleri yapar.

Tom often runs errands for Mary. - Tom sık sık Mary'nin ayak işlerini yapar.

(Ticaret) engagement
kabul etmek (işi)
take on
kafes işi
openwork
kafes işi
lathwork
kalem işi
hand-drawn
kalem işi
hand-carved
makine işi
machine-made
metal-işi
metalworking
oyma işi
engraving
sepet işi
wickerwork
sıra işi
ordinary
sıra işi
(Turizm) common
temizleme işi
clearing
usta işi
master stroke
usta işi olmayan
inexpert
yıkım işi
demolition work
zincir işi
(Teknik,Tekstil) chain stitch
çocuk işi
pushover
çocuk işi
child's play
trade

In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter. - Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü.

Do you want to trade jobs? - İşleri takas etmek ister misin?

commission
matter

Tom is not a lazy boy. As a matter of fact, he works hard. - Tom tembel bir çocuk değildir, İşin aslına bakarsanız, o çok çalışır.

The only thing that matters is whether or not you can do the job. - Önemli olan tek şey, işi yapabilip yapamayacağındır.

pursuit
action

To all appearances, their actions haven't borne fruit. - Görünüşe bakılırsa, onların eylemleri işe yaramadı.

Union members will vote today on whether to take industrial action. - Bugün sendika üyeleri iş yavaşlatma eylemi yapıp yapmayacaklarını oylayacak.

shebang
act

And with that we finish the activities for today. - Ve böylelikle bugünlük işleri bitirdik.

To all appearances, their actions haven't borne fruit. - Görünüşe bakılırsa, onların eylemleri işe yaramadı.

Labour
deed

Desperate needs lead to desperate deeds. - Umutsuz ihtiyaçlar umutsuz işlere yol açar.

He does one good deed every day. - O her gün bir sevap işler.

dealings

I keep a daily record of my business dealings. - İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım.

Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others. - Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır.

avocation
field

Computers have invaded every field. - Bilgisayarlar her yeri işgal etti.

post

We always walk by the post office on the way to work. - Biz her zaman işe giderken postaneye yakın yürürüz.

I postponed doing my housework for a few hours. - Ben, birkaç saatliğine ev işimi yapmayı erteledim.

workpiece
undertaking
duty

It's your duty to finish the job. - İşi bitirmek sizin göreviniz.

Your duty is to save your country from a foreign invasion. - Senin görevin ülkeni bir yabancı işgalinden kurtarmak.

transaction

I must close this transaction within a week. - Bu işlemi bir hafta içinde kapatmalıyım.

The businessman didn't dare withdraw from the transaction. - İş adamı işlemden çekilmeye cesaret etmedi.

situation

I've got a situation to deal with. - İlgilenecek bir işim var.

Tom is usually useless in these situations. - Tom genellikle bu durumlarda işe yaramaz.

position

The CEO's unwillingness to cooperate put us in a difficult position. - CEO'nun işbirliği yapma konusundaki isteksizliği bizi zor duruma soktu.

He occupies a prominent position in the firm. - O, firmada önemli bir konumu işgal eder.

concern

So far as he was concerned, things were going well. - Bildiği kadarıyla işler yolunda gidiyordu.

As far as I'm concerned, things are going well. - Bana kalırsa işler iyi gidiyor.

occupational
operation

VISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures. - VISUACT çeşitli ortamları ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını esnek şekilde destekler ve operasyonel işlemleri sunar.

Modern computers carry out ten to the ninth power (10^9) operations per second. - Modern bilgisayarlar saniyede on üzeri dokuz (10^9) işlem yapıyor.

deal

I have a lot of things that I must deal with. - İlgilenmem gereken çok işim var.

I have a great deal to do today. - Bugün yapacak çok işim var.

işi bırakmak
knock off
{i} place

My brother is a well doer. He was just at the wrong place at the wrong time. - Erkek kardeşim iyi bir işyapandır. O sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydi.

It seems that certain operations cannot take place. - Belirli işlemler gerçekleşlmeyecek gibi görünüyor.

biz
ayak işi
Errand
diftong durumuna gelme işi
diphthong cases come to work
dikiş işi
sewing work
dokunmak işi
to touch the job
dosyalamak işi
Filing work
duyumsatmak işi
to feel the job
el işi
handmade
ellenmek işi
be used for business
engellemek işi
To prevent work
erimek işi
to melt the job
ezmek işi
work crush
fırçalanmak işi
to be brushed on
göndermek işi, irsal
To submit work, sending
gül yağı çıkarma veya satma işi
The task of removal or sale rose oil
haccetmek işi
to work haccet
harelenmek işi
to work harelen
hristiyanlaştırmak işi
Christianize the job
hüzünlenmek işi
business is woefully
ileri atılma, atılma işi
burst, dash business
islatmak işi
Wetting your business
the work
{s} regulation

There need to be new regulations for export businesses. - İhracat işletmeleri için yeni düzenlemeler olmalı.

Regulations protect workers. - Düzenlemeler işçileri korur.

{i} calling

I'm calling in sick tomorrow. - Yarın işten hastalık izni alıyorum.

Tom doesn't like Mary calling him at work. - Tom, Mary'nin onu iş yerinde aramasından hoşlanmıyor.

activity

Tatoeba should not admit as collaborators those who only wish to denigrate its image and demean its activity. - Tatoeba, yalnızca imajını kötülemek ve faaliyetini aşağılamak isteyenleri işbirlikçi olarak kabul etmemeli.

Tom is showing no signs of brain activity. - Tom hiçbir beyin aktivitesi işareti göstermiyor.

of work
buisness
işıklandırılmak işi
işıklandırılmak work
kabarma işi veya biçimi
swell job, or format
kapaklanmak işi
Caps work
karlamak işi
to snow business
karşılanma işi veya biçimi
or form of compensation for work
karşıtlaşmak işi
Integrated anti-business
katlanmak işi
to take the job
kayık işletme işi
boats business business
kenetlenme işi veya biçimi
docking, or formats for business
kesme işi
cutting work
korkalamak işi
to work korkala
kutlanma işi veya biçimi
celebrated work or style
kötürümleşmek işi
become crippled business
kıskanma işi veya biçimi
business or form jealous
mahmurlaşmak işi veya durumu
job or become sleepy state
olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma
become impossible task, impossible recovery
panayırcının işi veya mesleği
panayırcı his business or profession
paralelleştirmek işi veya durumu
collimate the business or condition
sahiplenmek işi
to adopt business
seslemek işi veya durumu
to listen to the business or condition
siyanürlemek işi
To the cyanide work
sloganlaşmak işi veya durumu
become the slogan of the business or condition
tiplemek işi veya durumu
typing of business or state
yalamak işi veya biçimi
lick job or format
zıngırdamak işi veya durumu
zıngırda business or state
çerçevelemek işi
Frame work
çöktürmek işi
to precipitate the job
task; occupation
business, trade, commerce
piece of work

Tom is a real piece of work. - Tom işin gerçek bir parçası.

He's a real piece of work. - O, işin gerçek bir parçası.

event, something
Türkçe - Türkçe

işi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

işi duman
İşi ve durumu kötü
işi tıkırında
İşi çok uygun, çok iyi
Emek, işçilik, ustalık. İşlem
Kamu yararına yapılan işler
Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
Gizli sebep veya maksat: "Çoktandır köylünün şurada burada yayıp gezeceği ehemmiyetli bir iş, bir keramet gösterememişti."- R. H. Karay
Ticari anlaşma, alışveriş
Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma
Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev: "Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim."- Ö. Seyfettin
Herhangi bir maksatla kurulan düzen: "İşlerini bırakmışlar, dükkânlarını kapamışlar, akın akın şehri terk edip gidiyorlardı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç
Sorun, konu, mesele, maslahat: "Etrafın gülüşmeleri arasında iş anlaşıldı."- H. C. Yalçın
İşlem

İşlemeyen demir pas tutar. - İşleyen demir paslanmaz.

Herhangi bir maksatla kurulan düzen
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma: "İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir."- S. F. Abasıyanık
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü
Gizli sebep veya maksat
Uğraş
Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek: "Sonunda bir iş buldum."- S. F. Abasıyanık. İş yeri: "Kalk yavrum, işe geç kalacaksın."- S. F. Abasıyanık
Nakış, örgü gibi elde yapılan şey
Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış
Bir değer yaratan emek
Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılır
Sorun, konu, mesele, maslahat
Emek, işçilik, ustalık
Nakış, örgü gibi elde yapılan şey: "Komşu kadın elindeki işini dizine bırakıp geline döndü."- M. Ş. Esendal
İş yeri
Yapılan şey, davranış
İş
(Osmanlı Dönemi) BÂB
İşi bırakmak
grev yapmak
işi