loss

listen to the pronunciation of loss
İngilizce - Türkçe
kayıp

Kim kayıp için sorumluluk alıyor? - Who's taking responsibility for the loss?

Bill kayıp için suçlamayı kabul etti. - Bill took the blame for the loss.

{i} zarar

Biz onu yıllarca zararına çalıştırdığımız için binayı satmak zorunda kaldık. - We had to sell the building because for years we had operated it at a loss.

Zararları bir milyon yene ulaştı. - Their losses reached one million yen.

(Nükleer Bilimler) kayıp,atılım
yitim
(Kanun) gaiplik
dokunca
(Dilbilim) düşme
(Askeri) ölü

Onun ölümü ülkemiz için büyük bir kayıptı. - His death was a great loss to our country.

Dan karısı Linda'nın ölümüyle korkunç bir kayıp yaşadı. - Dan suffered a terrible loss with the death of his wife, Linda.

kayboluş
ziyan
kaybetme

Sizi yaşatmak hiçbir şey kazandırmaz, kaybetmek ise hiçbir kayıp getirmez. - To keep you is no benefit. To destroy you is no loss.

kaybolma

Annelerinin kaybolması onları çok üzdü. - The loss of their mother grieved them very much.

Uzmanlar, Arctic'teki deniz buzunun kaybolmasından endişe ediyorlar. - Experts are worried about the loss of sea ice in the Arctic.

{i} zayi
{i} ask. kayıp, ölü
loss of civic rightsmedeni haklardan iskat
(Mukavele) kayıp, zarar, ziyan, hasar; israf
harabiyet
{i} tic. zarar, ziyan
loss of profitmahrum kalın
loss leadermüşteri kazanmak için ziyanla satılan belirli bir şey
(Askeri) ZAYİAT, ZARAR
(Biyokimya) yitik
yenilgi

Sumo güreşçisinin sicili, bir galibiyet ve beş yenilgidir. - The sumo wrestler’s record is one win and five losses.

hasaret
dökülmesi

Alopesi saç dökülmesi olarak da bilinir. - Alopecia is also known as hair loss.

Onun yaşında saç dökülmesine uğramak çok üzücü. - Suffering from hair loss at her age is so sad.

kaybolması
loss of...
kaybı
loss function
(İstatistik) kayıp fonksiyonu
loss line
kayıplı hat
loss of
kayıp

Doğum kontrol haplarının olası bir yan etkisi, cinsel dürtüdeki kayıptır. - A possible side effect of the contraceptive pill is a loss of sex drive.

loss of use
(Sigorta) kullanım kaybı
loss payee
(Sigorta) daini mürtein
loss payee
(Sigorta) rehin alacaklısı
loss and gain
zarar ve kâr
loss angle
kayıp açısı
loss chart
kayıp çizelgesi
loss factor
kayıp faktörü
loss function
kayıp işlevi
loss in weight
kilo kaybı
loss in weight
fire
loss leader
zararına satış
loss leader
yok pahasına satış
loss maker
zarar eden işyeri
loss of appetite
iştahsızlık
loss of energy
enerji kaybı
loss of head
yük kaybı
loss of heat
ısı kaybı
loss of water
su kaybı
loss on ignition
akkor kaybı
loss through bleaching
beyazlatma kaybı
loss curve
zarar eğrisi
loss mitigation
kayıpları azaltmak
loss of concentration
konsantrenin bozulması
loss of consciousness
Bilinç kaybı
loss of hair
saç dökülmesi
loss of love
aşkın heder olması
loss of pay
ücret kaybı
loss of prestress
Öngerilme kaybı
loss of sight
görme kaybı
loss of significance
anlam kaybı
loss of voicedness
ünlü olma niteliğini yitirme, titresimsizlestirme
loss of wages
ücret kaybı
loss payee
Daını mürtehin
loss payee
(Sigorta) dain-i mürtehin, rehin alacaklısı
loss-making
Zararına, zararına satış, zarar eden: loss-making subsidiary (zararda bulunulan şube), loss-making price (zararına fiyat)
loss factor
(İnşaat) kayıp etkeni
loss leader
müşteri çekmek için zararına satılan mal
loss maker
(Ticaret) zarara yol açan mal
loss matrix
kayip (yitim) matrisi
loss matrix
(Bilgisayar) yitim matrisi
loss matrix
(Bilgisayar) kayıp matrisi
loss of appetite
{i} iştahı kesilme
loss of appetite
{i} iştah kaybı
loss of balance
dengesizleşme
loss of balance
dengesini kaybetme
loss of balance
ruhsal dengesi bozulma
loss of blood
kanama
loss of coolant accident
(Nükleer Bilimler) (loca) soğutucu kaybı kazası
loss of identity
kişilik kaybı
loss of instrument
(Kanun) senedin ziyaı
loss of proof
(Kanun) delilin ziyaı
loss of proof
(Kanun) delilin kaybı
loss of sight
(Tıp) görüş kuvvetinin kaybı
loss of sold thing
(Kanun) satılan şeyin ziyaı
loss of tax
(Kanun) vergi ziyaı
loss replacement
(Askeri) ZAYİAT İKMAL PERSONELİ: Bir birliğe, zayiattan ileri gelen boşluğu doldurmak için eklenmiş personel. Bak. "filler" ve "replacement"
loss to theater
(Askeri) harekat alanı kaybı
low loss
az kayıplı
low loss line
düşük kayıplı hat
low loss
(Elektrik, Elektronik) düşük kayıplı
Profit-loss sharing
Kâr kaybına ortaklık
stock loss
Bir mal alındığı fiyatın altında bir fiyata satıldığında oluşan kayıp
at a loss
(deyim) at a loss (to do sth.) sasirmis; ne yapacagini bilememek
total loss
(Ticaret) tam zarar
abrasion loss
aşınma kaybı
absorption loss
soğurum yitimi
actual total loss
(Sigorta) gerçek tam ziya
be at a loss for words
Söyleyecek söz bulamamak
be at a loss for words
ne diyeceğini şaşırmak
book loss
(Ticaret) defter zararı
compromised total loss
(Ticaret) sigortalı malın tam ziyanı
compromised total loss
(Ticaret) tam hasar
constructive total loss
(Sigorta) hükmi tam zıya
core loss
(Elektrik, Elektronik) göbek kaybı
coupling loss
(Bilgisayar,Teknik) bağlaşım yitimi
currency loss
(Ticaret) döviz kaybı
dead loss
(Ticaret) tam ziyan
due to a loss
kayıp nedeniyle
due to a loss
kayıp nedeni ile
due to loss
kayıp nedeni ile
due to loss
kayıp nedeniyle
echo loss
(Bilgisayar,Teknik) yankı yitimi
excess of loss
(Sigorta) hasar fazlası reasüransı
excess of loss reinsurance
(Sigorta,Ticaret) hasar fazlası reasüransı
fiber loss
(Bilgisayar) lif üzerindeki yitim
friction loss
(Fizik,Teknik) sürtünme kaybı
gain or loss
(Ticaret) kar veya zarar
gain/loss
(Ticaret) kar/zarar
great loss
büyük kayıp
gross loss
(Ticaret) brüt zarar
gross loss
(Ticaret) brüt hasar
gross loss
(Ticaret) gayri safi zarar
hair loss
kelleşme
heat loss
ısı yitimi
ignition loss
(İnşaat) kızdırma kaybı
impairment loss
(Ticaret) değer düşüklüğü zararı
insertion loss
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) araya sokma yitimi
instantaneous loss function
(Bilgisayar,Teknik) anlık yitim işlevi
losses
(Bilgisayar) kaybedilen
losses
(Bilgisayar) yenilgi

Sumo güreşçisinin sicili, bir galibiyet ve beş yenilgidir. - The sumo wrestler’s record is one win and five losses.

mass loss
kütle kaybı
meet a loss
(Ticaret) zarara uğramak
offset the loss
zarar kapatmak
ordinary profit or loss
(Ticaret) olağan kar veya zarar
outstanding loss
(Sigorta) muallak hasar
outstanding loss
(Sigorta) hasarı önleme
pending loss
(Ticaret) muallak hasar
preserve from loss
zarardan sakınmak
probable maximum loss
(Ticaret) olası zarar tavanı
profit loss
(Ticaret) kar kaybı
profit or loss
(Ticaret) kar veya zarar
provision for loan loss
(Ticaret) kredi riski karşılığı
provision for loss
(Ticaret) zarar karşılığı
recover from loss
zarardan dönmek
recover loss
zararı kapatmak
recover loss
zararı gidermek
recover the loss
zarar kapatmak
result in loss or damage
(Askeri) hasarla sonuçlanmak
result in loss or damage
(Askeri) zararla sonuçlanmak
return loss
(Bilgisayar) dönüş yitimi
return loss
geri dönüş kaybı
sell at loss
zararına satmak
sell something at a loss
bir şeyi zararına satmak
sell something at a loss
zararına satmak
sell with a loss
(Ticaret) zararına satmak
sell with a loss
(Ticaret) zararla satmak
significance loss
anlamlı sayamak yitimi
significance loss
(Bilgisayar) önemli sayamak yitimi
slump loss
(İnşaat) çökme kaybı
specific total loss
toplam özgül kayıp
strength loss
dayanım kaybı
suffer loss
ziyan etmek
suppression loss
bastırma yitimi
total loss
(Sigorta) tam ziya
weight loss
(Denizbilim) ağırlık kaybı
without loss of time
vakit kaybetmeden
yield loss
(Tarım) ürün kaybı
absorbing loss
emme kaybı
at a loss
afallamış
at a loss
şaşkın
at a loss
zararına

Biz onu yıllarca zararına çalıştırdığımız için binayı satmak zorunda kaldık. - We had to sell the building because for years we had operated it at a loss.

Arabamı zararına satıyorum. - I'm selling my car at a loss.

be a dead loss
bir boka yaramamak
bearing friction loss
yatak sürtünme kaybı
bridging loss
köprüleme kaybı
cause a loss
zarar vermek
copper loss
bakır kaybı
current loss
akım kaybı
dead loss
kesin zarar
dead loss
kesin kayıp
defense against loss
kayba karşı savunma
dielectric loss
dielektrik kaybı
dielectric loss angle
dielektrik kayıp açısı
direct loss
direkt hasar
division of loss
zararın bölünmesi
eddy current loss
burgaçlı akım kaybı
energy loss
enerji kaybı
fire loss
yangın hasarı
fire loss
yangın zararı
friction loss
sürtünme yitimi
frictional loss
sürtünme kaybı
gain and loss account
kâr ve zarar hesabı
gross profit and loss
brüt kâr ve zarar
head loss
yük kaybı
hearing loss
işitme kaybı

Yaprak üfleyiciler işitme kaybına neden olabilir. - Leaf-blowers can cause hearing loss.

heat loss
ısı kaybı
hysteresis loss
histerezis kaybı
incremental hysteresis loss
darbe şeklinde histerezis kaybı
induction loss
endüksiyon kaybı
insertion loss
eklenen kayıp
iron loss
demir kaybı
line loss
hat kaybı
make a loss
ziyan etmek
memory loss
hafıza kaybı
power loss
güç kaybı
profit and loss
kar ve zarar
profit and loss account
kâr zarar hesabı
profit and loss account
kar ve zarar hesabı
return loss
geri dönüş kayıbı
total loss
tam hasar

Bu tam hasar değildi. - It wasn't a total loss.

be at a loss for words
ne diyeceğini şaşırmak/bilememek
cause of loss
zarar nedeni
constructive total loss clause
(Sigorta) Sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu, hasarı önlemek için yapılacak masrafın, kurtarılacak değeri aşması veya sigorta konusu olan şeyin tahmini tamir masrafının, ekonomik maliyet sınırını geçmesi hallerinde hükmi tam ziya durumu sözkonusu olmaktadır
data loss
(Bilgisayar) Veri kaybı
dead weight loss
dedveyt zarar
eddy current loss
burgaçli akım kaybı
energy loss
enerji kaybı, erke yitimi
losses
zararlar

Zararları bir milyon yene ulaştı. - Their losses reached one million yen.

ohmic loss
ohmik kayıp
power loss
elektrik kesintisi
profit and loss statement
Kâr-zarar tablosu
İngilizce - İngilizce
An instance of losing, such as a defeat

The match ended in their first loss of the season.

Casualties, especially physically eliminated victims of violent conflict

The battle was won, but losses were great.

The hurtful condition of having lost something or someone

We mourn his loss.

The sum an entity loses on balance

The sum of expenditures and taxes minus total income is a loss, when this difference is positive.

Something that is lost

It was written off as a loss.

Electrical of kinetic power expended without doing useful work

The inefficiency of many old-fashioned power plants exceeds 60% loss before the subsequent losses during transport over the grid.

Destruction, ruin

It was a terrible crash: both cars were total losses.

{n} damage, hurt, prejudice, forfeiture, a fault
the act of losing; "everyone expected him to win so his loss was a shock" the disadvantage that results from losing something; "his loss of credibility led to his resignation"; "losing him is no great deprivation" the experience of losing a loved one; "he sympathized on the loss of their grandfather" the amount by which the cost of a business exceeds its revenue; "the company operated at a loss last year"; "the company operated in the red last year" something that is lost; "the car was a total loss"; "loss of livestock left the rancher bankrupt" gradual decline in amount or activity; "weight loss"; "a serious loss of business
If you cut your losses, you stop doing what you were doing in order to prevent the bad situation that you are in becoming worse. Directors are right to cut their losses, admit they chose the wrong man and make a change
If a business produces something at a loss, they sell it at a price which is less than it cost them to produce it or buy it. New fashion designs have to be sold off at a loss if sales are poor. at a profit
Synonymous with attenuation A loss of power, measured in decibels; i e not fused
Where expenses exceed sales or revenue; an item sold for less than its cost, that is below the sum of direct and indirect costs (=full cost)
Killed, wounded, and captured persons, or captured property
Destruction or diminution of value, if brought about in a manner provided for in the insurance contract (as destruction by fire or wreck, damage by water or smoke), or the death or injury of an insured person; also, the sum paid or payable therefor; as, the losses of the company this year amount to a million of dollars
The money a company loses. The expenditures and taxes minus total income, when this difference is positive
A loss arises when the income or proceeds received are less than the expenses or cost There are detailed rules on how tax relief can be claimed on losses
In the ionosphere it refers to the removal of free electrons from the ionosphere
{i} act or instance of losing; failure to keep; deprivation; something which is lost; defeat; destruction
That which is lost or from which one has parted; waste; opposed to gain or increase; as, the loss of liquor by leakage was considerable
something that is lost; "the car was a total loss"; "loss of livestock left the rancher bankrupt"
The act of losing; failure; destruction; privation; as, the loss of property; loss of money by gaming; loss of health or reputation
A word often used in place of the word "claim " It refers to the amount an insurer must pay because one of the possibilities of loss insured against under a policy, has happened
the amount by which the cost of a business exceeds its revenue; "the company operated at a loss last year"; "the company operated in the red last year"
gradual decline in amount or activity; "weight loss"; "a serious loss of business
- Generally refers to (1) the amount of reduction in the value of an insured's property caused by an insured peril, (2) the amount sought through an insured's claim, or (3) the amount paid on behalf of an insured under an insurance contract
Excess of EXPENDITURES over REVENUE for a period or activity Also, for tax purposes, an excess of basis over the amount realized in a transaction (See NET INCOME )
euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing"
The portion of energy applied to a system that is dissipated and performs no useful work, or contributes to system impairments
the negative difference where expenses are greater than revenue
the act of losing; "everyone expected him to win so his loss was a shock"
In wireless microphones, most frequently refers to the energy lost in RF coaxial cables See Cable Loss
Failure to use advantageously; as, loss of time
disapproval If you say that someone or something is a dead loss, you have a low opinion of them because you think they are completely useless or unsuccessful. I'd had no experience of organizing anything of that sort. I think I was largely a dead loss
The loss of something such as heat, blood, or fluid is the gradual reduction of it or of its level in a system or in someone's body. blood loss. weight loss. a rapid loss of heat from the body
The state of losing or having lost; the privation, defect, misfortune, harm, etc
occurs where the sale price of an asset is less than the initial cost
The loss of a relative or friend is their death. They took the time to talk about the loss of Thomas and how their grief was affecting them. the loss of his mother
The difference between the amount of water that is actually placed on the land and the amount of water that was physically diverted to the headgate Losses usually are from seepage and evaporation See also conveyance loss (Rice (1991))
typically refers to: · the amount sought through an insured's claim; · the amount of reduction in the value of an insured's property caused by a covered peril; · the amount paid on behalf of an insured under an insurance policy
Generally refers to (1) the amount of reduction in the value of an insured's property caused by an insured peril, (2) the amount sought through an insured's claim, or (3) the amount paid on behalf of an insured under an insurance contract (G)
gradual decline in amount or activity; "weight loss"; "a serious loss of business"
A loss is the basis for an insurance claim For example, you have had a loss if the value of your car is reduced because another car hit it
A value reduction in an insured's property caused by an insured peril, the amount sought in a claim, or the amount paid on behalf of an insured under an insurance contract
the experience of losing a loved one; "he sympathized on the loss of their grandfather"
If you say that you are at a loss, you mean that you do not know what to do in a particular situation. The government is at a loss to know how to tackle the violence
which ensues from losing
The general term applied to energy (kilowatt-hours) and power (kilowatts) lost or unaccounted for in the operation of an electric system Losses occur primarily as energy transformations from kilowatt-hours to waste heat in electric conductors and apparatus
the condition of having lost something or someone
casualties, especially in wartime
The portion of energy applied to a system that is dissipated and performs no useful work
The state of being lost or destroyed; especially, the wreck or foundering of a ship or other vessel
military personnel lost by death or capture
A value reduction in an insured's automobile caused by an insured peril, the amount sought in a claim, or the amount paid on behalf of an insured under an insurance contract
The dollar amount of an insurance claim, or the basis on which a claim is submitted
n Something (not a person) that loses; a situation in which something is losing Emphatic forms include `moby loss', and `total loss', `complete loss' Common interjections are "What a loss!" and "What a moby loss!" Note that `moby loss' is OK even though *`moby loser' is not used; applied to an abstract noun, moby is simply a magnifier, whereas when applied to a person it implies substance and has positive connotations Compare {lossage}
Loss is the feeling of sadness you experience when someone or something you like is taken away from you. Talk to others about your feelings of loss and grief
an instance of losing
General Generally refers to (1) the amount of reduction in the value of an insured's property caused by an insured peril, (2) the amount sought through an insured's claim, or (3) the amount paid on behalf of an insured under an insurance contract
Failure to gain or win; as, loss of a race or battle
If a business makes a loss, it earns less than it spends. In 1986 Rover made a loss of nine hundred million pounds The company said it will stop producing fertilizer in 1990 because of continued losses. profit and loss. profit
Loss of life occurs when people die. a terrible loss of human life The allies suffered less than 20 casualties while enemy losses were said to be high
Loss is the fact of no longer having something or having less of it than before. loss of sight The loss of income for the government is about $250 million a month. hair loss The job losses will reduce the total workforce to 7,000
power expended without doing useful work
A loss is the disadvantage you suffer when a valuable and useful person or thing leaves or is taken away. She said his death was a great loss to herself
A claim either paid or payable due to the insurer's policy obligations
the disadvantage that results from losing something; "his loss of credibility led to his resignation"; "losing him is no great deprivation"
In insurance terms, a reduction in the quantity or value of a property Also, the basis on which an insurance claim is submitted
jactura
expense
loss function
A function which expresses numerically the loss produced by a decision or other event
loss leader
An item that is sold at or below cost in an effort to stimulate other profitable sales
loss adjuster
A loss adjuster is someone who is employed by an insurance company to decide how much money should be paid to a person making a claim. someone who is employed by an insurance company to decide how much should be paid to people who make a claim American Equivalent: insurance adjuster
loss assessment
estimation of property damage resulting from an attack or disaster (in order to file an insurance claim)
loss leader
A loss leader is an item that is sold at such a low price that it makes a loss in the hope that customers will be attracted by it and buy other goods at the same shop. A commodity offered especially by a retail store at cost or below cost to attract customers. a product that is sold at a very low price in order to attract customers into a shop
loss of appetite
{i} lack of appetite, decreased appetite
loss of consciousness
the occurrence of a loss of the ability to perceive and respond
loss of consciousness
loss of one's senses
loss of contact
period of time when two surfaces are not touching
loss of energy
disappearance of energy, waste of energy
loss of heterozygosity
Describes a locus (or loci) at which a deletion or other process has converted the locus from heterozygosity to homozygosity or hemizygosity Phenomenon can lead to cancers by loss of tumor suppressor genes
loss of heterozygosity
A genetic event that can occur in the dividing cells of a diploid organism heterozygous for one or more markers, in which a daughter cell becomes homozygous or hemizygous for one or more alleles through mitotic recombination, deletion, or gene conversion "Loss of heterozygosity (LOH)" events are often important steps in tumor progression See the animation of this concept by Robert J Huskey at the Univeristy of Virginia
loss of heterozygosity
DNA loss that occurs early in tumor development The extent of loss can range from a few million nucleotide pairs to an entire chromosome Specific cancers tend to lose certain chromosomal regions, resulting in characteristic patterns of LOH
loss of human life
death of people (in a war, natural disaster, etc.)
loss of income
Covers the actual loss of business income caused by a suspension of operations because of accidental direct physical loss to the insured premises caused by an insured loss and to the extra expense incurred to minimize the loss of income
loss of income
A definition of disability based on income loss, not on loss of occupation Loss-of-income disability definitions are used in residual disability (income replacement) policies
loss of patience
loss of tolerance, lapse of patience
loss of power
waste of energy, loss of energy resources
loss of sight
inability to see, blindness
loss of time
poor use of time, waste of time
loss payee
Party, other than the insured (such as a lending institution), having an insurable interest in the vehicle insured Also called a Lienholder
loss payee
Typically the finance company holding title to the owned auto
loss payee
General The party to whom money or insurance proceeds is to be paid in the event of loss, such as the lienholder on an automobile or the mortgagee on real property
loss payee
The person designated on an insurance policy to be paid in case the insured property is damaged or destroyed
loss payee
The party to whom money or insurance proceeds is to be paid in the event of loss, such as the lienholder on an automobile or the mortgagee on real property (G)
loss prevention
Refers to engineering or inspection activities carried out to prevent losses in the workplace
loss prevention
The term used to describe the management practices used to reduce potential financial, inventory and physical losses in the store
loss prevention
A name used to describe procedures to reduce loss due to various security breaches
loss prevention
A before-the-loss program designed to identify and correct potential causes of accidents before they result in actual injuries or financial loss
loss ratio
Direct incurred losses divided by direct earned premium
loss ratio
The percent which losses bear to premiums for a given period
loss ratio
The ratio of the total incurred claims made against an insurance policy divided by the total premiums Loss ratios are used as a method of indicating the amount of benefits returned to policyholders
loss ratio
The ratio of employer claims paid to premium paid Used to determine an employer's "experience" The employer's premium is generally increased at renewal if the claim payments exceed the premium paid
loss ratio
The ratio of incurred losses including loss adjustment expenses to earned premiums
loss ratio
The rate of incurred losses to earned premiums
loss ratio
The ratio between the losses incurred and the premium earned by an insurance company during a specified time
loss ratio
The losses divided by the premiums paid The numerator (losses) can be losses incurred or losses paid, and the denominator (premium) can be earned premiums or written premiums, depending on what use is going to be made of the loss ratio (G)
loss ratio
The ratio of incurred losses and loss adjustment expenses to earned premiums
loss ratio
The ratio of incurred losses and loss adjustment expenses to net premiums earned, expressed as a percent This ratio measures the company's underlying profitability, or loss experience, on its total book of business
loss ratio
The ratio of losses paid or accrued by an insurer to premiums collected over a year
loss ratio
The ratio used to measure the amount of claims reimbursed by HCCB versus the premium we collected to reimburse all claims Gross loss ratio includes acquisition expenses and our target for profitability is typically 62% or lower Net loss ratio is calculated using premium without acquisition expenses and our target for profitability is typically 98% or lower
loss ratio
The percentage of losses to premiums
loss ratio
the ratio of the annual claims paid by an insurance company to the premiums received
loss ratio
Incurred losses (including applicable IBNR) divided by earned premium for an accounting period Loss ratios can be calculated on an accident year basis
loss ratio
Incurred losses divided by standard premium
loss ratio
An important ratio used to measure an insurance company's results, it is the percentage of claims to premiums
loss ratio
The losses divided by the premiums paid The numerator (losses) can be incurred or losses paid, and the denominator (premium) can be earned premiums or written premiums, depending on what use is going to be made of the loss ratio
loss ratio
Losses incurred expressed as a percentage of premiums, most commonly earned premiums, although written premiums are sometimes used
loss ratio
The ratio between the premiums paid to an insurance company and the claims settled by the company
loss ratio
One measure of the reasonableness of health insurance policy premiums that compares the ratio of total claims incurred to total premiums received for those policies
loss ratio
In pricing health insurance, the loss ratio is a means of comparing claims losses to premium earnings To determine its loss ratio, an insurer divides the dollar amount of claims it incurred during a given year by the dollar amount of premiums it earned during the same year
loss ratio
Loss ratio is the percentage of each premium dollar that an insurer spends on claims For example, a company with a 90% loss ratio will spend 90 cents on claims for every dollar they collect as premium
loss ratio
Losses incurred expressed as a percentage of premiums Also referred to as Claims ratio
loss ratio
Proportionate relationship of incurred losses to earned premiums expressed as a percentage
loss reserve
(Provisions pour sinistres) For every claim that is made against an insurance company, that company must estimate the probable ultimate cost of that claim and set the sum of money aside in a "Loss Reserve "
loss reserve
The estimated liability for unpaid insurance claims or losses that have occurred as of any given valuation date Usually includes losses incurred but not reported, losses due but not yet paid, and amounts not yet due
loss reserve
A loss reserve is a figure that represents an insurance company's best estimate of what future losses will be, it is not an actual reserve of money An insurance company must set its rates according to its loss reserve estimate so that it will be able to pay future claims
loss reserve
Amount set aside by property and liability insurers for claims reported and adjusted but not yet paid, claims reported and filed but not yet adjusted, and claims incurred but not yet reported to the insurer
loss reserve
The estimated liability for unpaid insurance claims or losses that have occurred as of a given evaluation date Usually includes losses incurred but not reported (IBNR), losses due but not yet paid, and amount not yet due The above describes a loss reserve as it would appear in an insurer's financial statement As to individual claims, the loss reserve is the estimate of what will ultimately be paid out on that case (G)
loss reserve
HARRP's best current estimate of the total dollar amount that will be paid in the future for an accident that has already occurred Loss reserves, plus actual paid losses are included in calculating a loss ratio
loss reserve
The amount set up as the estimated cost of an accident at the time the first notice is received
loss-making
a loss-making product or business does not make any money   profit-making, profitable profitable
at a loss
Not sure; uncertain; lacking further ideas, direction, or ability

I have fixed the parts I understand, and the rest leaves me at a loss.

at a loss
Below the cost or price of purchase

We sold those old computers at a loss.

at a loss for words
having nothing to say; stunned to the point of speechlessness

She was at a loss for words when she saw the number of people who had come to grieve for her husband.

capital loss
A amount by which the proceeds of the sale of a capital asset by its owner are less than its cost to the owner
capital loss
A decrease in the value of a capital asset
for the loss
Of something which completes a process in an unsuccessful manner; carrying significant drawbacks, or lacking significant benefits, to the point that the object is inferior to its competition. Usually abbreviated as FTL. Contrast for the win
generation loss
The loss of quality between copies, usually associated with magnetic audio and video media
hull-loss accident
An aviation accident where the damage to the aircraft is such that it must be written off, or in which the aircraft is totally destroyed

The Marshall University plane crash was an all-fatal, horrific hull-loss accident.

operating loss
Negative operating income
profit and loss
A profit-and-loss statement; an income statement
stop loss order
A conditional order placed with a stockbroker (or similar) to close one's position if the market drops to a specified price level

The shares are currently trading at $4.40 and he has issued a stop loss order to sell if they fall to $4.20.

stop-loss order
Alternative spelling of stop loss order
total loss
An insured item of which the entire value is written off
without loss of generality
Making a constraining assumption that makes it clear how to apply the proof performed under this assumption to the general case unconstrained by the assumption
stock loss
The loss when something is sold at a lower price than it was bought
constructive total loss clause
(Sigorta) An insurance term where the cost of a repair for an item is more than the current value of that item. It can also refer to an insurance claim that is settled for the entire amount of a property on the basis that the cost to repair or recover the damaged property exceeds its replacement cost or market value
deadweight loss of taxation
(Ekonomi) In economics, the excess burden of taxation, also known as the distortionary cost or deadweight loss of taxation, is one of the economic losses that society suffers as the result of a tax
profit and loss statement
An Income Statement, also called a Profit and Loss Statement (P&L), is a financial statement for companies that indicates how Revenue (money received from the sale of products and services before expenses are taken out, also known as the "top line") is transformed into net income (the result after all revenues and expenses have been accounted for, also known as the "bottom line"). The purpose of the income statement is to show managers and investors whether the company made or lost money during the period being reported
total loss
(Kanun) A loss arising from damage to property that is so substantial as to make the property valueless to an insured
losses
electric energy losses in the electric system which occur principally as energy transformation from kilowatt-hours (kWh) to waste heat in electrical conductors and apparatus
losses
The number on the left indicates losses external to the Center (retirements, resignations, leave without pay, transfers to other government agencies, etc ) The number on the right is the total number of losses including the external losses plus any reassignments out of that directorate into another directorate
losses
sawdust, dust after cutting, base and rectangle pieces less than X-waste, Y-waste
losses
something lost (especially money lost at gambling)
losses
Costs that provide no benefit to an organization
losses
plural of loss
losses
Physical loss of electricity in transmission lines due to the Joules effect
losses
{i} casualties, people who have been killed in war; money lost at gambling
losses
energy lost from various antenna system components Ohmic or power losses in conductors, voltage losses on dielectrics and SWR losses Losses are minimum when the system is matched
losses
Rainfall that does not runoff, i e rainfall that infiltrates into the ground or is held in ponds or on leaves, etc
losses
Power that is harvested by a wind generator but is not transferred to a usable form Losses can be from friction, electrical resistance, or other causes
losses
In respect of supply contract the difference between the delivered electricity at one point of connection and the electricity required to be injected into any other point of connection in order to supply the delivered electricity
Türkçe - İngilizce

loss teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

stop loss
(Sigorta) stop loss
loss