influence

listen to the pronunciation of influence
İngilizce - Türkçe
etki

Onların kararını etkileyen muhtemelen oydu. - That was probably what influenced their decision.

O tür tapınak bütün Orta Doğuyu, özellikle Mısır'ı etkiledi. - That type of temple influenced all of the Middle East, mainly Egypt.

nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

tesir
tesir etmek
tesir eden kimse veya şey
{f} sözünü geçirmek
{i} torpil
{f} etkili olmak
etki,v.etkile: n.etki
{f} söz geçirmek
{f} ikna etmek
etkilenim
yankı uyandırmak
itibarı kalmamak
nüfuz etmek
sözü geçerlik
dili sarhoş
etkili/nüfuzlu kimse
sözü geçen kimse
etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

nüfuz/etki
slang piston
(Biyoloji) etkile

O tür tapınak bütün Orta Doğuyu, özellikle Mısır'ı etkiledi. - That type of temple influenced all of the Middle East, mainly Egypt.

Onların kararını etkileyen muhtemelen oydu. - That was probably what influenced their decision.

ekti
etkileme

Seni etkilememe izin verme. - Don't let me influence you.

Çevirdiğiniz cümlenin iyi bir çevirisini yapın. Diğer dillere yapılan çevirilerin sizi etkilemesine izin vermeyin. - Make a good translation of the sentence that you are translating. Don't let translations into other languages influence you.

ses getirmek
etkisiyle
influence adversely
kötü yönde etkilemek
influence adversely
kötü şekilde etkilemek
influence adversely
kötü etkilemek
influence area
etki alanı
influence area
tesir sahası
influence deeply
derinden etkilemek
influence delirium
(Pisikoloji, Ruhbilim) etki hezeyanı
influence diagram
etki çizgesi
influence diagram
tesir diyagramı
influence diagram
etki diyagramı
influence field
(Askeri) ETKİ ALANI: Bir gemi veya mayın tarama teçhizatının etkisinin boşluğa yayılması
influence line
tesir hattı
influence line
(İnşaat,Teknik) etki çizgisi
influence negatively
kötü şekilde etkilemek
influence negatively
kötü yönde etkilemek
influence negatively
kötü etkilemek
influence of music
müziğin etkisi
influence one's decision
kararını etkilemek
influence quantity
(Bilgisayar,Teknik) etki büyüklüğü
influence surface
etki alanı
influence the society
toplumu etkilemek
influence unfavorably
kötü şekilde etkilemek
influence unfavorably
kötü yönde etkilemek
influence value
etki çarpanı
influence value
etki etkeni
influence value
tesir faktörü
influence on
üzerinde etkisi olmak
influence on current priorities
Güncel öncelikleri etkisi
influence or authority over
etkilemek veya otorite üzerinde
influence peddling
etkisi önemsiz
influence; make a change on
etkisi, üzerinde değişiklik yapmak
influence factor
etki (tesir) faktörü
influence mine
(Askeri) İNFLUENS MAYIN: Bir hedefin, mayın civarındaki fiziki durumu etkilemesi veya hedeften yayınlanan radyasyonlarla (manyetik, basınç, akustik) faaliyete geçer mayın. Bak. "mine"
influence quantity
etki buyuklugu
influence release sinker
(Askeri) ETKİYLE BIRAKAN AĞIRLIK: Bir bağlı veya askıdaki mayını deniz yatağında tutan ve uygun bir gemi etkisiyle faaliyete geçince serbest bırakan ağırlık
influence release sinker
(Askeri) etkiyle bırakan ağırlık
influence sweep
(Askeri) influens tarama
influence sweep
(Askeri) İNFLUENS TARAMA: Bir gemininkine benzeyen ve dolayısıyla mayınları faaliyete geçiren bir etki üretmek üzere planlanmış mayın taraması
informational influence
(Pisikoloji, Ruhbilim) enformasyon etkisi
intelligence area of influence
(Askeri) istihbarat etki sahası
influencing
etkileme
degree of influence
etki derecesi
electrostatic induction
(Elektrik, Elektronik) elektrostatik irgitim
enormous influence
büyük etki
exert influence
nüfuz kullanmak
exert one's influence
nüfuzunu kullanmak
exert one's influence over
araya adam sokmak
external influence
(Politika, Siyaset) dış etki
have influence
hatırı sayılmak
influenced
müteessir olmak
influenced
müteessir
influencer
etkileyen
influencing
tesir etme
significant influence
(Ticaret) önemli etkileme gücü
try to have influence
(Politika, Siyaset) nüfuz edinmeye çalışmak
under the influence
(Konuşma Dili) içkili
under the influence of
bağlı
under the influence of
maruz kalan
zone of influence
nüfuz alanı
electrostatic induction
elektrostatik endüksiyon
reciprocal influence
karşılıklı etki
bad influence
kötü örnek
exercising astral influence
astral etkisi egzersiz
get under the influence
etki altına almak
have a bad influence on
-in üzerinde kötü etkisi olmak

Those friends of Simon's have a bad influence on him.

influencer
Etkileyen, etki bırakan şey ya da kişi
peer influence
(Eğitim) Birinin kendisiyle yaşıt olanların etkilsi altında kalması, özenmesi
to get under the influence of
etkisi altına almak
under influence
sarhoş, içkinin yada hapların etkisi alında

under the influence "DUI" driving under the influence.

under the influence
sarhoş, içkinin yada hapların etkisi alında

"DUI" driving under the influence.

area of influence
(Askeri) Etki alanı
area of influence
(Askeri) komutanlık etki sahası
area of influence
(Askeri) KOMUTANLIK NÜFUZ SAHASI: Komutanın, normal olarak komuta ve kontrolü altında bulunan manevra veya ateş destek sistemleriyle harekatı doğrudan etkilemeye muktedir olduğu bir coğrafik bölge
area of intelligence influence
(Askeri) istihbarat etki sahası
areas of influence
(Politika, Siyaset) etki alanları
arthistic influence
sanatsal etki
back influence
el altından yapılan tesir
back influence
gizli etki
backstairs influence
gizli etki
be under the influence
{k} içkili olmak, alkollü olmak
be under the influence
etki altında kalmak
be under the influence of
etkisi altında kalmak
combination influence mine
(Askeri) KOMBİNASYON ETKİLİ MAYIN: Eş zamanlı olarak veya önceden belirlenen düzende sadece iki veya daha değişik etkiyle faaliyete geçmek üzere düzenlenen mayın. Müşterek etki mayını olarakta bilinir. COMBINATION MISSION/LEVEL OF EFFORT-ORIENTED ITEMS: ÇABAYA YÖNELİK, GÖREVE YÖNELİK MADDELERİN TERKİBİ/DERECESİ: İhtiyaç hesaplamaları, gerek işe yönelik ve gerekse göreve yönelik maddeler için kullanılan kıstaslara istinat eden maddelerdir
combination influence mine
(Askeri) kombinasyon etkili mayın
combined influence mine
(Askeri) Bknz. "combination influence mine"
come under the influence of
nüfuzu altına girmek
engage in influence peddling
(Ticaret) nüfuz ticareti
greek influence
yunan etkisi
have influence
torpilli olmak
have influence
etkili olmak
have influence
sözü geçmek
have influence
sözünü geçirmek
have influence over
nazı geçmek
have influence upon
etki etmek
have strong influence
ağır basmak
literary influence
edebi etki
lose one's influence
etkisini kaybetmek
lose one's influence
etkisini yitirmek
lose one's influence (over)
nüfuzunu kaybetmek
man influence on nature
doğaya insan etkisi
minority influence
(Pisikoloji, Ruhbilim) azınlık etkisi
moment influence line
moment etki çizgisi
passive influence
(Pisikoloji, Ruhbilim) pasif etki
peddle one's influence
(Ticaret) nüfuz ticareti
political influence
(Politika, Siyaset) siyasal nüfuz
positive influence
(Ticaret) pozitif etki
radius of influence
etki yarıçapı
range of influence
(Çevre) tesir mesafesi
ship influence
(Askeri) gemi etkisi
sphere of influence
etki alanı
spheres of influence
(Politika, Siyaset) etki alanları
under the influence
sarhoş

Sarhoşken araba sürüyordu. - He was driving under the influence of alcohol.

under the influence of
etkisi altında
under the influence of drink
sarhoş
under the influence of drugs
uyuşturucu etkisi altında
under the influence of drugs
uyuşmuş
undue influence
nüfuzu kötüye kullanma
undue influence
(isim)fuzu kötüye kullanma
undue influence
nüfuzu kötüye kullanmak
use one's influence
ağırlığını koymak
İngilizce - İngilizce
An element believed to determine someone's character or individual tendencies, caused by the position of the stars and planets at the time of one's birth
The action of flowing in; influx
To cause to flow in or into; infuse; instill
The power to affect, control or manipulate something or someone; the ability to change the development of fluctuating things such as conduct, thoughts or decisions

I have absolutely no influence over him.

To exert, make us of one's influence
A person or thing exerting such power or action

He has been a great influence on the voters during the elections.

To affect by gentle action; to exert an influence upon; to modify, bias, or sway; to persuade or induce

I must admit that this book influenced my outlook on life.

An action exerted by a person or thing with such power on another to cause change

I'm not able to exercise influence over him.

electrostatic induction
ability to sway the will of another
induce into action by using one's charm; "She charmed him into giving her all his money"
Induction
is the process by which one party attempts to modify the behaviour of others by mobilising power resources
something that can be exercised by both powerful and powerless people In the former case, you exercise your influence by championing a new idea fervently in order to get it accepted In the latter case, you exercise your influence by proposing a new idea with enthusiasm in order to make sure it's not going to get adopted (Also, see POWER)
A flowing in or upon; influx
a power to affect persons or events especially power based on prestige etc; "used her parents' influence to get the job"
To have an influence on people or situations means to affect what they do or what happens. Van Gogh had a major influence on the development of modern painting
reputation; acknowledged ascendency; as, he is a man of influence in the community
A message m is influenced by a server s iff the sending of m causally depends on some message sent by s In an execution e, server a is influenced by the set of servers S iff for each s in S there exists a message m received by a that was influenced by s [2]
The exercise of power through a process of persuasion Informal norms 61 Norms that generally are understood but are not precisely recorded (See 356)
To have an effect upon something or someone
Exert influence
causing something without any direct or apparent effort a power to affect persons or events especially power based on prestige etc; "used her parents' influence to get the job"
If someone or something influences a person or situation, they have an effect on that person's behaviour or that situation. We became the best of friends and he influenced me deeply They still influence what's played on the radio
have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
Our words and actions inevitably affect others Influence is using them to get a win- win in the present It can be premeditated or spontaneous It is universal and is the purpose of any interaction
the resulting effect
a cognitive factor that tends to have an effect on what you do; "her wishes had a great influence on his thinking"
the longer term impact on an institution/project, its policies and programmes, achieved as a result of contacts and interventions Influence is a particular type of impact (attributable change)
have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate
{i} effect, impact, action of a person or thing which affects another; person or thing which has power to affect others; use of personal connections to manipulate people or events
Cause to flow in; infuse; instill
To control or move by power, physical or moral; to affect by gentle action; to exert an influence upon; to modify, bias, or sway; to move; to persuade; to induce
one having power to influence another; "she was the most important influence in my life"; "he was a bad influence on the children"
Power or authority arising from elevated station, excelence of character or intellect, wealth, etc
A form of power based on the ability to persuade others to share in a desired objective
Influence is the power to make other people agree with your opinions or do what you want. He denies exerting any political influence over them The government should continue to use its influence for the release of all hostages
shape or influence; give direction to; "experience often determines ability"; "mold public opinion"
Someone or something that is a good or bad influence on people has a good or bad effect on them. I thought Sue would be a good influence on you
An element believed by some to determine someones character or individual tendencies, caused by the position of the stars and planets at the time of ones birth
the effect of one thing (or person) on another; "the influence of mechanical action"
If you are under the influence of someone or something, you are being affected or controlled by them. He was arrested on suspicion of driving under the influence of alcohol. W2S2 to affect the way someone or something develops, behaves, thinks etc without directly forcing or ordering them
{f} affect, impact; impel, control
The ability of a single data point to have a major effect on a statistical inference A desirable property of a robust procedure is that every data point has little influence For example, the sample median is not influenced by the magnitude of very large data points
The power to affect, control or manipulate something or someone; the ability to change the development of fluctuating things such as conduct, thoughts or decisions; the status of being able to dictate the actions or behaviors of an object or person; moral or political power over a person or group; ascendancy
Influence is the phase of a turn in which a Methuselah may bring new vampires under her control from her uncontrolled region by moving blood counters from her pool onto the vampire
The attempt of one person to impact the behaviors, attitudes, or beliefs of another person
something that emanates from an entity, and affects another entity, so that the latter reacts
A measure of the degree to which an individual data point can influence the obtained value of a regression coefficient
causing something without any direct or apparent effort
investigates the causes of human change--whether that change is a behavior, an attitude, or a belief Inducing a change in behavior is called compliance Inducing a change in attitude is called persuasion Inducing a change in belief is called either education or propaganda--depending on your perspective
If you influence someone, you use your power to make them agree with you or do what you want. He is trying to improperly influence a witness My dad influenced me to do electronics
Hence, in general, the bringing about of an effect, physical or moral, by a gradual process; controlling power quietly exerted; agency, force, or tendency of any kind which affects, modifies, or sways; as, the influence which the sun exerts on animal and vegetable life; the influence of education on the mind; the influence, according to astrologers, of the stars over affairs
influencing
{i} inoperation
work on
influence peddling
a type of corruption in which people use their connections with governments to gain favors or preferential treatment for a third party, usually in return for money
influence peddling
The practice of using one's influence with persons in authority to obtain favors or preferential treatment for another, usually in return for payment.influence peddler n
indirect influence
effecting change through another agent, vicarious effect
area of influence
A geographical area wherein a commander is directly capable of influencing operations by maneuver or fire support systems normally under the commander’s command or control
bad influence
something or someone that teaches others to do wrong or to make them have bad thoughts about someone or encourages wrong actions and thoughts by example

girlfriend bad influence on my son, how can I get him to dump her.

driving under the influence
operating a motor vehicle while impaired due to the consumption of drugs or alcohol
influencing
Present participle of influence
sphere of influence
The area (literal or figurative) influenced by a country, person, etc
spheres of influence
plural form of sphere of influence
under the influence
Intoxicated, inebriated, or otherwise stupefied by an ingested mind-altering substance, commonly speaking of alcohol : drunk

He was arrested for driving under the influence.

ınfluence
{v} to have power over, move, bias
ınfluence
{n} an ascendant power, sway, bias, turn
area of influence
The area within the cone of depression of a discharging well or the cone of impression of a recharging well
area of influence
The area covered by the drawdown curves of a given pumping well or combination of wells at a particular time
area of influence
JP 1-02
area of influence
The land surface overlying the cone of depression created by well pumping
bad influence
{i} power to effect things in an undesirable or negative way; something or someone that has an undesirable effect
be under the influence of
be affect by -, be under the effects of -
direct influence
immediate influence, direct causal connection
driving under influence of alcohol
{i} crime of operating a car while under the influence of alcohol
driving under the influence of alcohol
driving while intoxicated
exercise one's influence
use one's power or authority, use one's "connections", use one's "clout", induce, persuade
extend one's influence
increase one's control or power, increase one's effect
foreign influence
effects and changes brought about by contact with foreign countries
influenceable
Capable of being influenced
influenceable
{s} may be influenced, may be affected, may be persuaded
influenceable
influencable
influenced
past of influence
influenced
{s} affected, impacted, persuaded, swayed
influencer
{i} one who affects or influences others
influencer
A person who or a thing which influences
influencer
One who, or that which, influences
influences
plural of influence
influences
third-person singular of influence
influencing
inductive
magical influence
influence that seems almost supernatural, abnormally strong influence
mutual influence
reciprocal effect
negative influence
{i} power to effect things in an undesirable or negative way; something or someone that has an undesirable effect
sphere of influence
area in which the state has political and economical influence even if they do not rule over it
sphere of influence
A territorial area over which political or economic influence is wielded by one nation. In international politics, a state's claim to exclusive or predominant control over a foreign area or territory. Beginning in the late 1880s, European colonial powers undertook legal agreements consisting of promises not to interfere with each other's actions in mutually recognized spheres of influence in Africa and Asia. After colonial expansion ceased, geopolitical rather than legal claims to spheres of influence became common, examples being the U.S. claim to dominance in the Western Hemisphere under the much-earlier Monroe Doctrine and the Soviet Union's expansion of its sphere of influence to eastern Europe following World War II. See also Iron Curtain
undue influence
Taking any fraudulent or unfair advantage of another's weakness of mind, or distress or necessity
undue influence
Taking any fraudulent or unfair advantage of another's weakness of mind or distress or necessity
undue influence
Strong enough persuasion to completely overpower the free will of another and prevent him or her from acting intelligently and voluntarily, as in a case where a broker guilty of blockbusting has induced someone to sell in fear of a change in the racial character of the community Undue influence usually requires a close or confidential relationship like parent-child, broker-seller, attorney-client, or trustee-beneficiary Where a person has been unduly influenced to sign a contract, that person can void the contract
undue influence
The exertion by a third party of any kind of control such that a person signs a contract or other instrument which, absent the influence of the third party, he would not have signed A contract or instrument may be set aside as not binding on any party who signs it while under undue influence
undue influence
Occurs when a person in a fiduciary capacity or in a position of authority misuses their trust or power in order to unfairly induce a party to enter into a contract
undue influence
unfair influence, illegitimate influence of one party on a contract that may deem a contract to be void
undue influence
Any action or urgency by a person in a fiduciary capacity or in a position of authority that causes someone else to act in a way contrary to what would have been done had the party been free of the influence The essence of undue influence is mental coercion by one person over another Contracts induced by undue influence are voidable at the option of the injured party
undue influence
if a person is subject to pressure such as to cause them to do something which they would not otherwise have done, then they are said to have been subject to undue influence It occurs most regularly in connection with wills and contracts, and can amount to good cause for them being set aside
undue influence
Pressure or force used to induce another to act against their own free will
undue influence
Whatever destroys free will and causes a person to do something he would not do if left to himself
undue influence
Unfair manipulation that compromises someone’s free will
used his influence
used his connections, attempted to move matters by intervening, tried to help (example: "Used his influence to get his friend a job")
influence