assignment

listen to the pronunciation of assignment
İngilizce - Türkçe
{i} atama

Onlar onun atama için doğru olmadığını düşünüyor. - They think he's not right for the assignment.

Tom atamayı kabul etti. - Tom accepted the assignment.

görevlendirme
görev

Ben bir görev için kasaba dışındaydım. - I was out of town on an assignment.

Ben bir görev için yurt dışındaydım. - I was abroad on an assignment.

{i} ödev

Ödevlerini Pazartesiye kadar teslim edeceksin. - You are to hand in your assignments by Monday.

Sadece ev ödevinizi henüz niçin teslim etmediğinizi merak ediyordum. - I was just wondering why you haven't yet turned in your homework assignment.

(Bilgisayar,Teknik) değer verme
davanın görulmesi için gün tayin edilmesi
(Mukavele) devir, hakların devri; görev
evde hazırlanacak ders assignme
okul ödevi
tayin etme
müflisin malınl bir vekile emaneten teslim ve havale
(Ticaret) saptama
(Ticaret) ferağ
(Ticaret) vazife
(Sigorta) poliçe devri
tahsis işlemi
atanma
(Ticaret) seçme
havale
görev alma

İşlerimi bitiremedim. - I couldn't finish my assignments.

Ödevle ilgili kafasında soru işareti olan? - Any doubts with the assignment?

ayırma
tahsis etme
(Askeri) VAZİFE, İŞ: Bir şahıs veya birliğe verilen görev
{i} tahsis
(n) atama
{i} havale senedi
{i} feragat senedi
{i} belirleme
temlik
{i} tayin
{i} ev ödevi

Tom, Mary'nin ev ödevinde John'a yardım etmesini rica etti. - Tom asked Mary to help John with his homework assignment.

Sadece ev ödevinizi henüz niçin teslim etmediğinizi merak ediyordum. - I was just wondering why you haven't yet turned in your homework assignment.

tayin edilen şey
{i} devretme
feragat etme
{i} kararlaştırma
{i} devir
(Ticaret) devir ve temlik
assign
tahsis etmek
assign
atamak

O iş için daha çok erkek atamak zorunda kaldım. - I have to assign more men to that work.

assign
devretmek
assignment jurisdiction
(Askeri) nakil yetkisi
assignment of space
(Askeri) yer tahsisi
assignment statement
atama deyimi
assignment board
Görev panosu
assignment problem
atama problemi
assignment agreement
(Ticaret) devir temlik sözleşmesi
assignment check
(Ticaret) keşide çeki
assignment check
(Kanun,Ticaret) havale çeki
assignment clause
(Kanun) ciroya dair şart
assignment director
(Ticaret) görevlendirme amiri
assignment id
(Bilgisayar) sınav no
assignment in blank
(Ticaret) açık temlik
assignment in blank
(Ticaret) açık devir
assignment in blank
(Kanun) beyaza temlik
assignment jurisdiction
(Askeri) ATAMA YETKİSİ, NAKİL YETKİSİ: Bir komutanın, emrinde bulunan şahıs veya birlikleri atamak veya yeniden tayin etmek hususunda sahip olduğu yetki. Bu yetki, bununla ilgili Ordu Yönetmeliği ile sınırlandırılmıştır
assignment of chooses
(Kanun) hakların temliki
assignment of claim
(Kanun) alacağın temliki
assignment of claims
(Ticaret) alacağın devredilmesi
assignment of claims
(Ticaret) alacağın temliki
assignment of duty
görev taksimi
assignment of proceeds
(Ticaret) alacakların devri
assignment of share
(Ticaret) pay devri
assignment of share
(Ticaret) payın devri
assignment of space
(Askeri) YER TAHSİSİ: Bir tesiste, belirli sınıftan ikmal maddelerinin depolanması için, belirli bir işletme makamınca, belirli bir sahanın gösterilmesi
assignment of stock
(Ticaret) hisse senedi devri
assignment statement
atama bildirimi
assignment therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) tayin terapisi
assign
belirlemek
homework assignment
Ev ödevi
assign
{f} (birine) (belirli bir) görev vermek: I assigned you to
assign
atfetmek
assign
(Politika, Siyaset) ciro etmek (senet)
assign
pay olarak vermek
assign
(Bilgisayar) ata

O iş için daha çok erkek atamak zorunda kaldım. - I have to assign more men to that work.

Tom işe kimi atayacağına karar veremedi. - Tom couldn't decide who to assign the job to.

assign
(Ticaret) temlik etme
assign
havale etmek
assign
(Ticaret) maaş bağlamak
assign
temlik etmek
assign
ayırmak
assign
devrolunmak
assign
ferağ etmek
assign
(Politika, Siyaset) terk etmek
assign
hamletmek
assign
değer vermek
assign
seçmek
assign
iş vermek
assign
görev vermek
assign
(Ticaret) devretme
assignments
temlik
invalid assignment
(Bilgisayar) geçersiz atama
assign
tahsis et

Okumak için bana üç kitap tahsis etti. - He assigned me three books to read.

Bana küçük bir oda tahsis ettiler. - They have assigned me a small room.

assign
bir işe koymak
assign
saptamak
school assignment
ev ödevi
address assignment
adres atama
assignments
görevler
audit assignment
denetim atama
giving an assignment
bir ödev vermek
name assignment
ad atama
performance assignment
performans görevi
rules of assignment
görev kuralları
task assignment
görev atama
user rights assignment
kullanıcı hakları tayini
work assignment
iş atama
Foreign Agricultural Service (USDA); frequency assignment subcommittee; fueling
(Askeri) Yabancı Tarım Ofisleri (USDA); frekans tahsis alt komitesi; denizde yakıt ikmali; işlevsel hesap sembolü
Joint Duty Assignment List
(Askeri) Müşterek Görev Tayin Listesi
Joint Duty Assignment Management Information System
(Askeri) Müşterek Görev Tayin Yönetim Bilgi Sistemi
assign
devralan kimse
assign
{f} vermek
assign
feragat edilmesi mümkün
assign
{f} göreve seçmek
assign
(Askeri) ATAMAK: Personeli, esasen ve/veya nispeten daimi olan belirli görevlere veya hizmetlere vermek. Ayrıca bakınız: "attack"
assign
{f} tayin etmek, kararlaştırmak
assign
(Avrupa Birliği) ayırma, tahsis/tayin etme, devretme
assign
ata/ver
assign
kararlaştırmak
assign
{f} atamak, tayin etmek
assign
atfetmek hamletmek
assign
{f} bağlamak
assign
göreve getirmek
assign
tahsisi mümkün
assign
devretmek assignable tayini mümkun
assign
(Mukavele) atamak, tayin etmek; ayırmak, tahsis etmek
assign
aylrmak tahsis etmek
be sent on an assignment for
tayini çıkmak
boat assignment table
(Askeri) BOT TAHSİS ÇİZELGESİ: Gemiden kıyıya intikal sırasında her botun alacağı personel ve malzemeyi gösterir çizelge
business ip assignment
(Ticaret) iş fikri mülkiyetinin devri
classification and assignment officer
(Askeri) SINIFLANDIRMA VE ATAMA SUBAYI: Ordu Personel Sınıflandırma sistemini kendi teşkiline ve ast birliklerine uygulaması maksadıyla bir ordu, kolordu, tümen, eğitim tümeni ve benzeri birlik veya tesislerde görevlendirilmiş subay
critical joint duty assignment
(Askeri) kritik müşterek görev tahsisi
deed of assignment
(Ticaret) devir ve temlik senedi
deed of assignment
(Kanun,Ticaret) temlik senedi
default assignment
olagan deger atamasi
demand assignment multiple access,
istek gudumlu coklu erisim
duty assignment
(Askeri) MEMURİYET GÖREVİ: Bir askeri birlikteki belirli bir mevkiye atanan bir kimse tarafından, normal olarak, deruhte edilen, birbiri ile yakından ilgili, vazife ve sorumluluklar grubu. Bir askeri meslek ihtisası, bir şahsı, genellikle çeşitli memuriyet görevlerine ehil kılar. Buna "duty position" da denir
earmarked for assignment
(Askeri) NATO'YA TAHSİS İÇİN AYRILMIŞ TERTİPLİ KUVVETLER, NATO SEFER İHTİYAT KUVVETLERİ: NATO üyesi milletler tarafından, seferberlik veya harp halinde, bir NATO komutanına tahsis edilmesinin onaylanmış olduğu kuvvetler. Bu kuvvetler belirtilirken, komutanlık emrine ne zaman hazır olacakları konusunda ülkelerin açıklama yapmış olması gerekir
earmarked for assignment on mobilization
(Askeri) NATO'YA SEFER İÇİN AYRILMIŞ KUVVETLER, NATO SEFER İHTİYAT KUVVETLERİ: NATO üyesi milletler tarafından, seferberlik veya harp halinde, bir NAT0 komutanına tahsisi, özel surette belirtilmiş kuvvetler. Bu kuvvetler belirtilirken, komutanlık emrinde ne zaman hazır olacakları, kabul edilmiş kademe sistemine göre açıklanmış olmalıdır
endpoint assignment
Bitiş Noktası Ataması
endpoint assignment
Bitim Noktası Ataması
frequency assignment
frekans tahsisi
illegal assignment
(Bilgisayar) kuraldışı değer atama
illegal assignment
(Bilgisayar) geçersiz değer alama
illegal assignment
(Bilgisayar) geçersiz değer atama
illegal assignment
kuraldisi deger atama, gecersiz deger atama
joint duty assignment
(Askeri) müşterek görev tayini
limited assignment
(Askeri) MAHDUT GÖREVLİ SINIF: ABD Ordusunda; bedeni arızadan veya harp aleyhtarı inanç, yaş, aile reisliği, belirli mıntıkalarda hizmet için askere gidilmiş olması vesaire gibi idari sebeplerden dolayı, bazı mahallerde belirli görevlere atanmaları sınırlandırılmış olan askeri personelin genel sınıflandırılması
limited assignment
(Askeri) mahdut görevli sınıf
menu assignment
menü ataması
personnel assignment office
(Askeri) personel tayin şube
port driver assignment
Giriş Sürücü Ataması
random assignment
(Pisikoloji, Ruhbilim) rastgele tahsis
restrictive assignment
(Askeri) ihtisas atanması
restrictive assignment
(Askeri) İHTİSAS ATANMASI: Genellikle, normal atanma prensiplerine göre, gerektiği şekilde, belirli bir meslek sınıfına ayrılmış olan personelin, daha sonra, yalnız bu sınıfa giren askeri meslek ihtisasına atanmaları hali
returnee assignment station
(Askeri) YURDA DÖNEN PERSONEL GÖREVLENDİRME MERKEZİ: Anayurda dönen personele ait idari işleri yapmak üzere, anayurtta büyük bir kara ordusu ulaştırma terminaline yakın olarak tesis edilmiş faaliyet merkezi
serial assignment table
(Askeri) ÇIKARMA GRUBU TAHSİS ÇİZELGESİ: Amfibi harekatta kullanılan ve çıkarma grubu numarasını, birliğin ismini, ortalama personel miktarını, gruptaki malzeme, nakil aracı veya iş makinalarını, çıkarma grubunu taşımak için gerekli çıkarma araç veya amfibi araç tip ve miktarını ve grubun üzerine yüklendiği gemiyi gösteren bir çizelge
sex assignment
(Pisikoloji, Ruhbilim) cinsiyet tahsisi
space assignment
(Askeri) YER TAHSİSİ: Müşterek Ulaştırma Kuruluna yer tahsisi için başvurmadan içinde bulunduğu ay için Departmanların/ Servislerin belirli ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen karşılayan, Departman ve Servislere ilgili ulaştırma işletme makamı tarafından yapılan tahsis
special assignment airlift mission
(Askeri) özel hava ulaştırma görevi
special assignment airlift requirements
(Askeri) ÖZEL TAYİN EDİLMİŞ HAVADAN İKMAL İHTİYAÇLARI: Yolcuların sayısı, hareketin acilliği, hassaslığı ve havadan ikmal kanalının kullanılmasını gerektiren diğer geçerli faktörler yüzünden JCS (Genelkurmay Başkanı) tarafından yönetilen/ koordine edilen tatbikatları kapsayan hava ikmal ihtiyaçları
station of initial assignment
(Askeri) ilk tahsis istasyonu
trademark assignment
(Kanun) marka devir belgesi
voluntary assignment
(Kanun) rızai temlik
weapons assignment
(Askeri) SİLAH TAHSİSİ: Verilen bir görevin başarılması için her bir silah kontrolörüne silah tahsis etme işlemi
İngilizce - İngilizce
an operation that assigns a value to a variable
the act of assigning, or an assigned task
a task given to students, homework or coursework
a position to which someone is assigned
a transfer of something from one person to another, especially property, or a claim or right; the document that effects this transfer
{n} an appointment, a making over
An assignment is a task or piece of work that you are given to do, especially as part of your job or studies. The assessment for the course involves written assignments and practical tests
The transfer of a mortgage from one person to another TOP
You can refer to someone being given a particular task or job as their assignment to the task or job. An Australian division scheduled for assignment to Greece was ordered to remain in Egypt
An allotting or an appointment to a particular person or use; or for a particular time, as of a cause or causes in court
the act of putting a person into a non-elective position; "the appointment had to be approved by the whole committee"
{i} task, mission; transfer of ownership or rights
The transfer of certain rights from one party to another
The transfer of a mortgage from one party to another
The transfer of a contract or a right to buy property at given rates and terms from a mortgagee to another person
The transfer of a mortgage from one individual to another This isn't always allowed
The permanent transfer of design rights from the owner to another party
an undertaking that you have been assigned to do (as by an instructor)
The transfer of the ownership rights of a Life Insurance policy from one person to another
The legal transfer of one person's insurance policy to another person
The transfer of the right, title and interest in the property of one person, the assignor, to another, the assignee In real estate, there are assignments of mortgages, contracts, agreements of sale, leases, and options, among others
The transfer of a right or contract from one person to another
The act of transferring an interest, such as a loan secured by a mortgage, from one person to another
A transfer of property rights from one person to another, called the assignee
the act of distributing something to designated places or persons; "the first task is the assignment of an address to each datum" a duty that you are assigned to perform (especially in the armed forces); "hazardous duty" an undertaking that you have been assigned to do (as by an instructor) the instrument by which a claim or right or interest or property is transferred from one person to another
Process of transferring contract rights to another; e g , assignment of a mortgage or lease
The transfer of a mortgage from one person to another
The transfer of intellectual property rights from the owner of the rights to another person or organisation
The transfer of the property of a bankrupt to certain persons called assignees, in whom it is vested for the benefit of creditors
The transfer of any right, claim or interest to another person or corporation Often used to refer to the transfer of a mortgage from one lender to another Also a noun describing the document which represents the assignment of the right etc
The manner by which a contract is transferred from one individual to another individual
A transfer of title or interest by writing, as of lease, bond, note, or bill of exchange; a transfer of the whole of some particular estate or interest in lands
(law) a transfer of property by deed of conveyance
the instrument by which a claim or right or interest or property is transferred from one person to another
The transfer of ownership, rights, or interests in property by one person, the assignor, to another, the assignee Assumability A feature of a loan which allows it to be transferred to the new purchaser of a home Assumable mortgages can help attract buyers since assumption of a loan requires lower fees and/or qualifying standards than a new loan -->
the transfer of rights from one party to another who is not an original party to the contract
a duty that you are assigned to perform (especially in the armed forces); "hazardous duty"
A transfer or making over to another the whole of any property, real or personal, or of any Estate or right therein To assign is to transfer
The transfer of the ownership rights of any policy from one person to another
The legal transfer of one person's interest in an insurance policy to another person
the act of distributing something to designated places or persons; "the first task is the assignment of an address to each datum"
The writing by which an interest is transferred
an undertaking that you have been assigned to do (as by an instructor) the instrument by which a claim or right or interest or property is transferred from one person to another
A transfer or making over to another of the whole of any property, real or personal, or of any estate or right therein To assign - to transfer or make over to another
A transfer of all or part of the contractual rights and/or obligations to another party
Administratrix
agency costs
assignment of proceeds
An acknowledgement by a paying/negotiating bank issued at the request of the beneficiary of the credit to pay a third party for services rendered or goods sold under a separate contract It conveys no engagement on the part of the bank making such an acknowledgement and payment is only made if and when funds have become available under the credit
assignment of proceeds
order transferring the right to compensation from an insurance company
assignment of proceeds
The beneficiary of a letter of credit may instruct the negotiating bank, in writing, to pay all or a portion of the proceeds due them to a third party The request to assign the proceeds should be accompanied by the original letter of credit and the fee that the negotiating bank may charge for this service
assignment of proceeds
Legal mechanism by which the beneficiary of a letter of credit may pledge the proceeds of future drawings to a third party Assigning proceeds involves giving the letter of credit to a bank, which will hold the L/C until drawn upon, along with irrevocable instructions to the bank to disburse proceeds, when generated, in a specified way, e g , "pay 75% of each drawing to XYZ Company " The bank will acknowledge the assignment to the assignee but has no obligation actually to pay any funds to the assignee unless the L/C is drawn upon by the beneficiary and payment is received from the issuing or confirming bank An assignment of proceeds is not an assignment or transfer of the letter of credit and the assignee acquires no rights to perform under the L/C in order to generate funds
assignment of proceeds
Request by a beneficiary to assign the proceeds of any draft honored under a letter of credit to a third party
assign
To appoint or select someone for some office
assign
To transfer property, a legal right, etc., from one person to another
assign
An assignee
frequency assignment
An authorization, given by an administration, for a radio station to use a radio frequency or radio frequency channel under specified conditions
frequency assignment
The process of authorizing a specific frequency, group of frequencies, or frequency radio band to be used at a certain location under specified conditions, such as bandwidth, power, azimuth, duty cycle, or modulation. '
homework assignment
Homework, or homework assignment, refers to tasks assigned to students by their teachers to be completed outside the class
assign
{v} to appoint, fix, transfer, allege
absolute assignment
check which may not be changed or cancelled
assign
To transfer, or make over to another, esp
assign
To attribute or sort something into categories
assign
transfer one's right to give out or allot; "We were assigned new uniforms
assign
to transfer the tenant responsible for a rental unit, which will occur when one tenant leaves before a lease expires and the lease is assumed by the incoming tenant See sublet
assign
A thing pertaining or belonging to something else; an appurtenance
assign
to transfer to, and vest in, certain persons, called assignees, for the benefit of creditors
assign
Action of the option holder (buyer) requiring the option seller (writer) to complete the terms of the option contract The writer of a put would be required to buy stock from the holder and the writer of a call would be required to deliver stock to the holder
assign
If you assign something to someone, you say that it is for their use. The selling broker is then required to assign a portion of the commission to the buyer broker He assigned her all his land in Ireland. = allocate
assign
transfer one's right to
assign
to transfer a right or interest to another person
assign
The act of transferring or assigning one’s rights under a contract or agreement to another
assign
To designate or set apart something for some purpose
assign
If you assign a piece of work to someone, you give them the work to do. When I taught, I would assign a topic to children which they would write about Later in the year, she'll assign them research papers When teachers assign homework, students usually feel an obligation to do it
assign
To make an option seller perform his obligation to assume a short futures position (as a seller of a call option) or a long futures position (as a seller of a put option)
assign
To transfer interest in a property, contract, right etc
assign
to transfer to another party
assign
attribute or give; "She put too much emphasis on her the last statement"; "He put all his efforts into this job"; "The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story"
assign
To transfer property, a legal right, etc., from one peson to another
assign
The act of transferring or assigning one's rights under a contract or agreement to another
assign
give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)
assign
decide as to where something belongs in a scheme; "The biologist assigned the mushroom to the proper class"
assign
To appoint; to allot; to apportion; to make over
assign
To give a new value to a variable during the running of a program
assign
v t (a variable) to change the value of the variable in a binding that has already been established See the special operator setq
assign
select something or someone for a specific purpose; "The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise" decide as to where something belongs in a scheme; "The biologist assigned the mushroom to the proper class" transfer one's right to give out or allot; "We were assigned new uniforms
assign
to place units or personnel in an organization where such placement is relatively permanent and the organization controls and administers the units or personnel for the primary function, or greater portion of the functions, of the unit or personnel
assign
select something or someone for a specific purpose; "The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise"
assign
A person to whom property or an interest is transferred; as, a deed to a man and his heirs and assigns
assign
To transfer property, rights or interests
assign
To transfer or exchange future rights In Leasing, the right to receive future lease payments in a lease is often transferred to a funding source in return for up-front cash
assign
{f} allot, apportion; appoint; (Law) transfer one's (right, property, agreement, interest) to
assign
to transfe property rights from one person to another, for example in a lease or mortgage certificate
assign
To give, to transfer responsibility, to another The assignee (sometimes also called "assigns") is the person who receives the right or property being given and the assignor is the person giving
assign
give out or allot; "We were assigned new uniforms"
assign
To transfer or endorse to another party
assign
To give or to transfer responsibility to another
assign
If you assign a particular function or value to someone or something, you say they have it. Under Mr. Harel's system, each business must assign a value to each job Assign the letters of the alphabet their numerical values--A equals 1, B equals 2, etc
assign
To transfer interest
assign
To transfer to another
assign
To fix, specify, select, or designate; to point out authoritatively or exactly; as, to assign a limit; to assign counsel for a prisoner; to assign a day for trial
assign
To transfer rights, interests and responsibilities under a tenancy agreement to another person
assign
make undue claims to having
assign
To transfer to another to whom property is assigned
assign
Windows Installer method for advertising an application When you assign an application, the Installer creates shortcuts and Start menu icons, and the application appears to be installed The application is actually installed the first time the user attempts to use it See also advertise, publish
assign
To allot or give something as a task
assign
To transfer interest or rights of a property to a particular person(s)
assign
If someone is assigned to a particular place, group, or person, they are sent there, usually in order to work at that place or for that person. I was assigned to Troop A of the 10th Cavalry Did you choose Russia or were you simply assigned there? Each of us was assigned a minder, someone who looked after us
assign
1 (a variable) To change the value of the variable 2 (a slot) To set the value of the slot 3 (a collection element) To change the value of a collection element
assign
To transfer or pass over property to another, whether for the benefit of the assignee or of the assignor's creditors, or in furtherance of some trust
assign
attribute or credit to; "We attributed this quotation to Shakespeare"; "People impute great cleverness to cats"
assignments
Created when you assign work (or a task) to a resource
assignments
Tasks given to resources to perform within a given operational period, based upon tactical objectives in the Incident Action Plan
assignments
Transfer, sale
assignments
The transfer of a tenant's legal interest (the lease) in an apartment to another person Unless specified in the lease, a tenant may not assign his/her lease without written consent of the owner Owner's consent may be unconditionally withheld without cause However, an owner who unreasonably refuses to grant permission to assign the lease, must release the tenant from the lease upon request of the tenant upon 30 days notice If the owner reasonably withholds consent, the lease may not be assigned and the tenant will not be released from the lease
assignments
for this course will be to post to a Bulletin Board and take part in chats (2)
assignments
Documents which transfer rights of any kind from one party to another For example, Assignment of Copyright
assignments
plural of assignment
assignments
Work produced by students and used by instructors for purposes of interaction and also evaluation
assignments
Assignments are tasks that you will undertake during your course in Higher Education Assignments can either be undertaken individually or by a group There exist numerous types of assignment, and each will require you to do different things for example, researching topics, giving presentations and writing reports An assignment is an alternative means of assessment and is necessary in view of the fact that it is not possible to assess researching, project management, communication and other such skills during an exam You will be marked against a set of tasks that must be completed in full to obtain the pass mark Higher grades will be awarded if you can show understanding in your work, or have included work that adds to the assignment but was not specifically asked of
assignments
provides instructions for educational career projects to be completed by the student
carried out the assignment
completed the task, executed the mission
deed of assignment
transfer of rights or ownership
giving an assignment
assigning a task or duty
reading assignment
the reading of a passage assigned by the teacher
school assignment
a school task performed by a student to satisfy the teacher
written assignment
an assignment to write something
assignment