respect

listen to the pronunciation of respect
İngilizce - Türkçe
saygı göstermek

Onlara saygı göstermek zorundasın. - You've got to respect them.

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım. - I had to respect Tom's wishes.

saygı

Japonlar saygı belirtisi olarak her zaman eğilmezler. - The Japanese do not always make a bow as a mark of respect.

Gençler yaşlılara saygı göstermeliler. - The young should respect the old.

{i} hürmet

Talebini hürmetkar bir lisanla arzetti. - He couched his demand in respectful words.

{i} bakım, yön, açı, husus: This plan is
{f} ilgili bulunmak
{i} saygı, hürmet: have respect for -e saygı duymak. pay one's respects to -e saygılarını sunmak
açı

Bu açıdan onun gerisine düştüm. - I fall behind him in this respect.

Ben her açıdan başarısız oldum. - I've failed in every respect.

-e riayet etmek
saygınlık
saygı duymak

Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız. - We have to respect local customs.

Tom'a saygı duymak zorundasın. - You've got to respect Tom.

ihtiram
münasebet
-e uymak
{i} riayet
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

çekit
yön

Japonlar Amerikalılardan birçok yönden farklıdır. - Japanese differ from American in many respects.

Bazı yönlerden hatalısın. - You are wrong in some respects.

{f} saygı duy

Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy. - Recognize and respect the personality of a person.

Onun cesaretine saygı duymamak elimizde değil. - We cannot help respecting his courage.

uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

bakım

O bakımdan senden farklı değilim. - I'm no different than you are in that respect.

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

{i} hatır
{i} ilgi

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
hürmete lâyık saymak
{i} ayrıcalık gözetme
{f} riâyet etmek
{i} alâka
{f} saymak
{f} hürmet etmek
itibar etmek
respectively
sırasıyla

Laura ve Sarah, sırasıyla 12 ve 8 yaşındaki iki kız kardeştir. - Laura and Sarah are sisters of twelve and eight years respectively.

respectful
saygılı

Ebeveynlerine karşı saygılı olmalısın. - You should be respectful to your parents.

Öğretmenlerine karşı saygılı olmalısın. - You should be respectful to your teachers.

respected
saygı duyulan

Herkes tarafından saygı duyulan bir bilim adamıdır. - He is a scientist who is respected by everybody.

Bu, herkes tarafından saygı duyulan bir bilimcidir. - This is a scientist who is respected by all.

respectable
{s} saygıdeğer
show respect
saygı göstermek
respectful
{s} hürmetkâr

Talebini hürmetkar bir lisanla arzetti. - He couched his demand in respectful words.

respected
muteber
respect a law
yasaya uymak
respect a law
yasalara uymak
respect and entertaining
izazü ikram
respect for autonomy
karar hakkına saygı
respect someone
birine saygı göstermek
respect to
nazaran
respect to someone's privacy
özeline saygı göstermek
respect oneself
özsaygısı olmak
respect oneself
kendine saygısı olmak
regard; respect; consideration
bağlamda; saygı; dikkate
with respect to
göre

Bu cümleler zamana göre farklı. - These sentences only differ with respect to tense.

in respect to
bakımından
respectively
her biri ayrı olarak
respectable
{s} kayda değer
respectable
saygın

Tom saygın bir işadamıdır. - Tom is a respectable businessman.

Tom saygın görünüyor. - Tom looks respectable.

respective
kendi

Hem Fadıl hem de Leyla, kendi kariyer merdivenlerini tırmanmaya devam ettiler. - Both Fadil and Layla continued to climb their respective career ladders.

Tom ve Mary kendi dillerinde konuştu. - Tom and Mary spoke in their respective languages.

respects
saygılar

Biz saygılarımızı sunmak için geldik. - We've come to pay our respects.

Ben sadece saygılarımı sunmak için uğradım. - I just stopped by to pay my respects.

with respect to
-e göre
with respect to
konusunda

Bu belgeler konusunda, sanırım en iyi şey onları yok etmektir. - With respect to these documents, I think the best thing is to destroy them.

comply out of respect
Saygıdan ötürü razı olmak
respectable
Mûteber
in this respect
bu bakımdan
respectability
{i} saygınlık
respectfully
saygılı bir biçimde
respectfulness
saygı
respecting
{e} ilişkin
respecting
hakkında
respective
ilgili
respectively
atık
respectively
yazılış sırasına göre
respectively
z. sırasıyla: Ayşe, Neşe, and Tuğçe are five, six, and seven years of age respectively. Ayşe, Neşe ve Tuğçe sırasıyla beş, altı ve yedi
with respect to
nazaran
with respect to
hususunda
with respect to
ile ilgili
deserve respect
saygıyı hak etmek
earn respect
saygınlık kazanmak
fail in respect for
saygıda kusur etmek
in every respect
her açıdan
in every respect
her konuda
in one respect
bir bakıma
in respect of
hususunda
in respect thereof
bu hususta
in respect to
hususunda
in this respect
bu itibarla
out of respect for
hatırı için
out of respect to
yüzü suyu hürmetine
respectable
sağlam
respectable
epey
respectably
epeyce
respected
sayılmak
respected
itibar görmek
respecting
ilişkin olarak
respecting
saygı gösterme

Aymara kültüründe birinin ebeveynlerine saygı göstermek esastır. - In the Aymara culture, respecting one's parents is fundamental.

Başkalarına saygı göstermek gerekli. - Respecting others is required.

respective
herbiri kendisinin olan
respectively
anılan sıraya göre
respectively
sırayla
with all due respect
kusura bakmayın ama
with respect
esas alarak
with respect
yönünden
with respect to
ile ilgli olarak
in respect of
itibariyle
in respect of
-e gelince
mutual respect
karşılıklı saygı
respectable
dürüst
respectable
temiz
respectable
hatırı sayılır
respectable
oldukça iyi
respectable
namuslu
respected
{f} saygı duy

Onun askerleri ondan korkuyor ve ona saygı duyuyordu. - His soldiers feared and respected him.

Tom Mary'ye saygı duyan tek kişiydi. - Tom was the only one who respected Mary.

respecting
{i} saygı duyma

Ona saygı duymayı bırak, ondan hoşlanmıyorum. - Far from respecting him, I dislike him.

Onun alçakgönüllülüğü saygı duymaya değer.. - His modesty is worth respecting.

respecting
{f} saygı duy

Tom ve Mary birbirlerine saygı duymaya başladılar. - Tom and Mary have started respecting each other.

Ona saygı duymayı bırak, ondan hoşlanmıyorum. - Far from respecting him, I dislike him.

respective
şahsi
respective
kişisel
respective
Her biri kendi evine gitti
respectively
biri ...öteki
self respect
izzetinefis
self-respect
onur
self-respect
izzetinefis
self-respect
özsaygı
self-respect
haysiyet
with respect to
e göre
accorded no respect
hiç saygı accorded
deserving honour or respect
namus veya saygı hak
due respect
Saygısızlık
great respect
büyük saygı

Tom için büyük saygım var. - I have great respect for Tom.

Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı. - What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers.

in all respect
her konuda
in my respect
benim açıdan
in some respect
biraz saygı içinde
in that respect
bu açıdan
in this respect
Bu bağlamda
in what respect
hangi açıdan
inspire respect
saygı ilham
out of respect for
saygı değer
respect to
itibara
respected
saygı duy(mak)
respecter
taraf tutmamak
respecter
gözetmemek
respectively
Sırasıyla: "Can, Cem, and Cenk are nine, ten, and eleven years of age respectively. - Can, Cem ve Cenk sırasıyla dokuz, on ve onbir yaşında."
show a respect
bir saygı gösterisi
to respect differences
farklılıklara saygı göstermek
to show respect
saygılı olmak
with all due respect
affına sığınmak
with all due respect
Tüm saygımla
with due respect
Saygısızlık ile
with respect of
saygı ile
without respect to
-e bakmadan, -i düşünmeden, aldırmadan
arouse respect
saygı uyandırmak
be treated with great respect
el üstünde tutulmak
compel respect
(Fiili Deyim ) saygı uyandırmak , hürmek telkin etmek
earn one's respect
saygısını kazanmak
have respect for
saygı duymak
have respect for
saygısı olmak
have respect for
saygılı olmak
in respect of
gelince
in respect of
ile ilgili olarak
in respect of
konusunda
in respect of
ilgili olarak
in respect to
ile ilgili olarak
in respect to
ile ilgili
in this respect
bu konuda

Bu konuda onun gerisinde kaldım. - I fall behind him in this respect.

mutual love and respect
karşılıklı sevgi ve saygı
out of respect
hürmeten
pay respect
saygı göstermek
present with due respect
(Kanun) saygı ile arzetmek
respectabilities
itibarlı kimseler
respectabilities
görgü kuralları
respectabilities
saygıdeğer kişiler
respectability
hürmete lâyık olma
respectability
{i} itibar
respectability
{i} ekonomik açıdan güvenilirlik
respectability
izzet-i nefis
respectable
{s} derli toplu
respectable
namusu
respectable
{s} kıyafeti düzgün
respectable
{s} epeyce, hayli
respectable
{s} hürmetli
respectable
ahlâk veya davranışları iyi
respectable
{s} ekonomik bakımdan güçlü
respectable
epey/muhterem
respectable
dış görünüşü spectablyhürmete lâyık şekilde
respectable
{s} önemli
respectably
epeyce/saygıdeğerce
respected
{s} hatırı sayılır
respected
saygı duy
respected
{s} itibarlı

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

respecter
saygı duyan kimse
respectful
{s} fark gözeten
respectful
respectfulnesshürmetkârlık
respectful
{s} ayrıcalık yapan
respectful
{s} hatır sayan
respectful
{s} hürmetli
respectful
{s} riayet eden
respectful
hürmet gösteren
respectfully
hürmetle
respectfully
saygıyla

Tom yaşlı bir bayana saygıyla eğildi. - Tom bowed respectfully to the old lady.

Tom saygıyla şapkasını çıkardı. - Tom respectfully removed his hat.

respectfulness
saygılılık
respecting
gelirsek
respecting
{e} gelince
respecting
{e} dair
respective
her biri kendisinin olan
respective
They went to their respective homes
respective
birisi birine ve diğeri ötekine ait olmak üzere
respective
{s} herkes kendi
respective
{s} kendi: They went to their respective homes. Her biri kendi evine gitti
respective
(İnşaat) bağlı
respective
{s} bir bir
respective
respectivelyzikredildikleri sıra ile
respective
{s} sırasıyla

Laura ve Sarah, sırasıyla 12 ve 8 yaşındaki iki kız kardeştir. - Laura and Sarah are sisters of twelve and eight years respectively.

respective
(Hukuk) ayrı ayrı
respectively
ayrı ayrı
respects
{i} selamlar
respects
{i} hürmetler
self respect
onur
self respect
özsaygı
self respect
kendine saygı
show a lack of respect
saygısızlık göstermek
show great respect
el üstünde tutmak
show respect
hürmet etmek
with all due respect
kusura bakmayın ama ...: With all due respect I think you're wrong. Kusura bakmayın ama bence yanılıyorsunuz
with all respect
saygılarımla
with respect
ilgili olarak

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

with respect to
ile ilgili olarak
with respect to
gelince
İngilizce - İngilizce
Polite greetings, often offered as condolences after a death

The mourners paid their last respects to the deceased poet.

to abide by an agreement

They failed to respect the treaty they had signed, and invaded.

an attitude of consideration or high regard

Syngman Rhee kept imprisoned the Dowager Queen Yun Empress Sunjeong of the Korean Empire for fear of the respect the people held for her.

good opinion, honor, or admiration
hello, hi
to have regard for the rights of others

I respect your right to hold this belief although I think it is nonsense.

to have respect for

She is an intellectual giant, and I respect her greatly.

a particular aspect of something

This year's model is superior to last year's in several respects.

Esteem; regard; consideration; honor
Reputation; repute
To look toward; to front upon or toward
show respect towards; "honor your parents!"
Consideration; motive; interest
particular aspect, feature or detail
If you have respect for someone, you have a good opinion of them. I have tremendous respect for Dean see also self-respect
a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly regard for love"; "he inspires respect"
show respect towards; "honor your parents!
Particular; point regarded; point of view; as, in this respect; in any respect; in all respects
To take notice of; to regard with special attention; to regard as worthy of special consideration; hence, to care for; to heed
a courteous expression (by word or deed) of esteem or regard; "his deference to her wishes was very flattering"; "be sure to give my respects to the dean"
If you pay your last respects to someone who has just died, you show your respect or affection for them by coming to see their body or their grave. The son had nothing to do with arranging the funeral, but came along to pay his last respects
regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We prize his creativity"
If you show respect for someone's wishes, rights, or customs, you avoid doing anything they would dislike or regard as wrong. They will campaign for the return of traditional lands and respect for aboriginal rights and customs
To have regard to; to have reference to; to relate to; as, the treaty particularly respects our commerce
{i} honor, esteem, high regard; consideration, attention
You use with respect to to say what something relates to. In British English, you can also say in respect of. Parents often have little choice with respect to the way their child is medically treated see also respected
politeness You can say with respect when you are politely disagreeing with someone or criticizing them. With respect, I hardly think that's the point
{v} to regard, consider, relate, belong
{n} reagard, esteem, reverence, relation
courteous regard for people's feelings; "in deference to your wishes"; "out of respect for his privacy"
The regard and recognition of the absolute dignity that every human being possesses Respect is treating people as they should be treated Specifically, respect is indicative of compassion and consideration of others, which includes a sensitivity to and regard for the feelings and needs of others and an awareness of the effect of one's own behavior on them Respect also involves the notion of treating people justly
(usually preceded by `in') a detail or point; "it differs in that respect" an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect for him" regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We prize his creativity" show respect towards; "honor your parents!
An expression of respect of deference; regards; as, to send one's respects to another
an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect for him"
If you respect a law or moral principle, you agree not to break it. It is about time tour operators respected the law and their own code of conduct. Respect is also a noun. respect for the law and the rejection of the use of violence
set of values which honor an individual, culture, or set of object
You use expressions like in this respect and in many respects to indicate that what you are saying applies to the feature you have just mentioned or to many features of something. The children are not unintelligent -- in fact, they seem quite normal in this respect
The act of noticing with attention; the giving particular consideration to; hence, care; caution
To consider worthy of esteem; to regard with honor
If you respect someone's wishes, rights, or customs, you avoid doing things that they would dislike or regard as wrong. Finally, trying to respect her wishes, I said I'd leave
{f} honor, admire, esteem, hold in high regard
behavior intended to please your parents; "their children were never very strong on obedience"; "he went to law school out of respect for his father's wishes"
(usually preceded by `in') a detail or point; "it differs in that respect"
To regard; to consider; to deem
Relation; reference; regard
the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high regard"
If you respect someone, you have a good opinion of their character or ideas. I want him to respect me as a career woman
If you pay your respects to someone, you go to see them or speak to them. You usually do this to be polite, and not necessarily because you want to do it. Carl had asked him to visit the hospital and to pay his respects to Francis
to consent to abide by an agreement
honor and esteem for another; regard for others as demonstrated through listening and being responsive to their beliefs and needs whenever possible
regard for the rights of others; tolerance
is the objective, unbiased consideration and regard for the rights, values, beliefs and property of all people
"Refers to how characters behave and are treated once they have roles" (Liebert & Sprafkin, 1988, p 187)
a trait or virtue that expresses an ability and willingness to protect the dignity of others
The moral value in which one holds someone or something in high regard
admiration for a person or entity because of perceived merit
To respect is to accord the individual recognition and consideration due
To be considerate of others rights, feelings, and beliefs
The courteous treatment of those who have authority over you including your parents, teachers, and elders
rei
homage
respect one's parents
honor one's parents
respect the law
show regard for the laws of one's country
respect to
(usually preceded by `with') relation of delimitation; "he inquired with respect to the address"
in respect
By comparison, comparatively

they still think their melancholy to be most grievous, none so bad as they are, though it be nothing in respect .

in respect of
Regarding; concerning; pertaining to; with reference to
in respect of
On account of; by reason of; because of
respectability
The quality of being respectable
respected
Simple past tense and past participle of respect
respecter
a person who respects someone or something; usually used in the negative; "X is no respecter of Y"
respectful
Marked or characterized by respect; as, respectful deportment
respectively
In a relative manner; often used when comparing lists, where the term denotes that the items in the lists correspond to each other in the order they are given

Serena Williams and Roger Federer won the women's and men's singles titles, respectively, at the 2010 Australian Open.

respects
: regards or respect expressed for a deceased person, usually at the same time as offering condolences to other mourners

Please come to the funeral service and pay your last respects for her grandmother.

respects
Third-person singular simple present indicative form of respect
respects
plural form of respect
self-respect
The knowledge of one's own worth, valuing one's self; pride

If you have no self-respect you can't respect others, because what value would you offer someone by giving the respect of one who is as lowly as you view yourself?.

with all due respect
A phrase used before disagreeing with someone, usually considered polite

It's seems that you are, with all due respect, wrong in this particular case — as you see the murder took place at three o'clock.

with respect
Used as a mild apology for following remark, which could otherwise be taken as disrespectful

With respect, boss, I don't think it is possible to get it done by then, no matter how hard we work.

with respect to
Regarding; concerning; pertaining to
self-respect
rational self-esteem
respectively
in the order given; "the brothers were called Felix and Max, respectively
respectively
With respect; regardfully
by-respect
{n} a private end, a private view or aim
respectability
{n} the quality of deserving of respect
respectable
{a} deserving of respect or regard
respecter
{n} one who has a partial regard
respectful
{a} full of duty or outward civility
respectfully
{a} with respect, with esteem
respective
{a} particular, relative, accurate
respectively
{a} particularly, relatively, nicely
pay one's respect to
Discharge one's social obligations by visiting someone or by calling them on the phone. "The newly arrived people paid their respects to their various neighbors during their first couple of weeks in town."
Respectable
respectuous
Respectful
regardful
based on mutual respect
founded on mutual regard, resting on reciprocal admiration
great respect
much honor, awesome respect and admiration
in respect of
referring to, in the point of view of
in that respect
in that matter; "I agree with you there"
inspire respect
fill with a feeling of respect
kept his self-respect
maintained his sense of self-respect, maintained his honor for himself
paid respect
honored, honored the memory of
pay respect to
honor, give respect to
respectability
A respectable person
respectability
honorableness by virtue of being respectable and having a good reputation
respectability
The state or quality of being respectable; the state or quality which deserves or commands respect
respectability
The class of respectable people
respectability
{i} quality of being respectable, honorableness, worthiness of esteem
respectable
{s} worthy of respect, honorable, worthy of esteem
respectable
Worthy of respect; fitted to awaken esteem; deserving regard; hence, of good repute; not mean; as, a respectable citizen
respectable
deserving respect
respectable
Moderate in degree of excellence or in number; as, a respectable performance; a respectable audience
respectable
Someone or something that is respectable is approved of by society and considered to be morally correct. He came from a perfectly respectable middle-class family + respectably re·spect·ably She's respectably dressed in jeans and sweatshirt. + respectability re·spect·abil·ity If she divorced Tony, she would lose the respectability she had as Mrs Tony Tatterton
respectable
worthy of respect; "a respectable woman
respectable
You can say that something is respectable when you mean that it is good enough or acceptable. investments that offer respectable rates of return = decent
respectable
deserving of esteem and respect; "all respectable companies give guarantees"; "ruined the family's good name"
respectable
large in amount or extent or degree; "it cost a considerable amount"; "a goodly amount"; "received a hefty bonus"; "a respectable sum"; "a tidy sum of money"; "a sizable fortune"
respectable
worthy of respect; "a respectable woman"
respectable
dignified
respectably
in a decent and morally reputable manner; "the film ends with the middle-aged romancers respectably married"
respectably
In a respectable manner
respectably
to a tolerably worthy extent; "he did respectably well for his age
respectably
to a tolerably worthy extent; "he did respectably well for his age"
respectably
in a respectable manner, honorably, in a manner that is worthy of esteem
respected
Describing one considered to be deserving of respect, who is due special honor or appreciation
respected
past of respect
respected
receiving deferential regard; "a respected family"
respected
Someone or something that is respected is admired and considered important by many people. He is highly respected for his novels and plays. admired by many people because of your good work or achievements
respected
receiving deferential regard; "a respected family
respected
having or worthy of pride; "redoubtable scholar of the Renaissance"; "born of a redoubtable family"
respecter
If you say that someone is a respecter of something such as a belief or idea, you mean that they behave in a way which shows that they have a high opinion of it. Ford was a respecter of proprieties and liked to see things done properly
respecter
{i} one who honors, one who respects, one who esteems
respecter
one who regards or judges with partiality; one who respects
respecter
a person who respects someone or something; usually used in the negative; "X is no respecter of Y
respecter
If you say that someone or something is no respecter of a rule or tradition, you mean that the rule or tradition is not important to them. Accidents and sudden illnesses are no respecters of age
respecter
One who respects
respectful
full of or exhibiting respect; "respectful behavior"; "a respectful glance" feeling or manifesting veneration
respectful
feeling or manifesting veneration
respectful
full of or exhibiting respect; "respectful behavior"; "a respectful glance"
respectful
If you are respectful, you show respect for someone. The children in our family are always respectful to their elders + respectfully re·spect·ful·ly `You are an artist,' she said respectfully. feeling or showing respect   disrespectful
respectful
{s} showing honor, showing respect, showing deference
respectfully
with honor, with deference, in a manner that shows respect
respectfully
in a respectful manner; "might I respectfully suggest to the Town Council that they should adopt a policy of masterly inactivity?
respectfully
In a respectful manner
respectfully
with awe
respectfulness
{i} quality of being respectful, quality of showing honor
respectfulness
courteous regard for people's feelings; "in deference to your wishes"; "out of respect for his privacy"
respectfulness
The characteristic of being respectful
respecting
present participle of respect
respecting
With regard or relation to; regarding; concerning; as, respecting his conduct there is but one opinion
respecting
about or relating to something
respecting
{e} concerning, with respect to, regarding
respective
Rendering respect; respectful; regardful
respective
Looking towardl having reference to; relative, not absolute; as, the respective connections of society
respective
Fitted to awaken respect
respective
considered individually; "the respective club members"; "specialists in their several fields"; "the various reports all agreed"
respective
involving two or more people or things, in reference to them as individuals
respective
{s} pertaining to each person or item separately, relating individually to each; corresponding
respective
Relating to particular persons or things, each to each; particular; own; as, they returned to their respective places of abode
respective
Noticing with attention; hence, careful; wary; considerate
respective
Respective means relating or belonging separately to the individual people you have just mentioned. Steve and I were at very different stages in our respective careers. used before a plural noun to refer to the different things that belong to each separate person or thing mentioned
respectively
Respectively means in the same order as the items that you have just mentioned. Their sons, Ben and Jonathan, were three and six respectively. in the same order as the things you have just mentioned
respectively
correspondingly, relatively; separately, individually, singly
respectively
As relating to each; particularly; as each belongs to each; as each refers to each in order; as, let each man respectively perform his duty
respectively
Partially; with respect to private views
respectively
in the order given; "the brothers were called Felix and Max, respectively"
respectively
In a relative manner; often used in lists, to clearly indicate that two (or more) separate lists correspond to each other, in terms of order
respectively
Relatively; not absolutely
respects
(often used with `pay') a formal expression of esteem; "he paid his respects to the mayor"
respects
third-person singular of respect
respects
regards or respect expressed for a deceased person, usually at the same time as offering condolences to other mourners
respects
(often used with `pay') a formal expression of esteem; "he paid his respects to the mayor
self respect
valuing oneself
self-respect
Self-respect is a feeling of confidence and pride in your own ability and worth. They have lost not only their jobs, but their homes, their self-respect and even their reason for living. a feeling of being happy about your character, abilities, and beliefs self-esteem
self-respect
the quality of being worthy of esteem or respect; "it was beneath his dignity to cheat"; "showed his true dignity when under pressure"
showed respect
honored, showed honor, give respect
showed respect for him
treated him with respect, treated him with honor
token of respect
symbol of esteem, expression of admiration or high regard
treated him with respect
was considerate to him, treated him kindly, was nice to him
with all due respect
with all due honor, without any attempt to hurt (usually a token expression of respect that precedes a critical or not very flattering statement)
with all respect
in a respectful manner; "might I respectfully suggest to the Town Council that they should adopt a policy of masterly inactivity?"
with all the respect
with all due honor, respectfully, with reverence
with due respect
well done
with respect to
concerning, with regards to, regarding
without respect to
without considering -
respect