consideration

listen to the pronunciation of consideration
İngilizce - Türkçe
göz önünde tutma

O, annesinin tavsiyesini göz önünde tutmalıdır. - She should take into consideration the advice of her mother.

düşünce

Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. - Such considerations ultimately had no effect on their final decision.

(Politika, Siyaset) değerlendirme

Bu dikkatli bir değerlendirme gerektirir. - That requires careful consideration.

{i} düşünme

Sorun düşünmeye değmez. - The problem is not worth consideration.

Yeni metot epeyce düşünmeye değer. - The new method is well worth consideration.

{i} üzerinde düşünme
(Ticaret) dikkate alma

Gerçeği dikkate almalısın. - You must take the fact into consideration.

Annenin tavsiyesini dikkate almalısın. - You should take into consideration the advice of your mother.

etmen
tefekkür
(Ticaret) yargı
nazar(ında)
faktör
ücret
(Kanun) semen
(Ticaret) hesaba katma
(Ticaret) pey akçesi
(Ticaret) karşılık olarak verilen
mülahaza
nezaket
(Kanun) mütalaa
(Ticaret) görüş

Bir seçenek şimdi görüşülmekte. - An option is now under consideration.

hatır
(Kanun) miktar
etken
telakki
kaygı
(Ticaret) ödenen
dikkat

Tom Mary'nin yaşını dikkate almadı. - Tom didn't take Mary's age into consideration.

Gerçeği dikkate almalısın. - You must take the fact into consideration.

ödeme
ödül
karşılık
saygı

Saygı çok gereklidir. - Consideration is very necessary.

husus
önem
itibar, saygınlık
neden, faktör
göz önüne alma
karşılığında
in consideration of sebebiyle
for a consideration para mukabilinde
borsada verilen pey akçesi
{i} sebep
itibariyle
hasebiyle
gözönüne alma
bedel
aldırma
(Hukuk) itibar

Norveç'te yaşanan katliam ve son günlerde İngiltere'deki ayaklanma ve yağma, dünyanın içine sürüklendiği durum itibarı ile dehşet vericidir. - The massacre in Norway and the recent rebellion and the booty in England, are dreadful in consideration of the circumstances that the world drifted into.

nazar
consider
dikkate almak

Tom'un önerisini dikkate almak zorunda kaldım. - I had to consider Tom's proposal.

consider
göz önünde bulundurmak

Bir açıklama daha olma ihtimalini göz önünde bulundurmak için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum. - I can't believe that you aren't at least willing to consider the possibility that there's another explanation.

Göz önünde bulundurmak zorunda olduğun ilk şey zamandır. - The first thing you have to take into consideration is time.

consider
hesaba katmak

O hesaba katmak için çok fazla. - That's a lot to consider.

consideration for sale
satış fiyatı
consideration of bail
kefalet dikkate
consideration of health
(Kanun) sağlık sebebi
covenant consideration
(Ticaret) akit karşılığı
consider
{f} göz önüne almak

Bu sorunu göz önüne almak zorundayız. - We have to take this problem into consideration.

Ailenin kültürel geçmişini göz önüne almak çok önemlidir. - It is very important to consider the cultural background of the family.

consider
durumu değerlendirmek
consider
{f} düşünmek

Tom Mary'nin istediği krediyi ona vermeyi düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider giving Mary the loan she asked for.

Tom Mary'den tavsiye almayı düşünmek isteyebilir. - Tom might want to consider asking Mary for advice.

consider
dikkate al

Domuz yetiştiriciliği endüstrisini dikkate almazsak 'domuz gribi' adı 'A gribi (H1N1) olarak değişti. - Out of consideration to the pig farming industry the name 'pig influenza' has been changed into 'influenza A(H1N1)'.

Thomas onu çok zeki olarak dikkate almadı. - Thomas didn't consider him very intelligent.

consider
{f} fikrinde olmak
consider
(Kanun) incelemek
consider
{f} göz önünde tutmak
consider
{f} saygı göstermek
consider
all things considered enine boyuna düşünülürse
consider
kanaatinde olmak
consider
iyice düşünüp taşınmak
take into consideration
düşünmek
take into consideration
nazarı dikkate almak
take into consideration
göz önünde bulundurmak
consider
not worth considering kale alınmaz
consider
lafını etmeye değmez
additional consideration
(Ticaret) ek teminat
be taken into consideration
dikkate alınmak
consider
gözü ile bakmak
consider
(Politika, Siyaset) mülahaza etmek
consider
göz ardı etmemek
consider
gözönüne almak
consider
içinden geçirmek
consider
gözüyle bakmak
consider
telakki etmek
consider
(Kanun) tetkik etmek
consider
nazarıyla bakmak
consider
düşünüp taşınmak
consider
gözardı etmemek
consider
hesaba kalmak
consider
itibara almak
consider
itibar etmek
consider
sanmak
consider
itibar göstermek
consider
bilmek
consider
addetmek
consider
kabul etmek
considerations
(Ticaret) düşünceler

Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. - Such considerations ultimately had no effect on their final decision.

considerations
(Ticaret) mülahazalar
purchase consideration
(Ticaret) satın alma bedeli
purchase consideration
(Ticaret) satın alma tutarı
take into consideration
nazarı itibara almak
take into consideration
gözönünde bulundurmak
take into consideration
hesaba katmak
take into consideration
dikkate almak
take into consideration
kale almak
taken into consideration
dikkate alınmak
taking into consideration
göz önünde bulundurma
taking into consideration
dikkate alma
consider
mütalaa etmek
consider
{f} görmek

Tom Mary'yi bir kahraman olarak görmektedir. - Tom considers Mary to be a heroine.

consider
saymak
consider
olduğunu düşünmek

Bazı insanlar Klingon, Interlingua ve Esperanto gibi dilleri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünmektedir. - Some people consider it a waste of time to study languages such as Klingon, Interlingua and Esperanto.

in consideration of
dikkate alındığında
consider
merhamet etmek farz etmek
consider
hesaba kat

Tüm bu olasılıkları hesaba kattım. - I've considered all of those possibilities.

Onu hiç hesaba katmadım. - I've never considered that.

consider
değerlendirmek
consideration of
göz onu
considerations
dikkat edilecekler
considerations
dikkat
deliberate consideration; knowledge
kasten göz; bilgi
due consideration
dikkate alındıktan sonra

In assessing the Tenders due consideration will be given to the contractual completion dates, costs of design and erection, optional work and any other factors.

exchange consideration
fikir alışverişi
give consideration
üzerinde düşünmek
give s.t. one´s consideration
bir şey üzerinde düşünmek
have regard/consideration for st.
/ Dikkate st için ilgili var
lack of consideration
İzansızlık, düşüncesizlik, riayetsizlik, saygısızlık
out of consideration
dışarı anlayışın
out of consideration to
dışarı göz için
re-consideration
yeniden göz
regard; respect; consideration
bağlamda; saygı; dikkate
take into consideration
kal'e almak
under consideration
Gözden geçirilmekte, incelenmekte
under no consideration
hayır göz altında
be under consideration
üzerinde düşünülmek
consider
(Hukuk) ölçüp biçmek
considerations
dikkat edişler
immoral consideration
(Kanun) adaba aykırı konu
immoral consideration
(Kanun) ahlaka aykırı sebep
initial consideration
(Kanun) ön bedel
merger consideration
(Ticaret) birleşme bedeli
nominal consideration
(isim)minal bedel
nominal consideration
nominal bedel
show consideration
saygı göstermek
take into consideration
göz önünde tutmak
timing consideration
zaman yer alma hesabı
timing consideration
(Askeri) ZAMAN YERALMA HESABI: Füze atış üssü hassasiyetinin etüdünde, füze veya aksamının, koruyucu örtüsü dışında kaldığı için düşman tesirlerine karşı hassas bulunduğu fasılayı belirtmek üzere kullanılan bir terim
under consideration
üzerinde düşünülen
valuable consideration
(Kanun) tam karşılık
İngilizce - İngilizce
The thought process of considering, of taking everything into account

After much consideration, I have decided to stay.

A payment or other recompense for something done

Sure I'll move my car, but only for a consideration.

A matter of inducement for something promised; something valuable given as recompense for a promise, which causes the promise to become binding as a contract
Something considered as a reason or ground for a (possible) decision
The tendency to consider others

Will you noisy children show someconsideration and stop your infernal screaming? I'm trying to study!.

Anything of value given to induce someone into entering into a contract
{n} serious though, regard, prudence, reason, account, motive, recompence
Something of value Anything of value given to induce entering into a contract It may be money, personal services, or love and affection
The cause which moves a contracting party to enter into an agreement; the material cause of a contract; the price of a stripulation; compensation; equivalent
The inducement to a contract The cause, motive, price, or impelling influence which induces a contracting party to enter into a contract The reason or material cause of a contract
the "price" that one party pays in response to a promise by the other Most often that price is actually money but it does not have to be It could be services, the giving up of a right (e g "I won’t sue you"), or the giving of something to a third party The consideration can change hands at the time of the contract (present) or in the future, but it will not be good consideration if it is something that has already happened in the past (e g "because you saved me from drowning, I will pay you $x " Contrast this with "if you agree to save me from drowning while I am in the water today, I will pay you $x" which would be good consideration)
A required element in all contracts by which some-thing of value, including a promise, is exchanged for the act or promise of another
{i} thoughtfulness, respectfulness; careful attention; compensation, payment
Something of value
The result of delibration, or of attention and examonation; matured opinion; a reflection; as, considerations on the choice of a profession
Something of value offered and accepted in exchange for a promise, without which a contract is unenforceable
a considerate and thoughtful act
the process of giving careful thought to something
The act or process of considering; continuous careful thought; examination; contemplation; deliberation; attention
Under common law, there can be no binding contract without consideration, which was defined in an 1875 English decision as "some right, interest, profit or benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other" Common law did not want to allow gratuitous offers, those made without anything offered in exchange (such as gifts), to be given the protection of contract law So they added the criteria of consideration Consideration is not required in contracts made in civil law systems and many common law states have adopted laws which remove consideration as a prerequisite of a valid contract
The process of considering
A consideration is something that should be thought about, especially when you are planning or deciding something. A major consideration when choosing a dog is the size of your house and garden. = factor
That which is, or should be, taken into account as a ground of opinion or action; motive; reason
An act or forbearance, or the promise thereof, which is offered by one party to induce another to enter into a contract; that which is given in exchange for something from another
Something of value given to make a promise of repayment enforceable
If you show consideration, you pay attention to the needs, wishes, or feelings of other people. Show consideration for other rail travellers Really, her tone said, some people have absolutely no consideration
a considerate and thoughtful act kind and considerate regard for others; "he showed no consideration for her feelings"
Anything of value to induce another to enter into a contract (i e money, services, a promise)
Consideration is careful thought about something. He said there should be careful consideration of the future role of the BBC
If something is under consideration, it is being discussed. Several proposals are under consideration by the state assembly
Anything of value given by one party to induce another to enter into a contract It may be money, personal services of even "love and affection'
One of the elements of a binding contract; the exchange of values by the parties to the contract Such values may be money, promises, property, etc In insurance, the policy owner's consideration is the first premium payment and the application; the insurance company's consideration is the contract itself
a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of the traffic problem took more than an hour"
Thoughtful or sympathetic regard or notice
a considerate and thoughtful act kind and considerate regard for others; "he showed no consideration for her feelings" the process of giving careful thought to something a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of the traffic problem took more than an hour
An act or the promise there of, which is offered by one party to induce another to enter into a contract; that which is given in exchange for something from another
A payment for something done
The detriment given by each party to a contract; e g the land by the seller and the money by the buyer
Attentive respect; appreciative regard; used especially in diplomatic or stately correspondence
An act or the promise thereof, which is offered by one party to induce another to enter into a contract; that which is given in exchange for something from another; also the promise to refrain from doing a certain act, like filing a justifiable lawsuit (the forbearance of a right) Consideration, which distinguishes a contractual obligation from a gift, is usually something of value, such as the purchase price in and paid for a promise or it may be a return promise Thus, the mere promise to pay money is sufficient consideration, so an earnest money deposit is not necessary for purposes of creating a binding contract
A legal right or promise exchanged for the act, promise, or property of another person e g , in a contract for the purchase of a piece of property The property itself and the money paid or promised to be paid are the considerations made by the property seller and the new property owner, respectively
The inducement to a contract; the cause, motive or price which induces a contracting party to enter into an agreement, act or forbearance or promise thereof It is an essential part of a binding contract Consideration is either expressed or implied
Anything of value given to induce entering into a contract; it may be money, personal services, or even love and affection
Claim to notice or regard; some degree of importance or consequence
Anything of value given to induce another to enter into a contract Earnest money deposit on a sales contract is consideration
a fee charged in advance to retain the services of someone
the process of giving careful thought to something a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of the traffic problem took more than an hour
One of the elements for a binding contract Consideration is acceptance by the insurance company of the payment of the premium and the statement made by the prospective policy holder in the application
information that should be kept in mind when making a decision; "another consideration is the time it would take"
kind and considerate regard for others; "he showed no consideration for her feelings"
The exchange of values on which a contract is based In insurance, the consideration offered by the insured is usually the premium and the statements contained in the application The consideration offered by the insurer is the promise to pay in accordance with the terms of the contract (LE)
The cause, price or impelling influence which induces a party to enter into a contract
If you take something into consideration, you think about it because it is relevant to what you are doing. Safe driving is good driving because it takes into consideration the lives of other people
The thing that each party to a contract receives or gives up according to the terms of the contract
One of the elements for a binding contract, i e , the cause, motive, price, or impelling influence which induces a contracting party to enter into a contract In terms of insurance policies, consideration is acceptance by the insurance company of the payment of the premium and the statement made by the prospective policyholder in the application
consideration of bail
possibility of a suspect being released on bail (money provided in assurance that one will return at an appointed time)
consider
To look at attentively

She sat there for a moment, considering him.

consider
To debate or dispose of a motion

This body will now consider the proposed amendments to Section 453 of the zoning code.

consider
To think about seriously

Consider that we’ve had three major events and the year has hardly begun.

consider
To assign some quality to

I considered the pie undercooked.

consider
To take up as an example

Consider a triangle having three equal sides.

consider
If you consider a person or thing to be something, you have the opinion that this is what they are. We don't consider our customers to be mere consumers; we consider them to be our friends I had always considered myself a strong, competent woman I consider activities such as jogging and weightlifting as unnatural Barbara considers that pet shops which sell customers these birds are very unfair
consider
{v} to think, examin, requite, regard
consider
look at attentively
consider
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
adequate consideration
sufficient recompense
after due consideration
after discussion, after giving thought to, after debate
consider
show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient"
consider
To estimate; to think; to regard; to view
consider
judge or regard; look upon; judge; "I think he is very smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be inferior"
consider
regard or treat with consideration, respect, and esteem; "Please consider your family" take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case" think about carefully; weigh; "They considered the possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your mind" show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient
consider
If you are considering doing something, you intend to do it, but have not yet made a final decision whether to do it. I had seriously considered telling the story from the point of view of the wives They are considering the launch of their own political party. see also considered, considering
consider
think about carefully; weigh; "They considered the possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your mind"
consider
regard or treat with consideration, respect, and esteem; "Please consider your family"
consider
a somewhat favorable response from a reader which is usually noted on the coverage they do on a script or treatment It is not a guarantee that the material will be passed on to the next level It usually represents more of an ambivalence on the reader's part Not a pass but not a strong recommendation that it be read either
consider
To think of doing
consider
To fix the mind on, with a view to a careful examination; to think on with care; to ponder; to study; to meditate on
consider
To have regard to; to take into view or account; to pay due attention to; to respect
consider
To look at attentively; to observe; to examine
consider
give careful consideration to; "consider the possibility of moving"
consider
To think seriously; to make examination; to reflect; to deliberate
consider
another term inviting you to weigh up ooptions or arguments in the form of continuous parargraphs of writing
consider
look at carefully; study mentally; "view a problem"
consider
show consideration for; take into account; "You must consider her age"; "The judge considered the offender's youth and was lenient
consider
deem to be; "She views this quite differently from me"; "I consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite as negatively as you do"
consider
If you consider something, you think about it carefully. The government is being asked to consider a plan to fix the date of the Easter break Consider how much you can afford to pay for a course, and what is your upper limit
consider
{f} think over, think about carefully; believe; regard; take into account
considerations
plural of consideration
failure of consideration
without compensation, without recompense, without payment
fair consideration
appropriate recompense, fair reward or compensation
illegal consideration
consideration in a contract that makes illegal stipulations, element in a contract that is against the law
in consideration of
because of; in return for
it requires consideration
it needs thought, it must be thought about, it must be considered
mature consideration
adult consideration, mature manner of thinking
moral consideration
consideration which is related to ethical or moral laws
nominal consideration
symbolic donation, small donation that is intended to express a certain idea
out of consideration
out of thoughtfulness for others and their feelings
proper consideration
fair consideration, appropriate compensation
requires consideration
needs to be carefully thought over
requires further consideration
needs more perusal, requires more thought
requires some consideration
need consideration, requires further thought
situational consideration
consideration of circumstance
take into consideration
take into account, think about, consider
took into consideration
considered, took into account, thought about
under consideration
being speculated, being thought about
under no consideration
in no way, absolutely not
without any consideration
without thinking carefully, without mentally debating
Türkçe - İngilizce

consideration teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

thrown out for consideration
ortaya atılmak
consideration