side

listen to the pronunciation of side
İngilizce - Türkçe
taraf

Onlar sokağın diğer tarafında yaşıyorlar. - They live on the other side of the road.

Duvarın diğer tarafındaki elmalar en tatlıdır. - The apples on the other side of the wall are the sweetest.

kenar

Yolun kenarında duruyordu. - He was standing at the side of the road.

Tom ve Mary yaralı adamı yol kenarına taşıdılar. - Tom and Mary carried the injured man to the side of the road.

yan

Biz yan yana yürüdük. - We walked along side by side.

Nereye giderseniz gidin, istasyonların yanında kaldırımlar üstünde bırakılmış çok sayıda bisiklet görürsünüz. - Wherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations.

(Mitoloji) Anadolu'lu kahraman Tauros'un kızı ve Kimolos'un karısı. Side şehrine kendi adını vermiştir
{s} yanındaki

Kapının yanında duran o adamın ve pencerenin yanındaki odanın diğer tarafındaki o kadının fotografik anıları var. - That man standing near the door and that woman on the opposite side of the room next to the window have photographic memories.

(Bilgisayar) yanda

Bu bina önden büyük görünüyor ama yandan değil. - This building looks large from the front, but not from the side.

bir yanda bulunan
(Askeri) borda
canip
(with/against ile) tarafını tutmak
kısım
yüz

Her öykünün bir de diğer yüzü vardır. - There are two sides to every question.

O kazağını ters yüz giydi. - He put on his sweater wrong side out.

bölüm
yön

Tom'un hikaye yönünü duydum. - I heard Tom's side of the story.

Çıkış seyahat yönünün sağ tarafında. - The exit is on the right side of the direction of travel.

yan taraf

Hakem, tenis kortunun yan tarafında yüksek bir sandalyede oturuyor. - The umpire sits in a high chair at the side of the court.

Onun yan tarafında bir ağrısı var. - He has a pain in his side.

yan, taraf: Which side of the box has a label on it? Kutunun hangi tarafı etiketli? The house was on the side of a hill. Ev bir tepenin
(Tıp) Yan taraf, vücudun sağ ve sol yanı
bilardoda bilyeye vurmak suretiyle hasıl olan dönerek gitme kuvveti
{f} aynı tarafta olmak
{i} 1. yan, taraf: Which side of the box has a label on it? Kutunun hangi tarafı etiketli? The house was on the side of a hill. Ev bir tepenin
{s} ikincil
{i} taraftar
{i} kıyı
{f} against -e karşı olmak
etek taraftarlar
{i} böğür
{i} takım [brit.]
{s} yandaki
yanda veya yandan olan
ikinci
{s} ikinci derecede
{f} taraf tutmak
{f} with -in tarafını tutmak
{i} hava
{i} çalım
yaka

Kentimiz nehrin doğu yakası'ndadır. - Our town is on the East Side of the river.

Okul, nehrin bu yakasında mı? - Is the school on this side of the river?

park lambası
(Bilgisayar) yüz yukarı
ayrıca

Ayrıca hardal almak istiyorum. - I'd like to have mustard on the side.

Ayrıca ketçap almak istiyorum. - I'd like to have ketchup on the side.

ikinci derecede olan
kibir
spor takım
kurum
yan yüz
destek
tarafta
takım
side by side
yan yana

Biz yan yana yürüdük. - We walked along side by side.

Onlar yan yana oturdular. - They sat side by side.

side swept
(Dans) Yana doğru taranan saç modeli
side-biting
Yandan tutan, yan taraftan ısıran/kavrayan
side order
meze
side arch
yan kemer
side arch
yan eğme
side arm
kenar kolu
side band
yan bant
side by side with
yanında
side by side with
ile beraber
side chain
(Biyoloji) yan zincir
side deck
(Bilgisayar) yan deste
side drum
trampet
side dump
yandan boşaltma (kepçe)
side effect
yan tesir
side gate
yan kapak
side gear
(Otomotiv) aks dişlisi
side gear
(Otomotiv) diferansiyel aks dişlisi
side gun
(Askeri) borda silahı
side keel
(Askeri) kontra omurga
side lamp
(Otomotiv) yan lamba
side lamp
yan sinyal
side light
(Denizbilim) borda feneri
side lobe
(Tıp) yan lob
side name
(Bilgisayar) yüz adı
side out
(Spor) servis geçişi
side part
(Tekstil) yan kısım
side ring
yan halka
side ring
(Otomotiv) flanş
side road
doğal
side rod
yan çubuk
side seam
(Tekstil) yan dikiş
side show
küçük şov
side slop
yamaç
side slope
(Askeri) yana eğim
side spray
(Askeri) yana parça tesiri
side step
(Askeri) yana adım
side title
(Bilgisayar) yüz başlığı
side track
yan kulvar
side track
yan şerit
side tray
(Bilgisayar) yan tepsi
side vent
(Otomotiv) yan havalandırma kanalı
side view
yan görünüş
side view
(Tıp) yandan görünüm
side wall
(Bilgisayar,İnşaat) yan duvar
side weir
yan savak
side arms
hafif silahlar
side band
yan kuşak
side board
büfe
side clearance
yan boşluk
side clearance
yan aralık
side door
yan kapı

Michael yan kapıdan çıkarken görüldü. - Michael was seen to leave by the side door.

side effect
yan etki

Olası yan etkiler arasında bulanık görme ve nefes darlığı bulunmaktadır. - Possible side effects include blurred vision and shortness of breath.

Bu ilacın zararlı yan etkileri yok. - This medicine has no harmful side effects.

side elevation
yandan görünüş
side elevation
yan görünüş
side frontage
yan yüz
side frontage
yan cephe
side reaction
yan etki
side scuttle
borda lombozu
side span
yan açıklık
side stream
kol akarsu
side stream
kol ırmak
side street
dönge
side street
tali yol
side street
yan sokak

Yan sokakta kaza oldu. - The accident happened on a side street.

Yan sokaktaki küçük ve rahat bir evde yaşıyoruz. - We live in a cozy little house in a side street.

side stroke
yan kulaç
side to side
yan yana
side tone
yan ton
side tone
yan ses
side valve
yandan supap
side view
yandan görünüş
side wall
lastik yanağı
side wave
yan dalga
side-dumper car
yandan boşaltmalı vagon
side-tipping loader
yandan boşaltmalı yükleyici
side against
tarafına karşı
side agreement
yan anlaşma
side dishes
yan yemekler
side effects
yan etkileri

Bu işlevin yan etkileri yoktur. - The function has no side effects.

Henüz ilacın yan etkilerini bilmiyoruz. - We don't yet know the side effects of the drug.

side entrance
yan giriş
side frequency
yan frekans
side horse
yan at
side in
yakasında
side job
Ek iş
side length
kenar uzunluğu
side on
tarafında
side payment
yan ödeme
side rake angle
(Mühendislik) yan talas acısı
side salad
salata
side seal
conta
side shell
(Gemicilik) Geminin dış kaplaması
side shell plating
borda saç levhası
side slip
savrulma
side slip angle
yan kayma acısı
side step
yan basamak
side walk
yaya kaldırımı
side-dress
yan elbise
side-dress
Gelişmekte olan bitkiyi yan taraflarından toprak üstünden veya toprağa karışturarak gübrelemek
side-dressing
(Tarım) Bitkinin yan taraflarından gübreleme, kenar gübrelemesi
side-effect
yan etkisi
side-hung
yandan menteşeli
side-to-side
yan-yan
side-wind
yandan rüzgar
side by side
Kenar Kenara
side by side
(Spor) başa baş gitmek
side by side
(Spor) başabaş gitmek
sieve side, wire side
(Matbaacılık, Basımcılık) elek yüzü
side dish
garnitür
side dish
meze
sided
{s} cepheli
sided
{s} taraflı

Hanuka bayramı sırasında dört taraflı dönen top ile oynamak gelenekseldir. - During the feast of Hanukkah it is customary to play with a four sided dreidel.

sided
yanlı
sided
kenarları olan
sides
(Bilgisayar) yüz

Her öykünün bir de diğer yüzü vardır. - There are two sides to every question.

Ekonomi ve kalite karşıt değildir, aynı madalyonun iki yüzüdür. - Econony and quality are not opposites, but rather two sides of the same coin.

siding
(İnşaat) dış cephe kaplaması
siding
rampa hattı
siding
(İnşaat) dış kaplama
siding
barınma hattı
siding
kör hat
siding
tali hat
siding
(İnşaat) cephe giydirme
sided
kenarlı
siding
yan hat
siding
kısa demiryolu hattı
Side with
yanında olmak
from side to side
köşeden köşeye
having ones throat slit from side to side
yan taraftan sahip olanlar boğazını kesmedim
line side by side
yan çizgi yan
side letter
yan sözleşme
side table
Duvara dayanarak kullanılmak üzere tasarlanmış, bir kenarı muhakkak düz masa
side to
tarafına
sides
yanlar
sides
kenarlar

Kutu kenarlarının biri saydamdır. - One of the sides of the box is transparent.

siding
Yalı baskı(sı)
siding
demiryolunda ana hattan ayrılan şube hattı
siding
tarafçılık
side dish
(Ticaret) yan yiyecekler
side dish
baş yemek dışındaki yiyecek
side effect
(Tıp) yan etki ilaçların uygulanması sırasında elde edilmesi istenilen sonuçlar dışında meydana gelen fizyolojik değişiklik
side order
garnitür
side step
(Askeri) YANA ADIM: Ayakta iken sağa veya sola doğru atılan 12 inçlik (30,5 cm) adım
side view
profil
side with
tarafını tutmak
side with
aynı tarafta olmak
sided
{s} çevrili
sided
{s} yanlı, taraflı: an eight-sided figure sekiz yanlı bir şekil. a many-sided person çok yönlü bir kişi
siding
kör hat rail
siding
manevra hattı
siding
taraf tutma
siding
(Askeri) RAMPA HATTI: Genellikle, yükleme ve boşaltma bölgesine giden ve bir ana veya şube demiryolu hattından ayrılan kısa hat
siding
{i} d.y. kör hat; barınma hattı; rampa hattı
siding
taraf tut
siding
{i} (binanın dış yüzünü oluşturan) (ahşap/metal) kaplama
İngilizce - İngilizce
A dish that accompanies the main course; a side dish

Do you want a side of cole-slaw with that?.

A sports team
One surface of a sheet of paper (used instead of "page", which can mean one or both surfaces.)

John wrote 15 sides for his essay!.

A region in a specified position with respect to something

Meet me on the north side of the monument.

A group having a particular allegiance in a conflict or competition

In the second world war, the Italians were on the side of the Germans.

One set of competitors in a game

Which side has kick-off?.

One half (left or right, top or bottom, front or back, etc.) of something or someone

The patient was bleeding on the right side .

A bounding straight edge of a two-dimensional shape

A square has four sides.

One possible aspect of a concept

Look on the bright side.

To ally oneself, be in an alliance, usually with "with" or rarely "in with"

How does it feel...to...side in with those who voted against you in 1947?.

A flat surface of a three-dimensional object; a face

A cube has six sides.

A television channel, usually as opposed to the one currently being watched

I just want to see what's on the other side — James said there was a good film on tonight.

Sidespin; english

He had to put a bit of side on to hit the pink ball.

{v} to take part with
{a} not direct, awry
{n} the rib part of animals, an edge, a party
If something is on your side or if you have it on your side, it helps you when you are trying to achieve something. The law is not on their side
added as a consequence or supplement; "a side benefit"
Any outer portion of a thing considered apart from, and yet in relation to, the rest; as, the upper side of a sphere; also, any part or position viewed as opposite to or contrasted with another; as, this or that side
one of two or more contesting groups; "the Confederate side was prepared to attack"
A page of script
If you are on someone's side, you are supporting them in an argument or a war. He has the Democrats on his side Some of the younger people seem to be on the side of reform
(sports) the spin given to a ball by striking it on one side or releasing it with a sharp twist
an opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute; "there are two sides to every question"
The side of something is a position to the left or right of it, rather than in front of it, behind it, or on it. On one side of the main entrance there's a red plaque. a photograph with me in the centre and Joe and Ken on each side of me. the nations on either side of the Pacific There's nothing but woods on the other side of the highway There has been a build-up of troops on both sides of the border PC Dacre knocked on Webb's door and, opening it, stood to one side
take the side of; be on the side of; "Whose side are you on?"; "Why are you taking sides with the accused?
The two sides of a road are its two halves on which traffic travels in opposite directions. It had gone on to the wrong side of the road and hit a car coming in the other direction
The sides of a hollow or a container are its inside vertical surfaces. The rough rock walls were like the sides of a deep canal Line the base of the dish with greaseproof paper and lightly grease the sides
{i} surface; space immediately next to someone or something; facet; front or back of a two-dimensional object; right or left half of an object; right or left half of a body; one of two opposing views
Any of the line segments that make up the boundary of the polygon
If you say that someone has let the side down, you mean that they have embarrassed their family or friends by behaving badly or not doing well at something. Brown was constantly letting the side down
One of the conflicting parties to a dispute or conflict, labeled for convenience "Status Quo" and "Non Status Quo", not with reference to ideology but in terms of which party sought to initiate a change to the previously prevailing situation
To embrace the opinions of one party, or engage in its interest, in opposition to another party; to take sides; as, to side with the ministerial party
The two sides of an area, surface, or object are its two halves. She turned over on her stomach on the other side of the bed The major centre for language is in the left side of the brain. = half
A line of descent traced through one parent as distinguished from that traced through another
Two players who constitute a partnership against the other two players
The side of an object, building, or vehicle is any of its flat surfaces which is not considered to be its front, its back, its top, or its bottom. We put a notice on the side of the box. a van bearing on its side the name of a company There was a stone staircase against the side of the house A carton of milk lay on its side
A slope or declivity, as of a hill, considered as opposed to another slope over the ridge
If someone is by your side or at your side, they stay near you and give you comfort or support. He was constantly at his wife's side
To work (a timber or rib) to a certain thickness by trimming the sides
{f} join, ally with, support a particular party or viewpoint in a dispute; equip with sides or siding
The two sides of something flat, for example a piece of paper, are its two flat surfaces. You can also refer to one side of a piece of paper filled with writing as one side of writing. The new copiers only copy onto one side of the paper Fry the chops until brown on both sides
One of the halves of the body, of an animals or man, on either side of the mesial plane; or that which pertains to such a half; as, a side of beef; a side of sole leather
To lean on one side
Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral
The listing or sale portion of a transaction
If two people or things are side by side, they are next to each other. We sat side by side on two wicker seats
1) everything in an equation to the left of the "=" or everything to the right of the "=" -- " subtract 75 from both sides " (98) 2) a line segment of a shape -- "The sum of the lengths of the sides of a triangle " (251)
take sides with; align oneself with; show strong sympathy for; "We all rooted for the home team"; "I'm pulling for the underdog"; "Are you siding with the defender of the title?"
The long or short position as designated by the letter
Area between the belly and the wing
a family line of descent; "he gets his brains from his father's side"
a place within a region identified relative to a center or reference location; "they always sat on the right side of the church"; "he never left my side"
- The two rays that form an angle
located on a side; "side fences"; "the side porch"
A particular side of something such as a situation or someone's character is one aspect of it. He is in charge of the civilian side of the UN mission It shows that your child can now see the funny side of things
The margin, edge, verge, or border of a surface; especially (when the thing spoken of is somewhat oblong in shape), one of the longer edges as distinguished from the shorter edges, called ends; a bounding line of a geometrical figure; as, the side of a field, of a square or triangle, of a river, of a road, etc
If one person or country sides with another, they support them in an argument or a war. If people or countries side against another person or country, they support each other against them. There has been much speculation that America might be siding with the rebels
("back side, front side") another term for 9 holes of an 18 hole course Example: He was excited to play the back side after doing well on the front
If you talk about the other side of a town or of the world, you mean a part of the town or of the world that is very far from where you are. He saw the ship that was to transport them to the other side of the world Are you working on this side of the city?
The different sides of an argument or deal are the different points of view or positions involved in it. those with the ability to see all sides of a question
One side of a tape or record is what you can hear or record if you play the tape or record from beginning to end without turning it over. We want to hear side A
a surface forming part of the outside of an object; "he examined all sides of the crystal"; "dew dripped from the face of the leaf"
The left or right half of something
a lengthwise dressed half of an animal's carcass used for food a family line of descent; "he gets his brains from his father's side"
A side dish
One surface of a sheet of paper (used instead of "page", which can mean one or both surfaces.)"
If someone does something on the side, they do it in addition to their main work. ways of making a little bit of money on the side
The position of a person or party regarded as opposed to another person or party, whether as a rival or a foe; a body of advocates or partisans; a party; hence, the interest or cause which one maintains against another; a doctrine or view opposed to another
to look on the bright side: see bright the other side of the coin: see coin to err on the side of something: see err to be on the safe side: see safe someone's side of the story: see story. Ancient city, southwestern Anatolia. The most important port of ancient Pamphylia, it originally was situated on the Mediterranean Sea coast; it now lies inland. Though it was founded by Aeolian Greeks, a peculiar non-Greek language was spoken there. Alexander the Great occupied it (333 BC); the Seleucid king Antiochus III was defeated there by a Roman army in 190 BC. In the 1st century BC, Cilician pirates made it their chief slave market. The ruins include the remains of a colossal theatre, built on arches and considered one of the finest in Anatolia
Side-striped Jackal
A species of jackal (Canis adustus), native to central and southern Africa
Side-striped Jackals
plural form of Side-striped Jackal
side by side
Alternative spelling of side-by-side
side by side
close to each other, together

The soldiers of XX and YY were fighting side by side against a common enemy.

side chain
the variable parts of amino acids that extend from the peptide backbone in proteins; they are referred to as R-groups, which branch off the backbone at the alpha carbon (Cα)
side chain
in organic chemistry, that part of a molecule attached to some core structure; a radical
side chest
A standard pose in which one arm is bent at the elbow, and the chest muscles are flexed, with one's side turned to the judges
side chests
plural form of side chest
side dishes
plural form of side dish
side effect
An unintended consequence of any action in addition to the intended consequence of that action
side effect
A change in state caused by a function call (typically "side-effect")

Eiffel is somewhat purist about insisting that functions have no side effects.

side effect
An adverse effect, an unintended consequence of a drug or therapy; usually not a beneficial effect
side effects
plural form of side effect
side grafting
a mode of grafting in which the scion, cut quite across very obliquely, so as to give it the form of a slender wedge, is thrust down inside of the bark of the stock or stem into which it is inserted, the cut side of the scion being next the wood of the stock
side horse
A pommel horse
side issue
An issue or topic which is not of direct significance to a primary concern
side issues
plural form of side issue
side of bacon
A salted and cured longitudinal half of a pig with the legs and shoulders removed
side order
a small dish served as an accompaniment to a main course or entrée
side out
three outs
side scroller
A video game where the player views the world from the side, controlling a character who mostly runs horizontally (usually left-to-right) through a level
side scrollers
plural form of side scroller
side street
A secondary road; a road that is not intended for heavy traffic

The office was on a mostly residential side street. It did not look professional, and for a moment he doubted he was in the right place.

side streets
plural form of side street
side swimmer
An amphipod, Hyalella azteca, indigenous to the Everglades
side triceps
A standard pose in which one arm is held straight with the triceps flexed, with one's side turned to the judges
side valve
A type of internal combustion engine design which has the inlet and exhaust valves in the cylinder block beside the piston. The cylinder head is then a simple dome extending across the valves and piston
side wall
One of the two parallel walls in a racquetball or squash court, perpendicular to the front wall
side with
To choose to take the same point of view as (someone)
side-effect
Alternative spelling of side effect
side-necked turtle
Any turtle of the family Pelomedusidae, characterised by protecting its head by turning it to one side rather than, as other turtles do, withdrawing it into its shell
side-netting
The net at either side of the goal, extending from the touchline to a few yards behind it
side-scroller
Alternative spelling of side scroller
side-to-side
Moving horizontally, from one side to another and back

The boat rocked with a steady side-to-side motion.

side-cut
side lane; road which branches off in different directions
side chain
(Kimya) An organic molecular structure in the form of a branched open chain or ring
side stream
A tributary stream
side stream smoke
Side stream smoke is smoke coming from the end of a smoldering cigarette. The chemical constituents of sidestream smoke are different from those of directly inhaled ("mainstream") smoke
side by side
alongside one another, next to each other; cooperatively
side by side
nearest in space or position; immediately adjoining without intervening space; "had adjacent rooms"; "in the next room"; "the person sitting next to me"; "our rooms were side by side"
side by side
closely related or associated; "a city in which communism and democracy had to live side by side
side by side
closely related or associated; "a city in which communism and democracy had to live side by side"
side-to-side
alternately left and right with respect to a central point; "the side-to-side motion of the boat
from side to side
Repeatedly wavering. Not straightly
sided
Simple past tense and past participle of side
siding
Present participle of side

Whenever he hears an argument, he can't help siding with one party or the other.

siding
A building material which covers and protects the sides of a house or other building (called cladding in the UK)

Ugh. If there's one thing I can't stand it's cheesy vinyl siding.

the side
{n} flank
Side effect
adverse effect
side dish
a dish that is served with but is subordinate to a main course
side dish
accompaniment to the main course in a meal
side dish
A side dish is an amount of a particular food that is served at the same time as the main dish. These mushrooms would make a delicious side dish. A dish served as an accompaniment to the main course. a small amount of food such as a vegetable that you eat with a main meal
side effect
any adverse and unwanted secondary effect; "a strategy to contain the fallout from the accounting scandal"
side effect
An undesired effect of drug treatment that may range in severity from barely noticeable, to uncorfortable, to dangerous Side effects are usually predictable
side effect
An undesirable effect of a vaccine (See also adverse reaction )
side effect
adverse reaction; an allergic response to a drug Many of the drugs used to fight HIV Disease cause adverse reactions in a small number of people Some side effects are minor, and others go away after a few days A few are truly nasty and require quick medical attention If you think you are having an adverse reaction to a drug, contact your doctor immediately
side effect
An undesirable effect of a drug
side effect
n Problem that occurs when treatment affects tissues or organs other than the ones meant to be affected by the treatment Common side effects of conventional cancer treatment can include fatigue, pain, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss and mouth sores
side effect
negative effect that may be caused due to use of medicine; typical accompanying effect
side effect
A side effect occurs when an expression has an effect aside from merely producing a value Assignment expressions, increment expressions and function calls have side effects See section Assignment Expressions
side effect
An action or effect of a drug other than that desired Commonly it is an undesirable effect such as nausea, headache, insomnia, acute toxic reaction or drug interaction
side effect
secondary effect caused by cancer treatment
side effect
A peripheral or secondary effect, especially an undesirable secondary effect Some side effects become the central basis for new developments
side effect
A side effect occurs when an expression has an effect aside from merely producing a value Assignment expressions, increment and decrement expressions and function calls have side effects See section Assignment Expressions
side effect
A peripheral or secondary effect, especially an undesirable secondary effect of a drug or therapy
side effect
an action or effect of a drug other than that which is intended The term usually refers to undesired or negative effects such as headache, skin rash or liver damage
side effect
a secondary and usually adverse effect of a drug or therapy; "severe headaches are one of the side effects of the drug
side effect
Problem that occurs when treatment affects healthy cells Common side effects of cancer treatment are fatigue, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss, and mouth sores
side effect
An unintended symptom that results from using a drug
side effect
An effect, other than the intended one, produced by a preventive, diagnostic, or therapeutic procedure or regimen Not necessarily harmful, e g , pustule formation at the site of a smallpox vaccination
side effect
A side effect is a modification of a non-local environment
side effect
An operation that changes the global state of the program It is good practice to avoid side effects whenever practical, as it makes the program easier to maintain and to test
side effect
A change to something that occurs as a consequence of evaluating an expression For example, an assignment
side effect
The effect of a drug that is different from what was originally intended
side effect
Reaction from drugs or radiation that are not intended or wanted
side effect
The unplanned consequence of taking an action without proper planning
side effect
a secondary and usually adverse effect of a drug or therapy; "severe headaches are one of the side effects of the drug"
side effect
Any unintended effect of a pharmaceutical product occurring at doses normally used in man which is related to the pharmacological properties of the drug
side effect
An unintended consequence of a treatment
side effects
Something that is caused by the treatment, but is not wanted
side effects
An undesirable or harmful reaction to a drug
side effects
Effects of a proposed project on other parts of the firm
side effects
an unintended symptom or event that may occur as a result of taking medication
side effects
Reactions from drugs or radiation that are not intended
side effects
Problems that occur due to treatment Common side effects of cancer treatment are fatigue, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss, and mouth sores
side effects
Problems that occur when treatment affects healthy cells Common side effects of cancer treatment are fatigue, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss, and mouth sores
side effects
unwanted effects of treatment such as hair loss caused by chemotherapy and fatigue caused by radiation therapy
side effects
Secondary effects, usually undesirable, of a drug or therapy or behavior
side effects
Unexpected effects of medication; may be negative or positive
side effects
Problems that occur due to drugs used for disease treatment Common side effects of cancer treatment are fatigue, nausea, vomiting, decreased blood cell counts, hair loss, and mouth sores
side effects
Problems caused when cancer treatment affects healthy cells in the body
side effects
Any unwanted physical or mental state caused as a result of using a drug; also called an "adverse effect"
side effects
Usually described as after-effects, or secondary effects, of treatment For example, hair loss may be a side effect of chemotherapy; nausea may be a side effect of radiation therapy or chemotherapy Most treatment-related side effects can be managed
side effects
Undesirable effects when cancer treatment affects healthy cells in the body Common side effects are hair loss, being tired, and nausea and vomitting
side effects
Hypoglycemia is the most common side effect that may occur during insulin therapy Symptoms of hypoglycemia include confusion, nausea, hunger, tiredness, perspiration, headache, heart palpitations, numbness around the mouth, tingling in the fingers, tremors, muscle weakness, blurred vision, cold temperature, excessive yawning, irritability, and loss of consciousness
side effects
the unintended action(s) of a drug
side line
A secondary road; esp
side line
A line pert
side line
a line for hobbling an animal by connecting the fore and the hind feet of the same side
side line
                     The side line is actually called the "Touch line"   These are the out of bounds line on each side of the field   The ball must go completely over the line before it is out of bounds
side line
a byroad at right angles to a main road
side line
A line of goods sold in addition to one's principal articles of trade; a course of business pursued aside from one's regular occupation
side line
or attached to the side of a thing
side line
Lines on each side of the court The singles side line is the boundary for singles play while the doubles side line is the boundary for doubles play
side line
Specif
side line
One of the two white lines marking the side edges of the table
side order
A side order is an amount of a food that you order in a restaurant to be served at the same time as the main dish. a side order of potato salad. a small amount of food ordered in a restaurant to be eaten with a main meal but served on a separate dish
side step
walk aside; prevent from; stairway on the side
side step
A step to one side, as in boxing or dancing
side street
a street intersecting a main street and terminating there
side street
A side street is a quiet, often narrow street which leads off a busier street. a street that is smaller than a main street, but is often connected to it
side street
alley, road, path, small street
side to side
horizontal
side view
a view from the side of something
side with
support one opinion in a quarrel
sided
{s} having sides; having sides of a particular type; having a particular number of sides
sided
past of side
sided
Having (such or so many) sides; used in composition; as, one-sided; many- sided
sides
Plural of side
sides
Erroneous Concept for the Windows or Faces of a System
sides
In some quadrille dances the couples facing sideways across the room are the sides The other couples are Ends
sides
A part of a script Usually one or two short scenes used for audition purposes
sides
Third person singular simple present form of to side
sides
Pages or scenes from a script, used in auditions or (if on a film set) those scenes being shot that day
sides
Phonograph record
sides
The top couple's adjacent couples
sides
Specific pages of a script for auditioning that pertain to a performer's role
sides
In canoe design, the sides of the boat can have Flare, Tumblehome or be Straight-sided Flare will shed water well and increase stability Tumblehome gives a narrower beam at the gunwales and allows for easier paddling, however stability will be decreased Straight-sided canoes are a compromise of the two Many canoes will incorporate one, two, or all three of these in different areas of the hull
siding
A track auxiliary to the main track, for meeting or passing trains, which is so designated in the time table, GBO, train order or DOB
siding
Exterior finish for a frame building Several types of siding might include: Asbestos cement hinges, asphalt, clapboard, shingle, board and batten, drop siding, shiplap, T111, vinyl, aluminum, hardboard, etc
siding
Siding is a wooden or metal covering on the outside walls of a building. Material used to surface the exterior of a building to protect against exposure to the elements, prevent heat loss, and visually unify the facade. The word siding implies wood units, or products imitative of wood, used on houses. There are many different types of siding, including clapboard, horizontal lap siding, vertical board siding, and shingles. Board and batten siding, sometimes found in Carpenter Gothic houses and very modest structures, differs from the common clapboard in that it consists of vertical wood boards with their butt joints covered by battens (narrow strips), imparting a seamed appearance. Both aluminum and polyvinyl-fluoride-coated siding (commonly called vinyl siding) were developed as maintenance-free alternatives to wood clapboard; they mimic its horizontal boards. Fiberboard, a pressed-wood-pulp product, is sometimes used, though its long-term durability is limited. In larger buildings, the exterior covering is called cladding, and may be of brick, glass in a metal framework, or stone, concrete, or metal panels
siding
a short stretch of railroad track used to store rolling stock or enable trains on the same line to pass material applied to the outside of a building to make it weatherproof
siding
The material which covers and protects the sides of a house or other building
siding
{i} secondary railroad track that is connected to the main track; strips of wood or other material used to cover the sides of buildings
siding
A track connected to the main track and used for meeting or passing trains
siding
a very short branch off a main railway line with only one point leading onto it
siding
The outermost material on the sides of your house
siding
The thickness of a rib or timber, measured, at right angles with its side, across the curved edge; as, a timber having a siding of ten inches
siding
Exterior wall finish materials applied to the outside of a structure
siding
Finish covering on exterior walls
siding
A side track, as a railroad; a turnout
siding
The finish covering of the outside wall of a frame building, whether made of horizontal weatherboards, vertical boards with battens, shingles, or other material
siding
A second, relatively short length of track just to the side of a railroad track, joined to the main track by switches at one or both ends, used either for unloading freight, or to allow two trains on a same track to meet (opposite directions) or pass (same direction)
siding
This is the difference between the minimum and the maximum wall thickness as measured at the end of the tube
siding
A track adjacent to a main track and used for meeting or passing trains
siding
The finish covering of the outside wall of a frame building Many different types are available
siding
Boards nailed horizontally to the exterior of a home Generally wood, metal or vinyl
siding
the exterior wall finish material applied to a light frame wood structure
siding
Attaching one's self to a party
siding
A siding is a short railway track beside the main tracks, where engines and carriages are left when they are not being used
side