önemli

listen to the pronunciation of önemli
Türkçe - İngilizce
important

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions. - Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.

Recycling paper is very important. - Kâğıdı geri dönüştürmek çok önemlidir.

significant

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

Do you think that's significant? - Onun önemli olduğunu düşünüyor musun?

{s} substantial

Mercury is very close to the Sun and has no substantial atmosphere. - Merkür, Güneş'e çok yakındır ve önemli bir atmosferi yoktur.

Many buildings sustained substantial damage. - Birçok binada önemli hasar oluştu.

crucial

The timing will be crucial. - Zamanlama çok önemli olacak.

It's crucial for my girlfriend to be a hugger. - Kız arkadaşımın kucaklamayı seven biri olması çok önemli.

major

Smoking is the major cause of lung cancer. - Sigara içmek akciğer kanserinin en önemli nedenidir.

That is your major problem. - O, senin önemli sorunundur.

essential

Memory is an essential function of our brain. - Hafıza, beynimizin önemli bir fonksiyonudur.

Hard work is an essential element of success. - Sıkı çalışma başarının önemli bir faktörüdür.

worthy
notable

Statues of Buddha are notable works of Japanese art. - Buda heykelleri Japon sanatının önemli eserleridirler.

weightily
cautious
that's important

I know that's important to you. - Bunun senin için önemli olduğunu biliyorum.

I think that's important. - Onun önemli olduğunu düşünüyorum.

speak of
especial

Coal is especially important. - Kömür özellikle önemlidir.

Freedom of speech is especially important to broadcasters. - Konuşma özgürlüğü özellikle yayımcılar için önemlidir.

prime

The coral reef is the region's prime attraction. - Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir.

speak

Many parents think it's important for their children to learn how to speak French. - Birçok ebeveynler çocuklarının Fransızca konuşmayı öğrenmelerinin önemli olduğunu düşünüyorlar.

Tom thinks it important for Mary to learn how to speak French. - Tom Mary'nin Fransızca konuşmayı öğrenmesinin önemli olduğunu düşünüyor.

substantive
noteworthy
hotshot
big-time
burning
chief

What were yesterday's chief events? - Dünün önemli olayları neydi?

What were the chief events of last year? - Geçen yılın önemli olayları nelerdi?

top-line
significantly

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

Tom's French has improved significantly. - Tom'un Fransızcası önemli oranda gelişti.

circumspect
solemn
(Bilgisayar) critical
emphatical
cardinal
big time
great

He is a man of great importance. - O çok önemli bir adam.

This matter is of great importance. - Bu sorun çok önemlidir.

weighty
capital

Madrid is the capital of Spain and its most important city. - Madrid İspanyanın başkenti ve onun en önemli şehri.

heavy
historic

Many important historical events took place 7000 years B.C. - Birçok önemli tarihsel olaylar M.Ö 7000 yıllarında gerçekleşti.

That film was an extremely inaccurate portrayal of key historical events. - O film önemli tarihsel olayların son derece yanlış bir tasviriydi.

grand

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

eventful
emphatic
grave

The international situation is becoming grave. - Uluslararası durum önemli hâle geliyor.

I have grave concerns. - Önemli endişelerim var.

high

At that high school, sports is more important than academics. - O lisede, spor, derslerden daha önemlidir.

This was the highlight of my day. - Bu, günümün önemli olayıydı.

considerable

There is considerable optimism that the economy will improve. - Ekonominin gelişeceğine dair önemli bir iyimserlik var.

Considerable care is advised when driving in winter weather. - Kış havasında araba kullanırken önemli ölçüde özen, tavsiye olunur.

healthy

A healthy and balanced diet is very important for all of us. - Sağlıklı ve dengeli bir diyet hepimiz için çok önemlidir.

Why is it important to eat healthy food? - Neden sağlıklı yiyecek yemek önemlidir?

important, great, big, considerable, burning mühim
fateful
of importance

Today's paper contains nothing of importance. - Bugünkü gazete önemli bir şey içermiyor.

Among these views, the second one is of importance. - Bu görüşler arasında ikincisi önemlidir.

momentous

The falling of the Berlin Wall was truly a momentous occasion. - Berlin duvarının düşüşü gerçekten önemli bir fırsattı.

big

Fuel economy is a big advantage of this car. - Yakıt tasarrufu bu arabanın önemli bir avantajıdır.

The buying and selling of peoples' personal information is becoming a big issue. - İnsanların kişisel bilgilerini almak ve satmak önemli bir sorun oluyor.

consequential
gut
of weight
{s} urgent
be important
{s} historical

Many important historical events took place 7000 years B.C. - Birçok önemli tarihsel olaylar M.Ö 7000 yıllarında gerçekleşti.

That film was an extremely inaccurate portrayal of key historical events. - O film önemli tarihsel olayların son derece yanlış bir tasviriydi.

majeur
salient
integral
safe

Ecology is very important to keep our world safe. - Ekoloji dünyamızı güvende tutmak için çok önemlidir.

Safety is what matters most. - Güvenlik en önemli şeydir.

priority
gem
serious

We have a serious problem. - Önemli bir problemimiz var.

epistle
fundamental
noticeable
of note
prominent

High fever is a prominent symptom of this disease. - Yüksek ateş, bu hastalığın önemli bir belirtisidir.

He occupies a prominent position in the firm. - O, firmada önemli bir konumu işgal eder.

leadıng
{s} material

Japan imports various raw materials from abroad. - Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder.

Material conditions are extremely important. - Malzeme koşulları son derece önemlidir.

emphaticical
{s} respectable
{s} smart

It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong. - Teorinin ne kadar güzel olduğu önemli değil, ne kadar akıllı olduğun önemli değil. Eğer o deneyle uymuyorsa, o yanlıştır.

It doesn't matter how smart you are. - Ne kadar akıllı olduğun önemli değil.

star

Sami started a major innovation to the store. - Sami mağazada önemli bir yenileme başlattı.

No matter how much I prod her, she refuses to start working on the assignment. - Onu ne kadar çok teşvik ettiğim önemli değil, O, görev üzerinde çalışmaya başlamayı reddediyor.

önem
importance

The importance of music is underrated. - Müziğin önemi küçümsenmiştir.

This problem is only of secondary importance. - Bu problem sadece ikincil derecede önemli.

çok önemli
(Hukuk) crucial

Sunday's match will be crucial. - Pazar günkü maç çok önemli olacak.

The timing will be crucial. - Zamanlama çok önemli olacak.

önem
(Hukuk) significance

Your blade... Do you know its significance? - Senin kılıcın. Onun önemini biliyor musun?

Today I will be speaking about the significance of sports in modern society. - Bugün modern toplumda sporun önemi hakkında konuşacağım.

çok önemli
vital

She's vital to the mission. - O görev için çok önemlidir.

Your help is vital to the success of our plan. - Senin yardımın planımızın başarısı için çok önemlidir.

önemli değil
not at all
önemli değil
don't mention it
önemli değil
it doesn't matter

It doesn't matter when you come. - Ne zaman geldiğin önemli değil.

It doesn't matter which team wins the game. - Oyunu hangi takımın kazanacağı önemli değil.

önemli adam
mogul
önemli değil
you are welcome
önemli olay
highlight

This was the highlight of my day. - Bu, günümün önemli olayıydı.

önemli olmak
matter
önemli değil
think nothing of
önemli değil
not important

That's not important now. - O şimdi önemli değil.

That's not important right now. - O, hemen şimdi önemli değil.

önemli değil
doesn't matter

It doesn't matter whether you come or not. - Gelip gelmemen önemli değil.

It doesn't matter when you come. - Ne zaman geldiğin önemli değil.

önemli etki
(Ticaret) significant influence
önemli gün
occasion
önemli gün
d-day
önemli haber
newsflash
önemli kimse
a big gun
önemli kimse
big-timer
önemli kimse
heavyweight
önemli kimse
big gun
önemli kimse
(deyim) big wheel
önemli kimse
(deyim) big deal
önemli kimse
(deyim) big cheese
önemli kimse
vip
önemli kişi
personality
önemli konu
weighty matter
önemli konu
meat
önemli nokta
(Havacılık) significant point
önemli olay
(Ticaret) milestone
önemli olma
noteworthiness
önemli olmak
be important
önemli olmak
count
önemli risk
significant risk
önemli rol
important role
önemli sorun
important problem
önemli uyarı
(Bilgisayar) critical alarm
önemli ve güçlü kişiler
(deyim) big guns
önemli yer
key position
önemli özellik
virtue
önemli üye
pillar
önemli bir şey
something

She seems to know something important. - Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor.

Each time I see Mary, I learn something new and important from her. - Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum.

önemli değil
it does not matter

It does not matter to me whether you come or not. - Gelip gelmemen benim için önemli değil.

It does not matter that he did not know about it. - Onu bilmediği önemli değil

önemli değil
not at all, think nothing of it rica ederim
önemli olmayan
nonfatal
önemli aktör
key actor
önemli an
juncture
önemli arazi
(Askeri) critical terrain
önemli askeri tatbikat brifingi
(Askeri) significant military exercise brief
önemli bir parçası
part and parcel
önemli bir şey değil
Nothing serious
önemli biri
person of note
önemli delil
the weight of evidence
önemli derecede uyumlaştırma
(Hukuk) substantial harmonisation
önemli durma
(Bilgisayar) critical stop
önemli durum
important situation
önemli durum
critial situation
önemli engel
(Askeri) significant obstruction
önemli gelişme
(Hukuk) substantial progress
önemli gün
red letter day
önemli hasar raporu; özel bilgi ihtiyacı
(Askeri) serious incident report; specific information requirement
önemli hüküm
(Ticaret) red-ink entry
önemli işler
(Ticaret) high affairs
önemli kanıt
cogent evidence
önemli karşılaşma
Derby
önemli kimse
someone
önemli kimse
somebody

I am somebody and I am important. - Ben önemli kimseyim ve önemliyim.

önemli kimse
it
önemli kişiler
men of worth
önemli kişiler
worthies
önemli kullanıcı baypası
(Askeri) essential user bypass
önemli kullanıcı yeniden anahtarlama değişkeni
(Askeri) essential user rekeying variable
önemli madde
plank
önemli mesaj
flash message
önemli mevki
(Askeri) sensitive position
önemli miktar
size
önemli noktada
when the chips are down
önemli olay
watershed
önemli olduğundan değil
not that it matters
önemli olmak
bulk
önemli olmak
be decisive in
önemli olmak
to matter
önemli olumsuz etkiler
(Hukuk) significant negative impacts, effects
önemli rol vermek
put smb. in the picture
önemli sınır
(Hukuk) outstanding border
önemli tutar
(Ticaret) significant amount
önemli ve etkili kimse
leading light
önemli yerler neleri
What are the main points of interest
önemli zarar
(Hukuk) significant harm
önemli ölçüde azaltmak
decimate
önemli ölçüde yeniden yapılanma
(Hukuk) significant restructuring
önemli şey
much
en önemli
paramount
en önemli
prime

The coral reef is the region's prime attraction. - Mercan kayalığı, bölgenin en önemli cazibesidir.

önemli derecede
markedly

Life has improved markedly. - Hayat önemli derecede ilerledi.

önem
{i} interest

That's interesting, but not important. - Bu ilginç ama önemli değil.

Tom brought up an interesting point during the meeting. - Tom toplantı sırasında önemli bir konudan bahsettti.

önem
magnitude
önem
{i} matter

It doesn't matter whether you answer or not. - Cevap verip vermemenin önemi yok.

It doesn't matter when you come. - Ne zaman geldiğin önemli değil.

önem
{i} consequence

They're of no consequence. - Onların hiç önemi yok.

I think the consequences are fairly significant. - Sonuçların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

en önemli
most important

What is the most important tool ever invented? - Bugüne kadar icat edilmiş en önemli araç nedir?

Terrorism is the most important factor for the division of a country and the creation of autonomous regions. - Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.

önem
value

If we’re truly a nation of family values, we wouldn’t put up with the fact that many women can’t even get a paid day off to give birth. - Eğer gerçekten aile değerlerine önem veren bir milletsek, çoğu kadının doğum yapmak için ücretli izin bile alamadığı gerçeğine katlanmazdık.

Television could be an important source of culture, and its educational broadcasts are valued in many schools. - Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir.

önem
{i} amount

Mushrooms contain significant amounts of minerals. - Mantarlar önemli miktarda mineral içerirler.

It's a substantial amount of money. - O önemli miktarda bir para.

önem
emphasis

He put great emphasis on this point. - Bu konuya çok önem verdi.

He put emphasis on the importance of the exercise. - O, egzersizin önemi üzerine vurgu yaptı.

önem
severity
önem
{i} accent
önemli ölçüde
dramatically

The dollar exchange rate has increased dramatically. - Dolar döviz kuru önemli ölçüde arttı.

The cost of living increased dramatically. - Yaşamanın maliyeti önemli ölçüde arttı.

önem
{i} stature
önemli derecede
significantly

This is significantly different. - Bu önemli derecede farklı.

Tom is doing significantly better. - Tom önemli derecede daha iyi yapıyor.

-e önemli
important to
en önemli
(Tıp) potent
en önemli
primary
en önemli
chief
en önemli
key

Paying attention to what you are doing is one of the most important keys to success. - Ne yaptığına dikkat etmek başarmak için en önemli anahtarlardan biridir.

en önemli
pivotal
en önemli
master
en önemli
grand
en önemli
cardinal
en önemli bölüm
highlight
pek önemli değil
for what it's worth
çok önemli
all-important
çok önemli
fateful
çok önemli
big deal

I thought this wasn't a big deal. - Bunun çok önemli olmadığını düşündüm.

It's a very big deal. - Bu çok önemli bir konu.

çok önemli
sacrosanct
çok önemli
considerable
çok önemli
a matter of life or death
çok önemli
a matter of life and death
çok önemli
critical
çok önemli
red-letter
önem
heed

I realized that I had grown up when I started heeding my parents' advice. - Ben ailemin tavsiyesini önemsemeye başladığımda büyüdüğümü fark ettim.

önem
substance
önem
heftiness
önem
noteworthiness
önemli ölçüde
significantly

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

My office is significantly brighter than yours. - Benim bürom seninkinden önemli ölçüde daha aydınlıktır.

ünlü ya da önemli kimse
personage
önem
cruciality
önem
{i} account

Such a thing is of no account. - Böyle bir şey hiç önemli değil.

The problem is important on that account. - Sorun, o nedenle önemlidir.

önem
immediacy
önem
meaning

Intonation is very important. It can completely change the meaning. - Tonlama çok önemlidir. Anlamı tamamen değiştirebilir.

önem
note

There were important notes in that notebook. - O not defterinde önemli notlar vardı.

The teacher stressed the importance of taking notes. - Öğretmen not almanın önemini vurguladı.

önem
moment

I've got something more important on my mind at the moment. - Şu anda aklımda daha önemli bir şey var.

That's the least of our problems at the moment. - Bu, şu an için sorunlarımız arasında en önemsiz olanı.

önem
stress

He laid stress on the importance of being punctual. - Dakik olmanın önemine vurgu yaptı.

It is important to stress that the consequences are not the same. - Sonuçların aynı olmadığını vurgulamak önemlidir.

önem
weight

His opinions carry weight. - Onun fikirleri önemlidir.

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

önem
urgency
önemli kişi
figure
önemli kişi
high muck a muck
asıl önemli olan şey
more importantly, what really matters is
asıl önemli olan şey
the most important thing
en önemli
in chief
güçlü, önemli
powerful, important
Türkçe - Türkçe
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli: "Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz."- T. Buğra
mühim

Cildinize itina etmeniz mühimdir. - Cildinize özen göstermeniz önemlidir.

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

büyük
belli başlı
Önem
yer
Önem
ehemmiyet
önem
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
İngilizce - Türkçe

önemli teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

önemli anlar
highligts
önemli olaylar
highligts
önemli