clear

listen to the pronunciation of clear
İngilizce - Türkçe
net

Tavrını net olarak belirlemelisin. - You should make your attitude clear.

Çalışma sigara içmenin sağlığımızı mahvettiğini netleştirmiştir. - The study made it clear that smoking ruins our health.

temiz

O, bulaşık masasını temizleyecek. - She will clear the table of the dishes.

Meg kendi masasını temizledi. - Meg cleared her desk.

berrak

Turkuaz rengi, berrak su rengini çağrıştırıyor, açık ve soluk bir mavi. - The turquoise colour evokes the colour of clear water, it's a light and pale blue.

Bu derenin suyu serin ve berraktır. - The water in this brook is cool and clear.

açık

Şirkette açıkça konuşmalısın. - You must speak clearly in company.

Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu. - It seemed clear the Senate would reject the treaty.

{s} belirgin

George pozisyonunu belirginleştirdi. - George has made his position clear.

{s} tiz
{s} bulutsuz

Bulutsuz gökyüzüne bak. - Look at the clear sky.

Bulutsuz bir günde Fuji dağını görebilirsiniz. - On a clear day, you can see Mt. Fuji.

{s} parlak

Pazar sabahı hava parlak ve açıktı. - It was a bright and clear Sunday morning.

Onun mavi gözleri açık ve parlaktı. - His blue eyes were clear and bright.

{s} saydam
sil
{s} ortada

Bir fincan kahve, baş ağrımı ortadan kaldırdı. - A cup of coffee cleared up my headache.

pak
(Bilgisayar) temizlemeyi
aydın

Aydınlanıyor gibi görünüyor. - It seems to be clearing up.

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

açık hale getirmek
ayan
açık (gök)
dolu olmayan
celi
hudutsuz
(Bilgisayar) boşalt

Rafı boşalt ve kitaplarını oraya koyabilirsin. - Clear off the shelf, and you can put your books there.

Programımı boşalttım. - I've cleared my schedule.

gümrükten mal çekmek
takas etmek
defolmak
tümüyle
yerine kaldırmak
bulanık olmayan
açılmak
suçsuz çıkarmak
kolaylıkla anlaşılan
(Ticaret) kar etmek
peyda
(Ticaret) yük boşaltmak
engelsiz
kolayca kavrayan
anlayışlı
(borç) temizlemek
aklamak
saf
aşikâr

Tom'un seninle evlenmek gibi bir niyeti olmadığı aşikar. - It's clear that Tom has no intention of marrying you.

boş

Rafı boşalt ve kitaplarını oraya koyabilirsin. - Clear off the shelf, and you can put your books there.

Bekleme odası boşalıyor. - The waiting room is clearing out.

değmeden geçmek
{f} açık hale getir

O bunu daha açık hale getiriyor mu? - Does that make it any clearer?

Bu, işleri açık hale getiriyor. - That makes things clear.

tehlikesiz
anlaşılır

Ben anlaşılır biçimde düşünmüyordum. - I wasn't thinking clearly.

Lütfen daha anlaşılır biçimde konuşun. - Please speak more clearly.

açıkça net bir şekilde
kararlı
suçsuz
dışarı

Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün. - The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors.

açmak
resmi izin vermek
emin

O noktada pek emin değilim. - I'm not too clear about that point.

lekesiz
arı
belasız
uzakta

Hava açıkken Fuji dağını uzaktan görebiliriz. - On a clear day, we can see Mt. Fuji in the distance.

Bulutlu günlerde, uzaktaki sesleri açık havadakilerden daha iyi duyarsın. - On cloudy days, you can hear distant sounds better than in clear weather.

tamamen

Yasa tamamen açıktır. - The law is perfectly clear.

Bunu tamamen açık yapmak istiyorum. - I want to make this perfectly clear.

ödemek
uzağa
masum

Bu gerçeğin ışığında, onun masum olduğu açıktır. - In the light of this fact, it is clear that he is innocent.

temizlemek

Aklını şüphelerden temizlemek için çok çabaladı. - She tried hard to clear her mind of doubts.

Bahçeyi temizlemek zorundayım. - I have to clear the garden.

aşmak
{f} temizle

Meg kendi masasını temizledi. - Meg cleared her desk.

Boğazını temizledi ve Ben Tatoeba'yı seviyorum! dedi. - He cleared his throat, and said:I love Tatoeba!.

açık hudutsuz
{f} açık hale getir: adj.açık
{f} kurtarmak
boşalt, sil açık, temiz
{f} seyretmek (gemi)
(Tekstil) 1. parlak, berrak 2 . temiz 3. ağartmak ( beyazlatmak )
aydınlık vazıh
clearly
açık bir biçimde

O günü açık bir biçimde hatırlıyorum. - I remember that day clearly.

Seni açık bir biçimde duymadım. Bir daha söyler misin lütfen? - I didn't hear you clearly. Would you please say it again?

clearly
açıkça

Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz? - Can you clearly define this word?

Şirkette açıkça konuşmalısın. - You must speak clearly in company.

be clear
belli olmak
clear out
tamamen bitirmek,yok etmek
clear enough
yeterince açık
clear eyed
zeki
clear up
açıklığa kavuşturmak
clear up
bulmak
clear history
(Bilgisayar) geçmiş'i temizle
clear history
(Bilgisayar) geçmişi temizle
clear history
(Bilgisayar) geçmişi sil
clear ice
(Askeri) şeffaf kanat buzu
clear of
arındırmak
clear of
temizlenmiş
clear of
-den uzak
clear of
(Havacılık) den uzak
clear off
tabanları yağlamak
clear off
açmak
clear out
toz olmak
clear out
boşaltıp temizlemek
clear out
yıkılmak
clear out
çekilip gitmek
clear out
sıvışmak
clear out
tüymek
clear up
parlatmak
clear up
düzelmek
clear up
düzene sokmak
clear up
çözülmek
clear up
düzene koymak
clear up
açmak
clear up
temizlemek
clear up
(Dilbilim) açıklık getirmek
clear air turbulance
açık hava türbülansı
clear away
kaldırıp götürmek
clear away
toparla
clear away
temizlemek
clear away
toplamak
clear band
temiz bant
clear headed
anlayışlı
clear ice
cam buz
clear lumber
kusursuz kereste
clear of
arındır
clear off
çekip gitmek
clear off
borç ödemek
clear off
kaçmak
clear off
clear off
sıvışmak
clear opening
serbest açıklık
clear out
boşalt
clear out
tertemiz etmek
clear sighted
keskin gözlü
clear span
serbest açıklık
clear syrup
beyaz şurup
clear the air
gerginliği gidermek
clear the air
sürtüşmeyi gidermek
clear the line
hattı açık tutmak
clear the line
çınkayı meşgul etmemek
clear up
halletmek

Bu sorunu halletmek istiyoruz. - We want to clear up this problem.

clear up
çözümlemek
clear up
(hava) açılmak
clear up
düzenle
clear up
aydınlat
clear violation
açıkça ihlal
clear-cut
düzgün
clear-cut
açık ve net
clear-cut
keskin hatlı
clear-cut
kesin
clear-cut
biçimli
clear-headed
mantıklı
clear-headed
anlayışlı
clear-sighted
keskin gözlü
clear-sighted
mantıklı
clear as glass
cam gibi ortada
clear comparison subject
açık karşılaştırma konusu
clear conscience
vicdan
clear customs
gümrükten geçmek
clear cutting
net kesim
clear days
açık gün
clear one's throat
Boğazındaki tıkanıklığı temizlemek için öksürmek

The speaker took a drink of water and cleared her throat before continuing.

clear out
toplayıp atmak
clear session
şifresiz oturum
clear sighted
aydın
clear skies
açık gökyüzü
clear spell
net büyü
clear sth out
boşaltıp temizlemek
clear sth up
aydınlatmak, çözümlemek
clear sth up
temizlemek
clear the funds from an account
paranın hesaptan tahsil edilmesi
clear the line
telefonu meşgul etmemek, hattı açık tutmak
clear the way
net bir şekilde
clear the way
Bir engeli kaldırmak

We've got a loan from the bank which has cleared the way for us to buy a house.

clear thinking
net düşünme
clear to
net
clear voice
Net ses
clear way
net bir şekilde
clear away
ortadan kaldırmak
clear up
aydınlanmak
clearly
anlaşılır biçimde

Tom anlaşılır biçimde bir şizofren paranoyak. - Tom is clearly a paranoid schizophrenic.

O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı. - He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German.

clearly
açık açık
clear out
boşaltmak
clearly
apaçık

Hâlâ apaçık hatırlıyorum. Yedi ya da sekiz yıl önceydi. Tam olarak nerede? Sen de orada mıydın? - I still clearly remember. It was seven or eight years ago. Where exactly? Were you also there?

clearly
şüphesiz

Şüphesiz, o, biyoteknoloji hakkında çok şey biliyor. - Clearly, she knows a lot about biotechnology.

Şüphesiz Tom'da potansiyel var. - Tom clearly has potential.

clear away
toparlamak
clear cut
(Konuşma Dili) kolay anlaşılır
clear cut
(Konuşma Dili) düzgün
clear cut
(Konuşma Dili) keskin hatlı
clear off
defol
clear to
ta -e kadar
clear up
toplamak
clear up
toparlamak
clear up
düzeltmek
clear up
(Dilbilim) çözüm bulmak
clear up
çözmek
clear up
düzenlemek
clearing
temizleme işi
clearing
(Ticaret) mahsup
clearing
temizleme

Tom masayı temizlemeye devam etti. - Tom resumed clearing the table.

Bu tabloyu temizlemede yardımına ihtiyacım var. - I need your help clearing this table.

clearing
alan
clearing
meydan
clearing
{f} temizle

Tom masayı temizlemeye başladı. - Tom started clearing the table.

Arka bahçeyi temizlediğin için teşekkürler. - Thank you for clearing the backyard.

clearing
ağaçsız yer
clearing
(orman) açıklık
clearly
açık seçik
clearly
kesinlikle
clearly
düpedüz
clearness
açıklık

Açıklık her teknik yazarın bir yol gösterici ilkesi olmalıdır. - Clearness should be a guiding principle of every technical writer.

Clearly
açık ki
clear away
açmak
cleared
açıklayış
cleared
aklan
clearing
Ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlaşmalarının temelde malla ödemeyi öngören bir türü. Anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla ve ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştirilir
clearly
açıklıkla
clears
temizler
clear away
yok olmak
clear away
kaybolmak
clear away
sofrayı kaldırmak
clear away
kaldırmak
clear away
dağılmak
clear cut
açık
clear cut
biçimli
clear cut
belirgin
clear cut
kesin
clear off
defolmak
clear off
ortadan kaldırmak
clear off
ortadan kaybolmak
clear off
bitirmek
clear off
yok etmek
clear off
{k} (deyim) gitmek
clear out
(Fiili Deyim ) 1- içini temizlemek , boşaltmak 2- çekip gitmek
clear out
{f} defolmak
İngilizce - İngilizce
An idea state of beingness free of unwanted influences
To become clear

After a heavy rain, the sky cleared nicely for the evening.

Without a thickening ingredient
Free of obstacles

The coast is clear.

Bright, not dark or obscured

Congress passed the President’s Clear Skies legislation.

To earn a profit of; to net

He's been clearing seven thousand a week.

Completely transparent in colour

as clear as crystal.

Without clouds

clear weather, a clear day.

Not near something or touching it

Stand clear of the rails, a train is coming.

To defend by hitting (or kicking, throwing, heading etc.) the ball (or puck) from the defending goal
free (or separate) from others
To eliminate ambiguity or doubt from a matter; to clarify; especially, to clear up
Of the sky, such that less than one eighth of its area is obscured by clouds
To obtain permission to use (a sample of copyrighted audio) in another track
Free of ambiguity or doubt

Do I make myself clear? Crystal clear.

All the way; entirely

I threw it clear across the river to the other side.

Free of guilt, or suspicion

a clear conscience.

Of a check or financial transaction, to go through as payment; to be processed so that the money is transferred

The check might not clear for a couple of days.

To remove from suspicion; especially of having committed a crime

The court cleared the man of murder.

To pass without interference; to miss

The door just barely clears the table as it closes.

To remove obstructions or impediments

Clear the way.

free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean"
{a} free from mixture, transparent, pure, innocent, obvious, acute, loud
{a} clean, quite, completely, entirely
{v} to free, make pure, brighten, acquit, exonerate, make profit, render manifest
clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature"
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
To gain without deduction; to net
Normally refers to removing the check from a checkbox
easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit"
Sky condition of less than 1/10 cloud coverage
Easily or distinctly heard; audible; canorous
If a surface, place, or view is clear, it is free of unwanted objects or obstacles. The runway is clear -- go ahead and land Caroline prefers her worktops to be clear of clutter The windows will allow a clear view of the beach
characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author"
(especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property"
To free from impediment or incumbrance, from defilement, or from anything injurious, useless, or offensive; as, to clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear the sight or the voice; to clear one's self from debt; often used with of, off, away, or out
If you say that your conscience is clear, you mean you do not think you have done anything wrong. Mr Garcia said his conscience was clear over the jail incidents
"clear the water before it can be drunk"
the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear" free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat" remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from the road" make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest" remove the occupants of; "Clear the building" remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat" rid of instructions or data; "clear a memory buffer" make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering" make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault" settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt" pass an inspection or receive authorization; "clear customs" pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops" go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon" sell; "We cleared a lot of the old model cars" be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days" clear from impurities, blemishes, pollution, etc
To restore a storage or memory device to a prescribed state, usually that denoting zero See reset
When fog or mist clears, it gradually disappears. The early morning mist had cleared
rid of instructions or data; "clear a memory buffer"
sell; "We cleared a lot of the old model cars"
Free from opaqueness; transparent; bright; light; luminous; unclouded
characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes"
become clear; "The sky cleared after the storm"
be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days"
make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering"
clear from impurities, blemishes, pollution, etc ; "clear the water before it can be drunk"
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon"
yield as a net profit; "This sale netted me $1 million"
If someone is in the clear, they are not in danger, or are not blamed or suspected of anything. The Audit Commission said that the ministry was in the clear
free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond"
If an animal or person clears an object or clears a certain height, they jump over the object, or over something that height, without touching it. Sotomayor, the Cuban holder of the world high jump record, cleared 2.36 metres
To become free from clouds or fog; to become fair; often followed by up, off, or away
the name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
Not clouded with passion; serene; cheerful
to clear the air: see air the coast is clear: see coast to clear the decks: see deck loud and clear: see loud to clear your throat: see throat
Skies will be almost totally clear, perhaps with a few small light clouds visible Cloud cover will be between 0 and 1/10 Clear is the nighttime term equivalent to "Sunny"
A defensive kick that attempts to get the ball out of a scoring area, particularly the penalty area
A Clear title is assigned to a vehicle with no previous Salvage notations, legends or sub-brands
Without diminution; in full; net; as, clear profit
Full extent; distance between extreme limits; especially; the distance between the nearest surfaces of two bodies, or the space between walls; as, a room ten feet square in the clear
accurately stated or described; "a set of well-defined values"
acne; "the clear complexion of a healthy young woman"
free from clouds or mist or haze; "on a clear day"
When a bank clears a cheque or when a cheque clears, the bank agrees to pay the sum of money mentioned on it. Polish banks can still take two or three weeks to clear a cheque Allow time for the cheque to clear
Clear eyes look healthy, attractive, and shining. clear blue eyes Her eyes were clear and steady
acne; "the clear complexion of a healthy young woman" clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature" free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean" free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us" free from clouds or mist or haze; "on a clear day" characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author" clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the letter brought back a clear image of his grandfather"; "a spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern" (especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property" easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit" affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory" free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond" characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes" completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
If something or someone clears the way or the path for something to happen, they make it possible. The Prime Minister resigned today, clearing the way for the formation of a new government
clear and convincing evidence
A legal standard for deciding the outcome of a dispute, based on evidence that clearly indicates that a claim is more likely to be true than not, without needing to eliminate all doubt
clear as crystal
understandable
clear as crystal
transparent
clear as mud
Unclear, difficult or impossible to understand or interpret
clear cut
having had all trees cut
clear cut
straightforward, obvious, simple, or basic

It looks like a simple enough problem, but the answer might not be as clear cut as you suppose.

clear cut
to remove all trees or vegetation from an area
clear ice
black ice
clear off
To leave abruptly
clear one's throat
Forcibly, (sometimes mutedly) expelling air from one's lungs, sometimes to clear mucus, sometimes to attract attention to something; less vigorous than coughing
clear out
to leave quickly

They cleared out as soon as the cops arrived.

clear out
to become empty

The town is packed in the summer, but clears out in the winter.

clear out
to remove or eject (from), especially forcibly

We need to get the trees cleared out the way before anything can drive down this path.

clear out
to completely empty

clear out your inbox to make more space.

clear round
To complete a series of tasks without error
clear round
To complete a show jumping course without knocking down any of the obstacles
clear someone's name
To prove innocence of a person previously considered or suspected to be guilty
clear the air
To assuage a hostile situation

The bouncer was called in to clear the air after a violent argument between the married couple in the bar.

clear the decks
To remove, or fasten, all loose material, or partitions prior to a naval engagement
clear the decks
To prepare for action
clear title
full ownership of something, usually land, that is free of any encumbrances
clear up
Of stormy weather, to dissipate, to become calm
clear up
To clarify, to correct a misconception
clear view screen
a circular disc of plate glass, set into the screen of a ship's bridge and spun at high speed by an electric motor in heavy rain or snow; it offers a clear view forward
clear-air turbulence
The erratic movement of air masses in the absence of any visual cues, especially such movement that causes unexpected turbulence to an aircraft
clear-cut
Alternative spelling of clear cut
clear-eyed
Having clear, sharp sight
clear-eyed
Mentally acute and perspicacious
clear-out
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
clear-out
The act of emptying something

We should give the garage a clear-out to make space for the new car.

clear-sighted
Having sharp vision
clear-sighted
Acutely perceptive or discerning; perspicacious
clearer
Comparative form of clear: more clear
clearer
Someone who or something which clears
clearing
The act or process of making or becoming clear
clearing
A process of exchanging transaction information and authorisation through a central institution or system to complete and settle those transactions
clearing
The period in which remaining university places are allocated to remaining students
clearing
Present participle of clear
clearing
The act of removing the ball from one's own goal area by kicking it
clearly
To a degree clearly discernible

He was clearly wrong on all points but one.

clearly
Without a doubt; obviously

'Clearly, the judge erred in his opinion.''.

clearness
The state of being clear; clarity
clearer
{n} one that makes clear, bright or plain
clearly
{a} brightly, plainly, evidently, easily
clearness
{n} brightness, plainness, fairness
Clearing
This is when a person or object is released from the earth's gravitational pull
clear away
move away from; clean rubble from
clear away
remove from sight
clear away
When you clear things away or clear away, you put away the things that you have been using, especially for eating or cooking. The waitress had cleared away the plates and brought coffee Tania cooked, served, and cleared away
clear away
scour
clear cut
A harvest in which all or almost all of the trees are removed in one entry Also called 'deforestation' (See regeneration harvest )
clear cut
Harvesting all the trees in one area at one time, a practice that destroys vital habitat and biodiversity and encourages rainfall or snowmelt runoff, erosion, sedimentation of streams and lakes, and flooding
clear cut
A harvest in which all or almost all of the trees are removed in one cutting
clear cut
A harvest in which all or most all of the trees are removed in one cutting
clear off
go away, leave, depart
clear off
remove from sight
clear out
If you clear out a container, room, or house, you tidy it and throw away the things in it that you no longer want. I took the precaution of clearing out my desk before I left. see also clear-out
clear out
disapproval If you tell someone to clear out of a place or to clear out, you are telling them rather rudely to leave the place. She turned to the others in the room. `The rest of you clear out of here.' `Clear out!' he bawled. `Private property!' = get out
clear out
clear out the chest and lungs; "This drug expectorates quickly"
clear out
empty completely; "We cleaned out all the drawers"
clear out
{f} tidy up; move out and don't leave anything behind; empty completely, clean up
clear out
move out and leave nothing behind
clear up
make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery surrounding her death"
clear up
When the weather clears up, it stops raining or being cloudy. It all depends on the weather clearing up
clear up
clarify, elucidate; become bright, brighten
clear up
become clear; "The sky cleared after the storm"
clear up
make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault"
clear up
finish a task completely; "I finally got through this homework assignment"
clear up
When you clear up or clear a place up, you tidy things and put them away. After breakfast they played while I cleared up I cleared up my room
clear up
free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat"
clear up
become clear; "The sky cleared after the storm
clear up
To clear up a medical problem, infection, or disease means to cure it or get rid of it. If a medical problem clears up, it goes away. Antibiotics should be used to clear up the infection Acne often clears up after the first three months of pregnancy
clear up
To clear up a problem, misunderstanding, or mystery means to settle it or find a satisfactory explanation for it. During dinner the confusion was cleared up: they had mistaken me for Kenny. see also clear-up = sort out
clearable
{s} able to be cleared; able to be given clearance
cleared
Past tense and past participle of to clear
cleared
rid of objects or obstructions such as e
cleared
freed from any question of guilt; "is absolved from all blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his official honor is vindicated"
cleared
rid of objects or obstructions such as e g trees and brush; "cleared land"; "cleared streets free of fallen trees and debris"; "a cleared passage through the underbrush"; "played poker on the cleared dining room table"
cleared
trees and brush; "cleared land"; "cleared streets free of fallen trees and debris"; "a cleared passage through the underbrush"; "played poker on the cleared dining room table
clearer
{i} thing that clears, that which purifies; that which brightens; clearing agent that removes the cloudiness from a specimen when using a microscope (Medicine)
clearer
A tool of which the hemp for lines and twines, used by sailmakers, is finished
clearer
Comparative of clear
clearer
One who, or that which, clears
clearest
Superlative form of clear; most clear
clearing
The procedure by which the clearing house of an exchange acts as the buyer to every seller of a futures contract and the seller to every buyer
clearing
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate If you pass to to a team mate it is called a "clearing pass "
clearing
The process of exchanging cheques etc between banks, and the settlement of the net differences
clearing
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract, and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
clearing
the act of freeing from suspicion
clearing
the process by which cheques and other payments are passed through the banking system
clearing
(compensation) The verification of information between two brokers in a securities transaction and the subsequent settlement (delivery of certificates in exchange for payment) The Clearinghouse is the agency which matches the information, settles the trade and regulates delivery
clearing
Most of the sky will be covered in clouds, but you will see more and more sunshine throughout the forecast period It will take only a portion of the period for the sky to become less than half covered in clouds
clearing
An open space in the fog etc
clearing
Clearing runs from August until early October Those eligible for Clearing are applicants not holding any offers, those not holding a place after Confirmation decisions have been made and those applying after 14 August
clearing
The process or method by which checks and/or other point-of-sale transactions are moved, physically or electronically, from the point of origin to a bank or other financial institution that maintains the customer’s account
clearing
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
clearing
The gross amount of the balances adjusted in the clearing house
clearing
The process of managing the details between an acquirer and an issuer to allow posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
clearing
An area of land within a wood or forest devoid of trees
clearing
A method adopted by banks and bankers for making an exchange of checks held by each against the others, and settling differences of accounts
clearing
The process of exchanging financial transaction details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a customer's settlement position
clearing
a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
clearing
Used to remove two or more line items from an account Clearing open items occurs when an amount of equal value is assigned to the opposite side of the account, and is a matter of account maintenance
clearing
{i} section of forest which is free of trees; removal; cleaning, washing; clarification, elucidation
clearing
A sequence of events used to disconnect a call, and return to the ready state
clearing
A clearing is a small area in a forest where there are no trees or bushes. A helicopter landed in a clearing in the dense jungle. a small area in a forest where there are no trees
clearing
the act of removing solid particles from a liquid
clearing
the "paperwork" involved in share trading, including settlement of the payment and delivery of the shares (mostly done electronically now)
clearing
The process of exchanging financial details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
clearing
The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
clearing
A tract of land cleared of wood for cultivation
clearing
The removal of classified or sensitive data from a storage medium in such a way that there is assurance, proportional to the sensitivity of the data, that the data may not be reconstructed using normal system capabilities
clearing
The process of transmitting, reconciling and in some cases, confirming payment orders prior to settlement Sometimes the term is used (imprecisely) to include settlement
clearing
The process of settling an exchange or transaction, whereby the buyer delivers payment and receives the product (currency or other)
clearing
The act or process of making clear
clearing
The process of registration, settlement, margin and the provision of a guarantee
clearing
the act of removing solid particles from a liquid the act of freeing from suspicion a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
clearing
The process of settling a trade
clearing
Resolving of non-optimum conditions Locating wrong answers and blocked energy in the mind or in a person's space and releasing it
clearing
A system used to settle mutual indebtedness between a number of organizations (banks, brokers, etc) All claims are set against one another, a balance is struck at agreed intervals and only the differences are settled Used frequently in securities clearing
clearing
a process of removing "fog" from the film negative or positive
clearing
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate However in in-line hockey clearing is equivalent of ice hockey's icing If the puck is passed by a defensive player over the center line and the goal line without being touched by a player the referee stops play and brings it back into the defensive zone for a face-off
clearing
Running or passing the ball from the defensive half of the field to the attack goal area
clearly
unmistakably, manifestly, obviously; from a logical point of view; intelligibly; in a way that is easy to hear
clearly
without doubt or question; "they were clearly lost"; "history has clearly shown the folly of that policy"
clearly
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear"
clearly
In a clear manner
clearly
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear
clearly
without doubt or question; "they were clearly lost"; "history has clearly shown the folly of that policy" in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear
clearly
in an intelligible manner; "the foreigner spoke to us quite intelligibly"
clearly
clear to the mind; with distinct mental discernment; "it's distinctly possible"; "I could clearly see myself in his situation"
clearly
In an easily understood manner; without a doubt; obviously
clearness
free from obscurity and easy to understand; the comprehensibility of clear expression
clearness
the quality of clear water; "when she awoke the clarity was back in her eyes"
clearness
the quality of clear water; "when she awoke the clarity was back in her eyes
clearness
{i} transparency, lucidity
clearness
The quality or state of being clear
clearness
{i} clarity
clears
third-person singular of clear
clear