alan

listen to the pronunciation of alan
Türkçe - İngilizce
field

Nobody is equal to this young woman in the field of music. - Müzik alanında hiç kimse bu genç kadın eşit değildir.

Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource. - Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır.

area

It was not permitted that the inhabitants trespass in the area. - Burada oturanların bu alandan geçmelerine izin verilmedi.

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

range

His research spans a wide range of fields. - Onun araştırması geniş bir alanı kapsar.

Tom has a wide range of interests. - Tom'un geniş bir ilgi alanı var.

domain

It's time for you to renew your domain name. - Alan adınızı yenilemenizin zamanı.

An ICANN domain signifies an IP address to a DNS server. - Bir ICANN alan bir DNS sunucusuna bir IP adresi belirtir.

space

Tom parked in one of the empty spaces in front of the library. - Tom kütüphanenin önündeki boş alanlardan birine parketti.

Bunk beds are a way to save space. - Ranzalar, alandan kazanmanın bir yoludur.

pitch

This area is as big as a football pitch. - Bu alan, bir futbol sahası kadar büyük.

arena
region

Sunspots are regions of the Sun where the solar magnetic field is very strong. - Güneş lekeleri güneş manyetik alanının çok güçlü olduğu Güneş bölgeleridir.

Agriculture is developed in the most fertile lands of the region. - Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir.

recipient
scope
sphere

In the sphere of thought, absurdity and perversity remain the masters of the world, and their dominion is suspended only for brief periods. - Düşünce alanında, saçmalık ve sapkınlık dünyanın ustaları olarak kalır, ve onların hakimiyeti ancak kısa süreler için askıya alınır.

He wanted to enlarge his sphere of influence. - O, etki yaptığı alanı büyütmek istedi.

clearing
(İnşaat) building site

I work on a building site. - Ben bir inşaat alanında çalışıyorum.

A bomb from the time of World War II has exploded at a building site in Germany, killing at least one person. - Almanya'da bir inşaat alanında II. Dünya savaşı zamanından bir bomba patladı, en azından bir kişi öldü.

compartment
stretch
(Havacılık) aerodrome
course

The magnets, of course, have a magnetic field around them. - Mıknatısların, tabii ki, etrafında bir manyetik alanı vardır.

airfield
bay
circus
(Bilgisayar) receivedby
(Kısaltma) terr

I'm Alan Tate, Terry Tate's son. - Ben Alan Tate, Terry Tate'nin oğlu.

Situated on hilly terrain, the cathedral can be seen from a long distance. - Tepelik arazide yer alan katedral uzun bir mesafeden görülebilir.

buyer
(Ticaret) district
(Askeri) pocket
lot

I have a lot of activities which take up my time. - Bir sürü zamanımı alan eylemlerim var.

We have a lot of traffic in this area. - Bu alanda çok trafiğimiz var.

zone

You must not park your car in a no parking zone. - Arabanı park alanı olmayan bir yere park etmemelisin.

Riparian zones are narrow strips of land located along the banks of rivers. - Kıyı bölgeleri nehirlerin kıyısı boyunca yer alan arazinin dar arazi şeritleridir.

continent

America is a continent of immigration. - Amerika göç alan bir kıtadır.

receiver
surface
(Ticaret) square

Norway has a total area of 385,252 square kilometres and a population of about 5 million. - Norveç 385.252 kilometrekarelik toplam bir alana ve yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusa sahiptir.

Today is the 4th of June — a day when Chinese government killed hundreds of people on a peaceful demonstration on the Tiananmen square. - Bugün 4 Haziran. Çin hükümetinin Tiananmen alanında barışsever bir gösteride yüzlerce insanı öldürdüğü bir gün.

line

The playground is divided into three areas by white lines. - Oyun alanı, beyaz çizgiler tarafından üçe bölünmüş.

glade
realm

Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office. - Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı.

(open) space, area; field; field, pitch" " saha; airfield; clearing" " kayran; domain, sphere, field
maidan
(Hukuk) area, scope, sphere
reach

We had better hurry or we'll be caught in the storm before we reach the camping site. - Acele etsek iyi olur yoksa biz kamp alanına ulaşmadan önce fırtınaya yakalanırız.

When they had reached the common where the geese fed, she sat down and unloosed her hair, which was of pure gold. - Onlar kazların beslendiği alana ulaştığında, o oturdu ve saf altın rengi olan saçını açtı.

susceptive
tract
ambit

Girls are more ambitious academically than boys. - Kızlar akademik alanda oğlanlardan daha hırslıdır.

field (of knowledge or activity)
open place, open field
(Hukuk) (mülkiyet) private place
yard

It's rare to find big yards in Japan. - Japonya'da büyük alanlar bulmak nadirdir.

glade, forest meadow
theatre [Brit.]
(electric, magnetic, static, gravitational, optical) field
theater
extent
area , field , space
arena; parade ground
compass

Many people are experiencing compassion fatigue because of the constant tragedies being reported in the news. - Haberlerde sürekli yer alan trajik olaylar yüzünden birçok insan şefkat yorgunluğu çekiyor.

territory

You're stepping into dangerous territory. - Tehlikeli alana adım atıyorsun.

place

Who was in second place? - İkici sırada yer alan kimdi?

Do not smoke in public places. - Kamusal alanda sigara içme.

(Bilgisayar) received by
land

Agriculture is developed in the most fertile lands of the region. - Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir.

We will divide the large area of family land equally between our children. - Aile arazisinin geniş alanını çocuklar arasında eşit olarak böleceğiz.

plaza
{i} theatre
area (region)
esplanade
purview

That is outside my purview. - O benim yetki alanımın içinde değil.

ground
alan kodu
area code
alan teorisi (fizik)
(Fizik) field theory
alan ölçü
(Bilgisayar,Teknik) planimetry
alan adı
(Bilgisayar) Domain name
alan araştırması
field work, research on the field
alan araştırması
area search
alan aydınlatması
aerodrome lighting
alan bastırıcı
field suppressor
alan başı yapma
field flyback
alan boşalması
field discharge
alan boşluğu
field blanking
alan denetimi
field control
alan destek grubu
(Askeri) area support group
alan düzleyici
field flattener
alan emisyonu
field emission
alan etkili transistor
field effect transistor
alan etkisi
field effect
alan eğriliği
curvature of the field
alan farı
aerodrome beacon
alan frekansı
field frequency
alan görevlisi
ground crew
alan hızı
the area per unit time swept by the ray uniting a moving point and a fixed point
alan kimse
recipient
alan kontrolü
field control
alan korkusu
agoraphobia

He suffers from agoraphobia. - O alan korkusundan muzdarip.

alan kuramı
field theory
alan mıknatısı
field magnet
alan oranı
area ratio
alan reostası
field rheostat
alan salımı
field emission, autoemission
alan sargısı
field coil
alan silinmesi
field blanking
alan sonu işareti
end-of-field mark
alan supresörü
field suppressor
alan talan etmek
1. to make a mess (of). 2. to plunder
alan talan etmek
to mess up
alan talan olmak
1. to be messed up, be turned upside down. 2. to be plundered, be sacked
alan taraması
field scanning
alan tehlike farı
aerodrome hazard beacon
alan teorisi
field theory
alan testi
field testing
alan topu
tennis ball
alan trafiği
aerodrome traffic
alan uzunluğu
field length
alan yerbilimi
field geology
alan yeğinliği
field strength
alan çalışması
fieldwork
alan ürküsü
agoraphobia
alan ürküsü/korkusu
agoraphobia
alan ışıklandırması
airfield lighting
alan ışığı
airfield light
alan şiddeti
field intensity
alev alan
(Kimya) inflammable
alev alan
(Jeoloji) flammable
al özet alan
(Bilgisayar) get pivot field
al
grab
bilişsel alan
Cognitive domain
al
red
al
chestnut
al
pick up
al
receive
açık alan
concourse
borsada halka satılmayan yeni senetleri alan kişi
underwriter
ileri alan oyuncusu
striker
kredi alan
(Ticaret) borrower
rüzgâr alan
windy
rüşvet alan
venal
yeşil alan
green belt
geniş alan
expanse
al
(Bilgisayar) retrieve
al
rosy
al
fraud
al
trick
al
here you are
al
(Bilgisayar) acquire
al
(Bilgisayar) import
alan kodu
(Bilgisayar) field code
alan kodu
zip code
alanlar
(Bilgisayar) zones
bakir alan
(Çevre) wilderness
bilinmeyen alan
(Bilgisayar) unknown field
borç alan
borrowing
borç alan
debtor
depolama alan ağı
(Bilgisayar) storage area network
devir alan
(Kanun) transferee
düz alan
(Askeri) plain
ekonomik alan
(Ticaret) economic field
elektrik alan
(Kimya) electric field
erke alan
(Biyokimya) endergonic
gereken alan
(Bilgisayar) space required
güvenilir alan
safe area
hassas alan
sensitive area
hibe alan
(Kanun) grantee
ipotek alan
(Kanun,Ticaret) mortgagee
ipotek alan kişi
(Ticaret) mortgagee
alan
(Spor) diamond
karar alan
decision maker
kesit alan
(Kimya) cross-section
rastgele alan
(Bilgisayar) random field
sonraki alan
(Bilgisayar) next field
sosyal alan
social domain
steril alan
(Tıp) sterile field
tehlikeli alan
(Çevre) hazardous area
teknik alan
technical field
temel alan
(Bilgisayar) base field
temlik alan
(Ticaret) assignee
teslim alan
(Ticaret) recepient
teslim alan
(Bilgisayar) checked out by
toplam alan
(Bilgisayar) total space
uzak alan
(Çevre) far-field
alan
(Denizbilim) terminal area
yakın alan
(Bilgisayar,Teknik) near field
yeni alan
(Bilgisayar) new field
yerini alan kimse/şey
replacement
zorla alan kimse
extortioner
önceki alan
(Bilgisayar) previous field
al
took
al
{f} gotten
al
{f} skimmed
al
rubicund
al
{f} taken
al
scarlet
al
skim
al
skimm
al
{f} taking
al
{f} take
al
{f} excerpt
al
{f} receiving
Al
Places that are snowy, and or rocky (old Turkic)
Alanlar
alans
abdest alan, abdestli
ablution areas, abdestli
al
it take
alanlar
areas

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

They want to talk to you about areas of mutual interest. - Onlar karşılıklı ilgi alanları konusunda sizinle konuşmak istiyorlar.

alanlar
fields

In what direction or fields is change necessary? - Ne yönde ya da hangi alanlarda değişim gerekli?

Tony saw green fields and small, quiet villages. - Tony yeşil alanlar ve küçük, sessiz köyler gördü.

bütün insanları göz önüne alan
takes into consideration all the people
bütün insanları içine alan varlık
to encompass all human existence
ders alan
classes
işık alan, ışıklı, aydınlık
a light field, light, bright
kamusal alan
Public sphere
kapalı alan
Covered area
tepelik alan
hills
yer alan
appearing in
yer alan
taking place

I can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research. - AIDS araştırma dünyasında yer alan tüm değişiklikleri takip edemem.

ısı alan
temperature field
ışık alan
light field
al
ruddy
al
(Tekstil) vermilion
al
ruby
al
red, vermilion, scarlet; (at) chestnut, bay; rouge
al
vermilion, flame scarlet, red
al
having a bright red coloring
al
bay (horse)
al
pick#up
al
(Tekstil) flame scarlet
al
allow
al
mat
al
here
İngilizce - İngilizce
Memeber of a group of Sarmatian tribes, nomadic pastoralists of the 1st millennium AD who spoke an Eastern Iranian language derived from Scytho-Sarmatian and which in turn evolved into modern Ossetian
A male given name

I could pose as an artist all right; so I took the studio. Also the name of Alan Beverley. My own is Bill Bates. I had often wondered what it would feel like to be called by some name like Alan Beverley or Cyril Trevelyan.

Arthur Chester Alan Ayckbourn Sir Alan Bennett Alan Dershowitz Alan Morton Greenspan Alan Hazeltine Louis Alan Heeger Alan J. Hovhaness Alan Alan Hovhaness Chakmakjian Alan Hovaness Hulse Russell Alan Kay Alan Lerner Alan Jay MacDiarmid Alan G. Gregory Alan Maddux Mamet David Alan Meier Richard Alan Milne Alan Alexander Page Alan Cedric Paton Alan Stewart Shepard Alan Bartlett Jr. Sillitoe Alan Turing Alan Mathison Jerome Alan West Alanbrooke of Brookeborough Alan Francis Brooke 1st Viscount
given name, male
{i} male first name
A wolfhound
Alan Whickers
knickers
Alan Alexander Milne
born Jan. 18, 1882, London, Eng. died Jan. 31, 1956, Hartfield, Sussex English writer. He joined the staff of Punch in 1906 and produced successful light comedies and a memorable detective novel, The Red House Mystery (1922), before verses written for his son Christopher Robin grew into the collections When We Were Very Young (1924) and Now We Are Six (1927), which became beloved classics. Stories about the adventures of Christopher Robin and the toy animals Pooh, Piglet, Kanga, Roo, Tigger, Rabbit, Owl, and Eeyore are told in the immensely popular Winnie-the-Pooh (1926) and The House at Pooh Corner (1928)
Alan B Jr. Shepard
born Nov. 18, 1923, East Derry, N.H., U.S. died July 21, 1998, Monterey, Calif. U.S. astronaut. He graduated from the U.S. Naval Academy and served in the Pacific during World War II. In 1959 he became one of the original seven Mercury program astronauts. In May 1961, 23 days after Yury A. Gagarin became the first human to orbit Earth, Shepard made a 15-minute suborbital flight that reached an altitude of 115 mi (185 km). He later commanded the Apollo 14 flight (1971), the first to land in the lunar highlands. Retiring from NASA and the navy in 1974, he entered private business
Alan Bartlett Jr. Shepard
born Nov. 18, 1923, East Derry, N.H., U.S. died July 21, 1998, Monterey, Calif. U.S. astronaut. He graduated from the U.S. Naval Academy and served in the Pacific during World War II. In 1959 he became one of the original seven Mercury program astronauts. In May 1961, 23 days after Yury A. Gagarin became the first human to orbit Earth, Shepard made a 15-minute suborbital flight that reached an altitude of 115 mi (185 km). He later commanded the Apollo 14 flight (1971), the first to land in the lunar highlands. Retiring from NASA and the navy in 1974, he entered private business
Alan Bennett
born May 9, 1934, Leeds, Yorkshire, Eng. British dramatist, screenwriter, and actor. He first gained success with the brilliant satirical revue Beyond the Fringe (1960), which he cowrote and performed with Dudley Moore, Peter Cook, and Jonathan Miller. His first stage play, Forty Years On (1968), was followed by plays such as Getting On (1971) and Enjoy (1980). He later wrote works for television, including An Englishman Abroad (1982) and Talking Heads (1988), which were marked by his characteristic mixture of wry comedy and sadness. His screenplays include Prick Up Your Ears (1987). His successful play The Madness of King George (1991) was made into an acclaimed film in 1994
Alan Cedric Page
born Aug. 7, 1945, Canton, Ohio, U.S. U.S. gridiron football player. He was an All-America defensive end for Notre Dame. Playing tackle for the Minnesota Vikings (1967-78), he became part of its legendary "Purple People Eaters" front line. In 1971 he became the first defensive player to win the NFL's Most Valuable Player award. He earned a law degree in 1978 and continued playing with the Chicago Bears (to 1981) while engaging in private practice. He never missed a game in his 15-year career. In 1993 he was named to the Minnesota Supreme Court
Alan Dershowitz
Known as a civil liberties lawyer, he appeared for the defense in many highly publicized criminal cases, including those of Claus von Bulow and O.J. Simpson. His journal articles and widely syndicated newspaper columns were published in collections such as The Abuse Excuse (1994); his other books include Reasonable Doubts (1966) and The Best Defense (1982)
Alan Dershowitz
born Sept. 1, 1938, Brooklyn, N.Y., U.S. U.S. lawyer. He graduated from Yale Law School and clerked for Justice Arthur Goldberg before being appointed to the faculty of Harvard Law School at age
Alan Francis Brooke 1st Viscount Alanbrooke
born July 23, 1883, Bagnères-de-Bigorre, France died June 17, 1963, Hartley Wintney, Hampshire, Eng. British military leader. He served in World War I and later became director of military training (1936-37) and an expert on gunnery. In World War II he began as commander of a corps in France and covered the Dunkirk evacuation. After serving as commander of the British home forces (1940-41), he was promoted to chief of staff (1941-46). He established good relations with the U.S. forces and exercised a strong influence on Allied strategy. He was promoted to field marshal in 1944 and created a viscount in 1946
Alan Francis Brooke 1st Viscount Alanbrooke of Brookeborough
born July 23, 1883, Bagnères-de-Bigorre, France died June 17, 1963, Hartley Wintney, Hampshire, Eng. British military leader. He served in World War I and later became director of military training (1936-37) and an expert on gunnery. In World War II he began as commander of a corps in France and covered the Dunkirk evacuation. After serving as commander of the British home forces (1940-41), he was promoted to chief of staff (1941-46). He established good relations with the U.S. forces and exercised a strong influence on Allied strategy. He was promoted to field marshal in 1944 and created a viscount in 1946
Alan G. MacDiarmid
born April 14, 1927, Masterson, N.Z. U.S. chemist. He earned Ph.D.'s in chemistry at the University of Wisconsin at Madison (1953) and the University of Cambridge (1955). He then began teaching at the University of Pennsylvania, becoming Blanchard Professor of Chemistry there in 1988. With Alan J. Heeger and Shirakawa Hideki, he demonstrated that certain plastics can be chemically altered to be almost as conductive as metals. The discovery led scientists to uncover other conductive polymers, which contributed to the growing field of molecular electronics. In 2000 he received the Nobel Prize for Chemistry with Heeger and Shirakawa
Alan Greenspan
born March 6, 1926, New York, N.Y. U.S. economist and chairman of the board of the Federal Reserve System. He grew up an only child and initially wanted to be a professional musician. He received his doctorate from New York University in 1977. Having become a private economic consultant, Greenspan served as chairman of the president's Council of Economic Advisers under Pres. Gerald Ford. From 1981 to 1983 he chaired the bipartisan National Commission on Social Security Reform. In 1987 Pres. Ronald Reagan appointed him chairman of the Federal Reserve Board, a position he continued to hold under Presidents George Bush, Bill Clinton, and George W. Bush. As Federal Reserve chairman, he fought inflation through controlling the discount rate
Alan Greenspan
{i} (born 1926) American economist, Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System (1987-2006)
Alan Hale Jr
(1918-1990) American television and movie actor, one of the stars of the television series "Gilligan's Island
Alan Hazeltine
born Aug. 7, 1886, Morristown, N.J., U.S. died May 24, 1964, Maplewood, N.J. U.S. electrical engineer and physicist. In the early 1920s he invented the neutrodyne circuit, which made commercial radio possible by neutralizing the noise that plagued all radio receivers of the time; by 1927 some 10 million radio receivers were using the device. Hazeltine later advised the U.S. government on regulation of radio broadcasting, and during World War II he served on the National Defense Research Committee
Alan Hovhaness
or Alan Hovaness orig. Alan Hovhaness Chakmakjian born March 8, 1911, Somerville, Mass., U.S. U.S. composer. He started to compose as a child. Studies at the New England Conservatory led him to pursue an interest in non-Western music, which only began to influence his own work after he destroyed his early compositions. Affected by the music of his Armenian heritage and his own lifelong mysticism, he composed more than 400 works, including some 60 symphonies and many other orchestral works, often on sacred themes, sometimes incorporating aleatory or natural sounds, as in And God Created Great Whales (1970)
Alan J. Heeger
born Jan. 22, 1936, Sioux City, Iowa, U.S. U.S. chemist. He received a Ph.D. from the University of California at Berkeley in 1961. With Alan G. MacDiarmid and Shirakawa Hideki, Heeger determined that certain plastics can be chemically modified to conduct electricity almost as readily as metals. The finding led to the discovery of other conductive polymers and contributed to the emerging field of molecular electronics. Heeger, who taught at several institutions, founded the UNIAX Corp. in 1990. In 2000 he shared the Nobel Prize for Chemistry with MacDiarmid and Shirakawa
Alan Jay Lerner
born Aug. 31, 1918, New York, N.Y., U.S. died June 14, 1986, New York City U.S. librettist and lyricist. Born to a prosperous retailing family, he studied at Juilliard and Harvard. He wrote more than 500 radio scripts between 1940 and 1942, the year he met the composer Frederick Loewe. The two began collaborating, and their first Broadway success came with Brigadoon (1947; film, 1954). It was followed by Paint Your Wagon (1951; film, 1969). My Fair Lady (1956) was an unprecedented triumph, setting a record for the longest original run of any musical; the film version (1964) won seven Academy Awards. Their film musical Gigi (1958) received nine Academy Awards. Camelot followed in 1960 (film, 1967). Lerner also collaborated with Kurt Weill (Love Life, 1948) and Burton Lane (On a Clear Day You Can See Forever, 1965; film, 1970), among others. His film scripts include An American in Paris (1951, Academy Award)
Alan Jay Lerner
{i} (1918-1986) U.S. lyricist playwright and librettist
Alan Kay
born 1940, Springfield, Mass., U.S. U.S. computer scientist. He received a Ph.D. from the University of Utah. In 1972 he joined Xerox's Palo Alto Research Center and continued work on the first object-oriented programming language (Smalltalk) for educational applications. He contributed to the development of Ethernet, laser printing, and client-server architecture. He left Xerox in 1983 and became a fellow at Apple Computer in 1984. His design of a graphical user interface was used in Apple's Macintosh and later in Microsoft's Windows operating system. He was a fellow at the Walt Disney Co. (1996-2001) and the Hewlett-Packard Co. (from 2002)
Alan Keyes
(born 1950) American politician and journalist, Republican candidate for U.S. President in 1996 and 2000
Alan MacDiarmid
{i} (born in 1927) New Zealander Nobel prize winner in Chemistry for 2000 for his work in plastic conductivity
Alan Mathison Turing
born June 23, 1912, London, Eng. died June 7, 1954, Wilmslow, Cheshire English mathematician and logician. He studied at the Universityof Cambridge and at Princeton's Institute for Advanced Study. In his seminal 1936 paper "On Computable Numbers," he proved that there cannot exist any universal algorithmic method of determining truth in mathematics and that mathematics will always contain undecidable (as opposed to unknown) propositions. That paper also introduced the Turing machine. He believed that computers eventually would be capable of thought indistinguishable from that of a human and proposed a simple test (see Turing test) to assess this capability. His papers on the subject are widely acknowledged as the foundation of research in artificial intelligence. He did valuable work in cryptography during World War II; after the war he taught at the University of Manchester. His apparent suicide at 41 followed an arrest for homosexual acts and extreme medical treatments aimed at changing his sexual orientation
Alan Morton Dershowitz
Known as a civil liberties lawyer, he appeared for the defense in many highly publicized criminal cases, including those of Claus von Bulow and O.J. Simpson. His journal articles and widely syndicated newspaper columns were published in collections such as The Abuse Excuse (1994); his other books include Reasonable Doubts (1966) and The Best Defense (1982)
Alan Morton Dershowitz
born Sept. 1, 1938, Brooklyn, N.Y., U.S. U.S. lawyer. He graduated from Yale Law School and clerked for Justice Arthur Goldberg before being appointed to the faculty of Harvard Law School at age
Alan Page
born Aug. 7, 1945, Canton, Ohio, U.S. U.S. gridiron football player. He was an All-America defensive end for Notre Dame. Playing tackle for the Minnesota Vikings (1967-78), he became part of its legendary "Purple People Eaters" front line. In 1971 he became the first defensive player to win the NFL's Most Valuable Player award. He earned a law degree in 1978 and continued playing with the Chicago Bears (to 1981) while engaging in private practice. He never missed a game in his 15-year career. In 1993 he was named to the Minnesota Supreme Court
Alan Pakula
(1928-1998) USA film director and writer who directed "Sophie's Choice" and "The Pelican Brief
Alan Paton
a South African writer and schoolteacher. He wrote about political and social subjects, but is best known for his novel Cry, the Beloved Country (1903-88). born Jan. 11, 1903, Pietermaritzburg, Natal, S.Af. died April 12, 1988, near Durban South African writer and political activist. While principal of a reformatory housing black youths, Paton introduced controversial progressive reforms and wrote his best-known work, the novel Cry, the Beloved Country (1948), focusing international attention on the issue of apartheid. To offer a nonracial alternative to apartheid, he helped found the Liberal Party of South Africa in 1953 and led the organization until it was banned in 1968. His other works include the novel Too Late the Phalarope (1953) and the biographies Hofmeyr (1964) and Apartheid and the Archbishop (1973)
Alan Ramadan
general manager of Quokka Sports- Internet Sports Broadcasts
Alan Shepard
(1923-98), a US astronaut, who was the second man in space and later the fifth man to walk on the moon
Alan Sillitoe
born March 4, 1928, Nottingham, Nottinghamshire, Eng. English writer. The son of a tannery worker, he worked in factories from age
Alan Sillitoe
Many of his later novels and stories are brash and angry accounts of working-class life, beginning with his successful first novel, Saturday Night and Sunday Morning (1958; film, 1960). Perhaps his best-known work is the title story in the collection The Loneliness of the Long-Distance Runner (1959; film, 1962). His other works include the novels The Death of William Posters (1965), The Widower's Son (1976), and The Open Door (1989) and the story collections The Ragman's Daughter (1963; film, 1974) and Second Chance (1981)
Alan Stewart Paton
born Jan. 11, 1903, Pietermaritzburg, Natal, S.Af. died April 12, 1988, near Durban South African writer and political activist. While principal of a reformatory housing black youths, Paton introduced controversial progressive reforms and wrote his best-known work, the novel Cry, the Beloved Country (1948), focusing international attention on the issue of apartheid. To offer a nonracial alternative to apartheid, he helped found the Liberal Party of South Africa in 1953 and led the organization until it was banned in 1968. His other works include the novel Too Late the Phalarope (1953) and the biographies Hofmeyr (1964) and Apartheid and the Archbishop (1973)
Alan Turing
a British mathematician and computer scientist, who developed ideas which were later used to build the first electronic computer, and which also influenced the development of the study of artificial intelligence. During World War II he helped to find out the meaning of the German military codes (=secret writing system used for sending messages) (1912-54). born June 23, 1912, London, Eng. died June 7, 1954, Wilmslow, Cheshire English mathematician and logician. He studied at the Universityof Cambridge and at Princeton's Institute for Advanced Study. In his seminal 1936 paper "On Computable Numbers," he proved that there cannot exist any universal algorithmic method of determining truth in mathematics and that mathematics will always contain undecidable (as opposed to unknown) propositions. That paper also introduced the Turing machine. He believed that computers eventually would be capable of thought indistinguishable from that of a human and proposed a simple test (see Turing test) to assess this capability. His papers on the subject are widely acknowledged as the foundation of research in artificial intelligence. He did valuable work in cryptography during World War II; after the war he taught at the University of Manchester. His apparent suicide at 41 followed an arrest for homosexual acts and extreme medical treatments aimed at changing his sexual orientation
Alan Turing
{i} (1912-1954) British mathematician and inventor of a mathematical model for computer technology, cryptographer who helped decipher the code of the Nazi "Enigma" system during WW II
AL
The American League
AL
Alagoas, a state of Brazil
AL
Alabama, a state of the United States of America
Al
A diminutive of the male given names Alan, Albert, Alex, Alexander, Alfred, and other names beginning with Al-
al
other persons
al
country code for Albania
al
other things
al
autograph letter
al
assembly language
al
artificial life
AL
state in the southeastern United States
Al
axial length ATR against-the-rule astigmatism
Al
Action Level The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other requirement, which a water system must follow
Al
a state in the southeastern United States on the Gulf of Mexico; one of the Confederate states during the American Civil War
Al
The Assistant Leader: This is a team role that is unique to the Therapeutic Spiral Model It was created to help manage the integration of group members into a TSM drama when they are triggered The AL directs all subscenes that are outside of the circle of safe experiencing
Al
all', alla, alle - To; used with other words, e g al Fine (to the end)
Al
Aluminum
Al
Alabama
Al
stands for "Aluminum wire"
Al
an East Indian tree HO - expresses surprise OX - a clumsy person
Al
Annual Leave The Federal government has made provisions for authorized absence from work, usually through earned leave, for most of its employees Annual leave is earned on the basis of years of Federal service Full-time employees with 15 years or more of service earn 26 days of annual leave a year; those with three but less than 15 years earn 20 days; and those with less than three years earn 13 days
Al
diminutive of Alan, Albert, Alex, Alexander and Alfred
Al
a silvery ductile metallic element found primarily in bauxite
Al
Autograph Letter, in the handwriting of the author but not signed (see ALS)
Al
Albania
Al
-The chemical symbol for aluminum
Al
A protocol that translates data into a format that can be interpreted by the ATM Cell
Al
Aft/Left
Al
abbr Access Line
Al
Action Level The concentration of a contaminant which, if found to be exceeded, will trigger further treatment or other procedures that the water system must follow to lower the level
Al
One of two aliens that appeared in SailormoonR He disguised herself as Ginga Seijuurou and attended Juban Junior High School He had a crush on Tsukino Usagi
Al
{i} male first name (form of Albert)
Al
Is an acronym for the ICQ feature call Active List to create/join a group of individuals with the same interests
Al
(Advanced Leader) - This award is given to those achieving the Competent Leader award, served a complete term as a District Officer, completed the High Performance Leadership Program, and served successfully as a Club Sponsor, Mentor, or Specialist
Al
Exchangeable aluminum, i e aluminum that may be taken up by roots Aluminum in the soil solution is very toxic to plants The lower the pH, the more plant available aluminum is
Al
all', alla, alle: To; used with other words, e g al Fine (to the end)
Al
ANSI-labeled tape without user-label processing
Al
Aluminum; a metal that is toxic to trees and fish
Al
malleable silvery metallic element used in alloys and in the manufacture of lightweight objects (Chemistry)
al
Indian mulberry
al
All
al
To; at; on; in OF
al
Albania (in Internet addresses). The symbol for the element aluminum. written abbreviation for Alabama. Among Arab groups, a term denoting a tribe, clan, family, or other patrilineal filiation. It often refers to a ruling line or dynasty and generally precedes a substantive name (e.g., l Sad) but is not connected by a hyphen; it is unrelated to the Arabic definite article, al-. In Britannica Concise Encyclopedia, entries for Arab tribal and dynastic groups are alphabetized under the substantive (e.g., for l Sad, see Sad dynasty). Abu al Fath Jalal al Din Muhammad Akbar Al Jazair Muhi al Din Muhammad Abu Ali al Husayn ibn Abd Allah ibn Sina Zahir al Din Muhammad Khayr al Din Busra al Sham Al Qahirah Al Dawhah Abu al Qasim Mansur Al Jazirah Muhammad Shams al Din Hafiz Al Khalil Al Hijaz Mawlana Nur al Din Abd al Rahman ibn Ahmad Al Quds Al Qayrawan Al Uqsur Al Manamah Al Makkah Al Madinah Al Mawsil Al Nasirah Jalal al Din al Rumi Sa al Hajar Salah al Din Yusuf ibn Ayyub Saud ibn Abd al Aziz al Faysal Al Saud tarabulus al Sham tarabulus al Gharb Abd al Malik ibn Marwan Abd al Mu'min ibn Ali Abd al Rahman III Abd al Samad Abd Allah ibn Muhammad al Tai'ishi Muhammad ibn Abd al Karim al KhaTTabi Abu Hanifah al Numan ibn Thabit al Khwarizmi Muhammad ibn Musa al Khwarizmi Aziz al Din Alamgir II al Muwahhidun Unitarians al MurabiTun Amr ibn al As Muhammad Abd al Rauf al Qudwah al Husayni Ashari Abu al Hasan al Assad Hafiz al Azhar University al Banna' Hasan al barzakh al Basrah Al Biqa Valley Al Al Bekaa Biruni al Bukhari Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail al Capp Al Dayr al Bahri Deir al Bahri Al Bahr al Mayyit Al Furat Fakhr al Din al Razi Faruq al Awwal Ghannouchi Rachid al Rashid al Ghannushi Bahr al Ghazal Al Jawlan Gore Al Wadi al Kabir Hajjaj ibn Yusuf al Thaqafi al Hallaj al Hawr al Hammar Harun al Rashid Hasan al Basri al Abu Said ibn Abi al Hasan Yasar al Basri Jabal al Shaykh Hirah Al Husayn ibn Ali al Husayni Amin al Ibn al Arabi Abu Zayd Abd al Rahman ibn Khaldun Abd al Aziz ibn Abd al Rahman ibn Faysal Al Sidi Muhammad Idris al Mahdi al Sanusi Ikhwan al Safa' ilm al hadith Islambuli Khalid al Bahr al Jabal Jamal al Din al Afghani Jazeera Al al Jazirah Jili al Jizah Al Jolson Al Kharj Al Khidr al Kindi al Yakub ibn Ishaq al Sabah al Kindi Battle of Al Uqab Lat al Ma'mun al Madani Abbasi al Mahdi al Muhammad Ahmad ibn al Sayyid Abd Allah Al Maktum Maktum family Bab al Mandab Muhasibi al Al Ikhwan al Muslimun Mutanabbi Abu al tayyib Ahmad ibn Husayn al Nahdah Hizb al Al Nahyan Nahyan family Nasir al Din Shah Jamal Abd al Nasir Bahr al Nil Nizam al Mulk Nur al Hilmi Burhanuddin bin Muhammad Nuri al Said Qaddafi Muammar al Muammar al Qadhdhafi Qaeda al al Qaidah Qasimi Sheikh SulTan ibn Muhammad al Razi al Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyya al Razi Rub al Khali Al Saud Saud family Said ibn Yusuf al Fayyumi Al Sabah Sabah family Sadr Musa al Safi al Din Sharani al Abd al Wahhab ibn Ahmad Shafii Abu Abd Allah Muhammad ibn Idris al Shatt al Arab Shubra al Khaymah tabari al Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al tabari tahTawi Rifaah Rafi al Takfir wa al Hijrah Al Thani Thani family Turabi Hasan al Umar ibn al KhaTTab al Hajj Umar ibn Said Tal Unser Bobby and Al Wahhab Muhammad ibn Abd al Yasin Abd al Salam Abd al Qadir ibn Muhyi al Din ibn MusTafa al Hasani al Jazairi Ahsa'i Ahmad al Shaykh Ahmad ibn Zayn al Din Ibrahim al Ahsai Abu al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd Lajnat al Difa an al Huquq al Shariyyah Farabi al Muhammad ibn Muhammad ibn tarkhan ibn Uzalagh al Farabi Harakat al Tahrir al WaTani al FilasTini Palestine National Liberation Movement Ghazali al Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al tusi al Ghazali al Ghazzali Harakat al Muqawimah al Islamiyyah Islamic Resistance Movement Abu Abd Allah Muhammad ibn Abd Allah al Lawati al tanji ibn BaTTuTah Ghiyath al Din Abu al Fath Umar ibn Ibrahim al Neyshaburi al Khayyami Munazzamat al Tahrir al FilasTiniyyah Sanusi al Sidi Muhammad ibn Ali al Sanusi al Mujahiri al Hasani al Idrisi Suhrawardi al al Maqtul Shihab al Din Yahya ibn Habash ibn Amirak al Suhrawardi
al
shortened to a-
al
Although; if
al
All; wholly; completely; as, almighty, almost
al
The Arabic definite article answering to the English the; as, Alkoran, the Koran or the Book; alchemy, the chemistry
Türkçe - Türkçe
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran
Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha
(Osmanlı Dönemi) Orman içinde açıklık, meydan
Bir konu veya çalışma çevresi
Psikolog Kurt Lewin tarafından geliştirilen, insan davranışlarına ilişkin kavramsal bir model
Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç
Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük
Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer
Yüz ölçümü
Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü
İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu var sayılan uzay parçası
(Osmanlı Dönemi) SALİB
saha
(Osmanlı Dönemi) MÜCRİF
alan araştırması
Bir olayın veya durumun bilimsel amaçlarla yerinde incelenmesi
alan hızı
Hareket eden bir cismi, duran bir noktaya birleştiren doğru parçasının birim zamanda taradığı alan
alan korkusu
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, meydan korkusu, agorafobi
alan pakula
Fahişe, Başkanın Adamları, Sophie'nin Seçimi gibi filmleriyle tanınmış ABD'li sinema yönetmeni
alan parker
Geceyarısı Ekspresi, Duvar, Birdy, Evita, şeytan çıkmazı gibi filmleriyle tanınmış ingiliz yönetmen
alan talan
Karmakarışık, allak bullak, darmadağınık
alan topu
Tenis
al
Aldatma, düzen, tuzak, hile: "Al ile aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz."- Atasözü
Al
Eski Türkler'in karlı ve veya yüksek yerler için kullandıkları söz. Aynı zamanda beyaz anlamına da gelir
Al
White (in old Turkic)

Allı dağlar yücedir.

AL
(Hukuk) Evlat, sülale
Al
Alüminyum'un kısaltması
al
Aldatma, oyun, düzen
al
Yüze sürülen pembe düzgün
al
Hile, düzen
al
Kolun bilekten aşağı kısmı
al
Kanın rengi, kızıl, kırmızı
al
Bu renkte olan
al
Yüze sürülen pembe düzgün, allık
al
Alüminyum elementinin simgesi
al
Aldatma, düzen, tuzak, hile
al
Dorunun açığı, kızıla çalan (at donu)
al
Büyük bölümü ipekten dokunan kırmızı renkli örtü veya mendil
al
Serap
al
Bayrak kumaşı
alanlar
Eski çağlarda Karadeniz'in kuzeydoğusunda ki bozkırlarda yaşayan göçebe halk
ÂL
(Osmanlı Dönemi) Yaz sıcaklarında su gibi görünen serap
ÂL
(Osmanlı Dönemi) Hile, tuzak
ÂL
(Osmanlı Dönemi) Sülâle, soy, hânedan. Akrabâ ve taallukat
Âl
(Osmanlı Dönemi) Peygamberimizin âilesine mensup olanlar
İngilizce - Türkçe

alan teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

alan iş başarısı
Field work rate
alan

  Heceleme

  a·lan

  Telaffuz

  Etimoloji

  () Celtic name borne by early Breton saints, of disputed origin and meaning; brought to England by Normans. As an early Irish name, perhaps connected with ail, ‘noble’. It may have been the name of a Celtic deity, the brother of Bran, Welsh Alawn, Celtic Alun, ‘harmony’.

  Ortak Eşdizimliler

  alan kodu

  Videolar

  ... ALAN RUSBRIDGER: We'll allow you just to have ...
  ... ALAN RUSBRIDGER: One of the new bits of jargon-- ...

  Günün kelimesi

  euphuism