net

listen to the pronunciation of net
İngilizce - Türkçe

Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir. - Social networking sites are dangerous for people under 13.

Sosyal ağlarda zararsız bir kişi gibi görünen bir katil olabilir. - There may be a killer who looks harmless in any social network.

file

Kelebekleri bir fileyle yakaladım. - I captured butterflies with a net.

şebeke

Şebeke gösterinizi başka bir zaman aralığına taşıyor. - The network is moving your show to another time slot.

{f} ağ ile tutmak
(ağ ile) yakalamak
kâr etmek
kazanmak
net
katıksız
{f} net olarak
tuzak
kesintisiz
açık seçik
{f} ağ ile örtmek
son/n
(Askeri) KAMUFLAJ AĞI: Bak. "camouflage net"
{f} ağ ile yakalamak
{i} tül
ağ ile avlamak
(Tekstil) ağ ( örgü )
net ball ağa dokunduktan sonra rakibin sahası içine düşen tennis net tenis ağı
ağ örmek
(Askeri) Ağ, şebeke, çevrim (Muhabere)
{f} tuzağa düşürmek
açık seçik,net
{f} kazanç getirmek, kâr getirmek
(Askeri) (COMMUNICATIONS) ÇEVRİM, ŞEBEKE (MUHABERE): Müşterek bir kanal veya frekans üzerinden doğrudan iletişimde bulunabilecek kapasitedeki istasyonlardan oluşan bir teşkilat. Bak. "net"
ağ veya tuzağa düşürmek
{f} ağ yapmak
(İnşaat) öz

Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar. - Hackers find new ways of infiltrating private or public networks.

temiz
kesintili
belirgin
filesi
netting
{i} file
net income
(Ticaret) net hasılat
net interest income
(Ticaret) net faiz geliri
net investment
(Ticaret) net yatırım
net premium
(Sigorta,Ticaret) net prim
net worth
(Ticaret) net değer
net worth
(Ticaret) net servet

Dünyanın en zengin insanlarının toplam net serveti 2016 yılında % 18 artarak 7.67 trilyon dolara yükseldi. - The total net worth of the world's richest people rose by 18% in 2016 to $7.67 trillion.

Leyla'nın net serveti on milyon dolardır. - Layla's net worth is estimated at ten million dollars.

net worth
(Ticaret) net varlık
net worth
(Ticaret) özsermaye
net benefit
net kar
net cash
net ödeme
net curtain
tül perde
net domestic output
yurtiçi net hasıla
net income
net gelir
net interest
net faiz
net interest rate
net faiz oranı
net national product
safi milli hasıla
net national product
net milli hasıla
net output
net hasıla
net price
net fiyat
net proceeds
net hasılat
net profit
safi kâr
net profit
net kâr

Geçen yıl net kârınız neydi? - What was your net profit last year?

net profit
safi kazanç
net receipts
net hasılat
net sales
net satışlar
net silk
has ipek
net weight
net ağırlık

Net ağırlık üç kilogram. - The net weight is three kilograms.

net weight
safi sıklet
net yield
net getiri
net yield
net verim
Net Positive Suction Head
(Mühendislik) Pompanın emme basıncı ile pompa içerisindeki en düşük seviye basıncı arasındaki farkı
net amount
net tutar
net at the centre
merkezinde net
net calorific value
net kalori değeri
net domestic output
yurtiçi net hâsıla
net earnings
(Ekonomi) Net kâr
net effect
net etki
net head
net kafa
net imports
net ithalat
net in advance
nakit peşin ödeme
net interest margin
Net faiz marjı
net national product
net milli hâsıla, safi milli hâsıla
net of tax
vergi net
net pay
net ödeme
net present value
net bugünkü değer
net product
net ürün
net section
net kesit
net structure
net yapısı
NETT
(Askeri) yeni teçhizat eğitim timi (new equipment training team)
net worth
(Ticaret) öz varlık
nett
nett
şebeke
nett
tuzağa düşürmek
nett
tül
nett
ağ yapmak
nett
tuzak
nett
file
nett
kazanmak
netted
ağ gibi
netting
(Askeri) bomba ağı
netting
ağ örgüsü
netting
avlanma
netting
ağla yakalayarak
netting
örgü
netting
(Ticaret) netleştirme
the net
(Bilgisayar) internet

Bu resmi internette hiç görmedim. - I have never seen this picture on the net.

O her hafta sonunu internette sörf yaparak geçirir. - He spends every weekend surfing the Net.

netting
{f} avla
netting
cibinlik

Tom cibinlik altında uyudu. - Tom slept under mosquito netting.

netting
{i} ağ örme
nett
kar etmek
the net
net
NETS
(Askeri) Ulusal Çapta Acil Durum Muhabere Sistemi (Nationwide Emergency Telecommunications System)
net income
(isim)t gelir
net profit
(isim)t kâr
net profit
net ürün
net profit
net kazanç
net weight
(Askeri) (DOD, IADB) NET AĞIRLIK (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Bir kara aracının; yakıt, motor yağı, soğutucu gazı, taşıt üzerinde bulunan malzemeler, yük veya kullanıcı personel olmaksızın sahip olduğu ağırlık
net weight
safi ağırlık
net weight
(Askeri) (NATO) NET AĞIRLIK (NATO): 1. Faaliyete geçmesi için tamamen teçhiz edilmiş ve ikmali yapılmış araç ağırlığı. Bu ağırlığa yakıt, motor yağları, soğutucu, araç alet ve teçhizatı dahil; personel teçhizatı cer cihazları veya ticari yük hariçtir. Bak. "laden weight (transport vehicle) " ve "unladen weight (transport vehicles) ". 2. Navlun ve bağlayıcılar olmaksızın bir konteynır veya paletin ağırlığı. Bak. "gross weight"
nett
son/net
netting
kazan/ört/ağa düşür
netting
{i}
netting
{i} ağ yapma
netting
{i} örme
netting
örme işi
netting
(Askeri) BOMBA AĞI: Kümes teli ve gizleme ağında kullanılan ve düşmanın tesir için atacağı bombalara karşı koruma sağlayan düzen
netting
{i} ağ işi
netting
(Tekstil) 1. ağ ( örgü ) 2. ağ dokuma
Türkçe - Türkçe
İyi duyulan (ses)
Kesintilerden sonra geri kalan (miktar), safi
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı, iyi görünen (şey). İyi duyulan (ses)
Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan: "Hayatını didik didik etmek, son beş altı yıllık çizgisini net olarak ortaya çıkarmak istiyordu."- T. Buğra
Voleybolda, serviş atışında topun ağa değmesi
Kesintilerden sonra geri kalan (miktar), safi: "Bin beş yüz net veriyorlardı, vergi, sigorta çıktıktan sonra."- H. Taner
Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
safi
NETS
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin yerinden ayrılması
NETS
(Osmanlı Dönemi) Deri yüzmek
net ücret
Brüt ücretten gelir vergisi, sigorta primi vb. kesildikten sonra ele geçen ücret
İngilizce - İngilizce
The Internet

The Web is just part of the Net.

Anything that has the appearance of such a device

Petri net.

To receive as profit

The company nets $30 on every sale.

A mesh stretched to divide the court in tennis, badminton, volleyball, etc
Good, desirable; clean, decent, clear

Her brest all naked, as net iuory, / Without adorne of gold or siluer bright .

The amount remaining after expenses are deducted; profit
Of a polyhedron, any set of polygons joined edge to edge that, when folded along the edges between adjoining polygons so that the outer edges touch, form the polyhedron
A computer network
A device made from such mesh, generally used for trapping something
Remaining after expenses or deductions

net profit ; net weight.

To fully hedge a position

Every party is netting their position with a counter-party.

To catch by means of a net
A framework backed by a mesh, serving as the goal in hockey, soccer, lacrosse, etc

The striker headed the ball into the net to make it 1-0.

A mesh of string, cord or rope
Final

net result; net conclusion.

To catch in a trap
To score (a goal)

Evans netted the winner in the 80th minute.

A trap

caught in the prosecuting attorney's net.

A device made from such mesh, generally used for catching fish
{v} to make nets, to catch in a net
{n} a device for fishing
remaining after all deductions; "net profit
Without spot; pure; shining
Upper-case when used as a short form of the Internet
Free from extraneous substances; pure; unadulterated; neat; as, net wine, etc
Short for Internet
{f} trap, snare; make a net profit, make a profit after expenses
A fabric of twine, thread, or the like, wrought or woven into meshes, and used for catching fish, birds, butterflies, etc
abr ie Internet - A worldwide system of communication networks
a computer network consisting of a worldwide network of computer networks that use the TCP/IP network protocols to facilitate data transmission and exchange
A Microsoft initiative introduced in 2000, with parts of it expected to launch over the next few years Their ultimate goal is to change the Internet by creating an online application-hosting architecture and integrating desktop and handheld devices that use voice and handwriting recognition
the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)
NET is both a business strategy from Microsoft and its collection of programming support for what are known as Web services, the ability to use the Web rather than your own computer for various services
free from charges, deductions, etc; as, net profit; net income; net weight, etc
To form network or netting; to knit
make as a net profit; "The company cleared $1 million"
This is a Microsoft operating system platform that incorporates applications, a suite of tools and services and a change in the infrastructure of the company's Web strategy The objective of NET is to bring users into the next generation of the Internet by conquering the deficiencies of the first generation and giving users a more enriched experience in using the Web for both personal and business applications
A short form for the Internet [week 1]
To inclose or cover with a net; as, to net a tree
catch with a net; "net a fish"
Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address (info@foxlink net), they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com It also means that the host computer is most likely located in the United States
network provider (in Internet addresses). National Educational Television. The word Net is usually capitalized when used as a noun in referring to the Internet, as opposed simply to computer networks of any type. Thus we might speak of one of the most frequently visited sites on the Net but tools for net navigation, since the latter might include tools that are designed for use on networks other than the Internet
A common abbreviation of the internet
construct or form a web, as if by weaving
A mesh of string, cord, or rope
Anything wrought or woven in meshes; as, a net for the hair; a mosquito net; a tennis net
{s} after expenses, after deductions, total, final (about weight, profit, etc.)
The amount remaining after certain adjustments have been made for debts, deductions or expenses The proceeds from the sale of an investment minus the purchase price, including commissions and other expenses Term used on an invoice to indicate that the full amount is payable
An abbreviation for "network " In Internet addresses, net indicates a computer network service
Not including superfluous, incidental, or foreign matter, as boxes, coverings, wraps, etc
The abbreviated version of the word "Internet " netiquette - Rules for good manners on the Internet Click here for a guide to netiquette Netscape - The company that developed Netscape Navigator Netscape Communicator - Netscape's suite of Web-related programs, including the Navigator browser, Messenger email program and Composer Web-page creation software network - Multiple computers connected together newsgroup - A group that communicates with each other about shared interests via the Internet These groups' messages are referred to as posts and are administered from a news server
a goal lined with netting (as in soccer or hockey)
yield as a net profit; "This sale netted me $1 million"
an open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals
A figure made up of a large number of straight lines or curves, which are connected at certain points and related to each other by some specified law
game equipment consisting of a strip of netting dividing the playing area in tennis or badminton
Anything designed or fitted to entrap or catch; a snare; any device for catching and holding
Short form of Internet
Net is an abbreviation for the term Internet with stands for Interconnected networks
Internet, for short
This term is sometimes used as a short form for the Internet
Informal term for the Internet (qv)
To make into a net; to make in the style of network; as, to net silk
An open fabric, which is created by connecting the intersections in a woven, knitted, or crocheted construction to form a mesh-like appearance that won't ravel End-uses include veils, curtains, and fish nets
net is a global TLD (Top Level Domain) that was originally intended for entities that concentrated on network and Internet administration Currently, any individual or organization can register a domain name in the net Top Level Domain
Net is an abbreviation for the term Internet which stands for Interconnected networks When these letters appear at the end of an address they may indicate that the host computer is run by a network but is more often used interchangeably with com
{i} mesh-like fabric; web, network; (Sports) strip or structure of netting used in games (such as tennis, volleyball, basketball, etc.); web used to catch fish; trap, snare; network of interconnected computers
To take in a net; to capture by stratagem or wile
a trap made of netting to catch fish or birds or insects
To produce or gain as clear profit; as, he netted a thousand dollars by the operation
net call sign
A call sign which represents all stations within a net
net call signs
plural form of net call sign
net earnings
Earnings of a company after all expenses, depreciation and taxes have been deducted from the gross income
net earnings
Earnings of a person after deduction of all taxes, social security charges and other obligatory payments; the take-home pay
net force
the combination of all the forces that act on an object
net income
Gross profit minus operating expenses and taxes
net lease
An agreement that requires the tenant to pay, in addition to the fixed rent, all of the property expenses which normally would be paid by the owner. For US real property these include real estate taxes, insurance, maintenance, repairs and utilities
net leases
plural form of net lease
net metering
The practice by utilities of auditing wattage created by renewable resources and using any excess green power created towards one's bill
net minder
goalkeeper, player whose role it is to defend the goal
net minders
plural form of net minder
net net
Get to the point; give me the summary; stop rambling; show me the bottom line
net neutrality
Alternative form of network neutrality
net operating income
Income after deducting operating expenses but before deducting for income taxes, interest, and depreciation and amortization
net pay
What remains from gross pay after taxes and other deductions have been taken away
net present value
The present value of a project or an investment decision determined by summing the discounted incoming and outgoing future cash flows resulting from the decision
net profit
The gross revenue minus all expenses
net sales
The value of sales generated by a company after deduction of returns, discounts and the value of damaged or lost goods
net tangible assets
The total assets of a company, less any intangible asset such as goodwill, patents, and trademarks, less all liabilities and the par value of preferred stock. Similar to Book Value and Net Asset Value
net weight
the weight of a product (especially food) without the weight of its packaging
net weight
the weight of a vehicle without that of its fuel, cargo, personnel etc
net worth
The total assets minus total liabilities of an individual or a company
net-earnings
Attributive form of net earnings, noun
net-like
Resembling a net, especially a fishing net
net-net
Get to the point; give me the summary; stop rambling; show me the bottom line
net-raising
Conducting marketing, advocacy, community organization and other awareness or consensus-building campaigns, through the internet
net-raising
Fundraising, soliciting and gathering resources through or with the use of the internet
net-zero
Describing a building or system which generates as much energy (though solar and wind generation) as it uses from the electricity network

Heath's home is defined as net-zero, which means it produces as much energy as it consumes throughout the year.

net out
1. Be or produce a particular amount of money after tax and other costs have been paid.2. Be or have a particular amount at the end of a process
net protein utilisation
A method of evaluating Protein quality by comparing the amount animals retained to the amount they ingested
Net Fare Net Rate
(Hotel & Travel) Net fare, net rate- Refers to the fare that is offered to a customer after the commission has been applied
Net Positive Suction Head
(Mühendislik) In any cross-section of a generic hydraulic circuit, the NPSH parameter shows the difference between the actual pressure of a liquid in a pipeline and the liquid's vapor pressure at a given temperature
net interest margin
NIM
net interest margin
(Ekonomi) Net Interest Margin (NIM) is a measure of the difference between interest income generated by banks or other financial institutions by their lending and interest paid on borrowings (for example, deposits). It is considered analogous to the gross margin of non-financial companies
net neutrality
(Bilgisayar) Network neutrality (also net neutrality, Internet neutrality) is a principle that advocates no restrictions by Internet service providers or governments on consumers' access to networks that participate in the internet. Specifically, network neutrality would prevent restrictions on content, sites, platforms, types of equipment that may be attached, and modes of communication
net of tax
(Ekonomi) Term used when certain items presented in the financial statements have been adjusted for all income tax effects. Some examples of financial statement items shown net of tax in the income statement are extraordinary gains and losses, cumulative effect of a Change in Accounting Principle, and Income from Discontinued Operations. In the retained earnings section of the balance sheet, Prior Period Adjustments are presented net of tax
nett
Alternative spelling of net. (Remaining after expenses or deductions.)

Nett price; nett weight.

netting
Something that acts as, or looks like, a net
netting
Present participle of net
netting
{n} a complication of ropes intersecting each other
The net
cords
net income
Income after all expenses and taxes have been deducted, and used in calculating a variety of profitability and stock performance measures
net income
The amount left after the total expenses are subtracted from gross profit
net income
A company's total revenue less total expenses, showing what a company earned (or lost, called net loss) for a set period, usually one year Listed often literally as the "bottom line" on the statement of earnings Also called net earnings and net profit
net income
The company's total earnings, reflecting revenues adjusted for costs of doing business, depreciation, interest, taxes, and other expenses
net income
The balance remaining to the LEA after deducting from the gross revenue for a given period all operating expense and income deductions during the same period
net income
Your take-home pay after taxes and other deductions It is the amount of money that you actually received in your paycheck
net income
The company's total earnings, reflecting revenues adjusted for costs of doing business, depreciation, interest, taxes and other expenses
net income
Gross profit minus business expenses, minus interest expensesm minus taxes A loss results when expenses exceed revenues
net income
For a business, same as net profit For an individual, gross income minus incurred expenses, used to calculate income tax owed also called bottom line
net income
Also referred to as NET PROFIT or NET EARNINGS The earnings of an organisation after deducting taxation and all other expenses This is obviously an important measure of a company’s performance, but you should remember to allow for the inflation rate when comparing one year’s net income with another’s
net income
Excess or deficit of total revenues and gains compared with total expenses and losses for an accounting period See also: Income Statement (IS) Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
net income
Also known as the bottom line, this is the profit a company realizes after all costs, expenses and taxes have been paid It is calculated by subtracting business, depreciation, interest and tax costs from revenues Investors often pay too much attention to net income, the calculation of which can be easily manipulated by accountants A better measure of corporate growth, some analysts say, is cash flow Net income is also called earnings or net profit BACK TO TOP
net income
The difference between a business's total revenues and its total expenses or the profit of the company
net income
tax-free income, income remaining after taxes and other payments are deducted
net income
The amount of money left over after all costs and expenses have been paid
net income
-The amount of money left from a paycheck after taxes and expenses are paid
net income
Total income less total expenses
net income
the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)
net income
Income after taxes, deductions, and allowances have been subtracted from gross income
net income
A measure of the overall performance of a business entity; equal to revenues minus expenses for the period
net income
The final earnings or profit that is left after all expenses have been subtracted from Total Revenues (a)
net income
As relates to the food stamp program, net monthly income is an amount calculated for each food stamp household that, together with its size, effectively determines its food stamp benefit It is calculated by reducing the household's total cash monthly income by a series of deductions The lower a household's net income, the larger its food stamp benefit
net income
The amount remaining when expenses are deducted from gross income
net income
Income after all expenses and taxes have been deducted
net income
>> The difference between adjusted gross income and operating expenses May or may not include depreciation
net income
The profit left for the owners, after all costs, expenses, interest and taxes have been paid
net profit
This is the income of a company or self employed person after the expenses of running the business have been deducted In the case of a limited company, corporation tax will also have been deducted With regard to the self employed, the net profit figure is the one that can be used to calculate their ability to repay a mortgage
net profit
Profit after all expenses have been taken into account
net profit
proft after all charges are deducted
net profit
The profit remaining after all expenses and taxes have been paid by a company
net profit
total income after taxes and all regular expenses, but not including non recurring gains or non recurring losses
net profit
Another term for Net Income (above)
net profit
This is the difference between the total price you paid for a security, with the brokerage commission you paid, and the current value It will show either a profit or a loss
net profit
The income of a company or self employed business after making full allowance for the expenses of running the business This should be the amount available to the owners of the business for their own benefit It is the figure that can be used to calculate their ability to service a mortgage
net profit
The difference between gross profit and the cost of doing business Commonly expressed as percentage of sales
net profit
Net profit is gross profit less expenses It is the figure on which the tax liability of the business is calculated
net profit
final profit, amount of money that remains after taxes and other payments are deducted
net profit
Gross sales minus taxes, interest, depreciation, and other expenses also called net earnings or net income or bottom line
net profit
the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses)
net profit
the excess of all revenues and gains in a period over all expenses and losses
net profit
A company's total revenue less total expenses, showing what a company earned (or lost, called net loss) for a set period, usually one year Listed often literally as the "bottom line" on the statement of earnings Also called net earnings and net income
net profit
Your company's Operating Profit minus interest and taxes Also known as Earnings
net profit
result obtained when expenses are subtracted from revenues
net profit
the profit after deducting all expenses from sales
net profit
Gross sales minus cost of goods sold minus operating expenses
net profit
Investment gains after the deduction of all expenses
net profit
The operating income less taxes and interest The same as earnings, or net income
net profit
The excess of all revenues and gains for a period over all expenses and losses of the same period
net profit
is the company's total earnings, reflecting revenues adjusted for costs of doing business, depreciation, interest, taxes and other expenses
net profit
money left over after taxes and expenses
net profit
For the purposes of this guide net profit has the same meaning as EBIT
net profit
Usually enough to support the Chairman's gross habits What's left for the shareholder after everyone else has taken their cut
net weight
Weight of refining lot excluding packing materials
net weight
is the gross weight minus the tare weight
net weight
is the gross weight minus the tare weight You are entitled to a copy of the scale ticket to verify your shipment's actual net weight
net weight
The weight of merchandise without the shipping container to top
net weight
Gross weight minus the tare weight You are entitled to a copy of the scale ticket to verify your shipment's actual net weight
net weight
Weight of the goods alone without any immediate wrappings; e g , the weight of the contents of a tin can without including the can's weight
net weight
Weight of the goods alone without any immediate wrappings; e g , the weight of the contents of a tin can excluding the can’s weight
net weight
The weight of the goods themselves, excluding packaging
net weight
The weight of the goods, excluding all packing
net weight
Weight of the goods alone without any immediate wrappings; for example, the contents of a tin can minus the weight of the can
net weight
Weight of item(s) being shipped, excluding packing materials
net weight
Weight of the goods without any immediate wrappings
net weight
The weight of goods being shipped that does not include the weight of wrapping material, container, or other packaging
net weight
weight of the goods without the packaging
net weight
Weight of the goods alone without any immediate wrappings, e g , the weight of the contents of a tin can without the weight of the can Also called actual net weight
net weight
The total weight of a shipment less the weight of containers, pallets, nets or straps
net weight
The weight of the total amount of product in the container (including packing media if any) Compare to "Drained Weight" above
net weight
The weight of the contents of a prepackage without its container or wrapping
net weight
The weight of the merchandise, unpacked, exclusive of any containers
net weight
The weight or liquid volume of a product in a container
net weight
n.wt
net weight
nt.wt
net worth
net worth is the value of all assets minus the value of all liabilities
net worth
Total assets minus total liabilities of an individual or company For a company, also called owner's equity or shareholders' equity or net assets
net worth
The value of all of a person's assets, including cash, minus all liabilities
net worth
the value of all assets including cash less total liabilities Often used as an underwriting guideline to indicate creditworthiness and financial strength
net worth
The value of all of a person's assets minus liabilities
net worth
The difference between total assets and liabilities of an individual, corporations, etc
net worth
Property owned (assets), minus debts and obligations owed (liabilities), is the owner's equity (net worth)
net worth
The total value of all of a person's or company's assets, minus all liabilities
net worth
The value of all of a persons assets, including cash, minus all liabilities
net worth
The worth of a person or company based on the difference between total assets and liabilities
net worth
The worth of a person, or company, based on the difference between their total assets, minus their total liabilities
net worth
Excess of assets over liabilities
net worth
Amount of assets which exceed liabilities; May also be known as stockholders equity or net assets For an individual -- the total value of all possessions such as houses, stocks, bonds, and other securities, minus all outstanding debts, such as mortgage and loans
net worth
>> The difference between total assets and total liabilities of an individual, corporation, etc
net worth
The value of all a person's assets, including cash, minus all liabilities
net worth
The total assets of a person or business less total liabilities
net worth
The amount by which total assets exceed total liabilities Also known as shareholder's equity or book value, net worth is what would be left over for shareholders if the company were sold and its debt retired It takes into account all money invested in the company since its founding, as well as retained earnings Examining the price-to-book ratio (P/B) of an industrial company with a lot of hard assets is a good way of telling if it's undervalued or overvalued See "Price/book value " BACK TO TOP
net worth
The difference between total assets and total liabilities
net worth
The difference between a company's total assets less its total liabilities Also referred to as shareholders' equity
net worth
The value of all assets minus liabilities
net worth
The value of all your assets: property, investments and cash, less your total liabilities: debts etc worthiness for credit
net worth
The sum of all your assets minus the sum of all your liabilities Net Worth = (Total Assets) - (Total Liabilities)
net worth
Total assets minus total liabilities
net worth
The value of all of a person's assets, including cash
net worth
Total assets minus total liabilities Aggregate net value of the organization
nets
National Education and Technology Standards
nets
The Net program will produce a range of mandatory standards for type approval of telecommunications equipment in all EC states Once a piece of equipment has passed its Net compliance tests, which could be undertaken in any member state, that piece of equipment can be sold in all EC countries for connection to the public network Key Nets include: Net 1 - X 21 Access; Net 2 - X 25 Access; Net 3 - ISDN Basic Access; - Net 4 - Public Switched Telephone Network Access; and Net 5 - Primary Rate ISDN Access Net 3 can be further subdivided into Net 3 Part 1 which corresponds to the ITU-TS Q 921 standard, and Net 3 Part 2 which is functionally equivalent to ITU-TS Q 931, but Net 3 Part is still incompletely defined
nets
plural of net
nets
a system to convert information originally in Japanese into English for resale or inclusion in Nikkei English-language products
nets
third person singular form of net
nett
National Emphysema Treatment Trial
nett
catch with a net; "net a fish"
nett
remaining after all deductions; "net profit"
nett
New Equipment Training Team
netted
having open interstices or resembling a web
Türkçe - İngilizce
clear

You should make your attitude clear. - Tavrını net olarak belirlemelisin.

Tom made it quite clear who we weren't supposed to talk to. - Tom kimle konuşmamamız gerektiğini oldukça netleştirdi.

sharp

The birthday pictures are very sharp. - Doğum günü fotoğrafları çok net.

(Finans)net, net amount
clear, distinct, sharp, explicit, lucid; net, clear
just

I just want a straight answer. Nothing more. - Sadece net bir cevap istiyorum. Daha fazla bir şey değil.

clear, sharp, plain to the eye
clear, plain to the ear
plain
(Finans)net (amount)
net
explicit
decided
transparent
clean
lucid
straight

I can't get a straight answer from Tom. - Tom'dan net bir cevap alamıyorum.

I just want a straight answer. Nothing more. - Sadece net bir cevap istiyorum. Daha fazla bir şey değil.

distinct
picturesque
compendious
fair
unequivocal
intelligible
the net
on net
unequivocable
clear to
net (telaffuz)
articulate
net borç
(Ticaret) net debt
net dönem karı
(Ticaret) net profit for the year
net güç
(Otomotiv) net power
net ödeme
(Ticaret) net settlement
net ödeme
(Ticaret) net cash
net ücret
(Ticaret) take-home pay
net üretim
(Denizbilim) net production
net resim
Clear picture
net olmayan
woolly
net olmayan
nebulous
net olmayan
(Ticaret) gross
net olarak
{f} net
Net olmayan
blurry

My dream was blurry, that is why I could not interpret it.

net olmayan
inexplicit
net olmayan
breathy
net weight
{k} nt wt
net