clearing

listen to the pronunciation of clearing
İngilizce - Türkçe
(orman) açıklık
meydan
{i} temizleme

Tom kalktı ve masayı temizlemeye başladı. - Tom got up and began clearing the table.

Bu tabloyu temizlemede yardımına ihtiyacım var. - I need your help clearing this table.

{f} temizle

Onu temizlediğin için teşekkürler. - Thanks for clearing that up.

Tom masayı temizlemeye devam etti. - Tom resumed clearing the table.

ağaçsız yer
Ülkeler arasındaki iki yanlı ticaret anlaşmalarının temelde malla ödemeyi öngören bir türü. Anlaşmalı ülkeler arasında ithalat ve ihracat işlemleri döviz kullanılmadan mahsup ve takas yoluyla ve ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştirilir
{i} aydınlatma
{i} temizleme işi
{f} temizle: prep.temizleyerek
çek geçişi/açıklık
{i} açıklık, meydan
clearinghouse kliring odası
{i} açığa çıkarma
{i} kliring
{i} açıklık alan
clear kazan/temizle/aç
{i} takas
(Ticaret) mahsup
alan
orman açma
Clear
(isim) Berrak

Bu derenin suyu serin ve berraktır. - The water in this brook is cool and clear.

idrarın ne renk; Berrak, koyu sarı, kırmızımsı veya bira gibi kahverengi mi? - What color is your urine: clear, dark yellow, reddish, or brown like beer?

clear
net

Çalışma sigara içmenin sağlığımızı mahvettiğini netleştirmiştir. - The study made it clear that smoking ruins our health.

Tavrını net olarak belirlemelisin. - You should make your attitude clear.

clear
temiz

O, bulaşık masasını temizleyecek. - She will clear the table of the dishes.

Boğazını temizledi ve Ben Tatoeba'yı seviyorum! dedi. - He cleared his throat, and said:I love Tatoeba!.

clear
açık

Elinden geldiğince açık konuşsan iyi olur. - You had better talk as clearly as you can.

Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu. - It seemed clear the Senate would reject the treaty.

clear
belirgin

George pozisyonunu belirginleştirdi. - George has made his position clear.

clearing bank
ciro bankası
clearing house
(Denizcilik) bankalar veya diğer finansal kuruluşlarda çek ve senet gibi ödeme araçlarından doğan borç ve alacakları nakit para kullanılmadan muhasebe işlemleriyle karşılıklı olarak tasfiye edilmesini sağlayan birim
clearing house
(Denizcilik) banka temsilcilerinin senetlerini takas ve mahsup ettikleri yer
clearing cistern
durultma sarnıcı
clearing office
takas bürosu
clearing pool
arıtma havuzu
clearing system
takas jüyesi
clearing debtors
kliring borçluları
clearing line item
kalem takas
clearing member
takas odası üyesi
clearing of account
ciro işlemleri
clearing operations
takas işlemleri
clearing area
(Askeri) TEMİZLİK BÖLGESİ: Bir rota üzerindeki veya bir bölgedeki tüm mayınları temizlemek üzere planlanmış harekat
clearing block
(Askeri) EMNİYET TAKOZU: Bir otomatik silah namlusunun gerisi ile mekanizması arasında, mekanizmanın kapanmasına engel olmak ve silahın dolu olmadığını göstermek üzere, konulan ağaç takoz
clearing company
(Askeri) HASTA VE YARALI AYIRMA BÖLÜĞÜ, AYIRMA BÖLÜĞÜ
clearing fields of fire
(Askeri) Ateş sahalarının temizlenmesi
clearing fire lanes
(Askeri) Ateş istikametlerinin temizlenmesi
clearing hospital
seyyar hastane
clearing house
takas odası
clearing office
takas ofisi
clearing station
(Askeri) HASTA VE YARALI AYIRMA İSTASYONU: Normal olarak, hasta ve yaralıları, bir tümen veya bölge esasına göre, ayıran sıhhi bir tesis. Bu istasyon; kendi kapasitesi dahilinde ve ayırma görevinin arızi bir sonucu olarak, icabında, acil destekleyici veya kati tedavi yapar
clearing system
kliring yöntemi
clearing time
(Nükleer Bilimler) şeffaflaştırma süresi
clearing unit
(Askeri) HASTA VE YARALI AYIRMA BİRLİĞİ, AYIRMA BİRLİĞİ: Bir veya birden çok ayırma istasyonundan müteşekkil sağlık teşkilatı. Bu birlik muharebe zayiatını toplar, tasnif eder, gerekenlere geçici yardımda bulunur ve icap edenleri geriye gönderilmek üzere hazırlar
clear
belli

Katılıp katılmayacağı belli değil. - Whether she will agree or not is not clear.

Onun konuşma şeklinden açıkça belli olduğu için, o bir öğretmendir. - He is a teacher, as is clear from his way of talking.

clear
zeki
Clear
(isim) Belgin
clear
{s} saydam
clear
sil
clear
{s} tiz
clear
{s} parlak

Onun mavi gözleri açık ve parlaktı. - His blue eyes were clear and bright.

Pazar sabahı hava parlak ve açıktı. - It was a bright and clear Sunday morning.

clear
{s} bulutsuz

Bulutsuz bir günde Fuji dağını görebilirsiniz. - On a clear day, you can see Mt. Fuji.

Bulutsuz gökyüzüne bak. - Look at the clear sky.

clear
(Dilbilim) ince
clear
(Ticaret) borcunu ödemek
clear
aydın

Bir fincan kahve kafamı aydınlattı. - A cup of coffee cleared my head.

Hava aydınlanacak gibi görünüyor. - It looks like it'll clear up.

clear
açık hale getirmek
clear
tümüyle
clear
serbest

Dün tüm suçlamalardan aklandı ve serbest bırakıldı. - He was cleared of all charges and released yesterday.

clear
yerine kaldırmak
clear
bulanık olmayan
clear
(Bilgisayar) silme
clear
(Askeri) ayrılmak

Tom'un ayrılmak istemediği açıktı. - It was clear that Tom didn't want to leave.

clear
(Ticaret) kar etmek
clear
(Ticaret) yük boşaltmak
clear
açılmak
clear
peyda
clear
(Bilgisayar) yok
clear
suçsuz çıkarmak
clear
kolaylıkla anlaşılan
clear
defolmak
clear
(Bilgisayar) boşalt

Rafı boşalt ve kitaplarını oraya koyabilirsin. - Clear off the shelf, and you can put your books there.

Yolu boşaltın. Güvenli değil. - Clear the road. It's not safe.

clear
takas etmek
clear
hudutsuz
clear
ayan
clear
pak
clear
açık (gök)
clear
dolu olmayan
clear
(Ticaret) tahsil etmek
clear
celi
clear
gümrükten mal çekmek
clear
(Bilgisayar) temizlemeyi
clear
açmak
clear
kolayca kavrayan
clear
değmeden geçmek
clear
engelsiz
clear
arı
clear
belasız
clear
boş

Programımı boşalttım. - I've cleared my schedule.

Bekleme odası boşalıyor. - The waiting room is clearing out.

clear
anlayışlı
clear
aşikâr

Tom'un seninle evlenmek gibi bir niyeti olmadığı aşikar. - It's clear that Tom has no intention of marrying you.

clear
aklamak
clear
saf
clear
(borç) temizlemek
clear
tehlikesiz
clear
{f} açık hale getir

O bunu daha açık hale getiriyor mu? - Does that make it any clearer?

Bu, işleri açık hale getiriyor. - That makes things clear.

clear
açıkça net bir şekilde
clear
ortada

Bir fincan kahve, baş ağrımı ortadan kaldırdı. - A cup of coffee cleared up my headache.

clear
kararlı
clear
anlaşılır

Ben anlaşılır biçimde düşünmüyordum. - I wasn't thinking clearly.

Mary'nin cümleleri çevrilmek için kolay ve anlaşılırdır. - Mary's sentences are clear and easy to translate.

clear
suçsuz
clear
lekesiz
clear
emin

O noktada pek emin değilim. - I'm not too clear about that point.

clear
dışarı

Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün. - The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors.

clear
resmi izin vermek
land clearing
tarla açma
Clear
sıfırla
clear
berrade
clear
{f} temizle

Sabahleyin katlanır yatağı temizleriz. - In the morning, we clear the futon.

O, evinin önündeki yolun karını temizledi. - He cleared the road in front of his house of snow.

clear
açıklığa
market clearing
pazar takas
securities clearing
menkul değerler takası
a clearing
açma
clear
sıyırıp geçmek
clear
bilgi vermek
clear
boşluk
clear
aşmak
clear
gidermek
clear
limana giriş veya çıkış izni almak
clear
uzakta

Hava açıkken Fuji dağını uzaktan görebiliriz. - On a clear day, we can see Mt. Fuji in the distance.

Bulutlu günlerde, uzaktaki sesleri açık havadakilerden daha iyi duyarsın. - On cloudy days, you can hear distant sounds better than in clear weather.

clear
açıklamak

O bir şeyi açıklamak istiyor. - He wants to make something clear.

clear
dağılmak
clear
kapatmak
clear
aydınlık

Sabahleyin ortam akşamkinden daha aydınlıktır. - Things are clearer in the morning than in the evening.

clear
boşaltmak
clear
elde etmek
clear
uzağa
clear
tam

Bunu tamamen açık yapmak istiyorum. - I want to make this perfectly clear.

Hâlâ apaçık hatırlıyorum. Yedi ya da sekiz yıl önceydi. Tam olarak nerede? Sen de orada mıydın? - I still clearly remember. It was seven or eight years ago. Where exactly? Were you also there?

clear
belirli
clear
ödemek
clear
açıkça

Şirkette açıkça konuşmalısın. - You must speak clearly in company.

Bu içecek açıkça çay ile aynı tadı içeriyor. - This drink clearly has the same flavor as tea.

clear
kaldırmak
clear
temize çıkarmak

Onu temize çıkarmak için delil gösterebilir misin? - Can you produce evidence to clear him?

clear
temizlemek

Aklını şüphelerden temizlemek için çok çabaladı. - She tried hard to clear her mind of doubts.

Bahçeyi temizlemek zorundayım. - I have to clear the garden.

clear
geçmek
clear
tahliye etmek
clear
kurtarmak
clear
berraklaşmak
clear
kazanmak

Wilson kazanmak için şüphesiz en iyi şansa sahipti. - Wilson clearly had the best chance to win.

clear
açık hudutsuz
clear
kuşkusu olmayan
clear
{s} tüm

Dün tüm suçlamalardan aklandı ve serbest bırakıldı. - He was cleared of all charges and released yesterday.

Otelden tüm parkı çok net bir şekilde görebiliyorduk. - From the hotel, we could see the entire park very clearly.

clear
{s} şeffaf, saydam; duru
clear
{s} kolaylıkla anlaşılan/duyulan, net, açık: His instructions were
clear
(Askeri) MÜSAADE VEYA İZİN VERMEK: 1. AŞAĞIDA YAZILI OLANLAR İÇİN MÜSAADE VEYA İZİN VERMEK: a. Bir şahsın veya şahıslara eylemleri hareketleri görevleri ile ilgili onay ve izin vermek. b. Bir eşya veya birkaç eşyayı nitelik, nicelik, amaç itibariyle teçhizat veya ikmal maddesi olarak onaylamak veya izin vermek; ve c. Bir dokümanın doğruluğunu ve geçerliliğini tasdik etmek. 2. UÇUŞ İZNİ VERMEK: Bir uçağa uçuş izni vermek. 3. GİRİŞ BELGESİ VERMEK: Bir şahsa gizlilik belgesi vermek. 4. AŞMAK: Bir engelin üzerinden buna dokunmadan aşmak. 5. GEÇMEK, AŞMAK: Bir nokta, hat veya cismi aşmak. Bir noktanın geçilmiş olması için kol nihayetinin bu noktadan ayrılmış olması icap eder. 6. a. Silahı boşaltmak, içinde mermi olup olmadığını kontrol etmek. b. Silahın tutukluğunu gidermek. 7. BOĞULMUŞ MOTORA GAZ VERMEK: Karbondan temizlemek için rölantide çalışan motora gaz pedalı ile gaz vermek.8. HAVA EMNİYETİNİ SAĞLAMAK: Belirli bir kesimde devamlı veya geçici olarak hava üstünlüğünü kazanmak veya kontrolü ele almak
clear
{f} ormanda alan açmak
clear
takıntısız
clear
{f} gümrükten çekmek
clear
{f} açık hale getir: adj.açık
clear
boşalt, sil açık, temiz
clear
{f} seyretmek (gemi)
clear
(Tekstil) 1. parlak, berrak 2 . temiz 3. ağartmak ( beyazlatmak )
clear
aydınlık vazıh
clear
{f} temizle: adj.açık
clear
{s} masum

Bu gerçeğin ışığında, onun masum olduğu açıktır. - In the light of this fact, it is clear that he is innocent.

clear
clear conscience vicdan rahatllğı
clear
(Askeri) Silahın boş olduğundan emin olma
clear
kati
clear
{s} katışıksız
clear
siper
clear
boş alan
clear
şeffaf
clear
aydınlatmak
clear
açık kabin
clear
tamamen

O şimdi tamamen benim için temiz. - It's all clear to me now.

Bunu tamamen açık yapmak istiyorum. - I want to make this perfectly clear.

clear
bütün
clear
bütünüyle
clear
clear evidence açık ve kesin ispatlayı
clear
açık ve seçik
clear
{s} pürüzsüz (cilt)
debris clearing
moloz kaldırma
in clearing
takasa tabi çekler ve bonolar
mask clearing
gözlük temizleme
mine clearing
mayın temizleme
payroll clearing
(Ticaret) maaş mutabakatı
securities clearing
(Ticaret) menkul değer takası yapma
the sky is clearing up
gökyüzü açılıyor
veterinary clearing station
(Askeri) HASTA VE YARALI HAYVAN AYIRMA İSTASYONU: Hasta ve yaralı hayvanların bir veteriner sıhhi yardım istasyonunda tedavi görmek üzere ve icabında geriye doğru daha fazla bir tahliye hazırlığı için getirildiği sıhhiye tesisi
İngilizce - İngilizce
Present participle of clear
The act or process of making or becoming clear
A process of exchanging transaction information and authorisation through a central institution or system to complete and settle those transactions
The period in which remaining university places are allocated to remaining students
The act of removing the ball from one's own goal area by kicking it
A sequence of events used to disconnect a call, and return to the ready state
An area of land within a wood or forest devoid of trees
An open space in the fog etc
This is when a person or object is released from the earth's gravitational pull
The process of exchanging financial transaction details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a customer's settlement position
The act or process of making clear
a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
The process of settling an exchange or transaction, whereby the buyer delivers payment and receives the product (currency or other)
Running or passing the ball from the defensive half of the field to the attack goal area
Used to remove two or more line items from an account Clearing open items occurs when an amount of equal value is assigned to the opposite side of the account, and is a matter of account maintenance
{i} section of forest which is free of trees; removal; cleaning, washing; clarification, elucidation
The process of transmitting, reconciling and in some cases, confirming payment orders prior to settlement Sometimes the term is used (imprecisely) to include settlement
the act of removing solid particles from a liquid
the "paperwork" involved in share trading, including settlement of the payment and delivery of the shares (mostly done electronically now)
The process of exchanging financial details between an acquirer and an issuer to facilitate posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
The procedure through which the clearing house or association becomes buyer to each seller of a futures contract, and seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
A tract of land cleared of wood for cultivation
The removal of classified or sensitive data from a storage medium in such a way that there is assurance, proportional to the sensitivity of the data, that the data may not be reconstructed using normal system capabilities
A clearing is a small area in a forest where there are no trees or bushes. A helicopter landed in a clearing in the dense jungle. a small area in a forest where there are no trees
A method adopted by banks and bankers for making an exchange of checks held by each against the others, and settling differences of accounts
The process of managing the details between an acquirer and an issuer to allow posting of a cardholder's account and reconciliation of a merchant's settlement position
a process of removing "fog" from the film negative or positive
The procedure by which the clearing house of an exchange acts as the buyer to every seller of a futures contract and the seller to every buyer
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate If you pass to to a team mate it is called a "clearing pass "
The process of exchanging cheques etc between banks, and the settlement of the net differences
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract, and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
the act of freeing from suspicion
the process by which cheques and other payments are passed through the banking system
(compensation) The verification of information between two brokers in a securities transaction and the subsequent settlement (delivery of certificates in exchange for payment) The Clearinghouse is the agency which matches the information, settles the trade and regulates delivery
Most of the sky will be covered in clouds, but you will see more and more sunshine throughout the forecast period It will take only a portion of the period for the sky to become less than half covered in clouds
Clearing has two meanings In ice hockey you clear the puck out of your defensive zone by shooting it out of the zone - and not to a teammate However in in-line hockey clearing is equivalent of ice hockey's icing If the puck is passed by a defensive player over the center line and the goal line without being touched by a player the referee stops play and brings it back into the defensive zone for a face-off
Clearing runs from August until early October Those eligible for Clearing are applicants not holding any offers, those not holding a place after Confirmation decisions have been made and those applying after 14 August
The process of registration, settlement, margin and the provision of a guarantee
A system used to settle mutual indebtedness between a number of organizations (banks, brokers, etc) All claims are set against one another, a balance is struck at agreed intervals and only the differences are settled Used frequently in securities clearing
The process or method by which checks and/or other point-of-sale transactions are moved, physically or electronically, from the point of origin to a bank or other financial institution that maintains the customer’s account
The procedure through which the clearing house or association becomes the buyer to each seller of a futures contract and the seller to each buyer, and assumes responsibility for protecting buyers and sellers from financial loss by assuring performance on each contract
Resolving of non-optimum conditions Locating wrong answers and blocked energy in the mind or in a person's space and releasing it
The process of settling a trade
The gross amount of the balances adjusted in the clearing house
the act of removing solid particles from a liquid the act of freeing from suspicion a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area
clearing bank
Any of a network of banks that have a formal arrangement for the exchange of cheques, drafts etc
clearing banks
plural form of clearing bank
clearing house
A central point where clearing banks exchange checks etc and settle accounts
clearing house
A repository structure, physical or virtual, that collects, stores, and disseminates information, metadata, and data
clearing houses
plural form of clearing house
clearing out
Present participle of clear out
clearing the decks
Present participle of clear the decks
clearing agency
business in which securities can be deposited for safekeeping
clearing bank
A bank designated by the member to receive the member's daily net settlement advisement The clearing bank will also conduct funds transfer activities with the net settlement bank and maintain the member's clearing account This bank may be the member itself
clearing bank
The clearing banks are the main banks in Britain. Clearing banks use the central clearing house in London to deal with other banks. one of the banks in Britain that uses a clearing house when dealing with other banks
clearing bank
Any commercial bank that settles corporate and government securities for customers and dealers The clearing bank agrees to deliver and receive securities, taking cash against delivery The bank is usually part of the Federal Reserve so as to be able to utilize the Federal Reserve Bank book entry system for government securities
clearing bank
A bank that is responsible for the transfer of cash and securities on behalf of dealer banks for settled trades Has to be a member of the Federal Reserve System
clearing bank
A bank that is a member of a clearing association for checks For example, all banks in the U S clear through the New York clearing system All English banks clear through the London clearing system Thus, if an English bank sends you a check in U S dollars, it will normally be a check drawn by the overseas bank on its clearing bank in New York This enables the check to clear quicker than if it had to be sent to the bank in London for collection
clearing bank
A British commercial bank which is a member of a bankers' clearing house, through which cheques are cleared
clearing house
That part of an exchange where trades are confirmed, matched and settled
clearing house
A clearing house is a central bank which deals with all the business between the banks that use its services
clearing house
a central collection place where banks exchange checks or drafts; participants maintain an account against which credits or debits are posted
clearing house
A separate division or corporation of a commodity exchange through which all transactions executed on the floor of the exchange are settled The clearing house assures proper conduct of the exchange's delivery procedures and the adequate financing of the trading (margining) protecting both parties from financial loss
clearing house
An organisation associated with a futures/options exchange that guarantees the performance of both parties to the contract, collects margin and maintains records of the parties to the transactions
clearing house
The organization that collects, sorts and classifies, and distributes information, usually among a large number of organizations or entities
clearing house
An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, clearing trades, collecting and maintaining margin monies, regulating delivery, and reporting trading data Clearinghouses act as third parties to all futures and options contracts acting as a buyer to every clearing member seller and a seller to every clearing member buyer
clearing house
a directory which describes for customers and potential customers what data is available and what the arrangements are to gain access to the data The data could be government or non-government, the directory would include both metadata and general information and the data may be available through a variety of means, including the Internet, CD ROM and hardcopy
clearing house
An adjunct to, or division of, a commodity exchange through which transactions executed on the floor of the exchange are settled Also charged with assuring the proper conduct of the exchange's delivery procedures and the adequate financing of the trading
clearing house
an organization associated with an exchange which guarantees each of the transactions made on the exchange
clearing house
A public or private entity that processes or facilitates the processing of nonstandard data elements of health information into standard data elements (HIPAA, Subtitle F, Section 262(a) Section 1171(2))
clearing house
An institution through which financial obligations are cleared by the process of netting obligations of various members
clearing house
institution maintained by banks where accounts and mutual claims are settled
clearing house
Physical area where the clearing system of the JSE operates
clearing house
If an organization acts as a clearing house, it collects, sorts, and distributes specialized information. The centre will act as a clearing house for research projects for former nuclear scientists
clearing house
– an organisation that exists to gather information from a variety of sources and distribute it to individuals and organisations according to their different needs In the US the Education Resources Information Centre (ERIC) collects, processes, and distributes educational information among teachers and educational researchers
clearing house
A business that receives / counts / relays coupons and rebates, and forwards them to manufacturers for payment
clearing house
associations formed among banks to exchange items drawn on other participants
clearing house
An agency or separate corporation of a futures exchange that is responsible for settling trading accounts, collecting and maintaining margin monies, regulating delivery and reporting trade data
clearing house
The body responsible for the registration of transactions and for guaranteeing to its members the full performance of operations and commitments
clearing house
An institution where members' liabilities to one another are netted out, so that only a final net sum owing need be paid
clearing member
member of a financial clearinghouse, one who carries out securities trades and other financial transactions for customers (Finance)
clearing one's head
taking a break in order to rest and regroup
clearing one's throat
making a rasping noise in order to or as if to clear the throat of phlegm
clearing out
leaving, departing; driving out, removal; clearance, emptying
clearing schedule
list which specifies the rate at which funds are returned
automated clearing house
A nationwide electronic funds transfer system that provides for inter-bank clearing of electronic payments, such as credit card transactions. An ACH transaction is an electronic fund transfer through the Federal Reserve Bank from a checking or savings account
automated clearing houses
plural form of automated clearing house
burn-clearing
Slash and burn (technique in agriculture where plant matter is roughly cut down and then burned over to prepare fields for the next crop)
clear
To become clear

After a heavy rain, the sky cleared nicely for the evening.

clear
Without a thickening ingredient
clear
Of the sky, such that less than one eighth of its area is obscured by clouds
clear
To obtain permission to use (a sample of copyrighted audio) in another track
clear
Bright, not dark or obscured

Congress passed the President’s Clear Skies legislation.

clear
Free of obstacles

The coast is clear.

clear
To earn a profit of; to net

He's been clearing seven thousand a week.

clear
Completely transparent in colour

as clear as crystal.

clear
Without clouds

clear weather, a clear day.

clear
Not near something or touching it

Stand clear of the rails, a train is coming.

clear
To defend by hitting (or kicking, throwing, heading etc.) the ball (or puck) from the defending goal
clear
To eliminate ambiguity or doubt from a matter; to clarify; especially, to clear up
clear
free (or separate) from others
clear
Free of ambiguity or doubt

Do I make myself clear? Crystal clear.

clear
free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean"
clear
{v} to free, make pure, brighten, acquit, exonerate, make profit, render manifest
clear
{a} clean, quite, completely, entirely
clear
{a} free from mixture, transparent, pure, innocent, obvious, acute, loud
market clearing
a simplifying assumption made by the new classical school that markets always go to where the quantity supplied equals the quantity demanded; or
market clearing
the process of getting there via price adjustment
Clear
An idea state of beingness free of unwanted influences
Individual Clearing Member
member of a clearing house who is authorized to clear his own transactions and those of his customers but not those of floor brokers (Finance)
London Bankers' Clearing House
in the UK, an organization owned by the large banks which deals with all the payments made every day using cheques, switch etc, in order to find out how much each bank owes other banks
bank clearing house
place where banks exchange checks and bills and settle their accounts
clear
the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear"
clear
pass an inspection or receive authorization; "clear customs"
clear
clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the letter brought back a clear image of his grandfather"; "a spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern"
clear
If you are clear about something, you understand it completely. It is important to be clear about what Chomsky is doing here People use scientific terms with no clear idea of their meaning
clear
clearly, obviously, plainly; completely, entirely
clear
Word called to indicate that someone is about to draw a steel weapon, band passers-by should watch where they step Note: Never draw steel without checking first to see that on one will be endangered or offended thereby The cry of "Clear!" is a second line of defense against accident, not a license for an irresponsible act
clear
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
clear
Without defect or blemish, such as freckles or knots; as, a clear complexion; clear lumber
clear
remove the occupants of; "Clear the building"
clear
clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature"
clear
A shot hit deep to the opponent's back boundar>Nine The high clear is a defensive shot, while the flatter attacking clear is used offensively
clear
A command in the Edit menu that removes selected material without placing it on the Clipboard You can use the Undo command immediately after using Clear if you change your mind
clear
A clear substance is one which you can see through and which has no colour, like clean water. a clear glass panel The water is clear and plenty of fish are visible. = transparent
clear
To make exchanges of checks and bills, and settle balances, as is done in a clearing house
clear
free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat"
clear
rid of obstructions; "Clear your desk"
clear
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear"
clear
free from payment of customs duties, as of a shipment; "Clear the ship and let it dock"
clear
Without mixture; entirely pure; as, clear sand
clear
"clear the water before it can be drunk" free from payment of customs duties, as of a shipment; "Clear the ship and let it dock" of complexion; without such blemishes as e
clear
If your mind or your way of thinking is clear, you are able to think sensibly and reasonably, and you are not affected by confusion or by a drug such as alcohol. She needed a clear head to carry out her instructions. + clearly clear·ly The only time I can think clearly is when I'm alone
clear
All the way; entirely
clear
a clear or unobstructed space or expanse of land or water; "finally broke out of the forest into the open"
clear
If you make something clear, you say something in a way that makes it impossible for there to be any doubt about your meaning, wishes, or intentions. Mr O'Friel made it clear that further insults of this kind would not be tolerated The far-right has now made its intentions clear
clear
To disengage one's self from incumbrances, distress, or entanglements; to become free
clear
Clear eyes look healthy, attractive, and shining. clear blue eyes Her eyes were clear and steady
clear
the name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
clear
Not clouded with passion; serene; cheerful
clear
to clear the air: see air the coast is clear: see coast to clear the decks: see deck loud and clear: see loud to clear your throat: see throat
clear
Skies will be almost totally clear, perhaps with a few small light clouds visible Cloud cover will be between 0 and 1/10 Clear is the nighttime term equivalent to "Sunny"
clear
A defensive kick that attempts to get the ball out of a scoring area, particularly the penalty area
clear
A Clear title is assigned to a vehicle with no previous Salvage notations, legends or sub-brands
clear
Without diminution; in full; net; as, clear profit
clear
Full extent; distance between extreme limits; especially; the distance between the nearest surfaces of two bodies, or the space between walls; as, a room ten feet square in the clear
clear
accurately stated or described; "a set of well-defined values"
clear
acne; "the clear complexion of a healthy young woman"
clear
free from clouds or mist or haze; "on a clear day"
clear
When a bank clears a cheque or when a cheque clears, the bank agrees to pay the sum of money mentioned on it. Polish banks can still take two or three weeks to clear a cheque Allow time for the cheque to clear
clear
acne; "the clear complexion of a healthy young woman" clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature" free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean" free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us" free from clouds or mist or haze; "on a clear day" characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author" clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the letter brought back a clear image of his grandfather"; "a spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern" (especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property" easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit" affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory" free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond" characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes" completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
clear
If an animal or person clears an object or clears a certain height, they jump over the object, or over something that height, without touching it. Sotomayor, the Cuban holder of the world high jump record, cleared 2.36 metres
clear
If something or someone clears the way or the path for something to happen, they make it possible. The Prime Minister resigned today, clearing the way for the formation of a new government
clear
To free from obscurity or ambiguity; to relive of perplexity; to make perspicuous
clear
clear of charges or deductions; "a clear profit"
clear
To pass without interference; to miss
clear
make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault"
clear
To clear your mind or your head means to free it from confused thoughts or from the effects of a drug such as alcohol. He walked up Fifth Avenue to clear his head Our therapists will show you how to clear your mind of worries
clear
To pass, poke, or deflect the puck away from one's own goal cage, or out of the defensive zone As a noun, the act of clearing
clear
{s} pure, free of impurities; obvious, evident; easy to understand, comprehensible; open; empty
clear
freed from any question of guilt; "is absolved from all blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his official honor is vindicated"
clear
Free from embarrassment; detention, etc
clear
Something that is clear is obvious and impossible to be mistaken about. It was a clear case of homicide The clear message of the scientific reports is that there should be a drastic cut in car use A spokesman said the British government's position is perfectly clear It's not clear whether the incident was an accident or deliberate. unclear + clearly clear·ly Clearly, the police cannot break the law in order to enforce it = obviously
clear
The process by which a clearinghouse maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member
clear
To become free from clouds or fog; to become fair; often followed by up, off, or away
clear
free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond"
clear
indicates that certain minimal information necessary for D&B rating consideration is contained in the report It also means the report is free of negative information which could cause the selection of other History captions or designation as a potential higher-risk case
clear
To restore a storage or memory device to a prescribed state, usually that denoting zero See reset
clear
To gain without deduction; to net
clear
Normally refers to removing the check from a checkbox
clear
easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit"
clear
Sky condition of less than 1/10 cloud coverage
clear
Easily or distinctly heard; audible; canorous
clear
If a surface, place, or view is clear, it is free of unwanted objects or obstacles. The runway is clear -- go ahead and land Caroline prefers her worktops to be clear of clutter The windows will allow a clear view of the beach
clear
characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author"
clear
(especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property"
clear
To free from impediment or incumbrance, from defilement, or from anything injurious, useless, or offensive; as, to clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear the sight or the voice; to clear one's self from debt; often used with of, off, away, or out
clear
If you say that your conscience is clear, you mean you do not think you have done anything wrong. Mr Garcia said his conscience was clear over the jail incidents
clear
"clear the water before it can be drunk"
clear
the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear" free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat" remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from the road" make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest" remove the occupants of; "Clear the building" remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat" rid of instructions or data; "clear a memory buffer" make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering" make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault" settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt" pass an inspection or receive authorization; "clear customs" pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops" go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon" sell; "We cleared a lot of the old model cars" be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days" clear from impurities, blemishes, pollution, etc
clear
When fog or mist clears, it gradually disappears. The early morning mist had cleared
clear
If someone is in the clear, they are not in danger, or are not blamed or suspected of anything. The Audit Commission said that the ministry was in the clear
clear
rid of instructions or data; "clear a memory buffer"
clear
To remove from suspicion; especially of having committed a crime
clear
sell; "We cleared a lot of the old model cars"
clear
To remove obstructions or impediments
clear
Free from opaqueness; transparent; bright; light; luminous; unclouded
clear
characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes"
clear
become clear; "The sky cleared after the storm"
clear
be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days"
clear
make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering"
clear
clear from impurities, blemishes, pollution, etc ; "clear the water before it can be drunk"
clear
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon"
clear
yield as a net profit; "This sale netted me $1 million"
clear
If a course of action is cleared, people in authority give permission for it to happen. Linda Gradstein has this report from Jerusalem, which was cleared by an Israeli censor Within an hour, the helicopter was cleared for take-off
clear
The state of the sky when no clouds or obscurations are observed or detected from the point of observation
clear
clear from impurities, blemishes, pollution, etc
clear
When you clear an area or place or clear something from it, you remove things from it that you do not want to be there. To clear the land and harvest the bananas they decided they needed a male workforce Workers could not clear the tunnels of smoke Firemen were still clearing rubble from apartments damaged at the scene of the attack
clear
go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
clear
If it is a clear day or if the sky is clear, there is no mist, rain, or cloud. On a clear day you can see the French coast The winter sky was clear
clear
In a clear manner; plainly
clear
  To cause one or more storage locations to be in a prescribed state, usually that corresponding to a zero or that corresponding to the space character
clear
If something or someone is clear of something else, it is not touching it or is a safe distance away from it. As soon as he was clear of the terminal building he looked round
clear
To render bright, transparent, or undimmed; to free from clouds
clear
to kick the ball away from one's goal
clear
make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest"
clear
A throw or a kick by the goalkeeper, or a kick by a defender, in an attempt to get the ball away from the goal area
clear
go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon"
clear
If your skin is clear, it is healthy and free from spots
clear
free of restrictions or qualifications; "a clean bill of health"; "a clear winner"
clear
easily deciphered
clear
Scientology The name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
clear
free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us"
clear
Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous; plain; evident; manifest; indubitable
clear
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
clear
Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating; discriminating; as, a clear intellect; a clear head
clear
settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
clear
Without limitation; wholly; quite; entirely; as, to cut a piece clear off
clear
If you steer clear or stay clear of someone or something, you avoid them. The rabbis try to steer clear of political questions
clear
(1) (v ) In a graphical user interface, to remove selected objects or data from a menu or window and leave the visible space that it occupied (2) (v ) To set a storage location to zero or a null value
Türkçe - İngilizce

clearing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kliring anlaşması clearing agreement
(between two nations)
clearing