clearly

listen to the pronunciation of clearly
İngilizce - Türkçe
açık bir biçimde

Düşünceni daha açık bir biçimde açıkla! - Explain your idea more clearly.

Profesör, çalışmasının konusunu kısa ve açık bir biçimde anlattı. - The professor briefly and clearly described the topic of his study.

açıkça

Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz? - Can you clearly define this word?

Açıkçası, Tom Fransızcayı çok iyi anlamaz. - Tom clearly doesn't understand French very well.

apaçık

Hâlâ apaçık hatırlıyorum. Yedi ya da sekiz yıl önceydi. Tam olarak nerede? Sen de orada mıydın? - I still clearly remember. It was seven or eight years ago. Where exactly? Were you also there?

açık seçik
kesinlikle
düpedüz
şüphesiz

Şüphesiz Tom'da potansiyel var. - Tom clearly has potential.

Şüphesiz, o, biyoteknoloji hakkında çok şey biliyor. - Clearly, she knows a lot about biotechnology.

anlaşılır biçimde

Tom anlaşılır biçimde bir şizofren paranoyak. - Tom is clearly a paranoid schizophrenic.

Ben anlaşılır biçimde düşünmüyordum. - I wasn't thinking clearly.

açık açık
açık ki
açıklıkla
Clear
(isim) Berrak

Turkuaz rengi, berrak su rengini çağrıştırıyor, açık ve soluk bir mavi. - The turquoise colour evokes the colour of clear water, it's a light and pale blue.

Gökyüzü çok berraktı. - The sky was as clear as ever.

clear
net

Tavrını net olarak belirlemelisin. - You should make your attitude clear.

Tom kimle konuşmamamız gerektiğini oldukça netleştirdi. - Tom made it quite clear who we weren't supposed to talk to.

clear
temiz

O, evinin önündeki yolun karını temizledi. - He cleared the road in front of his house of snow.

Boğazını temizledi ve Ben Tatoeba'yı seviyorum! dedi. - He cleared his throat, and said:I love Tatoeba!.

clear
açık

İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var. - We need a clear definition of the concept of human rights.

Senatonun antlaşmayı reddedeceği açıkça görünüyordu. - It seemed clear the Senate would reject the treaty.

clear
belirgin

George pozisyonunu belirginleştirdi. - George has made his position clear.

clearly-marked
açıkça işaretlenmiş
clear
belli

Bu mektubu kimin yazdığı belli değildir. - It is not clear who wrote this letter.

Senin hatalı olduğun bellidir. - It's clear that you're wrong.

clear
zeki
Clear
(isim) Belgin
clear
{s} tiz
clear
{s} bulutsuz

Bulutsuz bir günde Fuji dağını görebilirsiniz. - On a clear day, you can see Mt. Fuji.

Bulutsuz gökyüzüne bak. - Look at the clear sky.

clear
{s} parlak

Pazar sabahı hava parlak ve açıktı. - It was a bright and clear Sunday morning.

Onun mavi gözleri açık ve parlaktı. - His blue eyes were clear and bright.

clear
{s} saydam
clear
sil
clear
pak
clear
(Bilgisayar) temizlemeyi
clear
aydın

Yakında aydınlanacak gibi görünüyor. - It looks like it is going to clear up soon.

Aydınlanıyor gibi görünüyor. - It seems to be clearing up.

clear
açık hale getirmek
clear
ayan
clear
açık (gök)
clear
dolu olmayan
clear
celi
clear
hudutsuz
clear
(Bilgisayar) boşalt

Programımı boşalttım. - I've cleared my schedule.

Yolu boşaltın. Güvenli değil. - Clear the road. It's not safe.

clear
gümrükten mal çekmek
clear
takas etmek
clear
defolmak
clear
tümüyle
clear
yerine kaldırmak
clear
bulanık olmayan
clear
açılmak
clear
suçsuz çıkarmak
clear
kolaylıkla anlaşılan
clear
(Ticaret) kar etmek
clear
peyda
clear
(Ticaret) yük boşaltmak
clear
(Bilgisayar) yok
clear
(Ticaret) tahsil etmek
clear
(Dilbilim) ince
clear
(Askeri) ayrılmak

Tom'un ayrılmak istemediği açıktı. - It was clear that Tom didn't want to leave.

clear
serbest

Dün tüm suçlamalardan aklandı ve serbest bırakıldı. - He was cleared of all charges and released yesterday.

clear
(Bilgisayar) silme
clear
(Ticaret) borcunu ödemek
express clearly
açıkça belirtmek
more clearly
daha açık bir ifadeyle
clear
açmak
clear
engelsiz
clear
kolayca kavrayan
clear
anlayışlı
clear
(borç) temizlemek
clear
aklamak
clear
saf
clear
aşikâr

Tom'un seninle evlenmek gibi bir niyeti olmadığı aşikar. - It's clear that Tom has no intention of marrying you.

clear
boş

Yolu boşaltın. Güvenli değil. - Clear the road. It's not safe.

Programımı boşalttım. - I've cleared my schedule.

clear
değmeden geçmek
clear
{f} açık hale getir

O bunu daha açık hale getiriyor mu? - Does that make it any clearer?

Bu, işleri açık hale getiriyor. - That makes things clear.

clear
tehlikesiz
clear
anlaşılır

O, geçerli Fransızca konuşuyor ama o anlaşılır biçimde Almancada daha akıcı. - He speaks passable French, but he is clearly more fluent in German.

Onun açıklaması anlaşılır değil. - His explanation is not clear.

clear
açıkça net bir şekilde
clear
kararlı
clear
suçsuz
clear
dışarı

Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün. - The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors.

clear
resmi izin vermek
clear
emin

O noktada pek emin değilim. - I'm not too clear about that point.

clear
lekesiz
clear
ortada

Bir fincan kahve, baş ağrımı ortadan kaldırdı. - A cup of coffee cleared up my headache.

clear
arı
clear
belasız
Clear
sıfırla
clear
{f} temizle

O, bulaşık masasını temizleyecek. - She will clear the table of the dishes.

Meg kendi masasını temizledi. - Meg cleared her desk.

clear
açıklığa
clear
berrade
speak clearly
net konuşmak
to put it more clearly
Daha açık şekilde ifade edersek
be clearly seen
açıkça görülmek
bright and clearly
sabahleyin erkenden
clear
açık hudutsuz
clear
{f} açık hale getir: adj.açık
clear
{f} kurtarmak
clear
boşalt, sil açık, temiz
clear
{f} seyretmek (gemi)
clear
(Tekstil) 1. parlak, berrak 2 . temiz 3. ağartmak ( beyazlatmak )
clear
aydınlık vazıh
clear
{f} açıklamak

O bir şeyi açıklamak istiyor. - He wants to make something clear.

clear
{f} temizle: adj.açık
clear
{s} masum

Bu gerçeğin ışığında, onun masum olduğu açıktır. - In the light of this fact, it is clear that he is innocent.

clear
{f} ödemek
clear
uzağa
clear
{f} elde etmek
clear
clear conscience vicdan rahatllğı
clear
(Askeri) Silahın boş olduğundan emin olma
clear
{f} sıyırıp geçmek
clear
{f} aşmak
clear
{f} bilgi vermek
clear
{f} dağılmak
clear
{s} şeffaf, saydam; duru
clear
{f} kaldırmak
clear
{f} boşaltmak
clear
{s} kolaylıkla anlaşılan/duyulan, net, açık: His instructions were
clear
(Askeri) MÜSAADE VEYA İZİN VERMEK: 1. AŞAĞIDA YAZILI OLANLAR İÇİN MÜSAADE VEYA İZİN VERMEK: a. Bir şahsın veya şahıslara eylemleri hareketleri görevleri ile ilgili onay ve izin vermek. b. Bir eşya veya birkaç eşyayı nitelik, nicelik, amaç itibariyle teçhizat veya ikmal maddesi olarak onaylamak veya izin vermek; ve c. Bir dokümanın doğruluğunu ve geçerliliğini tasdik etmek. 2. UÇUŞ İZNİ VERMEK: Bir uçağa uçuş izni vermek. 3. GİRİŞ BELGESİ VERMEK: Bir şahsa gizlilik belgesi vermek. 4. AŞMAK: Bir engelin üzerinden buna dokunmadan aşmak. 5. GEÇMEK, AŞMAK: Bir nokta, hat veya cismi aşmak. Bir noktanın geçilmiş olması için kol nihayetinin bu noktadan ayrılmış olması icap eder. 6. a. Silahı boşaltmak, içinde mermi olup olmadığını kontrol etmek. b. Silahın tutukluğunu gidermek. 7. BOĞULMUŞ MOTORA GAZ VERMEK: Karbondan temizlemek için rölantide çalışan motora gaz pedalı ile gaz vermek.8. HAVA EMNİYETİNİ SAĞLAMAK: Belirli bir kesimde devamlı veya geçici olarak hava üstünlüğünü kazanmak veya kontrolü ele almak
clear
{f} temizlemek

Çatıdan kar temizlemek zorundayız. - We have to clear the snow from the roof.

Bahçeyi temizlemek zorundayım. - I have to clear the garden.

clear
{s} tüm

Tüm suçlamalarla ilgili temizlendin. - You've been cleared of all charges.

Otelden tüm parkı çok net bir şekilde görebiliyorduk. - From the hotel, we could see the entire park very clearly.

clear
{f} kazanmak

Wilson kazanmak için şüphesiz en iyi şansa sahipti. - Wilson clearly had the best chance to win.

clear
{f} ormanda alan açmak
clear
{s} belirli
clear
{f} limana giriş veya çıkış izni almak
clear
{f} temize çıkarmak

Onu temize çıkarmak için delil gösterebilir misin? - Can you produce evidence to clear him?

clear
{s} aydınlık

Sabahleyin ortam akşamkinden daha aydınlıktır. - Things are clearer in the morning than in the evening.

clear
{f} gümrükten çekmek
clear
{f} tahliye etmek
clear
kati
clear
{f} kapatmak
clear
{s} katışıksız
clear
uzakta

Hava açıkken Fuji dağını uzaktan görebiliriz. - On a clear day, we can see Mt. Fuji in the distance.

Bulutlu günlerde, uzaktaki sesleri açık havadakilerden daha iyi duyarsın. - On cloudy days, you can hear distant sounds better than in clear weather.

clear
{i} boşluk
clear
{f} gidermek
clear
{s} bütün
clear
{s} şeffaf
clear
{s} tam

O şimdi tamamen benim için temiz. - It's all clear to me now.

Bunu tamamen açık yapmak istiyorum. - I want to make this perfectly clear.

clear
{f} geçmek
clear
bütünüyle
clear
açık ve seçik
clear
{f} berraklaşmak
clear
açıkça

Bu sözcüğü açıkça tanımlayabilir misiniz? - Can you clearly define this word?

Bu içecek açıkça çay ile aynı tadı içeriyor. - This drink clearly has the same flavor as tea.

clear
{s} pürüzsüz (cilt)
clear
{i} boş alan
clear
tamamen

Yasa tamamen açıktır. - The law is perfectly clear.

O şimdi tamamen benim için temiz. - It's all clear to me now.

clear
{s} takıntısız
clear
clear evidence açık ve kesin ispatlayı
clear
{f} aydınlatmak
clear
{s} kuşkusu olmayan
clear
siper
clear
açık kabin
explain clearly
açıkça anlatmak
i would like a clearly marked map of this town
bu şehirin açıkça işaretlenmiş bir haritasını rica ediyorum
reveal something clearly
meydana vurmak
İngilizce - İngilizce
To a degree clearly discernible

He was clearly wrong on all points but one.

Without a doubt; obviously

'Clearly, the judge erred in his opinion.''.

In a clear manner

He enunciated every syllable clearly.''.

{a} brightly, plainly, evidently, easily
unmistakably, manifestly, obviously; from a logical point of view; intelligibly; in a way that is easy to hear
without doubt or question; "they were clearly lost"; "history has clearly shown the folly of that policy"
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear"
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear
without doubt or question; "they were clearly lost"; "history has clearly shown the folly of that policy" in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear
in an intelligible manner; "the foreigner spoke to us quite intelligibly"
clear to the mind; with distinct mental discernment; "it's distinctly possible"; "I could clearly see myself in his situation"
In an easily understood manner; without a doubt; obviously
clearly stipulated
described in detail, explicitly indicated
clear
To become clear

After a heavy rain, the sky cleared nicely for the evening.

clear
Without a thickening ingredient
clear
Free of obstacles

The coast is clear.

clear
Bright, not dark or obscured

Congress passed the President’s Clear Skies legislation.

clear
To earn a profit of; to net

He's been clearing seven thousand a week.

clear
Completely transparent in colour

as clear as crystal.

clear
Without clouds

clear weather, a clear day.

clear
Not near something or touching it

Stand clear of the rails, a train is coming.

clear
To defend by hitting (or kicking, throwing, heading etc.) the ball (or puck) from the defending goal
clear
free (or separate) from others
clear
To eliminate ambiguity or doubt from a matter; to clarify; especially, to clear up
clear
Of the sky, such that less than one eighth of its area is obscured by clouds
clear
To obtain permission to use (a sample of copyrighted audio) in another track
clear
Free of ambiguity or doubt

Do I make myself clear? Crystal clear.

clear
free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean"
clear
{a} free from mixture, transparent, pure, innocent, obvious, acute, loud
clear
{a} clean, quite, completely, entirely
clear
{v} to free, make pure, brighten, acquit, exonerate, make profit, render manifest
Clear
An idea state of beingness free of unwanted influences
clear
clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature"
clear
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
clear
To gain without deduction; to net
clear
Normally refers to removing the check from a checkbox
clear
easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit"
clear
Sky condition of less than 1/10 cloud coverage
clear
Easily or distinctly heard; audible; canorous
clear
If a surface, place, or view is clear, it is free of unwanted objects or obstacles. The runway is clear -- go ahead and land Caroline prefers her worktops to be clear of clutter The windows will allow a clear view of the beach
clear
characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author"
clear
(especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property"
clear
To free from impediment or incumbrance, from defilement, or from anything injurious, useless, or offensive; as, to clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear the sight or the voice; to clear one's self from debt; often used with of, off, away, or out
clear
If you say that your conscience is clear, you mean you do not think you have done anything wrong. Mr Garcia said his conscience was clear over the jail incidents
clear
"clear the water before it can be drunk"
clear
the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear" free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat" remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from the road" make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest" remove the occupants of; "Clear the building" remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat" rid of instructions or data; "clear a memory buffer" make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering" make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault" settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt" pass an inspection or receive authorization; "clear customs" pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops" go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon" sell; "We cleared a lot of the old model cars" be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days" clear from impurities, blemishes, pollution, etc
clear
To restore a storage or memory device to a prescribed state, usually that denoting zero See reset
clear
When fog or mist clears, it gradually disappears. The early morning mist had cleared
clear
rid of instructions or data; "clear a memory buffer"
clear
To remove from suspicion; especially of having committed a crime
clear
sell; "We cleared a lot of the old model cars"
clear
To remove obstructions or impediments
clear
Free from opaqueness; transparent; bright; light; luminous; unclouded
clear
characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes"
clear
become clear; "The sky cleared after the storm"
clear
be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days"
clear
make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering"
clear
clear from impurities, blemishes, pollution, etc ; "clear the water before it can be drunk"
clear
completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon"
clear
yield as a net profit; "This sale netted me $1 million"
clear
If someone is in the clear, they are not in danger, or are not blamed or suspected of anything. The Audit Commission said that the ministry was in the clear
clear
free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond"
clear
If an animal or person clears an object or clears a certain height, they jump over the object, or over something that height, without touching it. Sotomayor, the Cuban holder of the world high jump record, cleared 2.36 metres
clear
To become free from clouds or fog; to become fair; often followed by up, off, or away
clear
the name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
clear
Not clouded with passion; serene; cheerful
clear
to clear the air: see air the coast is clear: see coast to clear the decks: see deck loud and clear: see loud to clear your throat: see throat
clear
Skies will be almost totally clear, perhaps with a few small light clouds visible Cloud cover will be between 0 and 1/10 Clear is the nighttime term equivalent to "Sunny"
clear
A defensive kick that attempts to get the ball out of a scoring area, particularly the penalty area
clear
A Clear title is assigned to a vehicle with no previous Salvage notations, legends or sub-brands
clear
Without diminution; in full; net; as, clear profit
clear
Full extent; distance between extreme limits; especially; the distance between the nearest surfaces of two bodies, or the space between walls; as, a room ten feet square in the clear
clear
accurately stated or described; "a set of well-defined values"
clear
acne; "the clear complexion of a healthy young woman"
clear
free from clouds or mist or haze; "on a clear day"
clear
When a bank clears a cheque or when a cheque clears, the bank agrees to pay the sum of money mentioned on it. Polish banks can still take two or three weeks to clear a cheque Allow time for the cheque to clear
clear
Clear eyes look healthy, attractive, and shining. clear blue eyes Her eyes were clear and steady
clear
acne; "the clear complexion of a healthy young woman" clear to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature" free from cloudiness; allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean" free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us" free from clouds or mist or haze; "on a clear day" characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author" clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the letter brought back a clear image of his grandfather"; "a spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern" (especially of a title) free from any encumberance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property" easily deciphered clear of charges or deductions; "a clear profit" affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory" free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond" characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes" completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon
clear
If something or someone clears the way or the path for something to happen, they make it possible. The Prime Minister resigned today, clearing the way for the formation of a new government
clear
To free from obscurity or ambiguity; to relive of perplexity; to make perspicuous
clear
clear of charges or deductions; "a clear profit"
clear
To pass without interference; to miss
clear
make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault"
clear
To clear your mind or your head means to free it from confused thoughts or from the effects of a drug such as alcohol. He walked up Fifth Avenue to clear his head Our therapists will show you how to clear your mind of worries
clear
To pass, poke, or deflect the puck away from one's own goal cage, or out of the defensive zone As a noun, the act of clearing
clear
{s} pure, free of impurities; obvious, evident; easy to understand, comprehensible; open; empty
clear
freed from any question of guilt; "is absolved from all blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his official honor is vindicated"
clear
Free from embarrassment; detention, etc
clear
Something that is clear is obvious and impossible to be mistaken about. It was a clear case of homicide The clear message of the scientific reports is that there should be a drastic cut in car use A spokesman said the British government's position is perfectly clear It's not clear whether the incident was an accident or deliberate. unclear + clearly clear·ly Clearly, the police cannot break the law in order to enforce it = obviously
clear
The process by which a clearinghouse maintains records of all trades and settles margin flow on a daily mark-to-market basis for its clearing member
clear
If a course of action is cleared, people in authority give permission for it to happen. Linda Gradstein has this report from Jerusalem, which was cleared by an Israeli censor Within an hour, the helicopter was cleared for take-off
clear
indicates that certain minimal information necessary for D&B rating consideration is contained in the report It also means the report is free of negative information which could cause the selection of other History captions or designation as a potential higher-risk case
clear
The state of the sky when no clouds or obscurations are observed or detected from the point of observation
clear
grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography"
clear
Of a check or financial transaction, to go through as payment; to be processed so that the money is transferred
clear
To be free of one's reactive mind The state of Clear is reached before one does the OT levels On OT III the pre-OT learns that although his own reactive mind is gone, he is infested with thousands of body thetans, each of which has its own reactive mind Body thetans are supposedly cleared by getting them to blow
clear
free from contact or proximity or connection; "we were clear of the danger"; "the ship was clear of the reef"
clear
If someone is cleared, they are proved to be not guilty of a crime or mistake. She was cleared of murder and jailed for just five years for manslaughter In a final effort to clear her name, Eunice has written a book. see also clearing, crystal clear
clear
To render more quick or acute, as the understanding; to make perspicacious
clear
To leap or pass by, or over, without touching or failure; as, to clear a hedge; to clear a reef
clear
Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a clear view; to keep clear of debt
clear
make as a net profit; "The company cleared $1 million"
clear
(verb) Clear away Remove Clear off! Away with you! Take away Clear out Empty out, make tidy (See below, Clear Out For Guam ) Clear up Become fine after rain or cloudiness; to make manifest; to elucidate what was obscure To clear an examination paper To floor it, or answer every question set To clear the air To remove the clouds, mists, and impurities To clear the dishes To empty them of their contents To clear the room To remove from it every thing or person not required To clear the table To remove what has been placed on it
clear
remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from the road"
clear
{f} clarify, purify; explain; remove objects from a surface or area; exonerate; clean, wash; pass without touching; approve; gain in profit; be clarified
clear
A check "clears" when its amount is debited (subtracted) from the payer's account and credited (added) to the payee's account
clear
of complexion; without such blemishes as e g acne; "the clear complexion of a healthy young woman"
clear
defines the sides that do not allow layers If a layer appears on the clear side, the element with the clear setting moves below it Dreamweaver displays this attribute in the Document window only when it is applied to the <IMG> tag The clear attribute is supported by both browsers
clear
A shot hit deep to the opponents back boundary line The high clear is a defensive shot, while the flatter attacking clear is used offensively
clear
If something or someone is a certain amount clear of a competitor, they are that amount ahead of them in a competition or race. Keegan's team are now seven points clear of West Ham He crossed the line three seconds clear of Tom Snape
clear
pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops"
clear
pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was cleared of the murder charges"
clear
affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory"
clear
To obtain a clearance; as, the steamer cleared for Liverpool to-day
clear
To free from impurities; to clarify; to cleanse
clear
a throw or kick by the goalkeeper or a kick by the defender in an attempt to get the ball away (clear) from the goal area
clear
{i} deletion; act of unmarking, removal of a mark from a check box (Computers)
clear
You can say `Is that clear?' or `Do I make myself clear?' after you have told someone your wishes or instructions, to make sure that they have understood you, and to emphasize your authority. We're only going for half an hour, and you're not going to buy anything. Is that clear?
clear
remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat"
clear
of complexion; without such blemishes as e
clear
Scientology The name of a state achieved through auditing or an individual who has achieved this state A Clear is a being who no longer has his own reactive mind A Clear is an unaberrated person and is rational in that he forms the best possible solutions he can on the data he has and from his viewpoint The Clear has no engrams which can be restimulated to throw out the correctness of computation by entering hidden and false data
clear
Something that is clear is easy to understand, see, or hear. The book is clear, readable and adequately illustrated The space telescope has taken the clearest pictures ever of Pluto He repeated his answer, this time in a clear, firm tone of voice. unclear + clearly clear·ly Whales journey up the coast of Africa, clearly visible from the beach It was important for children to learn to express themselves clearly
clear
go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House"
clear
If it is a clear day or if the sky is clear, there is no mist, rain, or cloud. On a clear day you can see the French coast The winter sky was clear
clear
In a clear manner; plainly
clear
  To cause one or more storage locations to be in a prescribed state, usually that corresponding to a zero or that corresponding to the space character
clear
If something or someone is clear of something else, it is not touching it or is a safe distance away from it. As soon as he was clear of the terminal building he looked round
clear
To render bright, transparent, or undimmed; to free from clouds
clear
to kick the ball away from one's goal
clear
make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest"
clear
A throw or a kick by the goalkeeper, or a kick by a defender, in an attempt to get the ball away from the goal area
clear
go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon"
clear
If your skin is clear, it is healthy and free from spots
clear
free of restrictions or qualifications; "a clean bill of health"; "a clear winner"
clear
When you clear an area or place or clear something from it, you remove things from it that you do not want to be there. To clear the land and harvest the bananas they decided they needed a male workforce Workers could not clear the tunnels of smoke Firemen were still clearing rubble from apartments damaged at the scene of the attack
clear
easily deciphered
clear
free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us"
clear
Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous; plain; evident; manifest; indubitable
clear
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
clear
Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating; discriminating; as, a clear intellect; a clear head
clear
settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
clear
Without limitation; wholly; quite; entirely; as, to cut a piece clear off
clear
If you steer clear or stay clear of someone or something, you avoid them. The rabbis try to steer clear of political questions
clear
(1) (v ) In a graphical user interface, to remove selected objects or data from a menu or window and leave the visible space that it occupied (2) (v ) To set a storage location to zero or a null value
clear
If you make something clear, you say something in a way that makes it impossible for there to be any doubt about your meaning, wishes, or intentions. Mr O'Friel made it clear that further insults of this kind would not be tolerated The far-right has now made its intentions clear
clear
Free of guilt, or suspicion
clear
Free from guilt or stain; unblemished
clear
To free from the imputation of guilt; to justify, vindicate, or acquit; often used with from before the thing imputed
clear
clear from impurities, blemishes, pollution, etc
clear
To disengage one's self from incumbrances, distress, or entanglements; to become free
clear
All the way; entirely
clear
a clear or unobstructed space or expanse of land or water; "finally broke out of the forest into the open"
clear
pass an inspection or receive authorization; "clear customs"
clear
clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the letter brought back a clear image of his grandfather"; "a spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern"
clear
If you are clear about something, you understand it completely. It is important to be clear about what Chomsky is doing here People use scientific terms with no clear idea of their meaning
clear
clearly, obviously, plainly; completely, entirely
clear
Word called to indicate that someone is about to draw a steel weapon, band passers-by should watch where they step Note: Never draw steel without checking first to see that on one will be endangered or offended thereby The cry of "Clear!" is a second line of defense against accident, not a license for an irresponsible act
clear
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
clear
Without defect or blemish, such as freckles or knots; as, a clear complexion; clear lumber
clear
remove the occupants of; "Clear the building"
clear
the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear"
clear
A shot hit deep to the opponent's back boundar>Nine The high clear is a defensive shot, while the flatter attacking clear is used offensively
clear
A command in the Edit menu that removes selected material without placing it on the Clipboard You can use the Undo command immediately after using Clear if you change your mind
clear
A clear substance is one which you can see through and which has no colour, like clean water. a clear glass panel The water is clear and plenty of fish are visible. = transparent
clear
To make exchanges of checks and bills, and settle balances, as is done in a clearing house
clear
free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat"
clear
rid of obstructions; "Clear your desk"
clear
in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear"
clear
free from payment of customs duties, as of a shipment; "Clear the ship and let it dock"
clear
Without mixture; entirely pure; as, clear sand
clear
"clear the water before it can be drunk" free from payment of customs duties, as of a shipment; "Clear the ship and let it dock" of complexion; without such blemishes as e
clear
If your mind or your way of thinking is clear, you are able to think sensibly and reasonably, and you are not affected by confusion or by a drug such as alcohol. She needed a clear head to carry out her instructions. + clearly clear·ly The only time I can think clearly is when I'm alone
state clearly
explain leaving little confusion, state explicitly
thinking clearly
clear way of understanding, manner of thinking which is understandable
clearly