pass

listen to the pronunciation of pass
İngilizce - Türkçe
geçmek

Jim sınavı geçmekle öğünüyor. - Jim boasts of having passed the exam.

Testi geçmek için çok çalışmalıyım. - I must work hard to pass the test.

geçirmek

Zaman geçirmek için birbirleri ile sohbet ettiler. - They chatted with each other to pass the time.

Bu yasayı geçirmek zorundayız. - We have to pass this legislation.

geçit

Gizli bir geçit bulduk. - We discovered a secret passageway.

Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar. - They fled through a secret passageway.

geçiş

Tom bir VIP geçiş aldı. - Tom bought a VIP pass.

Bu denize doğru geçiştir. - This is the passage to the sea.

{f} vermek

Bir kamyonun geçmesine izin vermek için kenara çekti. - He pulled aside to let a truck pass.

Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi. - Tom stepped aside to allow Mary to pass.

{i} pas

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

Nasıl o kadar pasif olabilirsin? Neden misilleme yapmıyorsun? - How can you be so passive? Why don't you retaliate?

{i} geçme

Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı. - After all, he succeeded in passing the exam.

Mülteciyi bir mağaraya götürdük ve fırtınanın geçmesini bekledik. - We took refuge in a cave and waited for the storm to pass.

{f} aşmak
{f} pas vermek
bitmek
{i} giriş

Giriş sınavını geçebilsin diye, o sıkı çalışıyor. - He's studying hard so he can pass the entrance exam.

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

{f} uzatmak
{i} kanal

Panama Kanalı'ndan geçtik. - We passed through the Panama Canal.

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

{i} dar yol
sona ermek
pas demek
(Kanun) kararlaştırmak
sınavda geçmek
(Kanun) karar oluşturmak
deniz yolculuğu
paylaşmak

Fadıl, Leyla'nın tutkularını paylaşmak için çaba harcıyordu. - Fadil was making an effort to share Layla's passions.

(Askeri) hatlardan geçme izni
derbent
parça

Bu parçayı okuyup Japonca'ya çevir. - Read this passage and translate it into Japanese.

Her yolcu için iki parça bagaj limiti vardır. - There is a limit of two pieces of luggage for each passenger.

(sınav) kazanmak
(Kanun) ittihaz etmek
sırasını atlatmak
geçmeye yarayan yer
paragraf

Paragraf başka hiçbir yoruma izin vermiyor. - The passage admits of no other interpretation.

yürüyerek geçmek
onaylattırmak
pasaj

Kitaptan bir pasajı defterime kopyaladım. - I copied a passage from the book into my notebook.

Öğretmen sınıfa İncil'den bir pasaj okudu. - The teacher read a passage from the Bible to the class.

geçip gitmek
arkada bırakmak
başarmak
baştan çıkarma
kazanmak
{f} geç

Bire on testi geçebilirsin. - Ten to one you can pass the test.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

boğaz
boşaltmak
onaylamak
sınavda geçme
giriş-çıkış izni
(önünden/vb.) geçmek
(sınav) geçmek
(zaman) geçmek
kur

Hukuk sınavını geçti ve bir hukuk bürosu kurdu. - He passed the law examination and set up a law office.

Kurtarma ekibi kayıp yolcuları aradı. - The rescue party searched for the missing passengers.

ilerlemek
sollamak
dinmek
akıtmak
(zaman) geçirmek
yetişip geçmek
kabul etmek

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

pasaport

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

paso
geç(mek)
{f} bildirmek
{f} devretmek
{f} piyasaya sürmek
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
{f} onaylanmak
kab

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

Linda on altı yaşındaydı fakat yirmi olarak kabul edilmesi için sorun yoktu. - Linda is sixteen, but had no trouble passing for twenty.

{i} ruhsat
hokkabazların kaybetme oyunu
{f} söylemek

Tom'un vefat ettiğini sana söylemek benim üzücü görevimdir. - It is my sad duty to tell you that Tom has passed away.

Şarkı söylemek benim tutkumdur. - Singing is my passion.

{f} dönüşmek
meç hamlesi
{i} izin

Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi. - Tom stepped aside to allow Mary to pass.

Fırsatların geçip gitmesine izin vermeyin. - Don't let opportunities pass by.

{i} el çabukluğu
pass over
aşmak
pass over
aşırmak
passing
geçme

Sınavı geçmede hiçbir sorunu olmamalı. - She shouldn't have any problem passing the exam.

Bir şekilde matematikten geçme notu aldım. - I somehow got a passing grade in mathematics.

passing
geçiş
pass out
(deyim) bayılmak

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

pass on
vefat etmek
pass out
ölmek

Biraz yiyecek alalım. Sen ölmek üzereymiş gibi görünüyorsun. - Let's get some food. You look like you're about to pass out.

pass away
hakkın rahmetine kavuşmak
pass on
geçirmek
pass on
devretmek
pass by
yanından geçmek
pass by
(Fiili Deyim ) yanından yada önünden geçmek
pass down
nesilden nesle geçmek
pass on
(Fiili Deyim ) 1- -e vermek 2- yoluna devam etmek
pass on
to (başka bir konuya) geçmek
pass out
dağıtmak
pass out
kendinden geçmek
pass over
aldırmamak
pass away
irtihal etmek
pass away
göçmek
pass away
dünyaya gözlerini kapamak
pass away
gözünü kapamak
pass away
gitmek
pass away
ahrete gitmek
pass away
vefat etmek
pass away
rahmetli olmak
pass away
hayatını teslim etmek
pass away
hayata gözlerini yummak
pass away
(deyim) göçüp gitmek
pass away
gözünü yummak
pass away
dünyaya gözlerini yummak
pass by
yürüyerek geçmek
pass by
boş vermek
pass by
önünden geçmek
pass for
diye kabul edilmek
pass for
olarak geçmek
pass for
gözüyle bakılmak
pass for
olarak kabul edilmek
pass off
olmak
pass over
boş vermek
pass over
(Dilbilim) göçmek
pass over
(Dilbilim) görmezden gelmek
pass over
(Dilbilim) yararlanamamak
pass over
(Dilbilim) göçüp gitmek
pass over
(Dilbilim) anlayamamak
pass over
(Dilbilim) geçiştirmek
pass over
(Dilbilim) geçip gitmek
pass over
(Dilbilim) faydalanamamak
pass over
(Dilbilim) gözardı etmek
pass over
yoksaymak
pass through
arasından geçmek
pass through
içinden geçmek
pass up
çıkar sağlamadan
pass a bill
yasa tasarısını kabul etmek
pass a check
çeki tahsil etmek
pass across
karşıya geç
pass away
öl

Ölmene izin vermeyeceğiz. - We won't let you pass away.

Hasta herhangi bir anda ölebilir. - The patient may pass away at any moment.

pass away
geçmek
pass away
yok olmak
pass away
ölmek
pass band
geçirim bandı
pass beyond
üstün olmak
pass beyond
geçmek
pass book
banka hesap cüzdanı
pass by
geçip git

Fırsatların geçip gitmesine izin vermeyin. - Don't let opportunities pass by.

pass by
önemsememek
pass for
sanılmak
pass muster
yeterli olmak
pass muster
geçmek
pass muster
yoklamayı atlatmak
pass off
meydana gelmek
pass off
sona er
pass off
dinmek
pass off
durmak
pass on
göçmek
pass on
geçmek

Bunu geçmek zorunda kalacağım. - I'm going to have to pass on that.

pass on
ölmek
pass on
gecikmeden git
pass on
yok olmak
pass out
özünden geçmek
pass out
bayıl

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

pass over
göz yummak
pass over
yok saymak
pass over
atlayıp geç
pass the buck
topu başkasına atmak
pass the buck to
sorumluluğu -e yüklemek
pass the hat round
(kimese) pul toplamak
pass the sponge over
üzerine sünger çekmek
pass the sponge over
unutmak
pass the time of day
laklak etmek
pass through
düzgeçiş
pass through
içinden geçir
pass to
geç
pass up
kaçır

Hong Kong'u görme şansını kaçırmak istemedim, bu yüzden geziye gitmeyi kabul ettim. - I didn't want to pass up the chance of seeing Hong Kong, so I agreed to go on the trip.

O diğer insanların işine karışma fırsatını kaçırmaz. - He does not pass up any opportunity to meddle in other people's business.

pass up
fırsatı kaçırmak
pass water
işemek
pass a law
bir yasayı
pass a stone
Böbrek taşı düşürmek
pass away
sona ermek
pass judgment
huk. hüküm vermek
pass law
yasayı
pass muster
k. dili (yapılmış bir iş) istenildiği gibi olmak: This won´t pass müşter. Olmamış bu
pass off as
olarak geçiştirmek
pass resolution
çözünürlük pass
pass so.
pass öyle
pass st. to so.'s credit
st geçmektedir. o kadar. 'kredi s
pass sth
sth pass
pass the buck
sorumluluğu başkasına yüklemek
pass the exam
sınavı
pass through
1. içinden geçmek. 2. nüfuz etmek
pass with flying colors
(deyim) Bir imtihan ve sairede kolayca başarmak
pass you by
yanından geçmek
pass-through time
pass-zaman içinde
passing
gitme
passing
gelip geçici

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

passing
geçer

Ken sınavı geçerek yüzünün akıyla çıktı. - Ken saved his face by passing the examination.

Sürücü sınavını geçerek herkesi şaşırttı. - He amazed everyone by passing his driving test.

passing
rastgele

Geçen bir gemi tarafından rastgele bulundu. - He was picked up by a passing ship.

passing
geçen

Dan geçen bir kamyonetin çatısına indi. - Dan landed onto the roof of a passing van.

Geçen araba bana çamurlu su sıçrattı. - The passing car splashed muddy water on me.

passing
(Spor) aktarma
passed
{f} geç

Ne kadar zaman geçtiğini söyleyemem. - I cannot say how much time passed.

Dört evin önünden geçtim. - I passed by four houses.

pass away
merhum olmak
pass on
karar vermek
pass over
es geçmek
pass over
(Dilbilim) ölmek
pass over
ihmal etmek
pass over
geçmek
pass to
geçmek
pass to
miras kalmak
pass up
fırsat kaçırmak
passed
(Bilgisayar) geçti

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

Gemi köprünün altından geçti. - The ship passed under the bridge.

passed
geçmiş

Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı ve biz ne olduğunun farkına bile varmadan başka bir yıl daha geçmiş oldu. - Days turned into weeks, weeks turned into months and, before we knew it, another year had passed.

Büyükbaba ve büyükannelerim Almandı ve dil bana ve erkek kardeşime geçmiş oldu. - My grandparents were German, and the language has been passed down to me and my brother.

passing
geçerek

Ken sınavı geçerek yüzünün akıyla çıktı. - Ken saved his face by passing the examination.

Sürücü sınavını geçerek herkesi şaşırttı. - He amazed everyone by passing his driving test.

passing
sollama
passing
cep
passing
ilerleyen
passer
geçen kişi

O yoldan geçen kişiye gülümsedi. - She smiled at a passer-by.

passing
{i} geçit
passing
kısa süren
passing
geçirme

Seninle zaman geçirmeyi seviyorum. - I love passing time with you.

a pass
Bir geçiş
pass along
(deyim) Bilgi aktarmak

The teacher passed along his ideas about flexibility of form to his students.

pass around
dilden dile dolaşmak
pass off
(deyim) Yavaş yavaş geçmek
pass off
Pass someone/something off as someone/something: ...diye geçinmek, diye satmak, gibi göstermek
pass off
Pass off: Yavaş yavaş geçmek
passed
geçen

Tom geçen pazartesi girdiği sınavı geçti. - Tom passed the test he took last Monday.

Onun erkek kardeşi geçen ay öldü. - His brother passed away last month.

passed
geçmiştir
passes
geçmekte
passing
pas
pass a law
yasa çıkartmak
İngilizce - İngilizce
To go successfully through, as an examination, trail, test, etc

He passed his examination.

The area in a restaurant kitchen where the finished dishes are passed from the chefs to the waiting staff
To go through any inspection or test successfully

He attempted the examination, but did not expect to pass.

To take a turn with (a line, gasket, etc.), as around a sail in furling, and make secure
To happen
A passing of two trains in the same direction on a single track, when one is put into a siding to let the other overtake. (Antonym: a meet.)
A sexual advance

The man kicked his friend out of the house after he made a pass at his wife.

To continue
To cause to pass the lips; to utter; to pronounce
An intentional walk

Smith was given a pass after Jones' double.

To be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance

An estate passes by a certain clause in a deed.

To move beyond the range of the senses or of knowledge

Beauty is a charm, but soon the charm will pass. - John Dryden.

To go from one limit to the other of; to spend

To pass commodiously this life. - John Milton.

A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary. (Shakespeare)
A password (especially one for a restricted-access website)

Anyone want to trade passes?.

A single passage of a bar, rail, sheet, etc., between the rolls
: To take heed

As for these silken-coated slaves, I pass not. - Shakespeare.

A thrust; a sally of wit. (Shakespeare)
To go by, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of

pass a house.

In any game, to decline to play in one's turn
The act of moving the ball or puck from one player to another
To make, as a thrust, punto, etc
The state of things; condition; predicament; impasse

Matters have been brought to this pass. - Robert South.

To move (the ball or puck) to a teammate
To obtain the formal sanction of, as a legislative body

The bill passed the senate.

: To die
A movement over or along anything; the manipulation of a mesmerist
An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a ford

Try not the pass! the old man said. - Henry Wadsworth Longfellow.

Estimation; character

Common speech gives him a worthy pass. - Shakespeare.

To kick (the ball) with precision rather than at full force

Iaquinta passes it coolly into the right-hand corner as Paston dives the other way. - , Rob Smyth, 20 June 2010.

To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness

The bill passed both houses of Congress.

To cause to advance by stages of progress; to carry on with success through an ordeal, examination, or action; specifically, to give legal or official sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid and just

The senate passed the law.

: To go beyond bounds; to surpass; to be in excess

This passes, Master Ford. - Shakespeare.

To make a judgment on or upon a person or case

And within three dayes twelve knyghtes passed uppon hem; and they founde Sir Palomydes gylty, and Sir Saphir nat gylty, of the lordis deth.

To go through the intestines. (John Arbuthnot)
To be tolerated
To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over

Waller passed over five thousand horse and foot by Newbridge. - Edward Hyde Clarendon.

To go from one person to another
To change from one state to another
To emit from the bowels
In euchre, to decline to make the trump
To transcend; to surpass; to excel; to exceed

Whose tender power Passes the strength of storms in their most desolate hour. - Byron.

A part, a division
To put in circulation; to give currency to

Pass the happy news. - Alfred Tennyson.

To come and go in consciousness
To make a lunge or swipe
A document granting permission to pass or to go and come; a passport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass
To move or be moved from one place to another
To cause to obtain entrance, admission, or conveyance

pass a person into a theater or over a railroad.

Permission or license to pass, or to go and come

A ship sailing under the flag and pass of an enemy. - James Kent.

Hence, to promise; to pledge

Father, thy word is passed. - Milton.

To live through; to have experience of; to undergo; to suffer

She loved me for the dangers I had passed. - Shakespeare.

Of time, to elapse, to be spent

Their vacation passed pleasantly.

To proceed without hindrance or opposition
To go by without noticing; to omit attention to; to take no note of; to disregard

I pass their warlike pomp, their proud array. - John Dryden.

{n} a passage, road, license, push, condition
{v} to go, make way, proceed, spend, omit, vanish, excel, go beyond, transact, enact
a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl"
one complete cycle of operations (as by a computer); "it was not possible to complete the computation in a single pass"
A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary
a complementary (free) ticket; "the start got passes for his family"
a/ Simple action of footwork which moves the combatant forward or back as one foot passes another The term can be strung onto other moves creating compound footwork e g Pass forward circle right b/ A round of fencing, until one or other delivers a hit
pass into a specified state or condition; "He sank into Nirvana"
(sports) the act of throwing the ball to another member of your team; "the pass was fumbled" a flight or run by an aircraft over a target; "the plane turned to make a second pass" (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long" a complementary (free) ticket; "the start got passes for his family" a permit to enter or leave a military installation; "he had to show his pass in order to get out" a document indicating permission to do something without restrictions; "the media representatives had special passes" any authorization to pass or go somewhere; "the pass to visit had a strict time limit" one complete cycle of operations (as by a computer); "it was not possible to complete the computation in a single pass" a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a head yesterday" the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks; "we got through the pass before it started to snow" a bad or difficult situation or state of affairs (military) a written leave of absence; "he had a pass for three days" travel past; "The sports car passed all the trucks" go across or through; "We passed the point where the police car had parked"; "A terrible thought went through his mind" cause to pass; "She passed around the plates" transfer to another; of rights or property; "Our house passed under his official control" place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers" throw (a ball) to another player; "Smith passed" allow to go without comment or censure; "the insult passed as if unnoticed" go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House" accept or judge as acceptable; "The teacher passed the student although he was weak" go successfully through a test or a selection process; "She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now" be identified, regarded, accepted, or mistaken for someone or something else; as by denying one's own ancestry or background; "He could pass as his twin brother"; "She passed as a White woman even though her grandfather was Black
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
a permit to enter or leave a military installation; "he had to show his pass in order to get out"
Permission or license to pass, or to go and come; a psssport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass
to pass the buck: see buck to pass judgment: see judgment. American jazz guitarist noted for his exceptional technique. Arthur's Pass Great Saint Bernard Pass Gumal Pass Gomal Pass Khyber Pass Little St. Bernard Pass Saint Gotthard Pass San Bernardino Pass Shipka Pass Simplon Pass
If you pass through a stage of development or a period of time, you experience it. The country was passing through a grave crisis = go
A pass in an examination, test, or course is a successful result in it. An A-level pass in Biology is preferred for all courses fail
pass away
To die

He was wise, for he had seen a long succession of mechanical toys arrive to boast and swagger, and by-and-by break their mainsprings and pass away.

pass by
to pass over. disregard, overlook
pass by
to proceed past something
pass down
To hand over, pass through or transfer to a lower level, next generation, etc

In poor families, solid cloths are passed down from elder children to kid siblings, who must wear them out or if they outgrow them pass them down to still younger relatives.

pass for
To be mistakenly seen as something that one is not
pass gas
to flatulate
pass muster
to adequately pass a formal or informal inspection
pass muster
to measure up to a particular standard

The new employees just aren't passing muster.

pass off
To happen

The millennium passed off without any disasters.

pass off
To misrepresent something

He tried to pass off the imitation Rolex as genuine.

pass on
To die

His uncle passed on last year.

pass on
To skip or decline

I'll pass on dessert, thanks.

pass on
To convey or communicate

Can you pass on the information next time you see him?.

pass out
To distribute, to hand out

We'll pass out copies of the agenda.

pass out
To graduate, usually marked by the ceremony at the end of their training
pass out
To faint; fall asleep

I pass out at the sight of blood.

pass over
to make a transit of; to pass through or across (something)
pass over
to bypass (something); to skip (something)
pass over
to die
pass over
to fly over (something)
pass the buck
To transfer responsibility or blame from oneself onto another; to absolve oneself of concern for a given matter by claiming to lack authority or jurisdiction
pass the hat
To ask for money, especially from a group of people; to solicit donations or contributions

The institutions are opening development offices, hiring professional fund raisers, investing in slick billion-dollar campaigns, and trotting out their presidents to pass the hat.

pass the parcel
a situation in which the ownership of something changes frequently
pass the parcel
A children's game in which a parcel having many layers of packaging is passed from person to person around a ring while music plays, the person holding the parcel when the music is temporarily stopped being allowed to remove a single layer, and the person removing the innermost layer winning the prize contained within; in a variation of the game, there is a prize under each layer that is awarded to the person removing that layer
pass the time
To occupy oneself during a time-interval

As the train was late, we passed the time looking at our fellow passengers and making up stories about them.

pass through
To transit something
pass through
To infiltrate

We passed through enemy lines in the fog.

pass through
To make something move through something else

The dough is passed through the pasta machine several times.

pass under the yoke
To be humiliated by the victors
pass up
To refuse (not accept); forgo

He passed up my invitation for dinner, saying he was too busy.

pass water
to urinate
pass wind
To fart

Did someone just pass wind?.

pass-out
A ticket (or similar) allowing a person to leave (a theatre etc) and subsequently re-enter
pass-remarkable
Of a person, making belittling or snide remarks

Those are gallant shoes, sir, if you'll excuse me being so pass-remarkable. Hand-made jobs.

pass on
You can say that someone passed on to mean that they died, if you want to avoid using the word `die' because you think it might upset or offend people. He passed on at the age of
pass on
{f} continue on, proceed; transfer, bestow; hand over, place into the hands of
pass on
If you pass on costs or savings to someone else, you make them pay for your costs or allow them to benefit from your savings. They pass on their cost of borrowing and add to it their profit margin I found we could make some saving and it is right to pass the savings on to the customer
pass on
give to or transfer possession of; "I am passing on my genes to my children
pass with flying colors
(deyim) Succeed at easily
passed
With no opposing pawns ahead of it in its file or any adjacent file
passed
Simple past tense and past participle of pass
passer
A football player who makes a forward pass, who may be (but not limited to) the quarterback
passer
{n} one who passes by or over, a traveller
passing
{n} the act of going or travelling
pass along
(deyim) Transmit information, communicate, pass on, pass, put across
pass away
die
pass a law
approve a law
pass away
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
pass away
go out of existence; "She hoped that the problem would eventually pass away"
pass away
go out of existence; "She hoped that the problem would eventually pass away
pass away
You can say that someone passed away to mean that they died, if you want to avoid using the word `die' because you think it might upset or offend people. He unfortunately passed away last year
pass by
go past; ignore, overlook
pass by
If you pass by something, you go past it or near it on your way to another place. I see them pass by my house every day They were injured when a parked car exploded as their convoy passed by
pass by
pass by; "A black limousine passed by when she looked out the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line of soldiers surpassed the other"
pass for
be regarded as, be accepted as
pass off
be accepted as something or somebody in a false character or identity; "She passed off as a Russian agent"
pass off
expel (gases or odors)
pass off
end, be terminated, finish; cheat, deceive
pass off
disappear gradually; "The pain eventually passed off"
pass off
come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed important"
pass off
be accepted as something or somebody in a false character or identity; "She passed off as a Russian agent
pass off
disregard; "She passed off the insult"
pass off
cause to be circulated and accepted in a false character or identity; "She passed the glass off as diamonds"; "He passed himself off as a secret agent"
pass off
If an event passes off without any trouble, it happens and ends without any trouble. The main demonstration passed off peacefully
pass on
refer to another person for decision or judgment; "She likes to relegate difficult questions to her colleagues"
pass on
transmit information ; "Please communicate this message to all employees"
pass on
tell or deposit (information) knowledge; "give a secret to the Russians"; "leave your name and address here"
pass on
If you pass something on to someone, you give it to them so that they have it instead of you. The Queen is passing the money on to a selection of her favourite charities There is a risk of passing the virus on The late Earl passed on much of his fortune to his daughter Tenants remain liable if they pass on their lease
pass on
cause to be distributed; "This letter is circulating among the faculty"
pass on
give to or transfer possession of; "I am passing on my genes to my children"
pass on
place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers"
pass on
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
pass on
= pass away see also pass 7
pass out
{f} faint, lose consciousness
pass out
If you pass out, you faint or collapse. He felt sick and dizzy and then passed out
pass out
A pass from a player behind the opponent's goal to a teammate in front of the goal
pass out
When a police, army, navy, or air force cadet passes out, he or she completes his or her training. He passed out in November 1924 and was posted to No 24 Squadron
pass out
lose consciousness due to a sudden trauma, for example
pass out
Pass Thru; Face Out (individually turn 1/4 away from the center of the set)
pass out
distribute, deliver to (e.g. "I will pass out the information sheets you handed me in class to all the students")
pass out
(1) (verb) make the fourth consecutive pass, so that the cards are thrown in and dealt again
pass out
pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain
pass over
fly over; "The plane passed over Damascus"
pass over
fly over; "The plane passed over Damascus
pass over
make a passage or journey from one place to another
pass over
If you pass over a topic in a conversation or speech, you do not talk about it. He largely passed over the government's record They seem to think her crimes should be passed over in silence
pass over
rub with a circular motion; "wipe the blackboard"
pass over
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
pass over
ignore, disregard; skip
pass over
If someone is passed over for a job or position, they do not get the job or position and someone younger or less experienced is chosen instead. She claimed she was repeatedly passed over for promotion They've been rejected, disappointed, ignored, passed over
pass over
bypass; "He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible"
pass through
travel through, go by way of; experience, endure
pass through
Refers to the securitization structure where the SPV makes payments, or rather, passes payments to the investors, on the same periods, and subject to the same fluctuations, as are there in the actual receivables That is to say, amount collected every month is passed through to investors, after deducting fees and expenses Compare with pay through
pass through
cause to move through; "Pass a chemical through a solution
pass through
First to come, first to fall
pass through
Lines advance moving slightly to the left to pass the other line by right shoulders to face a new line If arches are used the couples moving towards the band arch, the others drop hands
pass through
Describing the ability to gain access to one network element through another
pass through
– The flow of utility costs to customers on a dollar-for-dollar basis; no profit earned
pass through
When an arrow passes completely through the target face and boss
pass through
make a passage or journey from one place to another
pass through
pass through an enemy-line; in a military conflict
pass through
cause to move through; "Pass a chemical through a solution"
pass through
Transactions that are processed by First Data for statement purposes, but are not funded by First Data (i e , American Express)
pass up
fail to acknowledge; "he passed me up in the street"
pass up
refuse to accept; "He refused my offer of hospitality"
pass up
fail to acknowledge; "he passed me up in the street
pass up
If you pass up a chance or an opportunity, you do not take advantage of it. The official urged the government not to pass up the opportunity that has now presented itself `I can't pass this up.' She waved the invitation
pass up
give up on, forego; miss
passed
{s} succeeded in a test; withstood an experiment
passed
past of pass
passer
a student who passes and examination
passer
Someone who passes, someone who makes a pass
passer
{i} one who passes by; transferor, conveyor; wayfarer, traveler
passer
type genus of the Passeridae (football) a ball carrier who tries to gain ground by throwing a forward pass a student who passes and examination a person who passes as a member of a different ethnic or racial group
passer
a person who passes as a member of a different ethnic or racial group
passer
type genus of the Passeridae
passer
One who passes; a passenger
passer
a person who passes by casually or by chance
passer
(football) a ball carrier who tries to gain ground by throwing a forward pass
passer
a football player who makes a forward pass, who may but doesnt have to be the quarterback
passes
plural of pass
passes
third person singular of pass
passing
success in satisfying a test or requirement; "his future depended on his passing that test"; "he got a pass in introductory chemistry"
passing
{i} going by, crossing; exit; death
passing
to throw the ball to another player
passing
present participle of pass
passing
a bodily process of passing from one place or stage to another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of flatus"
passing
to a teammate
passing
enduring a very short time; "the ephemeral joys of childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient beauty"; "love is transitory but at is eternal"; "fugacious blossoms"
passing
euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing"
passing
(American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long"
passing
A passing mention or reference is brief and is made while you are talking or writing about something else. It was just a passing comment, he didn't go on about it = casual see also pass
passing
the end of something; "the passing of winter"
passing
Relating to the act of passing or going; going by, beyond, through, or away; departing
passing
The passing of something such as a time or system is the fact of its coming to an end. It was an historic day, yet its passing was not marked by the slightest excitement
passing
Any key which operates a lock is said to pass the lock If locks are made “alike change” one key will pass all the locks
passing
You can refer to someone's death as their passing, if you want to avoid using the word `death' because you think it might upset or offend people. His passing will be mourned by many people
passing
when a player kicks the ball to his teammate; used to move the ball closer to the opposing goal, to keep the ball away from an opponent or to give the ball to a player who is in a better position to score
passing
Surpassingly, greatly, quite
passing
A passing fashion, activity, or feeling lasts for only a short period of time and is not worth taking very seriously. Hamnett does not believe environmental concern is a passing fad lasting
passing
If you mention something in passing, you mention it briefly while you are talking or writing about something else. The army is only mentioned in passing. = incidentally
passing
the motion of one object relative to another; "stellar passings can perturb the orbits of comets"
passing
The chief means of gaining and breaking ground prior to the introduction of a more linear style of footwork in the seventeenth century
Türkçe - İngilizce

pass teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

pass time idly
sinek avlamak
pass