pass

listen to the pronunciation of pass
İngilizce - Türkçe
geçmek

Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü? - Is it possible to pass the tax accountant exam by self study?

Sınavı geçmek için şanslıydı. - She was fortunate to pass the exam.

geçirmek

Vakit geçirmek için ne yaparsın? - What do you do to pass the time?

Bu yasayı geçirmek zorundayız. - We have to pass this legislation.

geçit

Gizli bir geçit bulduk. - We discovered a secret passageway.

Zihnimde çocukluğuma açılan gizli bir geçit var. - There is a secret passageway in my mind leading to my childhood.

geçiş

Tom bir VIP geçiş aldı. - Tom bought a VIP pass.

Oyuna iki geçişim var. - I have two passes to the game.

{i} pas

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

{f} vermek

Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi. - Tom stepped aside to allow Mary to pass.

Bir kamyonun geçmesine izin vermek için kenara çekti. - He pulled aside to let a truck pass.

{i} geçme

Mülteciyi bir mağaraya götürdük ve fırtınanın geçmesini bekledik. - We took refuge in a cave and waited for the storm to pass.

Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı. - After all, he succeeded in passing the exam.

{f} aşmak
{f} pas vermek
bitmek
{i} giriş

Giriş sınavını geçebilsin diye, o sıkı çalışıyor. - He's studying hard so he can pass the entrance exam.

Taro büyük olasılıkla üniversite giriş sınavını geçecek. - Taro is very likely to pass the university entrance examination.

{f} uzatmak
{i} kanal

Panama Kanalı'ndan geçtik. - We passed through the Panama Canal.

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

{i} dar yol
(Kanun) kararlaştırmak
(Kanun) ittihaz etmek
sırasını atlatmak
sona ermek
derbent
parça

Bu parçayı okuyup Japonca'ya çevir. - Read this passage and translate it into Japanese.

Aşağıdaki parça iyi bilinen bir fabldan bir alıntıdır. - The following passage is a quotation from a well-known fable.

geçmeye yarayan yer
pas demek
paylaşmak

Fadıl, Leyla'nın tutkularını paylaşmak için çaba harcıyordu. - Fadil was making an effort to share Layla's passions.

(Askeri) hatlardan geçme izni
sınavda geçmek
pasaj

Sayfa 22 deki pasajı okuyun. - Read the passage on page 22, please.

Kitaptan bir pasajı defterime kopyaladım. - I copied a passage from the book into my notebook.

arkada bırakmak
paragraf

Paragraf başka hiçbir yoruma izin vermiyor. - The passage admits of no other interpretation.

yürüyerek geçmek
deniz yolculuğu
(sınav) kazanmak
onaylattırmak
(Kanun) karar oluşturmak
geçip gitmek
(zaman) geçmek
(sınav) geçmek
ilerlemek
kur

Bütün yolcular boğulmaktan kurtarıldılar. - All the passengers were saved from drowning.

Kurtarma ekibi kayıp yolcuları aradı. - The rescue party searched for the missing passengers.

(önünden/vb.) geçmek
kabul etmek

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

akıtmak
boşaltmak
başarmak
baştan çıkarma
kazanmak
{f} geç

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

paso
pasaport

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

boğaz
sollamak
yetişip geçmek
onaylamak
(zaman) geçirmek
sınavda geçme
giriş-çıkış izni
dinmek
geç(mek)
top oyunlarında topu elden ele geçirme
{i} geçiş izni

Geçiş izni olmadan girmene izin veremem. - I can't let you enter without a pass.

{i} durum

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

{i} hokkabazlık
{f} açmak (kilit)
{i} çalım
meç hamlesi
{f} bildirmek
{f} devretmek
{f} piyasaya sürmek
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
{f} onaylanmak
kab

O yirmi olarak kabul edildi. - She could pass for twenty.

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

pass over
aşmak
pass over
aşırmak
passing
geçme

Rick sınavı geçme hakkında sevinçten uçuyordu. - Rick was over the moon about passing the exam.

Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı. - After all, he succeeded in passing the exam.

passing
geçiş
pass out
(deyim) bayılmak

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

pass on
vefat etmek
pass out
ölmek

Biraz yiyecek alalım. Sen ölmek üzereymiş gibi görünüyorsun. - Let's get some food. You look like you're about to pass out.

pass away
hakkın rahmetine kavuşmak
pass on
devretmek
pass on
geçirmek
pass by
yanından geçmek
pass by
(Fiili Deyim ) yanından yada önünden geçmek
pass down
nesilden nesle geçmek
pass on
(Fiili Deyim ) 1- -e vermek 2- yoluna devam etmek
pass on
to (başka bir konuya) geçmek
pass out
dağıtmak
pass out
kendinden geçmek
pass over
aldırmamak
pass away
rahmetli olmak
pass away
dünyaya gözlerini kapamak
pass away
irtihal etmek
pass away
vefat etmek
pass away
göçmek
pass away
ahrete gitmek
pass away
hayatını teslim etmek
pass away
gitmek
pass away
dünyaya gözlerini yummak
pass away
gözünü yummak
pass away
(deyim) göçüp gitmek
pass away
hayata gözlerini yummak
pass away
gözünü kapamak
pass by
yürüyerek geçmek
pass by
boş vermek
pass by
önünden geçmek
pass for
olarak geçmek
pass for
olarak kabul edilmek
pass for
gözüyle bakılmak
pass for
diye kabul edilmek
pass off
olmak
pass over
(Dilbilim) faydalanamamak
pass over
(Dilbilim) geçip gitmek
pass over
(Dilbilim) geçiştirmek
pass over
(Dilbilim) yararlanamamak
pass over
(Dilbilim) anlayamamak
pass over
yoksaymak
pass over
(Dilbilim) görmezden gelmek
pass over
(Dilbilim) göçmek
pass over
(Dilbilim) göçüp gitmek
pass over
boş vermek
pass over
(Dilbilim) gözardı etmek
pass through
arasından geçmek
pass through
içinden geçmek
pass up
çıkar sağlamadan
pass a bill
yasa tasarısını kabul etmek
pass a check
çeki tahsil etmek
pass across
karşıya geç
pass away
öl

Hasta herhangi bir anda ölebilir. - The patient may pass away at any moment.

Ölmene izin vermeyeceğiz. - We won't let you pass away.

pass away
ölmek
pass away
geçmek
pass away
yok olmak
pass band
geçirim bandı
pass beyond
geçmek
pass beyond
üstün olmak
pass book
banka hesap cüzdanı
pass by
geçip git

Fırsatların geçip gitmesine izin vermeyin. - Don't let opportunities pass by.

pass by
önemsememek
pass for
sanılmak
pass muster
yoklamayı atlatmak
pass muster
yeterli olmak
pass muster
geçmek
pass off
sona er
pass off
meydana gelmek
pass off
durmak
pass off
dinmek
pass on
ölmek
pass on
geçmek

Bunu geçmek zorunda kalacağım. - I'm going to have to pass on that.

pass on
yok olmak
pass on
göçmek
pass on
gecikmeden git
pass out
özünden geçmek
pass out
bayıl

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

pass over
göz yummak
pass over
atlayıp geç
pass over
yok saymak
pass the buck
topu başkasına atmak
pass the buck to
sorumluluğu -e yüklemek
pass the hat round
(kimese) pul toplamak
pass the sponge over
üzerine sünger çekmek
pass the sponge over
unutmak
pass the time of day
laklak etmek
pass through
içinden geçir
pass through
düzgeçiş
pass to
geç
pass up
kaçır

Bu fırsatı kaçıramam. - I can't pass up this chance.

Hong Kong'u görme şansını kaçırmak istemedim, bu yüzden geziye gitmeyi kabul ettim. - I didn't want to pass up the chance of seeing Hong Kong, so I agreed to go on the trip.

pass up
fırsatı kaçırmak
pass water
işemek
pass a bill
Bir kanun tasarısını onaylamak, bir kanun tasarısını kabul etmek, bir kanun teklifini oylamak, bir önergeyi meclisten geçirmek
pass about
hakkında pass
pass an exam
bir sınavı
pass around
dilden dile dolaşmak
pass laws
yasalar
pass off
(deyim) Yavaş yavaş geçmek
pass off
Pass someone/something off as someone/something: ...diye geçinmek, diye satmak, gibi göstermek
pass so.'s checks
pass öyle. 's çek
pass so.'s word
pass öyle. 'kelime
pass the ball to ...
için pas
pass the time of day
Günün zaman geçirmek
pass through one´s mind
aklından geçmek
pass through sb's mind
aklından geçmek
passing
gitme
passing
(Spor) aktarma
passing
gelip geçici

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

passing
geçen

Geçen bir araba üzerimize su sıçrattı. - A passing car splashed water on us.

Geçen bir gemi tarafından kurtarıldılar. - They were rescued by a passing ship.

passing
geçer

Ken sınavı geçerek yüzünün akıyla çıktı. - Ken saved his face by passing the examination.

Sürücü sınavını geçerek herkesi şaşırttı. - He amazed everyone by passing his driving test.

passing
rastgele

Geçen bir gemi tarafından rastgele bulundu. - He was picked up by a passing ship.

passed
{f} geç

Gemi köprünün altından geçti. - The ship passed under the bridge.

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

pass away
merhum olmak
pass on
karar vermek
pass over
es geçmek
pass over
(Dilbilim) ölmek
pass over
geçmek
pass over
ihmal etmek
pass to
geçmek
pass to
miras kalmak
pass up
fırsat kaçırmak
passed
geçmiş

Kendimden geçmiş olmalıyım. - I must have passed out.

Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı ve biz ne olduğunun farkına bile varmadan başka bir yıl daha geçmiş oldu. - Days turned into weeks, weeks turned into months and, before we knew it, another year had passed.

passed
(Bilgisayar) geçti

Ne kadar zaman geçtiğini söyleyemem. - I cannot say how much time passed.

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

passing
ilerleyen
passing
sollama
passing
geçerek

Sürücü sınavını geçerek herkesi şaşırttı. - He amazed everyone by passing his driving test.

Ken sınavı geçerek yüzünün akıyla çıktı. - Ken saved his face by passing the examination.

passing
cep
passer
geçen kişi

O yoldan geçen kişiye gülümsedi. - She smiled at a passer-by.

passing
{i} geçit
passing
kısa süren
passing
geçirme

Seninle zaman geçirmeyi seviyorum. - I love passing time with you.

a pass
Bir geçiş
pass a law
bir yasayı
pass along
(deyim) Bilgi aktarmak

The teacher passed along his ideas about flexibility of form to his students.

pass away
sona ermek
pass off
Pass off: Yavaş yavaş geçmek
pass through
1. içinden geçmek. 2. nüfuz etmek
passed
geçmiştir
passed
geçen

Yapraklar her geçen gün kırmızıya döndü. - The leaves turned red as the days passed.

Tom geçen pazartesi girdiği sınavı geçti. - Tom passed the test he took last Monday.

passes
geçmekte
passing
pas
pass a law
yasa çıkartmak
pass around
(deyim) elden ele gezmek
pass away
boşa harcamak
pass away
geçirmek (vakit)
pass away
geçirmek
İngilizce - İngilizce
To transcend; to surpass; to excel; to exceed

Whose tender power Passes the strength of storms in their most desolate hour. - Byron.

In any game, to decline to play in one's turn
: To go beyond bounds; to surpass; to be in excess

This passes, Master Ford. - Shakespeare.

An intentional walk

Smith was given a pass after Jones' double.

To be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance

An estate passes by a certain clause in a deed.

To move beyond the range of the senses or of knowledge

Beauty is a charm, but soon the charm will pass. - John Dryden.

To go from one limit to the other of; to spend

To pass commodiously this life. - John Milton.

A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary. (Shakespeare)
A password (especially one for a restricted-access website)

Anyone want to trade passes?.

A single passage of a bar, rail, sheet, etc., between the rolls
: To take heed

As for these silken-coated slaves, I pass not. - Shakespeare.

A thrust; a sally of wit. (Shakespeare)
To obtain the formal sanction of, as a legislative body

The bill passed the senate.

To cause to advance by stages of progress; to carry on with success through an ordeal, examination, or action; specifically, to give legal or official sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid and just

The senate passed the law.

The act of moving the ball or puck from one player to another
To go through the intestines. (John Arbuthnot)
To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness

The bill passed both houses of Congress.

To kick (the ball) with precision rather than at full force

Iaquinta passes it coolly into the right-hand corner as Paston dives the other way. - , Rob Smyth, 20 June 2010.

Estimation; character

Common speech gives him a worthy pass. - Shakespeare.

To make, as a thrust, punto, etc
An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a ford

Try not the pass! the old man said. - Henry Wadsworth Longfellow.

To proceed without hindrance or opposition
The state of things; condition; predicament; impasse

Matters have been brought to this pass. - Robert South.

To put in circulation; to give currency to

Pass the happy news. - Alfred Tennyson.

A movement over or along anything; the manipulation of a mesmerist
: To die
To live through; to have experience of; to undergo; to suffer

She loved me for the dangers I had passed. - Shakespeare.

To move (the ball or puck) to a teammate
To make a judgment on or upon a person or case

And within three dayes twelve knyghtes passed uppon hem; and they founde Sir Palomydes gylty, and Sir Saphir nat gylty, of the lordis deth.

To go by, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of

pass a house.

To change from one state to another
To be tolerated
To cause to obtain entrance, admission, or conveyance

pass a person into a theater or over a railroad.

A part, a division
A document granting permission to pass or to go and come; a passport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass
To go by without noticing; to omit attention to; to take no note of; to disregard

I pass their warlike pomp, their proud array. - John Dryden.

To come and go in consciousness
Of time, to elapse, to be spent

Their vacation passed pleasantly.

To make a lunge or swipe
A passing of two trains in the same direction on a single track, when one is put into a siding to let the other overtake. (Antonym: a meet.)
To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over

Waller passed over five thousand horse and foot by Newbridge. - Edward Hyde Clarendon.

To happen
To take a turn with (a line, gasket, etc.), as around a sail in furling, and make secure
To go successfully through, as an examination, trail, test, etc

He passed his examination.

To go through any inspection or test successfully

He attempted the examination, but did not expect to pass.

The area in a restaurant kitchen where the finished dishes are passed from the chefs to the waiting staff
Permission or license to pass, or to go and come

A ship sailing under the flag and pass of an enemy. - James Kent.

To emit from the bowels
A sexual advance

The man kicked his friend out of the house after he made a pass at his wife.

In euchre, to decline to make the trump
Hence, to promise; to pledge

Father, thy word is passed. - Milton.

To continue
To move or be moved from one place to another
To go from one person to another
To cause to pass the lips; to utter; to pronounce
{n} a passage, road, license, push, condition
{v} to go, make way, proceed, spend, omit, vanish, excel, go beyond, transact, enact
In football, hockey, etc
the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks; "we got through the pass before it started to snow"
If someone or something passes a test, they are considered to be of an acceptable standard. Kevin has just passed his driving test I didn't pass. fail
To emit from the bowels; to evacuate
A lower gap through the crest of a mountain range made by the scouring action of a glacier or the downcutting by a large river To be a pass, the gap has to provide a useful link for people to travel from one side of the mountains to the other
A pass is a document that allows you to do something. I got myself a pass into the barracks
be identified, regarded, accepted, or mistaken for someone or something else; as by denying one's own ancestry or background; "He could pass as his twin brother"; "She passed as a White woman even though her grandfather was Black
make laws, bills, etc or bring into effect by legislation; "They passed the amendment"; "We cannot legislate how people's spend their free time"
A part; a division
pass by; "A black limousine passed by when she looked out the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line of soldiers surpassed the other"
To go; to move; to proceed; to be moved or transferred from one point to another; to make a transit; usually with a following adverb or adverbal phrase defining the kind or manner of motion; as, to pass on, by, out, in, etc
allow to go without comment or censure; "the insult passed as if unnoticed"
A single passage of a bar, rail, sheet, etc
pass away
To die

He was wise, for he had seen a long succession of mechanical toys arrive to boast and swagger, and by-and-by break their mainsprings and pass away.

pass by
to pass over. disregard, overlook
pass by
to proceed past something
pass down
To hand over, pass through or transfer to a lower level, next generation, etc

In poor families, solid cloths are passed down from elder children to kid siblings, who must wear them out or if they outgrow them pass them down to still younger relatives.

pass for
To be mistakenly seen as something that one is not
pass gas
to flatulate
pass muster
to measure up to a particular standard

The new employees just aren't passing muster.

pass muster
to adequately pass a formal or informal inspection
pass off
To happen

The millennium passed off without any disasters.

pass off
To misrepresent something

He tried to pass off the imitation Rolex as genuine.

pass on
To convey or communicate

Can you pass on the information next time you see him?.

pass on
To die

His uncle passed on last year.

pass on
To skip or decline

I'll pass on dessert, thanks.

pass out
To faint; fall asleep

I pass out at the sight of blood.

pass out
To distribute, to hand out

We'll pass out copies of the agenda.

pass out
To graduate, usually marked by the ceremony at the end of their training
pass over
to fly over (something)
pass over
to die
pass over
to bypass (something); to skip (something)
pass over
to make a transit of; to pass through or across (something)
pass the buck
To transfer responsibility or blame from oneself onto another; to absolve oneself of concern for a given matter by claiming to lack authority or jurisdiction
pass the hat
To ask for money, especially from a group of people; to solicit donations or contributions

The institutions are opening development offices, hiring professional fund raisers, investing in slick billion-dollar campaigns, and trotting out their presidents to pass the hat.

pass the parcel
A children's game in which a parcel having many layers of packaging is passed from person to person around a ring while music plays, the person holding the parcel when the music is temporarily stopped being allowed to remove a single layer, and the person removing the innermost layer winning the prize contained within; in a variation of the game, there is a prize under each layer that is awarded to the person removing that layer
pass the parcel
a situation in which the ownership of something changes frequently
pass the time
To occupy oneself during a time-interval

As the train was late, we passed the time looking at our fellow passengers and making up stories about them.

pass through
To make something move through something else

The dough is passed through the pasta machine several times.

pass through
To infiltrate

We passed through enemy lines in the fog.

pass through
To transit something
pass under the yoke
To be humiliated by the victors
pass up
To refuse (not accept); forgo

He passed up my invitation for dinner, saying he was too busy.

pass water
to urinate
pass wind
To fart

Did someone just pass wind?.

pass-out
A ticket (or similar) allowing a person to leave (a theatre etc) and subsequently re-enter
pass-remarkable
Of a person, making belittling or snide remarks

Those are gallant shoes, sir, if you'll excuse me being so pass-remarkable. Hand-made jobs.

pass on
You can say that someone passed on to mean that they died, if you want to avoid using the word `die' because you think it might upset or offend people. He passed on at the age of
pass on
{f} continue on, proceed; transfer, bestow; hand over, place into the hands of
pass on
give to or transfer possession of; "I am passing on my genes to my children
pass on
If you pass on costs or savings to someone else, you make them pay for your costs or allow them to benefit from your savings. They pass on their cost of borrowing and add to it their profit margin I found we could make some saving and it is right to pass the savings on to the customer
pass a remark
Make an observation, especially a disparaging one
pass along
(deyim) Transmit information, communicate, pass on, pass, put across
pass away
die
pass laws
(plural noun) Laws formerly in operation in South Africa controlling the rights of black people to residence and travel
pass with flying colors
Success on a test etc. easily
passed
With no opposing pawns ahead of it in its file or any adjacent file
passed
Simple past tense and past participle of pass
passer
A football player who makes a forward pass, who may be (but not limited to) the quarterback
passer
{n} one who passes by or over, a traveller
passing
{n} the act of going or travelling
pass a law
approve a law
pass away
You can say that someone passed away to mean that they died, if you want to avoid using the word `die' because you think it might upset or offend people. He unfortunately passed away last year
pass away
go out of existence; "She hoped that the problem would eventually pass away"
pass away
go out of existence; "She hoped that the problem would eventually pass away
pass away
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
pass by
go past; ignore, overlook
pass by
If you pass by something, you go past it or near it on your way to another place. I see them pass by my house every day They were injured when a parked car exploded as their convoy passed by
pass by
pass by; "A black limousine passed by when she looked out the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line of soldiers surpassed the other"
pass for
be regarded as, be accepted as
pass off
If an event passes off without any trouble, it happens and ends without any trouble. The main demonstration passed off peacefully
pass off
be accepted as something or somebody in a false character or identity; "She passed off as a Russian agent
pass off
disregard; "She passed off the insult"
pass off
be accepted as something or somebody in a false character or identity; "She passed off as a Russian agent"
pass off
expel (gases or odors)
pass off
cause to be circulated and accepted in a false character or identity; "She passed the glass off as diamonds"; "He passed himself off as a secret agent"
pass off
end, be terminated, finish; cheat, deceive
pass off
disappear gradually; "The pain eventually passed off"
pass off
come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed important"
pass on
move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches on"
pass on
give to or transfer possession of; "I am passing on my genes to my children"
pass on
place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers"
pass on
refer to another person for decision or judgment; "She likes to relegate difficult questions to her colleagues"
pass on
transmit information ; "Please communicate this message to all employees"
pass on
tell or deposit (information) knowledge; "give a secret to the Russians"; "leave your name and address here"
pass on
If you pass something on to someone, you give it to them so that they have it instead of you. The Queen is passing the money on to a selection of her favourite charities There is a risk of passing the virus on The late Earl passed on much of his fortune to his daughter Tenants remain liable if they pass on their lease
pass on
cause to be distributed; "This letter is circulating among the faculty"
pass on
= pass away see also pass 7
pass out
{f} faint, lose consciousness
pass out
If you pass out, you faint or collapse. He felt sick and dizzy and then passed out
pass out
A pass from a player behind the opponent's goal to a teammate in front of the goal
pass out
When a police, army, navy, or air force cadet passes out, he or she completes his or her training. He passed out in November 1924 and was posted to No 24 Squadron
pass out
lose consciousness due to a sudden trauma, for example
pass out
Pass Thru; Face Out (individually turn 1/4 away from the center of the set)
pass out
distribute, deliver to (e.g. "I will pass out the information sheets you handed me in class to all the students")
pass out
(1) (verb) make the fourth consecutive pass, so that the cards are thrown in and dealt again
pass out
pass out from weakness, physical or emotional distress due to a loss of blood supply to the brain
pass over
bypass; "He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible"
pass over
rub with a circular motion; "wipe the blackboard"
pass over
If someone is passed over for a job or position, they do not get the job or position and someone younger or less experienced is chosen instead. She claimed she was repeatedly passed over for promotion They've been rejected, disappointed, ignored, passed over
pass over
ignore, disregard; skip
pass over
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
pass over
If you pass over a topic in a conversation or speech, you do not talk about it. He largely passed over the government's record They seem to think her crimes should be passed over in silence
pass over
fly over; "The plane passed over Damascus
pass over
fly over; "The plane passed over Damascus"
pass over
make a passage or journey from one place to another
pass through
Describing the ability to gain access to one network element through another
pass through
pass through an enemy-line; in a military conflict
pass through
make a passage or journey from one place to another
pass through
When an arrow passes completely through the target face and boss
pass through
– The flow of utility costs to customers on a dollar-for-dollar basis; no profit earned
pass through
cause to move through; "Pass a chemical through a solution
pass through
Lines advance moving slightly to the left to pass the other line by right shoulders to face a new line If arches are used the couples moving towards the band arch, the others drop hands
pass through
First to come, first to fall
pass through
Refers to the securitization structure where the SPV makes payments, or rather, passes payments to the investors, on the same periods, and subject to the same fluctuations, as are there in the actual receivables That is to say, amount collected every month is passed through to investors, after deducting fees and expenses Compare with pay through
pass through
travel through, go by way of; experience, endure
pass through
Transactions that are processed by First Data for statement purposes, but are not funded by First Data (i e , American Express)
pass through
cause to move through; "Pass a chemical through a solution"
pass up
refuse to accept; "He refused my offer of hospitality"
pass up
give up on, forego; miss
pass up
fail to acknowledge; "he passed me up in the street"
pass up
fail to acknowledge; "he passed me up in the street
pass up
If you pass up a chance or an opportunity, you do not take advantage of it. The official urged the government not to pass up the opportunity that has now presented itself `I can't pass this up.' She waved the invitation
passed
past of pass
passed
{s} succeeded in a test; withstood an experiment
passer
type genus of the Passeridae (football) a ball carrier who tries to gain ground by throwing a forward pass a student who passes and examination a person who passes as a member of a different ethnic or racial group
passer
a person who passes as a member of a different ethnic or racial group
passer
a student who passes and examination
passer
type genus of the Passeridae
passer
One who passes; a passenger
passer
a person who passes by casually or by chance
passer
{i} one who passes by; transferor, conveyor; wayfarer, traveler
passer
(football) a ball carrier who tries to gain ground by throwing a forward pass
passer
Someone who passes, someone who makes a pass
passer
a football player who makes a forward pass, who may but doesnt have to be the quarterback
passes
plural of pass
passes
third person singular of pass
passing
The passing of something such as a time or system is the fact of its coming to an end. It was an historic day, yet its passing was not marked by the slightest excitement
passing
{i} going by, crossing; exit; death
passing
the motion of one object relative to another; "stellar passings can perturb the orbits of comets"
passing
If you mention something in passing, you mention it briefly while you are talking or writing about something else. The army is only mentioned in passing. = incidentally
passing
A passing fashion, activity, or feeling lasts for only a short period of time and is not worth taking very seriously. Hamnett does not believe environmental concern is a passing fad lasting
passing
Surpassingly, greatly, quite
passing
when a player kicks the ball to his teammate; used to move the ball closer to the opposing goal, to keep the ball away from an opponent or to give the ball to a player who is in a better position to score
passing
You can refer to someone's death as their passing, if you want to avoid using the word `death' because you think it might upset or offend people. His passing will be mourned by many people
passing
success in satisfying a test or requirement; "his future depended on his passing that test"; "he got a pass in introductory chemistry"
passing
to throw the ball to another player
passing
Relating to the act of passing or going; going by, beyond, through, or away; departing
passing
present participle of pass
passing
a bodily process of passing from one place or stage to another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of flatus"
passing
to a teammate
passing
The chief means of gaining and breaking ground prior to the introduction of a more linear style of footwork in the seventeenth century
passing
euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing"
passing
Any key which operates a lock is said to pass the lock If locks are made “alike change” one key will pass all the locks
passing
(American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long"
passing
A passing mention or reference is brief and is made while you are talking or writing about something else. It was just a passing comment, he didn't go on about it = casual see also pass
passing
the end of something; "the passing of winter"
passing
enduring a very short time; "the ephemeral joys of childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient beauty"; "love is transitory but at is eternal"; "fugacious blossoms"
Türkçe - İngilizce

pass teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

pass time idly
sinek avlamak
pass