bear

listen to the pronunciation of bear
İngilizce - Türkçe
dayanmak
{f} katlanmak

Yapabileceğimiz tek şey ona katlanmaktı. - The only thing we could do was to bear with it.

{f} taşımak

O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır. - She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.

Bu mektup bir yabancı damgası taşımaktadır. - This letter bears a foreign stamp.

{i} ayı

Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim. - When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors.

Benjamin, bir ayıyı tüfekle vurdu. - Benjamin shot a bear with a rifle.

{f} çekmek

Tom'un ya sabır çekmek dışında bir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

{f} gütmek (kin)
{f} üstlenmek
hantal kimse
ayıya benzer hayvan
kaba kimse
{f} taşı

Buz bizim ağırlığını taşıyabilecek mi? - Will the ice bear our weight?

O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır. - She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.

doğurmak, dünyaya getirmek
borsada fiyatlar düşecek ümidiyle ilerde alacağı tahvil ve senetleri evvelden satan kimse
{f} (bore/eski bare, borne)
{f} duymak (sevgi)
{f} sapmak
{i} spekülatör
{f} değmek
{f} sineye çekmek

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

vurguncu
aklında olmak
uygun olmak
doğurmak
bulundurmak
sahip olmak
kaldırmak
ürün vermek
uymak
yakışık almak
götürmek
(Finans) Borsa spekülatörü
(Çiçek, yaprak) açmak

A tree bears leaves in spring.

{f} hazmetmek
{f} getirmek
{f} spekülasyon yapmak
{f} dişini sıkmak
{f} borsa fiyatlarını düşürmek
spekülatör,v.taşı: n.ayı
{f} taşımak; kaldırmak: It won't bear your weight. Senin ağırlığını kaldırmaz. They have the right to bear arms
bearberry ayı üzümü
{i} kaba adam
sine

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

{f} dönmek
{f} yönelmek
{f} vermek
{i} borsada büyük oynayarak fiyatları etkileyen kimse
(Hukuk) tahammül etmek
koca oğlan
beslemek
sevgi duymak
vermek (meyve)
basmak
gelmek
kin gütmek
açıkçı
bearing
duruş biçimi
bore
{f} bunaltmak
bearing
alâka
bore
{f} delmek
bearing
katlanma

Katlanma dayanılmaz olabilir. - Bearing can be unbearable.

bore
usandırmak
bore
sıkmak

Zaten bildiğin şeyleri tekrarlayarak seni sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you by repeating things you already know.

Canınızı sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you.

bearing
(Mühendislik) Rulman

Rulmanlarımı almam için bana bir dakika ver. - Give me a minute to get my bearings.

bearing
duruş
bearing
taşıyan

Musa ilahi emirleri taşıyan dağdan indi. - Moses came down from the mountain bearing divine commandments.

bear arms
asker olmak
bear down on
fazla bastırmak
bear down on
-i çok etkilemek: This tax bears down on the poor. Bu vergi fakirleri bayağı etkiliyor
bear fruit
meyve vermek
bear in mind
göz önünde bulundurmak
bear in mind
göz önünde tutmak
bear up
dayanmak
bear arms
silâh taşımak
bear in mind
zihinde tutmak
bear in mind
akıldan çıkarmamak
bear in mind
hatırlamak
bear in mind
gözönünde bulundurmak
bear in mind
hesaba katmak
bear in mind
aklında tutmak
bear interest
(Ticaret) faizli
bear the blame for
suçunu üzerine almak
bear the blame for
-in töhmeti altında kalmak
bear a grudge
kin beslemek
bear down
çaba harcamak
bear down
yenmek
bear down on
büyük çaba harca
bear garden
hayvanat bahçesi
bear hug
çok sıkı kucaklama (ayı gibi)
bear in mind
hatırla
bear in mind
akılda tutmak
bear malice
kin beslemek
bear market
fiyatların düştüğü piyasa
bear on
ilgilen
bear on
ile ilgili olmak
bear one's cross
bağrına taş basmak
bear out
doğrulamak

Gerçekler bu hipotezi doğrulamaktadır. - The facts bear out this hypothesis.

bear out
tasdik et
bear out
desteklemek
bear the market
fiyatları düşürmek
bear up
neşelen(dir)mek
bear up
desteklemek
bear upon
ilgisi ol
bear with
katlanmak

Yapabileceğimiz tek şey ona katlanmaktı. - The only thing we could do was to bear with it.

bear with
sabır göstermek
bear witness to
kanıtlamak
bear witness to
delil olmak
bear witness to
göstermek
bear a grudge
kin ayı
bear a grudge against
karşı kin ayı
bear baiting
Ayıya köpek saldırtma
bear children
ayı çocuklar
bear hug
ayı gibi kucaklama
bear in mind
-i aklında tutmak, -i unutmamak. "You should also bear this in mind. - Bunu da unutmamalısın."
bear losses
ayı kayıp
bear low sail
düşük yelken ayı
bear malice
ayı kötülük
bear no proportion
hiçbir oran ayı
bear no relation to sth
ilişki sth dönmek
bear no responsibility for
-in sorumlusu olmamak
bear on, upon
ile ilgili olmak
bear out an assertion
Bir iddiayı tasdik etmek

Most have no relationship with Jesus that they can vouch for, and there lives and daily choices bear out this assertion.

bear share
bir dosya paylaşım programı
bear up under
Zor bir durumla baş etmek, zor bir duruma dayanmak
bear's breech
bear's makat
bear's-breech, or acanthus
bear's-makat veya Acanthus
bear's-paw fern
bear's-pençe eğreltiotu
bear-like
ayı gibi
bore
can sıkmak
bore
delik
bore
oymak
bore
kabak tadı vermek
bore
{i} can sıkıcı kimse
bore
sıkıcı tip
bear with
dayanmak
bearish
{s} düşme eğilimi olan (borsa)
bearing
(Borsa) Yataklama
bore
"bear" fiilinin geçmiş hâli
bore
kalibre
bearing
{i} etki
bearing
içeren
bearing
irtibat
bearing
tahammül etme
bearing
{i} hareket
bearing
yön

Metrodan çıktığımda yönümü kaybettim. - I lost my bearings when I came out of the subway.

bearings
{i} yön

Metrodan çıktığımda yönümü kaybettim. - I lost my bearings when I came out of the subway.

bearish
ayı gibi
bore
sıkıcı şey
born
doğum

Şubat ayında doğanlar diğer aylarda doğanlardan ayın daha yüksek yüzdesini doğum günlerini kutlayarak harcarlar. - People born in February get to spend a higher percentage of the month celebrating their birthdays than those born in other months.

Onlar Tayland doğumlular. - They were born in Thailand.

bear down
ezmek
bear in mind
dikkate almak
bear on
ilgilenmek
bear out
tasdik etmek
bearing
bedenin duruşu
bearing
tahammül
bearing
yastık
bearing
rota
bearing
taşıyıcı
bearing
(Otomotiv) kusinet
bearing
orta kapak
bearing
(Havacılık) yatk
bearing
yataklamak
bearing
katlanarak
bearing
ürün
bearing
konum açısı
bearing
burç
bearing
(Jeoloji) semt açısı
bearing
yuva
bearing
ürün verme
bearing
burç yatak
bearings
burç
bearish
kıro
bore
sondaj deliği
bore
usanç vermek
bore
başını ağrıtmak
bore
can sıkan
bore
kafa şişirmek
bore
sondalamak
bore
kutur
bore
çap mermi
bore
taciz etmek
bore
bıkkınlık vermek
bore
esnetmek
bore
(Otomotiv) silindir çapı
bore
iç çap
born
(Kanun) vuku bulmak
borne
doğmuş
very
tümüyle

I am very against the legalisation of drugs - Uyuşturucuların yasalaşmasına tümüyle karşıyım.

very
zilzurna

We got very drunk. - Zilzurna sarhoş olduk.

bearing
meyve verme

Meyve vermeden önce portakal ağaçları azahar adı verilen bir çiçekle çiçek açarlar. - Before bearing fruit, orange trees blossom with a flower called an azahar.

Meyve vermeden önce, portakal ağaçları turuncu çiçekleri ile çiçek açar. - Before bearing fruit, orange trees bloom with orange blossoms.

bearing
yatak
bearing
ilişki
bearing
doğurma
bearing
doğum
bearing
ilinti
bearing
taşıma
bearing
dayanma
bearish
hödük
bearish
ayıya benzer
bore
büyük gel dalgası
bore
{i} can sıkıcı
bore
oyuk
bore
delgi
bore
canını sıkmak

Canını sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you.

bore
can sıkıcı/usandırıcı/bezdirici kimse
born
kökenden
very
cüda
very
ta kendisi

You are the very definition of love - Sen aşkın ta kendisisin.

very
çok

Tokyo çok büyük bir şehirdir. - Tokyo is a very big city.

Bunlar çok eski kitaplar. - These are very old books.

very
pek

Bugünün Pekin'i bende çok derin bir etki bıraktı ve merakımı uyandırdı. - Today's Beijing has given me a very deep impression and aroused my curiosity.

Senin ve benim aramda, Tom'un fikri pek ilgimi çekmiyor. - Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.

very
köp

Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir. - A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.

Ben köpekleri çok severim. - I like dogs very much.

very
tam

He left his last job for very this reason - İşinde tam bu yüzden ayrıldı.

Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti. - The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

very
yaman
very
aynı

Marcus had scratched a door; the very one I had just entered moments ago, with a pen that had run out of ink - Marcus birkaç dakika önce girmiş olduğum aynı kapıyı mürekkebi tükenmiş bir kalemle çizdi.

Aynı hatayı tekrar yaptın. - You have made the very same mistake again.

O sadece bir doktor değil, aynı zamanda çok ünlü bir roman yazarıdır. - Not only was he a doctor, he was also a very famous novelist.

very
en

Those were his very last words - Bunlar onun en son sözleriydi.

bore
kafa ütülemek
Bearish
yönte
a bear
bir ayı
bear down
Gayret etmek
bear in mind
akılda tutmak, unutmamak
bear of
ayı
İngilizce - İngilizce
To produce or yield something, such as fruit or crops
An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear
An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices

Bears look for over-priced securities to sell short.

very

You rang me last night but it was bear late and I didn't answer.

To declare as testimony

The jury could see he was bearing false witness.

Characterized by or believing to benefit of declining prices in securities markets

The great bear market starting in 1929 scared a whole generation of investors.

To be - or head - in a specific direction from the observer’s position

The harbour bears North by Northeast.

A difficult situation or problem
To put up with something

please bear with me as I.

To carry something

imitations that bear the same name as the things.

A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae
To be equipped with something

the right to bear arms.

A large hairy man, especially one who is gay
To give birth to someone or something

In Troy she becomes Paris’ wife, bearing him several children, all of whom die in infancy.

{f} give birth
{f} endure; carry; support; suffer; produce
{v} to carry, endure, press, convery, supply, produce
{n} an animal, rude man, constellation
(Finans) A person who sells shares when prices are expected to fall, in order to make a profit by buying them back again at a lower price
A peak, 4,523.5 m (14,831 ft) high, in the Wrangell Mountains of southern Alaska near the British Columbia border. Generally massive, short-legged mammals constituting the family Ursidae. Bears are the most recently evolved carnivore, found in Europe, Asia, and the Americas. Closely related to the dog and the raccoon, most bears climb with ease and are strong swimmers. As a family, they are omnivores, but dietary preferences vary among species (the polar bear feeds mainly on seals, the spectacled bear on vegetation, etc.). Though they do not truly hibernate, bears often sleep fitfully through much of the winter. They live 15-30 years in the wild but much longer in captivity. They have been hunted as trophies, for hides, and for food. See also black bear; brown bear; sun bear. African ant bear skunk bear Bear Flag Revolt bear grass bear market black bear brown bear Bryant Bear Great Bear Lake grizzly bear bear cat cat bear polar bear spectacled bear Andean bear sun bear honey bear woolly bear wooly bear ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing Born Max
To support and remove or carry; to convey
Someone who thinks market prices will decline
One who believes prices will move lower
Bears are plantigrade Carnivora, but they live largely on fruit and insects
An investor who believes a stock or the overall market will decline
To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest
One who expects a decline in prices The opposite of a "bull " A news item is considered bearish if it is expected to result in lower prices
One who believes the market is headed lower; also, a downtrending market
{i} large mammal of the family Ursidae; (Securities industry) investor who believes a share or the overall security market will go down
Metaphorically: A brutal, coarse, or morose person
To conduct; to bring; said of persons
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, usually by 20% or more Related: bull
contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
Someone who believes the market will decline
To relate or refer; with on or upon; as, how does this bear on the question? To have a certain meaning, intent, or effect
Someone who believes that many investors in the stock market will lose money <top>
To be situated, as to the point of compass, with respect to something else; as, the land bears N
An investor who thinks the market will fall
General Floor Term One who believes prices will move lower
To possess and use, as power; to exercise
One who believes prices will decrease
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, in the overall market
An investor who sells commodities, securities or futures in anticipation of a fall in prices
Barley; the six-rowed barley or the four-rowed barley, commonly the former Hordeum hexastichon or H
have; "bear a resemblance"; "bear a signature"
by E
Someone who believes that markets will fall
Someone who believes or speculates that a particular security or the securities in a market will decline in value is referred to as a bear
To suffer, as in carrying a burden
With witness, to declare as testimony
To afford; to be to; to supply with
To gain or win
To sustain; to have on (written or inscribed, or as a mark), as, the tablet bears this inscription
take on as one's own the expenses or debts of another person; "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the responsibility"
To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbor To endure; to tolerate; to undergo; to suffer
A bier
One who expects a decline in prices
An investor who believes that prices are going to fall
move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
To carry on, or maintain; to have
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers"
an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
To behave; to conduct
support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
To press; with on or upon, or against
To be in a specific direction from the observer's position
Someone who believes the market will decline (See: Bull)
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
bear a hand
to make haste; to help quickly (used mostly in the imperative)
bear cat
A red panda, Ailurus fulgens
bear claw
A large, sweet croissant
bear claws
plural form of bear claw
bear down
To intensify one's efforts

It's 9:41, 58 degrees, and I'm flunking out. Time to bear down.

bear down
To approach another vessel from windward
bear down
When giving birth, to push
bear down
To press down on someone
bear down on
To approach someone in a very determined way

We were moving slowly up the river as the creature bore down upon us with distended jaws. The long neck was far outstretched, and the four flippers with which it swam were working with powerful strokes, carrying it forward at a rapid pace.

bear false witness
To give an untrue testimony. To lie
bear fruit
To succeed in some task; literally, of a tree or plant bearing fruit; figuratively in relation to any attempted task

Many people had looked but it was unusual to see these searches bearing fruit.

bear hug
in wrestling, a hold with the arms around the opponent
bear hug
in business, a hostile takeover effort in which one firm offers to buy the other firm at a share price too high to refuse
bear hug
any especially large, tight or enthusiastic hug, usually friendly

Granddad scooped up the child in a big bear hug.

bear hugs
plural form of bear hug
bear in mind
remember; consider; note

Bear in mind that I'm not as young as I was, so don't walk so fast.

bear in with
To approach (a ship) nearer
bear market
A stock market where a majority of investors are selling ("bears"), causing overall stock prices to drop
bear off from
To stand further off from (a ship)
bear on
To influence, have an effect on
bear on
To be relevant to

That ruling bears on our application.

bear out
To corroborate, prove, or confirm; to demonstrate; to provide evidence for

It was a promising idea, but the evidence did not bear out their theory.

bear pit
A question and answer forum with a group of politicians
bear pits
plural form of bear pit
bear spread
One of a variety of strategies involving two or more options (or options combined with a position in the underlying stock) that can potentially profit from a fall in the price of the underlying stock
bear the scars
To live with emotional damage caused by past events that cannot be easily forgotten

She still bore the scars of a very conflictive divorce, which made her wary of making any new commitment.

bear up
To sail close to the wind
bear up
To endure hardship cheerfully
bear upon
To influence, have an effect upon
bear upon
To be relevant to

That ruling bears upon our application.

bear walker
An evil sorcerer, specifically one who walks by night in the form of a bear

He told Jim he saw a Bear-walker approaching the house then and there.

bear with
To be patient with

Please bear with me a moment while I connect you to his office.

bear witness
To deliver a testimony, especially as witness

He hesitated to bear witness against them in court for fear of reprisals by the fellons' accomplices.

bear witness
To prove, demonstrate

The dubious state of the whole society bears witness of years of misrule.

bear's breech
Any of two common species of acanthus, Acanthus mollis and, less frequently, Acanthus spinosus
bear's breech
Any species of the genus Acanthus
bear's breech
A species of hogweed, Heracleum sphondylium
bear's breeches
Alternative form of bear's breech
bear's breeches
plural form of bear's breech
bear's garlic
A wild plant related to chives; ramsons, Allium ursinum
bear's-breech
Alternative form of bear's breech
bear-a-hand
make haste!
bear fruit
yield fruit, produce fruit
bear off
To turn away from the wind
bear down
1. To advance in a threatening manner2. To apply maximum effort and concentration

1. The ship bore down on our canoe. 2. If you really bear down, you will finish the task.

bearing
One's posture, demeanor, or manner

She walks with a confident, self-assured bearing.

bearing
A mechanical device that supports another part and/or reduces friction
bearing
The horizontal angle between the direction of an object and that of true north; subject to variation and deviation when taken by a magnetic compass
bearing
Present participle of bear
bearing
Of a beam, column, or other device, carrying weight or load; as, a bearing wall
bearing
(Often in plural: bearings) Direction or relative position
bearish
Resembling or likened to a bear, typically in being rough, surly, or clumsy
bearlike
Having physical or temperamental characteristics like those of a bear
bearlike
Like that of a bear; as, bearlike fur
bore
One who inspires boredom or lack of interest
bore
To make a hole through something
bore
A sudden and rapid flow of tide in certain rivers and estuaries which rolls up as a wave; an eagre
born
Alternative spelling of burn. A stream
some days you get the bear, other days the bear gets you
One cannot always overcome a powerful adversary
bore
to weary by tediousness or dullness
bearing
{i} behavior, deportment, demeanor, manner; way of standing or moving of a person; influence; direction; machine part on which another part turns; relevance, pertinence, relatedness, state of being connected to the current subject; (Architecture) support for a beam or part of a structure
bearing
{s} producing, that yields; designed to support a beam or part of a structure
bearing
If something has a bearing on a situation or event, it is relevant to it. Experts generally agree that diet has an important bearing on your general health My father's achievements really don't have any bearing on what I do. = influence
bearing
Someone's bearing is the way in which they move or stand. She later wrote warmly of his bearing and behaviour
bore
The size of a hole; the interior diameter of a tube or gun barrel; the caliber
bore
A tidal flood which regularly or occasionally rushes into certain rivers of peculiar configuration or location, in one or more waves which present a very abrupt front of considerable height, dangerous to shipping, as at the mouth of the Amazon, in South America, the Hoogly and Indus, in India, and the Tsien- tang, in China
bore
A person or thing that wearies by prolixity or dullness; a tiresome person or affair; any person or thing which causes ennui
bore
Caliber; importance
bearing
{n} the position of a place with respect to another
bore
{n} a hole made by boring, the size of a hole
bore
{v} to make a hole, to push forward or out
born
{a} carried, brought, supported, paid
Born
aborn
bear down
If someone or something bears down on you, they move quickly towards you in a threatening way. A group of half a dozen men entered the pub and bore down on the bar = advance
bear down
to make a rush at or sudden attack upon, as in battle; "he saw Jess charging at him with a pitchfork"
bear down
contract the abdominal muscles during childbirth to ease delivery
bear down
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof"
bear down
pay special attention to; "The lectures bore down on the political background"
bear down
exert full strength; "The pitcher bore down"
bear down
move forward in a threatening manner (e.g., "The cruise ship bore down on our canoe"); use utmost effort and concentration (e.g., "If you really bear down, you will success"); contract the muscles of the abdomen during childbirth in order to facilitate the delivery
bear down
To bear down on something means to push or press downwards with steady pressure. The roof support structure had collapsed and the entire weight was bearing down on the ceiling
bear down
exert a force or cause a strain upon; "This tax bears down on the lower middle class"
bear down on
advance upon, assail against; get to work on, make an exerted effort
bear down on
exert a force with a heavy weight; "The snow bore down on the roof"
bear down on
sail towards another vessel, of a ship
bear in mind
keep in mind, take into account, remember, be aware of
bear in mind
keep in mind
bear on
have an effect upon; "Will the new rules affect me?"
bear on
have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
bear on
press, drive, or impel (someone) to action or completion of an action; "He pushed her to finish her doctorate"
bear on
keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or last; "preserve the peace in the family"; "continue the family tradition"; "Carry on the old traditions"
bear out
If someone or something bears a person out or bears out what that person is saying, they support what that person is saying. Recent studies have borne out claims that certain perfumes can bring about profound psychological changes. = confirm refute
bear out
show to be true, prove correct
bear out
support with evidence or authority or make more certain or confirm; "The stories and claims were born out by the evidence"
bear up
endure, stand up to, hang in there, suffer through; support, reassure
bear up
endure cheerfully; "She bore up under the enormous strain
bear up
endure cheerfully; "She bore up under the enormous strain"
bear upon
have an effect upon; "Will the new rules affect me?"
bear upon
apply to, affect, have an influence on
bear with
If you ask someone to bear with you, you are asking them to be patient. If you'll bear with me, Frank, just let me try to explain
bear with
be patient, endure patiently
bearing
The precise compass direction (in degrees) from your present position to the next waypoint (Readings are selectable in either degrees magnetic or true north)
bearing
The part of the support on which a journal rests and rotates
bearing
the direction or point of the compass in which an object is seen; as, the bearing of the cape was W
bearing
That part of any member of a building which rests upon its supports; as, a lintel or beam may have four inches of bearing upon the wall
bearing
The act, power, or time of producing or giving birth; as, a tree in full bearing; a tree past bearing
bearing
the direction or path along which something moves or along which it lies
bearing
– A surveying term used to designate direction The bearing of a line is the acute horizontal angle between the meridian and the line The meridian is an established line of reference Azimuths are angles measured clockwise from any meridian
bearing
1) The distance that the bearing shoe or seat of a joist or joist girder extends over its masonry, concrete, or steel support 2) A structural support, usually a beam or wall, that is designed by the specifying professional to carry reactions to the foundation
bearing
Purport; meaning; intended significance; aspect
bearing
A measure of direction that a submarine or other vessel is at or is going to turn They are measured in degrees: 0 degrees is north, 90 degrees is east, 180 degrees is south, and 270 degrees is west A bearing of 0-0-0 means that a submarine is pointing at 0 degrees or north Bringing the seaQuest around to bearing 1-9-7 is adjusting the seaQuest to 197 degrees or about south-south-west
bearing
(of a structural member) withstanding a weight or strain
bearing
A hollow metal "donut" that uses balls inside to increase the efficiency of a rotating shaft (like an axle) Highly recommended as the first option part for any kit equipped with bushings, bearings have become a standard accessory in most R/C kits today
bearing
The manner in which one bears or conducts one's self; mien; behavior; carriage
bearing
producing or yielding; "an interest-bearing note"; "fruit-bearing trees
bearing
If you get your bearings or find your bearings, you find out where you are or what you should do next. If you lose your bearings, you do not know where you are or what you should do next. A sightseeing tour of the city is included to help you get your bearings
bearing
(n) A mechanical device designed to transfer radial or axial loads from a shaft while minimizing energy loss due to friction from the rotating shaft Bearings are usually divided into two general categories: plain and rolling contact
bearing
The situation of a distant object, with regard to a ship's position, as on the bow, on the lee quarter, etc
bearing
Any single emblem or charge in an escutcheon or coat of arms commonly in the pl
bearing
The horizontal direction to or from any point, usually measured clockwise from true north (true bearing) magnetic north (magnetic bearing), or some other reference point, through 360°
bearing
Direction or relative position
bearing
Present participle of to bear
bearing
A device that transfers a force to structural supports In a wind generator, bearings allow the Shaft to rotate freely, and allow the machine to Yaw into and out of the wind
bearing
The situation of one object, with respect to another, such situation being supposed to have a connection with the object, or influence upon it, or to be influenced by it; hence, relation; connection
bearing
a direction on the ground or on a map defined by the angle measured from some reference direction: this may be true (geographic) north, magnetic north, or grid north
bearing
Bearings are small metal balls that are placed between moving parts of a machine in order to make them move smoothly and easily over each other. An oil seal was replaced, along with both front wheel bearings. see also ball bearing. In machine construction, a connector (usually a support) that permits the connected members to rotate or to move in a straight line relative to one another. Often one of the members is fixed, and the bearing acts as a support for the moving member. Most bearings support rotating shafts against either transverse (radial) or thrust (axial) loads. To minimize friction, the contacting surfaces in a bearing may be separated by a film of oil or gas; these are sliding bearings (see oil seal). In ball bearings and roller bearings, the surfaces are separated by balls or rollers. ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing
bearing
A system that measures in reference to the cardinal points of a compass in 90 degree quadrants
bearing
a rotating support placed between moving parts to allow them to move easily
bearing
characteristic way of bearing one's body; "stood with good posture"
bearing
If you take a bearing with a compass, you use it to work out the direction in which a particular place lies or in which something is moving. = reading
bearing
A bearing is the point of contact between a turning part and a non-turning part A good bearing assembly has little or no play, and as little friction as possible Major bearings on a bicycle are the headset, the bottom bracket and the hubs There are also bearings in brakes, pedals and freewheels Bearings used in bicycles are usually of the cup-and-cone type, but many newer bicycles use cartridge bearings
bearing
relevant relation or interconnection; "those issues have no bearing on our situation"
bearing
The horizontal angle measured from a point on a line of known direction (usually North) to another line extending from the same point of observation If the angle is measured clockwise from the North it is called bearing East and when measured counter-clockwise it is called bearing West For the mariner's and surveyor's compass, direction is measured in terms of the quadrant, and is never greater than 90° Bearings can be measured from true North, grid North or magnetic North The terms bearing and heading have the same definition, except bearing should refer to a fixed position, whereas, heading refers to the direction in which an object moves
bearing
Relevance; a relationship or connection
bearing
The device on which the headstock (and hence the whole bell assembly) turns about its gudgeon pins Two kinds of bearings are commonly used for bells: ball bearings and plain bearings
bearing
The part of an axle or shaft in contact with its support, collar, or boxing; the journal
bearing
Compass direction, usually expressed in degrees, from the ship to a particular destination or objective
bearing
producing or yielding; "an interest-bearing note"; "fruit-bearing trees"
bearing
The horizontal direction of an object or point, usually measured clockwise from a reference line or direction through 360°
bearing
Improperly, the unsupported span; as, the beam has twenty feet of bearing between its supports
bearing
The portion of a support on which anything rests
bearing
The line of flotation of a vessel when properly trimmed with cargo or ballast
bearing
A support or guide by means of which a moving part such as a shaft or axle is positioned with respect to the other parts of a mechanism
bearing
the direction of travel as indicated by the compass
bearing
heraldry consisting of a design or image depicted on a shield
bearing
The direction of an object expressed either as a true bearing as shown on the chart, or as a bearing relative to the heading of the boat
bearing
A direction on the ground or on a map, defined by the angle measured from some reference direction: this may be true (geographic) North, magnetic North, or grid North Used also to refer to a compass on which the movable dial (used to read direction) is numbered as four 90º quadrants where N=0, 5=0, E=90, W=90 See also azimuth
bearing
The direction from one location to another location given as a reading in degrees
bearing
The widest part of a vessel below the plank-sheer
bearing
Patient endurance; suffering without complaint
bear