state

listen to the pronunciation of state
İngilizce - Türkçe
eyalet

Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet vardır. - There are fifty states in the United States.

Minnesota'nın eyalet kuşu sivrisinektir. - Minnesota's state bird is the mosquito.

(Hukuk) devlet

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor? - Which language is spoken in the United States of America?

bildirmek
durum

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

Bugünkü durumundan memnundur. - He is content with his present state.

{f} ifade etmek

Kendi görüşlerinizi ifade etmekte özgürsünüz. - You are at liberty to state your own views.

{i} hal

Hokkaido kısmı hâlâ doğal durumunda duruyor. - Part of Hokkaido still remains in its natural state.

Amerikan hükümeti olağanüstü hal ilan etti. - The American Government declared a state of emergency.

{f} açıklamak
haleti ruhiye
eyale

Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet vardır. - There are fifty states in the United States.

Minnesota'nın eyalet kuşu sivrisinektir. - Minnesota's state bird is the mosquito.

işletme durumu
il
durum, vaziyet, hal: state of war savaş hali. the state of his health onun sağlık durumu. a state of emergency acil bir durum. in an
perese
{i} konum

Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur. - Paradoxically, the President of Turkey is the de jure head of state but has no legal role in government.

{i} evre
debdebe
vaziyet
ayıtmak
tantana
yağday
ihtişam
heyecan

Tom çok heyecanlı bir durumdaydı. - Tom was in a very agitated state.

stres
belirtmek

Onun bir dahi olduğunu belirtmek abartı değildir. - It's not an exaggeration to state that he is a genius.

mevki
görkem

O görkemli bir adamdı. - He was a stately man.

Bir hükümet görevlisinin görkemli malikanesi yağmalanmış. - A government official's stately mansion was looted.

{i} şart
{s} devlete ait
{i} alem
{s} özel

ABD'nin özel kolejleri ve üniversiteleri özerktir. - The private colleges and universities of the United States are autonomous.

{i} koşul
{f} söylemek
{i} kitabın en güzel baskısı
belirt

O, konuyu açıkça belirtmiştir. - He clearly stated that point.

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

tantana/devlet/durum
{f} ifade etmek, söylemek, bildirmek, beyan etmek; belirtmek
(Tıp) Durum, hal, status
{i} tören
{s} resmi

Tanzanya Cumhurbaşkanı, karısıyla birlikte 1998 yılında Finlandiya'ya resmi bir ziyaretteydi. - The president of Tanzania was on a state visit to Finland in 1998 together with his wife.

Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir. - Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942.

beyan etmek
{s} tek kişilik
{f} belirlemek

Radyasyon sızıntısının durumunu ve güvenliğini belirlemek zordur. - It is difficult to determine the state and safety of the radiation leakage.

{f} saptamak
{f} bilgi vermek
{i} 1. durum, vaziyet, hal: state of war savaş hali. the state of his health onun sağlık durumu. a state of emergency acil bir durum. in an
bölge

Bayoular Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki körfez kıyısı bölgelerinde yaygındırlar. - Bayous are common in Gulf Coast areas of the southern United States of America.

Anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kanal bölgesi verdi. - The treaty gave the United States a canal zone.

ülke

O ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile diplomatik ilişkileri kesti. - That country broke off diplomatic relations with the United States.

Amerika Birleşik Devletleri demokratik bir ülkedir. - The United States of America is a democratic country.

(Ticaret) anlatmak
(Tıp) stat

Staten Island, New York'un beş bölgesinden biridir. - Staten Island is one of the five boroughs of New York.

Empire State Building'in yüksekliği nedir? - What's the height of the Empire State Building?

demek
devletli
düvel
stated
{s} belirtilmiş
state of affairs
gidişat
state boarding school
Devlet parasız yatılı okulu
state citizenship
Devlet vatandaşlığı
state contingent
Duruma bağlı olan
state-of-the art
(Antika) En ileri teknoloji
state capital
eyalet başkenti
state farm
devlet çiftliği
state function
(Kimya) hal fonksiyonu
state house
hükümet binası
state loans
(Ticaret) devlet borçları
state of mind
halet-i ruhiye
state road
devlet karayolu
state visit
(Politika, Siyaset) resmi ziyaret
state ınstitute of statistics
(Ticaret) devlet istatistik enstitüsü
state-of-the art
İleri teknoloji ile üretilmiş
state/province
(Bilgisayar) eyalet/il
state/province
(Bilgisayar) eyalet
state/province
(Bilgisayar) il
state/region
(Bilgisayar) eyalet/bölge
State Conservatory
Devlet Konservatuarı
State Economic Enterprises
Kamu iktisadi Teşebbüsleri
State Employees Pension Fund
Emekli Sandığı
State Security Court
Devlet Güvenlik Mahkemesi
state bank
devlet bankası
state bank
eyalet bankası
state bond
devlet tahvili
state boundary
eyalet sınırı
state capitalism
devlet kapitalizmi
state hospital
devlet hastanesi
state monopoly
devlet tekeli
state of aggregation
yığışım hali
state of distress
tehlikeli durum
state of distress
çekinceli durum
state of emergency
sıkıyönetim
state of emergency
olağanüstü hal
state of equilibrium
denge yağdayı
state of equilibrium
denge hali
state of mind
ruh hali

Bu, içinde bulunacak bir adam için tehlikeli bir ruh halidir. - This is a dangerous state of mind for a man to be in.

state of war
savaş hali
state owned
hükümete ait
state planning organization
devlet planlama teşkilatı
state transition matrix
durum geçiş matrisi
state administration
Devlet idaresi
state as a dogma
bir doğma olarak devlet
state as true; declare
doğru olarak devlet; ilan
state assessments
devlet değerlendirmeler
state benefit
devlet yardımı
state coffers
Devlet Hazinesi

This tax is a means of getting additional revenue into the state`s coffers.

state college
devlet kolej
state economic enterprises
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
state enrolled nurse
devlet hemşire alındı
state for
devlet
state grant
devlet bursu

Danish students are demonstrating against proposals to cut the period of university state grants from six to four years.

state in southeast india
Güneydoğu'daki devlet ındia
state institute of statistics
Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
state media
Resmi kaynaklar, resmi basın
state of being a virgin
olma durumu bakire
state of exception
Âcil hâl, olağanüstü hâl, sıkıyönetim hâli, istisnâi hâl
state of the union
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı nin her yıl kongreye yaptığı ülkenin durumu, gelecek yılın planları ve milli önceliklerle ilgili konuşma

It is no accident that this happened just days after George Bush told the American people in his State of the Union address that all was going well in Iraq since the US surge.

state of the union address
ABD'de Amerikan başkanının yılda bir kez yaptığı ulusa sesleniş konuşması
state office
devlet ofisi
state official
devletin resmi
state policy
Devlet politikası
state principle
devletçilik ilkesi
state regime
devlet rejimi
state religion
devlet dini
state school
Devlet okulu, özel olmayan okul
state the obvious
zaten bilineni dile getirmek
state variable
durum değişkeni
state-owned
Devlete ait, devlet mali
state-owned company
devlet şirketi
state-propelled
Devlet tarafından ileri sürülen, devlet tarafından ortaya konulan
state-run
Devlet tarafından işletilen
state-space
Durum uzayı
state-sponsored
Devlet destekli
States
paye
States
Amerika

Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor? - Which language is spoken in the United States of America?

1860'ta Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçildi. - In 1860, Lincoln was elected President of the United States.

state of mind
ruhsal durum

Berbat ruhsal durumum beni çıldırttı. - My poor state of mind made me distraught.

Dan, Linda'nın ruhsal durumu hakkında endişeliydi. - Dan was worried about Linda's state of mind.

stated
açıklanmış
statelessness
vatansızlık
state of affairs
(Ticaret) hikaye
states
düvel
the state
devlet

O, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüdü lâkin onun ana dili Japonca. - He was raised in the States, but his mother tongue is Japanese.

Devlet ilaç politikalarında reform yapacak. - The state is going to reform its drug policies.

stated
{s} belirtilen

Belirtilen fiyat işçilik ücretini içermez. - The stated price does not include labor charges.

Belirtilen tarihe kadar işi bitirmek zorundaydım. - I had to finish the job by the stated date.

stated
muntazam
stated
düzenli
stated
{f} belirt

Oğlan hoşlandığı kıza bir buket gül vereceğini, onunla konuşacağını ve onu bir kahve içmeye davet edeceğini belirtti. - The boy stated that he would give a bouquet of roses to the girl that he liked, talk with her, and invite her to have a coffee.

O, konuyu açıkça belirtmiştir. - He clearly stated that point.

stated
belirli
stated
{s} belli
stated
muayyen
stateless
vatansız
stateless
yurtsuz
stately
soylulara ait
stately
debdebeli
stately
görkemli

O görkemli bir adamdı. - He was a stately man.

Bir hükümet görevlisinin görkemli malikanesi yağmalanmış. - A government official's stately mansion was looted.

stately
tantanalı
stating
{f} belirt

Tom sadece bir gerçeği belirtiyordu. - Tom was merely stating a fact.

Giriş bölümünde, yazar aşağıda gösterildiği gibi belirtiyor. - In the introduction, the author is stating as follows.

stating
{i} belirtme
state of nature
Doğal hal, yabanıl hal
stated
belirlenmiş
stated
{s} kayıtlı
states
devletler

1860'ta Lincoln, Birleşik Devletler başkanlığına seçildi. - In 1860, Lincoln was elected President of the United States.

Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. - Washington is the capital of the United States.

stating
belirterek
the Department of State/the State Department
Dışişleri Bakanlığı
State Department
Dışişleri Bakanlığı
States
{i} amerika birleşik devletleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor? - Which language is spoken in the United States of America?

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'dir. - The capital of the United States of America is Washington, D.C.

States
sınıf
States
derece
statable
beyan edilebilir
state of affairs
vaziyet
state of affairs
şartlar
state of affairs
koşullar
state of affairs
durum

Böyle bir duruma göz yummayacağım. - I will not tolerate such a state of affairs.

Bu duruma nasıl göz yumabilirsin? - How can you tolerate this state of affairs?

state of affairs
işlerin durumu
state school
İng. devlet okulu
state school
(Eğitim) mahalle okulu
stated
kaydedilmi
stated
ifade edilmiş
stateless
haymatlos
stateless
{s} ülkesiz
stateless
uyruksuz
stateless
tabiiyetsiz
statelessness
haymatlosluk
statelessness
tabiiyetsizlik
stately
{s} heybetli
stately
{s} yüksek
stately
{s} yüce
stately
{s} haşmetli
stately
gösterişli statelinesshaşmetli olma
stately
ağırbaşlı/görkemli
stately
{s} muhteşem
the state
devlet baba
İngilizce - İngilizce
State University, as the shortened form of any public university name
The physical property of matter as solid, liquid, gas or plasma
A society larger than a tribe. A society large enough to form a state in the sense of a government
To make known

State your intentions.

an element of the range of the random variables that define a random process
The stable condition of a processor during a particular clock cycle

In the fetch state, the address of the next instruction is placed on the address bus.

To declare to be a fact

He stated that he was willing to help.

Any sovereign polity. A government

Never do anything against conscience even if the state demands it.

The values of all parameters at some point in a computation

A debugger can show the state of a program at any breakpoint.

A condition

A state of emergency.

The set of all parameters relevant to a computation

The state here includes a set containing all names seen so far.

A political division of a federation retaining a degree of autonomy, for example one of the fifty United States. See also Province
Pomp, ceremony, or dignity

The President's body will lie in state at the Capitol.

express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name
the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation; "his state is in the deep south"
{v} to represent, propose, settle, regulate
{n} a condition, grandeur, pomp, a kingdom or republic, civil power, body of a nation
A state occasion is a formal one involving the head of a country. The president of Czechoslovakia is in Washington on a state visit
You can refer to countries as states, particularly when you are discussing politics. Some weeks ago I recommended to EU member states that we should have discussions with the Americans
the way something is with respect to its main attributes; "the current state of knowledge"; "his state of health"; "in a weak financial state"
Stately
the federal department in the UnitedStates that sets and maintains foreign policies; "the Department of State was created in 1789"
A state of a print includes all the impressions pulled without any change being made to the matrix A first state print is one of the first group of impressions pulled Different states of a print can reflect intentional or accidental changes to the matrix States of a print should be distinguished from editions of a print There can be several editions of a print which are the same state, and there can be several states of a print in the same edition
You can refer to the government of a country as the state. The state does not collect enough revenue to cover its expenditure
A political body, or body politic; the whole body of people who are united one government, whatever may be the form of the government; a nation
A well-defined condition of an item For example, a connection has seven states, including unallocated, allocated, connected, and needing data Certain operations can be done only when an item is in a particular state For example, a connection can be freed only when it is in an allocated state and not, for example, when it is in a connected state
A verb which refers to something which is either true or false, and which is not something the subject does Examples include: I live in Spain I've got a car I am English Some verbs, such as work, can refer to both states and actions He works in a factory He's working in the kichen Se also action
Objects are said to possess state The current state of an object is represented by the combined values of its attributes Protecting the state of an object from inappropriate inspection or modification is an important aspect of class design and we recommend the use of accessor methods and mutator methods to facilitate attribute protection and integrity The design of a class is often an attempt to model the states of objects in the real-world Unless there is a good match between the data types available in the language and the states to be modeled, class design may be complex An important principle in class design is to ensure that an object is never put into an inconsistent state by responding to a message
Your 'state' is generally taken to refer to your 'state of mind', as in "Are you in the right state to deliver a powerful presentation?" In that particular instance, being in the right state might include having resources to hand such as confidence, assertiveness, knowledge of your subject, sensory acuity in regard to your audience's actions, and so on
Some large countries such as the USA are divided into smaller areas called states. Leaders of the Southern states are meeting in Louisville
The principal persons in a government
the territory occupied by a nation; "he returned to the land of his birth"; "he visited several European countries"
State industries or organizations are financed and organized by the government rather than private companies. reform of the state social-security system. see state school
A political subdivision of the United States of America
the condition of something, i e its arrangement or configuration The state of a computer, for example, describes what it is currently doing, i e which applications are running, and the states of those applications The state of an application refers to how it has been adjusted, its layout, what options and parameters are in effect, the states of its constituent objects, etc
One stage in the progress toward completion of the plate Any impression that shows additional work on the plate is another state Some artists (Rembrandt and Degas, for example) produced numerous states, each of which can stand on its own
A statement; also, a document containing a statement
any of the several States of the United States, the District of Columbia, Puerto Rico, any territory or possession of the United States, or any instrumentality of a State, including State institutions of higher education and hospitals, but not including the governments of the political subdivisions of the State
indicate through a symbol, formula, etc ; "Can you express this distance in kilometers?"
The bodies that constitute the legislature of a country; as, the States-general of Holland
To set; to settle; to establish
a state of depression or agitation; "he was in such a state you just couldn't reason with him"
Name of the state in which the federal district is located
In the classification, "state" refers to the level of government that has the authority for the delivery of services and is distinguished from "local "
A two-letter state abbreviation (United States plus Puerto Rico and territories) used to indicate the distribution of the mortgages in the pool
A chair with a canopy above it, often standing on a dais; a seat of dignity; also, the canopy itself
Belonging to the state, or body politic; public
The State of a djinn consists of the values of all of its variables that need to be saved to keep the djinn persistent A djinn's state is stored when it is frozen, and it is restored when the djinn is thawed
Any body of men united by profession, or constituting a community of a particular character; as, the civil and ecclesiastical states, or the lords spiritual and temporal and the commons, in Great Britain
means a State of the United States, the District of Columbia, Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, American Samoa, or any other territory or possession of the United States
the way something is with respect to its main attributes; "the current state of knowledge"; "his state of health"; "in a weak financial state" a politically organized body of people under a single government; "the state has elected a new president"; "African nations"; "students who had come to the nation's capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an industrialized land" the group of people comprising the government of a sovereign state; "the state has lowered its income tax" the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation; "his state is in the deep south" a state of depression or agitation; "he was in such a state you just couldn't reason with him" express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name
To express the particulars of; to set down in detail or in gross; to represent fully in words; to narrate; to recite; as, to state the facts of a case, one's opinion, etc
Condition of prosperity or grandeur; wealthy or prosperous circumstances; social importance
A specimen of a book that is distingishable from other copies apparently of the same edition, or printing, by some relatively minor change(s) in text, materials or format This change, such as the correction of a misspelled word, or change in binding material may be a point of issue
shall have the meaning provided in section 102(a)(2) of the Act (The above streamlined text replaced the following language: means any State of the United States, or an instrumentality thereof approved by the Governor; and the Commonwealth of Puerto Rico )
{s} governmental, bureaucratic; majestic, dignified
A form of government which is not monarchial, as a republic
If you state something, you say or write it in a formal or definite way. Clearly state your address and telephone number The police report stated that he was arrested for allegedly assaulting his wife `Our relationship is totally platonic,' she stated Buyers who do not apply within the stated period can lose their deposits. see also head of state, nation state, police state, welfare state
A set of attributes representing the properties of a component at some point in time
Rank; condition; quality; as, the state of honor
per capita and foundation program entitlements, revenue from other state-funded programs, and revenue from other state agencies State revenue also includes Teacher Retirement System benefits paid by the State of Texas on behalf of employees in the district For both the revenue and expenditures sections of the AEIS report, a footnote indicates the amount budgeted by each district for this particular object code This footnote does not apply to Charter Schools (5800); and
A person of high rank
State department of health involved with a program Note: Search results are sorted by state as the default, and you can limit your searches to one or a few states
Estate, n
Cf
A term used to describe a print that shows work in a particular state of development or to distinguish between editions of the same or closely related images such as State I, State II, State III, etc During the proofing process, an artist will view as number of different proofs Occasionally, several proofs will appeal to the artist for different aesthetic reasons or he may wish to print one edition of a particular proof and then make additions or deletions and print a second edition In such cases, the first edition printed is designated State I, the second edition State II, and so on
(chemistry) the three traditional states of matter are solids (fixed shape and volume) and liquids (fixed volume and shaped by the container) and gases (filling the container); "the solid state of water is called ice"
Appearance of grandeur or dignity; pomp
For the purpose of this Plan and as defined under P L 93-288, any State of the United States, the District of Columbia, Puerto Rico, the Virgin Island, Guam, American Samoa, the Trust Territory of the Pacific Islands, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, the Federated States of Micronesia, or the Republic of the Marshall Islands (FEMA 229)
a politically organized body of people under a single government; "the state has elected a new president"; "African nations"; "students who had come to the nation's capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an industrialized land"
State of the Union
The State of the Union address, an annual event in which a president of the United States reports the status of the country, normally to a joint session of the United States Congress
State secret
Alternative form of state secret
state capital
The capital city of any state, of the United States of America. Note that this is almost never used to mean the capital of a European country
state capitals
plural form of state capital
state flower
in the United States, the flower officially associated with each state
state house
A state (one of the fifty United States) legislature, or government generally, or the building that houses it
state houses
plural form of state house
state machine
A formalism for describing computation, consisting of a set of states and a transition function describing when to move from one state to another

This algorithm will produce a state machine for parsing a given context-free grammar.

state of affairs
A specific situation; a set of circumstances

His uncooperative attitude creates a difficult state of affairs for all of us.

state of being
As opposed to mental condition (state of mind), the overall physical condition of a person
state of being
Regarding a person's physical condition
state of beingness
The quality of state of being
state of emergency
A government decree that a particular situation requires the implementation of pre-arranged responses on a large scale
state of emergency
The status quo following such declaration
state of matter
Any of the different phases of matter whose properties are dependent on the motions and forces of the molecules of which they are composed
state of mind
The psychological state of someone's cognitive processes at a certain time; the condition or character of a person's thoughts or feelings
state of the art
At the highest level of development at a particular time; cutting-edge

state-of-the-art technology.

state of the art
The highest level of technical development at a particular time
state of the art
The condition of scientific or technical knowledge at the time of product manufacture or patent application
state secret
Information which pertains to the affairs of a country and access to which is restricted by the government

Zimbabwean prosecutors have charged four men including top figures from President Robert Mugabe's party with selling state secrets to foreign agents.

state space
A mathematical model of a physical system as a set of input, output and state variables related by first-order differential equations
state variable
A variable that describes the state of a dynamical system
state-of-the-art
Alternative form of state of the art
state government
the government of a state in the United States
state of the art
at the most advanced stage of development
state-of-the-art
Any computer you can't afford
state charter school
Charter schools are primary or secondary schools that receive public money (and like other schools, may also receive private donations) but are not subject to some of the rules, regulations, and statutes that apply to other public schools in exchange for some type of accountability for producing certain results, which are set forth in each school's charter
state of emergency
A situation of national danger or disaster in which a government suspends normal constitutional procedures
state of exception
A concept in the legal theory of Carl Schmitt, similar to a state of emergency, but based in the sovereign's ability to transcend the rule of law for public good
state of nature
1. a wild primitive state untouched by civilization; "he lived in the wild"(synonym) wild, natural state
state of the union address
(Also State of the Union message): A yearly address delivered in January by the President of the US to Congress, giving the administration's view of the state of the nation and plans for legislation
state of the union address
The State of the Union is an annual address presented by the President of the United States to the United States Congress. The address not only reports on the condition of the nation but also allows the president to outline his legislative agenda (for which he needs the cooperation of Congress) and his national priorities
stated
Simple past tense and past participle of state
stateless
Of a system or protocol, such that it does not keep a persistent state between transactions

A stateless server treats each request independently.

stately
Of movement: dignified; deliberate, unhurried

And much as they welcome his promise to repeal “don’t ask, don’t tell”, they are dismayed by the stately pace and bungled tactics of his attempts to do so.

stately
In a stately manner
stately
Imposing; grand, impressive
stately
Of people: regal, dignified; worthy of respect
stating
Present participle of state
stately
{a} with or in state, majestically, proudly
stately
{a} august, pompous, lofty, elevated, proud
State Department
In the United States, the State Department is the government department that is concerned with foreign affairs. Officials at the State Department say the issue is urgent. a senior State Department official. the State Department the US government department that deals with anything connected with foreign countries
State Department
Department of State, United States federal government office that determines and implements foreign policies
States
{i} USA, United States of America, the States
States
an informal name for the United States of America
statable
{s} capable of being stated, capable of being said or expressed
statable
That can be stated; as, a statablegrievance; the question at issue is statable
state department
a department of government in one of the 50 states
state department
the federal department in the UnitedStates that sets and maintains foreign policies; "the Department of State was created in 1789"
state of affairs
{i} way of things, face of matters, description of the happenings, what is going on
state of affairs
the general state of things; the combination of circumstances at a given time; "the present international situation is dangerous"; "wondered how such a state of affairs had come about"; "eternal truths will be neither true nor eternal unless they have fresh meaning for every new social situation"- Franklin D Roosevelt
state of affairs
If you refer to a particular state of affairs, you mean the general situation and circumstances connected with someone or something. This state of affairs cannot continue for too long, if parliament is to recover
state of mind
the state of a person's cognitive processes
state of mind
Your state of mind is your mood or mental state at a particular time. I want you to get into a whole new state of mind
state of mind
mood, atmosphere, temperament, overall feeling
state of mind
a temporary psychological state
state of nature
a wild primitive state untouched by civilization; "he lived in the wild"
state run
operated by a state, managed by a national or regional government agency
state school
(British) public school, school which is under the supervision of the state
state school
A state school is a school that is controlled and funded by the government or a local authority, and which children can attend without having to pay
stated
past of state
stated
{s} said, expressed verbally or in writing; settled, fixed
stated
Settled; established; fixed
stated
Recurring at regular time; not occasional; as, stated preaching; stated business hours
stated
declared as fact; explicitly stated
statedly
At stated times; regularly
stateless
a property of the Web's Hypertext 'transport Protocol (HTTP) referring to the fact that every request made by a Web browser for a particular Web document opens a new connection on a Web server that is immediately closed after the document is returned This means that the server cannot maintain state information about successive requests from the same browser
stateless
{s} lacking citizenship, lacking nationality; having no state
stateless
Of or pertaining to a system or process that participates in activity without monitoring all details of its state See also stateful
stateless
without a state or nationality, not subject to any state
stateless
referring to a system or protocol which does not keep a persistent state between transactions
stateless
A person who is stateless is not a citizen of any country and therefore has no nationality. If I went back I'd be a stateless person. not officially being a citizen of any country
stateless
Application Integrator component instances that are removed from the instance pool and dedicated to a client application only for the duration of the method call Compare with stateful
stateless
without nationality or citizenship; "stateless persons"
stateless
Having no nationality
stateless
A server is said to be stateless if it treats each request as an independent transaction, unrelated to any previous request This simplifies the design because such a server need not allocate storage to deal with conversations in progress or worry about freeing itself if a client dissappears in mid-transaction A disadvantage is that extra information may be needed in each request and this must be re-interpreted each time By contrast, a traditional FTP server conducts an interactive session with the client A request to the server for a file can assume that the user has been authenticated and that the current directory and transfer mode have been set
stateless
Without state or pomp
statelessness
The property of being stateless
statelessness
{i} lack of statehood; condition of being without citizenship, condition of having no nationality
stately
Something or someone that is stately is impressive and graceful or dignified. Instead of moving at his usual stately pace, he was almost running
stately
{s} grand, magnificent, dignified, imposing, majestic
stately
Evincing state or dignity; lofty; majestic; grand; as, statelymanners; a stately gait
stately
of size and dignity suggestive of a statue
stately
impressive in appearance; "a baronial mansion"; "an imposing residence"; "a noble tree"; "severe-looking policemen sat astride noble horses"; "stately columns"
stately
In a regal manner; worthy of respect
stately
Majestically; loftily
stately
refined or imposing in manner or appearance; befitting a royal court; "a courtly gentleman"
states
The set of states for a system characterizes the system's behavior and possible configurations
states
Numbers used to describe the present state of a system The estimates of the states for pulse are calculated from the state estimates for pulse and the measurements for pulse Examples of states are the horizontal position and angle of the beam at a point, the beam energy, the energy spread, and an estimate of the present magnetic field of a corrector
states
plural of state
states
changes or corrections made by the artist that after a serigraph plate Each plate change constitutes a new "state"
states
Health care delivered across one or more states
states
Fifty states plus the District of Columbia Outlying terrorities are often treated as states for statistical purposes
states
third-person singular of state
states
Sn - A state describes what action will be produced by a stated input Denoted by Sn where n stands for any number (default 1) and is located after the state set is defined and before each statement is made
stating
statement
stating
The act of one who states anything; statement; as, the statingof one's opinions
state