receive

listen to the pronunciation of receive
İngilizce - Türkçe
{f} teslim almak
almak

Eğer mümkünse, ben dava ile ilgili yeni bilgiler almak istiyorum. - If possible, I'd like to receive new information about the case.

Mümkünse, bir cevap almak isterim. - If possible, I'd like to receive an answer.

{f} kabul etmek

Tom henüz ziyaretçi kabul etmek için hazır değil. - Tom isn't yet ready to receive visitors.

{f} çekmek (yayın)
{f} ağırlamak

Noel Baba, Noel için bir kız arkadaş ağırlamak istiyorum. - Santa Claus, I want to receive a girlfriend for Christmas.

{f} almak: He received the report on time. Raporu zamanında aldı
(Bilgisayar) alış
al
tesellüm etmek
karşılamak
ev sahipliği yapmak
ahzetmek
karşılamak (haber vb)
-e uğramak
taşımak
maruz kalmak
konuk kabul etmek
içine almak
evine almak
kabul et/al
{f} uğramak
{f} karşılamak (haber vb.)
{f} aşai rabbani ayininde ekmek ve şarap almak
{f} parasını almak
{f} evsahipliği yapmak
{f} kabul etmek: He is not receiving visitors today. Bugün ziyaretçi kabul
receiving line teşrifatçılar
(fiil) almak, teslim almak, kabul etmek, çekmek (yayın), parasını almak, karşılamak (haber vb.), uğramak, kaldırmak, başına gelmek, ağırlamak, evsahipliği yapmak, aşai rabbani ayininde ekmek ve şarap almak
{f} başına gelmek
{f} kaldırmak
haber almak
(Ticaret) tahsil etmek
konuk etmek
anlamak
mesaj almak
eline ulaşmak
receiving
{i} alış
receive a bye
(Spor) bay geçmek
receive a bye
(Spor) bir üst tura pas geçmek
receive a call
bir çağrı almak
receive a cargo
(Ticaret) yük almak
receive a certificate
sertifika almak
receive a chequebook
çek defteri almak
receive a confirmation
teyit almak
receive a gift
hediye almak
receive a link
link almak
receive a mail
posta almak
receive a nasty blow
ağır bir darbe yemek
receive a nasty blow
acı bir darbe yemek
receive a notice
(Ticaret) tebellüğ etmek
receive a notification
(Ticaret) tebellüğ etmek
receive a number
numara almak
receive a pension
emekli maaşı almak
receive a present
hediye almak
receive a prize
ödül almak
receive a proposal
evlenme teklifi almak
receive a proposal
evlilik teklifi almak
receive a result
sonuç elde etmek
receive a share
pay almak
receive a stroke of luck
(Argo) şans yakalamak
receive a treatment
tedavi görmek
receive a treatment
(Tıp) tedavi almak
receive a treatment
tedavi geçirmek
receive advance
avans almak
receive advice on
tavsiye almak
receive aid
yardım almak
receive all
(Bilgisayar) tümünü al
receive an answer
cevap almak
receive an award
ödül almak
receive an email
email almak
receive an invitation
davetiye almak
receive an order
sipariş almak
receive and collect
(Kanun) ahzu kapza
receive and collect
(Kanun) ahzu kabza
receive answer
yanıt almak
receive applause
alkış toplamak
receive appreciation
beğeni kazanmak
receive attention
alaka görmek
receive benefit
fayda elde etmek
receive broad acceptance
geniş kabul görmek
receive buffer
(Bilgisayar) alış arabelleği
receive buffer
(Bilgisayar) alış yastıkbelleği
receive buffers
(Bilgisayar) alış arabellekleri
receive call
(Bilgisayar) çağrı al
receive cargo
kargoyu almak
receive certificate
ruhsat almak
receive complaint
şikayet almak
receive consultancy
danışmanlık almak
receive credit
kredi almak
receive death threat
ölüm tehdidi almak
receive death threat
ölüm tehditi almak
receive death threats
ölüm tehditleri almak
receive decent education
iyi eğitim almak
receive diploma
diploma almak
receive discount
indirim almak
receive dole money
(Ticaret) işsizlik tazminatı almak
receive education
öğrenim görmek
receive education
eğitim almak
receive education
eğitim görmek
receive errors
(Bilgisayar) alma hataları
receive failed
(Bilgisayar) alma başarısız
receive fax
(Bilgisayar) faks al
receive feedback
geri bildirim almak
receive file
(Bilgisayar) alma dosyası
receive filename
(Bilgisayar) alınacak dosya adı
receive frames
(Bilgisayar) alınan çerçeve
receive fund
(Ticaret) fon almak
receive fund
(Ticaret) kaynak almak
receive fund
kaynak sağlamak
receive good education
iyi eğitim almak
receive good news
iyi haberler almak
receive help
yardım almak
receive imprisonment
hapis cezası almak
receive instruction
talimat almak
receive into the work
çalışmaya almak
receive journal
(Bilgisayar) günlük al
receive kindness
iyilik görmek
receive light
ışık almak (oda vb)
receive loan
(Ticaret) kredi çekmek
receive medal
madalya almak
receive medication
ilaç içmek
receive message
(Bilgisayar) ileti al
receive negative energy
negatif enerji almak
receive news
haber almak
receive one's approval
onayını almak
receive one's approval
rıza almak
receive one's approval
rızasını almak
receive one's deserts
(deyim) layığını bulmak
receive one's deserts
(deyim) cezasını çekmek
receive one's deserts
(deyim) cezasını bulmak
receive one's salary
maaşını almak
receive one's share
payını almak
receive one's share
payına düşeni almak
receive only printer
(Bilgisayar) salt alış yazıcısı
receive orders
emir almak
receive oxygen
oksijen almak
receive password
şifre almak
receive positive energy
pozitif enerji almak
receive power
(Bilgisayar) alış gücü
receive private tuition
özel ders almak
receive rain
yağış almak
receive report
rapor almak
receive reward
ödül almak
receive salary
maaş almak
receive sentence
mahkum edilmek
receive sexual pleasure
cinsel zevk almak
receive somebody
kabul etmek
receive support
yardım almak
receive support
destek almak
receive tender
(Politika, Siyaset) teklif almak
receive text
(Bilgisayar) metin al
receive the nobel prize
nobel ödülü almak
receive the rent
(Ticaret) kirayı almak
receive through
yoluyla almak
receive thumbs up
tam not almak
receive training
eğitim almak
receive training
eğitim görmek
receive visa
vize almak
receive vote
oy almak
receive wide acceptance
geniş kabul görmek
receive window
(Bilgisayar) alma penceresi
receive with open arms
kucak açmak
receive wound
yara almak
receive mode
alıcı modu
receive operation
alım işlemi
receive sensitivity
alış duyarlılığı
receive test
alış testi
receive transmit
alıcı verici
receive tuning
alıcı ayarı
receive a bouquet
bir buket alabilirsiniz
receive address
adresi almak
receive emphasis
Vurgulanmak
receive goodness
iyilik bulmak
receive opinion
görüş almak
receive praise
Övgü almak, övülmek

Another design he made received praise and was loved.

receive with a grain of salt
inanmayarak almak
receive/win a vote of confidence
güvenoyu almak
receive a blow
yumruk yemek
receive a good education
iyi bir eğitim görmek
receive a letter
bir mektup almak
receive buffer
alis yastikbellegi
receive clock; regional coordinator; Reserve Component;river current
(Askeri) alış saati; bölge koordinatörü; İhtiyat Unsuru; nehir akıntısı
receive data
(Askeri) alış bilgisi
receive file
Alma Dosyas
receive only
(Askeri) salt alış
receive only terminal
salt alici ucbirim
receive power
alis gucu
receive/win a vote of
güvenoyu almak
received
kabul edilen
received
{s} kabul edilmiş
receiving
(Ticaret) tahsilat
collect and receive
(Kanun) ahzu kabza
received
(Bilgisayar) alma tarihi
received
(Bilgisayar) alınan

Aile üyelerinin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı. - The members of the family had grave doubts regarding the explanation they received from the army.

Ailenin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı. - The family had grave doubts regarding the explanation it received from the army.

received
(Bilgisayar) alındı

Mektubumuzun alındığı bildirimini aldık. - We received an acknowledgement of our letter.

received
(Bilgisayar) alma

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

O kadar fakir doğdu ki hiç okul eğitimi almadı. - He was born so poor that he received hardly any school education.

received
(Bilgisayar) gelen
received
(Ticaret) cari
receiving
(Bilgisayar) alınıyor
receiving
(Bilgisayar) alıyor

Hastanede tedavi alıyorum. - I am receiving treatment at the hospital.

Sonuç olarak, daha fazla kadın eşit işi alıyor. - As a result, more women are receiving equal work.

receiving
(Bilgisayar) alınan
receiving
karşılama

Ben iyi bir karşılama almaktan emindim. - I was sure of receiving a good welcome.

receiving
resepsiyon
receiving
rutubet
receiving
(Ticaret) mal kabul
send receive
(Bilgisayar) gönder ve al
send/receive
(Bilgisayar) gönder/al
you receive
(Bilgisayar) aldığınız
received
geçer
received
kabul et/al
receiving
alma

Sizden tatminkar bir yanıt almayı dört gözle bekliyorum. - I'm looking forward to receiving a favorable answer from you.

Bir sadist acı vermekten; bir mazoşist onu almaktan hoşlanır. - A sadist likes inflicting pain; a masochist, receiving it.

receiving
{f} al
receiving
{i} alıcı
bump into; win; receive, get
içine iterek, kazanmak;, olsun almak
received
almış

Üç gün önce bir mektup almıştım. - I had received the letter three days before.

Erkek arkadaşından almış olduğu hediyeyi bana gösterdi. - She showed me the present that she had received from her boyfriend.

receives
alışlar
receiving
alarak
send-receive mode
göndermek-mode almak
shouted out so as to receive aid
şekilde yardım almak için bağırdı
to receive prayers and blessings
hayır duasını almak
İngilizce - İngilizce
to get, to be given something while the other party is the active partner (opposite: to obtain)

She received a lot of presents for her birthday.

to take possession of
To suffer from (an injury)

I received a bloody nose from the collision.

To detect a signal from a transmitter
To act as a host for guests
To be in a position to take possition, or hit back the ball

American football To be in a position to catch a forward pass.

convert into sounds or pictures; "receive the incoming radio signals" receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions" regard favorably or with disapproval; "Her new collection of poems was not well received" accept as true or valid; "He received Christ" partake of the Holy Eucharist sacrament express willingness to have in one's home or environs; "The community warmly received the refugees" get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front" have or give a reception; "The lady is receiving Sunday morning
{v} to take, get, admit, hold, entertain
have or give a reception; "The lady is receiving Sunday morning
In PD diagrams, this symbol represents the reception of an incoming message (message is used in a broad sense and may refer to materials, as well)
experience as a reaction; "My proposal met with much opposition"
{f} get, accept; absorb, take in; host, accommodate
An object receives a message from another object
= get
To give admittance to; to permit to enter, as into one's house, presence, company, and the like; as, to receive a lodger, visitor, ambassador, messenger, etc
receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in prison"
receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions"
The return of a serve
You can use receive to say that certain kinds of thing happen to someone. For example if they are injured, you can say that they received an injury. He received more of the blame than anyone when the plan failed to work She was suffering from whiplash injuries received in a car crash
get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front"
To receive visitors; to be at home to receive calls; as, she receives on Tuesdays
Hence: To gain the knowledge of; to take into the mind by assent to; to give admission to; to accept, as an opinion, notion, etc
regard favorably or with disapproval; "Her new collection of poems was not well received"
recieve (perceptual input); "pick up a signal"
express willingness to have in one's home or environs; "The community warmly received the refugees"
To take from a thief, as goods known to be stolen
partake of the Holy Eucharist sacrament express willingness to have in one's home or environs; "The community warmly received the refugees"
If you are on the receiving end or at the receiving end of something unpleasant, you are the person that it happens to. You saw hate in their eyes and you were on the receiving end of that hate
To take, as something that is offered, given, committed, sent, paid, or the like; to accept; as, to receive money offered in payment of a debt; to receive a gift, a message, or a letter
accept as true or valid; "He received Christ"
bid welcome to; greet upon arrival
To be affected by something; to suffer; to be subjected to; as, to receive pleasure or pain; to receive a wound or a blow; to receive damage
To admit; to take in; to hold; to contain; to have capacity for; to be able to take in
When you receive a visitor or a guest, you greet them. The following evening the duchess was again receiving guests
When a radio or television receives signals that are being transmitted, it picks them up and converts them into sound or pictures. The reception was a little faint but clear enough for him to receive the signal
to embrace
have or give a reception; "The lady is receiving Sunday morning"
partake of the Holy Eucharist sacrament
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
To transfer information from another computer to your computer To receive a file is the same as downloading the file See also send
To bat back (the ball) when served
To return, or bat back, the ball when served; as, it is your turn to receive
When you receive something, you get it after someone gives it to you or sends it to you. They will receive their awards at a ceremony in Stockholm I received your letter of November
If you say that something is received in a particular way, you mean that people react to it in that way. The resolution had been received with great disappointment within the PLO
To allow, as a custom, tradition, or the like; to give credence or acceptance to
convert into sounds or pictures; "receive the incoming radio signals"
rx
receive a heavy sentence
be penalized harshly, receive a severe punishment
receive green light
be given the "go ahead
receive peculiar attention
receive special care, be tended to with special attention
received
Unchallenged axioms

The recent revelation that East Anglia University's Climate Research Unit actively suppressed research findings contrary to the received wisdom of Global Warming, has severely damaged the credibility of the UN's IPCC predictions, which relied heavily on this institution's research findings.http://www.glgroup.com/News/Climategate-will-hurt-biofuels-45167.html.

received
Generally accepted as correct or true
received
Simple past tense and past participle of receive
received
{a} taken, admitted, allowed, held
To receive
get

Who do you expect to get Christmas presents from? - Who do you expect to receive Christmas presents from?

received
Written and submitted for review
received
ISO ILL status The requester (borrower) has received the item from the responder (lender)
received
and similar transactions during a given period that will require payment by the grantee during the same or a future period (34 CFR 80)
received
{s} accepted, gotten, taken in
received
conforming to the established language usage of educated native speakers; "standard English" (American); "received standard English is sometimes called the King's English" (British)
received
The file (EGR) has been received by the ATO
received
widely accepted as true or worthy; "the accepted wisdom about old age"; "a received moral idea"; "Received political wisdom says not; surveys show otherwise"- Economist
received
The received opinion about something or the received way of doing something is generally accepted by people as being correct. He was among the first to question the received wisdom of the time. accepted or considered to be correct by most people received opinion/wisdom etc (=the opinion most people have)
received
The item has been received by the Requester
received
past of receive
receives
third-person singular of receive
receiving
the crime of buying and selling stolen goods
receiving
{i} act of getting, acceptance, act of taking in
receiving
The focal point for this dictionary is the receiver Detail is presented down to the delivery schedule Information is also available about the associated purchase order
receiving
-the process of placing materials into inventory Also describes the department in which receiving activities take place
receiving
The functions and department that process incoming material against purchase orders, interplant orders and customer returns, verify proper item, quantity and physical condition, move to stocking locations and perform receipt update and documentation duties
receiving
present participle of receive
receiving
The function of accepting, recording, and reporting material into a facility
receive

  Heceleme

  re·ceive

  Türkçe nasıl söylenir

  risiv

  Zıt anlamlılar

  deliver, donate, give, offer, turn away

  Telaffuz

  /rēˈsēv/ /riːˈsiːv/

  Etimoloji

  [ ri-sEv ] (verb.) 14th century. From Middle English receiven from Old French recever from Latin recipere, past participle receptus (“to take back, get back, regain, recover, take to oneself, admit, accept, receive, take in, assume, allow, etc.”) from re- (“back”) + capere (“to take”); see capacious. Compare conceive, deceive, perceive. Replaced native Middle English terms in -fon/-fangen (eg. afon, anfon, afangen, underfangen, etc. "to receive" from Old English -fōn), native Middle English thiggen "to receive" (from Old English þicgan), and non-native Middle English aquilen, enquilen "to receive" (from Old French aquillir, encueillir).

  Videolar

  ... in our wounded warriors receive the health care including the mental health ...
  ... To start, we're jointly announcing today that new devices from these partners will receive ...

  Günün kelimesi

  junta