parça

listen to the pronunciation of parça
Türkçe - İngilizce
piece

Tom cut the pie into six pieces. - Tom pastayı altı parçaya böldü.

Please write the answer on this piece of paper. - Lütfen cevabı bu kâğıt parçasına yazınız.

part

This factory manufactures automobile parts. - Bu fabrika, otomobil parçaları üretmektedir.

Music is an important part of my life. - Müzik, hayatımın önemli bir parçasıdır.

bit

Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits! - Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz!

Every little bit helps. - Her küçük parça yardım eder.

fragment

The priceless china shattered into fragments. - Paha biçilmez porselen parçalara ayrıldı.

It looks like your hard disk is fragmented. - Sabit disk parçalanmış gibi görünüyor.

passage

The following passage is a quotation from a well-known fable. - Aşağıdaki parça iyi bilinen bir fabldan bir alıntıdır.

Read this passage and translate it into Japanese. - Bu parçayı okuyup Japonca'ya çevir.

segment
component

He instantly regretted taking apart the laptop after realizing how many complex components there were inside. - İçinde ne kadar karmaşık parçalar olduğunu farkettikten sonra dizüstünü söktüğüne anında pişman oldu.

cake

She shared her piece of cake with me. - O, kek parçasını benimle paylaştı.

Cutting a cake into equal pieces is rather difficult. - Bir pastayı eşit parçalara ayırma oldukça zordur.

lump

Then little Gerda wept hot tears, which fell on his breast, and penetrated into his heart, and thawed the lump of ice, and washed away the little piece of glass which had stuck there. - Sonra küçük Gerda, onun göğsüne dökülen, oradan kalbine nüfuz edip, buz kalıbını eriten ve orada saplanmış olan küçük cam parçasını alıp götüren sıcacık gözyaşlarını döktü.

He gave him a lump of silver as big as his head. - Ona kafası kadar büyük gümüş bir parça verdi.

portion

I'd like a large portion, please. - Lütfen, büyük bir parça istiyorum.

article

Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech in English. - İsimler, zamirler, fiiller, sıfatlar, zarflar, makaleler, edatlar, bağlaçlar, ve ünlemler İngilizcede konuşma parçalarıdır.

item

These items are rather hard to obtain. - Bu parçaları elde etmesi oldukça zordur.

These fragile items must be insured against all risks. - Kırılabilir bu parçalar bütün risklere karşı sigortalanmalıdır.

piece (of literature, music, fine art); passage (from a piece of literature, music, or fine art)
scrap

Mary is scraping her heels. - Mary topuklarını parçalıyor.

I wrote down his phone number on a scrap of paper. - Onun telefon numarasını bir kâğıt parçasına yazdım.

cut

Tom cut his finger on a piece of glass. - Tom bir cam parçası ile parmağını kesti.

She cut the apple in two. - O, elmayı iki parçaya ayırdı.

used as a counting word: beş parça kumaş five lengths of cloth
tool

A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces. - Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır.

I fixed the flashlight using a small tool. - Ben küçük bir parça kullanarak el fenerini onardım.

driblet
attachment
member
morsel
snatch
slang hashish, hash
(Hukuk) article, component, fragment
slang pretty woman, nice piece of goods
piece; fragment; bit
moiety
a poor substitute for ..., a worthless thing that goes by the name of ...: bu hekim parçası this worthless individual who's supposed to be a doctor
fraction
(et) gobbet
batch
dribblet
item (in a set of several items)
cantle
piece; bit; fragment; particle; component; morsel; item; part; piece, song; chick; quotation, quote, passage
patch

Tom has a patch of gray in his hair. - Tom'un saçında bir parça gri var.

shred

Sami was torn to shreds by a cougar. - Sami bir puma tarafından parçalara ayrıldı.

He tossed the paper into a shredder. - Kağıdı parçalayıcıya attı.

{i} catch
clod
clump
length
(Bilgisayar) parts

Mother divided the cake into three parts. - Annem pastayı üç parçaya böldü.

Tom divided the pie into three equal parts. - Tom pastayı üç eşit parçaya böldü.

slug 
dibs
chick

On the plate was a piece of chicken, a potato and some green peas. - Tabakta bir parça piliç, bir patates ve biraz yeşil bezelye vardı.

pass

Read this passage and translate it into Japanese. - Bu parçayı okuyup Japonca'ya çevir.

There is a limit of two pieces of luggage for each passenger. - Her yolcu için iki parça bagaj limiti vardır.

slice

Would you slice me a piece of ham, please? - Bana bir parça jambon dilimler misin?

chapter
slide
snippet
song

Did you listen to her new song? - Onun yeni parçasını dinledin mi?

particle

Each kind of atom has a certain unique number of particles called protons, neutrons, and electrons in it. - Her tür atomun içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar denilen belirli benzersiz parçacıkları vardır.

Some scientists think that gravity is made up of particles called gravitons which travel at the speed of light. - Bazı bilim adamları yer çekiminin ışık hızıyla seyahat eden graviton denilen parçacıklardan yapıldığını düşünüyor.

(Muzik) pieces

Give me two pieces of chalk. - Bana iki parça tebeşir ver.

I bought three pieces of furniture. - Ben üç parça mobilya satın aldım.

chop

And the servant came and chopped the Tree into little pieces. - Uşak geldi ve ağacı küçük parçalara ayırdı.

Before forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread. - Çatal ve çubuklardan önce, insanlar genellikle düz bir parça ekmek ile yemek yerdi.

quote
(Politika, Siyaset) extract
clip
stretch

The dough broke up when Tom tried to stretch it. - Tom onu germeye çalıştığında hamur parçalandı.

gusset
bar

I can rip you apart with my bare hands. - Seni çıplak ellerimle parçalayabilirim.

Can you break an apple in half with your bare hands? - Çıplak ellerinle bir elmayı parçalayabilir misin?

track

This is my favorite track on the entire disc. - Bu, bütün diskteki favori parçam.

Possibly the fossilized tracks belong to animals of the Jurassic period. - Muhtemelen fosilleşmiş parçalar jura dönemi hayvanlarına aittir.

quotation

The following passage is a quotation from a well-known fable. - Aşağıdaki parça iyi bilinen bir fabldan bir alıntıdır.

slug
iota
dollop
jot
ounce

It's clear Tom doesn't have an ounce of humanity. - Tom'un bir parça insanlığının olmadığı açık.

grain
text
unit

Scotland is part of the United Kingdom. - İskoçya Birleşik Krallığın parçasıdır.

Work is a very important part of life in the United States. - Çalışma ABD'de hayatın çok önemli bir parçasıdır.

para
{i} money

How much money do you want? - Ne kadar para istiyorsun?

He has lots of money. - O aşırı para harcıyor.

yedek parça
spare part

I can not buy spare parts for this car. - Bu araba için yedek parça alamam.

Tom is making spare parts in a car factory. - Tom bir araba fabrikasında yedek parça yapıyor.

parça parça
piecemeal

The information is leaking piecemeal to the press. - Bilgi, parça parça basına sızdırılıyor.

parça parça
In bits, in pieces, by pieces, brokenly, asunder, piecemeal
parça / milyon
(Askeri) parts per million
parça alma
(organ) resection
parça almak
cannibalize
parça almak
(organ) resect
parça almak med
to carry out a biopsy
parça alım
med. biopsy
parça başı iş
piecework
parça başı iş anlaşması
contract
parça başı çalışan kimse
pieceworker
parça başı ücret
basic wage
parça başı ücret yöntemi
piece rate
parça başına
per piece
parça başına
apiece
parça başına
by the piece
parça bohçası
1. patchwork cloth. 2. mishmash, hodgepodge
parça eklemek
gusset
parça eşya taşıyacağım
carry on pieces
parça halinde
fractionary
parça koymak
piece up
parça koymak
piece
parça kumaş
swatch
parça kumaş
fent
parça kumaş
cut
parça kumaş
remnant
parça kumaş
piece goods
parça kumaşların indirimli satışı
remnant sale
parça kumaşların kilo ile satışı
remnant sale
parça kömür
lump coal
parça mal
piece goods
parça mal goods sold by
the piece
parça parça
by pieces
parça parça
in pieces
parça parça
brokenly
parça parça
asunder
parça parça
in pieces, in bits
parça parça
1. in bits and pieces, in smithereens. 2. in separate pieces. 3. in installments. 4. in tatters, in rags
parça parça deniz buzu
sludge
parça parça doğramak
fritter
parça parça etmek
to break to pieces, to tear sth up
parça parça etmek
smash to smithereens
parça parça etmek
to break, smash, tear, or pull (something, someone) to pieces
parça parça kesmek
cut smth. asunder
parça parça olmak
fly to pieces
parça parça olmak
shiver
parça parça olmak
be torn to pieces
parça parça olmak
to be broken to pieces
parça parça satmak
1. to sell (something) piecemeal. 2. to sell (something) retail
parça parça yapılmış
piecemeal
parça tesirli bomba
fragmentation bomb
parça tesirli kodu
(Askeri) fragmentation code
parça tesirli mayın demeti
(Askeri) family of scatterable mines
parça,
armature
parçalar
pieces

I tore the newspaper into pieces. - Gazeteyi parçalara ayırdı.

After she had read the letter, she tore it to pieces. - O mektubu okuduktan sonra, onu parçalara ayırdı.

para
{i} cash

Tom caught Mary stealing money from the cash register. - Tom Mary'yi yazar kasadan para çalarken yakaladı.

Someone stole my cash. - Birisi benim paramı çaldı.

tamamlayıcı parça
component
para
means

They live beyond their means. - Onlar kazandıklarından çok para harcıyorlar.

Success means much money, doesn't it? - Başarı çok para anlamına gelir, değil mi?

para
dough

That dude is rolling in dough. - Şu arkadaş para içinde yüzüyor.

He's rolling in dough. - O, çok para kazanıyor.

parçalar
{i} parts

This factory manufactures automobile parts. - Bu fabrika, otomobil parçaları üretmektedir.

Combine all the parts to make one piece. - Tek parça yapmak için tüm parçaları birleştirin.

kuşbaşı parça
flake
para
currency

France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea. - Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır.

The former Argentine currency was Austral. Its symbol was ₳. - Arjantin'in eski para birimi Austral'di. Sembolü ₳ idi.

en küçük parça
shred
nadide parça
beauty
para
shiners
parça parça
piecewise
yedek parça
(Askeri,Teknik) spare parts

I can not buy spare parts for this car. - Bu araba için yedek parça alamam.

They are making spare parts in a car factory. - Bir araba fabrikasında yedek parça yapıyorlar.

para
{i} coin

Eric who was a weak prince issued a bad coinage which excited great discontent among the Danes. - Güçsüz bir prens olan Eric Danimarkalılar arasında büyük hoşnutsuzluğa sebep olan kötü bir para sistemi çıkardı.

Time is the coin of your life. You spend it. Do not allow others to spend it for you. - Zaman hayatınızın parasıdır. Onu harcayın. Başkalarının sizin için harcamasına izin vermeyin.

arka parça
backing
bin parça olmak
(deyim) fall to pieces
gerçek parça
(Bilgisayar,Matematik) real part
kadro parça listesi
(Askeri) authorized parts list
konik parça  
conic section
kırık parça
broken piece
kırık parça
fragment
makasla kesilmiş parça
snippet
para
the wherewithal
para
(Argo) ruff
para
iron
para
(Ticaret) allowance
para
banknote
para
{i} tin
para
finances

A household is a group that shares the same living space and finances. - Ev halkı, aynı yaşam alanını ve parayı paylaşan bir gruptur.

para
(Argo) benjamins
para
(Pisikoloji, Ruhbilim) para
para
(Argo) dead presidents
para
gelt (yiddish)
para
kail
para
fund

We exhausted our funds. - Biz para kaynağını tükettik.

The governor took the money out of a slush fund. - Vali, örtülü ödenekteki parayı aldı.

para
(Argo) dead prez
para
(Argo) wonga
para
(Argo) dosh
para
(Argo) ends
parçalar
component

He instantly regretted taking apart the laptop after realizing how many complex components there were inside. - İçinde ne kadar karmaşık parçalar olduğunu farkettikten sonra dizüstünü söktüğüne anında pişman oldu.

parçalar
apart

I took the radio apart to repair it. - Tamir etmek için radyoyu parçalara ayırdım.

Unfortunately, the whole thing fell apart. - Ne yazık ki bütün şey parçalara ayrıldı.

parçalar
constituent components
parçalar
(Havacılık) bits

Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits! - Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz!

There were bits of broken glass on the floor. - Yerde kırık cam parçaları vardı.

plastik parça
plastic part
sonraki parça
(Bilgisayar) next track
yedek parça
(Askeri) repair part
yedek parça
replacement parts
yedek parça
auxiliary equipment
para
obverse
para
oof
para
wealth
para
pelf
para
filthy lucre
para
leeway
para
lucre
para
capital

You worship money because you believe in capitalism. - Kapitalizme inandığın için paraya tapıyorsun.

Mr. Morita started a business by using borrowed money as capital. - Bay Morita sermaye olarak borç para kullanarak bir işe başladı.

para
take

Why don't you try to take your money back? - Paranızı geri almayı neden denemiyorsunuz?

Jane went to the bank to take out some money. - Jane biraz para çekmek için bankaya gitti.

para
moolah
parça parça
piece meal
parça parça
fragmentary
para
{i} chip

We all chipped in to buy our teacher a birthday present. - Hepimiz öğretmenimize bir doğum günü hediyesi almak için para verdik.

dirsek şeklinde parça
knee
yedek parça
(Ticaret) accessories
ayrılamaz parça
inseparable part
bir kısmı, bir parça, bir bölüm
part, a part of a section
para
rich

He is rolling in riches. - O para içinde yüzüyor.

Even if I were rich, I wouldn't give money to him. - Zengin olsam, ona para vermem.

parça parça
in piecemeal fashion
parçalar
items

These fragile items must be insured against all risks. - Kırılabilir bu parçalar bütün risklere karşı sigortalanmalıdır.

These items are rather hard to obtain. - Bu parçaları elde etmesi oldukça zordur.

yırtılmış. parça parça olmu
torn. fragments became
altı sesli parça
sestet
altı sesli parça
sextette
ara parça
connecting piece, connector
ateşleyici parça
detonator
beş çalgılı parça
quintet
beş çalgılı parça
quintette
bir parça
slightly, a bit, a modicum of, ounce of sth
bir parça
somewhat

The air feels somewhat cold this morning. - Bu sabah hava bir parça soğuk geliyor.

bir parça görünmek
peer
bir parça umut
faint hope
burunundan düşen bin parça olmak
to look very disgruntled, wear a very sour face
büyük tek parça taş
sarsen
dört sesli parça
quartet
dört sesli parça
quartette
dövme parça
forging
ek parça
rider
ek parça
(kumaş) gusset
en güzel parça
tidbit
erkek parça
tongue
esas parça
fundament
eve parça başı ücretle verilen iş
outwork
evinde parça başı iş yapan kimse
outworker
ezberlenen parça
recitation
fabrika parça numarası
(Ticaret) manufacturer's part number
görülmeye değer parça
showpiece
İngilizce - İngilizce

parça teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Pará
State in northern Brazil which has Belém as its capital
para
Short form of paralytic
para
A woman who has had a certain number of pregnancies, indicated by the number prepended to this word
para
A piece of Turkish money, usually copper, the fortieth part of a piaster, or about one ninth of a cent
para
paragraph(s)
para
an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows
para
A prefix signifying alongside of, beside, beyond, against, amiss; as parable, literally, a placing beside; paradox, that which is contrary to opinion; parachronism
para
also, an isomeric modification
para
having resemblance to certain features (e g Paralithic)
para
Formerly, one-hundredth of a dinar in Yugoslavia and, later, in the constituent states of that country
para
Paragraph Identifies a block of text It is a mix of #PCDATA and special text elements Attributes: N/A
para
Cf
para
Paraplegic
para
param: Sanskrit word meaning supreme
para
{i} coin of low value, penny
para
Beside/next to
para
A variety of forastero cacao bean cultivated in the Brazilian state of the same name
para
A woman who has been delivered of a viable fetus
para
(pref ) far from, away, out, different from (k318)
para
Short form of parachutist
para
That two groups or radicals substituted in the benzene nucleus are opposite, or in the respective positions 1 and 4; 2 and 5; or 3 and 6, as paraxylene; paroxybenzoic acid
para
100 para equal 1 dinar
para
a soldier in the paratroops
para
(obstetrics) the number of live-born children a woman has delivered; "the parity of the mother must be considered"; "a bipara is a woman who has given birth to two children"
para
Ortho-, and Meta-
para
A prefix denoting: (a) Likeness, similarity, or connection, or that the substance resembles, but is distinct from, that to the name of which it is prefixed; as paraldehyde, paraconine, etc
para
Also used adjectively
para
prefix meaning behind, e g , para-appendiceal
para
(b) Specifically: (Organ
para
prefix, beside, near
para
Short form of paragraph
para
Short form of paratrooper
para
an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows 100 para equal 1 dinar
para
A para is a paratrooper. some guys just out of the paras. Para. is a written abbreviation for paragraph. See Chapter 9, para. 1.2. a paratrooper (paratrooper). par the written abbreviation of paragraph
para
port city in northern Brazil in the Amazon delta; main port and commercial center for the Amazon River basin
para
Chem
para
Short form of paramedic
para
Refers to groups occupying 1,4 positions on a benzene ring
Türkçe - Türkçe
Az bir miktar
Sayı sıfatıyla "tane" anlamına gelir
Güzel, alımlı kız veya kadın
Bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb. yoluyla ayrılmış bölüm
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
Belirtilen durumunda bazen küçümseme ve değersiz sayma anlatır
Edebiyat eserinin bir bölümü
Ay parçası, elmas parçası gibi deyimlerde "benzeri", "bir örneği" gibi anlamlarda kullanılır
Tane. Edebiyat eserinin bir bölümü: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım
Bir müzik eserinden alınmış tam bir bölüm
Müzik eseri
Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner
Kısa bir süre
Belirtilen durumunda bazen küçümseme ve değersiz sayma anlatır: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu
"benzeri", "bir örneği" gibi anlamlarda kullanılır
Birkaçı bir araya gelince bir bütünü oluşturan şeylerin her biri
(Osmanlı Dönemi) PERGÂLE
(Osmanlı Dönemi) HUZVE
(Osmanlı Dönemi) HABBE
(Osmanlı Dönemi) FİRZE
lime
(Osmanlı Dönemi) FİLK
(Osmanlı Dönemi) FİRK
parça bohçası
Biçkiden artan çeşit çeşit kumaş parçalarının içine konulduğu bohça
parça bölük
Kısım kısım, azar azar, oradan buradan
parça parça
Azar azar, bölüm bölüm
parça parça
Parçalanmış bir durumda, lime lime
parça pürçük
Az, önemsiz
Para
(Osmanlı Dönemi) PAR
Para
tıkır
Para
mangiz
Para
(Osmanlı Dönemi) AKÇA
Para
tıngır
Para
mangır
Parça parça
pare pare
Parça parça
(Osmanlı Dönemi) LİME LİME
Parça parça
dilim dilim
bir parça
Biraz, azıcık, çok az
para
Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı
para
(Osmanlı Dönemi) akçe
para
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
para
Kuruşun kırkta biri
para
Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık
yedek parça
Bir makinenin bozulan bölümünü değiştirmeye yarayan parça
İngilizce - Türkçe

parça teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

para
ötesinde
para
yakın

Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak. - His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed.

para
(Biyokimya) yan

Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var. - This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence.

para
(Pisikoloji, Ruhbilim) para
para
paragraf

Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var. - This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence.

Provence iklimi üzerine bir paragraf yaz. - Write a paragraph on the climate in Provence.

para
paraşütçü asker

O bir paraşütçü asker miydi? - Was he a paratrooper?

Tom paraşütçü askeri doktor olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be a paramedic.

snip kirpma, kirkma; makasla kesilmis parça, kirpinti, kesinti; kelepir
makasla kesmek, kırpmak
para
(Diş Hekimliği) ' Yanında ' anlamında önek; bazen ' peri' ile aynı anlamda kullanılır
para
ikinci derecede
para
(Tıp) Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu
para
(Tıp) 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın
para
benzer
parça