closing

listen to the pronunciation of closing
İngilizce - Türkçe
kapatarak

Kız gözlerini kapatarak papazı dinledi. - The girl, closing her eyes, listened to the pastor.

(Askeri) yer ölçme sonu
(Bilgisayar) kapatılıyor

Kütüphane kapatılıyor. - The library is closing.

(Bilgisayar) kapatıyor

Tom dükkanı kapatıyor. - Tom is closing the store.

Ben garajı kapatıyorum. - I am closing the garage.

(Bilgisayar) kapanış sözcüğü
{i} yaklaşım
{f} kapat

Kütüphane kapatılıyor. - The library is closing.

Kapıları kapattıktan sonra, uyumaya gittim. - After closing all the doors, I went to bed.

kapama

Gözlerini kapamak senin daha iyi düşünmene yardımcı olur. - Closing your eyes helps you think better.

kapa(mak)
{i} kapatma

Sekmelerinizden bazılarını kapatmayı deneyin. - Try closing some of your tabs.

Kapatma bir seçenektir - Closing is an option.

{i}
{i} kapanma

Protestocular tıp merkezini kapanmaktan kurtarmak için son bir gayretle yürüdüler. - Protestors rallied in a last-ditch effort to save the medical centre from closing down.

Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı. - Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time.

{f} kapa: prep.kapatarak
kapa

Kütüphane kapatılıyor. - The library is closing.

Biz kapının kapandığını duyduk. - We heard the door closing.

{i} kapanış

Et genellikle sadece kapanış saatinden önce iskonto alır. - Meat often gets discounted just before closing time.

İlk dönemin kapanış töreni bu cuma yapılacaktır. - The first term closing ceremony will be held this Friday.

{f} kapat: prep
(Askeri) YER ÖLÇME KONTROL FASILASI, YER ÖLÇME SONU: Sıhhat derecesinden kontrol edilebilmesi için bir ölçme işlemine son verme
close
{f} kapamak

Pencereleri kapamak zorundayız. - We have to close the windows.

close
yakın

En yakın eczane nerede? - Where's the closest drug store?

En yakın eczane nerede? - Where's the closest drugstore?

close
{f} kapatmak

Pencereleri kapatmak zorundayım. - I have to close the windows.

Sadece gözlerini kapatmak zorundasın. - You have only to close your eyes.

closing call
(Bilgisayar) arama kapatılıyor
closing file
(Bilgisayar) dosya kapatılıyor
closing parenthesis
(Bilgisayar) kapama parantezi
closing parenthesis
(Bilgisayar) sağ parantez
closing preferred angle
(Spor) açı kapatma
closing rate
(Ticaret) kapanış fiyatı
closing rate
(Ticaret) fiyatı
closing statement
(Politika, Siyaset) kapanış konuşması
closing date
kapanış tarihi
closing entry
kapanış kaydı
closing entry
kapanış maddesi
closing of an account
hesabı kapatma
closing parenthesis
Sağ Ayraç
closing price
kapanış fiyatı
closing speech
kapanış konuşması
closing speech
son konuşma
closing spring
kapama yayı
closing time
kapanış zamanı
closing of the bankruptcy
iflasın kapanması
closing statement
sonuç açıklaması
closing the ledger
defteri kebiri kapatma
closing trial balance
katı mizan
closing agreement
(Ticaret) kapatma anlaşması
closing chapter
kapanış bölümü
closing character
kapatma karakteri
closing consonant
(Dilbilim) kapatıcı ünsüz
closing date
kapanış günü
closing date
(Ticaret) kapatma tarihi
closing device
kapama düzeneği
closing device
kapama düzeni
closing device
kapayıcı
closing dike
kapama seddesi
closing error
poligon kapama hatası
closing fields
(Bilgisayar) kapanış alanları
closing force
kapanma kuvveti
closing line
kapanma çizgisi
closing line
kapanma hattı
closing market prices
(Ticaret) borsa kapanış fiyatları
closing net debt statement
(Ticaret) net borç beyanı kapanışı
closing of account
(Ticaret) hesap kapanışı
closing of account
(Kanun) hesabın kesilmesi
closing out position
(Ticaret) pozisyon kapatmak
closing parenthesis
Kapatma Ayracı
closing price
(Ticaret) borsanın kapanış fiyatı
closing sale
tasfiye satışı
closing sale
likidasyon satışı
closing speech
son arzu
closing statement (address)
kapanış konuşması
closing the ledger
(Ticaret) defterikebirin kapatılması
closing time
kapanış saati

Tom kapanış saatinden önce bardan çıktı. - Tom left the bar before closing time.

Neredeyse kapanış saati. - It's nearly closing time.

closing trial balance
(Ticaret) kapanış maddesi
closing trial balance
(Ticaret) kapanış mizanı
closing velocity
kapama sürati
closing velocity
kapama hızı
close
{i} bağlantılı

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

Bilimciler dünya'nın tarihi boyunca, sıcaklık ve havadaki CO2 seviyelerinin yakından bağlantılı olduğunu öğrendiler. - Scientists have learned that, throughout Earth's history, temperature and CO2 levels in the air are closely tied.

close
{f} bitirmek
close
yakından

Tom arabaya yakından bakmak için durdu. - Tom stopped to take a close look at the car.

Onları yakından incelediler. - They studied them closely.

close
{i} kilise
close
kapalı

Nagano'ya giden yol trafiğe kapalı. - The road to Nagano is closed to traffic.

Gözleri kapalı müzik dinledi. - He listened to the music with his eyes closed.

close
{i} geçit
close
{i} son

Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı. - The store is closed until further notice.

Sizden sonra kapıyı kapatın. - Close the door after you.

close
{s} bitişik
close
{f} yaklaşmak

O resmi daha iyi görmek için, biraz yaklaşmak istiyorum. - In order to see that picture better, I want to get a little closer.

Ben sana yaklaşmak istiyorum. - I want to get closer to you.

close
{i} göğüs göğüse kavga
close
{s} amansız
close
{i} avlu okul
close
(hava) sıkıntılı
close
kapanış
close
avlu
close
sonsöz
close
sinekkaydı

O sinekkaydı bir tıraştı. - That was a close shave.

close
mezarlık geçidi
close
birleştirmek
close
aslına uygun
close
(Ticaret) kapanış değeri
close
mahdut
close
ağır
close
can yoldaşı
close
(Bilgisayar) kapatma kapalı
close
kapatılmış

Kapılar kapatılmıştı. - The doors were closed.

Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı. - The airspace around the airport was closed temporarily.

close
yakın (arkadaş)
close
kilise avlusu
close
sıkı ağızlı
close
hemen hemen eşit
close
sıkıntılı (hava)
close
sıkıntılı
close
dikkatli

O, ön kapıyı dikkatlice kapattı. - He closed carefully the front door.

Hepimiz Tom'un söylediklerini daha dikkatli dinlemeliyiz. - We all need to pay closer attention to what Tom says.

close
nihayet

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - When Tom finally decided to come out of the closet, everyone already knew that he was gay.

close
sıkıntılı (havalı)
close
avlu (okul, kilise)
close
perde çekmek
close
çevirmek
close
birbirine yakın
previous closing
(Ticaret) önceki kapanış
close
titiz
close
havasız

Bütün pencerelerin kapalı olması nedeniyle o oda çok havasızdı. - It was very stuffy in that room with all the windows closed.

close
kapanmak

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı. - Within hours, many of the other banks had to close.

close
eylemini durdurmak
close
ağzı sıkı
close
samimi

Biz gerçekten samimiyiz ve birbirimize her şeyi söyleriz. - We're really close and we tell each other everything.

Çok az sayıda samimi arkadaşı var. - She has very few close friends.

close
bitim
close
boğucu
close
{f} kapat

Tom'dan kapıyı kapatmasını istedim. - I asked Tom to close the door.

Lütfen pencereyi kapat. - Please close the window.

close
birleşmek
close
az farklı
close
eylemi durmak
close
az aralıklı
close
katedral alanı
close
sınırlı
close
hasi
close
yakına

O gittikçe daha yakına taşındı. - It moved closer and closer.

O onu biraz daha yakına çekti. - He pulled her a little closer.

close
eli sıkı
seasonal closing out sale
mevsim sonu satışları
Close
kapatın
Close
kapatır
Close
kapam
book closing
kitap kapanış
close
kapat(mak)
closings
kapatmalar
in closing
kapatmakta
interim closing
hesapların geçici olarak kapatılması
month end closing
ay sonu kapanışı
post-closing
Kapanış sonrası
annual closing
(Ticaret) devre sonu hesap ka patımı
be careful, the doors are closing
dikkatli olun kapılar kapanıyor
close
(an application) kapat (uygulamayı)
close
{i} sonuç

Seçim sonuçları son derece yakın. - The election results were extremely close.

close
{f} uzlaşmak
close
{f} kapat: adj.yakın
close
yakın birbirine yakın
close
{f} sürgülemek
close
kısımları birbirine yakın
close
{f} son vermek
close
(isim) bağlantılı; göğüs göğüse kavga; avlu (okul, kilise); geçit, son, sonuç, son söz, kadans
close
{s} sık

Tom gözlerini sık biçimde kapattı ve acıya dayandı. - Tom closed his eyes tightly and endured the pain.

O, onun arkasından kapıyı sıkıca kapattı. - She closed the door tightly behind her.

close
{s} dar

Leyla gerçekten dogmatik ve dar görüşlü bir kişidir. - Layla is a really dogmatic and close-minded person.

Leyla dar görüşlü, kibirli bir kişidir. - Layla is a close-minded arrogant person.

close
(Control Menu) Kapat (Kontrol Menüsü)
close
{s} bunaltıcı
close
{f} kesmek
close
{i} son söz
close
{s} yanaşık
close
{s} cimri
close
kapatılmışı
close
boğuc
close
{f} kilitlemek
close
{f} örtmek
close
{s} saklı
close
{s} ketum
close
{s} mahrem
close
{s} detaylı
close
{s} içli dışlı
close
(Askeri) YAKIN, YANAŞIK; KAPALI, SIKI: Örneğin; yakın hava desteği (close air support), yanaşık düzen (close order), kapalı kol (close column), sıkı takip (close pursuit) terimlerinde olduğu gibi
close
{f} anlaşmak
close
hasis
close
ağzı kısarak söylenen hemen hemen eş
close
fikirlerini açıklamaktan kaçınan
close
gizli tutulan
close
{i} kadans
close
{s} sıkı fıkı (Argo)
close
{s} sıkı

O, onun arkasından kapıyı sıkıca kapattı. - She closed the door tightly behind her.

Tom'un ailesi sıkı fıkı ve sevgi doludur. - Tom's family is close-knit and loving.

close
{s} kıt
close
meza
close
(Keyname) KAPAT
close
sıkışık durumda
close
sıkı fıkı

Tom'un ailesi sıkı fıkı ve sevgi doludur. - Tom's family is close-knit and loving.

close
yakın olmak
direction of closing
kapanış yönü
global closing
(Otomotiv) global kapanış
global closing
(Otomotiv) global yaklaşım
latest closing
(Ticaret) en son kapanış fiyatları
self closing
kendi kendine kapanan
self closing
otomatik kapanan
sunday closing pazar
tatili
the store is closing
mağaza kapanıyor
İngilizce - İngilizce
The final procedure in a house sale when documents are signed and recorded
Coming after all others
The end or conclusion of something

The closing of the curtains.

(1) In real estate sales, the final procedure in which documents are executed and/or recorded, and the sale (or loan) is completed (2) A selling term meaning the point at which the client or customer is asked to agree to the sale or purchase and sign the contract (3) The final call in a metes and bounds legal description which "closes" the boundaries of the property
A meeting at which the sale of a property is finalized by the buyer and seller signing the documents needed to transfer legal ownership of the property The mortgage documents are signed and closing costs are also paid at this time Also called "settlement "
Also called a settlement, it's the meeting at which sale of a property is finalized with the buyer signing the mortgage documents and paying closing costs
When the real estate transaction between buyer and seller is completed The buyer signs the mortgage documents and the closing costs are paid Also known as the settlement date
The occasion where a sale is finalized; the buyer signs the mortgage and the closing costs are paid Also called "settlement "
approaching a particular destination; a coming closer; a narrowing of a gap; "the ship's rapid rate of closing gave them little time to avoid a collision"
the act of closing something
A meeting at which a sale of a property is finalized by the buyer signing the mortgage documents and paying closing costs Also called "settlement " At this meeting, ownership of the property is transferred from the seller to the buyer
termination of operations; "they regretted the closure of the day care center"
The conclusion or consummation of a transaction This includes delivery of a deed, signing of all documentation and the disbursement of funds necessary to the sale or loan transaction
{s} shutting; concluding, ending, summarizing
A meeting held to finalize the sale of a property The buyer signs the mortgage documents and pays closing costs Also called "settlement "
The closing part of an activity or period of time is the final part of it. He entered RAF service in the closing stages of the war see also close. happening or done at the end of an event or a period of time closing remarks/words/ceremony etc. the shutting of a factory, school, hospital etc permanently closing of
A meeting at which a sale of property is finalized by the buyer signing the mortgage documents and paying closing costs
A meeting at which a sale of a property is finalized by the buyer signing the mortgage documents and paying closing costs Also called "settlement "
After your mortgage loan has been approved, a meeting is set up with the buyer, seller, and an attorney or closing agent At this time, the buyer receives the mortgage loan amount needed to purchase the property and pledges the same as collateral or security for repayment of the debt The mortgage documents are signed, and the title to the property passes from the seller to the buyer Top
Actions and procedures required to effect the documentation and disbursement of loan funds after the application has been approved, and the execution of all required documentation and its filing and recordation where required
A meeting at which a sale of a property is finalized by the buyer signing the mortgage documents and paying closing costs Also called "settlement"
a concluding action
A meeting at which a sale of property is finalized by the buyer signing the mortgage documents, paying closing costs, and transfer of the deed to the property
The final step of a property sale transaction, in which the legal ("closing") documents, (e g , deed, note, mortgage, affidavits) are executed and funds disbursed in accordance with the terms of the sales contract or loan commitment
final or ending; "the closing stages of the election"; "the closing weeks of the year"; "the closing scene of the film"; "closing remarks"
The meeting between the buyer, seller and lender or their agents where the property and funds legally change hands Also called settlement Closing costs usually include an origination fee, discount points, appraisal fee, title search and insurance, survey, taxes, deed recording fee, credit report and notary fees
The final step of your sale transaction, in which the title to, or ownership of real estate is transferred from the owner to you, the buyer In closing, you'll sign the mortgage notes, and both you and the seller will pay any costs that were agreed to previously Any financial adjustments will be made at this time and you or the escrow agent will be given the deed Closing is sometimes called "settlement "
final or ending; "the closing stages of the election"; "the closing weeks of the year"; "the closing scene of the film"; "closing remarks
the meeting between the buyer, seller and lender (or their agents) where the property and funds legally change hands Also called settlement
a meeting at which legal documents are signed to "close the deal" on a mortgage; the time at which a mortgage begins
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
A meeting at which sale of a property is finalized by the buyer signing the mortgage documents and paying closing costs Also called "settlement"
{i} shutting; conclusion (of a speech, etc.)
also known as settlement, this is the time at which the property is formally sold and transferred from the seller to the buyer; it is at this time that the borrower takes on the loan obligation, pays all closing costs, and receives title from the seller
closing time
the time when a public house closes
closing order
(Kanun) An order by a local authority prohibiting the use of premises for specified purposes
closing argument
statements made by a lawyer immediately before a judgment is decided
closing balance
balance of an account after a particular period
closing cost
(Economics) costs that accompany the closing of a deal (such as registering, lawyer's fees, buyer's insurance, etc.)
closing costs
customary costs above and beyond the sale price of the property that must be paid to cover the transfer of ownership at closing; these costs generally vary by geographic location and are typically detailed to the borrower after submission of a loan application
closing costs
Costs payable by both seller and buyer at the time of settlement, when the purchase of a property is finalized These costs can be up to ten percent of the mortgage amount and usually include but are not limited to the following
closing costs
Expenses (over and above the price of the property) incurred by buyers and sellers in transferring ownership of a property
closing costs
Costs associated with the purchase of a home that must be paid at the sale closing These could include mortgage fees, title insurance, appraisal and inspection fees and points Closing cost item A fee or amount that a home buyer must pay at closing for a single service, tax, or product Closing costs are made up of individual closing cost items such as origination fees and attorney's fees Many closing cost items are included as numbered items on the HUD-1 statement Click here to see some closing cost times from a HUD-1 statement Expenses (over and above the price of the property) incurred by buyers and sellers in transferring ownership of a property Closing costs normally include an origination fee, an attorney's fee, taxes, an amount placed in escrow, and charges for obtaining title insurance and a survey Closing costs percentage will vary according to the area of the country
closing costs
the costs and fees associated with the official change in ownership of the property and with obtaining your mortgage that are assessed at the closing or settlement Closing costs include required certifications, insurance, taxes and other fees, and typically total between 3 and 6 percent of the mortgage amount
closing costs
Expenses (over and above the price of the property) incurred by buyers and sellers in transferring ownership of a property Closing costs normally include an origination fee, an attorney's fee, taxes, an amount placed in escrow, and charges for obtaining title insurance and a survey Closing costs percentage will vary according to the area of the country; lenders or real estate agents often provide estimates of closing costs to prospective homebuyers
closing costs
The costs to complete the real estate transaction These costs are in addition to the price of the home and are paid at closing They include points, taxes, title insurance, financing costs and items that must be prepaid or escrowed and other costs Ask a lender or real estate professional for a complete list of closing cost items
closing costs
The expenses which buyers and sellers normally incur to complete a transaction in the transfer of ownership of real estate These costs are in addition to price of the property and are items prepaid at the closing day
closing costs
Closing costs are fees paid by the borrower when a property is purchased or refinanced Costs incurred include a loan origination fee, discount points, appraisal fee, title search, title insurance, survey, taxes, deed recording fee, and credit report charges All closing costs are separated into "non-recurring," and "pre-paid " Non-recurring charges are any items that are paid only once because a loan was obtained or a property bought, such as a loan origination fee Pre-paid charges are those that recur over time, like insurance and property taxes These are summarized in the Good Faith Estimate
closing costs
Usually includes fees for the origination, discount points, appraisal, title search and insurance, survey, taxes, deed recording, credit report and other costs assessed at settlement The costs of closing usually are about three to six percent of the mortgage amount
closing costs
A variety of costs paid in conjunction with purchasing a home or taking on a new mortgage Closing costs often include points, which typically are a form of additional interest Other closing costs may include property taxes, title insurance, transfer tax and attorneys' fees BACK TO TOP
closing costs
Expenses, over and above the price of the property, incurred by buyers and sellers in transferring ownership of a property Closing costs normally include an origination fee, an attorney's fee, taxes, an amount placed in escrow, and charges for obtaining title insurance and a survey Closing costs percentage will vary according to the area of the country
closing costs
Money paid by the borrower or the seller in connection with the closing of a mortgage loan This generally involves an origination fee, discount points, appraisal, credit report, title insurance, attorney's fees, survey, and pre-paid items such as tax and insurance escrow payments
closing costs
These are expenses - over and above the price of the property- that are incurred by buyers and sellers when transferring ownership of a property Closing costs normally include an origination fee, property taxes, charges for title insurance and escrow costs, appraisal fees, etc Closing costs will vary according to the area country and the lenders used
closing costs
Costs, in addition to the price of the property itself, that are due at closing They normally include origination fees, discount points, attorney's fees, costs for title insurance, surveys, recording documents and prepayments of real estate taxes and/or insurance premiums held by the lender
closing date
the last date on which it is possible to do something closing date for
closing entry
End of the year journal entries to transfer the income or loss from revenue and expense accounts to owner's equity
closing entry
The final bookkeeping entries made at the end of an accounting period to transfer income and expense items to the balance sheet accounts
closing entry
a journal entry transferring a balance from an ongoing account to the profit and loss account at the end of an accounting period
closing one`s eyes to
ignoring, putting out of mind, paying no attention to -
closing price
(or Range): The price (or price range) recorded during trading that takes place in the final moments of a day's activity that is officially designated as the "close "
closing price
The price (or price range) recorded during the period designated by the exchange as the official close
closing price
The price (or price range) recorded during trading that takes place in the final moments of a day's activity that is officially designated as the "close "
closing price
The last trading price of a stock when the market closes for the day
closing price
The price of the last trading transaction in a trading session, executed on a specific security
closing price
(stock market) the price of the last transaction completed during a day's trading session
closing price
The price (or price range) recorded in trading that takes place in the final moments of a day's trade that are officially designated as the "close "
closing price
Price of the last transaction in a given security during a given session
closing price
The last trading price of a stock when the market closes BACK TO TOP
closing price
The market price you receive when you sell or buy-to-cover your security
closing price
The price of a stock's final trade at the end of the official trading day
closing price
(Date Initiated) The price of the last trade for that stock on the market day before the pick was listed See- "Current Picks"
closing price
The price of a stock (or option) at the last transaction of the day
closing price
Is the last price at which a stock transaction takes place on any give day This is the price quoted by the newspapers
closing price
At the end of a trading session, the price of the final trade in a security
closing price
The price of a stock or other security at the end of the trading day
closing price
The price of a security at the end of the day, after the final trade
closing price
The latest price at which a security has traded within the last 52-week period
closing price
The closing price is established according to the acoustic code which signifies the end of attendance dealing Claims for consideration in price fixing only apply to orders which have been received by the official broker by this time and which are suitable for continuous trading (variable quotation) (§ 32 of the Stock Exchange Order)
closing price
A stocks last transaction price for the day
closing price
The last trading price of a stock when the market closes
closing price
The price at which the final transaction in a security took place on a particular business day Stock prices are quoted daily in the financial pages of leading newspapers, where number of shares traded and the opening, high, low and late sale (closing) prices, plus net change from the previous day, are printed from left to right in that order
closing price
The last price paid for a commodity on any trading day The exchange clearinghouse determines a firm's net gains or losses, margin requirements, and the next day's price limits, based on each futures and options contract settlement price If there is a closing range of prices, the settlement price is determined by averaging those prices Also referred to as settle price
closing price
On the stock exchange, the closing price of a share is its price at the end of a day's business. The price is slightly above yesterday's closing price
closing ranks
lessening the distance between rows of soldiers; unifying
closing speech
statements made at the end of a convention or conference; statements made by a lawyer immediately before a judgment is decided
closing statement
last few sentences of a speech
closing summation
concluding remarks (especially of a trial)
closing the distance
reducing the distance
closing time
time when a business stops operating for the day, time to lock the doors
closing time
the regular time of day when an establishment closes to the public
closing time
Closing time is the time when something such as a shop, library, or pub closes and people have to leave. We were in the pub until closing time. the time when a pub in Britain must stop serving drinks and close
close
Closed, shut

There is nothinge so close, that shall not be openned, and nothinge so hyd that shall not be knowen.

close
To move so that an opening is closed

Jim was listening to headphones with his eyes closed.

close
A cathedral close
close
An enclosed field
close
To make a sale
close
Intimate; well-loved

law Of a corporation or other business entity, closely held.

close
To make the final outs, usually three, of a game

He has closed the last two games for his team.

close
To terminate a computer program or a window or file thereof
close
At a little distance; near

Is your house close?.

close
A very narrow alley between two buildings, often overhung by one of the buildings above the ground floor
close
To make (e.g. a gap) smaller

The runner in second place is closing the gap on the leader.

close
An end of something

We owe them our thanks for bringing the project to a successful close.

close
To put an end to

close the session.

close
A street that ends in a dead end
close
hot, humid, with no wind
close
{v} to shut, finish, join, comply, inclose
close
{a} shut fast, private, concise, confined, near, reserved, constant, hot, full
close
{n} a small inclosed field, end, issue
close
{a} constantly, nearly, greedily
post-closing
Post-closing literally means after closing. It's a catch all phrase for jobs or tasks that take place AFTER the actual closing. Post-closing includes the final takedown/bringdown of title and recordation of documents, the issuance of title policies, disbursement of funds not disbursed at the closing table, stuff like that
account closing
termination of an account (in a bank, etc.)
bank closing
act of closing down a bank because of a fiscal emergency or failure
book closing
shutting of books, ending, completing
close
To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close the eyes; to close a door
close
A double bar marking the end
close
To move so that it closes its opening
close
used of hair or haircuts; "a close military haircut"
close
Intimate; familiar; confidential
close
The period at the end of the trading session, officially designated by the exchange, during which all transactions are considered made "at the close "
close
change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact
close
The conclusion of a strain of music; cadence
close
lacking fresh air; "a dusty airless attic"; "the dreadfully close atmosphere"; "hot and stuffy and the air was blue with smoke"
close
marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the observed facts"
close
Adhering strictly to a standard or original; exact; strict; as, a close translation
close
be priced or listed when trading stops; "The stock market closed high this Friday"; "My new stocks closed at $59 last night"
close
usually refers to a price when the market closes (at the end of the day)
close
To obstruct (an opening)
close
finish or terminate meetings, speeches, etc
close
v t (a stream) to terminate usage of the stream as a source or sink of data, permitting the implementation to reclaim its internal data structures, and to free any external resources which might have been locked by the stream when it was opened
close
A point in time officially designated by the exchange at the end of the trading session when trading must cease
close
a statement that ends the sales-pitch and asks the customer to purchase the product
close
The period at the end of the trading session Sometimes used to refer to the closing price (See Opening )
close
Closes the Device Definition window If any unsaved changes are outstanding, a pop-up window with a message informing you of the unsaved changes is displayed The changes are abandoned if you choose to continue without saving them
close
strictly confined or guarded; "kept under close custody"
close
engage at close quarters; "close with the enemy"
close
The period at the end of the trading session officially designated by the exchange during which all transactions are considered made "at the close "
close
the concluding part of any performance
close
come together, as if in an embrace; "Her arms closed around her long lost relative"
close
finish a game in baseball by protecting a lead; "The relief pitcher closed with two runs in the second inning"
close
In a close manner
close
(of a contest or contestants) evenly matched; "a close contest"; "a close election"; "a tight game"
close
Concise; to the point; as, close reasoning
close
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
close
Nearly equal; almost evenly balanced; as, a close vote
close
Having the parts near each other; dense; solid; compact; as applied to bodies; viscous; tenacious; not volatile, as applied to liquids
close
finish a game in baseball by protecting a lead; "The relief pitcher closed with two runs in the second inning" complete a business deal, negotiation, or an agreement; "We closed on the house on Friday"; "They closed the deal on the building" unite or bring into contact or bring together the edges of; "close the circuit"; "close a wound" move so that an opening or passage is obstructed; make shut; "Close the door"; "shut the window" become closed; "The windows closed with a loud bang" fill or stop up; "Can you close the cracks with caulking?" bar access to; "Due to the accident, the road had to be closed for several hours" bring together all the elements or parts of; "Management closed ranks" draw near; "The probe closed with the space station" come together, as if in an embrace; "Her arms closed around her long lost relative" change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact cause a window or an application to disappear on a computer desktop engage at close quarters; "close with the enemy" finish or terminate meetings, speeches, etc
close
To have a vector sum of 0; that is, to form a closed polygon
close
finish or terminate (meetings, speeches, etc ); "The meeting was closed with a charge by the chairman of the board"
close
To bring to an end or period; to conclude; to complete; to finish; to end; to consummate; as, to close a bargain; to close a course of instruction
close
the precinct of a cathedral; an area of buildings which are usually occupied by the clergy who are engaged in the administration of the cathedral
close
Difficult to obtain; as, money is close
close
The process of sending the batch for settlement
close
shut, as in: Please close the door when you leave
close
The period at the end of the trading session in a given market
close
To close a file is to save a file, to copy the contents of the file from primary memory (RAM) to secondary memory (usually disk) The process insert a marker in the File Allocation Table (FAT) on the disk indicating that there is no more to the file
close
bring together all the elements or parts of; "Management closed ranks"
close
Conclusion; cessation; ending; end
close
The manner of shutting; the union of parts; junction
close
Oppressive; without motion or ventilation; causing a feeling of lassitude; said of the air, weather, etc
close
" be priced or listed when trading stops; "The stock market closed high this Friday"; "My new stocks closed at $59 last night" marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the observed facts" rigorously attentive; strict and thorough; "close supervision"; "paid close attention"; "a close study"; "kept a close watch on expenditures" at or within a short distance in space or time or having elements near each other; "close to noon"; "how close are we to town?"; "a close formation of ships" close in relevance or relationship; "a close family"; "we are all
close
To make (a gap) smaller
close
{f} shut; be shut; finish, complete
close
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
close
close in relevance or relationship; "a close family"; "we are all in close sympathy with "; "close kin"; "a close resemblance"
close
cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P M "
close
complete a business deal, negotiation, or an agreement; "We closed on the house on Friday"; "They closed the deal on the building"
close
Out of the way observation; secluded; secret; hidden
close
Shut fast; closed; tight; as, a close box
close
To bring together the parts of; to consolidate; as, to close the ranks of an army; often used with up
close
nearby, close by; closely
close
bar access to; "Due to the accident, the road had to be closed for several hours"
close
draw near; "The probe closed with the space station"
close
come to a close; "The concert closed with a nocturne by Chopin"
close
become closed; "The windows closed with a loud bang"
close
rigorously attentive; strict and thorough; "close supervision"; "paid close attention"; "a close study"; "kept a close watch on expenditures"
close
The final price of a security at the end of the trading day
close
Accurate; careful; precise; also, attentive; undeviating; strict; not wandering; as, a close observer
close
To end, terminate, or come to a period; as, the debate closed at six o'clock
close
of textiles; "a close weave"; "smooth percale with a very tight weave"
close
"; "close kin"; "a close resemblance" inclined to secrecy or reticence about divulging information; "although they knew her whereabouts her friends kept close about it" crowded; "close quarters" (of a contest or contestants) evenly matched; "a close contest"; "a close election"; "a tight game" used of hair or haircuts; "a close military haircut" fitting closely but comfortably; "a close fit" confined to specific persons; "a close secret" strictly confined or guarded; "kept under close custody" of textiles; "a close weave"; "smooth percale with a very tight weave" in an attentive manner; "he remained close on his guard
close
unite or bring into contact or bring together the edges of; "close the circuit"; "close a wound"
close
Narrow; confined; as, a close alley; close quarters
close
Uttered with a relatively contracted opening of the mouth, as certain sounds of e and o in French, Italian, and German; opposed to open
close
To stop working on a particular document or program in the computer system or network
close
in close sympathy with
close
The price of the last transaction of the day
close
An inclosed place; especially, a small field or piece of land surrounded by a wall, hedge, or fence of any kind; specifically, the precinct of a cathedral or abbey
close
(1) (v ) In programming, to end accessibility of a file (2) (v ) To remove a window and all associated windows from the workspace
close
Disposed to keep secrets; secretive; reticent
close
To grapple; to engage in hand-to-hand fight
close
in an attentive manner; "he remained close on his guard"
close
{s} near, adjacent; intimate; careful; oppressive; secretive; stingy; dense, compact; tight-fitting; crowded
close
The period at the end of the trading session, officially designated by the exchange, during which all transactions are considered made "at the close"
close
to close the current folder or window
close
to make a displayed window or file disappear without deleting it; closing a file does not quit the application that created it, and if modifications have been made, a dialog box appears, asking you whether you want to save the changes before closing the file
close
giving or spending with reluctance; "our cheeseparing administration"; "very close (or near) with his money"; "a penny-pinching miserly old man"
close
To come together; to unite or coalesce, as the parts of a wound, or parts separated
close
Adjoining; near; either in space; time, or thought; often followed by to
close
close in relevance or relationship; "a close family"; "we are all
close
Strictly confined; carefully quarded; as, a close prisoner
close
Use the Close command on the File menu to complete your work on a document and put it away without leaving Word
close
A label given to a PushButton in some DialogBoxes that performs the action of closing the DialogBox Close is also used as a selection in Menus to close the window associated with the Menu
close
A grapple in wrestling
close
"; "close kin"; "a close resemblance"
close
{i} end, conclusion; act of closing; enclosed area; plug
close
Short; as, to cut grass or hair close
close
near in time or place or relationship; "as the wedding day drew near"; "stood near the door"; "don't shoot until they come near"; "getting near to the true explanation"; "her mother is always near"; "The end draws nigh"; "the bullet didn't come close"; "don't get too close to the fire"
close
in an attentive manner; "he remained close on his guard
close
not far distant in time or space or degree or circumstances; "near neighbors"; "in the near future"; "they are near equals"; "his nearest approach to success"; "a very near thing"; "a near hit by the bomb"; "she was near tears"; "she was close to tears"; "had a close call"
close
fitting closely but comfortably; "a close fit"
close
"The meeting was closed with a charge by the chairman of the board" cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P
close
change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact cause a window or an application to disappear on a computer desktop engage at close quarters; "close with the enemy"
close
fill or stop up; "Can you close the cracks with caulking?"
close
inclined to secrecy or reticence about divulging information; "although they knew her whereabouts her friends kept close about it"
close
confined to specific persons; "a close secret"
close
A narrow passage leading from a street to a court, and the houses within
close
at or within a short distance in space or time or having elements near each other; "close to noon"; "how close are we to town?"; "a close formation of ships"
close
To come or gather around; to inclose; to encompass; to confine
close
move so that an opening or passage is obstructed; make shut; "Close the door"; "shut the window"
Türkçe - İngilizce

closing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

close
(Dilbilim) dar
termination prior to closing
(Kanun) kapanıştan önce fesih
Close
(Askeri) seal the breach
kapanış saati closing
time (for a business)
closing

  Heceleme

  clos·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  klōzîng

  Telaffuz

  /ˈklōzəɴɢ/ /ˈkloʊzɪŋ/

  Ortak Eşdizimliler

  closing down, closing time, closing in

  Videolar

  ... you think that by closing loopholes and deductions for the well-to-do, somehow you will not end ...
  ... before our very eyes. CROWLEY: Because we're ' we're closing ...