passing

listen to the pronunciation of passing
İngilizce - Türkçe
{i} geçiş
{i} geçme

Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı. - After all, he succeeded in passing the exam.

Bir şekilde matematikten geçme notu aldım. - I somehow got a passing grade in mathematics.

{f} geç: prep.geçerek
geçerek

Sürücü sınavını geçerek herkesi şaşırttı. - He amazed everyone by passing his driving test.

Ken sınavı geçerek yüzünün akıyla çıktı. - Ken saved his face by passing the examination.

sollama
kısa süren
{i} geçit
geçen

Geçen araba bana çamurlu su sıçrattı. - The passing car splashed muddy water on me.

Dan geçen bir kamyonetin çatısına indi. - Dan landed onto the roof of a passing van.

{f} geç

O sadece geçici bir sevdaydı. - It was just a passing infatuation.

Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı. - After all, he succeeded in passing the exam.

ilerleyen
geçici

Bu sadece geçici bir hevesti. - It was only a passing fad.

O sadece geçici bir sevdaydı. - It was just a passing infatuation.

pas
çabuk geçen rasgele olan
ölüm/geçiş
{s} gelip geçici

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

ahenkli olmayıp iki nota arasında geçiş olan nota
ölme
{i} ölüm
{s} geçen: I heard the sound of a passing train. Geçen bir trenin sesini duydum. It was but a passing fancy. Gelip geçici bir hayalden başka
in passing geçerken
passing grade geçerpassing tone müz
{s} rastgele

Geçen bir gemi tarafından rastgele bulundu. - He was picked up by a passing ship.

kısa süren/
{s} tesadüfi
{i} gitme
tesadüfen
{i} geçirme

Seninle zaman geçirmeyi seviyorum. - I love passing time with you.

{f} geç: prep.geçe
göçme
{s} geçer

Ken sınavı geçerek yüzünün akıyla çıktı. - Ken saved his face by passing the examination.

Sürücü sınavını geçerek herkesi şaşırttı. - He amazed everyone by passing his driving test.

(Spor) aktarma
cep
passing over
aşma
pass
geçmek

Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü? - Is it possible to pass the tax accountant exam by self study?

Sınavı geçmek için sıkı çalıştım. - I studied hard in order to pass the examination.

pass
geçirmek

Vakit geçirmek için ne yaparsın? - What do you do to pass the time?

Zaman geçirmek için birbirleri ile sohbet ettiler. - They chatted with each other to pass the time.

pass
geçit

Solda gizli bir geçit var. - There's a secret passage on the left.

Gizli bir geçit bulduk. - We discovered a secret passageway.

pass
geçiş

Oyuna iki geçişim var. - I have two passes to the game.

Bu denize doğru geçiştir. - This is the passage to the sea.

passing away
irtihal
passing note
(Muzik) geçit notası
passing lane
sollama şeridi
passing parameter
geçiş parametresi
passing shot
tenisde aşırtma vuruş
passing by
geçiyor

Burada ne yapıyorsun? Sadece geçiyordum. - What are you doing here? I was just passing by.

Sadece yanından geçiyordum. - I was just passing by.

passing car
araba geçen
passing driver
geçen sürücü
passing gas
gaz geçiş
passing grade
sınıf geçme
passing kick
kick geçen
passing shot
(tenis) aşırtma vuruş
passing time
zaman geçiyor
passing away
ölüm
passing by inheritance to
tevarüs
passing days
geçen günler
passing fancy
(deyim) birine veya bir seye karsi duyulan gecici sevgi
passing flight
(Askeri) UÇAĞIN YANDAN GÖRÜNÜŞÜ: Bir uçağın yan görünüşü. Bir uçağın göründüğü vaziyet. Bu; uçak tiplerinin tanınması eğitiminde kullanılan beş standart uçuş vaziyetlerinden biridir. Buna (side view) da denir
passing flight
(Askeri) uçağın yandan görünüşü
passing flight, side view
(Askeri) yandan görünüş
passing grade
geçer not
passing loop
geçit mesafesi
passing love
gelip geçici aşk
passing note
geçiş notası
passing of a dividend
(Ticaret) temettünün ödenmemesi
passing order
(Askeri) SEVKİYAT ÇEVİRME EMRİ: Yanlış yere gönderilmiş bir isteği gerekli depo ve dağıtma noktasına intikal ettirmek ve bir isteği bir dağıtım sistemine geçirmek için kullanılan emir
passing order
(Askeri) sevkiyat çevirme emri
passing over
aşırma
passing period
intikal devresi
passing place
yol cebi
passing shower
(Meteoroloji) kararsızlık yağışı
passing sight distance
geçme görüş uzaklığı
passing stranger effect
(Pisikoloji, Ruhbilim) geçip giden yabancı etkisi
passing the sieve
elekten geçen
passing zone
yarışta bayrak değiştirme noktası
parameter passing
Parametre geçişi
parameter passing to macro
makroya parametre iletimi
pass
{f} vermek

Tom Mary'nin geçmesine izin vermek için kenara çekildi. - Tom stepped aside to allow Mary to pass.

Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum. - I stood aside to let them pass.

pass
{i} geçme

Mülteciyi bir mağaraya götürdük ve fırtınanın geçmesini bekledik. - We took refuge in a cave and waited for the storm to pass.

Bir devenin bir iğnenin deliğinden geçmesi bir zengin kişinin Tanrı'nın krallığına girmesinden daha kolaydır. - It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.

pass
{f} aşmak
pass
{f} pas vermek
pass
{i} giriş

Tom ilk girişinde sürücü sınavını geçti. - Tom passed his driving test on his first attempt.

Giriş sınavını geçebilsin diye, o sıkı çalışıyor. - He's studying hard so he can pass the entrance exam.

pass
devretmek
pass
{i} kanal

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

pass
{i} dar yol
each passing day
her geçen gün
every passing day
her geçen gün
once per several passing days
birkaç günde bir
pass
sona ermek
pass
pas demek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
sınavda geçmek
pass
(Kanun) karar oluşturmak
pass
deniz yolculuğu
pass
paylaşmak

Fadıl, Leyla'nın tutkularını paylaşmak için çaba harcıyordu. - Fadil was making an effort to share Layla's passions.

pass
(Askeri) hatlardan geçme izni
pass
derbent
pass
parça

Aşağıdaki parça iyi bilinen bir fabldan bir alıntıdır. - The following passage is a quotation from a well-known fable.

Bu parçayı okuyup Japonca'ya çevir. - Read this passage and translate it into Japanese.

pass
(sınav) kazanmak
pass
(Kanun) ittihaz etmek
pass
sırasını atlatmak
pass
geçmeye yarayan yer
pass
paragraf

Paragraf başka hiçbir yoruma izin vermiyor. - The passage admits of no other interpretation.

pass
yürüyerek geçmek
pass
onaylattırmak
pass
pasaj

Shakespeare'den bir pasaj okudu. - He read a passage from Shakespeare.

Pasajı kelimesi kelimesine çevir. - Translate the passage word for word.

pass
geçip gitmek
pass
arkada bırakmak
pass
spor pas vermek
pass
dersi vermek
pass
ölmek

Ölürsem, yatağında huzur içinde ölen büyük babam gibi ölmek isterim. Arabasındaki tüm yolcular gibi çığlık atarak değil. - When I die, I want to die like my grandfather who died peacefully in his sleep. Not screaming like all the passengers in his car.

Biraz yiyecek alalım. Sen ölmek üzereymiş gibi görünüyorsun. - Let's get some food. You look like you're about to pass out.

pass
(Coğrafya) gedik
pass
atmak
pass
koridor

Pencere yanı mı yoksa koridorda mı bir yer istersiniz? - Would you like a place by window or by passage?

pass
sınıf geçmek
pass
pas geçmek
pass
kazanmak
pass
geride bırakmak
pass
onaylamak
pass
(Coğrafya) boyun

Arka koltuktaki yolcularının her ikisinin de boyun yaralanması vardı. - Both of the passengers in the back seat had neck injuries.

Biz dağ geçişi boyunca pek çok karıncalar gibi süründük. - We crawled like so many ants along the mountain pass.

pass
bölüm

O bana ayıların kışı nasıl geçirdiği hususunda bölüm ve ayet verdi. - He gave me chapter and verse on how bears pass the winter.

pass
ileri gitmek
token passing
andaç geçirme
pass
uzatmak
pass
başarmak
pass
baştan çıkarma
pass
pas

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

pass
{f} geç

Bire on testi geçebilirsin. - Ten to one you can pass the test.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

pass
boğaz
pass
boşaltmak
pass
sınavda geçme
pass
giriş-çıkış izni
pass
bitmek
pass
(önünden/vb.) geçmek
pass
(sınav) geçmek
pass
(zaman) geçmek
pass
kur

Dikkatli ve çalışkan olmak gereklidir, fakat bu kursu geçmek için yeterli değildir. - Being careful and diligent is necessary, but not sufficient for passing this course.

Hukuk sınavını geçti ve bir hukuk bürosu kurdu. - He passed the law examination and set up a law office.

pass
ilerlemek
pass
sollamak
pass
dinmek
pass
akıtmak
pass
(zaman) geçirmek
pass
yetişip geçmek
pass
kabul etmek

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

back passing
geri geçme
buck passing
buck geçen
by passing
geçerek
pass
geç(mek)
pass
geçmesi

Onun geçmesi için kenara çekildim. - I stepped aside for him to pass.

Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum. - I stood aside to let them pass.

pass
pasolu
adolescent 's passing love
gençlik sevdası
adolescent 's passing love
gençlik aşkı
controlled passing
(Askeri) KONTROLLU GEÇİŞ: Bir zamanda sadece tek bir trafik şeridini alabilen yolun bir noktasını veya kısmını sıra ile diğer tarafa geçirmek üzere sağlanan ters yönlerde hareket eden iki şeritlik trafik vasıtasıyle oluşturulan bir trafik hareket usulü
controlled passing
(Askeri) kontrollü geçiş
improperly passing
hatalı sollama
in passing
tesadüfen
in passing
sırası gelmişken
no passing
geçiş yok
pass
{f} bildirmek
pass
{i} paso
pass
{f} piyasaya sürmek
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
{f} onaylanmak
pass
kab

Linda on altı yaşındaydı fakat yirmi olarak kabul edilmesi için sorun yoktu. - Linda is sixteen, but had no trouble passing for twenty.

O yirmi olarak kabul edildi. - She could pass for twenty.

pass
{i} ruhsat
pass
hokkabazların kaybetme oyunu
pass
{f} söylemek

Tom'un vefat ettiğini sana söylemek benim üzücü görevimdir. - It is my sad duty to tell you that Tom has passed away.

Şarkı söylemek benim tutkumdur. - Singing is my passion.

pass
{f} dönüşmek
pass
meç hamlesi
pass
{i} izin

Fırsatların geçip gitmesine izin vermeyin. - Don't let opportunities pass by.

Onların geçmesine izin vermek için kenarda durdum. - I stood aside to let them pass.

pass
{i} el çabukluğu
pass
{i} durum, hal
pass
{i} giriş kartı
pass
geçmek; geçirmek: When the car passed us we were doing one hundred and eighty kilometers an hour. Araba bizi geçtiğinde biz saatte yüz
pass
{i} pasaport

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

Yurt dışına seyahat ettiğinizde, genellikle bir pasaporta ihtiyacınız olur. - When you travel abroad, you usually need a passport.

pass
{i} ask. hatlardan geçme izni
pass
{f} 1. geçmek; geçirmek: When the car passed us we were doing one hundred and eighty kilometers an hour. Araba bizi geçtiğinde biz saatte yüz
pass
{i} spor pas
pass
{i} paso, şebeke
pass
free pass ücretsiz giriş sağlayan paso
pass
{i} vaziyet
pass
{i} çalım
pass
{i} geçiş izni

Geçiş izni olmadan girmene izin veremem. - I can't let you enter without a pass.

pass
{i} durum

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

pass
{f} açmak (kilit)
pass
top oyunlarında topu elden ele geçirme
pass
{i} hokkabazlık
percentage passing
geçen yüzde
token passing
andac gecirme
where are we passing now
şu anda nereden geçiyoruz
İngilizce - İngilizce
A death
A form of juggling where several people pass props between each other, usually clubs or rings
Present participle of pass
Surpassingly, greatly, quite

What about your baseball stories?” said I, thinking myself more than passing clever.

{n} the act of going or travelling
{a} exceeding, surpassing, very
success in satisfying a test or requirement; "his future depended on his passing that test"; "he got a pass in introductory chemistry"
{i} going by, crossing; exit; death
to throw the ball to another player
a bodily process of passing from one place or stage to another; "the passage of air from the lungs"; "the passing of flatus"
to a teammate
enduring a very short time; "the ephemeral joys of childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient beauty"; "love is transitory but at is eternal"; "fugacious blossoms"
euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing"
(American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long"
A passing mention or reference is brief and is made while you are talking or writing about something else. It was just a passing comment, he didn't go on about it = casual see also pass
the end of something; "the passing of winter"
Relating to the act of passing or going; going by, beyond, through, or away; departing
The passing of something such as a time or system is the fact of its coming to an end. It was an historic day, yet its passing was not marked by the slightest excitement
Any key which operates a lock is said to pass the lock If locks are made “alike change” one key will pass all the locks
You can refer to someone's death as their passing, if you want to avoid using the word `death' because you think it might upset or offend people. His passing will be mourned by many people
when a player kicks the ball to his teammate; used to move the ball closer to the opposing goal, to keep the ball away from an opponent or to give the ball to a player who is in a better position to score
A passing fashion, activity, or feeling lasts for only a short period of time and is not worth taking very seriously. Hamnett does not believe environmental concern is a passing fad lasting
If you mention something in passing, you mention it briefly while you are talking or writing about something else. The army is only mentioned in passing. = incidentally
the motion of one object relative to another; "stellar passings can perturb the orbits of comets"
The chief means of gaining and breaking ground prior to the introduction of a more linear style of footwork in the seventeenth century
Propelling the ball to a teammate by heading it or kicking it
The act of one who, or that which, passes; the act of going by or away
A player may pass his/her turn by not exchanging tiles and not making a play on the board The player scores zero and says "Pass!" and starts opponent's timer It is now opponent's turn Note that when there are 6 consecutive scores of zero in a game, the fame is finished
euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing
throwing the ball
success in satisfying a test or requirement; "his future depended on his passing that test"; "he got a pass in introductory chemistry" going by something that is moving in order to get in front of it; "she drove but well but her reckless passing of every car on the road frightened me" the end of something; "the passing of winter" the motion of one object relative to another; "stellar passings can perturb the orbits of comets" euphemistic expressions for death; "thousands mourned his passing
The passing of a period of time is the fact or process of its going by. The passing of time brought a sense of emptiness = passage
allowing you to pass (e g , an examination or inspection) satisfactorily; "a passing grade"
of advancing the ball by throwing it; "a team with a good passing attack"; "a pass play"
hasty and without attention to detail; not thorough; "a casual (or cursory) inspection failed to reveal the house's structural flaws"; "a passing glance"; "perfunctory courtesy"
Exceeding; surpassing, eminent
exceedingly, very; quite, extremely
Exceedingly; excessively; surpassingly; as, passing fair; passing strange
{s} going by; coming and going; momentary
going by something that is moving in order to get in front of it; "she drove but well but her reckless passing of every car on the road frightened me"
to an extreme degree or extent; "his eyesight was exceedingly defective"
passing away
Present participle of pass away. (to die)
passing bell
A bell rung to announce a death or funeral; death bell, death knell
passing down
Present participle of pass down
passing off
The act of misrepresenting the origin of a product
passing off
Present participle of pass off
passing out
Present participle of pass out
passing over
Present participle of pass over
passing the buck
Present participle of pass the buck
passing the buck
Buck passing or passing the buck is the action of transferring responsibility or blame unto another person. It is also used as a strategy in power politics when the actions of one country/nation are blamed on another, providing an opportunity for war
Passing Off
(Reklam) The name given to a legal action brought to protect the "reputation" of a particular trademark/brand/get up. In essence, the action is designed to prevent others from trading on the reputation/goodwill of an existing trademark/brand/get up. The action is only available in those countries that recognize unregistered trademark rights (for example the UK and US). In some countries, it is called "unfair competition action."
Passing over
Known also as relocating - this expression refers to physical death
passing a ball
transferring a ball from one person to another
passing a resolution
approving a resolution, making a formal decision
passing away
dying, demise
passing car
car going by
passing fancy
liking which lasts for a short time
passing gear
(Otomotiv) An automatic transmission gear that shifts a car into a lower gear for a short burst of extra power to pass other cars on the highway. This gear is engaged by sharply depressing the gas pedal. When the pedal is released, the car returns to a normal driving gear
passing grade
minimum grade needed in order to successfully complete a course or exam
passing judgement
decide on a judgment, decree a verdict
passing note
A note that connects two consonant pitches by stepwise motion and usually occurs on a weak beat. Also called passing tone
passing note
a nonharmonic note inserted for transition between harmonic notes
passing off
passing off is yet another of those civil wrongs known as a tort A passing off occurs if a person makes goods or services look as they are connected with someone else, who will in most cases be better known In other words it is an attempt to profit from the established reputation of another Often where there is a passing off there is also a Trade Mark infringement, as when, for example, someone sells the clothes which they have made with a more famous label attached to them
passing off
Presenting another’s goods or services as one’s own
passing off
The pretence by one person that his goods are those of another eg pirated tapes, and T-shirts •Intellectual Property
passing off
pretend to be, imitation of
passing off
When someone imitates another person's trade name or logo, or other features of his goods, and pretends they are his own
passing off
Passing off usually applies when another person seeks "to infer that his/ her products are somehow connected to your products, essentially 'cashing in' on the good will and reputation that your products may enjoy in the marketplace" (www piperpat co nz/resource/ipinfo html) Adapting and re- writing someone else's work can constitute passing off if the owner of the i p feels it constitutes damage to their commercial interests or reputation Simply, if they originated those materials, it is their prerogative to change or adapt them, not yours
passing over
skipping, omitting
passing shot
a tennis return that passes an opponent who has approached the net
passing shot
A forceful shot, as in tennis or handball, that travels to one side out of the reach of one's opponent
passing strange
very odd, extremely queer, quite strange
passing the buck
transferring responsibility to someone else
passing through
going through, traveling through
passing(a)
allowing you to pass e
passing(a)
an examination or inspection satisfactorily; "a passing grade
passing(a)
of advancing the ball by throwing it; "a team with a good passing attack"; "a pass play"
passing(a)
of advancing the ball by throwing it; "a team with a good passing attack"; "a pass play" allowing you to pass e
buck-passing
Blame shifting; the act of absolving oneself of responsibility or concern for a given matter by claiming to lack authority or jurisdiction
continuation passing style
Alternative spelling of continuation-passing style
continuation passing styles
plural form of continuation passing style
continuation-passing style
A style of programming in which every user function f takes an extra argument c known as a continuation. Whenever f would normally return a result r to its caller, it instead returns the result of applying the continuation to r
continuation-passing styles
plural form of continuation-passing style
pass
To go successfully through, as an examination, trail, test, etc

He passed his examination.

pass
The area in a restaurant kitchen where the finished dishes are passed from the chefs to the waiting staff
pass
To go through any inspection or test successfully

He attempted the examination, but did not expect to pass.

pass
To take a turn with (a line, gasket, etc.), as around a sail in furling, and make secure
pass
To happen
pass
A passing of two trains in the same direction on a single track, when one is put into a siding to let the other overtake. (Antonym: a meet.)
pass
A sexual advance

The man kicked his friend out of the house after he made a pass at his wife.

pass
To continue
pass
To cause to pass the lips; to utter; to pronounce
pass
An intentional walk

Smith was given a pass after Jones' double.

pass
To be conveyed or transferred by will, deed, or other instrument of conveyance

An estate passes by a certain clause in a deed.

pass
To move beyond the range of the senses or of knowledge

Beauty is a charm, but soon the charm will pass. - John Dryden.

pass
To go from one limit to the other of; to spend

To pass commodiously this life. - John Milton.

pass
A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary. (Shakespeare)
pass
A password (especially one for a restricted-access website)

Anyone want to trade passes?.

pass
A single passage of a bar, rail, sheet, etc., between the rolls
pass
: To take heed

As for these silken-coated slaves, I pass not. - Shakespeare.

pass
A thrust; a sally of wit. (Shakespeare)
pass
To go by, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of

pass a house.

pass
In any game, to decline to play in one's turn
pass
The act of moving the ball or puck from one player to another
pass
To make, as a thrust, punto, etc
pass
The state of things; condition; predicament; impasse

Matters have been brought to this pass. - Robert South.

pass
To move (the ball or puck) to a teammate
pass
To obtain the formal sanction of, as a legislative body

The bill passed the senate.

pass
: To die
pass
A movement over or along anything; the manipulation of a mesmerist
pass
An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; a ford

Try not the pass! the old man said. - Henry Wadsworth Longfellow.

pass
Estimation; character

Common speech gives him a worthy pass. - Shakespeare.

pass
To kick (the ball) with precision rather than at full force

Iaquinta passes it coolly into the right-hand corner as Paston dives the other way. - , Rob Smyth, 20 June 2010.

pass
To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness

The bill passed both houses of Congress.

pass
To cause to advance by stages of progress; to carry on with success through an ordeal, examination, or action; specifically, to give legal or official sanction to; to ratify; to enact; to approve as valid and just

The senate passed the law.

pass
: To go beyond bounds; to surpass; to be in excess

This passes, Master Ford. - Shakespeare.

pass
To make a judgment on or upon a person or case

And within three dayes twelve knyghtes passed uppon hem; and they founde Sir Palomydes gylty, and Sir Saphir nat gylty, of the lordis deth.

pass
To go through the intestines. (John Arbuthnot)
pass
{n} a passage, road, license, push, condition
pass
{v} to go, make way, proceed, spend, omit, vanish, excel, go beyond, transact, enact
buck passing
Buck passing or passing the buck is the action of transferring responsibility or blame unto another person. It is also used as a strategy in power politics when the actions of one country/nation are blamed on another, providing an opportunity for war
Pass
macintosh
by-passing
going-round, overtaking
have a passing acquaintance with
be only slightly familiar with (someone or something); have only basic knowledge of (a subject)
in passing
incidentally; in the course of doing something else; "he made this remark in passing"
in passing
incidentally; in the course of doing something else; "he made this remark in passing
pass
To go by without noticing; to omit attention to; to take no note of; to disregard
pass
a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl"
pass
To live through; to have experience of; to undergo; to suffer
pass
one complete cycle of operations (as by a computer); "it was not possible to complete the computation in a single pass"
pass
A thrust or push; an attempt to stab or strike an adversary
pass
a complementary (free) ticket; "the start got passes for his family"
pass
a/ Simple action of footwork which moves the combatant forward or back as one foot passes another The term can be strung onto other moves creating compound footwork e g Pass forward circle right b/ A round of fencing, until one or other delivers a hit
pass
To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over
pass
pass into a specified state or condition; "He sank into Nirvana"
pass
(sports) the act of throwing the ball to another member of your team; "the pass was fumbled" a flight or run by an aircraft over a target; "the plane turned to make a second pass" (American football) a play that involves one player throwing the ball to a teammate; "the coach sent in a passing play on third and long" a complementary (free) ticket; "the start got passes for his family" a permit to enter or leave a military installation; "he had to show his pass in order to get out" a document indicating permission to do something without restrictions; "the media representatives had special passes" any authorization to pass or go somewhere; "the pass to visit had a strict time limit" one complete cycle of operations (as by a computer); "it was not possible to complete the computation in a single pass" a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a head yesterday" the location in a range of mountains of a geological formation that is lower than the surrounding peaks; "we got through the pass before it started to snow" a bad or difficult situation or state of affairs (military) a written leave of absence; "he had a pass for three days" travel past; "The sports car passed all the trucks" go across or through; "We passed the point where the police car had parked"; "A terrible thought went through his mind" cause to pass; "She passed around the plates" transfer to another; of rights or property; "Our house passed under his official control" place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers" throw (a ball) to another player; "Smith passed" allow to go without comment or censure; "the insult passed as if unnoticed" go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House" accept or judge as acceptable; "The teacher passed the student although he was weak" go successfully through a test or a selection process; "She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now" be identified, regarded, accepted, or mistaken for someone or something else; as by denying one's own ancestry or background; "He could pass as his twin brother"; "She passed as a White woman even though her grandfather was Black
pass
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
pass
a permit to enter or leave a military installation; "he had to show his pass in order to get out"
pass
Permission or license to pass, or to go and come; a psssport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass
pass
to pass the buck: see buck to pass judgment: see judgment. American jazz guitarist noted for his exceptional technique. Arthur's Pass Great Saint Bernard Pass Gumal Pass Gomal Pass Khyber Pass Little St. Bernard Pass Saint Gotthard Pass San Bernardino Pass Shipka Pass Simplon Pass
pass
If you pass through a stage of development or a period of time, you experience it. The country was passing through a grave crisis = go
pass
A pass in an examination, test, or course is a successful result in it. An A-level pass in Biology is preferred for all courses fail
pass
to pass swiftly, directly, smoothly, etc
pass
If someone in authority passes a person or thing, they declare that they are of an acceptable standard or have reached an acceptable standard. Several popular beaches were found unfit for bathing although the government passed them last year The medical board would not pass him fit for General Service
pass
Hence, to promise; to pledge
pass
Fig
pass
When someone or something passes in a particular direction, they move in that direction. He passed through the doorway into Ward B The car passed over the body twice, once backward and then forward. = go
pass
If you pass the ball to someone in your team in a game such as football, basketball, hockey, or rugby, you kick, hit, or throw it to them. Your partner should then pass the ball back to you Dodd passed back to Flowers. Pass is also a noun. Hirst rolled a short pass to Merson
pass
To transcend; to surpass; to excel; to exceed
pass
To move or be transferred from one state or condition to another; to change possession, condition, or circumstances; to undergo transition; as, the business has passed into other hands
pass
To proceed without hindrance or opposition
pass
eliminate from the body; "Pass a kidney stone"
pass
(baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls"
pass
To go by, beyond, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of; as, to pass a house, a stream, a boundary, etc
pass
To die
pass
The auctioneer's terminology designating that a lot has been hammered down, but that the lot remains unsold because the final bid did not reach the Hidden Reserve
pass
go beyond; "She exceeded our expectations"; "She topped her performance of last year"
pass
go successfully through a test or a selection process; "She passed the new Jersey Bar Exam and can practice law now"
pass
The weld metal deposited in one general progression along the axis of the weld
pass
To cause to obtain entrance, admission, or conveyance
pass
An attack made with a cross; eg fleche Also, the act of moving past the opponent
pass
in timber harvesting, one of a planned sequence of harvesting operations designed to harvest a management unit over an extended period of time in discrete phases, so that the size of individual cutblocks and the total area harvested in any one pass does not exceed prescribed limits
pass
any authorization to pass or go somewhere; "the pass to visit had a strict time limit"
pass
To change from one state to another
pass
{i} alleyway; narrow road between mountains; successful grade on a test; sending of a ball to another player; movement of the hand
pass
A document granting permission to pass or to go and come; a passport; a ticket permitting free transit or admission; as, a railroad or theater pass; a military pass
pass
A part, a division
pass
throw (a ball) to another player; "Smith passed"
pass
In any game, to decline to play in ones turn
pass
If you pass something through, over, or round something else, you move or push it through, over, or round that thing. `I don't understand,' the Inspector mumbled, passing a hand through his hair
pass
come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed important"
pass
If someone makes a pass at you, they try to begin a romantic or sexual relationship with you. Nancy wasn't sure if Dirk was making a pass at her
pass
cause to pass; "She passed around the plates"
pass
To cause to pass the lips; to utter; to pronounce; hence, to promise; to pledge; as, to pass sentence
pass
{f} cross; transport; approve
pass
a transfer of the ball, etc
pass
a thrust; a sally of wit
pass
also, the set of four cards sent back and forth across the table from declarer's partner to declarer
pass
To go beyond bounds; to surpass; to be in excess
pass
Can be used in place of either pass or fold depending on the context
pass
To emit from the bowels
pass
To take a turn with a line, gasket, etc
pass
stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
pass
a document indicating permission to do something without restrictions; "the media representatives had special passes"
pass
To put in circulation; to give currency to; as, to pass counterfeit money
pass
If someone or something passes for or passes as something that they are not, they are accepted as that thing or mistaken for that thing. Children's toy guns now look so realistic that they can often pass for the real thing a woman passing as a man
pass
If you pass information to someone, you give it to them because it concerns them. Officials failed to pass vital information to their superiors Pass on means the same as pass. I do not know what to do with the information if I cannot pass it on From time to time he passed on confidential information to him He has written a note asking me to pass on his thanks
pass
To be tolerated
pass
transfer to another; of rights or property; "Our house passed under his official control"
pass
If someone passes water or passes urine, they urinate. A sensitive bladder can make you feel the need to pass water frequently
pass
A pass is the lowest bid You may always pass, and three consecutive passes end the bidding
pass
accept or judge as acceptable; "The teacher passed the student although he was weak"
pass
To go from one person to another; hence, to be given and taken freely; as, clipped coin will not pass; to obtain general acceptance; to be held or regarded; to circulate; to be current; followed by for before a word denoting value or estimation
pass
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
pass
guide or pass over something; "He ran his eyes over her body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He drew her hair through his fingers"
pass
n a rounded low spot on a ridge that forms between the headwaters of two valleys whose rivers flow in opposite directions, also called a saddle
pass
To go from one person to another
pass
A "Pass" result on a hearing screening means that a baby has normal hearing on the day of the test It does not predict how a child will hear in the future A child's hearing should be re-tested at any time if speech-language milestones are not being met, or if there are parental concerns
pass
To move the ball or puck or a teammate
pass
(sports) the act of throwing the ball to another member of your team; "the pass was fumbled"
pass
When people in authority pass a new law or a proposal, they formally agree to it or approve it. The Estonian parliament has passed a resolution declaring the republic fully independent
pass
travel past; "The sports car passed all the trucks"
pass
If something passes or is passed from one person to another, the second person then has it instead of the first. His mother's small estate had passed to him after her death These powers were eventually passed to municipalities. a genetic trait, which can be passed from one generation to the next
pass
To go through any inspection or test successfully; to be approved or accepted; as, he attempted the examination, but did not expect to pass
pass
To cause to move or go; to send; to transfer from one person, place, or condition to another; to transmit; to deliver; to hand; to make over; as, the waiter passed bisquit and cheese; the torch was passed from hand to hand
pass
between the rolls
pass
When a period of time passes, it happens and finishes. He couldn't imagine why he had let so much time pass without contacting her Several minutes passed before the girls were noticed. = go by
pass
a difficult juncture; "a pretty pass"; "matters came to a head yesterday"
pass
If you pass something to someone, you take it in your hand and give it to them. Ken passed the books to Sergeant Parrott Pass me that bottle. = hand
pass
A single progression of the thermal spray device across the surface of the substrate
pass
To pass someone or something means to go past them without stopping. As she passed the library door, the telephone began to ring Jane stood aside to let her pass I sat in the garden and watched the passing cars
pass
A legislator desiring to debate a particular item on the Calendar calls out "Pass" when the item is read by the Clerk After disposing of all non-controversial items, the "Passed" items are taken up by the legislative body
pass
To advance through all the steps or stages necessary to validity or effectiveness; to be carried through a body that has power to sanction or reject; to receive legislative sanction; to be enacted; as, the resolution passed; the bill passed both houses of Congress
pass
To move or be moved from one place to another
pass
To come and go in consciousness
pass
To cause to obtain entrance, admission, or conveyance; as, to pass a person into a theater, or over a railroad
pass
to obtain the formal sanction of, as a legislative body; as, he passed his examination; the bill passed the senate
pass
To put in circulation; to give currency to
pass
disappear gradually; "The pain eventually passed off"
pass
of advancing the ball by throwing it; "a team with a good passing attack"; "a pass play"
passing