fail

listen to the pronunciation of fail
İngilizce - Türkçe
başarısız olmak

Sınavımda başarısız olmak istemiyorum. - I don't want to fail my exams.

Tom başarısız olmaktan korkmuyor. - Tom isn't afraid to fail.

{i} zayıf not
{f} becerememek
{f} kalmak

Acımasız rekabet karşısında, bizim iş hayatta kalmakta başarısız oldu. - In the face of ruthless competition, our business failed to survive.

Firmamız kıyasıya rekabete karşı hayatta kalmakta başarısız oldu. - Our company failed to survive against cutthroat competition.

{f} ihmal etmek
{f} başaramamak
arızalanmak
{f} yapmamak
(Bilgisayar) başarısız olma

Başarısız olmandan korkmuştum. - I was afraid that you had failed.

Onun başarısız olması hiç şaşırtıcı değil. - It is no wonder that he has failed.

güçten düşmek
çaktırmak
çakmak
aksamak
düşüş
çöküş
başarılı olamamak
sınavda kalmak
foslamak
sınıfta kalmak
akamete uğramak
çökme
çuvallamak
(sınavda) kalmak
yağmak
sınavda bırakmak
akim kalmak
düşmek
inmek
yıkılmak
{f} tükenmek
düş kırıklığına uğratmak
(sınıfta) bırakmak
başarısız ol

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

Sam'i sadece başarısız olacak planından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım, - I tried to persuade Sam to give up his plan, only to fail.

güçsüzleşmek
başarısızlık

Onun projesi başarısızlıkla sona erdi. - His project ended in failure.

Biz onların dükkanının bir başarısızlık olduğunu düşündük, fakat şimdi, zor günleri atlattılar ve hatta büyüdüler. - We thought their shop was a failure, but now they've gotten out from under and even expanded.

geçememek
yetersiz kalmak
beklenen sonucu verememek
zayıflamak
yetmemek
{f} yüzüstü bırakmak
{f} iflas etmek
kifayet etmemek
{f} batmak
{f} bozulmak
{f} bırakmak

O birkaç kez sigarayı bırakmak için çalıştı, ancak başarısız oldu. - He tried to give up smoking several times, but failed.

Adamın sigarayı bırakmak için yaptığı üçüncü deneme başarısızlıkla son buldu. - The man's third attempt to stop smoking ended in failure.

bitmek
{f} ümidini kırmak
sınıfta bırakmak
kalmak geçememek
{f} sınıfta kalmak; sınıfta
{f} boşa çıkarmak
kuvveti kesilmek
başarısız ol,v.başarısız ol: n.başarısızlık
{f} suya düşmek
{f} başarısızlığa uğramak
{f} boşa çıkmak
{f} başaramamak; becerememek. He failed to come. Gelmedi
geçirmemek
{f} fiyasko ile sonuçlanmak
(Nükleer Bilimler) başarısız

Görünen o ki kız başarısız oldu. - She failed to appear.

O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı. - He tried to kill himself but it ended in failure.

{f} ateş almamak
çıkmamak
Hata Vermek
{f} açmamak
(isim) zayıf not
{f} yapamamak
yetersiz olmak
azalmak
ölmek
fail safe
tedbirli
fail an examination
sınavdan kalmak
fail in an exam
sınavda kalmak
fail in respect for
saygıda kusur etmek
fail safe
arızaya karşı emniyetli
fail safe
bozulmaya dayanıklı
fail safe
(Bilgisayar) aksamadan bağışık
fail safe
(Bilgisayar) kusurönler
fail soft
(Bilgisayar) kademeli aksama
fail to act
(Politika, Siyaset) hareketsiz kalmak
fail to act
savsaklamak
fail to give way
geçiş önceliğine uymamak
fail to obey yield sign
geçiş önceliğine uymamak
fail to win
kazanamamak
fail due
vadesi gelmek
fail in one's duty
görevinde kusur etmek
fail safe system
hata güvenlik sistemi
fail safety
hata emniyeti
fail safety
hata güvenliği
fail soft system
yumuşak hatalı sistem
fail to agree
anlaşama
fail to attend
katılama
fail to detonate
göstereme
fail to experience
tecrübe edeme
fail to fire
yakama
fail to get
alama
fail to keep
tutama
fail to maintain
temin edeme
fail to meet
görüşeme
fail to notice
dikkat edeme
fail to perceive
gözlemleyeme
fail to profit
kar edeme
fail to reach
ulaşama
fail to remember
hahatırlayama
fail to satisfy
memnun edeme
fail to win
kazanama
fail-safe control
arıza güvenlik denetimi
fail-safe system
arıza güvenlik jüyesi
fail an exam
bir sınavı başarısız
fail exam
sınavı başarısız
fail in
başarısız
fail over
üzerinde başarısız
fail someone
biri başarısız
fail to agree
anlasama
fail to meet
görüseme
fail to notice
farkına varamamak
fail to notice
fakedememek
fail to notice
dikkat edememek
fail to notice
gözardı etmek
fail to reach
ulasama
fail to remember
hahatirlayama
fail fire
ateş almamak
fail fulfil an obligation
(Politika, Siyaset) yükümlülüğü ifa edememek
fail on error
(Bilgisayar) başarısız hatası
fail on evil days
(deyim) kötü duruma düşmek
fail on evil days
(deyim) kötü günler yaşamak
fail on evil days
(deyim) kötü günler geçirmek
fail on evil days
(deyim) şanssız günlerinde olmak
fail on int 24
(Bilgisayar) ınt 24 için hata
fail on int 24
(Bilgisayar) ınt 24 başarısızlığı
fail on interrupt 24
(Bilgisayar) ınt 24'de başarısızlık
fail proof
tedbirli
fail proof
güvenceli
fail proof
hazırlıklı
fail safe
(Nükleer Bilimler) arıza durumunda güvenli,tam güvenli
fail safe
hazırlıklı
fail safe
güvenceli
fail safe interrupt
(Bilgisayar) korumalı işkesme
fail score a goal
(Spor) golü kaçırmak
fail the course
dersten kalmak
fail the exam
sınavdan çakmak
fail the exam
sınavı geçememek
fail to agree
anlaşamamak
fail to attend
katılamamak
fail to benefit from
hakkını kaybetmek
fail to catch the bus on time
otobüsü kaçırmak
fail to experience
tecrübe edememek
fail to negotiate the bend
virajı alamamak
fail to reach
ulaşamamak
fail to see
görememek
fail to stand the test of time
zamana yenik düşmek
failed
(Bilgisayar) başarısız

Görünen o ki kız başarısız oldu. - She failed to appear.

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

failed
(Bilgisayar) başarısız oldu

Birçok öğrenci testte başarısız oldu. - Many students have failed the test.

Birçok öğrenci testte başarısız oldu. - Many a student has failed the test.

failing
{s} yanılan
failing
kusur
benefit of fail
(Kanun) düşme yararı
failed
arızalı
failing
(Bilgisayar) sorunlu
failing
sızmak
failing
başarısızlık

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

failing
zayıf nokta
hail fail
(Meteoroloji) dolu yağması
not to fail to do
geri kalmamak
without fail
muhakkak
without fail
muhakkak olarak
words fail me
(deyim) söyleyecek söz bulamamak
failing
ayıp
failing
eksiklik
failed
{f} başarısız ol

Hazırlık eksikliğinden sınavda başarısız oldu. - He failed in the examination for lack of preparation.

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

failing
{f} başarısız ol

Planlamak için başarısız olma başarısız olmak için planlamadır. - Failing to plan is planning to fail.

O, sınavda iki kez başarısız olduktan sonra üniversiteye girdi. - He entered the university after failing the examination twice.

failing
olmazsa
failing
aksayan
Failed
başaramadım
doomed to fail
başarısız olmaya mahkum
epic fail
(deyim) Hüsran, umduğunu bulamama; basit bir işten hayal kırıklığı ile çıkma
epic fail
(deyim) Tam anlamıyla başarısızlık/beceriksizlik/fiyasko
fails
başarısızlıklar
hash fail
gönderim hata bildirimi
i fail to see what you mean.
Ne demek istediğini görmek için başarısız
power fail logic
güç arızası mantığı
to fail a test
bir test başarısız
Words fail me
Söyleyecek söz bulamıyorum
condemned to fail
başarısızlığa mahkum
failing
eksilen
failing
{f} başarısız ol: prep.-sız
failing
{e} yokluğunda
failing
{i} zayıflık
failing
zail olan
failing
{s} şaşan
failing
bırak/olma/başarama
failing
hata

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

failing
zaaf
failing
olmadan
failing
failing that aksi takdirde
failing
edat olmadığı takdirde
failing
{e} olmadığı takdirde
i fail to see why
nedenini anlamıyorum
power fail
(Bilgisayar) güç kesilmesi
stone fail
taş düşmesi
to fail to act
(Avrupa Birliği) harekete geçememek
to fail to fulfil an obligation
(Avrupa Birliği) bir yükümlülüğü yerine getirememek
without fail
mutlâka

Yarın mutlaka geleceğim. - I will come tomorrow without fail.

Seni yarın mutlaka ziyaret edeceğim. - I will visit you tomorrow without fail.

without fail
elbette

O elbette beni görmeye gelecek. - He'll come to see me without fail.

O elbette kiliseye gelecek. - He will come to the church without fail.

without fail
pek tabi
without fail
şüphesiz

O şüphesiz başarılı olacak. - He will succeed without fail.

words fail me
ne derler bilmem ki
words fail me
ne denir bilmem ki
words fail me
ne desem boş
words fail me
(deyim) soz bulamiyorum!
words fail me
ne derler
words fail me
(isim) derler
Türkçe - Türkçe
Özne
Eden, yapan, işleyen: "Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar."- R. N. Güntekin
Hukuki sonuç doğuran bir suç işleyen kimse. Özne
Yapan, işleyen
Hukuksal sonuç doğuran bir suç işleyen kimse
Eden, yapan, işleyen
Hukukî sonuç doğuran bir suç işleyen kimse
(Osmanlı Dönemi) bir işi yapan
FAİL
(Hukuk) Fiili yapan, yapan
FÂİL
(Osmanlı Dönemi) İşi yapan. Fiili işleyen
FÂİL
(Osmanlı Dönemi) Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir
ASLİ FAİL
(Hukuk) Suçu oluşturan fiileri işleyen kişi
İngilizce - İngilizce
To receive one or more non-passing grades in academic pursuits

I failed in English last year.

Not to achieve a particular stated goal. (Usage note: The direct object of this word is usually an infinitive.)

The engine failed to start.

To neglect

The report fails to take into account all the mitigating factors.

To be unsuccessful

Throughout my life, I have always failed.

a failing grade in an academic examination
To be wanting to, to be insufficient for, to disappoint, to desert

A poor Irish Widow went forth with her three children, bare of all resource, to solicit help from the Charitable Establishments of that City. At this Charitable Establishment and then at that she was refused; referred from one to the other, helped by none; — till she had exhausted them all; till her strength and heart failed her: she sank down in typhus-fever.

To cease to operate correctly

After running five minutes, the engine failed.

To give a student a non-passing grade in an academic endeavour

The professor failed me because I did not complete any of the course assignments.

a failure, especially of a financial transaction
{v} to break in business, be deficient or short, miss, perish, die, desert, neglect
If something such as your health or a physical quality is failing, it is becoming gradually weaker or less effective. He was 58, and his health was failing rapidly An apparently failing memory is damaging for a national leader
Make the pattern fail on this occasion When a pattern fails, it means that the pattern was not truly available The calling routines in the compiler will try other strategies for code generation using other patterns Failure is currently supported only for binary (addition, multiplication, shifting, etc ) and bitfield (extv, extzv, and insv) operations
become bankrupt or insolvent; fail financially and close; "The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year"
In the context of computers, one of the three historic choices offered by DOS when it could not complete the requested operation Also see Abort and Retry
If someone fails you, they do not do what you had expected or trusted them to do. communities who feel that the political system has failed them
–specifies a failure condition
To give a student a non-passing grade, thereby causing the student to fail (3) a class or other academic endeavor
To fall away; to become diminished; to decline; to decay; to sink
To not achieve a particular goal
If a business, organization, or system fails, it becomes unable to continue in operation or in existence. So far this year, 104 banks have failed. a failed hotel business Who wants to buy a computer from a failing company?
emphasis You use without fail to emphasize that something always happens. He attended every meeting without fail
of a machine, etc.: To cease to operate correctly. (After running five minutes, the engine failed.)
{i} failure to perform, failure to occur (Archaic)
A security transaction which does not settle per its contract terms because of a failure by one of the counterparties to meet their obligation
You say if all else fails to suggest what could be done in a certain situation if all the other things you have tried are unsuccessful. If all else fails, I could always drive a truck
prove insufficient; "The water supply for the town failed after a long drought"
To become unable to meet one's engagements; especially, to be unable to pay one's debts or discharge one's business obligation; to become bankrupt or insolvent
To deteriorate in respect to vigor, activity, resources, etc
Miscarriage; failure; deficiency; fault; mostly superseded by failure or failing, except in the phrase without fail
{f} be unsuccessful; make unsuccessful; not do; be weakened; disappoint; go bankrupt; be stopped; be used up, run out
emphasis You use without fail to emphasize an order or a promise. On the 30th you must without fail hand in some money for Alex
to become weaker; as, a sick man fails
If someone fails in their duty or fails in their responsibilities, they do not do everything that they have a duty or a responsibility to do. If we did not report what was happening in the country, we would be failing in our duty
If someone fails you in a test, examination, or course, they judge that you have not reached a high enough standard in it. the two men who had failed him during his first year of law school. pass
To come short of a result or object aimed at or desired ; to be baffled or frusrated
To err in judgment; to be mistaken
To be affected with want; to come short; to lack; to be deficient or unprovided; used with of
If you fail to do something that you were trying to do, you are unable to do it or do not succeed in doing it. The Workers' Party failed to win a single governorship He failed in his attempt to take control of the company Many of us have tried to lose weight and failed miserably The truth is, I'm a failed comedy writer really. succeed
To be wanting; to fall short; to be or become deficient in any measure or degree up to total absence; to cease to be furnished in the usual or expected manner, or to be altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams fail; crops fail
If someone fails a test, examination, or course, they perform badly in it and do not reach the standard that is required. I lived in fear of failing my end-of-term exams. pass Fail is also a noun. It's the difference between a pass and a fail
fail to do something; leave something undone; "She failed to notice that her child was no longer in his crib"; "The secretary failed to call the customer and the company lost the account"
To be unsuccessful in academic pursuits. (I failed in English last year.)
If an activity, attempt, or plan fails, it is not successful. We tried to develop plans for them to get along, which all failed miserably He was afraid the revolution they had started would fail After a failed military offensive, all government troops and police were withdrawn from the island. succeed
  In a hunting test, the dog does not perform well enough against the standard to pass the test on that day   Failing could be for overall marginal performance or one major disqualifying fault  
disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His sense of smell failed him this time"; "His strength finally failed him"; "His children failed him in the crisis"
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
To be negligent in ones duty. (The report fails to take into account all the mitigating factors.)
be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?"; "The attempt to rescue the hostages failed miserably"
A trade that does not settle properly, as the seller failed to deliver security as contracted or the buyer does not have money to pay
A transaction between two municipal securities brokers or dealers on which delivery does not take place on the settlement date A transaction in which a dealer has yet to deliver securities is referred to as a "fail to deliver;" a transaction in which a dealer has not yet received securities is referred to as a "fail to receive "
The failure of a seller to deliver securities to the purchaser or to a specified place of delivery as contracted
To perish; to die; used of a person
Failure

We do not tolerate failure. - We don't tolerate failure.

We don't tolerate failure. - We do not tolerate failure.

get worse; "Her health is declining" stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" prove insufficient; "The water supply for the town failed after a long drought" disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His sense of smell failed him this time"; "His strength finally failed him"; "His children failed him in the crisis" become bankrupt or insolvent; fail financially and close; "The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year" fall short in what is expected; "She failed in her obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust" fail to get a passing grade; "She studied hard but failed nevertheless"; "Did I fail the test?" judge unacceptable; "The teacher failed six students" be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?"; "The attempt to rescue the hostages failed miserably" fail to do something; leave something undone; "She failed to notice that her child was no longer in his crib"; "The secretary failed to call the customer and the company lost the account" be unable; "I fail to understand your motives
To be wanting to ; to be insufficient for; to disappoint; to desert
If a quality or ability that you have fails you, or if it fails, it is not good enough in a particular situation to enable you to do what you want to do. For once, the artist's fertile imagination failed him Their courage failed a few steps short and they came running back
A goal is said to haved failed if it could not be proven
If someone or something fails to do a particular thing that they should have done, they do not do it. Some schools fail to set any homework The bomb failed to explode
judge unacceptable; "The teacher failed six students"
A deal is said to fail if on the settlement date either the seller does not deliver securities in proper form or the buyer does not to deliver funds in proper form
get worse; "Her health is declining"
A situation where either the seller fails to deliver the security in proper form or the buyer fails to deliver funds in the proper form on settlement date As long as the fail exists, the seller will not be paid
Udh Brir Khser
to miss; not to fulfill expectation
If something fails, it stops working properly, or does not do what it is supposed to do. The lights mysteriously failed, and we stumbled around in complete darkness In fact many food crops failed because of the drought
fall short in what is expected; "She failed in her obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust"
be unable; "I fail to understand your motives"
A Prolog operator that causes backtracking to occur
be unable; "I fail to understand your motives
To be found wanting with respect to an action or a duty to be performed, a result to be secured, etc
fail over
To automatically switch processing from a failed component in a critical system to its live spare or backup component

If the Web server crashes, we can fail over to the spare in less than a second.

fail-safe
To compensate automatically, in the event of a failure
fail-safe
A fail-safe device or mechanism
fail-safe
Something which doesn't cause undue damage, in the event of failure

The system is failsafe, because everything is backed up automatically.

fail-secure
A device which, if (or when) it fails, does so in a way that will cause no harm or at least a minimum of harm to other devices or danger to personnel, and doesn't cause the system to be insecure
fail to reject
(Politika, Siyaset) In statistics the topic of tests of statistical significance or hypothesis testing is full of new ideas with subtleties that can be difficult for a newcomer to the topic. There are Type I and Type II errors. There are one sided and two sided tests. There are null and alternative hypotheses. And there is the statement of the conclusion: when the proper conditions are met we either reject the null hypothesis or fail to reject the null hypothesis
fail in
be unsuccessful at, fall short of, be negligent in
fail safe
procedure designed to prevent malfunctioning
fail safe
A system which closes the throttle and moves the control surfaces to pre-set positions in the event of loss of signal from the transmitter Required by larger models and is intended to bring the model to earth quickly in the event of radio interference or transmitter failure
fail safe
Any system that cannot fail in any mode without providing a directly observable indication of failure Consider an electrical relay with a set of contacts that are open when it is unpowered If a power source and a light bulb are connected in series with the contacts, the lamp will glow when the relay is energized If the goal of this system is to insure that the relay has power, then this system is said to be fail safe If the lamp, relay contacts, lamp power source relay coil, or the relay coil power supply fail, then the lamp extinguishes itself providing a directly observable foolproof indication of failure
fail someone
give someone a failing grade (on an exam, etc.); disappoint someone, let someone down
fail to bring down inflation
be unsuccessful in reducing inflation (increase in the volume of money relative to available goods)
fail to live up to one's promises
not keep one's word, not keep one's promise
fail to reach an agreement
be unable to agree
fail to show up
not arrive or attend as expected
fail-safe
{s} completely reliable; protected against failure; pertaining to or equipped with an early-warning mechanism; pertaining to safeguards and controls used during bombing missions (Military)
fail-safe
guaranteed not to fail; "a fail-safe recipe for cheese souffle"
fail-safe
eliminating danger by compensating automatically for a failure or malfunction; "a fail-safe device in a nuclear weapon to deactivate it automatically in the event of accident"
fail-safe
guaranteed not to fail; "a fail-safe recipe for cheese souffle
fail-safe
{i} mechanism which compensates automatically in case of a failure or malfunction
fail-safe
Something that is fail-safe is designed or made in such a way that nothing dangerous can happen if a part of it goes wrong. The camera has a built-in failsafe device which prevents it from working if the right signals aren't received
Fianna Fáil
An Irish political party founded in the 1920s
epic fail
An utter, total failure, in the sense of schadenfreude
made of fail
Bad
too big to fail
Pertaining to an enterprise deemed too important to the economy or polity to be allowed to “fail”, that is to be liquidated or to go bankrupt
without fail
certainly; by all means; as a matter of importance

You will report to the police every week without fail.

failing
{n} a becoming insolvent, deficiency, defect, omission, fault
epic fail
(deyim) 1. When something can be seen to be a total failure 2. Completely failed attempt to do something that would be considered rather simple
epic fail
(deyim) Total failure
do not fail your parents
do not disappoint your parents, do not let your parents down, live up to your parents' expectations
don't fail to
do not forget to, make sure to
failed
unable to meet financial obligations; "a failing business venture"
failed
Having undergone failure: new economic policies intended to replace the failed ones of a past administration. a failed actor/writer etc someone who wanted to be an actor etc but was unsuccessful
failed
{s} unsuccessful; weakened, reduced
failed
unable to meet financial obligations; "a failing business venture
failed
past of fail
failing
{e} in absence of, if not
failing
present participle of fail
failing
unable to meet financial obligations; "a failing business venture"
failing
if the preferred or prior option is not possible
failing
You say failing that to introduce an alternative, in case what you have just said is not possible. Find someone who will let you talk things through, or failing that, write down your thoughts. a fault or weakness
failing
{i} failure, lack of success; shortcoming, defect, fault
failing
Weakness; defect
failing
The failings of someone or something are their faults or unsatisfactory features. Like many in Russia, she blamed the country's failings on futile attempts to catch up with the West = shortcoming
failing
A failing short; a becoming deficient; failure; deficiency; imperfection; weakness; lapse; fault; infirmity; as, a mental failing
failing
failure to reach a minimum required performance; "his failing the course led to his disqualification"
failing
below acceptable in performance; "received failing grades
failing
The act of becoming insolvent of bankrupt
failing
{s} unsuccessful; tiring, weakening, becoming less
failing
failure to reach a minimum required performance; "his failing the course led to his disqualification" a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's failings" below acceptable in performance; "received failing grades
failing
below acceptable in performance; "received failing grades"
failing
a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's failings"
failingly
without success
failings
plural of failing
fails
third-person singular of fail
fails
Short for failed deliveries It is the failure to deliver a security on the settlement date, or the date agreed upon when the trade was done
fails
Short for failed deliveries Failure to deliver an asset on the settlement date
fails
plural of fail
without fail
beyond a doubt, for sure; precisely
words fail me
I have nothing to say
Türkçe - İngilizce
perpetrator

The perpetrator was obviously insane. - Fail, açık biçimde deliydi.

Sami was the perpetrator of the murder. - Cinayetin faili Sami'ydi.

(Kanun) wrongdoer
author
agent
Perp, perpetrator
agent, author; subject özne
law perpetrator
principal
biol. effective
maker
gram. subject
doer, maker, author
doer
subject
suya düşmek
(Sosyoloji, Toplumbilim) actor
karışık ismi fail
(Konuşma Dili) complicated matter
fail