suffer

listen to the pronunciation of suffer
İngilizce - Türkçe
(acı) çekmek
{f} acı çekmek

Acı çekmek insanoğlunun alnına yazılmıştır. - Man is destined to suffer.

O, sürekli nevraljiden acı çekmektedir. - She suffers from constant neuralgia.

{f} çekmek

Acı çekmek insanın kaderidir. - It is man's destiny to suffer.

Sessizce acı çekmek zorunda değilsiniz. - You don't need to suffer in silence.

ıstırap çekmek
{f} cezasını çekmek
{f} katlanmak
(Kanun) zarara uğramak
uğramak (kötü bir şeye)
{f} zarar görmek
madur etmek
bağrı yanmak
çile çekmek

Çile çekmekten saçı ağardı. - Her hair grayed with suffering.

değer kaybetmek
tahammül etmek
ceremesini çekmek
uğramak

Onun yaşında saç dökülmesine uğramak çok üzücü. - Suffering from hair loss at her age is so sad.

kötüye gitmek
-e uğramak
sıkıntı çek

Bir araştırmaya göre, dünyada bir milyar kişi yoksulluktan sıkıntı çekiyor. - According to a survey, 1 billion people are suffering from poverty in the world.

Japonya her yıl kasırgalardan sıkıntı çeker. - Japan suffers from typhoons every year.

kalitesi düşmek
acısı çekme
{f} göz yummak
ıstırap çekmek, acı çekmek; -i çekmek; from (belirli bir hastalıktan) mustarip olmak; from -in sıkıntısını çekmek; for -in acısını
suffererıstırap çeken kimse
{f} izin vermek
x kötüye git/acı çek/çek
müsaade etmek
{f} kıvranmak
{f} zayiat vermek
{f} 1. ıstırap çekmek, acı çekmek; -i çekmek; from (belirli bir hastalıktan) mustarip olmak; from -in sıkıntısını çekmek; for -in acısını
cefa çekmek
müptela olmak
tutulmuş olmak
idam olunmak
{f} acısını çekmek
mihnet çekmek
dert çekmek
sıkıntı çekmek
cefa görmek
suffer a haemorrhage
(Tıp) kan kaybetmek
suffer a heart attack
kalp krizi geçirmek
suffer a lot
anası ağlamak
suffer a lot
çok çile çekmek
suffer a lot
imanı gevremek
suffer a lot
çile çekmek
suffer a miscarriage
düşük yapmak
suffer a miscarriage
çocuk düşürmek
suffer a pang of conscience
vicdan azabı çekmek
suffer a seizure
nöbet geçirmek
suffer a severe trauma
ağır bir travma geçirmek
suffer a twinge of conscience
vicdan azabı çekmek
suffer agony
acı çekmek
suffer an accident
kurban gitmek
suffer anguish
azap çekmek
suffer average
(Ticaret) avaryaya maruz kalmak
suffer by
(Kanun) zarara uğramak
suffer casualties
zayiat vermek
suffer damage
hasara uğramak
suffer damage
hasar görmek
suffer damage
(Ticaret) hasara maruz kalmak
suffer depression
depresyon geçirmek
suffer extensive damage
aşırı hasar görmek
suffer for
acısını yaşamak
suffer for
derdini çekmek
suffer for one's sin
günahını çekmek
suffer from
sıkıntısını çekmek
suffer from
mustarip olmak
suffer from constipation
peklik çekmek
suffer from constipation
kabızlık çekmek
suffer from heart trouble
kalbi olmak
suffer from inexperience
acemilik çekmek
suffer from intense pain
acılar içinde kıvranmak
suffer from melancholia
karasevdaya düşmek
suffer great hardship
ciğeri yanmak
suffer greatly
kabir azabı çekmek
suffer hardship
meşakkat çekmek
suffer heavy losses
ağır kayıplara uğramak
suffer heavy losses
ağır kayıplar vermek
suffer in
satın alma güdüsü
suffer loneliness
yalnızlık çekmek
suffer loss
ziyan etmek
suffer losses
zayiat vermek
suffer one's whims
kapris çekmek
suffer one's whims
kaprisini çekmek
suffer oppression
baskı yaşamak
suffer pain
eziyet çekmek
suffer privation
sefalet çekmek
suffer the blows of misfortune
feleğin sillesini yemek
suffer the consequences
acısını çekmek
suffer the death of someone
acısını görmek
suffer the pangs of love
aşk çekmek
suffer the same fate
(deyim) aynı kaderi paylaşmak
suffer torment
eza çekmek
suffer torment
azap çekmek
suffer torture
işkence çekmek
suffer trouble
zahmet çekmek
suffer with
derdini çekmek
suffer from
çek

Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler. - Black Americans continued to suffer from racism.

O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti. - He used to suffer from severe nasal congestion.

suffer from a swollen head
kibirlenmek
suffer from a swollen head
böbürlenmek
suffer a blow
Darbe almak
suffer a reverse
ters zarar
suffer for
için acı

Ben zehir yerine darağacını seçersem, ölmeden önce kısa bir süre için acı çekeceğim. - If I choose the gallows instead of the poison, I'll suffer for a shorter amount of time before dying.

suffer from
- den dolayı acı çekmek, -den muzdarip olmak
suffer from a swollen head
küçük dağları ben yarattım demek
suffer from an illness
bir hastalığınız
suffer of
acı
suffer the consequences
-in cezasını çekmek
suffer to
için acı
suffer (from) erosion
erozyona uğramak
suffer an affront
hakarete uğramak
suffer attrition
zayiat vermek
suffer from asthma
astımlı olmak
suffer hell
cehennem azabı çekmek
suffer the consequences
in cezasını çekmek
sufferer
{i} hasta
suffering
çile

Çile çekmekten saçı ağardı. - Her hair grayed with suffering.

suffering
acı

O, baş ağrısından acı çekiyor. - He is suffering from a headache.

O, ağır bir hastalıktan acı çekiyor. - He is suffering from an aggravated disease.

suffering
acı çeken
sufferer
madur
suffering
güçlük
suffering
acı çekme

Başkalarının acı çekmelerini izlemek, neden bu kadar hoşumuza gidiyor? - Why do we feel schadenfreude over others' suffering?

Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir. - To some life is pleasure, to others suffering.

suffering
kahır
suffering
çileli
suffering
acı çekerek
suffering
acıma
suffering
mihnet
sufferable
çekilebilir
sufferable
dayanılabilir
sufferable
katlanılabilir
sufferance
göz yumma
sufferance
hoşgörü
sufferance
müsamaha
sufferer
(hastalıktan ötürü) acı çeken kimse
sufferer
ıstırap çeken kimse
suffering
{f} acı çek

O, ağır bir hastalıktan acı çekiyor. - He is suffering from an aggravated disease.

Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir. - To some life is pleasure, to others suffering.

Give in rather than suffer
(Atasözü) Eğilmek kırılmaktan yeğdir
cannot endure, cannot suffer
dayanmak değil, acı değil
forcing someone to suffer something
Birisi bir şey zarar zorluyor
have/suffer a miscarriage
(istem dışı) düşük yapmak, çocuk düşürmek
suffer from
zarar görmeden
sufferance
acı çekme, acı içinde olma durumu
suffered
acı çekti

Birçok asker savaşta kötü yaralardan acı çekti. - Many soldiers suffered terrible wounds in the battle.

Onlar yeterince acı çekti. - They've suffered enough.

have/suffer a
(istem dışı) düşük yapmak, çocuk düşürmek
make suffer
kıvrandırmak
sufferable
sufferablytahammül edilebilir şekilde
sufferable
{s} katlanılır
sufferable
{s} çekilir
sufferable
dayanılır
sufferable
tahammül edilebilir
sufferance
sabır/müsamaha
sufferance
{i} tahammül
sufferance
{i} katlanma
sufferance
dayanma
sufferer
{i} dertli kimse
sufferer
{i} çeken kimse
sufferer
{i} kazazede
sufferer
{i} acı çeken kimse
sufferer
{i} (bir hastalıktan) mustarip olan kimse, (bir illetin) hastası olan kimse
sufferer
{i} kurban
sufferer
acı çeken
suffering
{i} dert
suffering
{i} kıvranma
suffering
mazlum
suffering
x kötüye git/acı çek/çek
suffering
{i} ıstırap, acı; dert; kahır; mihnet; eziyet, cefa; çile
suffering
{s} ıstırap çeken; dert/sıkıntı içinde olan
suffering
dertli
suffering
{i} cefa
suffering
çeken
suffering
ıstırap çeken
suffering
{i} ızdırap

Kızım zaten dört senedir iştahsızlıktan ızdırap çekmekte. - My daughter has been suffering from anorexia for four years already.

suffering
ızdırap çeken
suffering
elem
suffering
ezinç
suffering
çilekeş
İngilizce - İngilizce
To have a disease or condition

He's suffering from the flu this week.

To endure, undergo

I hope you never have to suffer the same pain.

To allow

the holie ghoste doth manifestlie expresse, saying: I suffer not that women usurpe authoritie above man:.

To feel pain

At least he didn't suffer when he died in the car crash.

To undergo hardship
To become worse

If you keep partying like this, your school-work will suffer.

be given to; "She suffers from a tendency to talk too much
{v} to bear, undergo, let, allow, permit
To undergo; to be affected by; to sustain; to experience; as, most substances suffer a change when long exposed to air and moisture; to suffer loss or damage
to submit to with distress or grief; to undergo; as, to suffer pain of body, or grief of mind
feel pain or be in pain
{f} feel pain, experience loss or harm, endure misfortune; be punished; tolerate, endure; stand, bear; allow, permit
If you suffer something bad, you are in a situation in which something painful, harmful, or very unpleasant happens to you. The peace process has suffered a serious blow now Romania suffered another setback in its efforts to obtain financial support for its reforms
feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
get worse; "His grades suffered"
feel pain or be in pain undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
To be injured; to sustain loss or damage
undergo or be subjected to; "He suffered the penalty"; "Many saints suffered martyrdom"
endure (emotional pain); "Every time her husband gets drunk, she suffers"
be set at a disadvantage; "This author really suffers in translation"
feel unwell or uncomfortable; "She is suffering from the hot weather"
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
To endure or undergo without sinking; to support; to sustain; to bear up under
If you suffer from an illness or from some other bad condition, you are badly affected by it. He was eventually diagnosed as suffering from terminal cancer I realized he was suffering from shock
If something suffers, it does not succeed because it has not been given enough attention or is in a bad situation. I'm not surprised that your studies are suffering Without a major boost in tourism, the economy will suffer even further. see also suffering
To feel, or endure, with pain, annoyance, etc
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
To feel or undergo pain of body or mind; to bear what is inconvenient; as, we suffer from pain, sickness, or sorrow; we suffer with anxiety
If you suffer pain, you feel it in your body or in your mind. Within a few days she had become seriously ill, suffering great pain and discomfort Can you assure me that my father is not suffering?
If you suffer, you are badly affected by an event or situation. There are few who have not suffered It is obvious that Syria will suffer most from this change of heart
To allow; to permit; not to forbid or hinder; to tolerate
undergo or suffer; "meet a violent death"; "suffer a terrible fate"
be given to; "She suffers from a tendency to talk too much"
To undergo punishment; specifically, to undergo the penalty of death
suffer fools gladly
To be tolerant of stupidity or incompetence in other people

He was, I believe, not in the least an ill-natured man: very much the opposite, I should say; but he would not suffer fools gladly.

suffer pain
endure aching and suffering
suffer casualties
bear losses, lose soldiers
suffer from a serious illness
be affected with a serious disease, have a grave illness
suffer losses
bear losses
suffer nightmares
have bad dreams, be affected with bad or frightening dreams
suffer severely from
be gravely affected by -
suffer the tortures of the damned
suffer the agony of the condemned, suffer torment of sinners
suffer¨
feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
suffer¨
get worse; "His grades suffered"
suffer¨
be given to; "She suffers from a tendency to talk too much"
suffer¨
endure (emotional pain); "Every time her husband gets drunk, she suffers"
suffer¨
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
suffer¨
undergo or be subjected to; "He suffered the penalty"; "Many saints suffered martyrdom"
suffer¨
feel unwell or uncomfortable; "She is suffering from the hot weather"
suffer¨
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
suffer¨
be set at a disadvantage; "This author really suffers in translation"
suffer¨
feel pain or be in pain
suffer¨
undergo or suffer; "meet a violent death"; "suffer a terrible fate"
gladly suffer fools
Alternative form of suffer fools gladly
sufferable
Able to suffer or endure; patient
sufferable
That may be suffered; capable of being tolerated, endured or permitted; allowable; tolerable
sufferance
Endurance, especially patiently, of pain or adversity

I indulged in this meditation for a moment, and then again addressed the mourner, who stood leaning against the bed with that expression of resigned despair, of complete misery, and a patient sufferance of it, which is far more touching than any of the insane ravings or wild gesticulation of untamed sorrow.

suffered
Simple past tense and past participle of suffer
suffering
Present participle of suffer
suffering
Experiencing pain
sufferance
toleration
sufferable
{a} tolerable, that may be endured
sufferance
{n} permission, patience, misery, pain
sufferer
{n} one who suffers or endures, a loser
suffering
{n} pain suffered, distress, an execution
Sufferance
suffrance
men are born to suffer
men cannot avoid pain and suffering, every man experiences pain and suffering
sufferable
That may be suffered, tolerated, or permitted; allowable; tolerable
sufferable
capable of being borne though unpleasant; "sufferable punishment"
sufferable
{s} endurable, tolerable
sufferance
If you are allowed to do something on sufferance, you can do it, although you know that the person who gave you permission would prefer that you did not do it. His party held office on sufferance. on sufferance if you live or work somewhere on sufferance, you are allowed to do it by someone who would prefer you did not do it
sufferance
Acquiescence or tacit compliance with some circumstance, behavior, or instruction
sufferance
Pain, misery
sufferance
A legal concept, the deemed consent to the actions of another person which results when a person who could be expected to react to the other person's actions refuses to do so
sufferance
Loss; damage; injury
sufferance
a disposition to tolerate or accept people or situations; "all people should practice toleration and live together in peace"
sufferance
{i} passive approval, consent, permission; endurance, ability to withstand or tolerate
sufferance
Negative consent by not forbidding or hindering; toleration; permission; allowance; leave
sufferance
The passive consent given to someone as a result of no action
sufferance
Pain endured; misery; suffering; distress
sufferance
patient endurance especially of pain or distress
sufferance
A permission granted by the customs authorities for the shipment of goods
sufferance
The state of suffering; the bearing of pain; endurance
sufferance
Submission under difficult or oppressive circumstances; patience; moderation
suffered
past of suffer
sufferer
One who is afflicted
sufferer
one who suffers for the sake of principle
sufferer
A sufferer from an illness or some other bad condition is a person who is affected by the illness or condition. Frequently sufferers of this kind of allergy are also sufferers of asthma. hay-fever sufferers. someone who suffers, especially from a particular illness victim sufferer from
sufferer
One who permits or allows
sufferer
One who suffers; one who endures or undergoes suffering; one who sustains inconvenience or loss; as, sufferers by poverty or sickness; men are sufferers by fire or by losses at sea
sufferer
{i} one who suffers
sufferer
a person suffering from an illness
sufferers
plural of sufferer
suffering
feelings of mental or physical pain misery resulting from affliction troubled by pain or loss; "suffering refugees
suffering
feelings of mental or physical pain
suffering
a state of acute pain
suffering
psychological suffering; "the death of his wife caused him great distress"
suffering
Suffering is serious pain which someone feels in their body or their mind. It has caused terrible suffering to animals His many novels have portrayed the sufferings of his race. see also long-suffering = torment. serious physical or mental pain
suffering
Suffering is what a person goes through or experiences when they are very very hurt and very very sad
suffering
misery resulting from affliction
suffering
Suffering is an emotional state associated with biological and/or psychosocial events that threaten the individuals integrity Suffering usually accompanies severe pain, but may occur in its absence
suffering
{i} state in which one endures some difficulty or misfortune, distress, hardship, pain, agony
suffering
one of the basic ego witnesses to the reality of the body and the non-existence of spirit, since the body appears to experience suffering or pain; to be in pain, therefore, is to deny God, while being aware of our true invulnerability as God's Son is to deny the reality of pain (Note -- suffering and pain are used as virtual synonyms ) see: sickness
suffering
the condition of someone who suffers; a state of pain or distress
suffering
very unhappy; full of misery; "he felt depressed and miserable"; "a message of hope for suffering humanity"; "wretched prisoners huddled in stinking cages"
suffering
The bearing of pain, inconvenience, or loss; pain endured; distress, loss, or injury incurred; as, sufferings by pain or sorrow; sufferings by want or by wrongs
suffering
A state of severe distress associated with events that threaten the intactness of the person
suffering
mental, emotional or physical pain
suffering
Being in pain or grief; having loss, injury, distress, etc
suffering
troubled by pain or loss; "suffering refugees"
suffering
experiencing pain etc
sufferings
plural of suffering
suffers
third-person singular of suffer
Türkçe - İngilizce

suffer teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sebep olan sebepsiz kalsın! May he suffer
for this! (said of someone who has wronged one)
suffer