place

listen to the pronunciation of place
İngilizce - Türkçe
{f} oturtmak
koymak

Tom'un eşyalarını koymak için bir yeri yoktu. - Tom didn't have a place to put his things.

Bagajını koymak için bir yer bulalım. - Let's find a place to put your luggage.

yerleştirmek

Bana yeterince uzun bir manivela ve onu yerleştirmek için bir dayanak verin ve dünyayı kımıldatacağım. - Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world.

Arşivlerimizin sistematik bir sınıflandırmasını yerleştirmek büyük bir zaman tasarrufu olabilir. - Putting in place a systematic classification of our archives could be a great time saver.

{i} mekân

Dün onun mekanında kaldım. - I stayed at his place yesterday.

Japonya'da bir sürü güzel mekân var. - There are a lot of beautiful places in Japan.

{i} sıra

Ben, bir kayak kazası sırasında iki yerden bacağımı kırdım. - I broke my leg in two places during a skiing mishap.

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

yer

Televizyonun, kitapların yerini alacağını sanmıyorum. - I don't think television will take the place of books.

Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti. - In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.

{f} (para) vermek, yatırmak
{i} ev
{i} yerleşim yeri
{f} vermek (sipariş)
yer, konum, mevki: Put it back in its place. Onu yerine koy. This is a beautiful place. Burası güzel bir yer. All the places in this row
{f} görevlendirmek
{i} basamak
{i} sorumluluk
{f} yerini belirlemek
place card davetlilerin sofradaki yerlerini gösteren kart
place kick saha üzerin
{f} -i koymak, -i bir yere koymak, -i yerleştirmek
{f} -i atamak, -i tayin etmek
{f} -in kim
{f} -e iş bulmak
{i} hane
atamak
tanımak
oturacak yer
çıkarmak

Beni bu yerden çıkarmak zorundasın. - You've got to get me out of this place.

vermek (para)
bırakmak
sipariş vermek
yan

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

Çıra dibine kör yanar. - The darkest place is under the candlestick.

küçük sokak
yerleştirme

Arşivlerimizin sistematik bir sınıflandırmasını yerleştirmek büyük bir zaman tasarrufu olabilir. - Putting in place a systematic classification of our archives could be a great time saver.

Öğretmen öğrencilerin sandalyelerini yarım daire şeklinde yerleştirmelerini istedi. - The teacher asked the students to place their chairs in a semicircle.

kent

Yemek yemek için kentteki en iyi yerlerden biri. - This is one of the best places to eat in town.

Biz genellikle kentteki belirli bir yerde buluşurduk. - We usually met at a certain place in the city.

alan

AIDS araştırma dünyasında yer alan tüm değişiklikleri takip edemem. - I can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.

Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin. - You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels.

meydan

Burası olayın meydana geldiği yer. - This is the place where the incident took place.

Kaza ne zaman meydana geldi? - When did the accident take place?

küçük meydan
konuma getirmek
anımsamak
bölge
konum

Bana ne yapacağımı söylemek onun konumu değil. - It's not his place to tell me what to do.

{i} statü
{f} ısmarlamak
{i} mahal

Bu mahalle, bir aileyi geçindirmek için iyi bir yerdir. - This neighborhood is a good place to raise a family.

Tom'u benim mahallemde Boston'a gönderdim. - I sent Tom to Boston in my place.

mevzi
önem vermek
saymak
yapılması gereken şey
(yarış/kuyruk/vb.'de) sıra
(sipariş) vermek
görev

Şu an için yeni görevinize katlanmalısın. Sana bugünlerden birinde daha iyi bir yer bulacağım. - You must put up with your new post for the present. I'll find you a better place one of these days.

görmek

Ne tür yerleri görmek istiyorsun? - What kind of places would you like to see?

Görmek istediğimiz bir sürü başka yerlerimiz var. - We have a lot of other places we want to see.

tam olarak hatırlamak
{i} 1. yer, konum, mevki: Put it back in its place. Onu yerine koy. This is a beautiful place. Burası güzel bir yer. All the places in this row
(pul) yatırmak
memuriyet
{f} yerleştir

Son parça bulmacaya yerleştirildi. - The final piece was placed in the puzzle.

Doktor, hastanın göğsüne bir steteskop yerleştirdi. - The doctor placed a stethoscope on the patient's chest.

mevki
{i}

Bu işlek bir yer gibi gözüküyor. - This seems to be a busy place.

Belirli işlemler gerçekleşlmeyecek gibi görünüyor. - It seems that certain operations cannot take place.

vazife
{f} yazdırmak [tel.]
{i} makam

Tom benim makamımdaki toplantıya katılacak. - Tom is going to attend the meeting in my place.

para yatırmak
yerleştir(mek)
Birini veya bir yüzü çıkarmak, hatırlamak

1. Yüzü çok tanıdık geliyor ama bir türlü çıkaramadım. 2. He looked really familiar, but I just couldn't place him.

{f} yatırım yapmak
{f} yatırmak (para)
küçük sokak veya meydan
sorumlulu
koltuk

Minderler koltuklara yerleştirildi. - Cushions were placed in the seats.

kim olduğunu çıkarmak
place an order
sipariş vermek
take place
meydana gelmek
place an order
ısmarlamak
place a call
(Bilgisayar) ara
place a call
(Bilgisayar) çağrı yap
place at
(Bilgisayar) yerleşim
place at
(Bilgisayar) yerleştirme yeri
place call
(Bilgisayar) ara
place holder
(Bilgisayar) kalınan yer imi
place name
(Bilgisayar) yer adı
place on
kondurmak
place order
sipariş vermek
place to crash
uyumak için yer
place a bet
bahse girmek
place an order
sipariş ver

20 kişiden fazla sipariş verirsek, fiyatta indirim yapıyor musunuz? - If we place an order for more than 20 units, would you reduce the price?

place in a fund
fona koy
place into
konumuna getir
place into check
hesaba koy
place into quarantine
karantinaya al
place of
yeri
place of use
kullanım yeri
place of worship
ibadet yeri
place setting
yer ayarlaması
place value
basamak değeri
place bid
teklif vermek
place bound
yere bağlı
place down
Sıra aşağı
place great demands on
-in kapasitesini zorlamak
place guards, assign guards
yer korumalar, korumalar atamak
place in
yerinde
place marketing
bir yeri pazarlama
place mat
Amerikan servis
place of
yer
place of leisure
Boş vakitleri geçirmek için yer
place of lodging (billet)
(Kütük konaklama yeri)
place one's stake
Sıra birinin hissesi
place oneself at risk
risk kendini yere
place out of
dışında yer
place over
Sıra üzerinde
place s
yer var
place s.t. out of s.o.´s reach
1. bir şeyi birinin erişemeyeceği/yetişemeyeceği bir yere koymak. 2. bir şeyi biri için imkânsız hale getirmek
place the pastry tin aside
kek kalıbını kenara köy
place to shop
alışveriş yapılacak yerler
place up
yere kadar
place with
Sıra ile
place/put s.o. under arrest
birini tutuklamak
place setting
(tek kişilik) servis takımı
placed
koyulmak
placing
yerine koyma
placeable
yerleştirilebilir
placed
{f} yerleştir

Liderleri öldüğünde, onun vücudunu büyük bir mezara yerleştirdiler. - When their leader died, they placed his body in a large tomb.

Son parça bulmacaya yerleştirildi. - The final piece was placed in the puzzle.

placing
{f} yerleştir
placeable
yerlestirilebilir
placed
yerleştirilmiş
placing
yer
placing
yerleştirme
The Place
The Palace : Yirmibin kullanıcısı olan bir chat programı
from place to place
yöreden yöreye
place an order
(with) -e sipariş vermek
place of birth
doğum yeri
placing
{f} yerleştir: prep.yerleştirerek,yer
placing
yerlestirme
İngilizce - İngilizce
The position as a member of a sports team

He lost his place in the national team.

To achieve (a certain position, often followed by an ordinal) as in a horse race
A role or purpose; a station

It is really not my place to say what is right and wrong in this case.

Somewhere for a person to sit

We asked the restaurant to give us a table with three places.

To recruit or match an appropriate person for a job

They phoned hoping to place her in the management team.

To arrange for or to make (a bet)
A frame of mind

I'm in a strange place at the moment.

A region of a land

He is going back to his native place on vacation.

To earn a given spot in a competition
To remember where and when (an object or person) has been previously encountered

I've seen him before, but I can't quite place where.

The position of a contestant in a competition

We thought we would win but only ended up in fourth place.

To put (an object or person) in a specific location
To sing (a note) with the correct pitch
A group of houses

They live in Westminster Place.

A house or home

Do you want to come over to my place later?.

Numerically, the column counting a certain quantity

the hundreds place.

An open space, courtyard, market square
A location or position
{v} to rank, order, fix, establish, put out
{n} locality, residence, rank, office, state of being, space in general, room, part, ground
Your place in a book or speech is the point you have reached in reading the book or making the speech. He lost his place in his notes
You can refer to the position where something belongs, or where it is supposed to be, as its place. He returned the album to its place on the shelf He returned to his place on the sofa
Someone's or something's place in a society, system, or situation is their position in relation to other people or things. the important place of Christianity in our national culture
You can refer to somewhere that provides a service, such as a hotel, restaurant, or institution, as a particular kind of place. He found a bed-and-breakfast place My wife and I discovered some superb places to eat
If you say that you cannot place someone, you mean that you recognize them but cannot remember exactly who they are or where you have met them before. It was a voice he recognized, though he could not immediately place it. see also meeting place
If an agency or organization places someone, it finds them a job or somewhere to live. In 1861, they managed to place fourteen women in paid positions in the colonies In cases where it proves difficult to place a child, the reception centre provides long-term care
If you place someone or something in a particular class or group, you label or judge them in that way. The authorities have placed the drug in Class A, the same category as heroin and cocaine = put
If you say how many decimal places there are in a number, you are saying how many numbers there are to the right of the decimal point. A pocket calculator only works to eight decimal places
If something has particular characteristics or features in places, it has them at several points within an area. The snow along the roadside was six feet deep in places
You can use place instead of `put' or `lay' in certain expressions where the meaning is carried by the following noun. For example, if you place emphasis on something, you emphasize it, and if you place the blame on someone, you blame them. He placed great emphasis on the importance of family life and ties His government is placing its faith in international diplomacy. = put
If something is in place, it is in its correct or usual position. If it is out of place, it is not in its correct or usual position. Geoff hastily pushed the drawer back into place Not a strand of her golden hair was out of place
If one thing takes second place to another, it is considered to be less important and is given less attention than the other thing. My personal life has had to take second place to my career
If you change places with another person, you start being in their situation or role, and they start being in yours. When he has tried to identify all the items, you can change places, and he can test you = swap
You can use the place to refer to the point, building, area, town, or country that you have already mentioned. Except for the remarkably tidy kitchen, the place was a mess
If things fall into place, events happen naturally to produce a situation you want. Once the decision was made, things fell into place rapidly
If a competitor is placed first, second, or last, for example, that is their position at the end of a race or competition. In American English, be placed often means `finish in second position'. I had been placed 2nd and 3rd a few times but had never won Second-placed Auxerre suffered a surprising 2-0 home defeat to Nantes
Your place is the house or flat where you live. Let's all go back to my place! He kept encouraging Rosie to find a place of her own
If you say that someone is all over the place, you mean that they are confused or disorganized, and unable to think clearly or act properly. He was careful and diligent. I was all over the place
To place a person or thing in a particular state means to cause them to be in it. Widespread protests have placed the President under serious pressure The remaining 30 percent of each army will be placed under UN control. = put
If something is happening all over the place, it is happening in many different places. Businesses are closing down all over the place
If one thing or person is used or does something in place of another, they replace the other thing or person. Cooked kidney beans can be used in place of French beans
If you place a telephone call to a particular place, you give the telephone operator the number of the person you want to speak to and ask them to connect you. I'd like to place an overseas call
If you say that someone is going places, you mean that they are showing a lot of talent or ability and are likely to become very successful. You always knew Barbara was going places, she was different
If you place something somewhere, you put it in a particular position, especially in a careful, firm, or deliberate way. Brand folded it in his handkerchief and placed it in the inside pocket of his jacket Chairs were hastily placed in rows for the parents
If you put someone in their place, you show them that they are less important or clever than they think they are. In a few words she had put him in his place
pride of place: see pride
A place is a seat or position that is available for someone to occupy. He walked back to the table and sat at the nearest of two empty places
If you place an advertisement in a newspaper, you arrange for the advertisement to appear in the newspaper. They placed an advertisement in the local paper for a secretary. = put
If you say what you would have done in someone else's place, you say what you would have done if you had been in their situation and had been experiencing what they were experiencing. In her place I wouldn't have been able to resist it What would you have done in my place, my dear?
People in high places are people who have powerful and influential positions in a government, society, or organization. He had friends in high places
If you go places, you visit pleasant or interesting places. I don't have money to go places
If you place one thing above, before, or over another, you think that the first thing is more important than the second and you show this in your behaviour. He continued to place security above all other objectives. = put
A place is any point, building, area, town, or country. Temple Mount, the place where the Temple actually stood. a list of museums and places of interest We're going to a place called Mont-St-Jean. the opportunity to visit new places The best place to catch fish on a canal is close to a lock The pain is always in the same place
A good place to do something in a situation or activity is a good time or stage at which to do it. It seemed an appropriate place to end somehow This is not the place for a lengthy discussion. = time
You say in the first place and in the second place to introduce the first and second in a series of points or reasons. In the first place can also be used to emphasize a very important point or reason. In the first place you are not old and in the second place you are a very attractive man
If you say that someone has found their place in the sun, you mean that they are in a job or a situation where they will be happy and have everything that they want
If you have been trying to understand something puzzling and then everything falls into place or clicks into place, you suddenly understand how different pieces of information are connected and everything becomes clearer. When the reasons behind the decision were explained, of course, it all fell into place
If you place an order for a product or for a meal, you ask for it to be sent or brought to you. It is a good idea to place your order well in advance Before placing your order for a meal, study the menu
When something takes place, it happens, especially in a controlled or organized way. The discussion took place in a famous villa on the lake's shore Elections will now take place on November the twenty-fifth
If something such as a law, a policy, or an administrative structure is in place, it is working or able to be used. Similar legislation is already in place in Wales
Place can be used after `any', `no', `some', or `every' to mean `anywhere', `nowhere', `somewhere', or `everywhere'. The poor guy obviously didn't have any place to go for Easter
Your place in a race or competition is your position in relation to the other competitors. If you are in first place, you are ahead of all the other competitors. Jane's goals helped Britain win third place in the Barcelona games
If you say that someone should be shown their place or be kept in their place, you are saying, often in a humorous way, that they should be made aware of their low status. an uppity publican who needs to be shown his place
If you place a bet, you bet money on something. For this race, though, he had already placed a bet on one of the horses
You say in the first place when you are talking about the beginning of a situation or about the situation as it was before a series of events. What brought you to Washington in the first place?
Place is used as part of the name of a square or short street in a town. 15 Portland Place, London W1A 4DD
If you say that it is not your place to do something, you mean that it is not right or appropriate for you to do it, or that it is not your responsibility to do it. He says that it is not his place to comment on government commitment to further funds
If you get a place in a team, on a committee, or on a course of study, for example, you are accepted as a member of the team or committee or as a student on the course. I eventually got a place at York University They should be in residential care but there are no places available
If one thing or person takes the place of another or takes another's place, they replace the other thing or person. Optimism was gradually taking the place of pessimism He eventually took Charlie's place in a popular Latin band
If someone or something seems out of place in a particular situation, they do not seem to belong there or to be suitable for that situation. I felt out of place in my suit and tie
place an order
To order something; to submit an order for a product
place card
A card set down at a table to inform a guest where they are to sit
place cards
plural form of place card
place in the sun
A favorable position
place in the sun
Recognition, fame
place kick
A kick in which the ball is placed, at rest, on the ground or on a small tee
place mat
A protective table mat, usually heat-resistant, for a single setting of plates and dishes
place names
plural form of place name
place of articulation
The point of contact, where an obstruction occurs in the vocal tract between an active (moving) articulator (typically some part of the tongue) and a passive (stationary) articulator (typically some part of the roof of the mouth)
place of decimals
A decimal place
place on a pedestal
To glorify or idealize
place word
locative word
place-kick
To kick the ball from a stationary position, especially as a means of scoring extra points
place-name
Alternative spelling of place name
place marketing
(Ekonomi) As the term implies, place marketing is about the packaging and marketing of specific places, usually a city, but also regions, rural landscapes or whole countries. Usually, but not necessarily, it is connected to a set of different strategies to make places more attractive to visitors, companies and future inhabitants that goes under the label of ‘place development’. Place marketing is a knowledge production of increased importance due to what is usually labeled globalization, that is, increased mobility, connectivity, speed and flexibility in the constitution and reproduction of the Societal. In this globalization it is deemed increasingly necessary for places to market themselves, “put themselves on the global map” of tourism, business and investments, based in the “do or die – logic” that is hegemonic in contemporary neo-liberalism and urban entrepreneurialism (Harvey 1989)
placeable
A jobseeker who is considered by an employment agency to be suitable for placement, but not employment, with a client company

I worked for an employment agency, doing placements. They divided the girls into placeables and unplaceables.

placeable
Capable of being placed
placeable
In computer-aided translation, an element such as a symbol or numeral, which is the same in both source and target segments and can therefore be placed directly from one into the other
placing
The action of the verb to place
placing
The condition of being placed
placing
The position of a competitor at the end of a race
place an order
make an order, order something
place of birth
the place where someone was born
place of birth
bpl
placeable
Something which is conventionally associated with a specific place; for example, blinds go on windows, carpets go on floors
placeable
{s} can be appointment, can be nominated; can be put, can be laid down
placeable
possible to recognize
placed
situated in a particular spot or position; "valuable centrally located urban land"; "strategically placed artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a quiet riverbank"
placed
put in position in relation to other things; "end tables placed conveniently"
placed
put in position in relation to other things; "end tables placed conveniently
placed
past of place
placed
installed
places
These can be identified by brief information about their location, sometimes with extra notes on points of special significance The aim will be to get all Maori place names in the North (including marae, hapü and iwi meeting houses, etc ) included eventually
places
plural of place
places
third-person singular of place
places
Please See Beginners
places
A button on the Netscape Navigator toolbar that provides single-click access to Netscape Guide by Yahoo, the online guide to business, entertainment, and sports information on the web
places
Black plains - activ volcano district in the southeast off Erro Dragongull forest - forrest next to gold lake, northeast of the McCain grotto Eos - the new planet, second earth and home to the Orrum Erro - main continent on Eos Gold lake - small lake northeast of the McCain grotto Hattamarre desert - desert on Erro, by the equator to the east Lake Messé - average sized lake, old lifeprobe landing site, north of the McCain grotto Makka-tué - first eos city, formed around the School of McCain McCain Valley - the valley in wich McCains grotto is located Ogo-marro - small cave village, close to Lake Messé, in wich McCain made his first encounter with the dormus School of McCain - McCains grotto becomes a center of knowledge after his death Sun Temple - A crashed solar enhancer in which the graboid worship their sun gods
places
locations having distinctive characteristics which give them meaning and character and distinguish them from other locations
placing
the position of someone or something in a competition or ordered list
placing
present participle of place
Türkçe - İngilizce

place teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

gurbet eli foreign place, place far
from one's home or homeland
place