action

listen to the pronunciation of action
İngilizce - Türkçe
{i} eylem

Meksika ordusu eylem tehdidinde bulundu. - The Mexican army threatened action.

Küresel ısınmanın insan eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you believe global warming is the result of human actions?

{i} etki

Hareketlerinin neden olduğu etkileri anladığını sanmıyorum. - I don't think you understand the repercussions your actions have caused.

Başka ülkelerin işgali utanç verici bir etkinliktir. - The invasion of other countries is a shameful action.

{i} hareket

Tokyo harekete geçmede boşa zaman geçirmedi. - Tokyo wasted no time in taking action.

Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

{i} çarpışma
is
inandırıcı
(Avcılık) mekanizma
(Muzik) tel yüksekliği
(Kanun) fiiliyat
devinme
devim
muharebe
etkime
(Kanun) sorunca
savaş

Ordu savaş sırasında bir dizi görkemli eylemlerde yer aldı. - The army was involved in a number of brilliant actions during the battle.

Tom, savaş sırasındaki eylemleri için pişmanlık duymaya başladı. - Tom began to experience remorse for his actions during the war.

askeri harekât
hareket biçimi
davranış

Onun davranışları beni rahatsız ediyor. - Her actions disturb me.

Davranışlarımı açıklamak benim için zor. - It's hard for me to explain my actions.

kuvvet
çalışma şekli

Söze bakılmaz, işe bakılır. - Actions speak louder than words.

Başka ülkelerin işgali utanç verici bir etkinliktir. - The invasion of other countries is a shameful action.

yapılan şey
olaylar dizisi
faaliyet
dava

Onun açtığı davalar çok ilgisiz ve o savunmasız bırakıldı. - The actions she took were too careless, and she was left defenseless.

{i} çalışma
{i} olayların gelişimi
{i} amel
işlem

Resmi bir işlem yapılmadı. - No formal action was taken.

Leyla, üç çocuğunun velayetini almak için yasal işlem başlattı. - Layla launched a legal action to gain custody of her three children.

tiyatro bir oyundaki olaylar dizisi
nüfuz
harekete geçme actionable dava edilebilir
(Tıp) Tesir, fiil, etkime, etki, aksiyon
etki/hareket
(Askeri) Muharebe, taarruz hareketi, taarruz
{i} etkileme
meşguliyet
(Askeri) TAARRUZ HAREKETİ; TAARRUZ, MUHAREBE: Karada ve denizde taarruz ve faal savunma fikrini ifade eden savaş
aksiyon
(Kanun) hukuk davası
(Ticaret) edim
(Politika, Siyaset) tutum
eylemde
eylemi
sexual intercourse
cinsel birleşme
action agent
(Askeri) muharebe casusu
action bar
(Bilgisayar,Teknik) işlem çubuğu
action drill
(Askeri) tatbikat
action game
aksiyon oyunu
action item
(Bilgisayar) gereği beklenen işlem
action plan
aksiyon planı
action and reaction
etki ve tepki
action committee
faaliyet komitesi
action for annulment
fesih davası
action for damages
tazminat davası
action in ejectment
tahliye davası
action potential
aksiyon potansiyeli
action switch
hareket anahtarı
action turbine
hareket turbini
Action potential
(Biyoloji) (Fizyoloji) Eylem potansiyeli, hareket potansiyeli, aksiyon potansiyeli. Tanım: Bir dürtünün kas ya da sınır hücresinin zarından geçmesi esnasında elektrik potansiyelinde olan değişiklik
action ability
eylem becerisi
action bar
menü çubuğu
action ex delicto
eylem ex delicto
action figure size
miniyatür ebatta oyuncak
action film
(Film) Aksiyon filmi
action hero
Aksiyon Kahramanı
action man
(slang) Penis
action man
eylem adamı
action of
eylem
action of points
puan eylem
action of the bowels
büyük aptes
action point
eylem noktası
action verbs
eylem fiilleri
action word
eylem bildiren kelime
action-oriented
Eylem odaklı
Action Internationale Contre La Faim (International Action Against Hunger)
(Askeri) Uluslararası Açlıkla Mücadele Hareketi
action addressee
(Askeri) GEREĞİ İÇİN ALACAK MAKAM: Kendisine, bir işin yapılması için yazı gönderen makam; işlem adresi; işlem yapacak adres
action agent
(Askeri) MUHAREBE CASUSU, AJANI: İstihbarat kullanımında hedefe nüfuzu olan ve hedefe karşı faaliyete girebilen kimse
action bar
Eylem Çubuğu
action button
Eylem Düğmesi
action deferred
(Askeri) ERTELENMİŞ TAARRUZ: Daha iyi bir taktik avantaj elde etmek için özel amacı olan bir taktik taarruzun ertelenmesi. Tüm silahlar hazır bulundurulur ancak uygulama askıda tutulur
action fiat
(Pisikoloji, Ruhbilim) eylem emri
action for annulment
iptal davası
action front
eylem cephesi
action front (left)
(Askeri) (RIGHT) (REAR) İLERİYE (GERİYE) (SAĞA) (SOLA) TOP (TÜFEK) (HAVAN) İNDİR ! VEYA MEVZİ AL !: İleriye (geriye) (sağa) (sola) ateşe hazırlanmaları için küçük birliklere ve silah mürettebatına verilen komut
action information center
(Askeri) HAREKET BİLGİ MERKEZİ: bkz: "combat information center"
action item
gereği beklenen öğe
action lag
(Ticaret) aksiyon gecikmesi
action lamp
ana ikaz lambası
action left
(Askeri) sola manevra
action level
(Nükleer Bilimler) eylem düzeyı
action list
(Bilgisayar) eylem listesi
action list
işlem listesi
action maze
(Pisikoloji, Ruhbilim) eylem labirenti
action message
işlem iletisi
action movie
aksiyon filmi
action name
Eylem Adı
action of trover
haksız alıkoyma tazminat davası
action officer; administration officer; air officer; area of operations; aviatio
(Askeri) proje subayı; idare subayı; hava subayı; harekat bölgesi; havacılık ordu donatım personeli
action on click
(Bilgisayar) tıklatmayla komut
action path
(Bilgisayar) eylem yolu
action queries
Eylem Sorguları
action settings
Eylem Ayarları
action sheet
(Askeri) işlem belgesi
action station
çarpışma yeri
action station
(Askeri) HAVA ALARM MEVZİİ: Bir hava taarruzu halinde bir şahıs tarafından işgal edilmek üzere hazırlanmış mevzii
action stations
alârm
action value
Eylem Değeri
accordion action
(Askeri) AKORDEON HAREKETİ: Bak. "Accordion effect"
class action lawsuit
(Fizik) Toplu dava açma
cost per action
(Bilim, İlim) İşlem başına maliyet
real action
(Argo) Gayrimenkul davası
mode of action
etki şekli
take action
bir harekette bulunmak
abatement of an action
(Kanun) davanın düşmesi
actions
amal
affirmative action
(Pisikoloji, Ruhbilim,Politika, Siyaset) olumlayıcı eylem
begin legal action against
(Kanun) yasal işlem başlatmak
begin legal action against
(Kanun) yasal yollara başvurmak
bold action
(Askeri) cüretkar hareket
bolt action
(Avcılık) sürgülü mekanizma
bolt action
(Avcılık) mavzer tipi mekanizma
breaking action
(Havacılık) frenleme
capillary action
kılcal hareket
concerted action
(Politika, Siyaset) ortak tutum
confirm action queries
(Bilgisayar) sorgu eylemlerini onayla
corrective action
düzeltici eylem
corrective action
düzeltici faaliyet
corrective action
(Tıp) düzeltici etki
course of action
(Askeri) sevk ve idare tarzı
course of action
hareket biçimi
custom action
(Bilgisayar) özel bir eylem
default action
(Bilgisayar) varsayılan eylem
default action
(Bilgisayar) varsayılan
delayed action bomb
(Askeri) geciktirmeli bomba
derivative action
(Bilgisayar,Teknik) türevsel eylem
derivative action coefficient
(Bilgisayar,Teknik) türevsel eylem katsayısı
description of action
eylem tanımı
direct action
(Politika, Siyaset,Ticaret) doğrudan eylem
discontinuous control action
(Gıda) devamsız
edge action
kenar etkisi
edit action
(Bilgisayar) eylem düzenle
galvanize into action
(deyim) harekete geçirmek
get into action
hareketlenmek
go out of action
(deyim) çalışmak
incident action plan
olay hareket planı
least action
(Bilgisayar,Fizik) en küçük eylem
pending action
(Kanun) görülen dava
pending place of action
(Kanun) davanın görülme yeri
preventive action
önleyici faaliyet
proceed by common action
(Politika, Siyaset) ortak eylemde bulunmak
punitive action
(Askeri) cezalandırma
put out of action
saf dışı etmek
relief action
yardım eylemi
reversible action
(Bilgisayar) geri alınabilir işlem
sampling action
örnekleme eylemi
specific action energy
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül eylem enerjisi
suggest a course of action
fikir vermek
systemic action
(Tıp) sistemik etki
trigger action
(Bilgisayar) harekete geçirici eylem
type of action of an element
öğe davranışı
urgent action
acil eylem
urgent action plan
(Politika, Siyaset) acil eylem planı
urgent protective action
(Çevre) acil korunma eylemi
antagonistic action
antagonist etki
automatic action
otomatik hareket
capillary action
kılcal etki
catalytic action
katalitik etki
chemical action
kimyasal etki
common action
müşterek faaliyet
concerted action
toplu hareket
cumulative action
birikim etkisi
disciplinary action
disiplin suçu
dismissal of an action
bir davayı reddetme
enter an action
dava açmak
full action
tam hareket
group action
grup çalışması
human action
insan hareketi
internal action
iç etki
legal action
hukuk davası
mechanism of action
etki mekanizması
out of action
işlemeyecek hale gelmiş
physiologic action
fizyolojik etki
pumping action
pompalama hareketi
real action
ayni dava
right of action
dava hakkı
social action
sosyal eylem
actions
faaliyetler
actions
eylemler
instant action, direct action
an eylem, doğrudan eylem
after action report; after action review
(Askeri) faaliyet sonu raporu; faaliyet sonu incelemesi
an action
davanın düşmesi abatement of
echelons above corps (Army); emergency action; emergency action committee
(Askeri) kolordu üstü kademe (Kara Kuvvetleri); acil faaliyet/işlem; acil faaliyet/işlem komitesi
emergency action plan; emergency action procedures
(Askeri) acil faaliyet/işlem planı; acil faaliyet/işlem usulleri
sexual intercourse
ilişki

En son ne zaman cinsel ilişkiye girdiniz? - When did you last have sexual intercourse?

Mary'nin Tom'la olan ilk cinsel ilişkisinde kanama olmadı. - Mary did not bleed in her first sexual intercourse with Tom.

Türkçe - Türkçe
Operada ana konuyu oluşturan baş olgu
İngilizce - İngilizce
To initiate a legal action against someone
sexual intercourse

She gave him some action.

: The set of moving mechanical parts in a keyboard instrument which transfer the motion of the key to the sound-making device
A mechanism; a moving part or assembly

a rifle action.

A fast-paced activity

an action movie.

Demanding or signifying the start of something, usually an act or scene of a theatric performance

The director yelled ‘Action!’ before the camera started rolling.

A charge or other process in a law court (also called lawsuit and actio)
To act on a request etc, in order to put it into effect
A homomorphism from a group to a group of automorphisms

One of the earliest uses of groups, according to lore, was the study of the action of S_3 on the equilateral triangle.

A way of motion or functioning

Knead bread with a rocking action.

Combat

He saw some action in the Korean War.

The distance separating the strings and the fretboard on the guitar
Something done so as to accomplish a purpose
{n} a thing done, deed, battle, suit at law, gesture, exercise, operation
A process or condition of acting or moving, as opposed to rest; the doing of something; exertion of power or force, as when one body acts on another; the effect of power exerted on one body by another; agency; activity; operation; as, the action of heat; a man of action
A verb which refers to something the subject does, eg: Ann went to the shops The action is usually considered 'instantaneous' Compare with state, activity
Any one of the active processes going on in an organism; the performance of a function; as, the action of the heart, the muscles, or the gastric juice
The fighting which takes place in a war can be referred to as action. Leaders in America have generally supported military action 13 soldiers were killed and 10 wounded in action
all activities or programs of any kind authorized, funded, or carried out, in whole or in part, by Federal agencies in the United States or upon the high seas Examples include, but are not limited to: (a) actions intended to conserve listed species or their habitat; (b) the promulgation of regulations;( c ) the granting of licenses, contracts, leases, easements, rights-of- way, permits, or grants-in-aid; or (d) actions directly or indirectly causing modifications to the land, water, or air [50 CFR §402 02]
the state of being active; "his sphere of activity"; "he is out of action"
The attitude or position of the several parts of the body as expressive of the sentiment or passion depicted
Spin on the ball and the movement of the pins caused by that spin A relatively slow ball with a lot of action can be much more effective than a very fast ball with little action
pl
an act by a government body or supranational organization; "recent federal action undermined the segregationist position"; "the United Nations must have the power to propose and organize action without being hobbled by irrelevant issues"; "the Unionaction of emancipating Southern slaves"
The event or connected series of events, either real or imaginary, forming the subject of a play, poem, or other composition; the unfolding of the drama of events
(1) Opportunity to act If a player appears not to realize it's his turn, the dealer will say "Your action, sir " (2) Bets and raises "If a third heart hits the board and there's a lot of action, you have to assume that somebody has made the flush "
A court proceeding when one party prosecutes another for the protection or enforcement of a right, the prevention or correction of a wrong, or the punishment of an offense
something done (usually as opposed to something said); "there were stories of murders and other unnatural actions"
the trait of being active and energetic and forceful; "a man of action"
Motion of the pins caused by the bowler's technique; generally, the combination of accuracy, rotation (also see), and other factors, causing pin motion which is horizontal, rather than vertical, since a horizontally spinning pin covers more of the lane
Action is doing something for a particular purpose. The government is taking emergency action to deal with a housing crisis
(n ) A desktop construct used to provide a user interface for running applications, executing commands, and other activities such as printing, removing files, and changing directories See also action icon
The basic building block of a macro; a self-contained instruction that can be combined with other actions to automate tasks This is sometimes called a command in other macro languages
If you action something that needs to be done, you deal with it. Documents can be actioned, or filed immediately
A "parser action" is one of the basic executable elements of a parsing engine In a traditional parsing engine there are four actions: the shift action, the reduce action, the accept action, and the error action The parsing engines which AnaGram generates use a substantially greater number of actions, in order to provide certain short cuts in the interest of greater speed and greater compactness of the tables which control the action of the parsing engine
something done (usually as opposed to something said); "there were stories of murders and other unnatural actions" the most important or interesting work or activity in a specific area or field; "the action is no longer in technology stocks but in municipal bonds"; "gawkers always try to get as close to the action as possible" an act by a government body or supranational organization; "recent federal action undermined the segregationist position"; "the United Nations must have the power to propose and organize action without being hobbled by irrelevant issues"; "the Unionaction of emancipating Southern slaves" the operating part that transmits power to a mechanism; "the piano had a very stiff action" the trait of being active and energetic and forceful; "a man of action" the series of events that form a plot; "his novels always have a lot of action" the state of being active; "his sphere of activity"; "he is out of action" institute legal proceedings against; file a suit against; "He was warned that the district attorney would process him"; "She actioned the company for discrimination
In Plone terminology, "Actions" are a configurable way of providing navigational elements in a site Some examples would be Search, Browse Folder, Logging in etc See Chapter 5 of this book for more details
a process existing in or produced by nature (rather than by the intent of human beings); "the action of natural forces"; "volcanic activity"
Actions take place as part of Stateflow diagram execution The action can be executed as part of a transition from one state to another, or depending on the activity status of a state Transitions can have condition actions and transition actions For example
A share in the capital stock of a joint-stock company, or in the public funds; hence, in the plural, equivalent to stocks
The mechanical contrivance by means of which the impulse of the player's finger is transmitted to the strings of a pianoforte or to the valve of an organ pipe
One reason dynamic HTML (dHTML) is called dynamic is its ability to heighten the interactive experience Because dHTML can utilize each action of the user (a mouseclick, a rollover, a keystroke), it provides a rich and transparent way to process this data Before dHTML, form attributes would specify \"actions\" for a common gateway interface (CGI) program to process One of the powerful abilities of dHTML is to pass JavaScript through a browser as a part of a form For example, when a user checks a box within an HTML form, that click of the mouse can be the action that launches a new window to give or receive further data
An action is something that you do on a particular occasion. Jack was the sort of man who did not like his actions questioned
An action defines how a helper application handles a file it has been associated with A file may be viewed in the browser, saved to the local disk, launched with the associated application, or the user may supply an action
The set of moving mechanical parts in a keyboard instrument which transfer the motion of the key to the sound-making device
put in effect; "carry out a task"; "execute the decision of the people"; "He actioned the operation"
An engagement between troops in war, whether on land or water; a battle; a fight; as, a general action, a partial action
A series of awk statements attached to a rule If the rule's pattern matches an input record, the awk language executes the rule's action Actions are always enclosed in curly braces See section Overview of Actions
A series of awk statements attached to a rule If the rule's pattern matches an input record, awk executes the rule's action Actions are always enclosed in curly braces See section Overview of Actions
The working mechanism of a firearm Various types exist, including single-shots, multi-barrels, revolvers, slide- or pump-actions, lever-actions, bolt-actions, semi-automatics and automatics
To bring a legal action against someone means to bring a case against them in a court of (Hukuk) Two leading law firms are to prepare legal actions against tobacco companies. = suit, case
If someone or something is out of action, they are injured or damaged and cannot work or be used. He's been out of action for 16 months with a serious knee injury
the series of events that form a plot; "his novels always have a lot of action"
{i} activity, something that is being done; energetic or vigorous activity; movement, motion; effect; lawsuit; combat
Sexual activity; intercourse
the operating part that transmits power to a mechanism; "the piano had a very stiff action"
Effective motion; also, mechanism; as, the breech action of a gun
Movement; as, the horse has a spirited action
Performing an action on a record changes the status of a request: i e selecting the action "Returned" - changes the status to "Shipped " The actions available in the various drop down menus will change depending on whether the action is being performed as a requestor or a responder, the ILL protocol being used to process the request, and the current status of the request Actions can also trigger auto alerts: i e the system can be configured so that performing the action "Received" on a request will automatically send the End User (patron) an e-mail telling him or her that the item is now ready for pickup
A suit or process, by which a demand is made of a right in a court of justice; in a broad sense, a judicial proceeding for the enforcement or protection of a right, the redress or prevention of a wrong, or the punishment of a public offense
A right of action; as, the law gives an action for every claim
the most important or interesting work or activity in a specific area or field; "the action is no longer in technology stocks but in municipal bonds"; "gawkers always try to get as close to the action as possible"
An act; a thing done; a deed; an enterprise
An action is a MEL command that doesn't alter or change Maya's state An action will often query the scene without changing it
institute legal proceedings against; file a suit against; "He was warned that the district attorney would process him"; "She actioned the company for discrimination
If you put an idea or policy into action, you begin to use it or cause it to operate. They have learned the lessons of business management theory, and put them into action. to do a specific thing that needs to be done, especially after discussing it. Action Française action painting action potential affirmative action bolt action class action mass action law of political action committee
: Habitual deeds; hence, conduct; behavior; demeanor
a military engagement; "he saw action in Korea"
If someone wants to have a piece of the action or a slice of the action, they want to take part in an exciting activity or situation, usually in order to make money or become more important
An action movie is a film in which a lot of dangerous and exciting things happen. An action hero is the main character in one of these films
Action democratique
Action démocratique du Québec
Action démocratique
pertaining to the Action démocratique du Québec
Action démocratique
Alternative spelling of Action democratique
Action démocratique du Québec
Alternative spelling of Action Democratique du Quebec. — the [[#French|Action démocratique du Québec]]
action adventure
A genre of film specializing in violence and intrigue
action adventures
plural form of action adventure
action doll
a redressable action figure, like the original GI Joe
action doll
sometimes, a doll or figure with a mechanical feature
action dolls
plural form of action doll
action figure
A children's toy in the form of a posable plastic figurine of a character, often from a movie, video game, or television program, with moving parts and often capable of some form of spring-loaded movement
action figures
plural form of action figure
action film
Alternative name of action movie
action group
A group of people joined temporarily to accomplish some task or take part in some organised collective action
action group
A component of a naval task force
action item
A task; especially, an item discussed in a meeting that requires further action or work

Please take the database maintenance as an action item for next week.

action items
plural form of action item
action men
plural form of action man
action movie
A motion picture whose storyline involves fast-paced activity and conflict, usually including such elements as a heroic protagonist, violent fights, acrobatic stunts, chase scenes, and gunplay

Arnold Schwartzenegger is an iconic star of action movies.

action movies
plural form of action movie
action painting
A genre of modern art in which the paint is dribbled, splashed or poured onto the canvas to obtain a spontaneous and totally abstract image
action plan
A planned series of actions, tasks or steps designed to achieve an objective or goal
action potential
A short term change in the electrical potential that travels along a cell such as a nerve or muscle fiber
action potentials
plural form of action potential
action star
An actor or actress with the leading role or a major role in a particular action movie
action star
An actor or actress who is known for playing leading roles or major roles in action movies
action stations
The positions or activity assumed by the crew of a warship immediately in advance of combat or other hostile action; also, the signal given to indicate such imminent action
action stations
Any general state of intense anticipatory activity
action verb
A word that expresses action and tells what the subject of a sentence does
action verbs
plural form of action verb
action-movie
Attributive form of action movie

action-movie fan.

Action potential
(Biyoloji) In physiology, an action potential is a short-lasting event in which the electrical membrane potential of a cell rapidly rises and falls, following a consistent trajectory
action film
(Film) Action films are a film genre where action sequences, such as fighting, stunts, car chases or explosions, take precedence over elements like characterization or complex plotting. The action typically involves individual efforts on the part of the hero, in contrast with most war films. The genre is closely linked with the thriller and adventure film genres
Action Française
("French Action") Influential right-wing antirepublican group in early 20th-century France, whose views were promoted in a newspaper of the same name. The Action Française movement, led by Charles Maurras, espoused the antiparliamentarian, anti-Semitic, and strongly nationalist views inspired by the Alfred Dreyfus Affair. The movement peaked after World War I, when nationalist feeling was strong. It was denounced by the papacy in 1926, and ceased to exist after World War II because of its association with the collaborationist Vichy government (see Vichy France)
action and reaction
for every action there is a corresponding reaction
action in personam
An action against the person, founded on a personal liability In contrast to action in rem, an action for the recovery of a specific object, usually an item of personal property such as an automobile
action in personam
A suit or legal proceeding against the person, founded on a personal liability
action in rem
A suit or legal proceeding directed against specific property For example, it may seek recovery of an automobile or to quiet the title to real estate
action in rem
Proceeding "against the thing" as compared to personal actions (in personam) Usually a proceeding where property is involved
action movie
film which contains scenes of rapid activity (such as police chases, explosions, fighting, etc.)
action of detinue
action to return unlawfully held possessions (Law)
action of torts
court case as a result of a civil wrong (Law)
action of trover
(Law) action to recover property and the value of personal chattels which were unlawfully taken by another person to his own use
action officer
the case officer designated to perform an act during a clandestine operation (especially in a hostile area)
action painting
painting technique in which paint is poured or tossed on to the canvas
action painting
A style of abstract painting that uses techniques such as the dribbling or splashing of paint to achieve a spontaneous effect.action painter n. Direct, instinctual, dynamic style of painting that involves the spontaneous application of vigorous, sweeping brush strokes and the chance effects of dripping and spilling paint onto the canvas. The term characterizes the work of Jackson Pollock, Willem de Kooning, and Franz Kline. The "automatic" techniques developed in Europe by the Surrealists in the 1920s and '30s had great influence on U.S. artists, who regarded a picture not merely as a finished product but as a record of the process of its creation. It was a major force in Abstract Expressionism in the 1950s. See also automatism, Tachism
action plan
A written document which summarises the activities an organisation needs to undertake to address the gaps identified from a diagnosis / healthcheck / readiness for assessment / assessment
action plan
a written document that outlines specific activities that Framework partners and stakeholders will implement to address problems with a basin (basin Action Plan) or a priority watershed (watershed Action Plan)
action plan
Program showing an individuals achievement targets
action plan
A plan developed by a partnership which should clearly define their goals, milestones and responsibilities Partnerships are not eligible to receive Technical Assistance and other services from Rebuild without first completing their Action Plan
action plan
A list of specific instructions drawn up by a health care professional for a person with asthma to follow at home An asthma action plan includes a normal schedule for asthma medicines, as well as what to do if peak flow readings or asthma symptoms become worse than usual Asthma action plans are usually split into Zones: Green Zone, Yellow Zone, and Red Zone
action plan
A description of specific steps, including milestones, timelines, and data collection methodology to be performed during the CA study
action plan
The central document of a system that contains three major components: the statement of results, benchmarks, and standards Minor sub-components include: forms/templates, scripts, samples, routine controlling calendars, system diagrams, required resources, and quantification The statement of results is the desired outcome of performing the action plan (see Benchmarks and Standards, following)
action plan
A A plan which identifies responsibility, process, timing, and steps to ensure that concrete actions are taken to achieve government organisation programme goals, objectives, requirements, and performance standards
action plan
A document used to guide the implementation of business process improvements It contains task assignments, schedules, resource allocations, assignments, and evaluation criteria
action plan
A written set of directions or a chart that tells you what to do if asthma symptoms occur, depending on their severity Many action plans are based on a red/yellow/green zone system Some include peak flow measurement, others are based just on asthma signs and symptoms Your action plan also should tell you what to do when you do NOT feel any symptoms (i e , preventive care)
action plan
A description of the steps to be taken to meet an objective or goal
action plan
Generated by a student's teachers and other relevant parties, this document organizes the process of addressing student need by identifying who is going to do what and by when
action plan
A description of what needs to be done, when and by whom
action plan
A framework for each vice presidential area to develop a plan in support of the goal to increase the purchase of goods/services from State Certified Minority Suppliers
action plan
A detailed description of how goals will be implemented
action plan
*: A specific procedure of method to achieve results called for by one or more objectives
action plan
Blueprint for achieving your goals
action plan
A specific method or process to achieve the results called for by one or more objectives May be a simpler version of a project plan
action plan
A written plan made by your doctor that will tell you when to increase certain medications, go see your doctor, or go to the hospital
action plan
In Community problem Solving reveres to the plan which the team comes up with in order to solve their Underlying Problem - may include timelines, team responsibilities and actual actions they intend to take
action plan
The course of action needed to achieve the stated goal
action plan
The one-year portion of a PJ’s Consolidated Plan (see definition of "Consolidated Plan" below) It includes the PJ’s annual application for HOME funds
action plan
Consists of a number of tasks necessary to implement a priority project as identified in the parish strategic plan or economic development strategy
action point
something that must be done, as a result of a meeting
action potential
Also known as nerve impulse or spike One generally talks about a cell "firing" or "generating" an action potential, or simply "spiking " An action potential is a brief change in membrane potential caused by the rapid opening and closing of transmembrane channels that pass specific ions through Action potentials travel along axons and transfer information over distance In this virtual lab, action potentials are generated in many of the cells you can find and appear as an almost vertical line superimposed on a horizontal oscilloscope trace The total number and the rate of firing of action potentials can encode information, as well as the actual shape of the action potential (some are longer lasting than others, as you can see in the lab) See Background on Nervous System for more details
action potential
The electrical activity developed n a muscle or nerve cell curing activity; a neural impulse
action potential
Cf {\em axon hillock}
action potential
a brief fluctuation in membrane potential caused by the rapid opening and closing of voltage-gated ion channels Action potentials sweep like a wave along axons to transfer information from one place to another in the nervous system
action potential
An electric nerve impulse that travels through a neuron when it is set off by a "trigger," changing the neuron's charge from negative to positive
action potential
a change in the electrochemical balance inside and outside a neuron; occurs when electrochemical stimulation of the neuron reaches or exceeds the neuron's threshold of excitation
action potential
The long-distance signal of the nervous system Action potentials are triggered in excitable cells in response to depolarization that exceeds the threshold potential
action potential
A brief, regenerative, all-or-nothing electrical potential that propagates along an axon
action potential
Changes in electric potential on the membranes of living cells, resulting from cell stimulation, leading to an all-or-nothing action current (H) An abrupt change in the charge differential across the membrane of a nerve cell caused by a change in the permeability of the membrane to sodium ions; the nerve impulse [JA]
action potential
the local voltage change across the cell wall as a nerve impulse is transmitted
action potential
The electrical signal which rapidly propagates along the axon of nerve cells as well as over the surface of some muscle and glandular cells It is the result of a change in membrane electrical potential, the underlying cause of which is a change in flow of ions across the membrane due to voltage-activated ion channels
action potential
the brief, all-or-nothing change in membrane potential that constitutes a single response in a neurone
action potential
a reflection of the difference in the concentration of ions across a cell membrane at any given time
action potential
A short duration, large, positive deflection of the membrane potential It is also sometimes referred to as a spike, because of it appearance in voltage traces The large positive membrane potential causes the neuron to release neurotransmitter, thus information transfer occurs with the action potential The action potential is the smallest quantum of information transfer
action potential
The electrical part of a neuron's two-part, electrical-chemical message An action potential consists of a brief pulse of electrical current that travels along the axon to relay messages over long distances
action potential
  Is the result of a brief, localized change in the resting membrane potential When this change of resting potential is measured it can be visualized on an oscilloscope Action potentials are sometimes referred to as spikes or spike potentials
action potential
A momentary change in electrical potential on the surface of a nerve or muscle cell that takes place when it is stimulated, especially by the transmission of a nerve impulse: Stimulating a nerve fiber causes an action potential to spread across the nerve cell, making it contract. Brief (about one-thousandth of a second) reversal of electric polarization of the membrane of a nerve or muscle cell. Stimulation of the cell by certain chemicals or by sensory receptor cells causes depolarization of the membrane, permitting an impulse to move along the nerve fibre (in nerve cells) or causing the cell to contract (in muscle cells)
action potential
An all-or-none membrane depolarization propagated along a nerve fiber without loss of amplitude
action potential
Nerve impulse; brief electrical signal that propagates along an axon or muscle fibre
action potential
The changes in electrical potential generated by the muscle cell membrane or nerve cell tissue in response to intrinsic or extrinsic stimulation There are five phases: phase O is the period of rapid depolarization (polarity changes from negative to positive) and phases 1 through 4 return the cell to resting membrane potential
action potential
a relatively large amplitude, rapid change in potential across a cell membrane that occurs due to the regenerative activation of certain ionic channels when the potential exceeds a threshold coltage
action potential
The sudden change in electrical potential that travels down the axon of a neuron (Anderson)
action potential
The firing on a neuron Occurs when the charge inside the neuron becomes more positive than the charge outside
action potential
Occurs when a neuron is activated; the electrical state of its interior membrane temporarily changes from negative to positive The electrical charge travels along the axon to the terminal bud where it triggers or inhibits release of neurotransmitter into the synapse If sufficient transmitter substance is present at the synapse to initiate an action potential in the postsynaptic neuron, the impulse continues
action potential
nerve impulse; transmission of a temporary voltage change down a nerve fibre
action replay
(British) instant replay
action replay
An action replay is a repeated showing, usually in slow motion, of an event that has just been on television
action spectrum
the efficiency with which electromagnetic radiation produces a photochemical reaction plotted as a function of the wavelength of the radiation
action station
station where a cook prepares food to order and serves it fresh to guests (at a reception, etc.)
action stations
the positions that people such as soldiers or the police take when they are getting ready to fight or deal with a difficult situation - often used to tell people to go to these positions
action stations
(British) positions held by military staff in preparation for action
action verb
{i} (Grammar) word which is the center of the predicate and that expresses an action or activity
action-packed
containing a lot of action, full of exciting situations
action-packed
an action-packed film, book etc contains a lot of exciting events
affirmative action
A policy or program providing advantages for people of a minority group who are seen to have traditionally been discriminated against, with the aim of creating a more egalitarian society through preferential access to education, employment, health care, social welfare, etc
all talk and no action
Speaking, promising, or boasting much, but doing little

He never gets his job done. He's just all talk and no action.

bolt action
A type of firearm action in which the weapon's bolt is operated manually by the opening and closing of the breech with a small handle, most commonly placed on the right-hand side of the weapon
bolt-action
Alternative spelling of bolt action
capillary action
The siphoning of liquid into a joint or void between two adjacent surfaces
capillary action
The ability of a narrow interstice to draw a liquid due to surface tension upwards against the force of gravity
cause of action
: A civil lawsuit
cause of action
: A condition under which one party would be entitled to sue another

If someone strikes you, then you have a cause of action for battery.

causes of action
plural form of cause of action
civil action
: In the United States, a lawsuit between private parties, including an action by a private person against a government entity, which will be treated as a private party by the court
civil action
Roman Dutch Law: a lawsuit which is not criminal in nature. It may be between the state and a private party. It is usually based in contract, or delict (tort)
class action
a lawsuit brought by a single plaintiff as a representative of a large group of others having a common interest
class action lawsuit
A type of lawsuit in which the claims and rights of many people are decided in a single case
class action lawsuits
Lawsuits in which the claims and rights of many people are decided in a single case. Specific plaintiffs are named in the lawsuit to assert the claims of the entire class so that everyone with the same complaint or injury doesn't have to file their own separate lawsuit
class-action
Of or pertaining to a class action
concerted action
The cooperation of different interest groups in a specific action with a common goal
course of action
A plan; a set of intended actions, through which one intends to achieve a goal
courses of action
plural form of course of action
direct action
A form of political activism, in which participants act directly, ignoring established political procedures. This is often (but not always) accomplished by means of strikes, workplace occupations, sabotage, sit-ins, squatting, revolutionary/guerrilla warfare, demonstrations, vandalism or graffiti
falling action
The events of a drama after the climax (or crisis) but before the denouement (or resolution)
false action
false attack
galvanic action
an electrochemical action that generates electrical current between two metals of dissimilar electrode potential
holding action
An attack designed to prevent an enemy from attacking, or from moving its position
in action
working

The steam engine in action was very impressive.

in action
during combat

Many men were missing in action.

industrial action
In a workplace, a strike or other protest by workers
job action
A workplace protest by employees designed to inconvenience or disrupt the business of the employer, especially one which is limited in duration or severity
killed in action
The designation for a member of an organization (primary military) of whom their death on duty is confirmed
lever action
a type of firearm action which uses a lever located around the trigger guard area, to load fresh cartridges into the chamber when the lever is worked
lights, camera, action!
The traditional cue to the members of a film crew at the beginning of a take
live action
The property of video that has been produced by filming, as opposed to by animation or by computer graphics; often used attributively
lost in action
Rejected, nullified, incapacitated, or rendered unavailable

The President will continue to push for his legislation, but White House officials recognize that, with the election approaching, it won't get any easier.

lost in action
Killed during military combat

Kouchner's comments came after another French marine was killed bringing to 29 the number of French forces lost in action.

lost in action
Destroyed during military combat

Summing up the furious October 22-27 battle in the longest Naval communique of the war, the department identified six American ships lost in action.

missing in action
The designation for a member of an organization (usually military) with whom contact is lost and whose whereabouts are not known, but whose death is not confirmed
pump action
a type of firearm action that uses a sliding handgrip to cycle the mechanism
rising action
A part of a book or play in which more things start to happen. The rising action leads to the climax
shareholders' derivative action
A lawsuit brought on behalf of a corporation by a shareholder in that corporation, against a third party usually an insider of the corporation, such as an executive officer or director
spooky action at a distance
quantum entanglement
sweet action
An extraordinary event, often said in moments of surprise
take action
To act; to act positively and decisively to resolve a problem
taken action
Past participle of take action
takes action
Third-person singular simple present indicative form of take action
taking action
Present participle of take action
took action
Simple past of take action
wrist-action
A flicking of the wrist, often in some sort of sport involving a racquet or bat to impart more force to the stroke than could be accomplished by arm and upper body action alone

His superb wrist action gave him sufficient edge to win the match.

zone of action
A tactical subdivision of a larger area, the responsibility for which is assigned to a tactical unit; generally applied to offensive action
Türkçe - İngilizce

action teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

action film
(Film) Aksiyon filmi
action