işi

listen to the pronunciation of işi
Türkisch - Englisch
{f} radiating
work

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

Don't leave your work half done. - İşini yarıda bırakma.

{i} occupation

Gaziantep was freed from the French occupation in 1921. - Gaziantep, 1921'de Fransız işgalinden kurtarıldı.

Kemal Tahir narrates the occupation days of Istanbul in 1920s in his book named The People Of The Slave City. - Kemal Tahir Esir Şehrin İnsanları isimli kitabında İstanbul'un 1920'li yıllardaki işgal günlerini anlatır.

hamur işi
pastry

Sami had a pastry blog. - Sami'nin bir hamur işi bloğu vardı.

business

Yuriko is planning to move into the furniture business. - Yuriko, mobilya işine taşınmayı planlıyor.

The export business isn't doing well. - İhracat işi iyi yapılmıyor.

job

She decided to quit her job. - İşinden ayrılmaya karar verdi.

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor.

work

I think you will have done all the work soon. - Sanırım yakında tüm işleri bitirmiş olacaksınız.

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

işi oluruna bırakmak
let sleeping dogs lie
işi sürdürmek
carry on
işi birakmak
work to do something
işi büyütmek
expand business
işi bırakmak
Knock off, go out of business
işi koparmak
getting the job

Biraz gayret edin arkadaşlar şu işi koparalım.

işi olma
to work
işi Allaha kalmak
(for someone) to be in the soup, be beyond help
işi altın
(Konuşma Dili) He is prospering
işi azıtmak
to go too far, overstep the mark
işi azıtmak
to go too far, to run riot
işi ağırdan alma
go slow
işi ağırdan almak
dilly dally
işi ağırdan almak
to drag one's feet
işi başından aşkın
up to the elbows
işi başından aşkın
up to the ears
işi başından aşkın olmak
to be snowed under with work, to be up to one's ears in work
işi başından aşmak/aşkın olmak
to be extremely busy
işi berbat etmek
muck up a job
işi bilmek
be on the ball
işi bilmek
to know one's onions, to know one's stuff, to know the ropes
işi bitik
all up
işi bitik olmak
be all up with smb
işi bitirmek
tie it up
işi bitmek
1. for a job in hand to finish. 2. (Konuşma Dili) to be very tired, be worn to a frazzle
işi bitmek
to finish
işi bitmek
finish with
işi bitmiş
washed-up
işi bitmiş
worn out
işi bitmiş
dished
işi bozmak
to throw a monkey wrench in the works
işi bozmak
throw a monkey wrench in the works
işi bozulmak
for one's business affairs or an undertaking to go awry/take a downward turn
işi bırakma
walkout
işi bırakma eylemi yapmak
strike work
işi bırakmak
1. to quit a job. 2. to stop working. 3. to go on strike
işi bırakmak
to knock off; to go out of business
işi ciddiye almak
mean business
işi ciddiye almak
to treat sth seriously
işi duman olmak
slang to be in the soup, be in trouble
işi durdurma
stoppage
işi durdurmak
shut down
işi dökmek
1. unintentionally to become, turn into: İşi öğretmenliğe döktü. He's unintentionally become a teacher. 2. to act as if: İşi oyuna döktü. He acted as if it were a game
işi düşmek
1. to have to go (somewhere or to someone) on business. 2. to need (someone's) help
işi düşmek
to need sb's help
işi e geldiği gibi değiştirmek
bend
işi genişletmek
to branch out (into sth)
işi gizli tutmak
sink the shop
işi görmek
to serve the purpose
işi halletmek
to turn the trick
işi kadere kalmış
big with fate
işi kalmamak
to finish with sb/sth
işi kıvırmak
fill the bill
işi monotonca götürmek
jog on
işi olan
on the job
işi olmak
do with
işi olmamak
(birinin) be outside one's beat
işi olmayan giremez
no admittance accept on business
işi olmayan giremez
no admit except on business
işi oluruna bırakmak
to let things take their course
işi sağlama almak
to play (it) safe
işi sonuna kadar götüren kimse
wholehogger
işi tasfiye etmek
to go out of business
işi yavaşlatma
ca'canny
işi yavaşlatma
slowdown
işi yavaşlatma grevi
go-slow
işi yavaşlatmak
drag one's feet
işi yüzüne gözüne bulaştırmak
to bungle the job
işi zorlaştırmak
to make heavy weather of sth
işi şakaya vurmak
to treat sth as a joke
işi şansa bırakmamak
take one's chance
affair

I have no intention of meddling in your affairs. - İşlerine karışmaya niyetim yok.

I'll look after your affairs when you are dead. - Öldüğün zaman, senin işlerine ben bakacağım.

assignment

Any doubts with the assignment? - Ödevle ilgili kafasında soru işareti olan?

I couldn't finish my assignments. - İşlerimi bitiremedim.

employment

She found employment as a typist. - O bir daktilocu olarak iş buldu.

They are crying to the government to find employment for them. - Onlara iş bulması için hükümete bağırıyorlar.

{i} cause

All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes. - Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

The recession caused many businesses to close. - Durgunluk birçok işletmenin kapanmasına neden oldu.

{i} shop

Let's talk shop for a while. - Bir süre iş konuşalım.

I had to do all the housework, but I wish I had gone to the movies or shopping. - Bütün ev işlerini yapmak zorunda kaldım, ama keşke sinemaya ya da alışveriş yapmaya gitseydim.

{i} appointment

Here is your appointment card. - İşte, randevu kartınız.

I canceled my appointment because of urgent business. - Acil bir işten dolayı randevumu iptal ettim.

occupation, line of work, work
work; job, occupation, profession, work, appointment, employment, calling, pursiut; duty; labour, labor; business; service; trade; profit, benefit; act, doing, deed; matter, affair; fuck, screw
{i} commerce

Many small business owners belong to a chamber of commerce. - Birçok küçük işletme sahipleri bir ticaret odasına aittir.

The soul of commerce is upright dealing. - Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır.

task

I cooperated with him in the task. - Görevde onunla işbirliği yaptım.

To rule a country is not an easy task. - Bir ülkeyi yönetmek kolay bir iş değildir.

work, labor
{i} doing

Illness prevented him from doing his work. - Hastalık onun işini yapmasını engelledi.

The export business isn't doing well. - İhracat işi iyi yapılmıyor.

occupational; regulation
{i} mission

I have a mission to accomplish. - Yapacak bir işim var.

Tom abandoned the mission and quit his job. - Tom görevini terk etti ve işinden ayrıldı.

oyma işi
fretwork
function

What did they add this needless function for? - Bu gereksiz işlevi ne için eklediler?

A function that is differentiable everywhere is continuous. - Ayırdedilebilir bir işlev her yerde süreklidir.

gig

She has a gigantic appetite. - Onun devasa bir iştahı vardır.

uyuşturucu işi yapmak
deal
{i} show

Tom didn't show up for work today. - Tom bugün işe gelmedi.

I want a hot shower before I go back to work. - İşe geri dönmeden önce sıcak bir duş istiyorum.

{i} piece

John claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery. - John sahtekâr satıcının işe yaramaz bir makine parçasını alırken onu kandırdığını iddia etti.

Here's a piece of paper. - İşte bir parça kağıt.

(yokluğunda) işi yürütmek
(deyim) hold the fort
acemi işi
(Muzik) amateurish
ciltleme işi
binding
deri işi
leatherwork
dinlenmek işi
turnaround
fabrika işi
manmade
günlük ev işi
chore
hamur işi
dolci
hesap işi
(Ticaret) computation
ihmal edilmiş bir işi yapmak
catch up on
insan işi
manmade
working

I'm ready to start working whenever you are. - Sen her ne zaman hazır olursan, ben işe başlamaya hazırım.

He has spent most of his working life as a diplomat. - İş hayatının çoğunluğunu bir diplomat olarak geçirdi.

trouble

Tom didn't have as much trouble finding a job as he thought he would. - Tom'un olacağını düşündüğü kadar çok bir iş bulma sorunu olmadı.

I had some trouble with the work. - İşle ilgili biraz sorunum var.

hold

He is holding up her work. - O onun işini engelliyor.

Tom was unable to hold a job or live by himself. - Tom bir iş bulamadı ya da tek başına yaşayamadı.

project

He planned the project along with his colleagues. - O ,projeyi iş arkadaşlarıyla birlikte planladı.

He had a lot to do with that project. - O proje ile ilgili yapacak çok işi vardı.

workings
(Ticaret) labor

The labor unions had been threatening the government with a general strike. - İşçi sendikaları hükümeti genel grevle tehdit etmekteydi.

In England, Labor Day is in May. - İngiltere'de işçi bayramı mayıstadır.

line

In this line of work, if you make a grim face the customers won't come. - Bu iş sırasında, sert surat yaparsan, müşteriler gelmez.

What line of work are you in? - Hangi iş dalındasınız?

(Ticaret) shirking
errand

Tom had to run an errand. - Tom bir iş için koşmak zorunda kaldı.

She is out on an errand. - O bir iş için dışarı gitti.

(Ticaret) engagement
kabul etmek (işi)
take on
kafes işi
openwork
kafes işi
lathwork
kalem işi
hand-drawn
kalem işi
hand-carved
makine işi
machine-made
metal-işi
metalworking
oyma işi
engraving
sepet işi
wickerwork
sıra işi
ordinary
sıra işi
(Turizm) common
temizleme işi
clearing
usta işi
master stroke
usta işi olmayan
inexpert
yıkım işi
demolition work
zincir işi
(Teknik,Tekstil) chain stitch
çocuk işi
pushover
çocuk işi
child's play
trade

Do you want to trade jobs? - İşleri takas etmek ister misin?

Would you like to trade jobs? - İşleri takas etmek ister misiniz?

commission
matter

Tom is scrupulous in matters of business. - Tom iş meselelerinde vicdanlıdır.

The only thing that matters is whether or not you can do the job. - Önemli olan tek şey, işi yapabilip yapamayacağındır.

pursuit
action

Actions speak louder than words. - Söze bakılmaz, işe bakılır.

To all appearances, their actions haven't borne fruit. - Görünüşe bakılırsa, onların eylemleri işe yaramadı.

shebang
act

To all appearances, their actions haven't borne fruit. - Görünüşe bakılırsa, onların eylemleri işe yaramadı.

Actions speak louder than words. - Söze bakılmaz, işe bakılır.

Labour
deed

You have to turn words into deeds. - Sözleri işlere çevirmek zorundasın.

Deeds are better than words. - İşler sözlerden daha iyidir.

dealings

Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others. - Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır.

I keep a daily record of my business dealings. - İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım.

avocation
field

Computers have invaded every field. - Bilgisayarlar her yeri işgal etti.

post

Here, your sentence is now consigned to posterity! - İşte, şimdi cümlen gelecek kuşaklara bırakıldı!

I postponed doing my housework for a few hours. - Ben, birkaç saatliğine ev işimi yapmayı erteledim.

workpiece
undertaking
duty

Your duty is to save your country from a foreign invasion. - Senin görevin ülkeni bir yabancı işgalinden kurtarmak.

It's your duty to finish the job. - İşi bitirmek sizin göreviniz.

transaction

I have to close this transaction within a week. - Bir hafta içinde bu işlemi kapatmak zorundayım.

The businessman didn't dare withdraw from the transaction. - İş adamı işlemden çekilmeye cesaret etmedi.

situation

Tom is usually useless in these situations. - Tom genellikle bu durumlarda işe yaramaz.

This situation would suit Tom. - Bu durum Tom'un işine gelir.

position

He occupies a prominent position in the firm. - O, firmada önemli bir konumu işgal eder.

The CEO's unwillingness to cooperate put us in a difficult position. - CEO'nun işbirliği yapma konusundaki isteksizliği bizi zor duruma soktu.

concern

Hans Bethe won the 1967 Nobel Prize in Physics for his work concerning energy production in stars. - Hans Bethe 1967'de yıldızlarda enerji üretimi hakkındaki işi için fizik nobel ödülünü kazandı.

As far as I'm concerned, things are going well. - Bana kalırsa işler iyi gidiyor.

occupational
operation

The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate. - ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu.

VISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures. - VISUACT çeşitli ortamları ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını esnek şekilde destekler ve operasyonel işlemleri sunar.

deal

I have a great deal to do today. - Bugün yapacak çok işim var.

I have a great deal to do. - Yapacak çok işim var.

işi bırakmak
knock off
{i} place

My brother is a well doer. He was just at the wrong place at the wrong time. - Erkek kardeşim iyi bir işyapandır. O sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydi.

This seems to be a pretty busy place. - Bu oldukça işlek bir yer gibi görünüyor.

biz
ayak işi
Errand
diftong durumuna gelme işi
diphthong cases come to work
dikiş işi
sewing work
dokunmak işi
to touch the job
dosyalamak işi
Filing work
duyumsatmak işi
to feel the job
el işi
handmade
ellenmek işi
be used for business
engellemek işi
To prevent work
erimek işi
to melt the job
ezmek işi
work crush
fırçalanmak işi
to be brushed on
göndermek işi, irsal
To submit work, sending
gül yağı çıkarma veya satma işi
The task of removal or sale rose oil
haccetmek işi
to work haccet
harelenmek işi
to work harelen
hristiyanlaştırmak işi
Christianize the job
hüzünlenmek işi
business is woefully
ileri atılma, atılma işi
burst, dash business
islatmak işi
Wetting your business
the work
{s} regulation

Regulations protect workers. - Düzenlemeler işçileri korur.

There need to be new regulations for export businesses. - İhracat işletmeleri için yeni düzenlemeler olmalı.

{i} calling

Tom doesn't like Mary calling him at work. - Tom, Mary'nin onu iş yerinde aramasından hoşlanmıyor.

I don't like my wife calling me at work. - Karımın beni iş yerinde aramasından hoşlanmam.

activity

Tom is showing no signs of brain activity. - Tom hiçbir beyin aktivitesi işareti göstermiyor.

Tatoeba should not admit as collaborators those who only wish to denigrate its image and demean its activity. - Tatoeba, yalnızca imajını kötülemek ve faaliyetini aşağılamak isteyenleri işbirlikçi olarak kabul etmemeli.

of work
buisness
işıklandırılmak işi
işıklandırılmak work
kabarma işi veya biçimi
swell job, or format
kapaklanmak işi
Caps work
karlamak işi
to snow business
karşılanma işi veya biçimi
or form of compensation for work
karşıtlaşmak işi
Integrated anti-business
katlanmak işi
to take the job
kayık işletme işi
boats business business
kenetlenme işi veya biçimi
docking, or formats for business
kesme işi
cutting work
korkalamak işi
to work korkala
kutlanma işi veya biçimi
celebrated work or style
kötürümleşmek işi
become crippled business
kıskanma işi veya biçimi
business or form jealous
mahmurlaşmak işi veya durumu
job or become sleepy state
olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma
become impossible task, impossible recovery
panayırcının işi veya mesleği
panayırcı his business or profession
paralelleştirmek işi veya durumu
collimate the business or condition
sahiplenmek işi
to adopt business
seslemek işi veya durumu
to listen to the business or condition
siyanürlemek işi
To the cyanide work
sloganlaşmak işi veya durumu
become the slogan of the business or condition
tiplemek işi veya durumu
typing of business or state
yalamak işi veya biçimi
lick job or format
zıngırdamak işi veya durumu
zıngırda business or state
çerçevelemek işi
Frame work
çöktürmek işi
to precipitate the job
task; occupation
business, trade, commerce
piece of work

Tom is a real piece of work. - Tom işin gerçek bir parçası.

He's a real piece of work. - O, işin gerçek bir parçası.

event, something
Türkisch - Türkisch

Definition von işi im Türkisch Türkisch wörterbuch

işi duman
İşi ve durumu kötü
işi tıkırında
İşi çok uygun, çok iyi
Emek, işçilik, ustalık. İşlem
Kamu yararına yapılan işler
Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
Gizli sebep veya maksat: "Çoktandır köylünün şurada burada yayıp gezeceği ehemmiyetli bir iş, bir keramet gösterememişti."- R. H. Karay
Ticari anlaşma, alışveriş
Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma
Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev: "Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim."- Ö. Seyfettin
Herhangi bir maksatla kurulan düzen: "İşlerini bırakmışlar, dükkânlarını kapamışlar, akın akın şehri terk edip gidiyorlardı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç
Sorun, konu, mesele, maslahat: "Etrafın gülüşmeleri arasında iş anlaşıldı."- H. C. Yalçın
İşlem

İşlemeyen demir pas tutar. - İşleyen demir paslanmaz.

Herhangi bir maksatla kurulan düzen
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma: "İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir."- S. F. Abasıyanık
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü
Gizli sebep veya maksat
Uğraş
Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek: "Sonunda bir iş buldum."- S. F. Abasıyanık. İş yeri: "Kalk yavrum, işe geç kalacaksın."- S. F. Abasıyanık
Nakış, örgü gibi elde yapılan şey
Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış
Bir değer yaratan emek
Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılır
Sorun, konu, mesele, maslahat
Emek, işçilik, ustalık
Nakış, örgü gibi elde yapılan şey: "Komşu kadın elindeki işini dizine bırakıp geline döndü."- M. Ş. Esendal
İş yeri
Yapılan şey, davranış
İş
(Osmanlı Dönemi) BÂB
İşi bırakmak
grev yapmak
işi
Favoriten