function

listen to the pronunciation of function
İngilizce - Türkçe
işlev

Bu tablo ozon tabakasının işlevini gösteriyor. - This chart illustrates the function of ozone layer.

Sanırım her şey işlevsel. - I think everything is functional.

fonksiyon

Yapı olarak kusurlu olsalar bile, onlar fonksiyon olarak mükemmeldir. - If defective in structure, they are perfect in function.

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

{f} işlevini yerine getirmek
ödev
mat fonksiyon
{i} görev

Böyle görev yapamayız. - We can't function like this.

(Kanun) görevini icra etme
icra edilmekte olan
(Kanun) görevini icra etmek
faaliyette bulunmak
musamere
fonksiyonunu yerine getirmek
{i} hizmet
{f} işlemek
işler durumda
{i} mat. fonksiyon, işlev
işlev,v.fonksiyonunu yerine getir: n.fonksiyon
f işlemek
{i} toplantı
(Tıp) Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon
go revini yapmak function word gram iki kelime arasındaki ilişkiyi gosteren kelime functioning s faal
dini tören
{f} çalışmak
{i} amaç
iş görmek
resmi ya da özel tören

Bellek beynimizin önemli bir işlevidir. - Memory is an essential function of our brain.

Sanırım her şey işlevsel. - I think everything is functional.

merasim
{i} iş, görev, vazife, işlev, fonksiyon
{i} yükümlülük
{i} tören, merasim
(Askeri) İŞLEV, ÖZ İŞLEV
(Askeri) öz işlev
işlev görmek
fonksiyon göstermek
görev yapmak
function check
(Bilgisayar) işlev hatası
function as
işle

Bazı İngilizce zarflar sıfat olarak işlevini yerine getirir. - Some English adverbs function as adjectives.

function key
fonksiyon tuşu
function keys
fonksiyon tuşları
function keys
işlev tuşları
function table
işlev kestesi
function allocation
işlev tahsisi
function as
işlevini görmek
function character
işlev karakteri
function generator
fonksiyon üreteci
function hole
işlev deliği
function of functions
fonksiyon fonksiyonu, işlev işlevi
function of music
müzik işlevi
function polling
işlev oylaması
function procedure
işlev yordamı
function punch
işlev delgisi
function room
fonksiyonu oda
function room
Etkinlik salonu, yemek salonu
function routine
fonksiyonu rutin
function table
işlev tablosu, işlev çizelgesi
function unit
işlevsel birim
function word
fonksiyonu kelime
function digit
(Elektrik, Elektronik) fonksiyon basamağı
function failed
(Bilgisayar) işlev başarısız
function keyboard
islev klavyesi
function keys
(Bilgisayar) işlem tuşları
function marker
(Dilbilim) işlev izleyen
function name
(Bilgisayar) işlev adı
function name
(Bilgisayar) fonksiyon adı
function of expense
(Ticaret) giderlerin fonksiyonu
function of expense
(Ticaret) gider fonksiyonu
function of one variable
(Matematik) bir değişkenli fonksiyon
function table
(Bilgisayar,Teknik) işlev tablosu
function table
(Bilgisayar,Teknik) işlev çizelgesi
function wizard
(Bilgisayar) işlev sihirbazı
function word
(Dilbilim) işlevsel sözcük
function word
(Dilbilim) yapısal sözcük
functioning
{i} çalıştırma
functioning
çalışarak
functioning
{f} çalış

Karaciğer artık çalışmıyor. - The liver is no longer functioning.

Makine çalışmayı durdurdu. - The machine has stopped functioning.

functions
işlevler

Siz uyurken bedensel işlevler yavaşlar ve vücut sıcaklığı düşer. - While you are asleep, the bodily functions slow down and body temperature falls.

O bir devlet adamı işlevlerini yerine getirdi. - He fulfilled the functions of a statesman.

functions
(Askeri) GÖREVLER: Bir kişinin büronun veya teşkilatın görevleri, sorumlulukları ve verilmiş veya uygun vazifeleridir. Milli Güvenlik Yasası (1947) ile belirtildiği gibi "function" kelimesi görevler, kuvvetler ve vazifeleri ihtiva eder (5 ABD Yasası 171n (a))
mental function
(Pisikoloji, Ruhbilim) zihinsel işlev
functioning
işlevli
additive function
(Matematik) toplamsal fonksiyon
additive function
(Bilgisayar,Teknik) toplanır işlev
advanced function printing
(Bilgisayar) gelişmiş işlevli yazma
analytical function
analitik fonksiyon
analytical function
çözümsel işlev
arbitrary function
gelişigüzel işlev
arbitrary function
(Bilgisayar) dilemsel işlev
basis function
(Askeri) temel fonksiyon
behave or function improperly
yaramazlık yapmak
behave or function improperly
arıza çıkarmak
bessel function
(Matematik) bessel işlevi
bounded function
(Matematik) sınırlı fonksiyon
characteristic function
(Bilgisayar) belirtev
characteristic function
(Bilgisayar) tanımalık işlev
cognitive function
(Dilbilim) bilişsel işlev
complex function
(Matematik) karmaşık fonksiyon
composite function
(Bilgisayar) bileşik işlev
composite function
(Matematik) bileşke işlevi
convex function
(Matematik) dışbükey fonksiyon
dirac function
(Bilgisayar) dirac işlevi
dirac function
(Matematik,Teknik) dürtü işlevi
directivity function
(Bilgisayar,Teknik) yönsel kazanç işlevi
distance function
(Denizbilim) uzaklık fonksiyonu
domain of a function
bir işlevin tanım bölgesi
entire rational function
(Matematik) tamrasyonel fonksiyon
even function
(Matematik) çift fonksiyon
even function
(Bilgisayar,Matematik) çift işlev
executive function
(Ticaret) icra fonksiyonu
executive function
(Ticaret) hükümet
executive function
(Kanun,Ticaret) yürütme görevi
extended function
(Matematik) genişletilmiş işlev
extended function
(Matematik) genişletilmiş fonksiyon
finance function
(Ticaret) finanslama fonksiyonu
homogeneous function
(Bilgisayar,Matematik) tektürel işlev
implicit function
(Bilgisayar,Matematik) örtük işlev
implicit function
(Gıda) kapalı
import function
(Ticaret) ithalat fonksiyonu
impulse function
(Bilgisayar,Teknik) dürtü işlevi
incentive function
(Ticaret) özendirme etkisi
incorrect function
(Bilgisayar) yanlış işlev
inferior function
(Pisikoloji, Ruhbilim) alt işlev
instantaneous loss function
(Bilgisayar,Teknik) anlık yitim işlevi
intellectual function
(Tıp) intellektüel fonksiyonlar
invalid function
(Bilgisayar) geçersiz işlev
investment function
(Ticaret) yatırım fonksiyonu
investment function
(Ticaret) yatırım eğrisi
ladder function
(Matematik) adım fonksiyonu
lift function
kaldırma fonksiyonu
linear function
(Bilgisayar,Matematik) doğrusal işlev
loss function
(İstatistik) kayıp fonksiyonu
membership function
(Bilgisayar) üyelik fonksiyonu
monotonic function
(Bilgisayar,Matematik) tekdüze işlev
objective function
(Bilgisayar,Teknik) amaç işlevi
onto function
(Matematik) üzerine fonksiyon
partition function
(Bilgisayar,İnşaat) üleşim işlevi
periodic function
(Bilgisayar,Matematik) dönemli işlev
power function
(Matematik) güç işlevi
probability density function
(Bilgisayar,İstatistik) olasılık yoğunluk işlevi
proper function
(Pisikoloji, Ruhbilim) asli işlev
pulmonary function
(Tıp) akciğer fonksiyonu
pulmonary function test
(Tıp) akciğer fonksiyon testleri
pulmonary function test
(Tıp) akciğer grafisi
radial basis function
radyal temelli fonksiyon
ramp function
rampa işlevi
rational function
(Matematik) rasyonel fonksiyon
retention function
(Tıp) tutulum fonksiyonu
secant function
(Matematik) sekant fonksiyonu
state function
(Kimya) hal fonksiyonu
step function
(Matematik) adım fonksiyonu
stream function
(Askeri) akım fonksiyonu
superior function
(Pisikoloji, Ruhbilim) üst işlev
switching function
(Askeri) anahtarlama fonksiyonu
switching function
anahtarlama işlevi
threshold function
(Askeri) eşik fonksiyonu
threshold function
eşik işlevi
unsupported function
(Bilgisayar) desteklenmeyen işlev
utility function
(Dilbilim) kullanım işlevi
weight function
(Askeri) ağırlık fonksiyonu
weighting function
(Bilgisayar,Teknik) ağırlıklandırma işlevi
work function
(Fizik,Teknik) çıkış işi
work function
(Fizik,Teknik) iş fonksiyonu
zeta function
(Matematik) zeta fonksiyonu
affine function
afin fonksiyon
algebraic function
cebirsel fonksiyon
analytical function
analitlk fonksiyon
analytical function generator
analitik fonksiyon üreteci
bessel function
bessel fonksiyonu
boolean function
boole fonksiyonu
built in function
hazır fonksiyon
cantor function
cantor fonksiyonu
characteristic function
karakteristik fonksiyon
circular function
dairesel fonksiyon
closed function
kapalı fonksiyon
complementary function
tamamlayıcı fonksiyon
complex function
kompleks fonksiyon
complex valued function
karmaşıkdeğerli işlev
composite function
karışık fonksiyon
compound function
bileşik fonksiyon
concave function
içbükey fonksiyon
conditional density function
koşullu yoğunluk işlevi
constant function
sabit fonksiyon
continuous function
sürekli fonksiyon
continuously differentiable function
sürekli türevlenebilir fonksiyon
control function
kontrol işlevi
cosecant function
kosekant fonksiyonu
cosine function
kosinüs fonksiyonu
cotangent function
kotanjant fonksiyonu
cylindrical function
silindirik fonksiyon
decreasing function
azalan fonksiyon
defined function
tanımlanmış işlev
dirac function
dirac fonksiyonu
discontinuous function
süreksiz fonksiyon
discriminative function
ayrımcılık işlevi
distribution function
dağıtım fonksiyonu
eigen function
öz işlev
elliptic function
eliptik fonksiyon
functioning
işler durumda
functionless
çalışmayan
generating function
üretici işlev
holomorphic function
holomorf fonksiyon
homogeneous function
homojen fonksiyon
homotopic function
homotopik fonksiyon
hyperbolic function
hiperbolik fonksiyon
identity function
özdeşlik fonksiyonu
implicit function
kapalı fanksiyon
increasing function
artan fonksiyon
independent function
bağımsız fonksiyon
infinitely differentiable function
sonsuz kez türevlenebilen fonksiyon
integral function
integral fonksiyonu
inverse function
ters fonksiyon
inverse hyperbolic function
ters hiperbolik foksiyon
inverse trigonometrical function
ters trigonometrik fonksiyon
irrational function
irrasyonel fonksiyon
joint distribution function
ortak dağılım fonksiyonu
joint probability density function
ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu
keyboard function
klavye fonksiyonu
ladder function
basamak fonksiyonu
lebesgue measurable function
lebesgue ölçülebilir fonksiyonu
library function
kitaplık işlevi
likeli function
olabilirlik işlevi
İngilizce - İngilizce
The physiological activity of an organ or body part
to have a function
A relation in which each element of the domain is associated with exactly one element of the codomain
The characteristic behavior of a chemical compound
A relation where one thing is dependent on another for its existence, value, or significance
A routine that receives zero or more arguments and may return a result
What something does or is used for
An official or social occasion
A professional or official position
to carry on a function; to be in action
{n} an office, employment, charge, power
An object used for performing actions and returning values Functions have a parameter list and an optional return value declaration, which together define the function's signature There are two kinds of functions: methods and generic functions A method has a body of code that is executed to compute the method's values when the method is called A generic function consists of a set of methods, and computes its values by selecting and calling an appropriate method based on the types of the arguments
All the processes within an ecosystem through which the elements interact, such as succession, the food chain, fire, weather, and the hydrologic cycle
tells you something about the gene Ultimately, function will tell you the type of protein encoded, and the name of the genetic locus if known Currently, function tells you the random gene name assigned by Kohara to this particular EST The expression level is shown in parentheses (See expression level below) Low numbers mean the gene was barely expressed and could fluctuate due to noise
one particularly impressive and elaborate
A quantity so connected with another quantity, that if any alteration be made in the latter there will be a consequent alteration in the former
A religious ceremony, esp
{f} work; act; operate
perform duties attached to a particular office or place or function; "His wife officiated as his private secretary"
The function of something or someone is the useful thing that they do or are intended to do. The main function of the merchant banks is to raise capital for industry. = purpose, role
A rule for associating a member or a sequence of members of one set (the domain) with a member of another set (the range) See composition; computable function; definability of a function; minimization; n-adic function; partial function; primitive recursion; propositional function; recursive function; recursive function theory; representation of a function; total function; truth function
To execute or perform a function; to transact one's regular or appointed business
If someone or something functions as a particular thing, they do the work or fulfil the purpose of that thing. On weekdays, one third of the room functions as workspace
In the context of written language, a function is an abstract meaning which, by itself, has no intrinsic form In Unicode, some characters are defined solely on the basis of function; however, as characters, such functions usually refer to one or more nominal forms, the precise form of which can be determined only by context Form and function are independent dimensions along which the characters of Unicode are defined
a mathematical relation such that each element of one set is associated with at least one element of another set
a mathematical relation such that each element of one set is associated with at least one element of another set perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore
A specialized group of statements often used to encapsulate general or program-specific tasks awk has a number of built-in functions, and also allows you to define your own See section Built-in Functions Also, see section User-defined Functions
A mathematical formula establishing an unambiguous relationship between two variables For every value entered (input), the process of performing the mathematics will produce a different value (output) as a result To say, for example, that "population density is a function of soil fertility" is to say that every measure of soil fertility can be entered into a formula (or a hypothetical formula) to produce a value of population density As soil fertility changes, population density will change as well Many functions are plotted as graphs, with the input as the X-axis and the output as the Y-axis; they also become the basis for formulas used in computer models, such as models of global climate processes (Source: Mintzer, 1992)
A function is a series of operations that a computer performs, for example when a single key or a combination of keys is pressed
The natural or assigned action of any power or faculty, as of the soul, or of the intellect; the exertion of an energy of some determinate kind
A specialized group of statements used to encapsulate general or program-specific tasks awk has a number of built-in functions, and also allows you to define your own See section Built-in Functions, and section User-defined Functions
a relation such that one thing is dependent on another; "height is a function of age"; "price is a function of supply and demand"
A body of text in your program that you can call upon to perfrom a useful task or function Functions can also call upon other functions
{i} duty, role; use, purpose; festive event, social occasion; formal gathering, formal meeting; mathematical function, quantity dependent on other quantities for its value (Mathematics)
Thus, the circumference of a circle is a function of the diameter
In the C/C++ programming languages, a function defines how to perform a particular operation A function can, for instance, add two numbers or rotate an object, or just about any operation Functions are called to execute them
A PL/SQL subprogram that executes an operation and returns a value at the completion of the operation A function can be either built-in or user-named Contrast with procedure
one somewhat formal
The act of executing or performing any duty, office, or calling; performance
A public or social ceremony or gathering; a festivity or entertainment, esp
Each quantity is said to be a function of the other
A natural process that operates within or between areas and involves the movement and exchange of nutrients, energy, or genetic material Examples include hydrological processes, food webs, animal population dynamics, and surface drainage
knowledge: creation, the extension of God's Love or spirit; God creates His Son, Christ, Who in turn creates as does His Father; our function of creating, ongoing throughout eternity, is restored to our awareness when the Atonement is completed perception: forgiveness, healing, salvation, the acceptance of the Atonement for ourselves; our " special function" is to forgive our special relationships; the function of the Holy Spirit is to carry out the plan of the Atonement, reminding each Son of God of his special function
A function f of a variable x is a rule that assigns to each number x in the function's domain a single number f(x) The word "single" in this definition is very important (cf Functions as Processes or Rules Discussion)
The appropriate action of any special organ or part of an animal or vegetable organism; as, the function of the heart or the limbs; the function of leaves, sap, roots, etc
If you say that one thing is a function of another, you mean that its amount or nature depends on the other thing. Investment is a function of the interest rate
n 1 an object representing code, which can be called with zero or more arguments, and which produces zero or more values 2 an object of type function
x, and Sin
a formal or official social gathering or ceremony; "it was a black-tie function"
the actions and activities assigned to or required or expected of a person or group; "the function of a teacher"; "the government must do its part"; "play its role"
life is the sum of the functions of the various organs and parts of the body
A series of statements that perform some operation and return a single value (through the function or result name) to the calling program unit A function is invoked by a function reference in a main program unit or a subprogram unit In Fortran 95/90, a function can be used to define a new operator or extend the meaning of an intrinsic operator symbol The function is invoked by the appearance of the new or extended operator in the expression (along with the appropriate operands) For example, the symbol * can be defined for logical operands, extending its intrinsic definition for numeric operands See also function subprogram, statement function, and subroutine
what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?"
A set of activities and professional specialties that form part of process, and are grouped generally into organizational units or departments A functional unit could involve a total process, but not always so DoD organizations are most commonly divided are into func-tional units, such as operations, logistics, personnel, research and development, contracts admin-istration, and finance and accounting Functional organizations are used to promote standard-ization and to reduce duplication of essential activities throughout an organization The functions adopt one system or one policy for everyone rather than have each department invent its own
The course of action which peculiarly pertains to any public officer in church or state; the activity appropriate to any business or profession
A function is a large formal dinner or party. In mathematics, an expression, rule, or law that defines a relationship between one variable (the independent variable) and another (the dependent variable), which changes along with it. Most functions are numerical; that is, a numerical input value is associated with a single numerical output value. The formula A = r^2, for example, assigns to each positive real number r the area A of a circle with a radius of that length. The symbols f(x) and g(x) are typically used for functions of the independent variable x. A multivariable function such as w = f(x, y) is a rule for deriving a single numerical value from more than one input value. A periodic function repeats values over fixed intervals. If f(x + k) = f(x) for any value of x, f is a periodic function with a period of length k (a constant). The trigonometric functions are periodic. See also density function; exponential function; hyperbolic function; inverse function; transcendental function. density function exponential function hyperbolic function inverse function production function propositional function transcendental function trigonometric function wave function
a set sequence of steps, part of larger computer program
If a machine or system is functioning, it is working or operating. The authorities say the prison is now functioning normally
x, are all functions of x
HLU: Any member of the HLU API NCL: An identifier with a list of parameters separated by commas and enclosed in parentheses Functions return values when called A function is defined by NCL source unlike the NCL intrinsic function
A mathematical relationship between two values called the input and the output, such that for each input there is precisely one output For example, f defined on the set of real numbers as f(x) = x2 is a function with input any real number x and with output the square of x
perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore"
A basic programming command A function is to AutoLISP as a command is to DOS or to AutoCAD Most functions take arguments, which have to be in a certain order and of a certain type In AutoLISP, the function always comes first in the list (it is the first element inside the opening parenthesis) and it tells the AutoLISP interpreter what to do with all the other elements in the program expression Sample AutoLISP functions would include: math functions such as + and *, trig functions such as sin and atan, string functions such as strcat and substr, as well as the ubiquitous functions setq and defun For example, in the expression (* 45 0 3), the "*" is the function which multiplies the numbers following it In the expression (setq n1 500), the "setq" is the function which assigns the number 500 to the variable n1
uci A computer-supported capability provided to users as an aid for task performance Examples of functions are position designation or direction designation [MIL-HDBK-1908B]
A routine that returns a result
A procedure, beginning with Function functionname() and ending with End Function, that returns a value to the calling procedure when it's complete
A function (in the mathematical sense) is a relation such that for each thing in its domain (the universe of things it can be applied to), there is a single thing in its range (the universe of results it can have) such that the relation holds between them In CycL, functions are denoted by certain constants These constants are referred to as "function-denoting constants, "CycL functions," or sometimes just "functions " CycL functions can be applied to arguments to form non-atomic terms, which can serve as arguments to a predicate just as other terms can There are more details about CycL functions in the Functions section of "The Syntax of Cycl"
Categories of spending established for accounting purposes to keep track of specific expenditures Each account is placed in the single function (such as transportation) that best represents its major purpose, regardless of the agency administering the program
a vaguely specified social event; "the party was quite an affair"; "an occasion arranged to honor the president"; "a seemingly endless round of social functions"
If x be a symbol to which different numerical values can be assigned, such expressions as x2, 3x, Log
function code
Any character used to specify a function of a piece of software or hardware (such as carriage return of a printer)
function generator
An electronic device used to generate a signal representing the periodic value of a given mathematical function, especially sine, square, triangle and sawtooth waveforms
function key
Any of a set of keys on a personal computer or terminal keyboard used to activate a predefined or programmable function; often labelled F1 to F12, and used in combination with the shift key, alt key and control key
function keys
plural form of function key
function multiplier
An electronic analog computing device that accepts as input two periodic functions and outputs their mathematical product
function object
An object that encapsulates a function pointer (or equivalent)
function objects
plural form of function object
function space
Any metric space whose elements are functions
function table
A printed tabulation of selected values of a function corresponding to selected independent variables; e.g. a table of logarithms
function word
A word that has little meaning when standing alone, but instead serves to express grammatical relationships with other words within a sentence, or specify the attitude or mood of the speaker, such as prepositions, pronouns, auxiliary verbs, or conjunctions
function-evaluation routine
A program, module or subroutine etc that returns the value of a defined function
function room
Large hotel room or hall available to public for functions where food may also be served. Also called banquet room
function call
a call that passes control to a subroutine; after the subroutine is executed control returns to the next instruction in main program
function key
special key marked with F and a number which is used to perform actions determined by a specific program program (Computers)
function key
Function keys are the keys along the top of a computer keyboard, usually numbered from F1 to F12. Each key is designed to make a particular thing happen when you press it. Just hit the F5 function key to send and receive your e-mails. A key on a computer keyboard that activates a function within a given application when pressed, either alone or in various combinations with the alt key, the shift key, and the control key. a key on a computer keyboard that tells the computer to do something
function word
A word, such as a preposition, a conjunction, or an article, that has little semantic content of its own and chiefly indicates a grammatical relationship. Also called form word, functor. a word that does not mean anything on its own, but shows the relationship between other words in a sentence, for example words such as 'but' or 'if'
function word
a word that is uninflected and serves a grammatical function but has little identifiable meaning
function word
{i} word that indicates mainly grammatical relationship (such as auxiliary verb, preposition or conjunction), form word
Bessel function
Any of a class of functions that are solutions to a particular form of differential equation (a Bessel equation) and are typically used to describe waves in a cylindrically symmetric system
Boolean function
Any function based on the operations AND, OR and NOT, and whose elements are from the domain of Boolean algebra
Borel function
A function which is Borel measurable
Euler's totient function
A function that counts how many integers below a given integer are coprime to it
Heaviside unit function
The function whose value is zero if its independent variable is negative, and one otherwise
Helmholtz function
The equation used to express Helmholtz free energy
Helmholtz function
A transformation of the complex plane associated with fluid flow
Kelvin function
A class of special functions usually denoted as two pairs of functions bern(x), bein(x), kern(x) and kein(x) with variable x and given order number n. The former two functions bern(x) and bein(x) respectively correspond to the real part and the imaginary part of the Kelvin differential equation's solution that can be expressed with the Bessel function of the first kind Jn(x), and the latter kern(x) and kein(x) correspond to those that can be expressed with the modified Bessel function of the second kind Kn(x)
Lagrangian function
a function of the generalized coordinates and velocities of a dynamic system from which Lagrange's equations may be derived
Langevin function
a mathematical function that describes the behaviour of paramagnetic materials and the dielectric properties of insulators
Morse function
A real-valued function on a differentiable manifold such that, at each point in its domain where the function's differential is zero, the function's Hessian is nonsingular
NOT function
A function that is equivalent to the NOT operator
Riemann zeta function
A particular function, whose domain is the set of complex numbers (except 1), and whose codomain is the set of complex numbers
Riemann zeta-function
A particular function, whose domain is the set of complex numbers (except 1), and whose codomain is the set of complex numbers
Schrödinger wave function
A function which is a solution of Schrödinger's wave equation; the psi function
Turing computable function
Any function whose value may be computed using a Turing machine
acidity function
The relationship between the acidity of a solution and the concentration of its solute
adaptive-control function
That part of a control system that dynamically updates the parameters of an optimizing control function or a direct control function
additive function
A unary function that preserves the addition operation; a unary function f such that for any x and y: f(x + y) = f(x) + f(y)
algebraic function
Any function that only uses the operations of addition, subtraction, multiplication, division and raising to a rational power
alternating function
Any function in which the interchange of two independent variables changes the sign of the dependent variable
analytic function
a real valued function which is uniquely defined through its derivatives at one point
anatomy of function
A branch of kinesiology that studies the configuration of limbs during the performance of a task
antihyperbolic function
An inverse hyperbolic function
antitrigonometric function
an inverse trigonometric function
arc-hyperbolic function
An inverse hyperbolic function
arithmetic function
Any function that is defined for all positive integers, and has values that are either real or complex
binary function
a function of the type f: V \times V \rightarrow V , or more generally, a function of the type f : U_1 \times U_2 \times ... \times U_n \rightarrow V in which exactly two of the sets Ui are equal to V
bodily function
The excretory functions of an organism, usually referring to feces and urine
bounded function
Any function whose values remain bounded by some constant
boxcar function
Any function whose value is zero except for a finite part of its argument for which it has a constant non-zero value
built-in function
Any function that is provided as part of a high-level language and can be executed by a simple reference with specification of arguments
characteristic function
A function which is equal to 1 for all points in its domain which belong to a given set, and is equal to 0 for all points in the domain which do not belong to that given set. The characteristic function of a set A is often represented as χA
circular function
a trigonometric function
comparable function
Either of a pair of functions that have the same domain and that the values of one are equal to or greater than the other for all points in that domain
complementary function
The general solution of a homogenous linear differential equation
complex function
A function whose range is a subset of the set of complex numbers
composite function
A function of one or more independent variables, at least one of which is itself a function of one or more other independent variables; a function of a function
computable function
A mathematical function that can be computed using an abstract computation machine such as Turing machine
constant function
A function whose value is the same for all the elements of its domain
continuous function
a function whose value changes only slightly when its input changes slightly
continuous function
a function from one topological space to another, such that the inverse image of any open set is open
cost function
Any mathematical relationship between an activity and its cost
critical function
Any function, in the calculus of variations, that satisfies the Euler equations
cubic function
Any function of a polynomial whose greatest exponent is 3
cylinder function
Any function that is a solution of the Bessel equation
decreasing function
Any function of a real variable who value decreases (or is constant) as the variable increases
derived function
Of a function, another function, the value of which for any value of the independent variable is the instantaneous rate of change of the given function at that value of the independent variable
dissipation function
The function governing the rate at which mechanical energy is converted to heat during viscous flow
electron wave function
A function of the position and spin of an electron; related to the probability of finding the electron in a specified position
elementary function
Any function that is composed of algebraic functions, trigonometric functions, exponential functions and/or logarithmic functions, combined using addition, subtraction, multiplication and/or division
elliptic function
Any function of a complex variable which is periodic in two directions
entire function
Any function of a complex variable that is holomorphic throughout the complex plane
even function
Any function whose value is unchanged if the dependent variable changes sign i.e. f(x) = f(-x)
excitation function
The relationship between the energy of an electron and its ability to excite an atom to a particular excited state
executive ego function
The management of mental processes by the ego in order to meet an individual's needs
explicit function
Any function whose value may be directly calculated from the independent variable
exponential function
Any function in which an independent variable is in the form of an exponent; they are the inverse functions of logarithms
feedback transfer function
The transfer function of the feedback path of a control system
forward transfer function
The transfer function of the forward path of a control system
functioning
working
functioning
The manner in something functions; the workings
gamma function
A mathematical function which generalizes the notion of a factorial, taking any real value as input
harmonic function
A function of two, three or n variables which is a solution to any of Laplace's equations
hash function
an algorithm that generates a numeric, or fixed-size character output from a variable-sized piece of text or other data; used in database table queries, cryptography and in error-checking
higher-order function
A function that takes one or more functions as an input, and returns a function as a result
homogeneous function
a function f(x) which has the property that for any c, f(c x) = c f(x)
homogeneous function
homogeneous polynomial
homogeneous function
the ratio of two homogeneous polynomials, such that the sum of the exponents in a term of the numerator is equal to the sum of the exponents in a term of the denominator

\frac{x^3+xy^2+x^2y+y^3}{z^3}.

homogenous function
Alternate spelling of homogeneous function
hybrid wave function
An approximation to a wave function made by taking a linear combination of simpler functions
hyperbolic function
A function that is derived from some arithmetic operations on the exponential function with base e and the inverse function, and was named after the corresponding similar trigonometric function
hypergeometric function
Any function that is a solution of the hypergeometric equation; usually an expansion of an hypergeometric series
identity function
A function whose value is always the same as its independent variable
implicit function
Any function that is not formulated in a way that the value may be directly calculated from the independent variable
impulse function
Any generalized function which is defined by its behaviour under integration
incidence function
A function that assigns a pair of vertices to each edge of a graph
increasing function
Any function of a real variable whose value increases (or is constant) as the variable increases
independent function
Any of a set of functions the value of which can not be derived from that of all the others
initial mass function
a relationship that specifies the mass distribution of a newly formed stellar population
integrable function
Any function that possesses a finite integral
integral function
An entire function
inverse function
A function that does exactly the opposite of another; formally the inverse function f^{-1}\! of a function f\! exists such that: \forall x . f(x) = y \implies f^{-1}(y) = x

Halving is the inverse function of doubling.

inverse hyperbolic function
The inverse of a hyperbolic function
inverse trigonometric function
A function that is the inverse of an appropriate restriction of a trigonometric function
inverting function
An electronic logic circuit which inverts the phase of a signal
line function
Any primary business function that would affect customers or profits if interrupted
linear function
Any function whose graph is a straight line
linear function
Any function of the sum of two variables whose value is the same as the sum of the values of the same function of the two variables singly
liver function test
any of several biochemical blood assays designed to give information on the state of a patient's liver; include total protein, albumin, alanine transaminase, alkaline phosphatase and bilirubin
logarithmic function
Any function in which an independent variable appears in the form of a logarithm; they are the inverse functions of exponential functions
logarithmic trigonometric function
The logarithm of a trigonometric function
logistic function
A function, the result of the division of two exponential functions, that gives rise to the logistic curve
loop transfer function
The ratio of the Laplace transform of the primary feedback signal of a control system to that of the actuating signal
loss function
A function which expresses numerically the loss produced by a decision or other event
luminosity function
A standard measure of the response of the human eye to light of different wavelengths
luminosity function
A relative measure of the relationship between stellar magnitude and the distribution of stars between magnitudes
mathematical function program
Any of a set of subroutines supplied with a language or system that can be called to perform standard mathematical functions efficiently
measurable function
Any well-behaved function of real numbers between measurable spaces
measurable function
If a function's codomain is a topological space and the function's domain is a measurable space, then the function is measurable if the inverse image of every open set in its codomain is a measurable set in its domain
membership function
A generalization of the indicator function for a fuzzy set which assigns a truth value (0 or 1) to each element
monotone function
a function that either never decreases or never increases as its independent variable increases
monotonic function
a function that either never decreases or never increases as its independent variable increases
natural function
An ordinary trigonometric function
nuclear response function
A relationship that describes the probability of a particle that collides with another being scattered in any particular manner
objective function
A function to be maximized or minimized in optimization theory
odd function
Any function whose value changes sign if the dependent variable changes sign i.e. f(-x) = -f(x)
orthogonal function
Either of a pair of functions whose inner product is zero
orthonormal function
An orthogonal function whose inner product with itself is unity
partial function
A function whose domain is a subset of some set
payoff function
A mathematical function describing the award given to a single player at the outcome of a game
penalty function
Any function that applies constraints to a maximum or minimum problem
periodic function
Any function whose value repeats after the regular addition of a period to its independent variable; i.e. f(x+t) = f(x) for some t over all x
phase function
A function that describes the angular distribution of light reflected from a body when illuminated from a specific direction
platelet function test
Any of several diagnostic procedures that test the blood clotting function of platelets
point function
Any function whose values are points
polynomial function
Any function whose value is the solution of a polynomial
power function
a function where the independent variable is raised to some real number power
predefined function
Any of a set of subroutines that perform standard mathematical functions included in a programming language; either included in a program at compilation time, or called when a program is executed
probability density function
Any function whose integral over a set gives the probability that a random variable has a value in that set
probability mass function
A function that gives the relative probability that a discrete random variable is exactly equal to some value
programmed function key
A function key whose function can be assigned by the user or by a program
propositional function
An expression containing algebraic symbols that serve to represent words or other elements of a sentence or proposition
psi function
A function of a complex variable obtained by differentiating the logarithm of a gamma function; the digamma function
psi function
The Schrödinger wave function
pulmonary function test
A test of the function of lungs, such as spirometry
quadratic function
Any function whose value is the solution of a quadratic polynomial
quartic function
Any function of a polynomial whose greatest exponent is 4
quintic function
Any function of a polynomial whose greatest exponent is 5
radial distribution function
A function which specifies the average density of atoms, molecules etc in three dimensions from a given point
random function
A function whose value is chosen at random from its domain
random function
A function chosen at random from a set of functions
function