cause

listen to the pronunciation of cause
İngilizce - Türkçe
{f} sebep olmak

Biz mümkün olan en az zarara sebep olmak istiyoruz. - We want to cause the least possible harm.

Bir olaya sebep olmak istemedim. - I didn't want to cause a scene.

{f} neden olmak

Ben herhangi bir rahatsızlığa neden olmak istemiyorum. - I don't want to cause any inconveniences.

Size herhangi bir soruna neden olmak istemiyorum. - I don't want to cause you any problems.

{f} yol açmak

Paniğe yol açmak istemiyorum. - I don't want to cause a panic.

Paniğe yol açmak istemiyoruz. - We don't want to cause a panic.

{i} sebep

Bu kazaya neyin sebep olduğu tam bir sır. - It is a complete mystery what caused the accident.

Sebep ve sonuç birbirlerine tepki yaparlar. - Cause and effect react upon each other.

neden

Richter ölçeğine göre 8.9 büyüklüğünde bir deprem Japonya'yı vurdu ve ağır bir tsunamiye neden oldu. - An earthquake, 8.9 on the Richter scale, hits Japan and causes a massive tsunami.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

{f} neden olmak, sebep olmak, yol açmak: What's caused this? Buna yol açan ne? Will it really cause my camellias to bloom earlier? Gerçekten
{i} gaye
{f} meydan vermek
{i}

Durgunluk birçok işletmenin kapanmasına neden oldu. - The recession caused many businesses to close.

Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var. - All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.

{i} amaç

Burada iyi bir amaç için buradayız. - We're here for a good cause.

{f} neden olma

Tom bize daha fazla soruna neden olmak istemedi. - Tom didn't want to cause us any more trouble.

Alarm için neden olmadığını anlıyorum. - I see no cause for alarm.

{f} doğurmak
{i} problem

Probleme neyin sebep olduğunu düşünüyorsunuz? - What do you think caused the problem?

Ereksiyon problemlerinin çeşitli nedenleri olabilir. - Erection problems can have various causes.

{f} yol aç

Zayıf temeller evin çökmesine yol açtı. - Weak foundations caused the house to subside.

Paniğe yol açmak istemiyorum. - I don't want to cause a panic.

tarafını tutmak
{i} sorun

O okulda iyi davranıyor ama evde sorunlara neden oluyor. - He behaves well in school but at home he causes problems.

Tom bana çok sorun çıkarıyor. - Tom causes me a lot of trouble.

final cause asıl gaye
make common cause with işbirliği etmek
sebep ol

Richter ölçeğine göre 8.9 şiddetinde bir deprem, Japonya'yı vurdu ve ağır bir tsunamiye sebep oldu. - An earthquake, 8.9 on the Richter scale, hits Japan and causes a massive tsunami.

Kazaya sebep olduğuma son derece pişmanım. - I deeply regret having caused the accident.

harekete sevkedici unsur
show cause hukuki sebep göstermek
first cause asıl sebep
ilke

Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz. - When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals.

sebeb

Bütün boşanmalarının temel sebebi evliliktir. - Marriage is the main cause of all divorces.

Kazanın sebebi olduğunun tamamen farkındadır. - He fully realizes that he was the cause of the accident.

{i} dava, ülkü: That's a cause worthy of one's devotion. Kendini adamaya değer bir dava. 4
{i} nede

Richter ölçeğine göre 8.9 büyüklüğünde bir deprem Japonya'yı vurdu ve ağır bir tsunamiye neden oldu. - An earthquake, 8.9 on the Richter scale, hits Japan and causes a massive tsunami.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

{i} haklı neden
ülkü
{i} dava konusu
medar
yolaçmak
başlatmak
çıkarmak

Onlar onu mesele çıkarmak için sınıfta olmakla suçladılar. - They accused him of being in the classroom in order to cause trouble.

Sorun çıkarmak için burada değilim. - I'm not here to cause trouble.

{i} dava

O, davaya hiçbir katkıda bulunmadı. - He contributed nothing to the cause.

Yakında hareket artmıyordu. Birçok kişinin cesareti kırıldı ve davadan ayrıldı. - Soon the movement was no longer growing. Many people became discouraged and left the cause.

-e neden olmak
hedef
{i} neden, sebep, illet
devindirici
âmil
esbap
hazırlamak
yapmak

Yapmak istediğim son şey sana bir probleme neden olmak. - The last thing I want to do is cause you a problem.

Yapmak istediğim son şey size herhangi bir soruna neden olmak. - The last thing I want to do is cause you any problems.

sebebiyet vermek
sebep vermek
(Kanun) hukuk davası
mesele

Lütfen bu meselenin neden olduğu sorun için özürlerimizi kabul edin. - Please accept our apologies for the trouble this matter has caused you.

Onlar onu mesele çıkarmak için sınıfta olmakla suçladılar. - They accused him of being in the classroom in order to cause trouble.

mahal vermek
sebeb olmak
mucip olmak
cause a panic
panik yaratmak
cause pain
ağrıtmak
cause quite a stir among
ortamı germek
cause to dance
oynatmak
cause to faint
bayıltmak
cause to fly
uçurmak
cause to jump
sıçratmak
cause to lean
dayatma
cause to lean
dayatmak
cause to meet
kavuşturmak
cause to play
oynatmak
cause to run
koşturmak
cause to take off
havalandırmak
cause to take out
çıkartmak
cause to write
yazdırmak
cause a disturbance
huzursuzluğa sebep olmak
cause a loss
zarar vermek
cause a sensational emotion
sansasyona neden olmak
cause and effect
sebep ve sonuç
cause damage
hasara neden ol
cause damage
hasar meydana getirmek
cause discord
nifak sokmak
cause effect relationship
neden sonuç ilişkisi
cause harm to
zarara yolaç
cause havoc
zarar vermek
cause havoc
berbat etmek
cause of death
ölüm nedeni
cause pain
sancı yapmak
cause sb a trouble
başına dert açmak
cause to
neden ol

O, birçok sorunlara neden olabilir. - It could cause too many problems.

Tamponlar toksik şok sendromuna neden olabilir. - Tampons can cause toxic shock syndrome.

cause to be
neden ol
cause to be bitter
acılaştır
cause to be joined
birleşmesine neden ol
cause to be late
geç kalmasına neden ol
cause to be lost
kaybolmasına neden ol
cause to be seen
görülmesine neden ol
cause to be senseless
hissiz olmasına yolaç
cause to be silent
sessiz olmasına yol aç
cause to break
kırılmasına neden ol
cause to burn
yanmasına neden ol
cause to change color
renginin değişmesine neden ol
cause to change shape
şeklinin değişmesine neden ol
cause to continue
devam etmesine yol aç
cause to crystallize
kristalize olmasına yol aç
cause to decide
karar vermesini sağla
cause to end
bitmesine neden ol
cause to feel better
daha iyi hissetmesine neden ol
cause to grow
büyümesine neden ol
cause to happen
olmasına yolaç
cause to leave
ayrılmasına neden ol
cause to lose control
kontrolü kaybetmesine neden ol
cause to occur
olmasına yol aç
cause to open
açılmasına neden ol
cause to panic
paniğe yol aç
cause to result
sonuçlanmasına yol aç
cause to ring
çalmasına neden ol
cause to sense
hissetmesine neden ol
cause to sleep
uyumasına neden ol
cause to slope
eğilmesine neden ol
cause to smell
kokmasına neden ol
cause to solidify
katılaşmasına neden ol
cause to sound
ses çıkarmasına neden ol
cause to spread
yayılmasına neden ol
cause to start
başlamasına neden ol
cause to travel
seyahat etmesine yol aç
cause to turn
dönmesine neden ol
cause uneasiness
rahatsızlığa neden olmak
cause a stir
heyecan neden
cause analysis
neden analizi
cause confusion
Kafa karışıklığına neden olmak
cause for concern
endişeye neden
cause in fact
aslında neden
cause of damage
hasar nedeni
cause of death
Ölüm sebebi, ölüme sebeb olan şey
cause of loss
zarar nedeni
cause of return
iade nedeni
cause problems
sorunlara neden
cause to be bitter
acilastir
cause to solidify
katilasmasina neden ol
cause-and-effect
Etki-tepki
cause a bedlam
kızılca kıyamet koparmak
cause a bedlam
karışıklık çıkarmak
cause a change
değişikliğe sebep olmak
cause a disturbance
karışıklığa neden olmak
cause a disturbance
karışıklık çıkarmak
cause a scandal
rezalet çıkarmak
cause a stir
heyecan yaratmak
cause action
menşei düzeltici önlem
cause anxiety
kaygılandırmak
cause anxiety
kaygı uyandırmak
cause anxiety
kaygı yaratmak
cause bad blood
aralarını bozmak
cause change
değişikliğe sebep olmak
cause crisis
kriz yaratmak
cause death
ölüme sebebiyet vermek
cause death
ölüme neden olmak
cause distress
üzüntü vermek
cause distress
sıkıntı yaratmak
cause expense
masraf açmak
cause expense
masraf doğurmak
cause expense
masraf çıkarmak
cause final
(Felsefe) ereksel neden
cause for complaint
şikâyet nedeni
cause harm
(Kanun) zarara neden olmak
cause harm to
zarara yolaçmak
cause loss
kayba uğratmak
cause of action
dava hakkı veren neden
cause of loss
zarar sebebi
cause pain
acıtmak
cause pressure
basınç sağlamak
cause problems
müşkülat çıkarmak
cause s.o. to sin
birini günaha sokmak
cause smb. a trouble
başına dert açmak
cause someone to lose time
zaman kaybına neden olmak
cause someone to sin
birini günaha sokmak
cause sorrow
kederlendirmek
cause tension
gerginlik yaratmak
cause to be thankful
minnettar olmayı gerektiren unsur
cause to break
kırılmasına neden olmak
cause to break
kırdırmak
cause to bring
getirtmek
cause to burn
yanmasına neden olmak
cause to collapse
çökertmek
cause to continue
devam etmesine yol açmak
cause to cut
kestirmek
cause to draw
çektirmek
cause to end
bitmesine neden olmak
cause to fall
düşürmek
cause to ferment
ekşitmek
cause to forget
unutturmak
cause to grow
büyümesine neden olmak
cause to harm
(Kanun) zarara neden olmak
cause to leave
ayrılmasına neden olmak
cause to mate
çiftleştirmek
cause to occur
olmasına yol açmak
cause to open
açılmasına neden olmak
cause to panic
paniğe yol açmak
cause to ring
çalmasına neden olmak
cause to rot
çürütmek
cause to sense
hissetmesine neden olmak
cause to sleep
uyumasına neden olmak
cause to slope
eğilmesine neden olmak
cause to smell
kokmasına neden olmak
cause to sound
ses çıkarmasına neden olmak
cause to turn
dönmesine neden olmak
cause to undulate
dalgalandırmak
cause to yawn
esnetmek
cause/create a stir
heyecan yaratmak; sansasyon yaratmak
cause/create a stir
herkesin ilgisini çekmek
caused
endüklenen
root cause
(Ticaret) temel neden
caus
sebep

Yangına dikkatsiz bir sigara içicisinin sebep olduğu ortaya çıktı. - It transpired that fire was caused by a careless smoker.

Richter ölçeğine göre 8.9 şiddetinde bir deprem, Japonya'yı vurdu ve ağır bir tsunamiye sebep oldu. - An earthquake, 8.9 on the Richter scale, hits Japan and causes a massive tsunami.

cause to
neden olmak
caused
mütevellit
caused
sebep olan
caused
sebep olmuş
causer
(Dilbilim) etkileyen
causer
(Dilbilim) neden olan
causes
sebepler

Sami doğal sebeplerden dolayı ölmedi. - Sami didn't die of natural causes.

Benzer sebepler benzer sonuçlar üretirler. - Like causes produce like results.

causing
(Dilbilim) ettirme
causing
sebep olarak
causing
neden olan
concurrent cause
(Sigorta) müşterek sebep
final cause
(Kanun) asıl gaye
give cause for
(deyim) olmak
give cause for
(deyim) yol açmak
lost cause
ümitsiz dava
positively cause
(Dilbilim) sağlama
underlying cause
altta yatan neden
caused
{f} sebep ol

Kazaya sebep olduğuma son derece pişmanım. - I deeply regret having caused the accident.

Yangına dikkatsiz bir sigara içicisinin sebep olduğu ortaya çıktı. - It transpired that fire was caused by a careless smoker.

causeless
asılsız
İngilizce - İngilizce
The source or reason of an event or action
To set off an event or action

The explosion caused a panic.

To actively produce as a result, by means of force or authority

The explosion caused much damage to the building.

A goal, aim or principle, especially one which transcends purely selfish ends

He is fighting for a just cause.

The cause of an event, usually a bad event, is the thing that makes it happen. Smoking is the biggest preventable cause of death and disease The causes are a complex blend of local and national tensions. effect
{f} make happen, bring about
We will make the concept of cause one of our principal objects of study in chapter five, the next chapter we'll examine (immediately after chapter two) Stay tuned
the name given to the process of investigating, studying and promoting a person for beatification and canonization
whatever is responsible for or leads to a change, motion, or condition
{v} to effect, produce, occasion, debate
{i} factor, reason; principle, purpose; basis for a legal case
To cause something, usually something bad, means to make it happen. Attempts to limit family size among some minorities are likely to cause problems This was a genuine mistake, but it did cause me some worry. a protein that gets into animal cells and attacks other proteins, causing disease to spread. the damage to Romanian democracy caused by events of the past few days
A civil or criminal action, suit or litigation Often used interchangeably with "case " See also, cross-reference
Whatever is responsible for changes (including the creation and destruction) of things According to Aristotle causes fall into four types: material cause, the substance a thing is made of; formal cause, the structure or design of the thing; efficient cause, the maker or instigator of the change; and final cause, the purpose or function of it (see teleology) Hume argued that all knowledge of causation comes from our actual experience of observed regularities and includes no real knowledge of any objectively necessary connection See determinism, scientific law
give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident"
The action or motion where thought starts
A suit, litigation or action--civil or criminal
If a person or thing causes a situation or is the cause of it, they make it happen
To assign or show cause; to give a reason; to make excuse
That which is the occasion of an action or state; ground; reason; motive; as, cause for rejoicing
If you say that something is in a good cause or for a good cause, you mean that it is worth doing or giving to because it will help other people, for example by raising money for charity. The Raleigh International Bike Ride is open to anyone who wants to raise money for a good cause. W1S1 to make something happen, especially something bad
n 1 Something that produces an affect, result or consequence 2 The person, event, or condition responsible for an action or result; the origin
a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end; "he supported populist campaigns"; "they worked in the cause of world peace"; "the team was ready for a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery"; "contributed to the war effort"
an ideal or principle served with dedication and zeal; the societal need, void, or value addressed by an organization
The association for managing and using information resources in higher education
If you have cause for a particular feeling or action, you have good reasons for feeling it or doing it. Only a few people can find any cause for celebration Both had much cause to be grateful for the secretiveness of government in Britain. = reason
An established reason for the existence of a defect or problem
a justification for something existing or happening; "he had no cause to complain"; "they had good reason to rejoice" events that provide the generative force that is the origin of something; "they are trying to determine the cause of the crash" give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident
Cause(s) is/are the stimuli that make(s) something happen
The goal, aim, principle
The principle from which the existence of a thing proceeds and upon which it depends; a principle that directly instigates a change in something As with the term "being," there are varied categories of causality The primary sense, here given, is that of an efficient or active cause; the agent
A condition or event directly responsible for the death of an individual infant
events that provide the generative force that is the origin of something; "they are trying to determine the cause of the crash"
A cause is an aim or principle which a group of people supports or is fighting for. Refusing to have one leader has not helped the cause. see also lost cause
give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident
An entity that inevitably leads to a certain result (effect) Causality is determined if the predicted effect is always present when the cause is present and never present when the cause is not Causes may be single or may require other conditions to lead to the effect
An identified reason for the presence of a defect or problem
Sake; interest; advantage
The state of operating as if you are creating your own reality
These are items that relate to a particular political issue such as prohibition, woman's suffrage, etc
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
A lawsuit, litigation or action Any question, civil or criminal, litigated or contested before a court of justice
Abbreviation of Because
The side of a question, which is espoused, advocated, and upheld by a person or party; a principle which is advocated; that which a person or party seeks to attain
To effect as an agent; to produce; to be the occasion of; to bring about; to bring into existence; to make; usually followed by an infinitive, sometimes by that with a finite verb
A suit or action in court; any legal process by which a party endeavors to obtain his claim, or what he regards as his right; case; ground of action
a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy; "the family brought suit against the landlord"
A lawsuit, litigation, or action Any question, civil or criminal, litigated or contested before a court of justice
You use cause and effect to talk about the way in which one thing is caused by another. fundamental laws of biological cause and effect
Any subject of discussion or debate; matter; question; affair in general
could be defined as emanation (something coming forth from a source) It could be defined also, for purposes of communication, as source-point See also communication
any entity that causes events to happen
a justification for something existing or happening; "he had no cause to complain"; "they had good reason to rejoice"
That which produces or effects a result; that from which anything proceeds, and without which it would not exist
cause a stir
To cause controversy, or raise a disturbance

The news story caused a stir.

cause célèbre
An issue or incident arousing widespread controversy, outside campaigning and/or heated public debate
cause of action
: A civil lawsuit
cause of action
: A condition under which one party would be entitled to sue another

If someone strikes you, then you have a cause of action for battery.

cause in fact
(Kanun) A cause without which the result would not have occurred
Cause of Causes
source of all life, God, the Creator
cause and effect
are a technique for identifying the possible causes of a problem to be diagrams (fishbone solved (the effect) It is a visually effective method of breaking a diagrams) problem into manageable chunks Ideas about the possible causes of the problem are recorded, analysed as they are suggested and organised into the major categories that contribute to the problem
cause and effect
a pattern of essay development in which the causes and/or effects of an event are analyzed; a form of exposition
cause and effect
This method of development shows either the cause of a particular effect or the effects or a particular cause These are investigated to determine relationships
cause and effect
action and reaction, factor and outcome, action and result
cause and effect
The universal law which states that for every action there is a reaction
cause and effect
The relationship between an event or action and an outcome
cause and effect
A pattern showing the relationship between two actions or occurrences
cause and effect relation
relationship between one thing that causes another
cause célèbre
A cause célèbre is an issue, person, or criminal trial that has attracted a lot of public attention and discussion. The Kravchenko trial became a cause celebre in Paris and internationally
cause celebre
any incident that attracts great public attention
cause célèbre
controversial issue that is widely discussed (e.g. famous lawsuit)
cause death by negligence
cause another's death because of carelessness
cause disgust
bring about repulsion, bring about disgust
cause for celebration
reason to celebrate
cause inadvertently
cause unintentionally, make something happen without intending to
cause of action
The fact or facts which give a person a right to relief in court
cause of action
The facts which make the basis for case or lawsuit
cause of action
The charges (or "counts") that make up the case or lawsuit
cause of action
The facts out of which a right to sue arises
cause of action
Legal grounds for obtaining a judgment against a defendant When the issuer of a credit wrongly repudiates the credit obligation or wrongly dishonors the beneficiary’s draft, the beneficiary has a cause of action against the issuer Similarly, when a beneficiary breaches his letter of credit warranty by presenting materially fraudulent documents to the issuer, the issuer has a cause of action against the beneficiary
cause of action
The facts that give rise to a lawsuit or a legal claim
cause of action
The charges or counts that make the basis for a case or lawsuit
cause of action
the existence of particular facts and law that create a right sufficient to merit judicial action
cause of action
1 A claim in law and fact sufficient to form the basis of a valid lawsuit, a right of action is the legal right to sue, a cause of action is the composite of facts that gives rise to a right of action BACK TO TOP
cause of action
facts forming the basis of an accusation (Law)
cause of action
A claim in law in fact sufficient to justify a legal right to sue
cause of death
the causal agent resulting in death; "heart disease is the biggest killer in the United States
cause of death
medical factor that lead to the death of a person
cause to be perceived
have perceptible qualities
cause to sleep
make fall asleep; "The soft music caused us to to fall asleep"
cause to sleep
make fall asleep; "The soft music caused us to to fall asleep
'cause
because
First Cause
Alternative spelling of first cause
causeless
Having no obvious cause; fortuitous or inexplicable
external cause
A cause for an effect in a system that is not a constituent of that system, especially causes of personal health problems or death, such as poison, weapon wounds, or accident
first cause
That which causes everything else; the ultimate creative force or being behind the universe, identified with God by such Christian thinkers as Thomas Aquinas
for cause
For a legitimate, specific reason; with justification

The court noted this August, that an employee can be fired for cause based on incompetence, if he or she consistently fails to meet reasonable standards.

lost cause
A cause, attempt, or effort that is hopeless or futile

He has already made up his mind, and it's a lost cause to try to change it.

make common cause
To cooperate, to enter into an alliance for a shared goal
probable cause
The standard by which a police officer may make an arrest or conduct a personal or property search
probable cause
In accident investigations, the conclusions reached by the investigating body as to the factor or factors which caused the accident
proximate cause
An event which, in a natural and continuous sequence, unbroken by any efficient intervening cause, produces an injury, and without which the injury would not have occurred
rebel without a cause
One who fights the good fight for the sake of fight but has no clear goal to achieve
root cause
An initiating cause of a chain of events which leads to an outcome or effect of interest
style of cause
the case title for a cause of action/lawsuit; a description of the parties involved
with cause
Alternative form of for cause
take up the cause
Adopt someone else's cause as one's own
causeless
{a} having no just reason, original
causer
{n} one who causes or produces, an agent
actual cause
(Kanun) A cause without which the result would not have occurred
all-cause mortality
(Tıp, İlaç) The mortality because of all specified causes
but-for cause
(Kanun) A cause without which the result would not have occurred
root cause
A root cause is an initiating cause of a causal chain which leads to an outcome or effect of interest. Commonly, root cause is used to describe the depth in the causal chain where an intervention could reasonably be implemented to change performance and prevent an undesirable outcome
A cause
breeder
A cause
matter
caus
causative
caused
past of cause
causeless
Without cause or reason
causeless
groundless or unreasonable
causeless
{s} lacking a cause
causeless
Without just or sufficient reason; groundless
causeless
having no justifying cause or reason; "a senseless, causeless murder"; "a causeless war that never had an aim"; "an apparently arbitrary and reasonless change
causeless
having no cause or apparent cause; "a causeless miracle"; "fortuitous encounters--strange accidents of fortune"; "we cannot regard artistic invention as
causeless
uncaused and unrelated to the times"
causeless
Self- originating; uncreated
causeless
uncaused and unrelated to the times" having no justifying cause or reason; "a senseless, causeless murder"; "a causeless war that never had an aim"; "an apparently arbitrary and reasonless change
causer
One who or that which causes
causer
{i} causal, something which causes or instigates
causes
What gets in the way of individual and organizational performance There are four kinds of causes: absence of skills and knowledge or information, weak motivation, improper environment, and flawed incentives
causes
association of Effect Transition When a transition fires, its effects are executed
causes
plural of cause
causes
Actions, omissions, events, conditions, or a combination thereof, which led to the accident or incident (ICAO)
causes
third-person singular of cause
causes
agents that are responsible for or instigate a result or action
causes
what gets in the way of individual and organizational performance There are four kinds of causes: absence of skills and knowledge or information; weak motivation; improper environment and/or flawed incentives Also known as performance drivers and barriers Not surprisingly, the causes are what causal analysis unearths
causing
present participle of cause
causing
{i} bringing about, making happen
causing
the act of causing something to happen
the Cause
source of all life, God, the Creator
the cause
etiology
cause