doing

listen to the pronunciation of doing
İngilizce - Türkçe
{i} yapılan iş
{i} zımbırtı
{i} meydana getirme
{f} yap

Bunu senin için yapıyorum. - I'm doing it for you.

Tatoeba'da cümleleri çevirmek ev ödevi yapmaktan daha eğlenceli. - Translating sentences on Tatoeba is more fun than doing homework.

{i}

Ben, birkaç saatliğine ev işimi yapmayı erteledim. - I postponed doing my housework for a few hours.

Hastalık onun işini yapmasını engelledi. - Illness prevented him from doing his work.

birisinin yaptığı iş
{i} faaliyet

Bu senin kendi faaliyetin. - This is your own doing.

{i} şey

Hayatta büyük zevk insanların yapamayacağını söylediği şeyi yapmaktır. - The great pleasure in life is doing what people say you cannot do.

Tom'un Mary'nin yaptığı aynı şeyi yapmasını rica ettim. - I asked Tom to do the same thing that Mary was doing.

(birisinin yaptığı) iş
sıkı çalışma
yaparak

O, zamanının üçte birini evrak işleri yaparak geçirir. - She spends over a third of her time doing paperwork.

Zamanınızın çoğunu ne yaparak geçirirsiniz? - What do you spend most of your time doing?

etme

Tom'un onu yaptığını fark etmedim. - I haven't noticed Tom doing that.

Böyle harika bir iş yaptığın için sana teşekkür etmek isterim. - I'd like to thank you for doing such a great job.

do
yapmak
do
etmek
doing well
iyi olmak
doing badly
kötü yapıyor
doing business
iş yapmak

İş yapmak gerçekten zor. - Doing business is really difficult.

Sizinle iş yapmak bir zevkti. - It's been a pleasure doing business with you.

doing good
yaparak iyi
doing one's bit
(deyim) Üzerine düşeni yapmak
doing puzzle
puzzle yaparken
doing puzzles
bulmacayı çözmek, bulmacayı yapmak
doing up
up yapıyor
doing with
ne yapıyorsun
doing as much as one can
karınca kararınca
doing gender
(Pisikoloji, Ruhbilim) cinsiyet yaratma
doing it to death
(Argo) bir işi çok önemsemek
do what one feel likes doing
kendi havasında olmak
do
{f} meydana getirmek
do
{f} tamamlamak
do
{f} dolandırmak (Argo)
do
aynen
do
{f} neden olmak
do
yap
do
{f} ayağını kaydırmak
do
{i} dolandırıcılık (Argo)
do
{f} ilgilenmek
do
{f} uymak
do
{f} düzenlemek
how are you doing
naber
how are you doing
nasılsınız
do
düzeltmek
do
yardımcı fiil
do
{f} rolünü üstlenmek
do
yetişmek
do
rol üstlenmek
do
kılmak
do
eğlenti
do
(Ticaret) aldatmak
do
eylemek
do
hareket etmek
do
{f} temizlemek
doing well
iyi gitmek
keep doing
yapmaya devam etmek
make a point of doing sth
(deyim) ozellikle dikkat etmek
do
{i} dalavere
do
{i} hile
do
{i} eğlenceli toplantı
do
gezmek
do
{f} davranmak
do
{f} becermek
do
keza
after doing
yaptıktan sonra
be on the point of doing
yapmak üzere olmak
be on the thershold of doing something
Birşeyi yakın zamanda yapacak olmak
do
{f} (did, --ne)
do
kaldırmak
do
{f} hazırlamak
do
bitirmek
do
bir gamın birinci ve son notası
do
başarmak
do
bitkin
do
başa çıkmak
do
çözmek
do
kandırmak
do
dolandırmak
do
katetmek (belirli bir mesafe)
do
icra etmek
do
yetmek
doing well
becermek
doings
hareket
how are you doing
nasıl gidiyor
learning by doing
yaparak öğrenme
nothing doing!
yağma yok
persist in doing the opposite
zıt gitmek
what are you doing
ne yapıyorsun
what are you doing now
şimdi ne yapıyorsun
with an eye to doing something
düşünerek
worth doing something
değmek
do
do/kandırmaca/parti
do
{i} parti
be accustomed to doing
yapmaya alışık olmak
be upon doing
yapmaya kararlı olmak
do
büyük toplantı
do
yeterli olmak
doings
gidişat
doings
faaliyetler
feel like doing
canı yapmak istemek
kick oneself for doing sth
dizini dövmek
do
yukarıda denildiği gibi
What on earth are you doing here?
Burada ne işin var Allah aşkına?
What the hell are you doing?
Ne halt ediyorsun yahu?
What´s that lout doing here?
O ayının burada ne işi var?
argue out of doing
out yapma iddia
be interested in doing something
Birşeyle ilgilenmek

I'm interested in playing volleball. Voleybolla ilgileniyorum.

bludgeon s.o. into doing s.t
birini bir şey yapmaya zorlamak
by doing this
Bu yaparak
come within an inch, ace of doing sth
bir şey yapmaya ramak kalmak
continue doing a good job
iyi bir iş yapmaya devam
discourage somebody from doing something
cesaretini kırmak
do
yıkamak (bulaşık)
do
{i} do [müz.]
do
dolandırıcılık
do
yapılamama
do
yapadurmak
do
yapıyorum
do
yapıyorlar
do
yapmalıyım
evil doing
yaparak kötü
feel like doing something
bir şeyler yapıyor gibi hissediyorum
have no business doing s.t
(birinin) bir şey yapmaya hakkı olmamak: You have no business interfering in my affairs. Benim işlerime burnunu sokmaya hiç hakkın yok
have no business doing sth
hakkı olmamak
have scruples about doing s.t
vicdani nedenle bir şeyi yapmaktan çekinmek
have the knack of doing something
(deyim) Bir işte iyi olmak
how are you doing?
ne yapıyorsun?
how do you doing
nasıl yapmalı
how you doing
nasılsın
how you doing
naber
in doing so
böyle yaparak
in doing so
Böyle yaparak, bu şekilde yaparak

In doing so, should the UN try to be popular?.

in so doing
Böyle yaparak
keep s.o. from doing s.t
birini bir şey yapmaktan alıkoymak
keep somebody from doing something
Birisinin bir şey yapmasına mâni olmak
make a practice of doing s.t
bir şeyi âdet edinmek
over doing
iş üzerinde
prevent somebody from doing something
Birinin birşey yapmasını engellemek

The teacher prevents Ayşe from asking question recently . Son zamanlarda öğretmen Ayşe'nin soru sormasını engelliyor.

take the liberty of doing
yapma özgürlüğü almak
take the liberty of doing s.t
izin istemeden bir şeyi yapmak: İ took the liberty of ordering you a coffee. Sormadan sana bir kahve söyledim
thank someone for doing something
Birine bir şey için teşekkür etmek

Thank you for coming with me.Benimle geldiğin için teşekkür ederim.

theres no point doing sth.
hayır nokta sth yapıyor yok
to not mind doing sth.
sth yapıyor zihin değil
to stop doing sth.
için sth yapmalarına engel
well doing
iyi yapıyor
what are you doing right now
su anda ne yapıyorsun
what do you doing
yapıyorsun ne
wrong doing
yapan yanlış
Nothing doing
{k} Olmaz./Ben karışmam
What's that lout doing
O ayının burada ne işi var?
averse to doing
yapmak istemeyen
averse to doing
yapmaktan çekinen
avoid doing smth
yapmaktan kaçınmak
be accustomed doing smth
alışkın olmak
be all for doing sth
(deyim) bir seyin yapilmasina tamamen taraftar olmak
be bent on doing something
bir şeyi yapmaya azmetmek
be by way of doing smth
yapmak üzere olmak
be in the habit of doing
alışmak
be in the habit of doing
alışkanlık edinmek
be occupied in doing
yapmakla meşgul olmak
be occupied in doing
uğraşmak
be occupied with doing
yapmakla meşgul olmak
be occupied with doing
meşgul olmak
be on the point of doing smth
yapmak üzere olmak
be on the point of doing sth
(deyim) bir sey yapmak uzere olmak
be sticky about doing smth
isteksiz olmak
be sticky about doing smth
gönülsüz olmak
be used to doing
alışık olmak
be wary of doing smth
sakınmak
depose to doing something
(Kanun) ifade veren (yeminli)
desist from doing
yapmaktan vazgeçmek
do
do
doings
tavır
doings
zımbırtı/iş
doings
{i} faaliyet
doings
{i} şey
doings
{i} işler
doings
{i} muamele
doings
vakalar
doings
{i} zımbırtı
doings
{i}
doings
{i} davranış
far from doing this
bunu yapmak şöyle dursun
have no business doing
(birinin) bir şey yapmaya hakkı olmamak: You have no business interfering in my affairs. Benim işlerime burnunu sokmaya hiç hakkın yok
have no qualms about doing smth
gözünü kırpmadan yapmak
have no qualms about doing smth
tereddüdü olmamak
incapable of doing
yapmaktan aciz
incapable of doing
yapamaz

O, yalnız başına bir şey yapamaz. - She is incapable of doing anything alone.

incapable of doing
elinden gelmez
incapable of doing something
acze düşmek
incapable of doing something
aciz olmak
incapable of doing something
aciz kalmak
it's no/not much good doing sth
(deyim) yarari kiymeti olmamamk
jib at doing
yapmak istememek
keep on doing
yapıp durmak
keep on doing
yapmaya devam etmek
make a study of doing smth
yapmayı öğrenmeye çalışmak
make pretense of doing
yapıyormuş gibi görünmek
make pretense of doing
yapar gibi görünmek
nothing doing
ben yokum
nothing doing
ben yapmam
on the verge of doing
yapmak üzere
press gang smb. into doing smth
baskı yapmak
press gang smb. into doing smth
zorlamak
railroad into doing
mecbur etmek
railroad into doing
zorlamak
refrain from doing
yapmaktan kaçınmak
run the risk of doing smth
yapmayı göze almak
run the risk of doing smth
riskini almak
set one's mind on doing
kafasına koymak
shanghai into doing
yapmaya zorlamak
short of sth./doing sth...
(deyim) dan baska,disinda
somebody's doing
başının altından çıkmak
take doing
(deyim) take some/a lot of doing [kd] yapilmasi gerceklesmesi zor olmak
up and doing
meşgul
up and doing
faal
wangle smb. into doing smth
oyuna getirip yaptırmak
what is doing here
burada neler oluyor
what the fuck are you doing
ne halt ediyorsun
what's that lout doing here?
o ayının burada ne işi var?
wheedle into doing smth
yapmaya ikna etmek
within an ace of doing
(isim)redeyse, az kalsın
within an ace of doing
neredeyse
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
The sound made by an elastic object when struck by or striking a hard object
Present participle of do
Slang for having sexual intercourse
A deed or action, especially when held responsible for it

This is his doing. (= He did it.).

{i} act, deed
This is a short, one line statement which all users can see that can be used to let people know what you're doing, how you're feeling etc It appears in the wholist after your hostname
the action of creating an effect An effect in creation is action See also conditions of existence
Anything done; a deed; an action good or bad; hence, in the plural, conduct; behavior
doand
doïng
Pedantic spelling of doing; present participle of do
doing in
Present participle of do in
doing justice
Present participle of do justice
doing over
Present participle of do over
doing the dishes
Present participle of do the dishes
doing the hard yards
Present participle of do the hard yards
doing time
Present participle of do time
doing up
Present participle of do up
doing well
successful, going well
Doing Business As
formal announcement that a person or company is conducting business under a different name, DBA
doing absolutely nothing
not doing anything at all, idle, inactive
doing good
performing charitable acts, doing good deeds
doing is risking
action entails risk, he who does not try does not fail
doing nothing
not doing anything, not engaged in productive activity
doing time
sitting in prison, serving a jail sentence
do well by doing good
To achieve social acceptance or financial success as a result of behaving in a benevolent or charitable manner

He wants companies selling Red products to make a profit by helping the poor—doing well by doing good.

DO
a direct object
DO
a Doctor of Osteopathy
do
A syntactic marker in questions

Do you go?.

do
A period of confusion or argument
do
Something that can or should be done (usually in the phrase dos and don'ts)
do
To be reasonable or acceptable

It simply will not do to have dozens of children running around such a quiet event.

do
To have as one's job

What do you do?.

do
To convert into a certain form; especially, to translate

I'm going to do do this play into a movie.

do
To travel in, to tour, to make a circuit of

Let’s do New York also.

do
To cook

I'll just do some eggs.

do
To have (as an effect)

The fresh air did him some good.

do
A party, celebration, social function

We’re having a bit of a do on Saturday to celebrate my birthday.

do
A hairdo

Nice do!.

do
To spend (time) in jail

I did five years for armed robbery.

do
To perform; to execute

All you ever do is surf the internet.

do
To kill
do
To treat in a certain way

Upon my word, although he certainly did me uncommonly well, I began to feel I'd be more at ease among the bushmen.

do
To fare; to succeed or fail

How do you do?.

do
To impersonate or depict

They really laughed when he did Clinton, with a perfect accent and a leer.

do
To finish

Aren't you done yet?.

do
To cause, make (someone) (do something)

Sometimes to doe him laugh, she would assay / To laugh at shaking of the leaues light, / Or to behold the water worke .

do
To cheat or swindle

That guy just did me out of two hundred bucks!.

how are you doing
Alternative form of how do you do
ill-doing
A bad act or behavior, especially a crime
non-doing
A lack of effort or activity
do
Dissolved Oxygen
do
Dissolved Oxygen - a measure of the oxygen dissolved in water expressed in milligrams per liter
do
Dissolved oxygen (in water)
do
spend time in prison or in a labor camp; "He did six years for embezzlement"
do
Wash all grease and dirt off walls and woodwork Patch cracks in walls and ceilings before painting Seal all new surfaces with a primer Scrape off all loose paint and sand the surface to a smooth finish Stir paint thoroughly before any applications Allow new plaster to dry before painting Properly ventilate area to be painted DON'T Don't expect good results on dirty surfaces Don't paint over a damp surface with oil-base paints Don't apply the second coat of paint until the first coat has dried properly Don't sand woodwork across the grain Don't change cans of paint in the middle of a wall area Don't add thinner to the product unless directions call for it
do
Disolved Oxygen
do
proceed or get along; "How is she doing in her new job?"; "How are you making out in graduate school?"; "He's come a long way"
do
ditto - refers to the same method of payment as the entry above [for the items in this document, By do pd = By cash paid]
do
carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law"
do
the mid-section of the body It is a valid target (yuko datotsu) in competitive matches (shiai)
do
Doctor of Osteopathy DOs complete a training, certification and licensing program that is almost exactly the same as that of an allopathic medical doctor (MD) They are licensed to perform surgery and write prescriptions
do
[pronounced "dee'-oh"] Dissolved oxygen: the concentration of molecular oxygen dissolved in a water sample Usually expressed in mg/L, or ppm Also sometimes expressed in terms of percent saturation at the temperature of the sample when taken
do
be sufficient; be adequate, either in quality or quantity; "A few words would answer"; "This car suits my purpose well"; "Will $100 do?"; "A 'B' grade doesn't suffice to get me into medical school"; "Nothing else will serve"
do
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
do
The first degree of the major scale
do
Literally "way/path" The Japanese character for do is the same as the Chinese character for tao (as in Taoism) A do is more concerned with fostering a better person over creating a better fighter In aikido, the connotation is that of a way of attaining enlightenment or a way of improving one's character through aiki
do
Doctor of Osteopathic Medicine Signifies a physician who graduated from an osteopathic medical school Osteopathic philosophy focuses on the unity of each of the body systems in relationship to maintaining balance and health Graduates receive training in all of the standard medical and surgical arts, with additional training in manual medicine and osteopathic manipulative treatments
do
"Way" or "path" When this term is used as a suffix to a particular style of the Japanese martial arts, it is indicitive of more than just a means of combat Do indicates a discipline and philosophy with moral and spiritual connotations, with the ultimate aim being enlightenment
do
"Way" or "path " When this term is used as a suffix to a particular style of the Japanese martial arts, it is indicitive of more than just a means of combat Do indicates a discipline and philosophy with moral and spiritual connotations, with the ultimate aim being enlightenment
do
Defaulted then bankruptactive, other UI Unreinsured
do
In Japan; any art that is practiced to develop both technical and spiritual maturity is considered a do, a "way" to harmonize body and mind
do
(Dissolved Oxygen) - The concentration of oxygen that is dissolved in water
do
carry out or perform an action; "John did the painting, the weeding, and he cleaned out the gutters"; "the skater executed a triple pirouette"; "she did a little dance"
do
doctor's degree in osteopathy
do
give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident"
do
a tone of the scale MO - a moment UP - to raise
do
behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't behave like a fool"; "What makes her do this way?"; "The dog acts ferocious, but he is really afraid of people"
do
The Way or Path "The Way means to be one with the Will of the Universe and embody its function If you are even slightly apart from it, it is no longer the Way "
be on the thershold of doing something
Be likely to do something soon
do
A JavaTM programming language keyword used to declare a loop that will iterate a block of statements at least once The loop`s exit condition can be specified with the "while" keyword Syntax: do { } while(conditionsMet); Where conditionsMet evaluates to a boolean
do
engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution"
do
dissolved oxygen concentration
do
create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest"
do
{v} to perform, to act, deal with, succeed, answer the purpose
do
{n} bustle, stir, hurry, noise, confusion
do
ascetic
doings
{n} p. actions, conduct, stir, merriment
have the knack of doing something
(deyim) Have a practical skill of doing something
lull someone into doing something
(deyim) Make someone feel calm or safe when it is not reasonable to feel this way. Usage notes: often used with the phrase a false sense of security (a feeling that everything is under control when it really is not)
do
A syntactic marker to avoid repetition of an earlier verb
do
the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest"
do
travel or traverse (a distance); "This car does 150 miles per hour"; "We did 6 miles on our hike every day"
do
ditto
do
A syllable attached to the first tone of the major diatonic scale for the purpose of solmization, or solfeggio
do
To fare; to be, as regards health; as, they asked him how he did; how do you do to- day? To succeed; to avail; to answer the purpose; to serve; as, if no better plan can be found, he will make this do
do
A syllable used in solfège to represent the first and eighth tonic of a major scale
do
the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization
do
A syntactic marker for emphasis
do
A function, celebration, party
do
To suffice
do
Deed; act; fear
do
To have sex with. (See also do it)
do
Way/path The Japanese character for "DO" is the same as the Chinese character for Tao (as in "Taoism") In aikiDO, the connotation is that of a way of attaining enlightenment or a way of improving one's character through aiki
do
get (something) done; "I did my job"
do
In England and America the same syllables are used by many as a scale pattern, while the tones in respect to absolute pitch are named from the first seven letters of the alphabet
do
To perform, to execute
do
A syntactic marker in negations
do
{f} perform, execute; make, create; act; work at; cheat, rob (Slang); travel at a certain speed (Slang)
do
carry on or manage; "We could do with a little more help around here"
do
Ado; bustle; stir; to do
do
To bring to an end by action; to perform completely; to finish; to accomplish; a sense conveyed by the construction, which is that of the past participle done
do
a) Way, path, etc This word was used frequently in Chinese and Japanese philosophy in the sense of the way of doing an act in the moral and ethical spheres well as the simple physical Jigoro Kano 'borrowed' it from these sources b) Trunk of the body
do
To make ready for an object, purpose, or use, as food by cooking; to cook completely or sufficiently; as, the meat is done on one side only
do
To act or behave in any manner; to conduct one's self
do
proceed or get along; "How is she doing in her new job?"; "How are you making out in graduate school?"; "He's come a long way
do
{i} fuss, commotion; something that must be done; swindle (British Slang); hairdo, hairstyle; party (Slang)
do
It is the first of the seven syllables used by the Italians as manes of musical tones, and replaced, for the sake of euphony, the syllable Ut, applied to the note C
do
To bring about; to produce, as an effect or result; to effect; to achieve
do
do. is an old-fashioned written abbreviation for ditto. Dominican Republic (in Internet addresses). The first tone of the diatonic scale in solfeggio. ditto. Edson Arantes do Nascimento allow to do Maria do Carmo Miranda da Cunha Paraíba do Sul River Shugen do tae kwon do
do
To perform work upon, about, for, or at, by way of caring for, looking after, preparing, cleaning, keeping in order, or the like
do
To deal with for good and all; to finish up; to undo; to ruin; to do for
do
an uproarious party
do
To cause; to make; with an infinitive
do
To perform, as an action; to execute; to transact to carry out in action; as, to do a good or a bad act; do our duty; to do what I can
do
A cheat; a swindle
do
To place; to put
do
Abbreviation for doctorate of osteopathy
doings
{i} behavior, manner of acting or behaving; things done, deeds; social activities; social events; commotion; items whose name has been forgotten or not known, whatchamacallit (Slang)
doings
Someone's doings are their activities at a particular time. The film chronicles the everyday doings of a group of London schoolchildren
doings
regular activities
doings
sewage
doings
social events
feel like doing something
want to do something, desire to perform some action
left hand doesn't know what the right hand is doing
communication is so bad that one does not know what is happening with another or on the other part
nothing doing
nothing, nothing is happening; does not come into consideration, is not an issue
sat around doing nothing
sat lazily and did absolutely nothing
up and doing
busy, occupied
without doing anything
without performing any actions, sitting quietly
Türkçe - İngilizce

doing teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

do
C, middle C, do
do
d.o
do
middle C
do
do, doh
do
mus
do
do
do
{i} frost
karınca kararınca/kaderince doing as much as one can
(even if it's only a little)
tabakhaneye bok mu götürüyorsun? What you're doing must
be mighty important, seeing as you're in such an all-fired hurry! (said sarcastically)
yerli yersiz (doing something)
without stopping to consider whether or not it's appropriate
zamanlı zamansız (doing something)
without stopping to consider whether or not one's doing it at a suitable time: Zamanlı zamansız bana uğrar. He drops in to see me at absolutely any time he feels like it
doing