line

listen to the pronunciation of line
İngilizce - Türkçe
satır

Bu mesajların satır aralarını okumak gerekiyor. - These messages have to be read between the lines.

Bana iki satır yazmayı ihmal etmeyin. - Be sure to drop me a line.

çizgi

Elbiselerin yeni çizgisi Paris'ten. - The new line of dresses is from Paris.

Oyun alanı, beyaz çizgiler tarafından üçe bölünmüş. - The playground is divided into three areas by white lines.

sıra

Bu iş sırasında, sert surat yaparsan, müşteriler gelmez. - In this line of work, if you make a grim face the customers won't come.

Tanıtım sırasında bir sonraki kişisin. - You are the next in line for promotion.

{i} halat

Tekne kısa bir halatla bağlıydı. - The boat was tied with a short line.

{i} hiza
{i} hat

Ben onu aramaya çalıştım, ama hat meşguldü. - I tried to call him up, but the line was busy.

Tom'un grev hattını geçecek cesareti olduğundan şüpheliyim. - I doubt that Tom has the courage to cross the picket line.

{f} doldurmak
doğru çizgi,v.çiz: n.çizgi
sıralamak
(Argo) kandırıcı sözler
ton
çizgilerle göstermek
(Argo) kokain

Planın iyi görünüyor fakat asıl önemli olan şu: bize daha çok iş getirir mi? - Your plan sounds good, but the bottom line is: will it bring us more business?

Bu iş sırasında, sert surat yaparsan, müşteriler gelmez. - In this line of work, if you make a grim face the customers won't come.

itaatsiz

Tom'un itaatsiz olduğunu düşünüyorum. - I think Tom was out of line.

ümit
(Ticaret) çeşit
martaval
çizgi çekmek
istiva hattı
içini kaplamak
uğraşı
astar kaplamak
tahril
meşguliyet
perese
astarlamak
doğru çizgi
sıra oluşturmak
desen
(tenek ve deniz) hat
çizgi çizmek
şekil

Mülteciler güvenli bir şekilde sınır çizgisini geçtiler. - The refugee crossed the line safely.

En iyi şekilde yararlanmak için satır aralarını iyi okumak zorundasın. - You have to read between the lines to get the most out of anything.

sınır belirten çizgi
ip
alısün hattı
sicim
dizi

Trafik çok yoğundu. Arabalar tampon tampona dizilmişti. - The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.

Bir dizi masa örtüsü ve peçete aldım. - I bought a set of table linen.

hizmet

Bazı yük vagonları raydan çıktıktan sonra, hizmetler Chuo Hattı üzerinde askıya alındı. - After some freight cars were derailed, services were suspended on the Chuo Line.

olta ipi
saf
(with ile) içini kaplamak
yol

Yolun sonunda otobüsten indim. - I got off the bus at the end of the line.

Tom demir yolu hattını geçtiğini biliyordu ama kendini tutamadı. - Tom knew he was crossing the line, but he couldn't help himself.

stil
meslek
demiryolu hattı
{i} kablo
{f} kaplamak
ölçme ipi
{i} bilgi
kısa mektu
{i} kuyruk

O kuyrukta otuz dakika durdum. - I stood in that line for thirty minutes.

Tom üç saat kuyrukta beklemek zorunda kaldı. - Tom had to wait in line for three hours.

dizgin
hudut hattı
{f} kırıştırmak
(deyim) be/do sth. in/ out of line with sth. uygun olmak .uyusmak
{i} işkolu
hat, satır Çizgi, Satır
{i} satır; dize, mısra: There are fifty-four lines on this page. Bu sayfada elli dört satır var. a line
{i} yöntem
(Askeri) MUHARİP SINIFLAR: Karargah ve hizmetlerin aksine olarak, ordunun piyade ve topçu, muharip sınıfları
{f} çizmek
{i} dize

Bu şiir her birinin beş dizesi olan dört kıtadan oluşur. - This poem is composed of four verses, each of which has five lines.

Hamlet'ten bir dize alıntılayabilir misin? - Can you quote a line of Hamlet?

eni ve kalınlığı olmayan çizgi
(Tıp) Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı
enlem veya boylam dairesi
seri
alan

Oyun alanı, beyaz çizgiler tarafından üçe bölünmüş. - The playground is divided into three areas by white lines.

giydirmek
devre
line up
sıralanmak
lined
{s} astarlı
lining
astar
fishing line
olta

Balıkçı oltayı suya fırlattı. - The fisherman cast the fishing line into the water.

line of business
(Ticaret) iş alanı
line art
(Bilgisayar) hassas
line bps
(Bilgisayar) hat bit/sn
line bps
(Bilgisayar) hat hızı bit/sn
line hit
(Bilgisayar) hat vurgunu
line in
(Bilgisayar) hat girişi
line in
(Bilgisayar) giriş
line in
(Askeri) namlu içinden nişan almak
line in use
(Bilgisayar) hat kullanımda
line item
(Ticaret) ilgili kalem
line of business
(Ticaret) ticaret branşı
line of business
(Ticaret) iş türü
line of business
(Ticaret) mal cinsi
line of business
(Ticaret) ticari faaliyet dalı
line of conduct
eda
line of conduct
hal
line of destiny
Avuç içindeki kader çizgisi
line of fate
Avuç içindeki kader çizgisi
line of longitude
(Askeri) boylam
line of nodes
(Astronomi) düğümler çizgisi
line of saturn
Avuç içindeki kader çizgisi
line of sight
gözlem hattı
line out
(Bilgisayar) hat çıkışı
line up
(Spor) diziliş
line up
ip
line up
dizilmek
line up
kılavuzluk
line up
sıraya sokmak
line up
(Bilgisayar) çizgi yukarı
line up
sıraya dizmek
line up
saf
line up
hizaya gelmek
line up !
sıraya gir
line vol
(Bilgisayar) hat ses
line width
(Bilgisayar) satır genişliği
line/cd
(Bilgisayar) hat/cd
line adaptor
çizgi bağdaştırıcı
line amplifier
hat amplifikatörü
line backer
defans oyuncusu
line deflection
yatay saptırma
line deflection coil
yatay saptırma bobini
line distortion
hat distorsiyonu
line drawing
çizgi çizme
line drive
beyzbolda sert atış
line driver
anayol sürücü
line drop
hat gerilim düşüşü
line duration
satır süresi
line duty
sınır işi
line editor
satır editörü
line engraving
resim kalıbı
line equalizer
hat dengeleyicisi
line feed
satır atlatma
line feed
satır ilerletme
line feed character
satır besle karakteri
line finder
hat bulucu
line flyback
satırbaşı yapma
line focus
satır odaklama
line frequency
çizgi frekansı
line frequency
satır frekansı
line generator
çizgi jeneratörü
line integral
çizgisel integral
line link
hat bağlantısı
line load
çizgisel yük
line loss
hat kaybı
line microphone
tabanca mikrofon
line noise
hat paraziti
line noise
hat gürültüsü
line number
satır numarası
line of battle
savaş hattı
line of bearing
kerteriz hattı
line of business
işkolu
line of business
meslek
line of business
iş hattı
line of code
kod satırı
line of course
rota çizgisi
line of credit
kredi sınırı
line of defense
savunma hattı
line of demarcation
yetki sınırı
line of demarcation
sınır çizgisi
line of duty
gümrük hattı
line of fire
ateş hattı
line of flight
uçuş hattı
line of force
elektriksel güç çizgileri
line of force
kuvvet çizgisi
line of inquiry
sorgulama hattı
line of intersection
kesişme doğrusu
line of latitude
enlem çizgisi
line of longitude
boylam çizgisi
line of march
yürüyüş hattı
line of merchandise
ticaret hattı
line of node
düğüm çizgisi
line of poetry
dize
line of products
üretim hattı
line of questioning
sorgulama hattı
line of reasoning
sorgulama hattı
line of regression
regresyon doğrusu
line of scrimmage
sporda hücum hattı
line of sight
görüş hattı
line of sight rate function
gözlem hattı oran fonksiyonu
line of thought
düşünce hattı
line of verse
satır
line of vision
görüş hattı
line of work
iş hattı
line one's pockets
cebini doldurmak
line one's pockets
yolunu bulmak
line oscillator
hat osilatörü
line output transformer
satır çıkış transformatörü
line output tube
satır çıkış tüpü
line parameter
hat parametresi
line period
satır periyodu
line printer
satır basıcı
line printer
satır yazıcı
line printing
satır yazma
line reflection
hat yansıması
line relay
hat rölesi
line scanning
satır taraması
line scanning
satır tarama
line segment
doğru parçası
line selector
hat seçici
line shaft
transmisyon mili
line spectrum
çizgi spektrumu
line spectrum
çizgi izgesi
line stabilization
hat kararlılığı
line suppression period
çizgi silme periyodu
line symmetry
çizgi simetrisi
line synchronization
satır eşlemesi
line synchronization
satır senkronizasyonu
line synchronization signal
satır senkronizasyon sinyali
line synchronizing pulse
satır senkronizasyon sinyali
line transducer
hat dönüştürücü
line transformer
hat transformatörü
line up
{f} sıraya gir

Tom çocuklara sıraya girmelerini söyledi. - Tom told the boys to line up.

Lütfen art arda sıraya girin. - Please line up in a row.

line up
bağdarlamalamak
line up
sıraya girmek
line voltage
hat gerilimi
line voltage drop
hat gerilim düşüşü
line weight
çizgi kalınlığı
line width
çizgi genişliği
line array
çizgi dizi
line balancing
hat dengeleme
line by line
satır satır
line by line hectography
satır satır hectography
line code violation
(Telekom) hat kodu ihlali
line cook
belli bir bölümün aşçısı
line fill
Boru hattı içerisindeki stoka eklenen gaz, petrol, vs
line for line
(deyim) Tam anlamı ile, satırı satırına
Türkçe - Türkçe

line teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

LÎNE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Lun-Elvan) Hurma ağacı
İngilizce - İngilizce
A trench or rampart, or the non-physical demarcation of the extent of the territory occupied by specified forces

This description of the old front line, as it was when the Battle of the Somme began, may some day be of use. It is hoped that this description of the line will be followed by an account of our people's share in the battle.

The products or services sold by a business, or by extension, the business itself

A ship of the line.

A small amount of text. Specifically:

Don't feed me a line!.

That which was measured by a line, as a field or any piece of land set apart; hence, allotted place of abode

Can we this quote? The lines are fallen unto me in pleasant places; yes. I have a goodly heritage. — Ps. xvi. 6.

Direction, path

the line of sight or the line of vision.

Lineament; feature; figure (of one's body)

I mean, the lines of my body are as well drawn as his.

To cover the inner surface of (something), originally especially with linen

paintings lined the walls of the cavernous dining room.

A letter, a written form of communication

Drop me a line.

To represent by lines; to delineate; to portray

All the pictures fairest lined Are but black to Rosalind.

The batter’s box
To reinforce (the back of a book) with glue and glued scrap material such as fabric or paper

Then again line the back, again bringing the paper a little further in than the second lining, and repeat the operation according to what you think the weight and size of the book demands in extra strength,.

To form or enter into a line
A number of shares taken by a jobber
The position in which the fencers hold their swords

Thus, for example, in the line of Quarte, the direct thrust is parried by dropping the point under the adversary's blade and circling upwards, throwing off the attack in the opposite line (that of Tierce), and upon the direct thrust in the line of Tierce, by a similar action throwing off the attack in the opposite line (that of Quarte).

A connected series of public conveyances, as a roadbed or railway track; and hence, an established arrangement for forwarding merchandise, etc

an express line.

Proper relative position or adjustment (of parts, not as to design or proportion, but with reference to smooth working)

the engine is in line / out of line.

A more-or-less straight sequence of people, objects, etc., either arranged as a queue or column and often waiting to be processed or dealt with, or arranged abreast of one another in a row (and contrasted with a column), as in a military formation. thumb|right|350px|Painting of Prussian Infantry attacking in lines during the [[w: Battle of Hohenfriedberg|Battle of Hohenfriedberg.]]

A band of brothers gathering round me, made, / Although unarmed, a steadfast front, now the line / Of war extended, to our rallying cry / As myriads flocked in love and brotherhood to die.

Flax; linen, particularly the longer fiber of flax

Can we this quote? Garments made of line. — Spenser.

A measure of length:

equal to one fortieth of an inch.

Alternative name for a maxwell, a unit of magnetic flux

A magnetic flux is said to have a density of one line per square centimeter when it exerts on a unit north pole a force of one dyne.

A rope, cord, string, or thread, of any thickness

firefighting A hose.

A path through two or more points (compare ‘segment’); a continuous mark, including as made by a pen; any path, curved or straight

cricket The horizontal path of a ball towards the batsman (see also length).

To form a line along

Knee-high garden lamps lined the path; Jim was careful to stay in their pools. Assuming he was being watched, the last thing he wanted to do was give them any reason to chase after him in the dark.

Of a dog: to copulate with

Pliny states that the inhabitants of India take pleasure in having their dog bitches lined by the wild tigers, and to facilitate this union, they are in the habit of tieing them when in heat out in the woods, so that the male tigers may visit them.

A small portion or serving (of a powdery illegal drug)

Snorting it was a much slower blast off and a longer less intense buzz, that was much easier to function on. A few minutes after you snort a line you can feel the niacin rush coming up your back and washing over your head,.

A threadlike crease or wrinkle marking the face, hand, or body; hence, a characteristic mark

Tangled up in blue.

The exterior limit of a figure or territory: a boundary, contour, or outline; a demarcation

Eden stretchd her Line / From Auran Eastward to the Royal Towrs / Of great Seleucia,.

To hit a line drive; to hit a line drive which is caught for an out. Compare fly and ground
To fill or supply (something), as a purse with money

to line the shelves.

The wire connecting one telegraphic station with another, a telephone or internet cable between two points: a telephone or network connection

Please speak up, the line is very faint.

To mark with a line or lines, to cover with lines

to line a copy book.

Course of conduct, thought, occupation, or policy; method of argument; department of industry, trade, or intellectual activity

Can we this quote? He is uncommonly powerful in his own line, but it is not the line of a first-rate man. — Coleridge.

A series or succession of ancestors or descendants of a given person; a family or race; compare lineage

he rest of the history of the Old Testament derives the succession of the line of David to the Captivity, of which line was to spring the restorer of the kingdom of God.

To place (objects) into a line (usually used with "up"); to form into a line; to align

to line troops.

The regular infantry of an army, as distinguished from militia, guards, volunteer corps, cavalry, artillery, etc
To place persons or things along the side of for security or defense; to strengthen by adding; to fortify

Line and new repair our towns of war With men of courage and with means defendant.

The official, stated position (or set of positions) of an individual or group, particularly a political or religious faction

Can we this quote? Their line is gone out through all the earth. — Ps. xix. 4.

To read or repeat line by line

to line out a hymn.

{v} to guard within, cover over, impregnate
{n} a string, extension in length, trench, verse, mark, equator, order, progeny, 12th of an inch
acting in conformity; "in line with"; "he got out of line"; "toe the line" something (as a cord or rope) that is long and thin and flexible; "a washing line" the road consisting of railroad track and roadbed a commercial organization serving as a common carrier a particular kind of product or merchandise; "a nice line of shoes" a conceptual separation or demarcation; "there is a narrow line between sanity and insanity" a mark that is long relative to its width; "He drew a line on the chart"; "The substance produced characteristic lines on the spectroscope" text consisting of a row of words written across a page or computer screen; "the letter consisted of three short lines"; "there are six lines in every stanza" a formation of people or things one behind another; "the line stretched clear around the corner"; "you must wait in a long line at the checkout counter" a formation of people or things one beside another; "the line of soldiers advanced with their bayonets fixed"; "they were arrayed in line of battle"; "the cast stood in line for the curtain call" a spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent in games or sports; a mark indicating positions or bounds of the playing area a fortified position (especially one marking the most forward position of troops); "they attacked the enemy's line" a single frequency (or very narrow band) of radiation in a spectrum a length (straight or curved) without breadth or thickness; the trace of a moving point reinforce with fabric; "lined books are more enduring" fill plentifully; "line one's pockets" cover the interior of (garments); "line the gloves" mark with lines; "sorrow had lined his face" be in line with; form a line along; "trees line the riverbank
This is often written in the slope-intercept form as y = mx + b, in which m is the slope and b is the value where the line crosses the y-axis. Because geometrical objects whose edges are line segments are completely understood, mathematicians frequently try to reduce more complex structures into simpler ones made up of connected line segments. Digital Subscriber Line assembly line Curzon Line International Date Line line integral Line Islands Maginot Line Mason Dixon Line McMahon Line Oder Neisse Line ship of the line tangent line Eastern Air Lines Inc. Fraunhofer lines Greyhound Lines Inc
The track and roadbed of a railway; railroad
The equator
the road consisting of railroad track and roadbed a commercial organization serving as a common carrier a particular kind of product or merchandise; "a nice line of shoes"
If you read between the lines, you understand what someone really means, or what is really happening in a situation, even though it is not said openly. Reading between the lines, it seems neither Cole nor Ledley King will be going to Japan
A state or county line is a boundary between two states or counties. the California state line. = border
A line is the conductor (usually two wires designated tip and ring) that connects the customer's equipment (telephone, Private Branch Exchange (PBX), etc ) to the Central Office (CO) switch/switching equipment
A one-dimensional arc defined by at least two pairs of x,y coordinates A line feature is used to depicted a geographic feature not appropriate to be represented as a polygon Lines have length but no area
If you refer to a method as the first line of, for example, defence or treatment, you mean that it is the first or most important method to be used in dealing with a problem. Passport checks will remain the first line of defence against terrorists
If one object is in line with others, or moves into line with others, they are arranged in a line. You can also say that a number of objects are in line or move into line. The device itself was right under the vehicle, almost in line with the gear lever Venus, the Sun and Earth all moved into line
a spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent
the main direction of an attack (eg , high/low, inside/outside), often equated to the parry that must be made to deflect the attack; also point in line
be in line with; form a line along; "trees line the riverbank"
The proper relative position or adjustment of parts, not as to design or proportion, but with reference to smooth working
be in line with; form a line along; "trees line the riverbank
A line is a route, especially a dangerous or secret one, along which people move or send messages or supplies. Negotiators say they're keeping communication lines open. the guerrillas' main supply lines
A line is a particular route, involving the same stations, roads, or stops along which a train or bus service regularly operates. They've got to ride all the way to the end of the line I would be able to stay on the Piccadilly Line and get off the tube at South Kensington
A more or less threadlike mark of pen, pencil, or graver; any long mark; as, a chalk line
You can use line to refer to the way in which someone's thoughts or activities develop, particularly if it is logical. What are some of the practical benefits likely to be of this line of research?
a particular kind of product or merchandise; "a nice line of shoes"
The equator; usually called the line, or equinoctial line; as, to cross the line
a mark that is long relative to its width; "He drew a line on the chart"; "The substance produced characteristic lines on the spectroscope"
An infinitely extending one-dimensional figure that has no curvature; one that has length but not breadth or thickness
To impregnate (applied to brute animals)
a length (straight or curved) without breadth or thickness; the trace of a moving point
You can use line when you are referring to a number of people who are ranked according to status. Nicholas Paul Patrick was seventh in the line of succession to the throne the man who stands next in line for the presidency
A series or succession of ancestors or descendants of a given person; a family or race; as, the ascending or descending line; the line of descent; the male line; a line of kings
A row of letters, words, etc
a formation of people or things one behind another; "the line stretched clear around the corner"; "you must wait in a long line at the checkout counter"
line and length
the line and length of a ball considered as a whole, especially that of a group of a particular bowler's balls
line art
Artwork to be reproduced with one solid colour. Contrasted with artwork having tone or shading (halftones), or full colour (colour separations)
line art
Images that consist of distinct straight and curved lines placed against a (usually plain) background, without gradations in shade (darkness) or hue (color)
line bees
to track wild bees to their nest by following their line of flight
line break
A point in writing where text that would normally continue on the same line starts at the beginning of a new line
line break
A character indicating that subsequent characters should appear on a separate line of text; newline, line feed
line break
a break made through the opposition's defensive line
line breaks
plural form of line break
line breeding
Breeding by a certain family line of descent, especially in the selection of the dam or mother
line code
a code chosen for use within a communications system for transmission purposes
line conch
a spiral marine shell (Fasciolaria distans), of Florida and the West Indies, marked by narrow, dark, revolving lines
line conches
plural form of line conch
line dance
A dance in where a group of people perform the same dance while in a line
line dances
plural form of line dance
line drive
A batted ball hit hard enough and low enough that it appears to travel in a relatively straight line

The line drive went straight into the shortstop's glove.

line drives
plural form of line drive
line engraving
A picture produced by printing from such an engraving
line engraving
Engraving in which the effects are produced by lines of different width and closeness, cut with the burin upon copper or similar material; also, a plate so engraved
line feed
On a typewriter, the action of the carriage roller to push the page up one, two or one and a half lines (as set elsewhere) when executing a carriage return
line feed
The character (0x0a in ASCII) which advances the paper by one line in a teletype or printer, or moves the cursor to the next line on a display
line feed
To advance the page one line at a time, particularly in rapid succession
line function
Any primary business function that would affect customers or profits if interrupted
line in the sand
a defining moment, a cutoff point
line integral
An integral the domain of whose integrand is a curve
line integrals
plural form of line integral
line item
An item appearing on a single line in any schedule of information
line item
An item of revenue or expenditure in a budget or other financial statement or report
line item
A budget appropriation
line items
plural form of line item
line manager
The manager who is directly responsible for an employee
line managers
plural form of line manager
line noise
Data that looks random, as when outputting a binary file literally
line noise
Source code or a programming language that is terse and illegible. Write-only code or a write-only language

In short, Perl doesn't write illegible Perl, people do. If you can stop yourself being one of them, we can agree that Perl's reputation for looking like line noise is no more than a myth.

line noise
Spurious characters due to signal noise in a communications link
line of battle
The position of troops drawn up in their usual order without any determined maneuver
line of battle
The line or arrangement formed by vessels of war in an engagement
line of beauty
an abstract line supposed to be beautiful in itself and absolutely; differently represented by different authors, often as a kind of elongated S (like the one drawn by Hogarth)
line of best fit
: A line on a scatter plot that best defines or expresses the trend shown in the plotted points. It is chosen so that the sum of the squares of the distances from the points to the line is a minimum. It also illustrates the correlation (positive, negative, or zero (no) correlation) between the plotted variables
line of centers
A line which determines a dead center
line of centers
A line joining centers of figures
line of centers
A line joining two centers, or fulcra, as of wheels or levers
line of credit
The maximum borrowable amount specified in such an agreement
line of credit
A financial agreement under which a bank or other lender agrees to provide a client with loans of money up to an approved limit during a predefined period. The client may borrow the entire credit amount all at once or in portions during the specified period
line of dip
A line in the plane of a stratum, or part of a stratum, perpendicular to its intersection with a horizontal plane; the line of greatest inclination of a stratum to the horizon
line of fire
The direction of weapons fire
line of force
an imaginary line in a field of force, whose tangent at any point gives the direction of the field at that point and whose number through unit area perpendicular to the field represents its intensity
line of life
a line on the palm of the hand, curving about the base of the thumb, supposed to indicate, by its form or position, the length of a person's life
line of march
Course or direction taken by an army or body of troops in marching
line of march
Arrangement of troops for marching
line of nodes
The intersection of an orbiting object's orbital plane with the plane of reference
line of operations
that portion of a theater of war which an army passes over in attaining its object (H.W. Halleck)
line of scrimmage
Either of two imaginary lines across the football field touching one of the two apices of the football which point toward either the defensive side or the offensive side before the center is allowed to touch the ball before each play
line of sight
the line which passes through the front and rear sight, at any elevation, when they are sighted at an object
line of sight
A straight line along which an observer has a clear view
line of succession
An ordered sequence of named people who would succeed to a particular office upon the death, resignation or removal of the current occupant; constructed using the rules of an established order of succession
line one's pockets
To accumulate personal wealth, especially in an illegal or morally objectionable manner

In most cases, the scofflaws didn't pay their corporate income tax or company owners lined their pockets with the IRS payroll taxes they'd collected from their employees.

line plot
A plotting of data above an axis to show frequency of data in each category
line plots
plural form of line plot
line printer
A high-speed impact printer, most often used by older mainframes, that prints an entire line in a single operation
line segment
A part of a straight line bounded by two points
line segments
plural form of line segment
line tub
A tub in which the line carried by a whaleboat is coiled
line up
to put in alignment; to put in correct adjustment for smooth running
line up
Collectively, the members of a team

The manager fielded his strongest line-up for the game against United.

line up
The batting order
line up
A line of people or vehicles, in which the individual at the front end is dealt with first, the one behind is dealt with next, and so on, and in which newcomers join at the end
line up
a physical or photographic queue of people allegedly involved in a crime
line ups
plural form of line up
line weight
The relative thickness of a drawn rule or painted brushstroke
line weights
plural form of line weight
line-item veto
the power of an executive in government to nullify or cancel specific provisions of a bill, usually budget appropriations (without vetoing the entire legislative package)

I'm sorry the speaker isn't here, he's up on the hill on last-minute negotiations. He's going over his prenup and wants a line-item veto. (The West Wing, Season 2, Episode 18, Josh).

line-out
In rugby, a set piece where a player throws the ball into play, and both teams can contest for possession
line of destiny
A crease on the palm; palmists say it indicates how successful you will be; line of fate, line of Saturn, Saturn line
line of fate
A crease on the palm; palmists say it indicates how successful you will be; line of destiny, Saturn line
line of saturn
A crease on the palm; palmists say it indicates how successful you will be; line of destiny, Saturn line, line of fate
line graph
A graph that uses points connected by lines to show how something changes in value (as time goes by, or as something else happens)
line management
Administration of the line functions of an organization; administration of activities contributing directly to the organization's output
line pitch
Dot pitch (sometimes called line pitch, phosphor pitch or pixel pitch) is a specification for a computer display that describes the distance between phosphor dots (sub-pixels) or LCD cells of the same color on the inside of a display screen
line segment
In geometry, a line segment is a part of a line that is bounded by two end points, which have a finite length, and contains every point on the line between its end points. Examples of line segments include the sides of a triangle or square. More generally, when the end points are both vertices of a polygon, the line segment is either an edge (of that polygon) if they are adjacent vertices, or otherwise a diagonal
line-dot-line
letters in Morse code
lined
Simple past tense and past participle of line
lined
Having lines, ruled

For handwritten work Fred preferred lined paper to plain.

lines
Dispositions made to cover extended positions, and presenting a front in but one direction to an enemy
lines
Third-person singular simple present indicative form of line
lines
plural form of line
lining
A covering for the inside surface of something

The lobule margins, furthermore, are arched away from the lobe, with the consequence that (when fully inflated) the abaxial leaf surface forms the interior lining of the lobule.

lining
Present participle of line
lining
The act of attaching such a covering
lining
{n} the inner covering of any thing
line feed
(Bilgisayar) Often abbreviated LF, a line feed is a code that moves the cursor on a display screen down one line. In the ASCII character set, a line feed has a decimal value of 10. On printers, a line feed advances the paper one line. Some printers have a button labeled LF that executes a line feed when pressed. (Note, however, that the printer must be in off-line mode to execute a line feed.)
line manager
A manager to whom an employee is directly responsible
Line feed
lf
Line of Business
lob
Line of sight
los
Line of sight
axes
line extension
A new product marketed by an organization that already has at least one other product being sold in that product/market area Line extensions are usually new flavors, sizes, models, applications, strengths, and so on
line extension
A section of electric or telephone line that a utility needs for connecting service to a new customer
line extension
The development of individual offerings that appeal to different market segments but are closely related to the existing product line
line extension
A means for providing ISDN at distances beyond the normal limit between the central office and your location
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the product functionality
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the price See: Rapid Prototyping, FDM, Stereo Lithography, SLS
line extension
A product that is closely related to existing products in the line, but meets different customer needs p 305
line extension
Using a successful brand name to introduce additional items in a given product category under the same brand name, such as new flavors, forms, colors, added ingredients, or package sizes
line extension
A form of derivative product that adds or modifies features without significantly changing the price
line feed
advance of one line
line feed
Printer function that advances the paper one line, generally 1/6 in
line feed
Part of the normal behavior of pressing the Enter key on a keyboard that causes the cursor to go to the beginning of the next line In Telnet, this behavior sometimes needs to be turned off, resulting in an option to have a carriage return (for example, the Enter key) either with or without a line feed
line feed
A control panel button and control code that advances the paper one line space
line feed
Sending the Line Feed control character to the printer causes the print head to advance one line On some printers it also causes the print head to return to the left of the carriage
line feed
the operation that prepares for the next character to be printed or displayed on the next line
line item
-a single detail record
line item
an item in an appropriation bill; "Some governors can veto line items in their state budgets"
line item
(direct line item expense): an expense specified by an individual entry in a project budget
line item
A specific and unique identifier assigned to a product by the responsible enterprise
line item
Refers to any line of an appropriations act which provides for expenditure authorization
line item
  Used interchangeably with "Account"   (See ACCOUNT)   Line items are the lowest and most detailed level of expenditure classification   Groups of similar expenditure line items or accounts are known as budget objects
line item
A single line entry on a reporting form or sale document which indicates a quantity of property located at any one activity having the same description, condition code, and unit cost
line item
an item in an appropriation bill; "Some governors can veto line items in their state budgets
line item
A unique item from a product line on which inventory and other records are kept Usually identified with a specific number for reference
line item
A single item, especially of a legislative appropriations bill: Most governors have the power to veto line items of the proposed state budget
line manager
(1) The manager of any group that actually makes a product or performs a service (2) A functional manager
line manager
Your line manager is the person at work who is in charge of your department, group, or project
line manager
1) The manager of any group that actually makes a product or performs a service 2) A functional manager
line manager
1 The manager of any group that actually makes a product or performs a service 2 A functional manager
line of business
particular kind of commercial business
line of sight
line of direct vision, imaginary line that demonstrates what can be seen; imaginary straight line between one object and another
line of sight
Your line of sight is an imaginary line that stretches between your eye and the object that you are looking at. He was trying to keep out of the bird's line of sight
line of sight
an imaginary straight line along which an observer looks
line of sight
(Ticaret) Network communication systems that require a direct, unblocked path to transmit data
line up
1 (aka: "align") position/direct/orient the body and/or club toward an intended target 2 assessing the direction of a shot or putt Example: 1 She thought she had lined up straight but her shot was well right of the green 2 The gallery was quiet as Weir lined up his eagle putt "
line up
If people line up or if you line them up, they move so that they are standing in a line. The senior leaders lined up behind him in orderly rows The gym teachers lined us up against the cement walls When he came back the sergeant had lined up the terrorists
line up
get something or somebody for a specific purpose; "I found this gadget that will serve as a bottle opener"; "I got hold of these tools to fix our plumbing"; "The chairman got hold of a secretary on Friday night to type the urgent letter"
line up
1 ( also "align") position/direct/orient the body and/or club 2 assessing the direction of a shot or putt Example: She was lined up to the right even though she felt like she was square to the target 2 The gallery was quiet as Carmichael lined up his eagle putt
line up
If you line things up, you move them into a straight row. I would line up my toys on this windowsill and play He finished polishing the cocktail glasses and lined them up behind the bar
line up
form a line; "The buildings all line up neatly
line up
to place vertically -- " when one number has fewer digits than the other, it is written with the units digit lined up " (81)
line up
arrange in ranks; "dress troops"
line up
place in a line or arrange so as to be parallel or straight; "align the car with the curb"; "align the sheets of paper on the table"
line up
If you line up an event or activity, you arrange for it to happen. If you line someone up for an event or activity, you arrange for them to be available for that event or activity. She lined up executives, politicians and educators to serve on the board of directors Bob Dylan is lining up a two-week UK tour for the New Year. see also line-up
line up
If you line one thing up with another, or one thing lines up with another, the first thing is moved into its correct position in relation to the second. You can also say that two things line up, or are lined up. You have to line the car up with the ones beside you Gas cookers are adjustable in height to line up with your kitchen work top Mahoney had lined up two of the crates When the images line up exactly, the projectors should be fixed in place All we have to do is to get the two pieces lined up properly. = align
line up
(1) The centering of the image in the camera at the film plane (2) The positioning of printed matter on a press sheet to top
line up
form a queue, form a line, stand in line; "Customers lined up in front of the store"
line up
number of suspects assembled to be identified by a witness or victim (generally at a police station); form a line
line up
form a line; "The buildings all line up neatly"
lined
(used especially of skin) marked by lines or seams; "their lined faces were immeasurably sad"; "a seamed face"
lined
Having visible lines or wrinkles
lined
having a lining or liner or a liner; often used in combination; "a lined skirt"; "a silk-lined jacket"
lined
(used especially of skin) marked by lines or seams; "their lined faces were immeasurably sad"; "a seamed face
lined
If someone's face or skin is lined, it has lines on it as a result of old age, tiredness, worry, or illness. His lined face was that of an old man
lined
bordered by a line of things; "tree lined streets"
line

  Türkçe nasıl söylenir

  layn

  Zıt anlamlılar

  entertainment, fun, speech, strip, unline

  Telaffuz

  /ˈlīn/ /ˈlaɪn/

  Etimoloji

  () From Middle English line, ligne, from Old English līne (“line, cable, rope, hawser, series, row, rule, direction”), from Proto-Germanic *līnōn (“line, rope, flaxen cord, thread”), from Proto-Germanic *līnan (“flax, linen”), from Proto-Indo-European *līn- (“flax”). Cognate with Dutch lijn (“rope, cord”), German Leine (“line, rope”), Danish line (“rope, cord”). Related also to Dutch lijn (“flax”), German Lein (“flax, linen”), Gothic (lein, “linen, cloth”), Latin linea (“linen, thread, string, line”), Latin linum (“flax, thread, linen, cable”), Ancient Greek λίνον (línon, “flax, linen, thread, garment”), Old Church Slavonic (linŭ, “flax”), Lithuanian linai (“flax”), Irish līn, lion (“flax”). Influenced in Middle English by Middle French ligne (“line”), from Latin linea. More at linen. The oldest sense of the word is "rope, cord, thread"; from this the senses "path", "continuous mark" were derived. The "party line" sense imagines a line (queue) of people following the party.

  Zamanlar

  lines, lining, lined

  Videolar

  ... And then there is an even cleverer line of things. ...
  ... wire on the goal post, gave it to my mother, she ran to the 50-yard line, unraveling the ...

  Günün kelimesi

  sacerdotal