regulation

listen to the pronunciation of regulation
İngilizce - Türkçe
düzenleme

Düzenleme kaldırıldı ama sonra yeniden yürürlüğe kondu. - The regulation was abolished, but then it was reenacted.

İthalat düzenlemeleri son zamanlarda gevşetilmiştir. - Import regulations have been relaxed recently.

{i} kural

Trafik kurallarına uymalıyız. - We must observe the traffic regulations.

Kurallara uymalısınız. - You must follow the regulations.

{i} düzen

Düzenleme kaldırıldı ama sonra yeniden yürürlüğe kondu. - The regulation was abolished, but then it was reenacted.

İlk olarak birkaç yeni düzenlemeyi duyurmak istiyorum. - In the first place, I would like to announce several new regulations.

tanzim
talimatname
nizamname
tüzük

Tüzükler tüketicileri korur. - Regulations protect consumers.

ayarlama
ç.yönetmelik
{s} resmi
{s}

Düzenlemeler işçileri korur. - Regulations protect workers.

İhracat işletmeleri için yeni düzenlemeler olmalı. - There need to be new regulations for export businesses.

{i} ayar
{i} düzene sokma
{s} yönetmeliğe uygun
(Biyoloji) regülasyon
{i} yasa
yönetmelik/düzenleme
{i} kural, kaide
(Tıp) Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon
{i} of -in işleyişini/çalışmasını düzenleme/regüle etme/ayarlama/denetleme
(Tıp) Kural, kaide, kanun
{i} sistem
(Askeri) DÜZENLEME: Trafik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve kontrolu konusunda yetkili makam
(Mukavele) yönetmelik, düzenleme regulations: mevzuat
(Tıp) Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma
mevzuat
tüzüğü
düzenlemesi
regulations
yönetmelik

Yönetmelikleri çiğnememelisiniz. - You must not violate the regulations.

Yönetmeliklere uymalıyız. - We must follow the regulations.

regulation of
işleyişini regüle etme
regulation of
çalışmasını regüle etme
regulation of
işleyişini denetleme
regulation of
çalışmasını denetleme
regulation of
çalışmasını ayarlama
regulation of
işleyişini ayarlama
regulation of
çalışmasını düzenleme
regulation of
Yönetmelik
regulation system
regülasyon sistemi
regulation time
düzenleme zaman
regulation basin
regülasyon havuzu
regulation declared void
(Avrupa Birliği) iptal edilen tüzük
regulation for erosion control
(Çevre) erozyon kontrol düzenlemeleri
regulation of behaviour
davranışın ayarlanması
regulation of level
seviye düzenlenmesi
regulation on environmental impact assessment
(Avrupa Birliği) Çevresel Etki Değerlendirmesi Tüzüğü
regulation politics
(Politika, Siyaset) düzenleyici politikalar
regulation time
(Spor) normal süre
regulations
mevzuat
gene expression regulation
(Biyoloji,Tıp) gen ifadesinin düzenlenmesi
gene regulation
(Gıda) gen düzenlemesi
highway regulation order
(Askeri) yol trafik düzenleme emri
implementing regulation
(Politika, Siyaset) geçici tüzük
procurement regulation
(Askeri) tedarik mevzuatı
procurement regulation
(Askeri) tedarik yönergesi
regulation of
işleyişini düzenleme
regulations
(Osmanlıca) kavaid
regulations
tüzükler

Tüzükler tüketicileri korur. - Regulations protect consumers.

regulations
(Ticaret) yönetmelikler

Yönetmeliklerin ne söyledikleri umurumda değil. - I don't care what the regulations say.

Tüm öğrencilerin okul yönetmeliklerini bilmesi gerekiyor. - All students are supposed to know the school regulations.

regulations
kurallar

Kurallara uymalısınız. - You must follow the regulations.

Senin kuralların benim için geçerli değil. - Your regulations don't apply to me.

building regulation
bina nizamnamesi
building regulation
yapım kuralı
building regulation
bina talimatnamesi
current regulation
akım regülasyonu
de-regulation
bkz. deregulation
down-regulation
down-regülasyon
down-regulation
bkz: downregulation
environmental regulation
Çevre yönetmeliği
local regulation
Yerel yönetmelik
mandatory regulation
emredici kural, uyulması zorunlu kural
marital regulation
(Kanun) Evlilik düzenlemesi
over-regulation
üzerinde düzenleme
regulations
düzenlemeler

İthalat düzenlemeleri son zamanlarda gevşetilmiştir. - Import regulations have been relaxed recently.

Onlar bu düzenlemelerin çoğunu kaldırmayı planlıyorlar. - They plan to do away with most of these regulations.

self regulation
(Eğitim) Öz düzenleme
speed regulation
hız ayarı
system regulation
sistem düzenlemesi
up-regulation
bkz: upregulation
voltage regulation
gerilim ayarı
work regulation
çalışma yönetmeliği
Air Weather Service regulation
(Askeri) Hava Kuvvetleri Hava Bilgileri/ Meteoroloji Servisi talimnamesi
Defense Intelligence Agency (DIA) regulation
(Askeri) Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Yönetmeliği
Defense Logistics Agency regulation
(Askeri) Savunma Lojistik Dairesi Yönetmeliği
Defense Supply Agency regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı İkmal Dairesi Yönetmeliği
Department of Defense Financial Management Regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı Mali Yönetim Yönetmeliği
Department of Defense regulation
(Askeri) Savunma Bakanlığı yönetmeliği
Department of State Standardized Regulation
(Askeri) Dışişleri Bakanlığı Standartlaştırılmış Yönetmelikleri
Federal Acquisition Regulation; Federal Aviation Regulation
(Askeri) Federal Satın Alma Yönetmeliği; Federal Havacılık Yönetmeliği
air refueling; Army regulation; Army reserve
(Askeri) havada yakıt ikmali; Kara Kuvvetleri yönergesi; Ordu stoğu
army regulation
(Askeri) kara kuvvetleri yönetmeliği
army regulation
(Askeri) KARA KUVVETLERİ YÖNETMELİĞİ, KARA ORDUSU YÖNETMELİĞİ: Kara ordusunun idaresine ait esaslarla kara kuvvetleri komutanlığınca hazırlanıp yayımlanan kanun değerindeki usul ve kuralları içine alan yönetmelik
certification regulation label
(Otomotiv) ruhsat düzenleme etiketi
collision regulation
(Politika, Siyaset) çarpışma tüzüğü
collision regulation
(Politika, Siyaset) çatışma sözleşmesi
commission regulation
(Avrupa Birliği) Komisyon Tüzüğü
council regulation
(Kanun) kurul yönetmeliği
council regulation no ../.. of ..
(Avrupa Birliği) (..) ,,,sayılı ve ,,, tarihli Konsey Tüzüğü
customs regulation
(Kanun) gümrük nizannamesi
defense traffic management regulation
(Askeri) savunma trafik idare yönetmeliği
defense transportation regulation
(Askeri) savunma ulaştırma düzenlemeleri
european parliament internal regulation
(Avrupa Birliği) Avrupa Parlamentosu İç Tüzüğü
federal acquisition regulation
(Askeri) federal tedarik yönergesi
flow regulation
(Askeri) (TRAFİK) AKIŞ DÜZENLEMESİ, TRAFİK DÜZENLEMESİ: Çeşitli yönlerden gelen trafik akışlarına zaman ve mesafe tahsisi
harbor regulation law
(Askeri) liman düzenleme kanunu
highway regulation
(Askeri) YOL TRAFİK DÜZENLEMESİ: Karayolu ulaştırma tesis ve vasıtalarından, harekat ihtiyaçlarını karşılamada en verimli şekilde faydalanmak için, yolların araçlar, yayalar {kıta, mülteci ve siviller dahil) ve hayvanlar tarafından fiilen kullanılmasını zaman ve harekat bakımından planlama ve programlama. Buna {highway traffic regulation) de denir
highway regulation
(Askeri) yol trafik düzenlemesi
highway regulation order
(Askeri) YOL TRAFİK DÜZENLEME EMRİ: Bak. "highway traffic regulation order"
highway regulation point
(Askeri) yol trafik düzenleme noktası
highway regulation point
(Askeri) YOL TRAFİK DÜZENLEME NOKTASI: Bir yol ulaştırma hizmetinin yol üzerinde açtığı bir nokta. Bu nokta; varış ve kalkışları kaydeder ve bildirir; yürüyüşün devamı, sapmalar, yol değiştirmeler, tarifeler vesaire hakkında talimat yayınlamak suretiyle, karayolu unsurlarının hareketini düzenler
highway traffic regulation
(Askeri) YOL TRAFİK DÜZENLEMESİ: Bak. " highway regulation"
highway traffic regulation headquarters
(Askeri) YOL TRAFİK DÜZENLEME KARARGAHI: Bak. "highway traffic regulation"
highway traffic regulation order
(Askeri) YOL TRAFİK DÜZENLEME EMRİ: Komutan tarafından verilen yetkiye dayanarak trafik düzenleme karargahınca yol zaman çizelgesini, zamanı, tarihi, yürüyüş hızını ve yol trafik düzenlemesine ait diğer teferruatı belirtmek üzere verilen emir. Buna "highway regulation order" de denir
highway traffic regulation point
(Askeri) YOL TRAFİK DÜZENLEME NOKTASI: Bak. "highway regulation point" ve "traffic regulation point"
implementing regulation
(Avrupa Birliği) yönetmelik
implementing regulation
(Avrupa Birliği) uygulama tüzüğü
interim regulation
(Avrupa Birliği) Geçici Tüzük
international regulation
(Ticaret) uluslararası düzenleme
international traffic in arms regulation (coassembly)
(Askeri) silahların kontrolünde uluslar arası trafik
ionic regulation
(Denizbilim) iyon denetimi
load regulation
yukle degisme
mandatory regulation
uyulması zorunlu kural
mandatory regulation
(Ticaret) emredici kural
necessary regulation
gerekli düzenleme
proceedings in which a regulation is in issue
(Avrupa Birliği) tüzüğün geçersizliğinin ileri sürüldüğü duruşma
provisions laid down by regulation
(Avrupa Birliği) tüzükle düzenlenen hükümler
rail traffic regulation
(Askeri) DEMİRYOLU SEYRÜSEFER DÜZENLEMESİ: Demiryolu tesis ve teçhizatında hareket kontrolundaki görevlere uygun olarak en verimli şekilde faydalanmayı temin için faydalanmanın fiilen planlmanması ve idaresi
regulations
tüzük

Tüzükler tüketicileri korur. - Regulations protect consumers.

regulations
yasalar
regulations
nizamname
river regulation
nehir regülasyonu
security regulation
(Askeri) EMNİYET TALİMATI, YÖNETMELİĞİ
shunt voltage regulation
paralel gerilim ayarlama
technical regulation
(Avrupa Birliği) teknik düzenleme
technical regulation
teknik yönerge
this regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the
(Avrupa Birliği) Bu Tüzük üye devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
this regulation shall enter into force on
(Avrupa Birliği) Bu tüzük ... tarihinde yürürlüğe girer
to make a regulation
(Avrupa Birliği) bir tüzük çıkarmak
traffic regulation
(Askeri) TRAFİK DÜZENLEMESİ: Trafik faaliyetlerinin tanzim ve tertibi
traffic regulation headquarters
(Askeri) TRAFİK DÜZENLEME KARARGAHI: Bak "traffic headquarters"
zoning regulation
bölgeleme esasları
İngilizce - İngilizce
In conformity with applicable rules and regulations
A law or administrative rule, issued by an organization, used to guide or prescribe the conduct of members of that organization

Army regulations state a soldier AWOL over 30 days is a deserter.

The act of regulating or the condition of being regulated
{n} a method, form, rule
A requirement (defined broadly) having the force of law
The artificial manipulation of the flow of a stream
A "regulation" is any standard, statement (which may include a policy statement), or procedure of general applicability adopted by the chancellor or chancellor's delegee that addresses any of the following matters
a law made under the authority of an Act of Parliament
the act of controlling or directing according to rule; "fiscal regulations are in the hands of politicians" the act of bringing to uniformity; making regular an authoritative rule (embryology) the ability of an early embryo to continue normal development after its structure has been somehow damaged or altered the state of being controlled or governed prescribed by or according to regulation; "regulation army equipment
prescribed by or according to regulation; "regulation army equipment"
A rule or order prescribed for management or government; prescription; a regulating principle; a governing direction; precept; law; as, the regulations of a society or a school
Of or pertaining to a regulation or rules
The governmental function of controlling or directing economic entities through the process of rulemaking and adjudication
A prescribed set of criteria and conditions which will include among other things, procedures, rules, specifications and standards for regulating and monitoring a system of vocational qualifications and accreditation by the NTA
Regulation is the controlling of an activity or process, usually by means of rules. Some in the market now want government regulation in order to reduce costs. used or worn because of official rules
A rule or order that deals with details of procedure, has the force of law, and is issued by an executive authority of a government (i e state agency or commission) Regulations are issued by state agencies in the Texas Register as official rules to follow when implementing laws
The act of regulating, or the state of being regulated
the act of bringing to uniformity; making regular an authoritative rule (embryology) the ability of an early embryo to continue normal development after its structure has been somehow damaged or altered the state of being controlled or governed prescribed by or according to regulation; "regulation army equipment
Preservation of a relatively constant condition through specialized mechanisms which detect changes in the system, and then corrects for those changes
The adoption, enactment and implementation of rules for the achievement of stated objectives by those to whom the regulatory process applies
1) In Community law: "It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States " (Article 189 of the Treaty Establishing the European Economic Community) 2) Rules for the implementation of statutes or other detailed rules, given by other authorities than the legislative organ (Rene' David and John E C Brierley)
The insurance industry is state regulated State insurance laws are administered by insurance departments whose job includes approval of rates and policy forms, investigation of company practices, review of annual financial statements, periodic examination of books and liquidation of insolvent insurers
Either a rule or a statute which prescribes the management, governance, or operating parameters for a given group; tends to be a function of administrative agencies to which a legislative body has delegated authority to promulgate rules/regulations to "regulate a given industry or profession" Most regulations are intended to protect the public health, safety, and welfare
– Ability of a power supply to maintain an output voltage to within specified limits under varying conditions of input line and output load Also see Linear Regulation
Regulations are rules made by a government or other authority in order to control the way something is done or the way people behave. The European Union has proposed new regulations to control the hours worked by its employees = rule
the portion of a generating unit's unloaded capability which can be loaded, or loaded capability which can be unloaded, in response to Automatic Generation Control signals from the ISO's energy management system control computer Regulation is used to provide control area balancing, frequency bias and time error correction
the state of being controlled or governed
A statement of general applicability issued by the state personnel director that: (1) exercises, implements, or applies powers authorized by article XI, section 5, of the Michigan Constitution; (2) exercises, implements, or applies powers authorized by rule; or (3) prescribes the procedures or practice of the Department of Civil Service A regulation is binding on the Department of Civil Service, the Office of the State Employer, appointing authorities, classified employees, and recognized labor organizations, unless a court of competent jurisdiction or the Civil Service Commission determines that a regulation is unconstitutional, contrary to law, or contrary to the rules A regulation does not include the following
a principle or condition that customarily governs behavior; "it was his rule to take a walk before breakfast"; "short haircuts were the regulation"
An authoritative rule having the force of law dealing with details or procedures for implementing governmental programs Regulations are issued by executive authority of the Federal or state government Also see statute
a piece of legislation that is directly applicable in all EU Member States
the act of controlling or directing according to rule; "fiscal regulations are in the hands of politicians"
n To control by means of rules or principles The rules set out the desired behavior and the regulatory administration oversees conformity to the regulations Building codes and broadcast licenses are examples of regulatory regimes
(1) The artificial manipulation of streamflow; (2) a rule established to make laws more precise and to guide actions
the act of bringing to uniformity; making regular
Delegated legislation related to a specific Act Remainder interest An interest in an estate that becomes fully effective only when the life interest ends For example, children can be the remainder persons named in their father's estate, of which their mother has a life interest
an authoritative rule
(embryology) the ability of an early embryo to continue normal development after its structure has been somehow damaged or altered
{i} rule, statute, law; act of controlling, management, direction; state of being controlled, state of being managed
Document providing binding legislative rules, that is adopted by an authority EN 45020: 1998, 3 6 GD - Standards and Regulations
A rule or law established by the federal or state government which sets procedures that a utility must follow
(Hydrology) The artificial manipulation of the flow of a stream
An executive ruling or order authorized by legislative statute
{s} according to the rules
The government function of controlling or directing economic entities through the process of rulemaking and adjudication
reglement
reg

Sperm bank regulations restricted a given donor to making sperm donations at only one facility and restricted the number of children that each donor could father. - Sperm bank regulations restrict a given donor to making sperm donations at only one facility and restrict the number of children that each donor can father.

Sperm bank regulations restrict a given donor to making sperm donations at only one facility and restrict the number of children that each donor can father. - Sperm bank regulations restricted a given donor to making sperm donations at only one facility and restricted the number of children that each donor could father.

regulation of legal effect
secondary legislation that is placed on the public and changes the current legal condition
regulation time
(sports) the normal prescribed duration of a game; "the game was finished in regulation time
midnight regulation
A law introduced by an outgoing administration in the period between the election and inauguration of the new president
self-regulation
The regulation (by a person or an organization) of ones own behaviour without external control or monitoring
co-regulation
(Psikoloji, Ruhbilim) Co-regulation (or coregulation) is a term described by psychologist Alan Fogel, as a "continuous unfolding of individual action that is susceptible to being continuously modified by the continuously changing actions of the partner."
-regulation
A prescribed set of criteria and conditions which will include among other things, procedures, rules, specifications and standards for regulating and monitoring a system of vocational qualifications and accreditation by the NTA
-regulation
An authoritative rule having the force of law dealing with details or procedures for implementing governmental programs Regulations are issued by executive authority of the Federal or state government Also see statute
-regulation
Delegated legislation related to a specific Act Remainder interest An interest in an estate that becomes fully effective only when the life interest ends For example, children can be the remainder persons named in their father's estate, of which their mother has a life interest
-regulation
– Ability of a power supply to maintain an output voltage to within specified limits under varying conditions of input line and output load Also see Linear Regulation
-regulation
The adoption, enactment and implementation of rules for the achievement of stated objectives by those to whom the regulatory process applies
-regulation
A statement of general applicability issued by the state personnel director that: (1) exercises, implements, or applies powers authorized by article XI, section 5, of the Michigan Constitution; (2) exercises, implements, or applies powers authorized by rule; or (3) prescribes the procedures or practice of the Department of Civil Service A regulation is binding on the Department of Civil Service, the Office of the State Employer, appointing authorities, classified employees, and recognized labor organizations, unless a court of competent jurisdiction or the Civil Service Commission determines that a regulation is unconstitutional, contrary to law, or contrary to the rules A regulation does not include the following
-regulation
(Hydrology) The artificial manipulation of the flow of a stream
-regulation
(1) The artificial manipulation of streamflow; (2) a rule established to make laws more precise and to guide actions
-regulation
Document providing binding legislative rules, that is adopted by an authority EN 45020: 1998, 3 6 GD - Standards and Regulations
-regulation
the act of controlling or directing according to rule; "fiscal regulations are in the hands of politicians"
-regulation
The government function of controlling or directing economic entities through the process of rulemaking and adjudication
-regulation
rule: a principle or condition that customarily governs behavior; "it was his rule to take a walk before breakfast"; "short haircuts were the regulation"
-regulation
A rule or law established by the federal or state government which sets procedures that a utility must follow
-regulation
Either a rule or a statute which prescribes the management, governance, or operating parameters for a given group; tends to be a function of administrative agencies to which a legislative body has delegated authority to promulgate rules/regulations to "regulate a given industry or profession" Most regulations are intended to protect the public health, safety, and welfare
-regulation
the portion of a generating unit's unloaded capability which can be loaded, or loaded capability which can be unloaded, in response to Automatic Generation Control signals from the ISO's energy management system control computer Regulation is used to provide control area balancing, frequency bias and time error correction
-regulation
The insurance industry is state regulated State insurance laws are administered by insurance departments whose job includes approval of rates and policy forms, investigation of company practices, review of annual financial statements, periodic examination of books and liquidation of insolvent insurers
-regulation
The artificial manipulation of the flow of a stream
-regulation
a law made under the authority of an Act of Parliament
-regulation
prescribed by or according to regulation; "regulation army equipment"
-regulation
n To control by means of rules or principles The rules set out the desired behavior and the regulatory administration oversees conformity to the regulations Building codes and broadcast licenses are examples of regulatory regimes
-regulation
Preservation of a relatively constant condition through specialized mechanisms which detect changes in the system, and then corrects for those changes
-regulation
The governmental function of controlling or directing economic entities through the process of rulemaking and adjudication
-regulation
a piece of legislation that is directly applicable in all EU Member States
-regulation
An executive ruling or order authorized by legislative statute
-regulation
the act of bringing to uniformity; making regular
-regulation
A "regulation" is any standard, statement (which may include a policy statement), or procedure of general applicability adopted by the chancellor or chancellor's delegee that addresses any of the following matters
-regulation
an authoritative rule
-regulation
1) In Community law: "It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States " (Article 189 of the Treaty Establishing the European Economic Community) 2) Rules for the implementation of statutes or other detailed rules, given by other authorities than the legislative organ (Rene' David and John E C Brierley)
-regulation
A requirement (defined broadly) having the force of law
-regulation
(embryology) the ability of an early embryo to continue normal development after its structure has been somehow damaged or altered
-regulation
A rule or order that deals with details of procedure, has the force of law, and is issued by an executive authority of a government (i e state agency or commission) Regulations are issued by state agencies in the Texas Register as official rules to follow when implementing laws
-regulation
the state of being controlled or governed
intricate regulation
complex rule, complicated regulation
price stability regulation
law which maintains steady prices
regulations
plural of regulation
regulations
The two principal sets of offshore regulations are those of the EPA in the Gulf of Mexico, which is concerned primarily with hydrocarbon levels in discharged water, and the HOCNS in the North Sea, which is concerned with the toxicity properties of the chemicals themselves At Baker Petrolite we stay abreast of current regulations in order to provide customers with the right products in a timely manner
regulations
Regulations are subordinate legislation, passed by the provincial or federal Cabinet pursuant to delegated powers in Acts of the legislature or parliament
regulations
A rule, ordinance, law or device, by which conduct or performance is controlled OR A mandatory requirement imposed from outside the company that has legal implications for noncompliance OR An ordinance, a law, or a directive set by an outside agency such as government for the control of people and their environment Infractions are punishable by fines and/or imprisonment OR ****see Standard below
regulations
For purposes of this booklet, federal rules of general applicability that are authorized by federal laws or other federal authority and contained in the CFR
regulations
In 1989, the US Environmental Protection Agency (EPA) banned all new uses of asbestos; uses established before this date are still allowed The EPA has established regulations that require school systems to inspect for damaged asbestos and to eliminate or reduce the exposure by removing the asbestos or by covering it up The EPA has set a limit of 7 million fibers per liter (MFL) as the concentration of long asbestos fibers that may be present in drinking water
regulations
Are rules, orders, criteria, or performance standards, etc adopted by a state agency to implement, interpret, or make specific the law enforced or administered by it
regulations
The IRS Commissioner publishes his interpretation of the tax Code in the form of regulations They do not have the force and effect of law except in those cases in which the law on a particular subject calls for rules on that subject to be expounded through regulations
regulations
are lower forms of law and provide the details of broader Acts or statutes They only need to be approved by the Premier and his cabinet, not the whole Legislature (sample of regulation notice)
regulations
Requirements developed by the Department of Insurance that implement laws passed by the legislature
regulations
laws that state the procedure necessary to carry out a specific task For instance, LDO regulations are issued by a province where the DFA has been promulgated Many national laws require specific regulations for provincial implementation
regulations
are statements (which may include policy statements) that are adopted by the Chancellor Many of these regulations relate to issues, practices or operations that are within the scope of authority of the Chancellor An example is the Procedure for Delegation of Authority to Sign Contracts This regulation relates to an operational matter which has such an impact on the majority of the campus that the Chancellor issued this Regulation to ensure consistency as well as compliance with any applicable law
regulations
The Fish Export Processing Regulations 1995 [New Zealand], and a reference to a Regulation is to a provision of the Regulations (4)
regulations
Specific guidelines for putting a law into effect
regulations
The contractual rules and procedures governing sponsored research projects
regulations
University rules made by Senate
regulations
Rules governing the conduct of certain matters, as regulated by statute or by the direction of an organization's management, such as Industrial Health & Safety Regulations (Workers' Compensation Board)
regulations
Rules or orders that are issued by administrative agencies and that have the force of law
regulations
Shall mean the Regulations framed by the Commission, as amended from time to time
regulations
Rules issued by a government agency charged with interpreting a law
regulations
Rules specifying the appropriate behavior of agencies, organizations or individuals in the securities industry
regulations
Rules promulgated by the U S Treasury Department
regulations
means regulations made by the Minister under this Ordinance
regulations
Rather than being the normal laws governing road use, the word 'regulations' tends to refer to motorway regulations For those unfamiliar with the concept (like Americans or non-drivers), the following is a brief introduction In legal terms, a motorway is not a public right of way or a public road - it is a "special road", meaning it is governed by section 19 of the 1984 Road Traffic Act In real terms, that means that legally it can only be used by motorised traffic: no pedestrians, no bicycles, no animals, no 'invalid carriages', no motorbikes under 50cc It also covers other things like a prohibition on stopping except in emergencies See also motorway
regulations
governmental orders having the force of law These are published in the Federal Register and the Code of Federal Regulations as the official notification to the public of the implementation of a program or the establishment of rules or procedures
regulations
Guidelines of what should be done to meet mandates
self-regulation
Self-regulation is the controlling of a process or activity by the people or organizations that are involved in it rather than by an outside organization such as the government. Competition between companies is too fierce for self-regulation to work
self-regulation
independently regulated, independently controlled
self-regulation
The way in which the securities industry monitors itself to create a fair and orderly trading environment
self-regulation
The ability of some systems to maintain a steady state equilibrium through positive and negative feedbacks
self-regulation
The learner makes plans for improvement based on the assessment and evaluation of his or her own work
self-regulation
With regard to reading, the action taken by readers to help themselves take control and read more effectively by trying to understand the purpose for reading, selecting an approach, monitoring their comprehension, and, if necessary, adjusting or revising the strategic approach
self-regulation
child's independent control of behavior to conform t understood social expectations child's independent control of behavior to conform t understood social expectations
the regulation
piste
regulation