operation

listen to the pronunciation of operation
İngilizce - Türkçe
{i} işlem

Tom'un işlemi hakkında birkaç sorum var. - I have a few questions about Tom's operation.

Cinsiyet değiştirme işlemleri artık vergiden düşülebilir. - Sex change operations are now tax-deductible.

operasyon

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı. - Search and rescue operations began immediately.

işletme

ABD Tarım Bakanlığı çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin işletmelerini değişen iklime uyarlamalarına yardımcı olmak için yedi yeni bölgesel iklim merkezi kurdu. - The US Department of Agriculture established seven new “regional climate hubs” to help farmers and ranchers adapt their operations to a changing climate.

harekat

Denizaslanı Harekâtı, İngiltere'nin planlanan işgali için Alman kod adıydı. - Operation Sea Lion was the German code name for the planned invasion of Britain.

{i} harekât

Denizaslanı Harekâtı, İngiltere'nin planlanan işgali için Alman kod adıydı. - Operation Sea Lion was the German code name for the planned invasion of Britain.

ameliyat

Ameliyat edilmeye karar verdi. - She decided to have the operation.

Ne olursa olsun, yarın ameliyat olacak. - For better or worse, she will have the operation tomorrow.

(Bilgisayar) manevra mekanik anahtar
yönetme
çalışma

Coimbra Üniversitesi 1290 yılında kurulmuştur. Avrupa'da ve dünyada sürekli çalışmakta olan en eski üniversitelerinden biridir. - The University of Coimbra was established in 1290. It is one of the oldest universities in continuous operation in the world.

işleme tarzı
işleme
yürürlük
(Tıp) Bir ilacın spesifik etkisi
güç ve tehlikeli ameliyat
{i} (borsada) alışveriş
çalışma tarzı
(Tıp) Ameliyat, operasio, operasyon
(Askeri) OPERASYON, AMELİYAT: Vücuttaki bir arızayı bertaraf etmek maksadıyla, bir operatör tarafından el veya cerrahi aletler vasıtasıyla yapılan tıbbi müdahale
{i} kullanma
bir niceliğin değer veya şeklinde deeğişiklik yapma
faaliyet

Plan faaliyete geçirildi. - The plan was put into operation.

İlk elektronik bilgisayarlar 1945 yılında faaliyete geçti. - The first electronic computers went into operation in 1945.

operasyonda
yöneylem
operation cycle
(Bilgisayar,Teknik) manevra çevrimi
operation field
(Askeri) işlem alanı
operation mode
çalışma yöntemi
operation mode
(Bilgisayar) işlem modu
operation provide comfort
(Politika, Siyaset) çekiç güç
operation room
(Askeri) operasyon odası
operation time
(Bilgisayar,Teknik) işlem zamanı
operation code
işlem kodu
operation priority
işlem önceliği
operation register
işlem yazmacı
operation register
işletim yazmacı
operation research
yöneylem araştırması
operation research team
yöneylem araştırma takımı
operation & maintanence
ameliyat ve bakım
operation address register
operasyon adres kayıt
operation anadyr
Küba devrimi ile ilgili Sovyetler Birliği tarafından uygulanan askeri bir operasyon
operation expenses
işletme masrafları
operation instructions
çalışma talimatları
operation manager
operasyon yöneticisi
operation manual
kullanma kılavuzu
operation part
işlem kısmı
operation process
işleyiş süreci
operation register
işlem yazmacı, işletim yazmacı
operation sequence
işlem sırası
operation to open the trachea or windpipe
operasyon trakea veya nefes borusu açmak için
Operation ALLIED FORCE
(Askeri) MÜTTEFİK
Operation Alliance joint control group
(Askeri) Harekat İttifak müşterek kontrol grubu
Operation Bahamas, Turks, and Caicos
(Askeri) Bahama, Turks Ve Caicos Harekatı
operation amplifier
(Nükleer Bilimler) işlemsel yükselteç
operation and maintenance
(Askeri) işletme ve bakım
operation and maintenance costs
(Askeri) İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
operation and maintenance of facilities
(Askeri) TESİS İŞLETME VE BAKIMI: Bütün teşkillerin, iş yerlerinin ve birliklerin müşterek desteği ile yapılan işler. Bu işler; Kara Ordusu Manajman yapısında gösterilmiş ve açıklanmıştır. OPERATION AND MAINTENANCE OF FACILITIES BUDGET ACTIVITY ACCOUNT: TESİS İŞLETME VE BAKIM BÜTÇE FAALİYET HESABI: Kara ordusu tarafından programlama, bütçeleme, insan gücünden faydalanma, muhasebe ve mali belgeleme maksadıyla bir tesis işletme ve bakım görev, vazife veya faaliyetini belirtmek üzere kullanılan ve bütçe faaliyet hesabına benzeyen bir manajman hesabı. OPERATION AND MAINTENANCE OF FACILITIES PRIMARY COST ACCOUNT: TESİS İŞLETME VE BAKIM ESAS MALİYETİ HESABI: Bir tesis işletme ve bakım bütçe faaliyet hesabının, Kara Ordusu tarafından, bilgi toplamak üzere faydalanılan bir ana tali bölümü. OPERATION AND MAINTENANCE FACILITIES SECONDARY COST ACCOUNT: TESİS İŞLETME VE BAKIM TALİ MALİYET HESABI: Bir tesis işletme ve bakım bütçe faaliyet hesabının, Kara Ordusu tarafından, bilgi toplamak üzere faydalanılan herhangi bir tali bölümü
operation annexes
(Askeri) HAREKAT EKLERİ: Plan veya emir içine alınması istenmeyecek nitelikte veya çok hacimli veya teknik olan açıklayıcı talimatlar
operation code
(Bilgisayar,Teknik) işletim kodu
operation curve
işletme grafiği
operation cycle
manevra cevrimi (mekanik anahtar)
operation depth
(Askeri) hareket derinliği
operation exposure guide
(Askeri) AZAMİ HAREKAT RADYASYON MİKTARI: Bir komutanın; özel bir vazifeyi veya vazifeleri yaparken, birliğinin maruz kalabileceğini kabul ettiği azami radyasyon miktarı
operation flags
(Bilgisayar) işlem bayrakları
operation for appendicitis
apandisit ameliyatı
operation general matter
(Askeri) harekat genel malzemesi
operation head
işletme düşüşü
operation instructions
işletme talimatı
operation line
(Coğrafya,Teknik) işlem çizgisi
operation map
(Askeri) HAREKAT HARİTASI: Bir harekata katılan dost kuvvetlerin yerini ve gücünü gösteren harita. Düşman kuvvetlerinin tahmini intikallerini ve yerini de gösterebilir. Ayrıca bakınız: "map" ve "operation overlay". Genellikle resmi olan ve komutan tarafından bir harekatın koordine edilmiş icrasını başlatmak üzere ast komutanlara gönderilen talimat. Buna bazen (field order) da denir. Ayrıca bakınız: "operation plan"
operation map
(Askeri) harekat haritası
operation order (OPORD) identification
(Askeri) harekat emri (OPORD) tanımı
operation order for road movement
(Askeri) HAREKAT YÜRÜYÜŞ EMRİ: Personelin ve belirtilen teçhizatın, belirli bir süre içinde, bir yerden başka bir yere intikali için verilmiş talimat. Bu talimat; emirde bahis konusu personel üzerinde yetki sahibi makam tarafından verilir
operation overlay
(Askeri) HAREKAT TATBİK KROKİSİ: Bir harekata katılan dost birliklerin yerini ve kuvvetini gösteren tatbik krokisi. Düşman kuvvetlerin muhtemel hareketi ve yeri de gösterilebilir. Tatbik krokisi, genel olarak, aşağı kademelerde, bir harekat emrinin esas bir kısmı olarak, harekat haritası yerine kullanılır. Ayrıca bakınız: "operation map"
operation panel
(Tekstil) iş paneli
operation part
işlem kısmi
operation plan
(Askeri) HAREKAT PLANI: 1. Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak olan tek bir harekat veya harekatlar dizisi için hazırlanmış plan. Genellikle belirli varsayımlara dayanır ve üst komutanlar tarafından ast komutanların destekleyici plan ve emirler hazırlamasına imkan verecek talimatlar şeklinde kullanılır. 2. "Plan" terimi genellikle harekattan çok önce yapılan hazırlık esnasında "emir" terimi yerine kullanılır. Bir harekat planı önceden belirlenen bir zamanda veya emirle yürürlüğe konur ve harekat emri haline gelir. Ayrıca bakınız: "operation order", "coordinated draft plan", "draft plan", "initial draft plan"
operation plan
(Askeri) harekat planı
operation section
(Askeri) HAREKAT ŞUBESİ; 3. ŞUBE; G-3: Bak. "operations and training section"
operation staff
(Politika, Siyaset) işletme personeli
operation staff element
(Askeri) Harekeat karargah elemanı
operation summary
(Askeri) harekat özeti
operation system
işletme yöntemi
operation task
(Askeri) harekat görevi
operation zone
(Askeri) harekat bölgesi
open circuit operation
acik devre calismasi
come into operation
Yürürlüğe girmek
sting operation
Polisin suçluları suçüstü yakalayabilmek için tuzak kurarak gerçekleştirdiği operasyon
rescue operation
kurtarma operasyonu
begin an operation
operasyon düzenlemek
begin an operation
operasyon başlatmak
combat operation
(Politika, Siyaset) askeri operasyon
come into operation
faaliyete girmek
come into operation
faaliyete geçmek
commence operation
işletmeye geçmek
complementary operation
tümler işlem
concurrent operation
eş zamanlı işlem
concurrent operation
(Bilgisayar) koşutzamanlı işletim
confirm mouse operation
(Bilgisayar) fare işlemi onayı
continuous operation
sürekli işletme
description of operation
kullanma tarifi
elementary operation
(Bilgisayar) temel işlem
foreign operation
(Ticaret) yabancı ülkedeki faaliyet
forestry operation directorate
orman işletme müdürlüğü
illegal operation
(Bilgisayar,Teknik) kuraldışı işlem
interactive operation
(Bilgisayar,Teknik) etkileşimli işletim
invalid operation
(Bilgisayar) geçersiz işlem
majority operation
çoğunluk işlevi
milling operation
(Tıp) öğütme işlemi
mount an operation
operasyon düzenlemek
mount an operation
operasyon başlatmak
naval operation
(Askeri) deniz harekatı
off line operation
çevrimdışı işletim
oper
(Bilgisayar) işleç
overhead operation
(Bilgisayar) önişlem
overhead operation
(Bilgisayar) program önişlemleri
perform a surgical operation
ameliyat altına almak
perform an operation
operasyon gerçekleştirmek
perform an operation
operasyon düzenlemek
perform an operation
operasyon yürütmek
perform an operation
ameliyat uygulamak
perform an operation
(Tıp) operasyon yapmak
ready for operation
çalışmaya hazır
short circuit operation
(Bilgisayar) kısa devre çalışma
short circuit operation
kısa devrede çalışma
simultaneous operation
eşanlı işletim
subsequent operation
(Askeri) müteakip harekat
subsequent operation
(Askeri) müteakip faaliyet
surgical operation
(Tıp) cerrahi müdahale
air operation
tenek operasyonu
algebraic operation
cebirsel işlem
amphibious operation
amfibi operasyonu
anticoincidence operation
karşıtlık işlemi
arithmetic operation
aritmetik işlem
asynchronous operation
eşzamansız işletim
auxiliary operation
yardımcı operasyon
bearish operation
borsa spekülasyonu
bidirectional operation
iki yönlü işlem
binary arithmetic operation
ikili düzende aritmetik işlem
binary operation
ikili düzende işlem
boolean operation
mantıksal işlem
boolean operation table
boole işlem tablosu
caesarean operation
sezaryen ameliyatı
clandestine operation
gizli operasyon
co operation
ortaklık
come into operation
kullanıma girmek
commutative operation
değişmeli işlem
complementary operation
tamamlayıcısını alma işlemi
complete operation
tam işlem
computer operation
bilgisayar işlemi
concurrent operation
birlikte işlem
consecutive operation
ardışık operasyon
control operation
kontrol işlemi
covert operation
gizli operasyon
distributive binary operation
dağılımlı ikili işlem
dual operation
ikili işlem
duplex operation
ikili işlem
financial operation
mali işlem
ground operation
yer operasyonu
housekeeping operation
hazırlık işlemi
illegal operation
geçersiz işlem
internal operation
iç işlem
inverse operation
ters işlem
irrigation operation
sulama işlemi
local operation
yerel işlem
logic operation
mantık işlemi
logical operation
mantıksal işlem
machine operation
makine işlemi
macro operation
makro işlem
majority operation
çoğunluk hareketi
manual operation
elle işlem
mathematical operation
matematiksel işlem
medical operation
tıbbi operasyon
meet operation
karşılaşma işlemi
monadic operation
monat operasyonu
nand operation
ters ve işlemi
no operation
işlem yok
no operation instruction
işlem yok komutu
nor operation
nor işlemi
not operation
değil işlemi
nullary operation
sıfır işlem
off line operation
çevrim dışı işlem
or operation
yada işlemi
overt operation
açık operasyon
parallel operation
paralel çalışma
pseudo operation
yalancı işlem
pseudo-operation
yalancı işlem
pulse operation
darbeli çalışma
radar tracking operation
radar tarama işlemi
railway operation
demiryolu işletmesi
receive operation
alım işlemi
search operation
araştırma operasyonu
sequential operation
sıralı operasyon
sequential operation
sırasal işlem
serial operation
seri operasyon
simulated military operation
tatbikat
simultaneous operation
aynı anda yapılan işlem
surgical operation
cerrahi operasyon
surgical operation
ameliyat
synchronous operation
senkronize operasyon
system operation
sistem çalışması
threshold operation
başlangıç operasyonu
tracking operation
tarama operasyonu
unary operation
birli işlem
unattended operation
gözetimsiz işlem
Temporary Operation Certificate
Geçici faaliyet belgesi
co-operation
Birlikte çalışma, ortak çalışma, işbirliği
counter-operation
karşı operasyon
covert operation
bir devletin çok gizli yaptığı, ortaya çıkarılması halinde arkasında durmayacağı operasyon türü. resmi olarak üstlenmeyeceği, resmi belgelerde izinin bulunmayacağı operasyon
cross border operation
sınır ötesi operayon, sınır ötesi harekat
cross-border military operation
sınır ötesi harekat
distributive binary operation
dagilimli ikili işlem
dyadic operation
ikili işlem
farmers' co operation
çiftçilerin ortak operasyon
joint operation
ortak operasyon
misfire operation
yanlış ateşleme operasyonu
operations
işlemler

Cinsiyet değiştirme işlemleri artık vergiden düşülebilir. - Sex change operations are now tax-deductible.

Belirli işlemler gerçekleşlmeyecek gibi görünüyor. - It seems that certain operations cannot take place.

variable cycle operation
değişken çevrimli çalışma
Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) Network Operation Control
(Askeri) Müşterek Harekat Planlama ve İdare (JOPES) Ağı Harekat Kontrol Merkezi
operations
(Askeri) HAREKAT, HAREKETLER: Bak. "operation"
İngilizce - İngilizce
The method or practice by which actions are done
The method by which a device performs its function

It is dangerous to look at the beam of a laser while it is in operation.

A planned undertaking

The Katrina relief operation was considered botched.

A business or organization

They run a multinational produce-supply operation.

a surgical procedure

She had an operation to remove her appendix.

a military campaign ()
a procedure for generating a value from one or more other values (the operands; the value for any particular operands is unique)
{n} a work, action, agency, effect
If a system is in operation, it is being used. Until the rail links are in operation, passengers can only travel through the tunnel by coach
The operation of an air switch is the method provided to perform its normal function, that of opening or closing
process or manner of functioning or operating; "the power of its engine determine its operation"; "the plane's operation in high winds"; "they compared the cooking performance of each oven"; "the jet's performance conformed to high standards"
A procedure that an object provides as a way to interact with it, possibly accessing its attributes Carried out when an object receives a corresponding request The set of all operations of an object collectively constitute the object's behavior An operation has both a signature and an implementation Synonyms: method (Smalltalk, Java), member function (C++)
The construct in an IDL interface that maps to a Java programming language method For example, an interface ball might support the operation bounce Operations may take parameters, return a result, or raise exceptions IDL operations can be oneway, in which case they cannot return results (return values or out arguments) or raise exceptions
the state of being in effect or being operative; "that rule is no longer in operation"
(mathematics) calculation by mathematical methods; "the problems at the end of the chapter demonstrated the mathematical processes involved in the derivation"; "they were learning the basic operations of arithmetic"
Any methodical action of the hand, or of the hand with instruments, on the human body, to produce a curative or remedial effect, as in amputation, etc
a surgical procedure. (She had an operation to remove her appendix.)
activity by a military or naval force (as a maneuver or campaign); "it was a joint operation of the navy and air force"
That which is operated or accomplished; an effect brought about in accordance with a definite plan; as, military or naval operations
a process or series of acts especially of a practical or mechanical nature involved in a particular form of work; "the operations in building a house"; "certain machine tool operations"
-in manufacturing an operation is a step in the manufacturing process In more general terms, an operation is the combination of a physical facility and the processes that occur within that facility
"her smooth operation of the vehicle gave us a surprisingly comfortable ride"
A described task or group of tasks having a single coupon associated with its performance An operation is often unique to a plant station
the method by which a device performs its function. (It is dangerous to look at the beam of a laser while it is in operation.)
Operation commands perform a single function in the game every time the command is executed It does not use any parameters
running of model trains so they simulate the motions of a real railroad
Something to be done; some transformation to be made upon quantities, the transformation being indicated either by rules or symbols
When a patient has an operation, a surgeon cuts open their body in order to remove, replace, or repair a diseased or damaged part. Charles was at the clinic recovering from an operation on his arm
A procedure created by a system administrator to customize workflows For example, an operation called Purchase might automatically send a purchase request to user1 if the expense is less than $1,000 and to user2 if the expense is more than $1,000
a planned activity involving many people performing various actions; "they organized a rescue operation"; "the biggest police operation in French history"; "running a restaurant is quite an operation"; "consolidate the companies various operations"
the state of being in effect or being operative; "that rule is no longer in operation
A function or a service that is provided by all the instances of a class (14)
); "her smooth operation of the vehicle gave us a surprisingly comfortable ride" a process or series of acts especially of a practical or mechanical nature involved in a particular form of work; "the operations in building a house"; "certain machine tool operations" a medical procedure involving an incision with instruments; performed to repair damage or arrest disease in a living body; "they will schedule the operation as soon as an operating room is available"; "he died while undergoing surgery" activity by a military or naval force (as a maneuver or campaign); "it was a joint operation of the navy and air force" a business especially one run on a large scale; "a large-scale farming operation"; "a multinational operation"; "they paid taxes on every stage of the operation"; "they had to consolidate their operations" (computer science) data processing in which the result is completely specified by a rule (especially the processing that results from a single instruction); "it can perform millions of operations per second" process or manner of functioning or operating; "the power of its engine determine its operation"; "the plane's operation in high winds"; "they compared the cooking performance of each oven"; "the jet's performance conformed to high standards" the state of being in effect or being operative; "that rule is no longer in operation
A business or company can be referred to as an operation. Thorn's electronics operation employs around 5,000 people The two parent groups now run their business as a single combined operation
the method or practice by which actions are done. (We run our operation from a storefront.)
An operation is a highly organized activity that involves many people doing different things. The rescue operation began on Friday afternoon The soldiers were engaged in a military operation close to the Ugandan border. a big operation against the drugs trade
A service that can be requested from an object to effect behavior An operation has a signature, which may restrict the actual parameters that are possible Synonym: operation [OMA]
If a machine or device is in operation, it is working. There are three ski lifts in operation
Effect produced; influence
When a rule, system, or plan comes into operation or you put it into operation, you begin to use it. The Financial Services Act came into operation four years ago Cheaper energy conservation techniques have been put into operation in the developed world
A specific process or task that a Web service implements Much like Java methods, a Web service operation can define an arbitrary number of parameters and return values Operations are invoked by Web service consumers and executed by Web service providers
Any physical action resulting in a change in the location, form or physical properties of a material, or any chemical action resulting in a change in the chemical composition or the chemical or physical properties of a material
An operation is a specification of a transformation or query that an object may be called to execute It has a name and a list of parameters [The Unified Modeling Language Reference Manual, pg 369]
In Rational Rose, an operation is congruous to a method of a business component Operations and methods hold the business logic to be processed upon application events, similar to functions They are published as part of the component's interface and therefore are available to foreign applications and components
(psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents; "the process of thinking"; "the cognitive operation of remembering"
A surgical procedure where they fix the problems that your body has
The performance of the laser or laser system over the full range of its intended functions (normal operation) Compare maintenance and service
a business especially one run on a large scale; "a large-scale farming operation"; "a multinational operation"; "they paid taxes on every stage of the operation"; "they had to consolidate their operations"
An operation is an elementary action associated with one or more types It is either implicitly declared by the declaration of the type, or it is a subprogram that has a parameter or result of the type
(n ) a computation involving one or two operands
the activity of operating something a machine or business etc
A computation involving one or two operands
The act or process of operating; agency; the exertion of power, physical, mechanical, or moral
The IDL notion of a method is called an operation
{i} act of operating; working, performance, handling; venture, undertaking; series of actions, procedure (e.g. mathematical operations); campaign, series of activities to achieve a goal (e.g. military operations); surgery
A production step or activity with a defined start and stop time that may be composed of individual tasks but is not broken down into smaller increments in rate and capacity calculations Unlike designating material used on a bill of material, a product routing has flexibility in grouping or splitting individual operations based on the commonality of the resources and rates involved
(computer science) data processing in which the result is completely specified by a rule (especially the processing that results from a single instruction); "it can perform millions of operations per second"
Means to: (a) navigate (b) steer (c) direct (d) manage, or (e) sail a vessel, or to (f) control, monitor, or maintain the vessel's main or auxiliary equipment or systems
something done with numbers -- " and the operation each word refers to " (24) opposite: the other of two things that together give the original case or all possibilities -- " by subtracting 75 (the opposite of adding) " (98)
a military campaign (w: Operation Desert Storm)
the activity of operating something (a machine or business etc ); "her smooth operation of the vehicle gave us a surprisingly comfortable ride"
Operations define the behavior of an entity Operations can be invoked and executed at any time recovery The recovery property applies to operations It indicates the operation should be invoked when the system coordinator recovers the engine
Refers to either addition, subtraction, multiplication or division which are called the four operations in mathematics or arithmetic
a medical procedure involving an incision with instruments; performed to repair damage or arrest disease in a living body; "they will schedule the operation as soon as an operating room is available"; "he died while undergoing surgery"
The method of working; mode of action
inactuation
arithmetic
Operation Enduring Freedom
The American-led war on terrorism that followed the September 11, 2001 attacks on the United States
operation of law
An application of a legal rule that automatically brings about a legal consequence
operation and maintenance
Activities conducted after a Superfund site action is completed to ensure that the action is effective. 2. Actions taken after construction to ensure that facilities constructed to treat waste water will be properly operated and maintained to achieve normative efficiency levels and prescribed effluent limitations in an optimum manner. 3. On-going asbestos management plan in a school or other public building, including regular inspections, various methods of maintaining asbestos in place, and removal when necessary
operation opera
Operation Opera (also known as Operation Babylon and Operation Ofra) was a surprise Israeli air strike against the Iraqi Osirak nuclear reactor in 1981
Operation Accountability
military operation
Operation Defensive Wall
{i} operation launched by Israel in March 2002 following a series of deadly suicide bombings in Israel, operation that was intended to uproot the terrorist infrastructure which was responsible for the unexampled intense rise of terror attacks that struck Israel
Operation Desert Storm
the name given to the military operation that forced the army of Iraq to leave Kuwait in 1991, during the Gulf War
Operation Desert Storm
{i} The Gulf War, war fought in 1991 by U.S. forces and its allies against Iraq in response to Iraq's invasion of Kuwait
Operation Grapes of Wrath
{i} code name of the Israeli military operation in southern Lebanon that took place in 1996
Operation Iraqi Freedom
military operation carried out in Iraq in March 2003 by American and allied forces with the goal of disarming Iraq of illegally kept weapons and freeing the country from the regime of Saddam Hussein
Operation Ivy
test detonation of the first hydrogen bomb in 1952
Operation Magic Carpet
operation that brought Jews from Yemen to Israel in the end of the 1940s
Operation Market Garden
World War II operation in 1944 in which British and American troops unsuccessfully tried to invade and liberate Holland
Operation Moses
Israeli mission carried out in 1984 in which almost 8000 Ethiopian Jews were brought to Israel in an airlift rescue
Operation Overlord
the secret name given to the Allied invasion of northwest Europe, on D-Day 1944
Operation Seelowe
World War II German military operation in 1944 that was designed for an invasion on Britain
Operation Solomon
Israeli mission carried out in 1991 in which over 14000 Ethiopian Jews were brought to Israel in an airlift rescue
operation "Grapes of Wrath"
operation in 1996 by the Israeli military against the Hezbollah organization in Lebanon
operation "Peace for Galilee"
military campaign titled "Peace for Galilee
operation backflushing
(Ticaret) The process of backflushing one or more operations on a routing based the designation of paypoints, or reporting operations. In a routing with three operations and only the last coded as a paypoint, no production is manually reported at the first two operations; if 100 units are reported at the third the system will assume 100 units were also produced at the first two operations and material and earned hour transactions are generated using the standard. Similar to material backflushing in that fewer manual transactions are required, with the tradeoff of assuming operations were performed at standard
operation code
code for operating a computer
operation code
the portion of a set of operation descriptions that specifies the operation to be performed; the set of operations in a computer
operation desert storm
the United States and its allies defeated Iraq in a ground war that lasted 100 hours (1991)
operation goal
purpose of an operation, aim of an action
operation manager
person who is responsible for making sure that a task is done properly
operation order
military command to execute a mission
operation priority
(Ticaret) The positioning of an operation in a queue or list based on its status relative to meeting a due date, and its effect on later operations
operation sequence
(Ticaret) The numerical designation in a routing that indicates the order in which operations are performed
operation time
(Ticaret) The elapsed time for an operation that includes setup and run hours, but does not include queue or move time
operation where-used
(Ticaret) A list of all products processed through a given operation. Useful in tracing impacts when the operation rate or process changes
open market operation
Any of the purchases and sales of government securities and commercial paper by a central bank in an effort to regulate the money supply and credit conditions. Open market operations can also be used to stabilize the prices of government securities. When the central bank buys securities on the open market, it increases the reserves of commercial banks, making it possible for them to expand their loans and investments. It also increases the price of government securities, equivalent to reducing their interest rates, and decreases interest rates generally, thus encouraging investment. If the central bank sells securities, the effects are reversed. Open market operations are usually performed with short-term government securities such as treasury bills
additive operation
An operation, written using the symbol +, that produces the sum of two operands
arithmetic operation
Any of the four basic operations in arithmetic, namely addition, subtraction, multiplication and division
binary operation
An operation taking two operands

The four rules of addition, subtraction, multiplication and division are examples of binary operations.

black operation
A covert operation typically involving activities that are highly clandestine and outside of standard military protocol
dyadic operation
An operation taking two operands
floating point operation
any simple operation, such as addition, multiplication or division, that a particular computer can perform using a single operation
grow operation
An illegal marijuana-growing operation, usually indoors
multiplicative operation
An operation of an algebraic structure playing a role analogous to multiplication
set operation
A mathematical operation that returns a set taking one or more sets as input
unary operation
An operation taking one operand like the square, factorial or absolute value operation
unit operation
Any simple step in a multi-step chemical engineering process; examples include distillation, evaporation, mixing, filtration, crystallization etc
co-operation
working together
come into operation
Become effective, become operative, come into effect, come into force
sting operation
In law enforcement, a sting operation is a deceptive operation designed to catch a person committing a crime. A typical sting will have a law-enforcement officer or cooperative member of the public play a role as criminal partner or potential victim and go along with a suspect's actions to gather evidence of the suspect's wrongdoing
co-operation
{n} a joint labor for one end
An operation
surgery

Do I need the surgery? - Do I need an operation?

Operations
ops
operations
operations research operations management vector operations
operations
financial transactions at a brokerage; having to do with the execution of trades and keeping customer records
operations
plural of operation
operation