dealings

listen to the pronunciation of dealings
İngilizce - Türkçe
alışveriş

Bu şirketin yurt dışında birçok iş anlaşmaları vardır. - This company has many business dealings abroad.

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

ilişkiler

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

iş ilişkileri

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

alaka
{i} iş ilişkisi
{i} bağlantı
{i} ilişki

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

Tom'un Mary ile hiç herhangi bir ilişkisi oldu mu? - Did Tom ever have any dealings with Mary?

(Hukuk) ticari işlemler
deal
{i} anlaşma

Belki de bir anlaşma yapabiliriz. - Maybe we can make a deal.

Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi. - They said the deal was foolish.

deal
{f} uğraşmak

Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır. - Cancer patients often have to deal with debilitating bouts of nausea.

Onun patronu ile uğraşmak zordur. - Her boss is hard to deal with.

deal
{f} dağıtmak

Kartları dağıtmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal the cards?

Kartları dağıtmak için Tom'un sırası. - It's Tom's turn to deal the cards.

deal
{i} alışveriş

Ben iyi bir alışveriş yaptım. - I was dealt a good hand.

O, çocuklarının para ile alışveriş etmelerine yardım ederek çok zaman harcar. - She spends a lot of time helping her children learn to deal with money.

deal
{f} ilgilenmek

Ahmet is not going to deal with this situation/problem - Ahmet bu durumla/sorunla ilgilenmeyecek.

Tom'un o tür bir sorunla ilgilenmek için yeterli deneyimi yoktu. - Tom didn't have enough experience in dealing with that kind of problem.

Yıllardır bu mağaza ile ilgilenmekteyim. - I've dealt with this store for years.

deal
{f} iş yapmak

İş yapmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal?

Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır. - The soul of commerce is upright dealing.

deal
oyun kağıtlarını dağıtma
deal
oldu

Oldu (tamam, anlaştık) hadi hemen işe koyulalım - Deal, let's get down to work.

O zamandan beri, Japonya'da büyük bir değişim oldu. - Since then, a great deal of change has occurred in Japan.

Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi. - They said the deal was foolish.

deal
kâğıt dağıtmak
deal
meşgul olmak
deal
miktar

Sana bir miktar alabilirim. - I can get you a deal.

Proje büyük miktarda para gerektiriyor. - The project requires a great deal of money.

deal
{i} muamele

Tom'a kesinlikle haksız muamele gördü. - Tom definitely got a raw deal.

deal
daha da fazla olma
deal
paylaştırmak
deal
ele almak
deal
(Hukuk) pazarlık
deal
değinmek
deal
davranış
deal
kâğıt dağıtma
deal
(Konuşma Dili) anlaştık!
deal
alışveriş etmek
dealing
{i} davranış
dealing
{i} dağıtma

Tom kartları kesti ve dağıtmaya başladı. - Tom cut the cards and started dealing.

deal
yöntem
deal
(Konuşma Dili) harika!
deal
uyuşturucu işi yapmak
deal
vurmak
deal
(Konuşma Dili) tamam

Tamam, bir anlaşmamız var. - OK, we've got a deal.

deal
bölmek
deal
(Konuşma Dili) nefis bir olay!
deal
(Ticaret) ticaret

Onlar ne ticareti yapıyorlar? - What do they deal in?

Onlar o dükkânda pirinç ticareti yapıyorlar. - They deal in rice at that store.

deal
yerleştirmek
deal
mukavele
deal
(Konuşma Dili) çok iyi!

Dan psikolojik savaşla başa çıkmayı çok iyi bilir. - Dan knows very well how to deal with psychological warfare.

Bence bu çok iyi bir anlaşma. - I think it's a very good deal.

deal
oyun kağıdı dağıtmak
deal
(Ticaret) dağıtım
deal
çam kalas
deal
alış veriş etmek
deal
(Bilgisayar) dağıt

Lütfen kartları dağıt. - Please deal the cards.

Pierre tüm oyunculara kartları dağıttı. - Pierre dealt cards to all the players.

deal
tüccar

Tom bir sanat tüccarı. - Tom is an art dealer.

Tüccar onun cehaletinden faydalandı ve resmi çok ucuz aldı. - The dealer took advantage of her ignorance and bought the picture very cheap.

deal
tacir

Tom bir mahkum edilmiş zehir taciri. - Tom is a convicted drug dealer.

deal
(Ticaret) ticaret yapmak
deal
hakkından gelmek
deal
(Ticaret) iştigal etmek
dealing
ticaret

Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır. - The soul of commerce is upright dealing.

Tom'un uyuşturucu ticareti yaptığını biliyor muydun? - Did you know Tom was dealing drugs?

dealing
uğraşma

Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum. - I love dealing with professionals.

Bu tür sorunlarla uğraşmaya alışkınım. - I'm used to dealing with these kind of problems.

dealing
uğraşarak
business transactions
ticari işlemler
deal
patlatmak
deal
vermek
deal

Bu gece yapacak çok işim var. - I have a great deal to do tonight.

Bugün yapacak çok işim var. - I have a great deal to do today.

deal
kâğıtları dağıtma sırası
deal
uğraş

Tom'la uğraşmak zordur. - Tom is hard to deal with.

Böyle bir sorun ile uğraşmak zordur. - Such a problem is hard to deal with.

dealing
{i} yaklaşım

Bu sorunla ilgili yeni bir yaklaşıma acil bir ihtiyaç vardır. - There is an urgent need for a new approach to dealing with this problem.

dealing
muamele
dealing
{f} uğraş

Bu sorunla uğraşmaktan bıktım. - I'm tired of dealing with this problem.

Kiminle uğraştığımızı zannediyorsun? - Who do you think we're dealing with?

after-hours dealings
(Çiftçilik) Borsa kapandıktan sonra gerçekleşen alım satımlar
after-hours dealings
(Çiftçilik) Dealings in stocks and shares after the London STOCK EXCHANGE closes for the day. Such BARGAİNS are recorded as the next day’s business
deal
başa çıkmak

Bu sorunla başa çıkmak için derhal bir şey yapılmalı. - Something must be done immediately to deal with this problem.

Biz nükleer kriz ile başa çıkmak için mümkün olan tüm çabaları harcıyoruz. - We are making all efforts possible to deal with the nuclear crisis.

deal
mücadele etmek, uğraşmak
dealing
uğraşıyor
direct dealings
direkt işlemler
relations with others
diğerleri ile ilişkiler
deal
kağıtları dağıtma sırası
deal
çam tahtası
deal
{i} iskambil kâğıtlarını dağıtma
deal
bir hayli

Tom'a bir hayli hayranım. - I admire Tom a great deal.

O bir hayli sabır gösterdi. - He displayed a great deal of patience.

deal
pazarl

Elbise çok pahalı. Pazarlığı biraz cazip hale getiremez misin? - The dress is too expensive. Can't you sweeten the deal a little?

deal
{f} (iskambil kâğıtlarını) dağıtmak
deal
iş/dağıtma/sıra/miktar
deal
(Hukuk) ticaret yapma
deal
çam kerestesi
deal
deal dağıt
dealing
{i} ilişki

Tom'un Mary ile hiç herhangi bir ilişkisi oldu mu? - Did Tom ever have any dealings with Mary?

Bir dolandırıcı ile ilişkin vardı. - You had dealings with a crook.

dealing
deal dağıt
dealing
{i}

Kısa bir süre içinde tekrar gelmek zorunda kalacaksın: o işle ilgilenen adam az önce dışarı çıktı. - You'll have to come back in a while: the man dealing with that business has just gone out.

Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır. - The soul of commerce is upright dealing.

dealing
alışveriş
official dealings
(Ticaret) resmi işlemler
İngilizce - İngilizce
plural form of dealing
business transactions
relations with others
social or verbal interchange (usually followed by `with')
{i} mutual dealings or connections or communications among persons or groups
Someone's dealings with a person or organization are the relations that they have with them or the business that they do with them. He has learnt little in his dealings with the international community
the act of transacting within or between groups (as carrying on commercial activities); "no transactions are possible without him"; "he has always been honest is his dealings with me"
plural of dealing
deal
A division, a portion, a share

We gave three deals of grain in tribute to the king.

deal
Made of deal

A plain deal table.

deal
An indefinite quantity or amount; a lot (now usually qualified by great or good)

There is a deal of obscurity concerning the identity of the species thus multitudinously baptized.

deal
To trade professionally (followed by in)

She deals in gold.

deal
To distribute cards to the players in a game

The cards were shuffled and dealt by the croupier.

deal
To conduct oneself, to behave

In Deheubarth that now South-wales is hight, / What time king Ryence raign'd, and dealed right .

deal
To take action; to act

Wel said syr Uwayne go on your waye, and lete me dele.

deal
To pitch

The whole crowd waited for him to deal a real humdinger.

deal
To sell, especially to sell illicit drugs

This club takes a dim view of members who deal drugs.

deal
Specifically, a transaction offered which is financially beneficial; a bargain

You also have to look at the kind of mortgage deals available to you and whether you will be able to trade up to the kind of property you are looking for.

deal
To distribute among a number of recipients, to give out as one’s portion or share

The fighting is over; now we deal out the spoils of victory.

deal
The distribution of cards to players; a player's turn for this

I believe it's your deal.

deal
A situation, occasion, or event

What's the deal?.

deal
Wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir)
deal
To administer or give out, as in small portions

Away, proud woman! said the Lady; who ever knew so well as thou to deal the deepest wounds under the pretence of kindness and courtesy?.

deal
An act of dealing or sharing
deal
An agreement between parties; an arrangement

He made a deal with the devil.

wheelings and dealings
plural form of wheeling and dealing
deal
{v} to distribute, give, divide, trade, treat, contend
deal
{n} a quantity, portion, part, firwood
dealing
{n} practice, business, concern, treatment
deal
direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this"
deal
the act of distributing playing cards; "the deal was passed around the table clockwise"
deal
The division of a piece of timber made by sawing; a board or plank; particularly, a board or plank of fir or pine above seven inches in width, and exceeding six feet in length
deal
A particular instance of buying or selling, a transaction
deal
(1) (verb) distribute the cards
deal
Distribution; apportionment
deal
To distribute among a number of recipients, to give out as one's portion or share
deal
Adding cards to the layout by taking them from the hand Dealing is different in every solitaire In some games there is no hand and therefore no dealing at all In others you may occasionally gather cards from the layout back into the hand, and deal them again
deal
made of fir or pine; "a plain deal table
deal
made of fir or pine; "a plain deal table"
deal
To make distribution; to share out in portions, as cards to the players
deal
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
deal
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
deal
To act as an intermediary in business or any affairs; to manage; to make arrangements; followed by between or with
deal
Wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir.)
deal
administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"
deal
{i} business transaction, business deal; agreement; amount; act of distributing cards in a card game, set of cards in the hand of a person
deal
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
deal
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
deal
To deal is to give out the cards during a hand The person who does this is called the dealer At most public cardrooms, a dealer is hired for this purpose (and for generally running the game) At most private games, players take turns dealing To be dealt in is to be given cards during a hand To be dealt out or dealt around is not to be given cards
deal
an agreement to buy or sell goods or provide a service; to trade (buy or sell) something, e g securities, foreign currencies
deal
To be concerned with
deal
To contend (with); to treat (with), by way of opposition, check, or correction; as, he has turbulent passions to deal with
deal
distribute to the players in a game; "Who's dealing?"
deal
To do a distributing or retailing business, as distinguished from that of a manufacturer or producer; to traffic; to trade; to do business; as, he deals in flour
deal
English name for a portfolio investment
deal
sell; "deal hashish"
deal
Wood of the pine or fir; as, a floor of deal
deal
a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal"
deal
come to terms or deal successfully with; "We got by on just a gallon of gas"; "They made do on half a loaf of bread every day"
deal
To distribute the cards at the start of a hand
deal
the process by which the 48 cards are evenly distributed to the 4 players May be done three cards at a time or, alternatively, one card at a time Deal passes to the left with subsequent rounds
deal
1 The distribution of the pack to form the hands of the four players 2 The cards so distributed considered as a unit, including the auction and play thereof
deal
Specifically: To distribute, as cards, to the players at the commencement of a game; as, to deal the cards; to deal one a jack
deal
To sell (illicit drugs.)
deal
A thing, an unspecified or unidentified object
deal
Piece of timber 38-100 mm thick and over 175 mm wide
deal
a plank of softwood (fir or pine board) do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes"
deal
The state of agreement both parties are looking for (top)
deal
{f} give, distribute; supply; direct; take care; sell, trade; distribute cards among the players in a card game; (Slang) buy and sell drugs unlawfully
deal
A plank of softwood (fir or pine board.)
deal
An arrangement to attain a desired result by a combination of interested parties; applied to stock speculations and political bargains
deal
do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes"
deal
the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions" the act of distributing playing cards; "the deal was passed around the table clockwise" a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal" the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car" a plank of softwood (fir or pine board) do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes" sell; "deal hashish" distribute to the players in a game; "Who's dealing?" give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades" take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students" behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees" made of fir or pine; "a plain deal table
deal
To conduct one's self; to behave or act in any affair or towards any one; to treat
deal
The process of dealing cards to the players; also, the portion disturbed
deal
The distribution of cards to players; a players turn for this
deal
To handle, to manage, to cope
deal
means one or more of the following actions in relation to a financial product
deal
To divide; to separate in portions; hence, to give in portions; to distribute; to bestow successively; sometimes with out
deal
A completed or executed order (or transaction or bargain)
deal
take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students"
deal
give out as one's portion or share
deal
A situation
deal
English term for pine, particularly Scotch pine
deal
give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades"
deal
behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees"
deal
If narrower than this, it is called a batten; if shorter, a deal end
deal
a plank of softwood (fir or pine board)
deal
A part or portion; a share; hence, an indefinite quantity, degree, or extent, degree, or extent; as, a deal of time and trouble; a deal of cold
deal
the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand"
deal
To have dealings or business
deal
the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car"
deal
A quantity, a lot (usually qualified by great or good.)
deal
the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions"
deal
A proposal for financing a business creation or expansion Or more generally, any contract or arrangement
deal
an agreement between parties (usually arrived at after discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain with the devil"; "he rose to prominence through a series of shady deals"
dealing
the act of transacting within or between groups (as carrying on commercial activities); "no transactions are possible without him"; "he has always been honest is his dealings with me"
dealing
{i} manner of doing business; behavior; distribution, giving out
dealing
method or manner of conduct in relation to others; "honest dealing"
dealing
method or manner of conduct in relation to others; "honest dealing
dealing
present participle of deal
dealing
The act of one who deals; distribution of anything, as of cards to the players; method of business; traffic; intercourse; transaction; as, to have dealings with a person
dealings