business

listen to the pronunciation of business
İngilizce - Türkçe

Babam bir iş adamıdır. - My father is a businessman.

Yuriko, mobilya işine taşınmayı planlıyor. - Yuriko is planning to move into the furniture business.

maslahat
aksata
meşguliyet
iş yazışması
meşgale
(Ticaret) ticari kuruluş

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

(Ticaret) şirket

Küçük işletmeler genellikle büyük bir şirket tarafından sömürülürler. - Small businesses are often absorbed by a major company.

Ticari şirketlerimiz bütün dünyada işlerini yaparlar. - Our trading companies do business all over the world.

ticaret kuruluşu
(Ticaret) iş birimleri
iş kuruluşu
işle ilgili

Gelecek hafta işle ilgili Tokyo'da olacağım. - I'll be in Tokyo on business next week.

Sapparo'yu işle ilgili birkaç kez ziyaret ettim. - I have visited Sapporo several times on business.

muamele
(Ticaret) iş birimi
olay
ticaret

Birçok küçük işletme sahipleri bir ticaret odasına aittir. - Many small business owners belong to a chamber of commerce.

Köle ticareti kazançlı bir işti. - Slavery was a lucrative business.

konu

İşi daha sonra konuşacağız. - We'll talk business later.

Onlar iş konuşuyorlardı. - They were talking business.

şey

kendi işini sürekli fedakarlık olarak tanımlayan biri, sadece diğer bir çok şeyi ihmal ederek sürdürülebilir. - Perpetual devotion to what a man calls his business, is only to be sustained by perpetual neglect of many other things.

Tom'un işi hakkında öğrenebildiğin her şeyi öğren. - Find out all you can about Tom's business.

işyeri
sorun

Bu onun sorunu. Benim işim değil. - It's his problem. It's none of my business.

{i} faaliyet

İş faaliyetlerimizi güçlendirmemiz için bunu yeniden organize etmeliyiz. - We need to reorganize it in order to strengthen our business activities.

businesslikeciddi
iş yeri

Uygun elbiseler iş yerinde çok önemlidir. - Proper clothes count for much in business.

mimik gibi davranışları
{i} görev

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

{i} alım satım
{i} mesele

Tom iş meselelerinde vicdanlıdır. - Tom is scrupulous in matters of business.

alakası olmamak
{i} firma

Firmayla iş ilişkilerimiz yok. - We have no business relations with the firm.

Armonk, New York'ta bulunan IBM Şirketi dünyanın en büyük bilgisayar firmasıdır. - International Business Machines Corporation, based in Armonk, New York, is the world's largest computer firm.

{i} mesele, problem
{i} iş, meslek, görev
stage business tiyatro oyuncuların konuşma dışındaki jest
{i} ticarethane
devinimlilik
(Ticaret) sanat

Bir Japon iş adamı 200 milyon yene bir sanat eseri satın aldı. - A Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.

tecim
işlen
iş alan
(Hukuk) iş / meşguliyet
business card
kartvizit

Bu benim kartvizitim. - This is my business card.

Tom Mary'nin ona verdiği kartvizite baktı. - Tom looked at the business card Mary gave him.

business acumen
(Ahlak Bilimi) Kıvrak iş ve ticaret zekası
business administration
işletme yönetimi
business letter
iş mektubu
business trip
iş seyahati
business agents
işyeri temsilciliği
business attire
iş kıyafeti
business attire
iş giysisi
business card
iş kartı
business cards
kartvizitler
business case
olur durumu
business casual
şık rahat giyim
business casual
işyerine uygun rahat giyim
business ceded
(Politika, Siyaset) devredilen risk
business city
(Bilgisayar) iş şehir
business city
(Bilgisayar) iş-şehir
business cycle
(Ticaret) konjonktür
business cycles
konjonktür dalgaları
business day
(Ticaret) çalışma günü
business english
iş ingilizcesi
business fax
(Bilgisayar) iş faksı
business fax
(Bilgisayar) iş faks no
business firm
(Ticaret) ticari firma
business firm
(Ticaret) işletme
business form
(Bilgisayar) iş formu
business forms
(Bilgisayar) iş formları
business german
mesleki almanca
business group
(Ticaret) iş grubu
business into
(Ticaret) dışa açılma
business ip
(Ticaret) iş fikri mülkiyeti
business jet
(Havacılık) şirket jeti
business law
(Ticaret) işletme hukuku
business law
(Ticaret) ticaret hukuku
business letter
iş yazısı
business loan
(Ticaret) iş kredisi
business logic
işleme mantığı
business meal
(Gıda) iş yemeği
business model
(Ticaret) iş modeli
business name
(Bilgisayar) iş adı
business name
(Ticaret) ticaret ünvanı
business name
(Ticaret) ticari unvan
business names
işletme isimleri
business office
iş yeri
business phone
(Bilgisayar) iş telefon no
business phone
(Bilgisayar) iş telefonu
business reply
(Bilgisayar) iş yanıtı
business risk
(Ticaret) iş riski
business space
iş alanı
business state
(Bilgisayar) iş il
business state
(Bilgisayar) iş-bölge
business stock
(Ticaret) iş stoku
business tax
(Kanun) işletme vergisi
business tax
(Ticaret) iş vergisi
business unit
(Ticaret) işletme birimi
business visit
iş ziyareti
business world
iş çevreleri
business world
iş alemi
business activity
iş etkinliği
business administration
iş idaresi
business agent
ticari mümessil
business agent
iş acentası
business applicatton
yönetimsel uygulama
business circle
iş çevresi
business college
ekonomi okulu
business college
ticaret okulu
business college
iş idaresi okulu
business community
iş topluluğu
business computer
iş bilgisayarı
business computing
iş bilgi işlemi
business consultant
işletme danışmanı
business corporation
ticari şirket
business corporation
ticari ortaklık
business cycle
iş devri
business data
ticari veriler
business data processing
veri işleme
business department
iş departmanı
business directory
ticaret rehberi
business economics
işletme yönetimi
business economics
işletme ekonomisi
business enterprise
ticari teşebbüs
business enterprise
girişim
business establishment
iş kurma
business executive
iş idarecisi
business expenses
işletme masrafları
business firm
şirket
business hours
iş sögenleri
business hours
çalışma sögenleri
business hours
mesai sögenleri
business income
ticari gelir
business index
iş indeksi
business information system
iş bilişim sistemi
business leader
yönetici
business letter
ticari mektup
business like
ciddi
business like
jüyeli
business line
iş alısünü
business lunch
iş yemeği
business machine
büro makinesi
business management
işletme yönetimi
business manager
amir
business manager
müdür
business manager
yönetici

Hayır, o bizim işletme yöneticimiz. - No, he's our business manager.

business name
ticaret unvanı
business organization
iş örgütleme
business papers
ticari senetler
business people
iş adamları
business programming
yönetimsel programlama
business quarter
kent merkezi
business relation
iş ilişkisi
business school
ticaret okulu
business school
yüksek ticaret okulu
business sector
ticaret sektörü
business software
iş yazılımı
business stamp
firma damgası
business statement
iş yağdayı
business suit
iş elbisesi
business system
iş jüyesi
business system
yönetimsel sistem
business systems analyst
yönetsel sistemler çözümleyicisi
business transactions
ticari işlemler
business travel
iş seyahati
business trip
iş gezisi

Tom geçen hafta Boston'da bir iş gezisindeydi. - Tom was in Boston last week on a business trip.

Bir iş gezisine gidiyorum. - I'm going on a business trip.

business woman
iş kadını
business year
iş yılı
business activity statement
faaliyet Açıklama
business and technology education council
iş ve teknoloji eğitimi konseyi
business applications
yönetimsel uygulamalar
business cycle
iş çevrimi
business cycle
ekonomide yaşanan durgunluk kriz ve yeniden toparlanma döngüsü, iş döngüsü
business deal
(Ekonomi) İş (alışveriş) anlaşması
business expert
İş uzman
business meeting
iş görüşmesi
business objective
iş hedefi
business park
İş park
business portfolio
iş portföyü
business research
işletme araştırması
business services
iş servisleri
business statement
iş durumu
business studies
işletme çalışmaları
business-to-business
işletmeciden işletmeye
business is business
(Fiili Deyim ) dostluk başka alış veriş başka
business class
(Turizm) birinci sınıf
businesslike
sağduyulu
businesslike
{s} sistemli
businesslike
(Ticaret) düzenli
businesslike
jüyeli
businesslike
başarılı
Busi
busiden
Busi
buside
Business development
iş geliştirme
Businesses
işdünyası
business entity
ticari işletmenin
business minded
iş akıllı

dutch people are business minded.

business minded
çalışma heveslisi
business process
iş süreci
business suit
resmi bir takım
businesses
işletmeleri

ENERGY STAR, işletmelerin ve bireylerin tasarruf yapmasına ve üstün enerji verimliliği ile iklimimizi korumasına yardımcı olan bir ABD Çevre Koruma Ajansı gönüllü programıdır. - ENERGY STAR is a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) voluntary program that helps businesses and individuals save money and protect our climate through superior energy efficiency.

İşletmelerin çalışanlarına adil bir ücret ödemeleri gerekir. - Businesses should pay a fair wage to their employees.

a business
işletme gereçleri the operating equipment and materials of
business administration
işletmecilik
business case
olurluk önerisi
business center
iş merkezi
business class
business class
business life
ticaret hayatı
businesslike
{s} ciddi
businesslike
{s} pratik
businesslike
işten anlayan
Türkçe - Türkçe

business teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

business class
bakınız: birinci mevki
İngilizce - İngilizce
Commercial, industrial, or professional activity

We do business all over the world.

Something involving one personally

That's none of your business.

The management of commercial enterprises, or the study of such management

I studied business at Harvard.

A particular situation or activity

This UFO stuff is a mighty strange business.

Matters that come before a body for deliberation or action

If that concludes the announcements, we'll move on to new business.

Action carried out with a prop or piece of clothing, usually away from the focus of the scene
Private commercial interests taken collectively

This proposal will satisfy both business and labor.

Excrement, particularly that of a non-human animal

As the cart went by, its horse lifted its tail and did its business.

Something very good; top quality. (possibly from "the bee's knees")

These new phones are the business!.

Business class, the class of seating provided by airlines between first class and coach
An objective or a matter needing to be dealt with

Let's get down to business.

A person's occupation, work, or trade

I'm going to Las Vegas on business.

The volume or amount of commercial trade

They did nearly a million dollars of business over the long weekend.

One's dealings; patronage

I shall take my business elsewhere.

The collective noun for a group of ferrets
A specific commercial enterprise or establishment

I was left my father's business.

{n} an employment, trade, affair
If two people or companies do business with each other, one sells goods or services to the other. I was fascinated by the different people who did business with me
Care; anxiety; diligence
That which busies one, or that which engages the time, attention, or labor of any one, as his principal concern or interest, whether for a longer or shorter time; constant employment; regular occupation; as, the business of life; business before pleasure
Affair; concern; matter; used in an indefinite sense, and modified by the connected words
That which one has to do or should do; special service, duty, or mission
a persons occupation, work, or trade
If you say you are in business, you mean you have everything you need to start something immediately. All you need is a microphone, and you're in business
A trade, profession or occupation, including farming, whether it is full or part-time
This area includes subjects which apply to the business world including Accounting, Finance, Information Systems, Management and Marketing
indicates D&B's file contains certain unfavorable current or historical information on this company
serious work or endeavour
commercial, industrial, or professional dealings
A commercial or industrial enterprise that produces goods and/or services <top>
the offering of a service or product for money
Your trade, profession, or occupation
business concerns collectively; "Government and business could not agree"
Includes all activities engaged in or caused to be engaged in with the object of gain, benefit or advantage, direct or indirect
An organization that operates with the objective of earning a profit
A business is an organization which produces and sells goods or which provides a service. The company was a family business The majority of small businesses go broke within the first twenty-four months He was short of cash after the collapse of his business. = company, firm
An organization created with the objective of making a profit from the sale of goods or services
see Business Enterprise
A company that is in business is operating and trading. You can't stay in business without cash
Teachers and programs can guide students in beginning a small business
the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects; "computers are now widely used in business"
a rightful concern or responsibility; "it's none of your business"; "mind your own business"
The minute physical behavior of the actor, such as fiddling with a tie, sipping a drink, drumming the fingers, lighting a cigarette, and so forth Sometimes this is controlled to a high degree by the actor and/or the director for precise dramatic effect; at other times the business is improvised to convey a naturalistic verisimilitude
a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it; "he bought his brother's business"; "a small mom-and-pop business"; "a racially integrated business concern
If you say that something is your business, you mean that it concerns you personally and that other people have no right to ask questions about it or disagree with it. My sex life is my business If she doesn't want the police involved, that's her business It's not our business. = affair, concern
An organization operated with the objective of making a profit from the sale of goods or services
an immediate objective; "gossip was the main business of the evening"
You can use business to refer to important matters that you have to deal with. The most important business was left to the last I've got some unfinished business to attend to
incidental activity performed by an actor for dramatic effect; "his business with the cane was hilarious"
As used in the Home Business Insurance Coverage endorsement, business means the trade, profession or occupation described in the endorsement schedule that is conducted at or from the "residence premises" and owned by the insured or a partnership, joint venture, or organization of which the insured or his resident relatives are the only partners, members, or stockholders
the volume of business activity; "business is good today"; "show me where the business was today"
Business is work relating to the production, buying, and selling of goods or services. young people seeking a career in business Jennifer has an impressive academic and business background. Harvard Business School
You can use business when describing a task that is unpleasant in some way. For example, if you say that doing something is a costly business, you mean that it costs a lot. Coastal defence is a costly business Parenting can be a stressful business. = affair see also big business, show business
customers collectively; "they have an upper class clientele"
{s} of business, of commerce, of trade
Business is used when talking about how many products or services a company is able to sell. If business is good, a lot of products or services are being sold and if business is bad, few of them are being sold. They worried that German companies would lose business Business is booming
Any particular occupation or employment engaged in for livelihood or gain, as agriculture, trade, art, or a profession
the principal activity in your life that you do to earn money; "he's not in my line of business"
venture: Taking financial risks in a commercial enterprise
Any activity actors do on stage in their role (e g , playing cards, making a sandwich)
You can use business to refer to something that you are doing or concerning yourself with. recording Ben as he goes about his business There was nothing left for the teams to do but get on with the business of racing
Used for years by the local corner shop or butcher, but now adopted by government departments who want to make themselves sound more like private sector companies The term "enterprise" is also used in this context, with the added connotation of INNOVATION (added March 1998)
Business is work or some other activity that you do as part of your job and not for pleasure. I'm here on business You can't mix business with pleasure. business trips
If you say to someone `mind your own business' or `it's none of your business', you are rudely telling them not to ask about something that does not concern them. I asked Laura what was wrong and she told me to mind my own business
The face amount of Life insurance written (LI)
If a shop or company goes out of business or is put out of business, it has to stop trading because it is not making enough money. Thousands of firms could go out of business
An enterprise, private company, partnership, or individual carrying out commercial or industrial undertakings
volume or amount of commercial trade
If you say that someone means business, you mean they are serious and determined about what they are doing. Now people are starting to realise that he means business
If you say that someone has no business to be in a place or to do something, you mean that they have no right to be there or to do it. Really I had no business to be there at all
business administration
A course of study in higher education intended to prepare the students for a career in business
business analyst
A person who analyzes the operations of a department in order to develop a solution to its problems
business architect
someone who designs and develops a company's business architecture
business architects
plural form of business architect
business as usual
The normal course of an activity, particularly in circumstances that are out of the ordinary
business as usual
The normal execution of standard functional operations within an organisation, particularly in contrast to a project or program which would introduce change (although that change may itself become business as usual)
business before pleasure
An admonishment that discharging one's obligations must take precedence over devoting time to pursuits meant solely for one's own gratification
business card
A small card with a person’s name and professional information (such as occupation, business phone number, e-mail address, etc.)
business cards
plural form of business card
business casual
Any standard of dress used in many business environments that does not include a business suit and tie and excludes certain casual clothes
business class
A high-quality class of travelling (especially in airlines), higher than economy class or budget, lower than first class
business continuity planning
an interdisciplinary concept used to create and validate a practiced logistical plan for how an organisation will recover and restore partially or completely interrupted critical (urgent) function(s) within a predetermined time after a disaster or extended disruption
business cycle
A long-term fluctuation in economic activity between growth and recession
business day
An official working day
business days
plural form of business day
business deal
A particular instance of buying or selling

he's a master of the business deal.

business deals
plural form of business deal
business economics
The buying and selling of products from an economical view, dealing with the making, the distribution, and the usage of the product
business end
The part of a tool or other similar item, that is physically used for its operation, rather than the part which is held

The business end of a hammer is known as the head.

business ethics
The branch of ethics that examines questions of moral right and wrong arising in the context of business practice or theory
business girl
A young woman employed in business or office work
business girl
A prostitute
business intelligence
Any information that pertains to the history, current status or future projections of a business organization
business logic
Algorithms in a software system that models real life business objects and their interactions
business lunch
Lunch where business is discussed, which can be written off as a business expense
business model
The particular way in which a business organization ensures that it generates income, one that includes the choice of offerings, strategies, infrastructure, organizational structures, trading practices, and operational processes and policies
business plan
A summary of how a business owner, manager, or entrepreneur intends to organize an entrepreneurial endeavor and implement activities necessary and sufficient for the venture to succeed
business plans
plural form of business plan
business record
A recording of business dealings that must be retrievable at a later date so that the business dealings can be accurately reviewed as required
business trip
travel for business purposes, which is at least partly paid for by the employer
business venture
A business enterprise in which the expectation of gain is accompanied by the risk of loss or failure
business-deal
Attributive form of business deal, noun
business-to-business
Of businesses selling to other businesses
business-to-institutions
Pertaining to business-to-business activities of commercial organizations serving institutions such as schools, organizations, and churches with products and/or services
business acumen
Keenness and quickness in understanding and dealing with a business situation in a manner that is likely to lead to a good outcome
Business and Technology Education Council
The Business & Technology Education Council (BTEC) was a subdegree-conferring council in the United Kingdom until 1996, when its functions were transferred to Edexcel. The council offered further and higher education awards, particularly to polytechnics, and in particular the BTEC Nationals and BTEC Higher Nationals awards which remain prominent. It is not to be confused with BTech
Business-to-business
Business-to-business (B2B) describes commerce transactions between businesses, such as between a manufacturer and a wholesaler, or between a wholesaler and a retailer. Contrasting terms are business-to-consumer (B2C) and business-to-government (B2G)
Business-to-employee
Business-to-employee (B2E) electronic commerce uses an intrabusiness network which allows companies to provide products and/or services to their employees. Typically, companies use B2E networks to automate employee-related corporate processes
business information systems
(Bilgisayar) A combination of computers, printers, communications equipment, and other devices designed to handle data. A completely automated business information system receives, processes, and stores data; transfers information as needed; and produces reports or printouts on demand
business-to-business
Dsescribing or involving arrangements or trade between different businesses, rather than between businesses and the general public
business is business
it's best not to mix business with pleasure, one should never mix business with friendship
business to business
ebusiness between businesses
business to business
Business-to-business electronic commerce; sales by suppliers to other businesses over the Internet; often long-term relationships See B2C and EDI
business to business
Also seen as B2B A B2B company offers goods and services to other businesses
business to business
e-commerce between enterprises using a network such as the Internet Also referred to as B2B and BtoB
business to business
Electronic commerce conducted over the Internet between businesses as opposed to between business and consumer
business to business
General phrase to cover all types of promotional mailings and communications between companies and businesses
business to business
Phrase used to describe electronic businesses that conduct e-commerce transactions with other businesses, including their suppliers and vendors (10)
business to business
(B2B) b Business to business electronic commerce
business to business
The use of direct marketing in the promotion of goods and services from one business to another
business-to-business
(Concepts)
business-to-business
market Firms that produce or acquire goods and services to be used, directly or indirectly, in the production of other goods and services or to be resold
business-to-business
(XML Developer's Kits Guide - XDK)
business-to-business
- Communications or commerce between companies (as distinguished from dealings between a company and a consumer); frequently conducted through trade journals
business-to-business
Commercial transactions are between an organisation and other organisations
business-to-business
Market that considers transactions between businesses
business-to-business
(Intranet optimization, Employee Benefits, Product Gateway, etc )
business-to-business
A general grouping of transactions that focus on the sale of products that go into other products However, it is a general characterization of transactions that involve further negotiation As such some "solutions business" are included as B2B though they may involve consumers
business-to-business
Transactions with non-consumer purchasers such as manufacturers, resellers (distributors, wholesalers, jobbers and retailers, for example) institutional, professional and governmental organizations Frequently referred to as "industrial" businesses in the past
business-to-business
As opposed to business-to-consumer (B2C) Many companies are now focusing on this strategy, and their sites are aimed at businesses (think wholesale) and only other businesses can access or buy products on the site Internet analysts predict this will be the biggest sector on the Web
business-to-business
Business-to-business electronic commerce is companies buying from and selling to each other electronically, but it has evolved to include supply chain management more
business-to-business
Refers to transactions occurring between two or more businesses, rather than involving a consumer
business-to-business
(XML Database Developer's Guide - Oracle XML DB) [definition #2] (XML Developer's Kits Guide - XDK)
business-to-business
Non-consumer purchasers such as manufacturers, resellers (distributors, wholesalers, jobbers and retailers, for example) institutional, professional and governmental organizations Frequently referred to as "industrial" businesses in the past
business-to-business
Electronic commerce that is used to conduct business with business partners such as suppliers and intermediaries
business-to-business
(Application Developer's Guide - XML; search in this book)
business-to-business
Businesses doing business with other businesses The term is most commonly used in connection with e-commerce and advertising, when you are targeting businesses as opposed to consumers
business-to-business
Marketing efforts directed from one business to another
business-to-business
use of the Internet for transactions and communications between organizations
business-to-business
advertising intended to sell products or services to companies Often called industrial or trade advertising
businesslike
Earnest and practical without being distracted or enthusiastic
businesslike
Methodical and efficient, in a way that would be advantageous to a business or businessperson
Business to Business
b-to-b
business intelligence
Business intelligence (BI) is a business management term that dates to 1958[1]. It refers to applications and technologies that are used to gather, provide access to, and analyze data and information about company operations. Business intelligence systems can help companies have a more comprehensive knowledge of the factors affecting their business, such as metrics on sales, production, and internal operations, and they can help companies to make better business decisions. Business Intelligence should not be confused with competitive intelligence, which is a separate management concept
business intelligence
Business intelligence (BI) is a business management term that dates to 1958. It refers to applications and technologies that are used to gather, provide access to, and analyze data and information about company operations. Business intelligence systems can help companies have a more comprehensive knowledge of the factors affecting their business, such as metrics on sales, production, and internal operations, and they can help companies to make better business decisions. Business Intelligence should not be confused with competitive intelligence, which is a separate management concept
Business Unit
bu
Business to Business
b2b
business administration
{i} business management; people or departments who constitute a body to manage something; study of management, program of studies in university that teaches business principles and practices
business administration
A college or university course of studies that offers instruction in general business principles and practices
business card
The portion of a user profile that is publicly viewable This usually includes the person's name, organization, e-mail address, and (optionally) a picture
business card
These credit cards are generally issued to corporate executives or business owners so that they can keep business expenses separate from personal charges more easily
business card
When you double-click a person's icon in the desktop, you see a business card that displays public information about the person The information on the business card is drawn from the person's User Information window in the Users and Groups tool
business card
a card on which are printed the person's name and business affiliation
business card
small card containing personal and work-related information that is given to one's business contacts
business card
A small print advertisement, announcing a business, that does not changeover time (see Rate Holder)
business card
Portion of a registered user's user profile that is publicly viewable This usually includes the person's name, organization, e-mail address, and (optionally) a picture
business card
A card that is issued to businesses for staff to undertake general business-related spending e g travel and entertainment (see also Commercial Card)
business card
A person's business card or their card is a small card which they give to other people, and which has their name and details of their job and company printed on it. A small card printed or engraved with a person's name and business affiliation, including such information as title, address, and telephone number
business card
A bankcard issued to companies for use by company employees The liability for abuse of the card typically rests with the company, not with the employee
business case
The justification for an activity expressed in terms of its business outcomes ( as distinct from, for example, as part of a scientific development )
business case
A document used to justify the commitment of resources to a project
business case
1 A multiple year estimate of a future projects costs and revenues
business case
(Analyse de rentabilisation) - This is a methodology for the identification, justification and selection of information technology projects that relates information technology strategies and plans to program priorities and the measurable improvements in program performance
business case
The justification for an information system, presented in terms of the tangible and intangible economic benefits and costs, and the technical and organizational feasibility of the proposed system (6)
business case
The results of the market, technical and financial analyses, or up-front homework Ideally defined just prior to the "go to development" decision (gate), the case defines the product and project, including the project justification and the action or business plan
business case
A justification of why the project is required for the business and what the product is going to be It should include an outline of the Return on Investment (ROI), or a Cost/Benefit Analysis (C/BA) for the project, the project's product and performance characteristics, major project risks, and the upside opportunities The project's sponsor is responsible for developing the business case
business case
A written expression of the business value of a particular project intended to secure resource allocation and insure optimal results A logical and convincing argument justifying a business decision to spend funds
business case
The documentation submitted to the Approving Authority at Initial Gate or Main Gate, making the case for proposed expenditure on the next stages of the project  
business case
A structured proposal for business improvement that functions as a decision package for organizational decision-makers A business case includes an analysis of business process performance and associated needs or problems, proposed alternative solutions, assumptions, constraints, and a risk-adjusted cost-benefit analysis [GAO]
business case
A written report that outlines the justification for an information system The report highlights economic benefits and costs and the technical and organizational feasibility of the proposed system
business case
The results of the business analysis, or up-front homework Ideally defined just prior to the "go to development" decision (gate), the case defines the product and project, including the project justification and the action or business plan
business case
a structured proposal for business improvement that functions as a decision package for organizational decision makers A business case includes an analysis of business process performance and associated needs or problems, proposed alternative solutions, assumptions, constraints, and risk-adjusted cost/benefit analysis
business case
Information that describes the justification for setting up and continuing a project or procurement It provides the reasons for the expenditure and is updated at key points during the project or procurement process
business center
Commercial premises useable by occupiers for a short term period on a membership basis of the center Usually , a business center charges for the full service accommodation, which is generally substantially higher than the rental of a standard office space, and usually includes cost of HV AC, housekeeping, electricity and security system
business center
(AKA Profit Center)
business center
A group of postal professionals trained to help any customer with any postal issues either personally or through the referral process
business center
A Business Center (BC) is an income-earning position registered to you You receive one Business Center when you become a Mentor When your Business Center reaches a milestone of 100,000 in Group Volume (GV) on both legs in a single month you will receive an Expansion Certificate that allows you to continue to expand your organization Business Centers may not be purchased, only earned
business class
Time Warner Cable knows there's a difference between the needs of the home user and the business user Communication and accessibility is a crucial part of any business That's why we elevate the importance of Road Runner support to a whole new level for our commercial subscribers: that's Road Runner Business Class Use your browser's "Back" function to return
business class
A relatively new class of airline service, positioned in marketing as between first-class and coach Designed to appeal to the business traveler The amenities provided in business class vary from carrier to carrier
business class
Business class seating on an aeroplane costs less than first class but more than economy class. You can pay to be upgraded to a business class seat. Business class is also an adverb. They flew business class. Business class is the business class seating on an aeroplane. The Australian team will be seated in business class. travelling conditions on an aircraft that are more expensive than tourist class, but not as expensive as first class economy class
business class
luxury class of airline service that provides passengers with larger seats and high-quality service
business class
The class of service between first class and coach class, most commonly offered on international flights as a popular alternative to the more expensive first class
business class
A section of an aircraft offering accommodations that are more comfortable than coach, but less luxurious than first class; created for business travelers
business class
Virtual Airlines top class service, also known as Executive Class
business cycle
A sequence of economic activity typically characterized by recession, fiscal recovery, growth, and fiscal decline. Periodic fluctuation in the rate of economic activity, as measured by levels of employment, prices, and production. Economists have long debated why periods of prosperity are eventually followed by economic crises (stock-market crashes, bankruptcies, unemployment, etc.). Some have identified recurring 8-to-10-year cycles in market economies; longer cycles have also been proposed, notably by Nikolay Kondratev. Apart from random shocks to the economy, such as wars and technological changes, the main influences on the level of economic activity are investment and consumption. An increase in investment, as when a factory is built, leads to consumption because the workers employed to build the factory have wages to spend. Conversely, increases in consumer demand cause new factories to be built to satisfy the demand. Eventually the economy reaches its full capacity, and, with little free capital and no new demand, the process reverses itself and contraction ensues. Natural fluctuations in agricultural markets, psychological factors such as a bandwagon mentality, and changes in the money supply have all been proposed as explanations for initial changes in investment and consumption. After World War II many governments used monetary policy to moderate the business cycle, aiming to prevent the extremes of inflation and depression by stimulating the national economy in slack times and restraining it during expansions. See also productivity
business cycle
recurring fluctuations in economic activity consisting of recession and recovery and growth and decline
business district
region in a city or town where mainly businesses are located
business district
the commercial center of a town or city
business enterprise
a commercial, industrial, service, or investment entity, or a combination thereof, pursuing an economic activity
business enterprise
- a commercial, industrial, service, or investment entity, or a combination thereof, pursuing an economic activity
business enterprise
the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects; "computers are now widely used in business"
business enterprise
an entity pursuing an economic activity
business enterprise
a commercial, industrial, service, or investment entity (or a combination thereof) pursuing an economic activity
business entity
A subset of the ICM enterprise that contains its own scripts, enterprise services, enterprise skill groups, enterprise agent groups, and schedules A business entity may, for example, represent a division within a large corporation or a single customer within a service bureau You can limit the access of individual users and user groups to specific business entities By default, the ICM enterprise consists of only one business entity If you enable partitioning, you can define multiple business entities
business entity
A businessEntity represents information about a business Each business entity contains a unique identifier, the business name, a short description of the business, some basic contact information, a list of categories and identifiers that describe the business, and a URL pointing to more information about the business See Also Universal Description, Discovery and Integration
business entity
An organization that possesses a separate existence for tax purposes Some types of business entities include corporations and limited liability companies
business entity
Specific kinds of high-level subjects about which the organization keeps records, has an active interest; e g , of persons, places, things, events, or concepts External entities are things with which the organization must interact Internal entities are frequently resources Relationships between business entities are usually modeled in a matrix, rather than on an Entity Relationship Diagram
business entity
{i} organization involved in commercial activity
business entity
A business entity represents a "thing" handled or used by business workers
business entity
An organization that possesses a separate existence for tax purposes Some types of business entities include corporations and foreign corporations, business trusts, limited liability companies, and limited partnerships
business entity
A business which exists independently of its owners
business entity
A person, place, or thing that is tracked by your business For example, a business entity can be an account, a customer, or a part
business intelligence
(Ticaret) Systems that provide directed background data and reporting tools to support and improve the decision-making process
business life
a career in industrial or commercial or professional activities
business line
a particular kind of product or merchandise; "a nice line of shoes"
business lunch
lunch (usually at a restaurant) where business is discussed and the cost is charged as a business expense
business lunch
working lunch, lunch where a business meeting is held
business lunch
working luncheon
business news
news about businesses and investments
business people
people who transact business (especially business executives)
business process
Defined business activity, executions of which may be identified in terms of the input and/or output of entities of specific types or of data about entities of specific typesa process can be executed; a function cannot
business process
A set of one or more linked procedures or activities which collectively realise a business objective or policy goal, normally within the context of an organisational structure defining functional roles and relationships
business process
A value-adding, value-creating activity such as product development or order fulfillment
business process
A business process is the execution of a series of activities which leads to the achievement of a measurable business result The result may be the creation of a product or service, or an intermediate component which contributes to the creation and delivery of products or services, either directly or indirectly A business process has the following characteristics
business process
At its most generic, any set of activities performed by a business that is initiated by an event, transforms information, materials or business commitments, and produces an output Value chains and large-scale business processes produce outputs that are valued by customers Other processes generate outputs that are valued by other processes
business process
A prescribed sequence of work steps that is intended to be completed in order to produce a specific result A business process is initiated by a particular kind of event, has a well-defined beginning and end, and is usually completed in a relatively short period of time Two types of syntax are used in naming business processes For high-level processes, the syntax is "object-action" using a noun form followed by a verb form, where the verb takes the form of a present participle (ends in "ing"), e g , "Product Ordering " For lower-level processes, the syntax is "action-object," where the verb takes the form of an imperative or command to do something, e g , "Identify Product "
business process
A series of interrelated activities which convert inputs into results (outputs) Processes consume resources and have a limited capacity and capability Benchmarking requires a standard set of process classifications which are understood by both parties in a benchmarking project The Best Practice Club has defined these in a Business Process Classification Scheme
business process
A series of business functions within defined boundaries (e g sales process, invoicing process, marketing process, etc )
business process
A group of logically related activities that use the resources of the organization to provide defined results in support of the organization's objectives In the UPEDU, we define business processes using business use cases, which show the expected behavior of the business, and business use-case realizations, which show how that behavior is realized by business workers and business entities See also process
business process
A group of business activities undertaken by an organisation in pursuit of a common goal Typical business processes include receiving orders, marketing services, selling products, delivering services, distributing products, invoicing for services, accounting for money received A business process usually depends upon several business functions for support, e g IT, personnel, accommodation A business process rarely operates in isolation, i e other business processes will depend on it and it will depend on other processes
Türkçe - İngilizce

business teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

business jeti
(Havacılık) şirket jeti
business class
business class
business