concern

listen to the pronunciation of concern
İngilizce - Türkçe
ilgilendirmek
endişe

Ben sizin sağlığınız için endişe duyuyorum. - I am concerned for your health.

Ben onun kötü sağlığı hakkında endişe duyuyorum. - I am concerned about his poor health.

ilgi

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bu seni hiç ilgilendirmez. - This does not concern you at all.

{i} alâka
{i} (birini) ilgilendiren şey: It's one of our major concerns. Bizi en çok ilgilendiren şeylerden biri
{f} endişelendirmek
{i} şirket
{i}

Tom her zaman kendini ilgilendirmeyen işlere karışır. - Tom always meddles in affairs that do not concern him.

Hans Bethe 1967'de yıldızlarda enerji üretimi hakkındaki işi için fizik nobel ödülünü kazandı. - Hans Bethe won the 1967 Nobel Prize in Physics for his work concerning energy production in stars.

{i} ilgi: I understand the reason for
{i} umur
{i} irtibat
{i} tasa

Bu ürün güvenlik için en yüksek kaygı ile tasarlanmıştır. - This product has been designed with the highest concern for safety.

{i} merak

Arkadaşların senin sağlığını gerçekten merak ediyorlar. - Your friends are really concerned about your health.

{i} bağlantı
{i} pay

O endişeleri paylaşıyor musunuz? - Do you share those concerns?

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

{f} kaygılandırmak
{f} karışmak
ilişiği olmak
{f} ilgilen

Zaman geçerken, insanlar konuyla gittikçe daha az ilgilendiler. - As time went on, people grew less and less concerned about the matter.

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

{i} kuruluş
tesir etmek
{f} etkilemek
(Ticaret) müessese
{f} ilişkisi olmak
{i} şey

Bob'a kalırsa, bir şey dönüyor. Buna karşılık, Jane çok dikkatli. - As far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.

O, beni ilgilendiren bir şey değil. - It's no concern of mine.

(Kanun) ticari işletme
{f} ait olmak
(Ticaret) ekonomik girişim
(Kanun) iktisadi teşebbüs
alakalandırmak
tecessüs
taalluk etmek
ortaklık
hakkında olmak
ırgalamak
endişe uyandırmak
aidiyet
bir kimseyi ilgilendiren şey
(Kanun) ticari teşebbüs
yakınlık
(Ticaret) işletme
(Ticaret) kurum
(Ticaret) teşebbüs
ilgili olmak
kaygı

Senin için kaygılandım. - I've been concerned about you.

En büyük kaygı ücret. - The biggest concern is cost.

mesele

Bu hepimizi ilgilendiren bir mesele. - It's a matter that concerns all of us.

Mesele beni ilgilendirmiyor. - The matter does not concern me.

firma

Bu, firmamızı ilgilendirmiyor. - It is no concern of our firm.

sorun

Aşırı nüfus büyük bir sorundur. - Overpopulation is a big concern.

Sorun beni ilgilendirmez. - The question doesn't concern me.

ticarethane
ucu dokunmak
alâkadar etmek
concern oneself with karışmak
müdahale etmek
gerek

Bu konuyla ilgili, suçlanması gereken kişi benim. - Concerning this matter, I'm the one to blame.

Araba kazaları ile ilgili mevcut yasa değişiklikler gerektirir. - The existing law concerning car accidents requires amending.

dokunmak
madde
ilgilenmek

Bu kitap en çok pasif içiciliğin etkileriyle ilgilenmektedir. - This book is chiefly concerned with the effects of secondhand smoking.

endiş
concerned
endişeli

Tom Mary hakkında endişeli. - Tom is concerned about Mary.

Senin hakkında endişeliyiz. - We're concerned about you.

concerning
{e} ilişkin
concerned
ilgili

O, babasının rahatsızlığı ile ilgili endişe duymaktadır. - He is concerned about his father's illness.

Tom'la ilgili endişeliyim. - I've been concerned about Tom.

concern for the future
gelecek endişesi
concern for the future
gelecek kaygısı
concern oneself with
ile meşgul olmak
concern about
ilgilen
concern oneself with
ile ilgilenmek
concern to
endişe etmek
concern with
endişe duymak

We understand from the passage that functionrather than form is what engineers are primarily concerned with.

concern, solicitousness
endişe, solicitousness
concerned; causing concern
ilgili; neden endişe
concern (to all it may)
ilgililere
concern and deficiency reporting system
(Askeri) ilgi ve aksaklık raporlama sistemi
concern oneself
durumdan vazife çıkarmak
concern oneself
ilgilenmek
concern oneself
karışmak
concern oneself
bakmak
concern oneself
meşgul olmak
commercial concern
ticaret firması
concerning
hakkında

Teşhis hakkında bir tartışma yapacağız. - We will have a discussion concerning the prognosis.

Tom ile Mary hakkında konuşmak istiyorum. - I'd like a word with Tom concerning Mary.

concerned
{s} ilgilenen
concerned
alâkalı
concerned
ilişki
none of your concern
(Atasözü) Seni ilgilendirmez! Seni alakadar etmez!
raise concern
Endişe uyandırmak
concerned
kaygılı

İnsanlar ırksal sorunlar hakkında kaygılılar. - People are concerned about racial problems.

Ekim ayında çok kaygılıydım. - I was very concerned in October.

concerned
ilişkili
concerned
meşgul
concerned
x kaygılandır/ilgilendir
concerned
merak etmek
concerned
{f} ilgilen

Onlar da proje ile ilgileniyorlar. - They are concerned with the project also.

Adam bu proje ile ilgilenmiyor. - The man is not concerned in this project.

concerned
ilgili/kaygılı
concerned
be concerned for veya about endişe duymak
concerning
ilgili olarak

Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır. - There is a rule concerning the use of knives and forks.

going concern
kâr eden ticari kuruluş
concerning
{e} dair
a matter of concern
kaygılanacak bir şey
concern about
ilgilenmek
concerning
itibarı ile
concerning
ilgilenen
concerning
ile ilgili

Araba kazaları ile ilgili mevcut yasa değişiklikler gerektirir. - The existing law concerning car accidents requires amending.

Onun geçmiş yaşamı ile ilgili bir şeyin farkında mısınız? - Are you aware of anything concerning his past life?

concerning
ilişkin olarak
concerning
(Ticaret) ilgili

Araba kazaları ile ilgili mevcut yasa değişiklikler gerektirir. - The existing law concerning car accidents requires amending.

Onun geçmiş yaşamı ile ilgili bir şeyin farkında mısınız? - Are you aware of anything concerning his past life?

concerning
ile ilgili olarak

Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır. - There is a rule concerning the use of knives and forks.

concerning
(Konuşma Dili) zımnında
concerning
değgin
concerning
(Osmanlıca) sari
concerning
-e ilişkin olarak
concerning
ilişik
concerns
ilgi

Bu doğrudan onu ilgilendiriyor. - This directly concerns him.

Bu devleti ilgilendiriyor. - It concerns the State.

express concern
(Politika, Siyaset) kaygılarını ifade etmek
going concern
(Ticaret) süreklilik
in concern with
ilgili olarak
whom it may concern
ilgili kişiye
whom it may concern
ilgili makama
concerning
{f} ilgilen

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

concerning
-e dair
concerning
değişli
going concern
devam eden iş
going concern
kârlı işyeri
going concern
başarılı işletme
self concern
kaygı
concerning
ait

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

business concern
ticari işletme, ticari firma
cause for concern
endişeye neden
concerns
kaygılar
concerns
ilgilenişler
concerns
endişeler
express concern
ifade endişe
going concern
gidiş endişe
going concern concept
İşletmenin sürekliliği kavramı.Muhasebenin temel kavramlarından işletmenin sürekliliği kavramı
grave concern
mezar endişe
in what concern
açıdan
lack of concern
endişe eksikliği
main concern
temel endişesi
out of concern
dışarı endişe
raise concern
endişenizi dile
study of concern
endişe çalışma
take concern in
almak endişe içinde
to act for whom it may concern
hareket etmek makama için
to be a cause for concern
endişeye sebep olmak
to be concern
endişe olmak
to whom it may concern
İlgi makama
to whom this may concern
İlgili kişiye
area of concern
(Ticaret) iştigal konusu
be of concern
mevzu bahis olmak
concerned
{s} endişeli, düşünceli
concerned
{s} ilgili, alakalı
concernedly
kaygılı bir şekilde
concerning
{e} konusunda
concerning
edat ilgili olarak dair
concerning
{f} ilgilen: prep.-e ilişkin olarak
concerning
x kaygılandır/ilgilendir
going concern
(deyim) basarili bir is
going concern value
(Ticaret) işletmenin faaliyet değeri
have no concern with
karışmamak
have no concern with
ilgisi olmamak
individual concern and deficiency
(Askeri) bireysel ilgi ve yetersizlik
it does not concern me
beni ilgilendirmez
matter of concern
(deyim) kaygilanilacak bir sey
merchandising concern
(Ticaret) ticaret firması
necessary concern
gereken ilgi
people of concern
ilgi alanındaki kişiler
primary concern
temel sorun
primary concern
asıl konu
small business concern
(Askeri) KÜÇÜK SANATLAR İŞLETMESİ, KÜÇÜK İŞLETME: Küçük sanatlar idare merkezi (Small Business Administration) tarafından bu sıfatı tevsik edilen veya şubeleriyle birlikte, çalıştırdığı işçi sayısı 500'ü aşmayan, kendi tasarrufundan da ve kendisi tarafından işletilen, kendi iş sahasında hakim durumda bulunmayan işletme
source of concern
endişe kaynağı
thanks for your concern
ilginize teşekkürler
that is no concern of mine
beni ilgilendirmez
to whom it may concern
ilgiliye
to whom it may concern
ilgili makama
true concern
içten merak
with a concern
endişe ile
without concern
endişelenmeden
without concern
korkusuzca
İngilizce - İngilizce
A business, firm or enterprise; a company

The employees' attitude is really hurting the concern.

That which affects one's welfare or happiness

Mark's health was of great concern to Connie.

The expression of solicitude, anxiety, or compassion toward a thing or person

He placed his hand on his sister's sunburnt legs with great concern.

To make somebody worried
To be of importance to
{i} worry; interest; business
{n} an affair, importance, care, trouble
{v} to affect, move, trouble, belong to
A concern is a fact or situation that worries you. His concern was that people would know that he was responsible Unemployment was the electorate's main concern. = worry
Persons connected in business; a firm and its business; as, a banking concern
You can say `as far as I'm concerned' to indicate that you are giving your own opinion. As far as I'm concerned the officials incited the fight
That which relates or belongs to one; business; affair
You can refer to a company or business as a concern, usually when you are describing what type of company or business it is. If not a large concern, Queensbury Nursery was at least a successful one
If something is of concern to you, it is important to you. How they are paid should be of little concern to the bank as long as they are paid
have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
To engage by feeling or sentiment; to interest; as, a good prince concerns himself in the happiness of his subjects
an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction"
If you concern yourself with something, you give it attention because you think that it is important. I didn't concern myself with politics + concerned con·cerned The agency is more concerned with making arty ads than understanding its clients' businesses
Someone's concerns are the things that they consider to be important. Feminism must address issues beyond the concerns of middle-class whites
If something such as a book or a piece of information concerns a particular subject, it is about that subject. The bulk of the book concerns Sandy's two middle-aged children Chapter 2 concerns itself with the methodological difficulties. + concerned con·cerned Randolph's work was exclusively concerned with the effects of pollution on health
If a situation, event, or activity concerns you, it affects or involves you. It was just a little unfinished business from my past, and it doesn't concern you at all. + concerned con·cerned It's a very stressful situation for everyone concerned I believe he was concerned in all those matters you mention
To be of importance
a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it; "he bought his brother's business"; "a small mom-and-pop business"; "a racially integrated business concern"
If something concerns you, it worries you. The growing number of people seeking refuge in Thailand is beginning to concern Western aid agencies It concerned her that Bess was developing a crush on Max. + concerned con·cerned Academics and employers are deeply concerned that students are not sufficiently prepared mathematically for university courses. a phone call from a concerned neighbor
Concern for someone is a feeling that you want them to be happy, safe, and well. If you do something out of concern for someone, you do it because you want them to be happy, safe, and well. Without her care and concern, he had no chance at all He had only gone along out of concern for his two grandsons
That which affects the welfare or happiness; interest; moment
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant
something that interests you because it is important or affects you; "the safety of the ship is the captain's concern" something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's a major worry" a feeling of sympathy for someone or something; "She felt strong concern for those less fortunate" an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction" be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant
a feeling of sympathy for someone or something; "She felt strong concern for those less fortunate"
something that interests you because it is important or affects you; "the safety of the ship is the captain's concern"
You can say as far as something is concerned to indicate the subject that you are talking about. As far as starting a family is concerned, the trend is for women having their children later in life
If a situation or problem is your concern, it is something that you have a duty or responsibility to be involved with. The technical aspects were the concern of the Army I would be glad to get rid of them myself. But that is not our concern. = affair, business
If something is of concern to someone, they find it worrying and unsatisfactory. Any injury to a child is a cause of great concern to us The survey's findings are a matter of great concern
Interest in, or care for, any person or thing; regard; solicitude; anxiety
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant"
That which affects ones welfare or happiness
A worry about current and future conditions An analysis of Assets and Concerns for an area often forms the foundation for a sustainability indicator assessment
Someone's concern with something is their feeling that it is important. a story that illustrates how dangerous excessive concern with safety can be
{f} interest; affect, involve; worry
something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's a major worry"
A topic of management or public interest that is not well enough defined to become a planning issue, or does not involve controversy or dispute over resource management activities or land use allocations, or lend itself to designating land use alternatives A concern may be addressed in analysis, background documents, or procedures, or in a noncontroversial decision
If a company is a going concern, it is actually doing business, rather than having stopped trading or not yet having started trading. The receivers will always prefer to sell a business as a going concern
To relate or belong to; to have reference to or connection with; to affect the interest of; to be of importance to
consideration; regard for others; a demonstration of respect; the sense of responsibility one has for the well-being of others; an essential element of caring leadership See care and caring leadership
is a matter brought to the Board's attention, but not filed as a formal complaint
A Third World development agency
Concern is worry about a situation. The group has expressed concern about reports of political violence in Africa The move follows growing public concern over the spread of the disease There is no cause for concern
concern troll
Someone who posts to an internet forum or newsgroup, claiming to share its goals while deliberately working against those goals, typically, by claiming "concern" about group plans to engage in productive activity, urging members instead to attempt some activity that would damage the group's credibility, or alternatively to give up on group projects entirely
concern trolls
plural form of concern troll
concern oneself with
engage in -, involve oneself in -
concernedly
In a concerned manner; worriedly
going concern
A working business; a flourishing or profitable enterprise

At Acromas, the balance sheet is more than £1bn in the red and a pre-tax loss of £300m was recorded in the year to January 2009. But Acromas is still regarded as a viable going concern.

to whom it may concern
Used as a salutation in a letter when the writer does not know who will read the letter
to whom this may concern
A phrase used to begin a formal letter to an unknown recipient
Concerning
Anent
concerning
{e} regarding; about
express concern
show that one is concerned via words or actions, express worry or anxiety, be solicitous
concerned
{a} engaged, affected, troubled
concerning
{a} relating to regarding
how does it concern or interest you
(deyim) what of it?
study of concern
something that is important to you, or when something is important
study of concern
a feeling of worry or nervousness, or something that worries you

dealing with the particular study/system of concern.

Age Concern
a British charity organization that helps old people
concerned
past of concern
concerned
feeling or showing worry or solicitude; "concerned parents of youthful offenders"; "was concerned about the future"; "we feel concerned about accomplishing the task at hand"; "greatly concerned not to disappoint a small child"
concerned
involved in or affected by or having a claim to or share in; "a memorandum to those concerned"; "an enterprise in which three men are concerned"; "factors concerned in the rise and fall of epidemics"; "the interested parties met to discuss the business"
concerned
in relation (or in regard) to; especially as in the phrases; "as far as x is concerned"; "where x is concerned"
concerned
in relation (or in regard) to; especially as in the phrases; "as far as x is concerned"; "where x is concerned
concerned
Disturbed; troubled; solicitous; as, to be much concerned for the safety of a friend
concerned
in a manner showing concern
concerned
{s} worried; interested, involved in something
concerned
If you are concerned to do something, you want to do it because you think it is important. We were very concerned to keep the staff informed about what we were doing
concerned
culpably involved; "all those concerned in the bribery case have been identified"; "named three officials implicated in the plot"; "an innocent person implicated by circumstances in a crime"
concernedly
anxiously, worriedly; interestedly; in the manner of being involved
concernedly
in a manner showing concern; "`Are you all right,' he asked concernedly
concernedly
In a concerned manner; solicitously; sympathetically
concerning
Concern; participation; interposition
concerning
with relation to
concerning
present participle of concern
concerning
preposition touching 2
concerning
Important
concerning
That in which one is concerned or interested; concern; affair; interest
concerning
Causing concern; worrisome
concerning
Regarding, respecting
concerning
You use concerning to indicate what a question or piece of information is about. various questions concerning pollution and the environment. = about. about or relating to
concerning
Emotion of mind; solicitude; anxiety
concerning
Pertaining to; regarding; having relation to; respecting; as regards
concerning
Importance; moment; consequence
concerning
relative to
concerns
plural of concern
concerns
third-person singular of concern
deep concern
great worry
does not concern me
does not involve me, this is irrelevant to me
for lack of public concern
closing of a legal case due to concerns related to efficiency
going concern
an ongoing operating business enterprise
going concern
Refers to the ability of an organization to pay its debts as they fall due An organization, which is able to do so is a going concern One of the key assumptions underlying the general preparation of financial statements is that the basis that the organization is a going concern
going concern
Assumption that a business can remain in operation long enough for all of its current plans to be carried out
going concern
the assumption that a company will continue to be in operation in the near future, and therefore that assets should be valued for their ongoing use, rather than market liquidation value
going concern
successful business, company that is doing a good business
going concern
an ongoing operating business enterprise Going Concern Valuethe value of a business enterprise that is expected to continue to operate into the future The intangible elements of Going Concern Value result from factors such as having a trained work force, an operational plant, and the necessary licenses, systems, and procedures in place Goodwillthat intangible asset arising as a result of name, reputation, customer loyalty, location, products, and similar factors not separately identified Goodwill Valuethe value attributable to goodwill Guideline Public Company Methoda method within the market approach whereby market multiples are derived from market prices of stocks of companies that are engaged in the same or similar lines of business, and that are actively traded on a free and open market back to top I
going concern
- an ongoing operating business enterprise
going concern
The concept that a company has an indefinite lifespan When an analyst refers to "going concern", it usually means that a company is in real trouble and may go out of business
going concern
Assumes the company will continue as an operating business
going concern
One of the fundamental accounting concepts It is assumed that a company will continue in operational existence for the foreseeable future
going concern
this concept is the underlying assumption which any accountant makes when he prepares a set of accounts That the business under consideration will remain in existence for the foreseeable future
going concern
The idea that an accounting entity will have a continuing existence for the foreseeable future
going concern
The accounting assumption that an entity will have an indefinite future life (Source: FHA Handbook 4370 4 REV-1, Appendix 2)
going concern
A company that is expected to continue its activities in the near future The value of a going concern is assessed differently than a company that is expected to go out of business
grave concern
serious worry, consternation
have a concern in
possess an interest in, be involved in
key concern
{i} main concern; chief worry
lack of concern
disinterest, indifference
of public concern
that is important to the public, that affects the general public
out of concern
due to caring, due to concern
pharmaceutical concern
pharmaceutical company, company that produces medicinal drugs
printing concern
a company that does commercial printing
public concern
matter that is relevant to the public, matter that affects the public
shoe-manufacturing concern
factory that produces shoes
the going concern assumption
assumption that a company will continue to operate during the foreseeable future (Accounting)
to whom it may concern
to whomever this matter touches upon, to whomever is so interested
whom it may concern
to the concerned party, to whomever is interested
worldly concern
the concerns of the world as distinguished from heaven and the afterlife; "they consider the church to be independent of the world
concern