be over

listen to the pronunciation of be over
İngilizce - Türkçe
bitmiş olmak, bitmek, sona ermek: The concert's over. Konser bitti. It's over between us. Aramızda her şey bitti
tamam olmak
bitmek
bit

Aramızdaki her şeyin biteceğini söyledi. - She said everything will be over between us.

Yağışlı sezon ne zaman bitecek? - When will the rainy season be over?

(Fiili Deyim ) sona ermek , bitmek
geçmek
over
üzerinden

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

Çocuk, çitin üzerinden atladı. - The boy skipped over the fence.

over
üstüne

Tom elini onun kalbinin üstüne koydu. - Tom put his hand over his heart.

O, pijamasının üstüne kaftan giydi. - He wore a robe over his pajamas.

over
bitmiş

Her şey bitmiş sayılmaz. - It ain't over till it's over.

1920 yazına doğru Kızıl Panik bitmişti. - By the summer of 1920, the Red Scare was over.

over
fazla

Kırsaldan şehir bölgelerine yapılan bu taşınma iki yüzyıldan daha fazla bir süredir devam etmektedir. - This movement from rural to urban areas has been going on for over two hundred years.

Doksan yıldan fazla yaşamak hiç ender değildir. - It is not rare at all to live over ninety years.

over
üzerine

Oğlunun ölümü üzerine ağladı. - She wept over her son's death.

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı. - Helen's forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.

over
üstünde

Borçları 1,000 doların üstündedir. - His debts amount to over $1,000.

Tom otuzun üstünde olmalıdır. - Tom must be over thirty.

over
bitti

Tom'un sorunçıkaran günleri bitti. - Tom's troublemaking days are over.

Lütfen doğum gününün bittiğini söyleme. - Please don't say your birthday is over.

over
sona ermiş
over
çok fazla

Tom çok fazla yediği için hastalandı. - The reason Tom got sick was because he overate.

O, çok fazla iyimser bir bakış. - That's an overly optimistic view.

over
baştan sona

Baştan sona kapıyı beyaza boyadı. - He painted the door over white.

Teslim etmeden önce kağıdını baştan sona oku. - Read over your paper before you hand it in.

over
adamakıllı
over
kalan

Kahvaltıdan kalan sütü içtim. - I drank the milk that was left over from breakfast.

Partiden arta kalan birçok yemek vardı. - There was a lot of food left over from the party.

over
yukarıda

Tom yukarıdan geçen bir helikopter duydu. - Tom heard a helicopter overhead.

Tom yukarıdan geçen helikopterleri duyabiliyordu. - Tom could hear helicopters overhead.

over
hakkında

Bir fincan kahve içerken sorun hakkında sohbet ettik. - We talked about the question over a cup of coffee.

Telefonda onunla konu hakkında konuştum. - I spoke to him about it over the telephone.

over
tekrar

Ben onu tekrar yapmak zorunda mıyım? - Do I have to do it over again?

Delegeler tekrar tekrar oy kullandı. - Delegates voted over and over again.

over
iyice

Satın almadan önce evi iyice inceledik. - We went over the house thoroughly before buying it.

Onu iyice düşünmem için bana biraz zaman ver. - Give me some time to think it over.

over
altını üstüne
over
daha

Tom Mary'ye geçen altı ay içinde 34,000 dolardan daha fazla verdiğini hesapladı. - Tom calculated that he had given Mary over 34,000 dollars in the past six months.

Eldeki bir kuş yukardakinden daha emniyetlidir. - A bird in hand is safer than one overhead.

over
gereğinden fazla

Sen bu iş için gereğinden fazla niteliklisin. - You're overqualified for this job.

Bu iş için gereğinden fazla kalifiye olduğumu söylediler. - They said I'm overqualified for that job.

over
-e doğru
over
-in (her) yerinde
over
-in (her) tarafında
over
in üstünde
over
-den fazla
over
dolmak
over
bitmek

Toplantı nerdeyse bitmek üzere. - The meeting is almost over.

Öğretim yılı bitmek üzere. - The school year is almost over.

over
anlaşıldı
over
fazladan
over
-e
over
ile ilgili

Bu noktaya kadar ben dönemdeki siyasi huzursuzluğun büyümesi ile ilgili genel bir bakış sundum. - Up to this point I have presented an overview of the growth of political unrest in the period.

Babasının ölümü ile ilgili şoku atlattı. - He got over the shock of his father's death.

over
-den
over
dikkatli bir şekilde
over
(Tıp) over
over
başından sonuna
over
tamam

Liisa tamamen bunalmıştı fakat orada ona yardım edebilecek kimse yoktu. - Liisa was completely overwhelmed, but there was no one there who could've helped her.

Onun dersi tamamen benim anlamayacağım kadar zor. - Her lecture was completely over my head.

over
tamam olmak
over
yeniden

Yeniden başlamalıyım. - I have to start over.

Yeniden başlayamazsın. - You can't start over.

over
devirmek
over
-de
over
üstünden

O, başımın hemen üstünden gitti. - That went right over my head.

Tom onun üstünden geçecek. - Tom will get over it.

over
yukarıya
over
(Matematik) bölü

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı. - Helen's forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.

Bölüm 14'ü okumanız gerekiyordu. O sizin hafta sonu boyunca ev ödevinizdi. - You were supposed to read Chapter 14. That was your homework over the weekend.

over
süresince
over
-den çok
over
aşağıya

Tom şapkasını gözlerinin üzerine aşağıya indirdi. - Tom pulled his cap down over his eyes.

over
bir daha

Fadıl'ı bir daha kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose Fadil all over again.

Hatalarına bir daha asla göz yummayacağım. - I'll never overlook your mistakes again.

to be over
bitmek
to be over
dolmak
over
öbür tarafa
over
-in üzerine
over
-dan
over
karşıya
over
aşırı

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı. - What with overwork and poor meals, she fell ill.

over
(alttaki şeye değmeksizin) -in üzerinde
over
ters

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

over
aracılığıyla
over
yere

Bir taşa takıldım ve yere düştüm. - I tripped over a stone and fell to the ground.

Tom Mary'nin olduğu yere yürüdü. - Tom walked over to where Mary was.

over
aşkın

Dünyada yedi bini aşkın dil vardır. - There are over seven thousand languages in the world.

Dünyada 800,000'i aşkın Baskça konuşan kişi vardır. - There are over 800,000 Basque speakers in the world.

OVER
(Askeri) büyük boy kargo (oversize cargo)
over
Önüne geldiği kelimeye aşırı, fazla, haddi nden fazla gibi mânâlar katan kelimecik
over
öte
over
üstün

Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı. - The quick brown fox jumped over the lazy brown dog.

Köprünün üstünde giden trene bak. - Look at the train going over the bridge.

over
yine

Sami onu tekrar tekrar yineliyordu. - Sami was repeating that over and over.

O, 30 yaşın üstünde ama yine de mali açıdan ailesine bağlı. - He's over 30 but still financially dependent on his parents.

over
yüksek

Şuradaki yüksek binayı görüyorsun değil mi? - You see that tall building over there, don't you?

Yüksek bir kum tepeciğinden bütün adayı görebildim. - From the tall dune I could see over the whole island.

over
boyunca

Tom hafta sonu boyunca okumak için kütüphaneden bazı kitaplar ödünç aldı. - Tom borrowed some books from the library to read over the weekend.

Tatil boyunca orada kamp yaptık. - We camped there over the holiday.

over
tersine

Nalokson morfin türevi ilaçların aşırı dozunun etkilerini tersine çevirebilen hayat kurtarıcı bir ilaçtır. - Naloxone is a life-saving drug that can reverse the effects of an opioid overdose.

over
tepesinde
over
geçkin

300'ü geçkin insan tutuklandı. - Over 300 people were arrested.

over
her yerine

Babam hava yoluyla dünyanın her yerine seyahat etti. - My father traveled all over the world by air.

Giysilerini zeminin her yerine bırakmaktan vazgeç. - Stop leaving your clothes all over the floor.

over
ötede
over
aşırı,-in üstünde
over
aracılığı ile
over
baştan başa

Tom şimdi baştan başa sözleşmeyi okuyor. - Tom is reading over the contract right now.

over
{e} çok

Dünyanın her yerinde çok sayıda insanlar barış istiyorlar. - A lot of people want peace all over the world.

Sevdiğin birinin kaybına çok uzun süre ağlama. - Don't mourn over the loss of your loved one too long.

over
her yerinden

Buraya dünyanın her yerinden turistler gelir. - Tourists from all over the world come here.

Dünyanın her yerinden binlerce insan, NASA astronotu olmak için başvuruyor. - Thousands of people from all over the world apply to become NASA astronauts.

over
başkasına
over
üzerinde

Tokyo borsasında, yaklaşık 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı. - Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980.

over
öteye, ötesine
over
edat
over
tama- men
over
artık

Sanırım o artık bitti. - I think it's over now.

Artık onun hakkında konuşmayalım. - Let's not go over that again.

over
üst-
over
karşı tarafta
over
önek
over
karşıya kasma
over
karşı tarafa
over
öteye
over
bütün karşıdan karşıya
over
(Askeri) İLERİDE !: Gözcü tarafından, patlamaların gözetleme hattına göre hedefin ötesinde olduğunu belirtmek için yapılan bildirim. Bak. " short"
Türkçe - Türkçe

be over teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

over
Yumurtalık
İngilizce - İngilizce
be finished, end, terminate, be completed
over
On top of; above; higher than; further up

Climb up the ladder and look over .

over
Beyond; past; exceeding; too much or too far

I think I’m over my limit for calories for today.

over
As compared to

Sales are down this quarter over last.

over
Thoroughly; completely; from beginning to end

Let's go over scene 3 from the top.

over
In radio communications: end of sentence, ready to receive reply

How do you receive? Over!.

over
From an upright position to being horizontal

He bent over to touch his toes.

over
While using, especially while consuming

Over meatloaf and mashed potatoes (being careful not to talk with his mouth full), Stanley told about his adventure.

over
Overnight (throughout the night)

Can I sleep over?.

over
From one position or state to another

I'll bring over a pizza.

over
: To excess

The latest policy was over-conservative.

over
Any surplus amount of money, goods delivered, etc

standard cash count forms used to record the count and any overs or unders.

over
Again; another time; once more

I lost my paper and I had to do the entire assignment over.

over
Divided by

four over two equals two over one.

over
Finished with; done with; from one state to another via a hindrance that must be solved or defeated; or via a third state that represents a significant difference from the first two

He is finally over his ex-girlfriend.

over
Horizontally; left to right or right to left

I moved over to make room for him to sit down.

over
From one physical position to another via an obstacle that must be traversed vertically, first upwards and then downwards

Let's walk over the hill to get there.

over
in such a manner as to be understood and accepted; "she cannot get her ideas across"
over
{a} more, above, upon, before, past
Over
omote
over
"come over and see us some time"; "over there" throughout an area; "he is known the world over
over
A certain number of balls (usually four) delivered successively from behind one wicket, after which the ball is bowled from behind the other wicket as many times, the fielders changing places
over
More than; to a greater degree
over
Beyond a limit; hence, in excessive degree or quantity; superfluously; with repetition; as, to do the whole work over
over
at or to a point across intervening space etc
over
a foot in diameter
over
Across or during the time of; from beginning to end of; as, to keep anything over night; to keep corn over winter
over
To be popular with the audience
over
In such a way as to cover
over
{ü} comment made on a wireless radio to indicate the end of the transmission
over
Across or spanning
over
The command to a dog to move in an indicated direction
over
From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i
over
Through with; emotionally detatched
over
The set of six pitches delivered from one wicket to the other by a pitcher
over
Upon the surface of, or the whole surface of; hither and thither upon; throughout the whole extent of; as, to wander over the earth; to walk over a field, or over a city
over
  Verbal command to send the dog left or right when handling
over
Across; from side to side of; implying a passing or moving, either above the substance or thing, or on the surface of it; as, a dog leaps over a stream or a table
over
opposed to under
over
(cricket) the period during which a given number of balls (6 in England but 8 in Australia) are bowled at the batsman by one player from the other team from the same end of the pitch throughout a period of time; "stay over the weekend"
over
"come over and see us some time"; "over there"
over
Upper; covering; higher; superior; also, excessive; too much or too great; chiefly used in composition; as, overshoes, overcoat, over- garment, overlord, overwork, overhaste
over
to excess
over
In a manner to bring the under side to or towards the top; as, to turn (one's self) over; to roll a stone over; to turn over the leaves; to tip over a cart
over
To be popular with fans
over
ova
over
ower
over
safe
over
as time continued -- " at the event over the fourteen days was 854 " (206)
over
Describes a cash drawer in which the audit strip shows there should be less cash in the drawer
over
From beginning to end; throughout the course, extent, or expanse of anything; as, to look over accounts, or a stock of goods; a dress covered over with jewels
over
throughout an area; "he is known the world over"
over
Above; implying superiority in excellence, dignity, condition, or value; as, the advantages which the Christian world has over the heathen
over
From inside to outside, above or across the brim
over
Above the perpendicular height or length of, with an idea of measurement; as, the water, or the depth of water, was over his head, over his shoes
over
finished; ended or concluded
over
{f} jump over

The quick brown fox didn't jump over the lazy dog. - The quick brown fox did not jump over the lazy dog.

The quick brown fox did not jump over the lazy dog. - The quick brown fox didn't jump over the lazy dog.

over
At an end; beyond the limit of continuance; completed; finished
over
Working, accepted by the crowd (where "crowd" in ewrestling usually means the other players) A face is over if the crowd cheers, a heel is over if the crowd boos
over
pref. excessively; surplus; additional; above; upper
over
throughout an area; "he is known the world over
over
{e} on; above; atop; in excess of; during, while, throughout
over
Also, with verbs of being: At, or on, the opposite side; as, the boat is over
over
To a professional bowler, the number of pins above 200 Thus a score of 224 is "24 over " See also par; under
over
at or to a point across intervening space etc ; "come over and see us some time"; "over there"
over
Above, or higher than, in place or position, with the idea of covering; opposed to under; as, clouds are over our heads; the smoke rises over the city
over
In professional bowling, 200 per game is considered "par " The number of pins above 200 is the number of pins "over", or in the black
over
A set of 6 balls bowled
over
sobre
over
{i} extra, quantity that is in excess; supplement; added amount; (Sport of cricket) series of consecutive balls (6 in England; 8 in Australia) bowled by a single bowler
over
Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding; as, he triumphed over difficulties; the bill was passed over the veto
over
To be over with the audience Example: "The Rock is over with many wrestling fans "
over
Beyond; in excess of; in addition to; more than; as, it cost over five dollars
over
Above in authority or station; implying government, direction, care, attention, guard, responsibility, etc
over
throughout a period of time; "stay over the weekend"
over
{s} complete, all over, finished, ended, past; concluded, having come to a conclusion; upper, higher up; higher in authority or position; extra, excessive; surplus; serving as an outer covering, external (as an over shoe); remaining, not used up yet (e.g.: "I made so much fish for dinner, there is some left over")
over
anew; again; to the other side; in excess of; at the end; down
over
having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview"
over
The second and third elements are drawn vertically centred on one another and separated by a horizontal line The third argument is SPF and will be drawn at the right hand end of the line
over
From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space or barrier; used with verbs of motion; as, to sail over to England; to hand over the money; to go over to the enemy
over
(adjective) If a face is over with the crowd, it means that they cheer him If a heel is over with the crowd, it means that they boo him Regardless of whether he is a face ora heel, a wrestler's main priority is to get over with the crowd The more over a wrestler is, it makes sense that the promotion will find him more valuable and they will pay him more money This term can also apply to a move which draws an instant reaction from the fans and/or can bereasonably expected to end a match when applied (e g The Rock Bottom)
Türkçe - İngilizce

be over teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

over
(Tıp) over
over
ovary
over
ovarium
Over
ower
over
o'er
over
ovarial
over
give s.t. the once
be over

  Türkçe nasıl söylenir

  bi ōvır

  Telaffuz

  /bē ˈōvər/ /biː ˈoʊvɜr/

  Etimoloji

  [ 'bE ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English bEon; akin to Old High German bim am, Latin fui I have been, futurus about to be, fieri to become, be done, Greek phynai to be born, be by nature, phyein to produce.

  Videolar

  ... isn't enough on its own and while the stock market has doubled over the last ...
  ... over 600 million views. ...

  Günün kelimesi

  ghost word